Ανακοίνωζη ζσεηικά με ηιρ ηλεκηπονικέρ ςποβολέρ οικονομικού έηοςρ 2011:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωζη ζσεηικά με ηιρ ηλεκηπονικέρ ςποβολέρ οικονομικού έηοςρ 2011:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ TΗΛ.: /2 FAX: Αζήλα, 24 Μαξηίνπ 2011 Ανακοίνωζη ζσεηικά με ηιρ ηλεκηπονικέρ ςποβολέρ οικονομικού έηοςρ 2011: To Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλαθνηλώλεη ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξνζθεξζνύλ νη ειεθηξνληθέο ηεο ππεξεζίεο γηα ην 2011 θαζώο θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο ππνβνιήο. 1. Καθιεπωμένερ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ Ηλεκηπονική ςποβολή Γηλώζεων Διζοδήμαηορ Φςζικών Πποζώπων (Δ1, Δ2, Δ3). Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα επηηεδεπκαηίεο θαη όζνπο ππνβάινπλ κέζσ ινγηζηώλ. Η ππεξεζία ζα ελεξγνπνηεζεί ηελ 1/4/2011, κε ηαπηόρξνλε κεηάζεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα, νη νπνίεο ζα αξρίζνπλ λα ιήγνπλ από ηηο 18/4/2011. Σελ ππεξεζία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όινη νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηεο ΓΓΠ, ρσξίο πξόζζεηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 πξνβιέπνληαη νη αθόινπζεο θαηλνηνκίεο γηα ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ: - πκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ Δ1 κε ηα ζηνηρεία νρεκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Ορεκάησλ ηεο Γ.Γ.Π.. καδί κε ηελ αληίζηνηρε εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε. - πκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ Δ1 κε ηα ζηνηρεία αθηλήησλ γηα ηελ θύξηα θαη ηηο δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο θαηόπηλ επηινγήο ηνπ θνξνινγνύκελνπ από ην ζύλνιν ησλ αθηλήησλ ηνπ, βάζεη ησλ δειώζεσλ Δ9. - Δθηύπσζε ησλ εηδνπνηήζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ή επηζηξνθή θόξνπ εηζνδήκαηνο κέζσ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηξαπεδώλ. - Γπλαηόηεηα εθηύπσζεο θελώλ εληύπσλ Δ1, Δ2 θαη Δ3 θαζώο θαη ησλ νδεγηώλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο Γήισζεο Φ.Π. Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2011, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή. Ηλεκηπονική ςποβολή Γηλώζεων ηοισείων Ακινήηων (Δ9). Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη πξναηξεηηθή γηα ηα θπζηθά πξόζσπα θαη

2 ππνρξεσηηθή γηα ηα λνκηθά πξόζσπα. Η ππεξεζία ζα ελεξγνπνηεζεί ηελ 1/6/2011 θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο κέζσ δηαδηθηύνπ ιήγεη ζηηο 30/6/2011. Δθόζνλ δελ επηιεγεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηόηε ε δήισζε Δ9 ππνβάιιεηαη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε ην έληππν Δ1. Ηλεκηπονική ςποβολή ςγκενηπωηικών Καηαζηάζεων Σιμολογίων Πελαηών/ Ππομηθεςηών και Πιζηωηικών Τπολοίπων. Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζα ελεξγνπνηεζνύλ ηελ 1/6/2011 κε εκεξνκελία ιήμεο ηηο 30/6/2011. Δκκαθαπιζηική Γήλωζη ΦΠΑ. H ππνβνιή εθθαζαξηζηηθώλ δειώζεσλ ΦΠΑ μεθίλεζε ζηηο 21/2/2011 θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ ππνβιεζεί πάλσ από δειώζεηο. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ιήγεη ζηηο 12/4/2011 γηα ηνπο ππόρξενπο πνπ ηεξνύλ βηβιία Β' θαηεγνξίαο θαη ηηο 23/5/2011 γηα ηνπο ππόρξενπο πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ' θαηεγνξίαο. Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Νέερ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ Με ην λέν ζύζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ TAXISnet αλαβαζκίδνληαη ζεκαληηθά νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ελώ πινπνηνύληαη θαη πνιιέο λέεο. Βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο είλαη νη αθόινπζεο: - Δληαίν πεξηβάιινλ ζύλδεζεο ρξεζηώλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ. Πιένλ κε ηε ζύλδεζε ν ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ όιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ έρεη δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη. - Πεξηβάιινλ εμνπζηνδόηεζεο ινγηζηώλ γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ. - Νέεο δπλαηόηεηεο ππνβνιήο δειώζεσλ. - Τπνζηήξημε ππνβνιήο εθπξόζεζκσλ θαη ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ δειώζεσλ. - Δμαηνκηθεπκέλν θνξνινγηθό εκεξνιόγην. - Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο. - Μεηαβνιή ζηνηρείσλ κεηξώνπ - Πξόζβαζε ηνπ ρξήζηε ζε θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη δειώζεηο πνπ ηεξνύληαη γηα απηόλ είηε ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά είηε ζηε Γ.Ο.Τ. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειώζεσλ TAXISNet μεθηλνύλ ζηαδηαθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη παξαθάησ λέεο ππεξεζίεο.

3 Ηλεκηπονική ςποβολή Γηλώζεων Διζοδήμαηορ Πποζωπικών εηαιπειών κ.λπ. (Δ5) Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα μεθηλήζεη λα πξνζθέξεηαη ζηηο 18/4/2011 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλεμαξηήησο ΑΦΜ ηηο 28/4/2011. Η ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ζηηο ΓΟΤ ζα είλαη δηαζέζηκε από 4/4/2011. Ηλεκηπονική ςποβολή Γηλώζεων Διζοδήμαηορ Νομικών Πποζώπων μη Κεπδοζκοπικού Υαπακηήπα (Φ01012). Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα μεθηλήζεη λα πξνζθέξεηαη ζηηο 4/4/2011 κε θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηηο 12/4/2011 γηα ηα λνκηθά πξόζσπα πνπ ηεξνύλ βηβιία Β θαηεγνξίαο θαη ηηο 15/4/2011 γηα όζα ηεξνύλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο. Αλ θαη ε ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ζηηο ΓΟΤ έρεη μεθηλήζεη από 1/3/2011 θαη έρεη ήδε παξαιεθζεί ν κεγαιύηεξνο όγθνο, ε ππεξεζία ζα αλνίμεη γηα ιόγνπο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ελόςεη ηεο ππνρξεσηηθήο ππνβνιήο ηνπ Ηλεκηπονική ςποβολή Γηλώζεων Διζοδήμαηορ Νομικών Πποζώπων ( Α.Δ., ΔΠΔ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014). Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα μεθηλήζεη λα πξνζθέξεηαη ζηηο 2/5/2011, ελώ νη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ξεκινάνε από ηηο 10/5/2011 γηα ηηο εκεδαπέο Α.Δ. θαη ηα Τπνθαηαζηήκαηα αιινδαπώλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ πθίζηαηαη δηκεξήο ζύκβαζε γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο (ζπκβαηηθώλ ρσξώλ). Γηα ηα ινηπά λνκηθά πξόζσπα (Δ.Π.Δ., πλεηαηξηζκνί θ.ι.π) καηαληκηική ημεπομηνία είναι μέσπι 10 Μαΐος 2011, αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. Η ππνβνιή ησλ δειώζεσλ ζηηο ΓΟΤ ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκε από 2/5/2011. Καηαζηάζειρ από λογιζηέρ - θοποηεσνικούρ.( Ηλεκηπονική ςποβολή Καηαζηάζεων Φοπολογικήρ Αναμόπθωζηρ, Αςηοκινήηων Δηαιπείαρ, Κινηηήρ Σηλεθωνίαρ και Αποδοθένηων και Οθειλομένων Φόπων Διζοδήμαηορ και Δμμέζων Φόπων.) Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ππεξεζία ζα ελεξγνπνηεζεί ηελ 1/6/2011 ελώ ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη γηα ηηο 30/6/2011. Ηλεκηπονική Τποβολή Οπιζηικήρ Γήλωζηρ Φόπος Μιζθωηών Τπηπεζιών (Δ7). Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ππεξεζία ζα ελεξγνπνηεζεί ζηηο 14/4/2011, ελώ ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη γηα ηηο 16/5/2011. Ηλεκηπονική ςποβολή Οπιζηικών Γηλώζεων Παπακπαηούμενων Φόπων Δμπόπων και Δλεςθέπων Δπαγγελμαηιών. Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζα ελεξγνπνηεζνύλ ηνλ επηέμβπιο ηος 2011 θαη νξίδεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ε 30/9/2011. Ηλεκηπονική Τποβολή Πποζωπινήρ Γήλωζηρ Παπακπαηούμενων Φόπων πλην Μιζθωηών Τπηπεζιών. Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη ππνρξεσηηθή από 1/7/2011. Η ππεξεζία ζα ελεξγνπνηεζεί ηελ 1/6/2011.

4 Γηα ην 2011, πξώηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ ππεξεζηώλ, ε ρξήζε πνιιώλ από απηέο είλαη πξναηξεηηθή θαη έρεη σο ζηόρν ηελ εμνηθείσζε ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ απνκόλσζε θαη επίιπζε ησλ όπνησλ κηθξώλ πξνβιεκάησλ εληνπηζηνύλ από ηε ρξήζε ηνπο ζηελ πξάμε. ηόρνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ είλαη ην 2012 λα πξνζθέξνληαη γηα θαζνιηθή ρξήζε όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο, γηα ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθώλ ππεξεζηώλ. ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε αλαιπηηθνύο πίλαθεο θαηαιεθηηθώλ εκεξνκεληώλ θαη ππνδείγκαηα θαηαζηάζεσλ πνπ ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νη ινγηζηέοθνξνηερληθνί: ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Σειεπηαίνο αξηζκόο Α.Φ.Μ. Ηκ/λία ππνβνιήο ε 1 18/04/2011 ε 2 19/04/2011 ε 3 20/04/2011 ε 4 21/04/2011 ε 5 27/04/2011 ε 6 28/04/2011 ε 7 29/04/2011 ε 8 02/05/2011 ε 9 03/05/2011 ε 10,20, 30,40,50 04/05/2011 ε 60,70, 80,90,00 05/05/2011 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ Σειεπηαίνο αξηζκόο Α.Φ.Μ. Ηκ/λία ππνβνιήο ε 1 11/04/2011 ε 2 12/04/2011 ε 3 13/04/2011 ε 4 14/04/2011 ε 5 15/04/2011 ε 6 18/04/2011 ε 7 19/04/2011 ε 8 20/04/2011 ε 9 21/04/2011

5 ε 10,20, 30,40,50 27/04/2011 ε 60,70, 80,90,00 28/04/2011 ηηο πεξηπηώζεηο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηα πην πάλσ λνκηθά πξόζσπα είλαη ε 28η Αππιλίος 2011, αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΔΦΟΟΝ ΤΦΙΣΑΣΑΙ ΓΙΜΔΡΗ ΤΜΒΑΗ (ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ) Σειεπηαίνο αξηζκόο Α.Φ.Μ. Ηκ/λία ππνβνιήο ε 1 10/05/2011 ε 2 11/05/2011 ε 3 12/05/2011 ε 4 13/05/2011 ε 5 16/05/2011 ε 6 17/05/2011 ε 7 18/05/2011 ε 8 19/05/2011 ε 9 20/05/2011 ε 10,20, 30,40,50 23/05/2011 ε 60,70, 80,90,00 24/05/2011 ηηο πεξηπηώζεηο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηα πην πάλσ λνκηθά πξόζσπα είλαη ε 24η Μαΐος 2011, αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΑΡΘΡΟΤ 101 ΚΦΔ 1. Σα κε θεξδνζθνπηθά ραξαθηήξα εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη ηα θάζε είδνπο ηδξύκαηα πνπ δελ ηεξνύλ βηβιία ή ηεξνύλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., κέρξη 12 Αππιλίος Σα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα λνκηθά πξόζσπα πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β, ή δειώλνπλ εηζόδεκα από ηελ εθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρώξεζε γεσξγηθήο γεο αλεμάξηεηα από ηελ θαηεγνξία ησλ ηεξνύκελσλ βηβιίσλ, κέρξη 15 Αππιλίος 2011, αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ.

6 3. Οη εκεδαπέο Δ.Π.Δ, δεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο απηώλ, αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηύπν εηαηξείαο θαη αιινδαπνί νξγαληζκνί πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απόθηεζε νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ, θαζώο θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ζηελ θπξηόηεηα ηνπο αθίλεην ζηελ Διιάδα, αλεμάξηεηα αλ πξνθύπηεη ή όρη εηζόδεκα από απηό ζα ππνβάινπλ ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, κέρξη 10 Μαΐος 2011, αλεμάξηεηα από ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ.

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988).

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑ Γ Β) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΛΔΓ ΣΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ :ΧΣΤΒΗ - ΘΝΠ ΦΔΚ :Β 373/18.3.2015 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝ. Αζήλα, 24. Ννεκβξίνπ. 2011 ΠΟΛ. : 1235. ΠΡΟ: Αποδέκηες Π.Γ. ΘΕΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο.

ΔΠΔΙΓΟΝ. Αζήλα, 24. Ννεκβξίνπ. 2011 ΠΟΛ. : 1235. ΠΡΟ: Αποδέκηες Π.Γ. ΘΕΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο. ΑΓΑ: 457ΚΗ-Ι9Κ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ)

Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ) «Επιμόπθωζη ηων Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ η Διδακηική Ππάξη» Δικαιούσορ Φοπέαρ Σςμππάηηων Επιζηημονικόρ Φοπέαρ Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ.

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. Παξνπζίαζε: οθία ετπερίδοσ Προϊζηαμένη Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Η Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.»

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη θαηαρώξεζή ηεο ζηα ηεξνύκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα