ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)"

Transcript

1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ ΘΔΜΑ: Υξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηαηξψλ πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Υξφλνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ αλαγξαθφκελε αμία ζηηο α.ι.π. πνπ εθδίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο STOCK ή OUTLET ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε παξνρήο ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ κε πξνζθνξά δσξεάλ ελφο αλαςπθηηθνχ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ρξήζεο Φ.Σ.Μ. ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ πιαλφδην πσιεηή λσπψλ αιηεπκάησλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., απφ ζπλεξγείν επηζθεπήο κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ ΘΔΜΑ: Γηάζεζε θαξηψλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο (α.ι.π.), γηα πσιεζέληα ελδχκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ ζην θαηάζηεκα πξνο επηδηφξζσζε ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Λ.Π. απφ Φ.Σ.Μ. γηα πξσηλά μελνδνρείσλ ΘΔΜΑ: Πψιεζε εηδψλ απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θάξηεο θαη θέξκαηα ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ εθκεηαιιεπηή ζεξηδναισληζηηθήο κεραλήο γηα ηελ ακνηβή ηνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., απφ επηρείξεζε πψιεζεο θαη ηνπνζέηεζεο εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηάζεζεο θσδηθψλ αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηχνπ Σξαπεδψλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ΘΔΜΑ: Πξφζζεην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ Σξφπνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Πψιεζε θαξηψλ ηειεθσλίαο. Εεηήκαηα ΦΠΑ θαη Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ΘΔΜΑ: Σξφπνο εκθάληζεο ησλ ακνηβψλ ησλ δηθεγφξσλ ζηηο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Έθδνζε α.π.π. επί κίζζσζεο βηληενθαζεηψλ θαη ςεθηαθψλ νπηηθψλ δίζθσλ (d.v.d.) ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ. απφ εθκεηαιιεπηέο θέληξνπ αηζζεηηθήο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αθξφαζεο ή/θαη παξαθνινχζεζεο ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο ΘΔΜΑ: Ζκεξνκελία έθδνζεο εηζηηεξίσλ ζεάκαηνο πνπ πξνπσινχληαη ΘΔΜΑ: Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ ακνηβέο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο

2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ δηθεγφξσλ φηαλ εθδίδεηαη γξακκάηην πξνείζπξαμεο απφ δηθεγνξηθφ ζχιινγν ΘΔΜΑ: Απνζηνιή αγαζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε ηδηψηεο θαηφπηλ παξαγγειίαο εηζαγσγέα ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απφ επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πιπζίκαηνο ξνχρσλ κε απηφκαηα πιπληήξηα ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε Ο.Δ. πνπ εθκεηαιιεχεηαη ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα ΘΔΜΑ: Σξφπνο εκθάληζεο εθπηψζεσλ επί ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ ιηαληθήο πψιεζεο ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα επηζηξνθή θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ρνξήγεζε εθ ησλ πζηέξσλ έθπησζεο ζε ηδηψηεο ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα ζηνηρεία γηα ηελ πψιεζε ινγηζκηθνχ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε θαξηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο Σειεθσλίαο ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ ή δηπιφηππνπ δειηίνπ εληνιψλ Υξφλνο έθδνζεο Α.Π.Τ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αθχξσζε δηθαηψκαηνο ιήςεο ππεξεζηψλ απφ ηδηψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηνπο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ (Α.Π.Τ.) απφ θαηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (internet) ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ γιχπηε ΘΔΜΑ: Δίδνο θαη ηξφπνο έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δαπάλεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αθηλήησλ ΘΔΜΑ: Θεψξεζε ή κε απνδείμεσλ γηα ηελ είζπξαμε κηζζσκάησλ απφ εθκηζζνχκελα αθίλεηα ή ακνηβψλ απφ εθκεηάιιεπζε ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ δηθεγνξηθή εηαηξεία ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρείξεζε Ηδησηηθνχ Κέληξνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ (Η.ΚΣΔΟ), γηα δσξεάλ πξνζθεξφκελα είδε (ελφο θαθέ θαη ελφο ζάληνπηηο) ζηνπο πειάηεο απηνχ ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ πξαθηνξεία ΠΡΟ ΠΟ γηα είζπξαμε ακνηβψλ απφ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ απηφκαηνπο ειεθηξνληθνχο κεραληζκνχο γηα ηε πψιεζε θσδηθψλ ρξφλνπ νκηιίαο θηλεηήο ή ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ΘΔΜΑ: Πψιεζε εηδψλ απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξνληθά θιεηδηά, πνπ δηαηίζεληαη ζε πξνζσπηθφ επηρείξεζεο ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ θξνληηζηήξηα..42 ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο, ή ηξαπεδηθήο εληνιήο ΘΔΜΑ: Σξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο ηαηληψλ θαηά παξαγγειία, κέζσ ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο, κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο

3 ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ έθδνζε απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο (α.ι.π.) απφ επηρείξεζε πνπ δηνξγαλψλεη εθδήισζε ιφγσ βάπηηζεο ΘΔΜΑ: Έληαμε ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε ιαλζαζκέλνπ ζηνηρείνπ παξάδνζεο θηηζκάησλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππεξεζίεο έθδνζεο αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ (service fees) ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εθδίδεη Δ.Π.Δ πνπ παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πξνο ηδηψηεο θαη Αζθαιηζηηθά Σακεία ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΑΤΟΟ /279/ΠΟΛ.1081/0015/ , ζηηο πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ(ζπλεζηηάζεηο ιφγσ γάκσλ, βαπηίζεσλ θ.ιπ.) ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΑΤΟΟ /279/ΠΟΛ.1081/0015/ , ζηηο πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ(ζπλεζηηάζεηο ιφγσ γάκσλ, βαπηίζεσλ θ.ιπ.) ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απνδείμεσλ δηθεγφξσλ φηαλ εθδίδεηαη γξακκάηην πξνείζπξαμεο απφ δηθεγνξηθφ ζχιινγν ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ.186/1992) γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ΘΔΜΑ: Δξψηεκα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο κε αξλεηηθή αμία απφ θνξνινγηθφ κεραληζκφ ΔΑΦΓ ηνπ λ.1809/ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο Απνδείμεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ Κέληξα Ξέλσλ Γισζζψλ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θαη δηαβίβαζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πψιεζε ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ (e-book) κέζσ δηαδηθηχνπ απφ επηηεδεπκαηία ζε άιιν επηηεδεπκαηία ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηε λνζειεία αζζελψλ ζε ηδησηηθή θιηληθή ΘΔΜΑ: Μνλάδα ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε). Τπνρξεψζεηο Κ.Β ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο απφ θαθέ κπαξ εζηηαηφξην πνπ ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα απηνεμππεξέηεζεο πειαηψλ γηα ηελ θαηαλάισζε δχζνπ ΘΔΜΑ: Δθδηδφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ακνηβέο πνπ εηζπξάηηεη δηθεγφξνο, σο ζχλδηθνο πηψρεπζεο θαη θεδεκφλαο ζρνιάδνπζαο θιεξνλνκηάο ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε παξαζηαηηθψλ εζφδνπ θαηά ηε δηέιεπζε νρεκάησλ απφ ζηαζκνχο δηνδίσλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αληηηίκνπ, ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηεξρνκέλσλ νδεγψλ ΘΔΜΑ: Υξφλνο έθδνζεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ (Α.Π.Τ.) απφ κεζίηεο αζηηθψλ ζπκβάζεσλ ΘΔΜΑ: Αηηήκαηα Οκνζπνλδίαο Δθεκεξηδνπσιψλ Διιάδνο ΘΔΜΑ: Υνλδξηθέο πσιήζεηο επί πηζηψζεη απφ πξαηεξηνχρνπο εκπνξίαο πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη βελδίλεο κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ λ.1809/1988, ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο αληιίεο

4 ΑΡΘΡΟ 13 - Απνδείμεηο ιηαληθήο πώιεζεο. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ /951/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. από γηαηξνύο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ πνπ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ή κε, γηαηξψλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ ζαο γηα έθδνζε Α.Π.Τ. ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζρεηηθή δαπάλε, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ.186/92), νη επηηεδεπκαηίεο πνπ αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα θαηνλνκαδφκελν ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.δ.3323/1955 (άξζξν 48 λ.2238/1994), ζηηο εθδηδφκελεο κε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο είζπξαμε απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν. Οη επαγγεικαηίεο απηνί εθδίδνπλ ηελ ίδηα απφδεημε θαη φηαλ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα επαγγεικαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε Δπί παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο ακνηβή ζηελ απφδεημε αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Γσξεάλ». Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη νη γηαηξνί, ζε φζεο πεξηπηψζεηο εμεηάδνπλ αζζελείο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δελ εηζπξάηηνπλ ην δηθαηνχκελν πνζφ ζπκκεηνρήο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, πξέπεη: α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη γηαηξνί έρνπλ απνδεδεηγκέλα θαζνιηθά (γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο) παξαηηεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (ζέκα πξαγκαηηθφ πνπ εξεπλάηαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη ππνρξενχληαη λα απνδείμνπλ νη ειεγρφκελνη γηαηξνί), ζεκαίλεη «ελ ηνηο πξάγκαζη» φηη έρνπλ κεηψζεη ην «ηηκνιφγηφ ηνπο» γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζπλεπψο δελ πξφθεηηαη γηα δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ, νπφηε δελ απαηηείηαη ε έθδνζε Α.Π.Τ. κε ηελ έλδεημε «Γσξεάλ». β) Αληίζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη γηαηξνί εηζπξάηηνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο επηιεθηηθά απφ θάπνηνπο αζζελείο, ελψ απφ άιινπο δελ εηζπξάηηνπλ απηφ (ζέκα πξαγκαηηθφ) εθδίδνληαη Α.Π.Τ. γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δει. Α.Π.Τ. κε ην πνζφ ζπκκεηνρήο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη Α.Π.Τ. κε ηελ έλδεημε «Γσξεάλ» ζηε δεχηεξε πεξίπησζε /859/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεώξεησλ ρεηξόγξαθσλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003. Απαληψληαο ζηελ απφ 22/11/2005 αίηεζή ζαο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο Β.β1 ηεο παξ.1 ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 (πνπ ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/ ) απαιιάζζνληαη απφ ηε ζεψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ νη επηηεδεπκαηίεο, νη νπνίνη θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν είραλ αζξνηζηηθά ηηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 1. Αθαζάξηζηα έζνδα, φπσο απηά ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξίεο βηβιίσλ ηνπ Κ.Β.. άλσ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ δχν ( ) επξψ θαη 2. Μέζν φξν πξνζσπηθνχ πελήληα (50) αηφκσλ θαη άλσ. Σα πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο απηήο απαιιάζζνληαη ηεο ζεψξεζεο γηα φια ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζα - 4 -

5 εθδνζνχλ θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο σο άλσ Α.Τ.Ο.Ο. (εηζηηήξηα ζεακάησλ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θ.ι.π.). 2) Με ηελ εγθχθιην ΠΟΛ.1198/ , κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1166/ , δηεπθξηλίζηεθε φηη, ε σο άλσ θαηεγνξία επηηεδεπκαηηψλ εθδίδεη αζεψξεηεο ηηο ρεηξφγξαθεο Α.Λ.Π. θαη Α.Π.Τ. κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ρξήζεο Φ.Σ.Μ. (έθδνζε εθηφο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εθζέζεηο θ.ι.π.) ή ζηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο ηεο θ.η.κ. ή ηνπ Ζ/Τ /23/0015/ ΘΔΜΑ: Υξόλνο απόθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηαηξώλ πνπ ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Υξόλνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ. ε απάληεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο, κε ην νπνίν δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε εάλ ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην αξηζκ /2402/Α0012/ έγγξαθφ καο πνπ αλαθέξεηαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη εηδηθφηεξα ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΟΠΑΓ ηαηξνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, γηα ηελ είζπξαμε ησλ ακνηβψλ ηνπο απφ ηνλ ελ ιφγσ Οξγαληζκφ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Με ην σο άλσ ζρεηηθφ έγγξαθφ καο πνπ, θνηλνπνηήζεθε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, είρακε γλσξίζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνηνο είλαη ν ρξφλνο έθδνζεο ησλ ΑΠΤ φισλ ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/1994, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηαηξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ζπκβάιινληαη ελ πξνθεηκέλσ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ο ρξφλνο απηφο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. πνπ κλεκνλεχνληαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν, είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλνο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο (πνπ επίζεο κλεκνλεχνληαη ζ απηφ) ηεο θχξηαο δειαδή θνξνινγίαο ηελ νπνία θαη εμππεξεηνχλ (ρξφλνο έθδνζεο ησλ ΑΠΤ θαη θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο εθείλνο ηεο είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ). Σν πφηε πξέπεη λα ππνβάιινληαη νη ΑΠΤ σο δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηαηξνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, πξνο απηά, γηα ηελ είζπξαμε ησλ ακνηβψλ ηνπο, δελ νξίδεηαη απφ θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, αιιά απνηειεί ζέκα ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ηακείνπ (ή θαη φισλ ελδερνκέλσο εθφζνλ είλαη θνηλφο). Άπνςε ηεο ππεξεζίαο καο είλαη φκσο, φπσο απηή δηαηππψζεθε ζην ελ ιφγσ ζρεηηθφ έγγξαθν αιιά θαη επαλεηιεκκέλα ζε άιια έγγξαθα επί ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ φηη, ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ ΑΠΤ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηαηξνχο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα πξέπεη λα ελαξκνληζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο, λα ππνβάιινληαη δειαδή αθνχ εγθξηζνχλ θαη εθθαζαξηζηνχλ νη ακνηβέο ηνπο γηα βέβαηα πνζά πνπ ζα εηζπξάμνπλ, ζην ρξφλν πνπ ζα ηα εηζπξάμνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιπλζνχλ νη ππφρξενη δηθαηνχρνη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, αιιά θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζα απαγθηζηξσζνχλ απφ άζθνπεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο κε έγθξηζεο εθ ησλ πζηέξσλ κέξνπο ησλ ακνηβψλ, γηα ηηο νπνίεο ήδε έρνπλ εθδνζεί ΑΠΤ κε νιφθιεξα ηα αηηνχκελα πνζά θαη λα εμαιεηθζεί έηζη ε γελεζηνπξγφο αηηία ησλ εχινγσλ δηακαξηπξηψλ ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηεο δπζαξκνλίαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ ακνηβψλ ηνπο, κε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο

6 /42/0015/ ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηελ αλαγξαθόκελε αμία ζηηο α.ι.π. πνπ εθδίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο STOCK ή OUTLET. Απαληψληαο ζηελ παξαπάλσ ζρεηηθή αίηεζή ζαο θαη αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα αξκνδηφηεηάο καο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγξαθφκελε αμία επί ησλ εθδηδφκελσλ α.ι.π. απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο STOCK ή OUTLET ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..) ζηελ απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο αλαγξάθεηαη ε αμία ηεο πψιεζεο, θαηά ζπληειεζηή ΦΠΑ. 2. Καηά ηελ έλλνηα ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ σο αμία ιηαληθήο πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ πνπ πξάγκαηη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή ηδηψηε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αγαζνχ, γηα ην νπνίν θαη πξέπεη λα ιάβεη απνδεηθηηθφ ηεο ζπλαιιαγήο (ελ πξνθεηκέλσ Α.Λ.Π.). 3. Ζ Γηεχζπλζε Μεηξψνπ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ κε αληίγξαθν ηεο αίηεζεο παξαθαιείηαη γηα ηηο ηπρφλ δηθέο ηεο ελέξγεηεο /117/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ από επηρείξεζε παξνρήο ςπραγσγηθώλ ππεξεζηώλ κε πξνζθνξά δσξεάλ ελόο αλαςπθηηθνύ. Με ηε ζρεηηθή αίηεζή ζαο ζέηεηε ππφςε καο φηη, επηρείξεζε πνπ έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηνξγάλσζε ηνπ παηγληδηνχ «paint ball», παξέρεη ην ρψξν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ. Παξάιιεια καο γλσξίδεηε φηη πξνζθέξεη δσξεάλ έλα αλαςπθηηθφ, ρσξίο λα ιεηηνπξγεί ζην ρψξν αλαςπθηήξην ή λα παξέρνληαη παξφκνηεο ππεξεζίεο θαη δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ. Δπί ηνπ ζέκαηνο ινηπφλ απηνχ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Ζ εθκεηάιιεπζε ζηελ νπνία αλαθέξεζηε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εθείλσλ ησλ νπνίσλ νη επηηεδεπκαηίεο ππνρξενχληαη απφ ην λφκν άξζξν 13 (παξ.1 θαη 2) ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1809/1988 λα ρξεζηκνπνηνχλ θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο (ηνπ λ.1809/1988 ΦΣΜ ή ΔΑΦΓ) γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζ φζνλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λφκνπ, ή ηα επαγγέικαηα πνπ ν λνκνζέηεο έθξηλε αλαγθαία γηα ηελ εμαίξεζή ηνπο (Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1992) απφ ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ έθδνζε ησλ ΑΠΤ. πλεπψο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εθδίδεηαη Α.Π.Τ. θαη φρη εηζηηήξην εηζφδνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά δσξεάλ πνηνχ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζην παηρλίδη, γηα ιφγνπο ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ζθφπηκν είλαη ζηελ εθδηδφκελε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην θνξνινγηθφ κεραληζκφ λα αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαςπθηηθνχ κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, φπσο: «Γηθαίσκα εηζφδνπ κε πξνζθνξά ελφο αλαςπθηηθνχ», κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο ηνπ αλαςπθηηθνχ δελ ζπκςεθίδεηαη ν θφξνο εηζξνψλ (ΦΠΑ). Σέινο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία θαη δηεπθξίληζε λα ζπζηήζεηε ζηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνζηεξίδεηε θνξνηερληθά λα απεπζπλζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο ηεο

7 /116/0015/ ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ρξήζεο Φ.Σ.Μ. ηνπ λ.1809/1988 γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο από πιαλόδην πσιεηή λσπώλ αιηεπκάησλ. Απαληψληαο ζηελ απφ 7/2/2006 αίηεζή ζαο, κε ηελ νπνία εξσηάηε εάλ πιαλφδηνο πσιεηήο λσπψλ αιηεπκάησλ ν νπνίνο ηεξεί β θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β.., ππνρξενχηαη ζηελ ρξήζε θνξεηήο Φ.Σ.Μ. ηνπ λ.1809/1988, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..), ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε πψιεζε αγαζψλ, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, εθδίδεη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο. 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1258/ (ΦΔΚ 1513/Β / ), εληάρζεθαλ απφ ζηελ ππνρξέσζε ρξήζεο θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ λ.1809/1988 (ΦΔΚ 222Α ), γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο, νη επηηεδεπκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα είδε ηνπο, πιελ νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απνθιεηζηηθά ιηαληθψο ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, ζηα ιεηηνπξγνχληα παδάξηα θαη κέζσ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνη πσιεηέο θηλεηά θαηαζηήκαηα). 3. Καηά ξεηή δηαηχπσζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, ε ππνρξέσζε ρξήζεο Φ.Σ.Μ. ηνπ λ.1809/1988 (θνξεηψλ ή κε) γηα ηελ έθδνζε ησλ Απνδείμεσλ Ληαληθήο Πψιεζεο, ΓΔΝ θαηαιακβάλεη ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ δηαζέηνπλ λσπά αιηεχκαηα πιαλνδίσο ζην θνηλφ θαη θαηά ζπλέπεηα εθφζνλ ηεξνχληαη βηβιία β θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. ζηελ πεξίπησζε απηή, νη απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο εθδίδνληαη ρεηξφγξαθα θαη πξναηξεηηθά κε ηε ρξήζε Φ.Σ.Μ /160/0015/ ΘΔΜΑ: Σξόπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., από ζπλεξγείν επηζθεπήο κνηνζπθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, κε ηελ νπνία δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε, αλ κπνξεί λα εθδνζεί Α.Π.Τ. κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο απφ ζπλεξγείν κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.η ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992), ν επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ, ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο. 2. Πεξαηηέξσ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λνκνζεηήκαηνο, νη επηηεδεπκαηίεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην πνζφ ηεο ακνηβήο αξηζκεηηθψο θαζψο θαη νινγξάθσο, φηαλ απηή εθδίδεηαη ρεηξφγξαθε. 3. Δλφςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιίν εηζεξρνκέλσλ κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ γηα επηζθεπή, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, θαζφζνλ ε κε αλαγξαθή ζ απηέο ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε (δπλαηφηεηα ηελ νπνία δελ έρνπλ νη Φ.Σ.Μ.), θαζηζηά δπζρεξείο έσο αδχλαηεο ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο

8 /350/0015/ ΘΔΜΑ: Γηάζεζε θαξηώλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο. Απαληψληαο ζηηο κε εκεξνκελία , θαη αηηήζεηο ζαο, κε ηηο νπνίεο καο γλσξίδεηε φηη ζηελ εηαηξία ζαο, ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία ειεγρφκελε απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, έρεη παξαρσξεζεί απφ απηφ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκέλνο θαη ξσηάηε εάλ είλαη δπλαηφλ ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηάο ζαο απηήο λα δεκηνπξγήζεηε ρψξνπο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ηνπο νπνίνπο λα εθκεηαιιεχεζηε κε ηε δηάζεζε εηδηθψλ θαξηψλ αληί ζπγθεθξηκέλνπ ηηκήκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ηηο νπνίεο ζα δηαζέηεηε ζην θνηλφ κέζσ ηξίησλ (εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ, λαπηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ θ.ι.π.), θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ πεξί ηήξεζεο βηβιίνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη έθδνζεο απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1104/1994 πνπ ηζρχεη γηα ηνπο Ο.Σ.Α., ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη φηη ν εθκεηαιιεπηήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ ηεξεί βηβιίν ζηάζκεπζεο, ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο. 2. Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.., νη επηηεδεπκαηίεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ εθδίδνπλ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ηφζν πξνο ηδηψηεο, φζν θαη πξνο επηηεδεπκαηίεο αληηζπκβαιιφκελνπο, κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο. εκεηψλεηαη φηη θαη εμαίξεζε ζε απηέο ηηο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, αληί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε. Οη ελ ιφγσ απνδείμεηο εθδίδνληαη αζεψξεηεο, είηε εθδίδνληαη ρεηξφγξαθα, είηε κεραλνγξαθηθά, κε βάζε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 θαη ΠΟΛ. 1082/2003 (εμαηξνχληαη ηεο ζήκαλζεο επί κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο) κε ηελ έλδεημε «αζεψξεηα βάζεη ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003». 3. Ζ Α.Τ.Ο.Ο /337/0015 ΠΟΛ 1104/ ζεζπίδεη εηδηθέο εμαηξεηηθέο δηαηάμεηο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε δεκνηηθψλ ηειψλ ζηάζκεπζεο κέζσ θαξηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ θαη φρη ηελ είζπξαμε ακνηβψλ απφ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ ζρεηηθή αίηεζή ζαο. 4. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν «Οξγαληζκφο Ληκέλνο ΑΔ», ν νπνίνο ζην ρψξν ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ηνπο νπνίνπο ζα εθκεηαιιεχεηαη, έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, κνινλφηη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπ αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην, δειαδή είλαη επηηεδεπκαηίαο θαη ζπλεπψο έρεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Κ.Β.. ππνρξεψζεηο, ην αίηεκά ζαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθκεηάιιεπζε λα κελ ηεξείηαη ην πξφζζεην βηβιίν Κ.Β.. θαη λα γίλεη εθαξκνγή ησλ εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ΠΟΛ 1104/1994 δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί. εκεηψλεηαη δε φηη ελδερφκελε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο απηνχ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ξχζκηζεο ζε επηηεδεπκαηίεο κε φκνην αληηθείκελν εξγαζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζεηηθά ρσξίο θακηά παξέθθιηζε κέρξη ζήκεξα γηα ηε ζσζηή εκθάληζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ

9 /395/0015/ ΘΔΜΑ: Υξόλνο έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο (α.ι.π.), γηα πσιεζέληα ελδύκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ ζην θαηάζηεκα πξνο επηδηόξζσζε. Απαληψληαο ζηελ παξαπάλσ ζρεηηθή αίηεζή ζαο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/92), ε απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο (α.ι.π.) εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο ηνπ αγαζνχ. Καη εμαίξεζε φηαλ γηα ηε δηαθίλεζε έρεη εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο, ε απφδεημε κπνξεί λα εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηε δέθαηε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα απνζηνιήο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξναλαθέξεηαη, φπνπ ν πειάηεο, δελ παξαιάβεη ηα αγνξαζζέληα ελδχκαηα αιιά ηα αθήλεη ζην θαηάζηεκα γηα επηδηφξζσζε, ε παξάδνζε ησλ αγαζψλ (ελδπκάησλ) ζπληειείηαη θαηά ην ρξφλν πνπ απηά παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ πειάηε επηδηνξζσκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, ζπλεπψο θαηά ην ρξφλν απηφ πξέπεη λα εθδνζεί θαη ε ζρεηηθή α.ι.π., αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν είζπξαμεο ηνπ ηηκήκαηνο. 2. Πεξαηηέξσ, εάλ θαηά ηελ εκέξα ηεο παξαγγειίαο, ν πειάηεο θαηαβάιιεη κέξνο ηεο αμίαο ή νιφθιεξε ηελ αμία ησλ αγαζψλ, εθφζνλ ε επηρείξεζε ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηακείνπ εθδίδεηαη απφδεημε είζπξαμεο ε νπνία παξαδίδεηαη ζηνλ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ πειάηε α.ι.π., κε ηε ζπλνιηθή αμία πψιεζεο θαη ηελ παξάιιειε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ζπκςεθηζηηθψλ εγγξαθψλ. Γηα φζνπο ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο (εζφδσλ - εμφδσλ), παξέιθεη ε έθδνζε απνδείμεσλ είζπξαμεο γηα ηηο ιακβαλφκελεο πξνθαηαβνιέο, νη δε α.ι.π. ζα εθδίδνληαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ κε ηε ρξήζε θ.η.κ. ή κεραλνγξαθηθά. 3. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε α.ι.π. εθδνζεί (πξνεθδνζεί) θαηά ηελ επηινγή ηνπ ελδχκαηνο (ην νπνίν ζα παξακείλεη ζην θαηάζηεκα γηα επηδηφξζσζε), πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνλ πειάηε δειαδή, πξέπεη λα εθδίδεηαη, πξνο απνθπγή ακθηζβεηήζεσλ, δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο, ζην νπνίν ρξήζηκν είλαη λα αλαγξάθεηαη θαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο α.ι.π. θαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ελδχκαηνο ζηνλ πειάηε δειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα επηδηφξζσζε αγνξαζζέληνο ελδχκαηνο ή Α.Π.Τ. ρσξίο ρξέσζε (δσξεάλ) ιφγσ ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο /461/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Λ.Π. από Φ.Σ.Μ. γηα πξσηλά μελνδνρείσλ. ε απάληεζε ηεο απφ αίηεζή ζαο αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε δηνίθεζε θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη (εγθχθιηνο /440/0015/ΠΟΛ.1151/ θαη έγγξαθφ καο /792/0015/ ), ν εθκεηαιιεπηήο μελνδνρείνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ απφ εθκίζζσζε ππλνδσκαηίνπ θαη παξνρή ζπγρξφλσο άιισλ αγαζψλ (παθέην), εθδίδεη ζε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πειάηε (επηηεδεπκαηίαο ή ηδηψηεο) δηπιφηππε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ππνρξέσζε έθδνζεο Α.Λ.Π. απφ Φ.Σ.Μ. γηα ηα πξνζθεξφκελα ζηνπο πειάηεο πξσηλά, εθφζνλ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ πνπ παξέρεη παθέην θαη εθφζνλ έρεη γίλεη ζρεηηθή παξαηήξεζε ζην ηεξνχκελν βηβιίν πειαηψλ (πφξηαο) γηα ηηο πεξηιακβαλφκελεο ζ απηφ ππεξεζίεο θαη αγαζά

10 /268/0015/ ΘΔΜΑ: Πώιεζε εηδώλ από απηόκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε θάξηεο θαη θέξκαηα. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο ζέηεηε ππφςε καο φηη εηαηξεία πνπ εθκεηαιιεχεηαη απηφκαηνπο πσιεηέο (γηα πψιεζε ξνθεκάησλ, ζάληνπηηο θ.ι.π.) έρεη εγθαηαζηήζεη έλα ηέηνην κεράλεκα ζε άιιε εηαηξεία (Π Α.Δ.) θαη έρεη ζπλάςεη καδί ηεο ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηειεπηαία (Π Α.Δ.) επηδνηεί ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ απηφκαην πσιεηή αμίαο έμη (6) επξψ ην κήλα γηα θάζε εξγαδφκελν. Γηα ηηο ελ ιφγσ αγνξέο ε εθκεηαιιεχηξηα εηαηξεία ηνπ κεραλήκαηνο παξέρεη γηα θάζε εξγαδφκελν έλα θιεηδί (ηζηπάθη), ην νπνίν δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ θάζε εξγαδφκελν ηεο Π Α.Δ. λα πξνβαίλεη απηφκαηα, ρσξίο ηε ξίςε θεξκάησλ, ζηελ αγνξά ησλ εηδψλ πνπ έρεη ηξνθνδνηεζεί ην κεράλεκα, αμίαο ίζεο κε έμη (6) επξψ. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηεο αμίαο ησλ έμη (6) επξψ, ν εξγαδφκελνο γηα θάζε επηπιένλ αγνξά εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ απηφκαην πσιεηή ξίπηεη θέξκαηα αλάινγεο αμίαο. Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα εξσηάηε πνηα είλαη ηα πξνζήθνληα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εθδνζνχλ γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ζπλαιιαγέο. Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε (έγγξαθά καο /600/0015/ /447/0015/ ) ζηηο πεξηπηψζεηο δηάζεζεο εηδψλ απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θάξηεο εθαξκφδεηαη, θαη αλαινγία, ην ζχζηεκα πνπ ηζρχεη γηα ηελ πψιεζε εηδψλ (αλαςπθηηθά, ζάληνπηηο θ.ι.π.) απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θέξκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992), φπσο εξκελεχηεθαλ κε ηελ εγθχθιην /936/εγθ.3/ , παξάγξαθν πεξίπησζε γ, γηα ηηο πσιήζεηο εηδψλ απφ απηφκαηα κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θέξκαηα (θάξηεο), κπνξεί λα εθδίδνληαη ζηνηρεία σο εμήο: α) πγθεληξσηηθφ δειηίν απνζηνιήο γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα αγαζψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα εθνδηαζκφ ησλ κεραλεκάησλ, εθφζνλ δελ είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ αγαζψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε κεράλεκα, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 (παξ.3 ) ηνπ Κ.Β.. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ ζε θάζε κεράλεκα εθδίδεηαη ακέζσο, γηα ηα ηνπνζεηεκέλα είδε, ηδηαίηεξν, θαηά κεράλεκα, δειηίν απνζηνιήο. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο απηνχ, πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο απηψλ πνπ πσιήζεθαλ, εθφζνλ θάζε θνξά ζπκπιεξψλνληαη, ζε θάζε κεράλεκα, νη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ ιείπνπλ. ηα θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελα δειηία απνζηνιήο αλαγξάθνληαη, εθηφο ησλ άιισλ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα κεραλήκαηα, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θάζε κεραλήκαηνο (ηχπνο, αξηζκφο κεηξψνπ θ.ι.π.). β) Μεηά ηελ ηξνθνδνζία θάζε κεραλήκαηνο θαη ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (α) εθδίδεηαη θαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο θαηά κεράλεκα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.., δειαδή ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην κεράλεκα, ε αμία ησλ θεξκάησλ πνπ ζα βξεζνχλ ζηνλ θεξκαηνδέθηε, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, θαζψο θαη ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ, ηα νπνία, ελ πξνθεηκέλσ, πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ δειηίν απνζηνιήο. Αλ ην κεράλεκα δηαζέηεη κεηξεηή αλαγξάθνληαη θαη νη ζρεηηθέο ελδείμεηο ηνπ κεηξεηή. Δπί ηνπ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη φηη επεηδή ν απηφκαηνο πσιεηήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ιεηηνπξγεί ηφζν κε θέξκαηα φζν θαη κε θάξηεο (ηζηπάθηα), επί ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ηφζν ε αμία ησλ θεξκάησλ πνπ ζα βξεζνχλ ζηνλ θεξκαηνδέθηε φζν θαη ε αμία ησλ αγαζψλ γηα ηελ αγνξά ησλ νπνίσλ έρεη γίλεη ρξήζε θάξηαο. Ζ αμία απηή ζα πξνθχπηεη, αλ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο (π.ρ. ειεθηξνληθά) απφ ηε

11 δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ αγαζψλ, κε βάζε ην δειηίν Απνζηνιήο ηξνθνδνζίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο αμίαο ησλ θεξκάησλ πνπ ζα βξεζνχλ ζηνλ θεξκαηνδέθηε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ησλ θαξηψλ (ηζηπάθηα) ζηελ αληηζπκβαιιφκελε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα δηαηεζνχλ απφ απηή ζην πξνζσπηθφ ηεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη, εθφζνλ θαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπο (απφ ηελ Π Α.Δ.) θαη ε εθκεηαιιεχηξηα επηρείξεζε ηνπ απηφκαηνπ πσιεηή ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν ινγαξηαζκφο ηνπ ηακείνπ ηεο, εθδίδεηαη απφδεημε είζπξαμεο, ε νπνία παξαδίδεηαη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε εηαηξεία θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ εκέξα ηξνθνδνζίαο ηνπ κεραλήκαηνο εθδίδεηαη Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη παξάιιεια δηελεξγνχληαη νη απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο ζπκςεθηζηηθέο εγγξαθέο /493/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. από εθκεηαιιεπηή ζεξηδναισληζηηθήο κεραλήο γηα ηελ ακνηβή ηνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο. ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ πνπ αθνξά εξψηεκά ζαο γηα ηελ ππνρξέσζε ή κε έθδνζεο ηηκνινγίνπ αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε εηζθνξά ππέξ ΔΛΓΑ ζηελ πεξίπησζε ακνηβήο ζε είδνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζεξηδναισληζηηθήο κεραλήο, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 (παξ.2) ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ.186/1992) ν εθκεηαιιεπηήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ή ειαηνπξγείνπ ή αιεπξφκπινπ ή εξγνζηαζίνπ απνθινίσζεο ξπδηνχ, εθδίδεη, ζε θάζε πεξίπησζε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ νπνία αλαγξάθεη θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, φηαλ δε ε ακνηβή ηνπ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο ζηελ απφδεημε απηή αλαγξάθεη ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία ηνπ ζηελ ηξέρνπζα ηηκή. 2. Δλφςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, εθφζνλ ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζεξηδναισληζηηθνχ κεραλήκαηνο εηζπξάηηεη απφ ηνπο αγξφηεο παξαγσγνχο ηελ ακνηβή ηνπ ζε είδνο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο απηνχο, ζεσξείηαη φηη πξνβαίλεη ζε αληαιιαγή ππεξεζηψλ κε αγαζά. πγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνλ αγξφηε, γηα ηελ ακνηβή ησλ νπνίσλ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη αγνξαζηήο γηα ηε ιακβαλφκελε, σο ακνηβή, απφ απηφλ, πνζφηεηα αγξνηηθνχ πξντφληνο. Γηα ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή, φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε (εγγξ /71/ 0015/ ), είλαη δπλαηή ε απεηθφληζε, ηφζν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, φζν θαη ηεο αγνξάο ηνπ πξντφληνο, ζ έλα ζηνηρείν δειαδή ζηελ Α.Π.Τ. πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εθδίδεηαη θαη Σηκνιφγην Αγνξάο. 3. Ζ Γ/λζε Σειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ, ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ κε θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, παξαθαιείηαη γηα ηηο ηπρφλ δηθέο ηεο ελέξγεηεο /502/0015/ ΘΔΜΑ: Σξόπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., από επηρείξεζε πώιεζεο θαη ηνπνζέηεζεο εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ. Απαληψληαο ζηελ απφ 17/7/2006 αίηεζή ζαο, κε ηελ νπνία δεηάηε λα ζαο γλσξίζνπκε, αλ κπνξεί λα εθδνζεί Α.Π.Τ. κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο απφ επηρείξεζε πψιεζεο θαη ηνπνζέηεζεο εμαηκίζεσλ απηνθηλήησλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.η ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992), ν επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, γεσξγηθψλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ, ηεξεί βηβιίν εηζεξρνκέλσλ νρεκάησλ ζην νπνίν θαηαρσξεί γηα θάζε φρεκα ηε ρξνλνινγία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ

12 θαηφρνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αξηζκφο, ην είδνο ηνπ νρήκαηνο. Δπίζεο κε ηελ παξ ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ π.δ.186/1992 (ΚΒ) 3/92 δηεπθξηλίζηεθε φηη, νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάιιεια κε ηελ πψιεζε ησλ εμαηκίζεσλ, ειαζηηθψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ θάλνπλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο (επεηδή νη εξγαζίεο απηέο εληάζζνληαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ), έρνπλ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ εηζεξρνκέλσλ απηνθηλήησλ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 2. Πεξαηηέξσ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λνκνζεηήκαηνο, νη επηηεδεπκαηίεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ, ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε, ην πνζφ ηεο ακνηβήο αξηζκεηηθψο θαζψο θαη νινγξάθσο, φηαλ απηή εθδίδεηαη ρεηξφγξαθε. Δλφςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ., ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιίν εηζεξρνκέλσλ απηνθηλήησλ, κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, θαζφζνλ ε κε αλαγξαθή ζ απηέο ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε (δπλαηφηεηα ηελ νπνία δελ έρνπλ νη Φ.Σ.Μ.), θαζηζηά δπζρεξείο έσο αδχλαηεο ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο /377/0015/ ΘΔΜΑ: Δθδηδόκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηάζεζεο θσδηθώλ αλαλέσζεο ρξόλνπ νκηιίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ δηθηύνπ Σξαπεδώλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο θαη ηελ απφ ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ζέηεηε ππφςε καο ηα εμήο: Ζ εηαηξεία ζαο επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαζέηνληαο ζην θνηλφ θσδηθνχο αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο θαξηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κέζσ δηθηχνπ ηξαπεδψλ. Γηα ηελ ιήςε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ην θνηλφ ζα πξνζέξρεηαη ζηα ΑΣΜ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηελ εηαηξεία ζαο ηξαπεδψλ, απφ ηα νπνία ζα ιακβάλεη, εθηππσκέλν ζε απιφ ραξηί, έλα θσδηθφ κε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν αλαλέσζεο νκηιίαο, κε ρξέσζε ηεο πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο ή ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Δπί ηνπ ηδίνπ ράξηηλνπ απνθφκκαηνο ζα ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξεία ζαο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ιάβεη Α.Π.Τ. Αθνινχζσο νη ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζα ζαο απνδίδνπλ ηα ελ ιφγσ πνζά κε ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο-εθθαζαξίζεηο, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θσδηθψλ πνπ δηαηέζεθαλ θαη ηα πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ, παξαθξαηψληαο απφ απηά ηε ζπκθσλεκέλε πξνκήζεηά ηνπο. Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηάηε κε πνην ηξφπν ζα εθδίδεηε ηηο ΑΠΤ πξνο ηνπ πειάηεο ζαο (θνηλφ), δεδνκέλνπ φηη, ηα ζηνηρεία ηνπο δελ είλαη γλσζηά γηα λα ηνπο απνζηαιεί. Δπί ηνπ ζέκαηνο ινηπφλ απηνχ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΚΒ, ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ θψδηθα απηνχ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ εθδίδεη απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ην έλα αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ην δεηά θαη λα ην ιακβάλεη. 2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε γηα ηελ έθδνζε ησλ ΑΠΤ ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, κεηά θαη απφ φζα έρνπλ γίλεη δεθηά απφ ηε Γηνίθεζε κε ηα /1/0015/ , /711/0015/ θαη /446/0015/ έγγξαθα θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη επί ηνπ ράξηηλνπ απνθφκκαηνο καδί κε ηνλ θσδηθφ αλαλέσζεο ρξφλνπ ζα εκθαλίδεηαη κήλπκα γλσζηνπνίεζε, θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξεία ζαο, πξνο ηνπο ρξήζηεο λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε) ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο απνζηαιεί ΑΠΤ, κπνξεί

13 λα εθδίδεηαη κία (1) ζπγθεληξσηηθή ΑΠΤ γηα θάζε θαηάζηαζε-εθθαζάξηζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο κελφο. ηελ ελ ιφγσ Α.Π.Τ. ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), γηα ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζεεθθαζάξηζε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξνχλ νη πξνζθεξζείζεο ππεξεζίεο, ν αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο-εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο κεζνιαβνχζαο ηξάπεδαο. Δθφζνλ ζηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο-εθθαζαξίζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη πειάηεο ζαο πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ εηαηξεία ζαο ηα ζηνηρεία ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδνζεί θαη απνζηαιεί νη ΑΠΤ, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα αθαηξνχληαη απφ απηέο θαη ε σο άλσ αληίζηνηρε Α.Π.Τ. ζα εθδίδεηαη κε ην ππφινηπν πνζφ. Όιεο νη αλσηέξσ ΑΠΤ (αλά θαηάζηαζεεθθαζάξηζε, αλά πειάηε) ζα εθδίδνληαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β. θαη ηνπ λ.1809/1988. Οη σο άλσ ΑΠΤ, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο-εθθαζαξίζεηο ηεο θάζε ηξάπεδαο, ζα δηαθπιάζζνληαη σο δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ζαο γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ.186/1992 (ΚΒ). Απηνλφεην είλαη φηη, γηα ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΣΜ ζηελ εηαηξεία ζαο ζα εθδίδνπλ ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηα αλαινγνχληα πνζά, βάζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ εηαηξεία ζαο /618/0015/ ΘΔΜΑ: Πξόζζεην βηβιίν επίζθεςεο αζζελώλ Σξόπνο έθδνζεο Α.Π.Τ. Απαληψληαο ζηελ απφ 7/9/2006 αίηεζή ζαο αλαθνξηθά κε ην ζέκα, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα εμήο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα, ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) νξίδεηαη φηη νη γηαηξνί θαη νη νδνληίαηξνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θαζψο θαη νη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ηεξνχλ βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ, ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ρσξηζηά γηα θάζε αζζελή ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ, ε ρξνλνινγία επίζθεςεο θαη ε δηεχζπλζή ηνπ. 2. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ πξφζζεηα βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. (κεηαμχ ησλ νπνίσλ απφ 1/1/2003 θαη ην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ πνπ ηεξνχλ νη ηαηξνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ) απαιιάζζνληαη ηεο ζεψξεζεο κφλνλ ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ αμίαο ηνπ Κ.Β.., ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα πξφζζεηα απηά βηβιία, κε ηελ ππνρξέσζε λα αλαγξάθνπλ ζ απηά ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηελ αμία ηνπ εθδνζέληνο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο απφ ηελ έθδνζή ηνπ. 3. Με ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1271/ δηεπθξηλίζηεθε φηη, φηαλ εθδίδεηαη κία απφδεημε γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζθέςεηο ηνπ ίδηνπ αζζελή ή φηαλ ε ακνηβή θαηαβάιιεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο, αθνχ νινθιεξσζεί ε παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ή νδνληηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, ρσξίο δειαδή λα ιακβάλεηαη ακνηβή απφ ην γηαηξφ ή ηνλ νδνληίαηξν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ελδηάκεζα (π.ρ. παξαθνινχζεζε εγθχνπ κέρξη ηνλ ηνθεηφ απφ γπλαηθνιφγν γηαηξφ, ζεξαπεία απφ νδνληίαηξνπο θ.ι.π.) εθδίδεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε θάζε είζπξαμε αλάινγα αλ ε ακνηβή θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά. Οη αξηζκνί ησλ απνδείμεσλ θαη ε αμία απηψλ θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ ζ φιεο ηηο επηζθέςεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηέο. 4. Μεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ πξνθχπηεη φηη εθφζνλ κεηαμχ γηαηξνχ γπλαηθνιφγνπ θαη εγθχνπ ζπκθσλείηαη κία ακνηβή γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνθεηνχ ή άιιεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο (π.ρ. απφμπζε) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ηαηξνχ (θιηληθή), εθδίδνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο αζεψξεηεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (επηζθέςεσλ ζην ηαηξείν θαη εθηφο απηνχ - θιηληθή), δεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο απηέο ζπλδένληαη αλαπφζπαζηα κεηαμχ ηνπο θαη δελ είλαη

14 δπλαηφλ λα παξαζρεζνχλ δηαθεθξηκέλα. ην βηβιίν επίζθεςεο αζζελψλ ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξνχληαη νη επηζθέςεηο πνπ γίλνληαη ζην ηαηξείν, θαζψο θαη ν αχμσλ αξηζκφο θαη ε αμία ηεο κηαο ή ησλ πεξηζζφηεξσλ αζεψξεησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ κεηαμχ γηαηξνχ γπλαηθνιφγνπ θαη εγθχνπ ππάξρεη ζπκθσλία γηα δηαθξηηέο ακνηβέο, γηα ηηο επηζθέςεηο θαη ηνλ ηνθεηφ, ηφηε γηα κελ ηηο επηζθέςεηο εθδίδνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο αζεψξεηεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην πξφζζεην βηβιίν σο αλσηέξσ, γηα δε ηνλ ηνθεηφ εθδίδεηαη ζεσξεκέλε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία δελ θαηαρσξείηαη ζην ελ ιφγσ βηβιίν, δεδνκέλνπ φηη ε ακνηβή γηα ηελ ππεξεζία απηή δελ αθνξά ακνηβή γηα επίζθεςε ζην ηαηξείν /6555/1089/Β0014/ ΘΔΜΑ: Πώιεζε θαξηώλ ηειεθσλίαο. Εεηήκαηα ΦΠΑ θαη Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. Απαληψληαο ζην αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθν, κε ην νπνίν δεηείηαη ε αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο ΦΠΑ θαη ΚΒ ηεο πψιεζεο ηειεθσληθψλ θαξηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη Internet απφ ηελ εηαηξεία ηειεπηθνηλσλίαο ζε πξαθηνξεία ηαμηδίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε κεηαπψιεζε ησλ θαξηψλ απηψλ ζε ηαμηδηψηεο πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ ηελ Διιάδα θαη κε πξφζεζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαξηψλ απηψλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ηαμηδησηψλ απηψλ ζηε ρψξα καο, ζαο πιεξνθνξνχκε ηα αθφινπζα: Α. Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ εγθχθιην /2750/749/Α0014/Πνι. 1141/ , ε δηάζεζε πξνπιεξσκέλσλ ηειεθσληθψλ θαξηψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο, ζπληζηά πψιεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη, ε δηάζεζε ησλ θαξηψλ ηειεθσλίαο δελ ζπληζηά παξάδνζε αγαζνχ, θαηά ζπλέπεηα δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο - εμαγσγέο αγαζψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 14 1 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) ε παξνρή ππεξεζηψλ ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα εθφζνλ, θαηά ην ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, απηφο πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο έρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 9 ηνπ ίδηνπ σο άλσ Κψδηθα, φπσο νη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εξκελεπηεί κε ηελ ΔΓΤΟ /758/92/0014/ ΠΟΛ.1075/ , ζηελ πψιεζε θαξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο, σο θνξνινγεηέα αμία ιακβάλεηαη ε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο απηψλ ρσξίο θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί γηα ηηο πσιήζεηο απηέο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην ρξφλν δηάζεζεο ησλ θαξηψλ απηψλ. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε εζσηεξηθή πθαίξεζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαλνληθνχ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. (19%). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Τπεξεζία καο ζεσξεί φηη ε δηάζεζε πξνπιεξσκέλσλ ηειεθσληθψλ θαξηψλ αληηπξνζσπεχεη πψιεζε δηθαηψκαηνο ηειεπηθνηλσλίαο, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξία ηειεπηθνηλσλίαο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο απηήο. Οη κεηαπσιεηέο πξνπιεξσκέλσλ ηειεθσληθψλ θαξηψλ, παξφηη ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπο, ζεσξνχληαη σο «απινί κεζνιαβεηέο» ζηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο θαξηψλ ηειεθσλίαο απφ εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία εθηφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ελ ζπλερεία ζε πειάηεο πνπ ζα ηαμηδεχζνπλ ζηελ Διιάδα, ε παξνρή απηή θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ επηζηξνθή αδηάζεησλ θαξηψλ ζπληζηά κεξηθή αθχξσζε ηεο αξρηθήο ζπλαιιαγήο θαη ε ειιεληθή επηρείξεζε ηειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα πξνβεί ζε δηφξζσζε ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο, ε νπνία είρε αξρηθά ππαρζεί ζην θφξν, εθφζνλ θαηέρεη ηα λφκηκα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελ ιφγσ αθχξσζε

15 Β. ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Β.. (π.δ.186/1992) νξίδεηαη φηη νη επηηεδεπκαηίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο: α) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά, ρνλδξηθψο ή ιηαληθψο, απηνχζηα ή κεηά απφ επεμεξγαζία, ηδίσο θαηεξγαζία ή εμεπγεληζκφ ή ζπλαξκνιφγεζε ή δηαζθεπή ή ζπζθεπαζία, β) ζε εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη γ) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο (κηθηή δξαζηεξηφηεηα). 2. Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηγ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη φηη δελ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ην νπνίν ηεξείηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ πσινχλ αγαζά φηαλ ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, ν πσιεηήο ηειεθαξηψλ θαη θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 3. Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 48 θαη 49 ηεο παξαγξάθνπ Α ηεο /845/0015/ΠΟΛ.1134/ Α.Τ.Ο.Ο. νξίδεηαη φηη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο θαη έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ (άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ) ηελ πψιεζε ηειεθαξηψλ ή ησλ πψιεζε θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απνζεκάησλ) θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2004 θαη εθεμήο. 4. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη ε πψιεζε θαξηψλ ζηαζεξήο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο αληηκεησπίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. σο πψιεζε αγαζψλ. 5. Σέινο, γηα ηελ πψιεζε ησλ θαξηψλ ηειεθσλίαο απφ ηελ Διιεληθή εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ, φπσο πξναλαθέξεηαη, ε πξάμε απηή αληηκεησπίδεηαη σο πψιεζε αγαζψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.., ε Διιεληθή εηαηξία ζα εθδψζεη πξνο ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ θαξηψλ δειηίν απνζηνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηκνιφγην πψιεζεο ή ζπλελσκέλν δειηίν απνζηνιήο ηηκνιφγην πψιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Κ.Β... ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ησλ αδηάζεησλ θαξηψλ, πνπ δε ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρείν δηαθίλεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, εθδίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή εηαηξία δειηίν πνζνηηθήο παξαιαβήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. θαη ζηε ζπλέρεηα πηζησηηθφ ηηκνιφγην κε ηελ αμία ησλ επηζηξεθνκέλσλ θαξηψλ πξνο ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.13 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κψδηθα απηνχ /679/0015/ ΘΔΜΑ: Σξόπνο εκθάληζεο ησλ ακνηβώλ ησλ δηθεγόξσλ ζηηο Α.Π.Τ. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο, κε ηελ νπνία ξσηάηε εάλ είλαη δπλαηφλ ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ δηθεγφξσλ λα αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ηεο «αθαζάξηζηεο» ακνηβήο απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ πνπ παξαθξαηείηαη απφ ην δηθεγνξηθφ ζχιινγν θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεηαη αλάιπζε- επεμήγεζε ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ παξαθξάηεζε, θαηά παξέθθιηζε ηεο εγθπθιίνπ /456/0015/ΠΟΛ 1220/ κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ Α.Π.Τ. αλαγξάθεηαη ε «θαζαξή» ακνηβή πνπ εηζπξάηηεη ν δηθεγφξνο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνξά ηεο «αθαζάξηζηεο ακνηβήο» θαη ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο ππνζηεξίδεηε κε ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ σο πξνο ην πνην πνζφ θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία ηνπο σο έζνδν θαη πνην σο δαπάλε θαη αθεηέξνπ δελ πξνθαιείηαη απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. Με ηελ εγθχθιην /251/ΠΟΛ 1035/ έγηλε δεθηφ φηη ηα πνζά πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ.δ. 3026/1954 θαη ησλ άξζξσλ 96α θαη 161 ηνπ ίδηνπ λνκνζεηήκαηνο θαζψο

16 θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ λ.1093/1980, φπσο ηζρχνπλ, θαη εκθαλίδνληαη ζηα εθδηδφκελα απφ ηνπο δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο γξακκάηηα είζπξαμεο, δελ απνηεινχλ αθαζάξηζηα έζνδα ησλ δηθεγφξσλ. πλεπεία απηήο ηεο δηεπθξίληζεο, εθδφζεθε ε εγθχθιηνο ΠΟΛ 1220/2001 κε ηελ νπνία απνζαθελίζηεθε φηη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ΑΠΤ είλαη ε ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ, δειαδή ην πνζφ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θξαηήζεσλ ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, νη ηειεπηαίεο δε εκθαλίδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ ΑΠΤ, ελψ ζηνλ πειάηε παξαδίδεηαη θαη αληίγξαθν ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ. 2. Ζ έθδνζε ησλ εγθπθιίσλ ζηνρεχεη ηφζν ζην λα δηεπθξηλίζεη ζέκαηα ζηα νπνία ελδερνκέλσο ππάξρεη ζχγρπζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ, φζν θαη λα δηακνξθψζεη έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε ειεγθηηθή δηαδηθαζία. ην σο άλσ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο εθδφζεθε θαη ε εγθχθιηνο ΠΟΛ 1220/2001 αθξηβψο γηα λα θαζνξηζζεί έλαο νκνηφκνξθνο ηξφπνο εκθάληζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ δηθεγφξσλ, πξνο άξζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ θαη ακθηβνιηψλ γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ γηα ην ζέκα απηφ. εκεηψλνπκε φηη γηα ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ φπσο δηαηππψζεθε ζηελ ελ ιφγσ εγθχθιην, ειήθζεζαλ ηδηαίηεξα ππφςε νη απφςεηο επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ηνπ θιάδνπ γηα ην ζέκα απηφ. 3. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ακνηβή ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηηο ΑΠΤ ησλ δηθεγφξσλ είλαη ε «θαζαξή» ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ, ελψ ε παξαθξάηεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ εκθαλίδεηαη πάλσ ζε απηέο σο πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν, αθνχ δελ απνηειεί θαλ ηκήκα ηεο αθαζάξηζηεο ακνηβήο ηνπ, αιιά αλαγξάθεηαη γηα ηηο αλάγθεο θαηαρψξεζήο σο εμφδνπ ζηα βηβιία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηηεδεπκαηία. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ν ηξφπνο αλαγξαθήο ηεο ακνηβήο θαη ηεο παξαθξάηεζεο ζηηο Α.Π.Τ. ησλ δηθεγφξσλ, πνπ πξνηείλεηε, δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηε ζέζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ην ζέκα απηφ /778/0015/ ΘΔΜΑ: Έθδνζε α.π.π. επί κίζζσζεο βηληενθαζεηώλ θαη ςεθηαθώλ νπηηθώλ δίζθσλ (d.v.d.). Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο κε ηελ νπνία, κε αθνξκή ηελ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1097/ πεξί ηεο ηήξεζεο πξφζζεησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο video club, ξσηάηε εάλ κπνξεί λα εθδνζεί ζεσξεκέλε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ επί πηζηψζεη, ε νπνία ζα εμνθιείηαη κε αζεψξεηε απφδεημε είζπξαμεο κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ελνηθηαδφκελνπ είδνπο (d.v.d.) θαζψο επίζεο θαη λα ζαο δηεπθξηλίζνπκε εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ ηεξνχλησλ β ή γ θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β.., ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..) θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1809/1988, νη ηεξνχληεο β ή γ θαηεγνξίαο βηβιία εθδίδνπλ απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο (θ.η.κ.) ή εηδηθψλ αζθαιψλ δηαηάμεσλ ζήκαλζεο ζηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...), ν δε επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί γ θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β.. θαη παξέρεη ππεξεζίεο κε πίζησζε αλαγξάθεη ζηελ απφδεημε θαη ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε θαη ηελ έλδεημε «επί πηζηψζεη», εμαηξνπκέλεο ηεο απιήο θ.η.κ. γηα ηελ έθδνζε ηεο α.π.π. ζηελ πεξίπησζε απηή, δεδνκέλνπ φηη απηή δελ κπνξεί λα απνηππψζεη ηα ζηνηρεία απηά. 2. Με ηελ παξ. 3 ηεο Α.Τ.Ο.Ο /236/0015/ΠΟΛ 1063/ (ΦΔΚ 544Β / ), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ Α.Τ.Ο.Ο /504/ 0015/ΠΟΛ 1097/ (ΦΔΚ. 1142Β / ) νξίδεηαη φηη, ν επηηεδεπκαηίαο πνπ εθκηζζψλεη βηληενθαζέηεο, d.v.d. θαη άιια ζπλαθή αγαζά κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν (φρη κέζσ απηφκαηνπ κεραλήκαηνο) ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ηελ απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζηνλ πειάηε. ηελ απφδεημε απηή, πνπ θαηά ηα ινηπά εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 18 ηνπ Κ.Β.. θαζψο θαη ηνπ λ

17 1809/1988, αλαγξάθνληαη πέξαλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, ην είδνο ησλ εθκηζζνχκελσλ αγαζψλ αλά γεληθή θαηεγνξία (π.ρ. βηληενθαζέηα θ.ι.π.) θαη νη εκέξεο εθκίζζσζεο επί ηελ αμία εθκίζζσζεο αλά εκέξα ηνπ είδνπο απηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ εθκηζζνχκελσλ αγαζψλ απφ ηνλ πειάηε γελληέηαη δηθαίσκα επηπιένλ ακνηβήο, εθδίδεηαη απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ακνηβή απηή κε ηελ επηζηξνθή ηνπο. 3. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ν ρξφλνο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ εθκεηαιιεπηψλ video club (κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Α.Τ.Ο ΠΟΛ 1097/ , εθδίδεηαη απφ θ.η.κ. ή Δ.Α.Φ.Γ..., θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ εθκηζζνχκελνπ αγαζνχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εηζπξάηηεηαη ή φρη ε ακνηβή θαηά ην ρξφλν εθείλν. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε εθκίζζσζεο ηέηνησλ εηδψλ απφ επηηεδεπκαηία πνπ ηεξεί βηβιία γ θαηεγνξίαο ρσξίο ηαπηφρξνλε είζπξαμε ηεο ακνηβήο, ζηελ εθδηδφκελε απφδεημε πξέπεη λα εκθαλίδνληαη θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, θαζψο επίζεο ε έλδεημε «επί πηζηψζεη». ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ εθδίδεηαη είηε ρεηξφγξαθα απφ ζεσξεκέλν ζηέιερνο, είηε κεραλνγξαθηθά κε ρξήζε ΔΑΦΓ. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ν επηηεδεπκαηίαο είηε γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο, πξναηξεηηθά, εθφζνλ ηεξεί β θαηεγνξίαο βηβιία, είηε γηα θάιπςε ινγηζηηθψλ αλαγθψλ, ππνρξεσηηθά, εθφζνλ ηεξεί γ θαηεγνξίαο βηβιία, κπνξεί λα εθδίδεη γηα ηηο εηζπξάμεηο απνδείμεηο είζπξαμεο (κε θνξνινγηθά παξαζηαηηθά) /730/0015/ ΘΔΜΑ: Σξόπνο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ. από εθκεηαιιεπηέο θέληξνπ αηζζεηηθήο. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο κε ηελ νπνία δεηάηε λα εθδίδνληαη νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ αηζζεηηθψλ απφ θνξνινγηθέο ηακεηαθέο κεραλέο κε ην επηρείξεκα φηη αθελφο αθνξνχλ κηθξνπνζά, φπσο επί παξαδείγκαηη ηζρχεη ζηνπο εθκεηαιιεπηέο βνπιθαληδαηέξ κε ηελ εγθχθιην /932/0015 ΠΟΛ 1059/ , θαη φηη αθεηέξνπ κεηψλεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ Γ.Ο.Τ. ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ.186/1992 (Κ.Β..), νη επηηεδεπκαηίεο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα απηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη εθκεηαιιεπηέο θέληξνπ αηζζεηηθήο, ζηηο εθδηδφκελεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε ηνπ πειάηε θαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο αξηζκεηηθψο θαζψο θαη νινγξάθσο, φηαλ απηή εθδίδεηαη ρεηξφγξαθε. 2. Ο παξαπάλσ ηξφπνο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο ελ ιφγσ επηηεδεπκαηίεο έρεη σο ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σν επηρείξεκα φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ αηζζεηηθνχο είλαη κηθξήο αμίαο δελ επζηαζεί, δεδνκέλνπ φηη νη ππεξεζίεο ησλ αηζζεηηθψλ είλαη πνιππνίθηιεο (απφ καληθηνχξ θαη πεληηθηνχξ κέρξη αδπλάηηζκα) θαη ζπλεπψο νη ζρεηηθέο ακνηβέο δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε. Οη ρξεψζεηο δε πνπ ελδερνκέλσο επηβάιινπλ νη εθκεηαιιεπηέο βνπιθαληδαηέξ, ζηνπο νπνίνπο έρεη παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα έθδνζεο α.π.π. απφ θ.η.κ., γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη απφ κεδεληθέο έσο πνιχ ρακειέο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηελεξγνχλ πψιεζε αγαζψλ (ειαζηηθψλ), γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νπνίσλ δελ εηζπξάηηεηαη θακία επηπιένλ ακνηβή. Όζνλ αθνξά δε ην επηρείξεκα πεξί κείσζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ Γ.Ο.Τ., απηφ δελ επζηαζεί, εθφζνλ νη απνδείμεηο ησλ αηζζεηηθψλ θαη φισλ ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Β.. δελ ρξήδνπλ νχηε ζεψξεζεο νχηε ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 θαη 1082/2003 θαη ζπλεπψο δελ απαηηείηαη θακία απνιχησο επίζθεςε ζηηο Γ.Ο.Τ., αξθεί δε κηα γλσζηνπνίεζε πεξί έθδνζεο αζεψξεησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία κπνξεί λα απνζηαιεί θαη κε ηειενκνηνηππηθφ κέζν (fax). 3. Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο έθδνζεο ησλ Α.Π.Τ. ησλ επηηεδεπκαηηψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη θέληξα αηζζεηηθήο κε ηε ρξήζε θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο, θαζφζνλ ε κε αλαγξαθή ζε απηέο ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ

18 θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πειάηε (δπλαηφηεηα ηελ νπνία δελ δηαζέηνπλ νη θ.η.κ.) θαζηζηά δπζρεξείο έσο αδχλαηεο ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ επηηεδεπκαηηψλ /520/0015/ ΘΔΜΑ: Δθδηδόκελα ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αθξόαζεο ή/θαη παξαθνινύζεζεο ξαδηνηειενπηηθνύ ζήκαηνο κέζσ δηαδηθηύνπ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο. Με ηελ απφ αίηεζή ζαο ζέηεηε ππφςε καο ηα εμήο: Ζ εηαηξεία ζαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ξαδηνηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θπξίσο γηα ηελ ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε θαη πξφθεηηαη λα επεθηείλεη ηελ σο άλσ δξαζηεξηφηεηα (έρνληαο απνθηήζεη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα) θαη ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξεία ζαο ζα αλακεηαδίδεη ην πξφγξακκα πνπ ήδε κεηαδίδεη δηα κέζνπ ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζε πειάηεο, νη νπνίνη, φληαο θάηνρνη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζα ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν θαη ζα είλαη ζε ζέζε, θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθφ αληίηηκν ζε ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ κε ηε ρξέσζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπο, κέζσ ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν ξαδηνηειενπηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα εθπέκπεηαη εθείλε ηε ζηηγκή. Αθνινχζσο ε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ζα ζαο ελεκεξψλεη γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο θάζε κήλα κε ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο-εθθαζαξίζεηο, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο πξάμεο, ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε. Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηάηε κε πνην ηξφπν ζα εθδίδεηε ηηο ΑΠΤ γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ πειαηψλ δελ είλαη γλσζηά ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ, εμ αηηίαο ηεο παγθφζκηαο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο, ψζηε λα ηνπο απνζηαινχλ νη ζρεηηθέο απνδείμεηο. Πξνηείλεηε δε λα εθδίδεηε κία Α.Π.Τ. αλά κήλα, γηα φιεο ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, κε βάζε ηε κεληαία θαηάζηαζε - εθθαζάξηζε πνπ ζα ζαο απνζηέιιεη ε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα θαη αλαινγία ησλ φζσλ έρνπλ γίλεη δεθηά απφ ηε Γηνίθεζε ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Δπί ηνπ ζέκαηνο ινηπφλ απηνχ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΚΒ, ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία δεχηεξεο ή ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ θψδηθα απηνχ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ εθδίδεη απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ην έλα αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ην δεηά θαη λα ην ιακβάλεη. 2. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε γηα ηελ έθδνζε ησλ ΑΠΤ ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ, κεηά θαη απφ φζα έρνπλ γίλεη δεθηά απφ ηε Γηνίθεζε κε ηα /1/0015/ , /711/0015/ θαη /446/0015/ έγγξαθα θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα site ηεο εηαηξείαο ζαο ζα εκθαλίδεηαη κήλπκα γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο ρξήζηεο λα δειψλνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε) ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο απνζηαιεί ΑΠΤ, κπνξεί λα εθδίδεηαη κία (1) ζπγθεληξσηηθή ΑΠΤ γηα θάζε εθθαζάξηζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο κελφο. ηελ ελ ιφγσ Α.Π.Τ. ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), γηα ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξνχλ νη πξνζθεξζείζεο ππεξεζίεο, ν αχμσλ αξηζκφο ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη ε επσλπκία ηεο κεζνιαβνχζαο ηξάπεδαο. Δθφζνλ ζηηο ελ ιφγσ εθθαζαξίζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη πειάηεο ζαο πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηα ζηνηρεία ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθδνζεί θαη απνζηαιεί νη ΑΠΤ, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα αθαηξνχληαη απφ απηέο θαη ε σο άλσ αληίζηνηρε Α.Π.Τ. ζα εθδίδεηαη κε ην ππφινηπν πνζφ. Όιεο νη αλσηέξσ ΑΠΤ (αλά εθθαζάξηζε, αλά πειάηε) ζα

19 εθδίδνληαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β. θαη ηνπ λ.1809/1988. Οη σο άλσ ΑΠΤ, νη ζρεηηθέο εθθαζαξίζεηο ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ηεο κεραλνγξαθηθήο ζαο ππεξεζίαο, ζα δηαθπιάζζνληαη σο δηθαηνινγεηηθά ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ζαο γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ.186/1992 (ΚΒ). 3. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην εξψηεκά ζαο, εάλ ππνρξενχηαη ε εηαηξεία ζαο γηα ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ζε ηήξεζε πξφζζεηνπ βηβιίνπ ζπλδξνκεηψλ, ζαο γλσξίδνπκε φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. (άξζ. 10 παξ.5 πεξ. δ ), θαζψο θαη απφ ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1271/2002 (παξ ) δελ πξνθχπηεη ηέηνηα ππνρξέσζε /850/0015/ ΘΔΜΑ: Ζκεξνκελία έθδνζεο εηζηηεξίσλ ζεάκαηνο πνπ πξνπσινύληαη. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο κε ηελ νπνία εξσηάηε πψο πξέπεη λα εθδίδνληαη ηα ρεηξφγξαθα εηζηηήξηα ζεακάησλ πνπ πξνπσινχληαη έηζη ψζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε εληαία αξίζκεζε, δεδνκέλνπ φηη σο εκεξνκελία έθδνζεο αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ ζεάκαηνο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) ηα ζηνηρεία θέξνπλ εληαία αξίζκεζε, ηνπιάρηζηνλ αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Με ηελ εγθχθιην /606/ΠΟΛ1229/ δηεπθξηλίζηεθε φηη εηδηθά γηα ηα εηζηηήξηα ζεακάησλ σο εκεξνκελία έθδνζεο αλαθέξεηαη πάληνηε ε εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ ζεάκαηνο, γηαηί ηα εηζηηήξηα ζεακάησλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνεθδίδνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνπο ζεαηέο πξηλ ηελ ηέιεζε ηνπ ζεάκαηνο. 2. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη εθφζνλ απφ ηε δηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ φηη σο εκεξνκελία έθδνζεο ζηα εηζηηήξηα ζεακάησλ αλαθέξεηαη πάληα απηή ηεο ηέιεζεο ηνπ ζεάκαηνο, ε ηήξεζε ηεο εληαίαο αξίζκεζεο αλά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν δελ δηαηαξάζζεηαη εθ ηνπ ιφγνπ φηη δελ ππάξρεη απφιπηε αληηζηνηρία κε ηελ σο άλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο /2241/Α 0012/ ΘΔΜΑ: Παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από ακνηβέο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ. Απαληψληαο ζηελ απφ αίηεζή ζαο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Α) ΦOPOΛOΓlA ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 1. Αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ζαο, ηνπ ζπλφινπ ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηε γηα «εζσηεξηθή γξακκή θηλεηήο ηειεθσλίαο», ε πεξίπησζε απηή ζα εμεηαζζεί απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξ.19 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994 ζηελ νπνία δηαβηβάζακε θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο αίηεζήο ζαο. Ζ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο ζα πεξηιεθζεί ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θάζε ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία ζαο. 2. Δπίζεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηε απφ ηνπο πειάηεο ζαο πνπ θαηνηθνχλ ή έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή, γηα ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, απνηειεί αθαζάξηζην έζνδν απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ζαο θαη ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ππφθεηηαη ζε θφξν κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο ζαο. 3. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ 20% ζην εηζφδεκα απφ ακνηβέο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.2238/1994, νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππφρξενη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ θνξείο πνπ θαηαβάινπλ ηελ ακνηβή, δελ έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ( /1 0383/Β0012/ έγγξαθφ καο)

20 Β) ΚΩΓΗΚΑ ΒίΒΛIΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Απαληψληαο ζην εξψηεκά ζαο ζρεηηθά κε ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εθδίδνληαη γηα ηελ ηηκνιφγεζε δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ Διιεληθή δηθεγνξηθή εηαηξία ζηελ Διιάδα πξνο αιινδαπνχο πειάηεο θαη ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο.ησλ θνξνινγηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηηεδεπκαηία ζε άιιν επηηεδεπκαηία, θαη εθηφο ηεο ρψξαο, εθδίδεηαη ηηκνιφγην. 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ π.δ.518/1989 νξίδεηαη φηη ε δηθεγνξηθή εηαηξία εθδίδεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 13 παξ.2 απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, είηε πξνο επηηεδεπκαηίεο, είηε πξνο ηδηψηεο, θαη φρη ηηκνιφγηα. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.. νξίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη λα δηαηππψλνληαη ζε μέλε γιψζζα. 4. ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.. πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο απφ ην ιήπηε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ αθνξά αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο επξψ θαη άλσ απαηηείηαη ε ηκεκαηηθή ή νιηθή εμφθιεζε λα γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή κε δίγξακκε επηηαγή. Όπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε (έγγξαθά καο /418/0015/ , /325/0015/ ) νη σο άλσ δηαηάμεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ιήπηεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή, θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα απηνχ εθαξκφδνληαη κφλν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα φια ηα πξφζσπα (θπζηθά ή λνκηθά) πνπ αζθνχλ επηηήδεπκα, αλεμάξηεηα εάλ είλαη εκεδαπά ή αιινδαπά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 5. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003, ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά (απφ νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) απαηηείηαη λα θέξνπλ ζήκαλζε απφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ..., πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ πνπ πάλησο δελ αλαθέξνληαη ζηε δηθεγνξηθή εηαηξεία. 6. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνθχπηεη φηη ε Διιεληθή δηθεγνξηθή εηαηξία γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηελ Διιάδα πξνο πειάηεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή νθείιεη λα εθδίδεη ην ίδην αθξηβψο θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ εθδίδεη θαη πξνο ηνπο πειάηεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ εκεδαπή, θαζψο δελ πξνβιέπεηαη θακία ζρεηηθή εμαίξεζε, δειαδή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζεσξεκέλε, εθφζνλ εθδίδεηαη ρεηξφγξαθα, ή κε θνξνινγηθή ζήκαλζε απφ κεραληζκφ Δ.Α.Φ.Γ..., εάλ εθδίδεηαη κεραλνγξαθηθά. εκεηψλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ ζηνηρείνπ ελ πξνθεηκέλσ κπνξεί λα είλαη δηαηππσκέλν ζε αιινδαπή γιψζζα θαη' εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.. Σέινο, δελ πθίζηαηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο απφ πιεπξάο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη πξνο πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή /884/0015/ ΘΔΜΑ: Δθδηδόκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο. Με ηελ παξαπάλσ ζρεηηθή αίηεζή ζαο καο εξσηάηε εάλ γηα εξγαζίεο πνιπθαηνηθίαο, δχλαηαη ν δηαρεηξηζηήο λα πιεξψζεη εξγάηε ηερλίηε θαη λα ιάβεη απφ απηφλ απιή απφδεημε είζπξαμεο. Δπί ηνπ ζέκαηνο ινηπφλ απηνχ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 1. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β.., ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ ππνρξενχηαη ν επηηεδεπκαηίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.. επηηεδεπκαηίαο ζεσξείηαη θάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ή αζηηθή εηαηξεία (θεξδνζθνπηθή ή κε) πνπ αζθεί κέζα ζηα φξηα ηεο επηθξάηεηαο δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13α ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε ή κε ζεσξεκέλσλ απνδείμεσλ γηα ηε ρξέσζε αζθαιίζηξσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ πξαθηνξείν ηαμηδίσλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ.... 2 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή νχπεξ - Μάξθεη.... 2 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή θαθεηέξηαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα