ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία ροσδιορισµού, βεβαίωσης και είσ ραξης των εσόδων του ηµοσίου, ου ορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία, η ο οία ρυθµίζει τα έσοδα αυτά. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δηµόσια έσοδα: α. Φόρο Εισοδήµατος β. Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) γ. Φόρο κατοχής ακίνητης εριουσίας δ. Κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσ ραξη των ο οίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των ερι τώσεων α και β. ε. Χρηµατικές κυρώσεις, οι ο οίες ροβλέ ονται α ό τον Κώδικα. Άρθρο 3 Ορισµοί Για τους σκο ούς του Κώδικα, ισχύουν οι έννοιες των όρων, ό ως εκάστοτε ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, εκτός αν τους α οδίδεται ρητώς διαφορετική έννοια στον Κώδικα. Οι αρακάτω ορισµοί ισχύουν για τους σκο ούς του Κώδικα: α) ως «φορολογούµενος» νοείται: αα. κάθε ρόσω ο ου υ οχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηµατική κύρωση ου εµ ί τει στο εδίο εφαρµογής του Κώδικα, ή έχει ο οιαδή οτε άλλη φορολογική υ οχρέωση, ή ββ. κάθε ρόσω ο ου υ οχρεούται να αρακρατεί φόρους και να τους α οδίδει στη Φορολογική ιοίκηση β) ως «ρόσω ο» νοείται: κάθε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο καθώς και κάθε είδους νοµική οντότητα 1

2 γ) ως «νοµικό ρόσω ο» νοείται: κάθε ε ιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική ροσω ικότητα ή και κάθε ένωση ε ιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική ροσω ικότητα δ) ως «νοµική οντότητα» νοείται: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής ροσω ικότητας και κερδοσκο ικού ή µη χαρακτήρα ου δεν είναι φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, ό ως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υ εράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών ε ενδύσεων, κάθε µορφής κατα ίστευµα ή εµ ίστευµα ή ο οιοδή οτε µόρφωµα αρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα, σωµατείο, ή ο οιοδή οτε µόρφωµα αρόµοιας φύσης, κάθε µορφή ροσω ική ε ιχείρησης ή ο οιαδή οτε οντότητα ροσω ικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή ε ιχείρηση, κάθε µορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή εριουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινο ραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου ε) ως «Φορολογική ιοίκηση» νοείται: η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων στ) ως «Γενικός Γραµµατέας» νοείται: ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Εσόδων ζ) ως «Υ ουργός» νοείται ο Υ ουργός Οικονοµικών η) ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται ο οιοδή οτε ρόσω ο θεωρείται φορολογικός κάτοικος σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων 1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται, µε α όφασή του, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά του ή της Φορολογικής ιοίκησης σύµφωνα µε τον Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία σε όργανα της Φορολογικής ιοίκησης, τα ο οία δεν µ ορούν να µεταβιβάσουν εραιτέρω τις αρµοδιότητες της αρούσας αραγράφου. 2. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ανακαλεί ο οτεδή οτε εγγράφως κάθε µεταβίβαση αρµοδιότητας και ανάθεση καθήκοντος κατά το αρόν άρθρο. Άρθρο 5 Κοινο οίηση ράξεων 1. Η κοινο οίηση ράξεων ου εκδίδει, σύµφωνα µε τον Κώδικα, η Φορολογική ιοίκηση ρος φορολογούµενο ή άλλο ρόσω ο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. 2. Εάν η ράξη αφορά φυσικό ρόσω ο, η κοινο οίηση συντελείται εφόσον: 2

3 α) κοινο οιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν.3979/2011 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις ου εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινο οίηση, ή β) α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του εν λόγω ροσώ ου, ή γ) ε ιδοθεί στο εν λόγω ρόσω ο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ε ίδοση µε άλλον τρό ο. 3. Εάν η ράξη αφορά νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, η κοινο οίηση συντελείται εφόσον: α) κοινο οιηθεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή µε τις διατάξεις ου εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινο οίηση στο νόµιµο εκ ρόσω ο ή στον καθορισµένο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα φορολογικό εκ ρόσω ο, ή β) αραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού ροσώ ου ή της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υ ογεγραµµένη α όδειξη αραλαβής α ό υ άλληλο του νοµικού ροσώ ου ή της νοµικής οντότητας, ή γ) α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νοµικού ροσώ ου ή της νοµικής οντότητας, ή δ) ε ιδοθεί στο νόµιµο εκ ρόσω ο ή στον καθορισµένο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα φορολογικό εκ ρόσω ο κατά τις διατάξεις του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ε ίδοση µε άλλον τρό ο. 4. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα έγγραφα ου έχουν ληροφοριακό χαρακτήρα µ ορούν να κοινο οιούνται µε α λή ε ιστολή. 5. Πράξη ου α οστέλλεται µε συστηµένη ε ιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινο οιηθεί µετά την αρέλευση δεκα έντε (15) εργάσιµων ηµερών α ό την ηµέρα α οστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του αραλή τη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε ερί τωση ου η ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ράξη θεωρείται ότι έχει κοινο οιηθεί νοµίµως µετά την αρέλευση τριάντα εργάσιµων (30) ηµερών α ό την ηµέρα α οστολής της συστηµένης ε ιστολής. 6. Εάν κανένας α ό τους τρό ους κοινο οίησης ου ορίζονται στις αραγράφους 2 και 3 δεν µ ορεί να λάβει χώρα, τότε κοινο οίηση ράξης, η ο οία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί µε ε ίδοση στον ίδιο ή σε ο οιοδή οτε ενήλικο φυσικό ρόσω ο ου έχει έννοµη σχέση µε τον κύριο ή ε ικαρ ωτή του ακινήτου και είναι αρόν στο ακίνητο, ή µε θυροκόλληση της ράξης στο ακίνητο. 3

4 Άρθρο 6 Έντυ α 1. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α όφασή του καθορίζει τον τύ ο και το εριεχόµενο των εντύ ων, υ εύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, ινάκων, και άλλων εγγράφων ου α αιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα. 2. Η Φορολογική ιοίκηση θέτει τα έγγραφα ου ροβλέ ονται στην αράγραφο 1, στη διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδροµικά, ή στις κατά τό ους υ ηρεσίες της. Άρθρο 7 Προθεσµίες 1. Εάν η εκ νοή ροθεσµίας για την άσκηση δικαιώµατος ή εκ λήρωση υ οχρέωσης, ό ως ορίζεται α ό τη φορολογική νοµοθεσία, συµ ί τει µε ε ίσηµη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η ροθεσµία αρατείνεται µέχρι την αµέσως ε όµενη ηµέρα, κατά την ο οία η Φορολογική ιοίκηση λειτουργεί για το κοινό. 2. ήλωση, ροσφυγή ή άλλο έγγραφο ου υ οβάλλεται στη Φορολογική ιοίκηση λογίζεται ότι υ οβλήθηκε στην ηµεροµηνία ου κατατίθεται και ρωτοκολλείται α ό τη Φορολογική ιοίκηση ή, εφόσον α οσταλεί ταχυδροµικώς, την ηµεροµηνία σήµανσης µε ταχυδροµική σφραγίδα ή, στην ερί τωση ηλεκτρονικής υ οβολής, την ηµεροµηνία αραλαβής α ό το ληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής ιοίκησης. Άρθρο 8 Φορολογικός εκ ρόσω ος 1. Φορολογούµενος ου δεν διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, υ οχρεούται να ορίσει εκ ρόσω ο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκο ούς συµµόρφωσης µε τις τυ ικές υ οχρεώσεις σύµφωνα µε τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α όφασή του, καθορίζει τις αναγκαίες λε τοµέρειες για την εφαρµογή του ροηγούµενου εδαφίου. 2. Εξαιρετικά, για την εκ ροσώ ηση, για σκο ούς του Φ.Π.Α., φορολογουµένου, ο ο οίος δεν έχει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. Άρθρο 9 Ερµηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες 1. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει ερµηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και οδηγίες για την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας. Οι ερµηνευτικές 4

5 εγκύκλιοι δηµοσιεύονται στον ιστότο ο του Υ ουργείου Οικονοµικών και ισχύουν α ό τη δηµοσίευσή τους. 2. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσµευτικές για τη Φορολογική ιοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τρο ο οιηθούν λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας. 3. Οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσµευτικές για τους φορολογούµενους. 4. Α αντήσεις ου αρέχονται ή α όψεις ου διατυ ώνονται α ό υ άλληλο της Φορολογικής ιοίκησης σχετικά µε την ερµηνεία της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν δεσµεύουν τη Φορολογική ιοίκηση, εκτός α ό τις ερι τώσεις, στις ο οίες αυτό ροβλέ εται στον Κώδικα. 5. Στην ερί τωση ου ο φορολογούµενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά µε τη φορολογική του υ οχρέωση, δεν του ε ιβάλλεται ρόστιµο ανακριβούς δήλωσης ή µη υ οβολής δήλωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Φορολογικό µητρώο Άρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο 1. Κάθε ρόσω ο ου ρόκειται να καταστεί υ όχρεο σε καταβολή ή αρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ή σε υ οβολή ο οιασδή οτε δήλωσης ου εµ ί τει στο εδίο εφαρµογής του Κώδικα υ οβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο κατά τον τρό ο και το χρόνο ου ορίζεται µε α όφαση του Γενικού Γραµµατέα. Με όµοια α όφαση είναι δυνατόν να ορίζονται άλλες κατηγορίες ροσώ ων, για τις ο οίες α αιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο. 2. Η Φορολογική ιοίκηση δύναται να α αιτήσει εγγύηση α ό ο οιοδή οτε νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα υ οβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο, εάν µέτοχος ή εταίρος του νοµικού ροσώ ου ή της νοµικής οντότητας ου υ οβάλλει τη δήλωση υ ήρξε κατά τα τελευταία έντε (5) ριν α ό την υ οβολή της, έτη, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ή νόµιµος εκ ρόσω ος άλλου νοµικού ροσώ ου ή νοµικής οντότητας ή ήταν «συνδεδεµένο ρόσω ο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. µε άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, ου τώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η τώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως α οτέλεσµα τη µη είσ ραξη ή διακινδύνευση είσ ραξης α ό τη Φορολογική ιοίκηση ληξι ρόθεσµων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον δεκα έντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 5

6 3. Η εγγύηση, σύµφωνα µε την αράγραφο 2, α αιτείται µόνο µετά α ό αιτιολογηµένη έκθεση της Φορολογικής ιοίκησης, α ό την ο οία ροκύ τει, ότι οι εργασίες του νοµικού ροσώ ου ή της νοµικής οντότητας ου υ οβάλλει τη δήλωση εγγραφής θέτουν άµεσο κίνδυνο ρόκλησης ζηµίας α ό τη µη είσ ραξη µελλοντικών φόρων. Η Φορολογική ιοίκηση οφείλει, εντός δέκα (10) ηµερών α ό την αραλαβή της δήλωσης, να κοινο οιεί στο νοµικό ρόσω ο ή στη νοµική οντότητα ου υ οβάλλει τη δήλωση, την α αίτηση για αροχή εγγύησης µαζί µε τη σχετική έκθεση. Στην ερί τωση αυτή η εγγραφή στο φορολογικό µητρώο ολοκληρώνεται µόνο µετά την αροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζεται το είδος και το ύψος της εγγύησης. 4. Ο φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, υ οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη Φορολογική ιοίκηση εντός δέκα (10) ηµερών για µεταβολές στην ε ωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των ε αγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα, ή το αντικείµενο της δραστηριότητας καθώς και τις λοι ές ληροφορίες ου αρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζεται ο τρό ος ενηµέρωσης και η έναρξη της αρα άνω ροθεσµίας κατά ερί τωση. 5. Σε ερί τωση ου ο φορολογούµενος ή ο υ όχρεος σύµφωνα µε την αράγραφο 3 του άρθρου 11, αραλείψει να εγγραφεί σύµφωνα µε τις ροηγούµενες αραγράφους δεν α αλλάσσεται α ό την υ οχρέωση καταβολής και αρακράτησης των φόρων και α ό τις λοι ές φορολογικές υ οχρεώσεις. Άρθρο 11 Αριθµός φορολογικού µητρώου 1. Η Φορολογική ιοίκηση α οδίδει µοναδικό αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) σε κάθε φορολογούµενο. 2. Ο αριθµός φορολογικού µητρώου, ο ο οίος δύναται να ε εκτείνεται κατά ένα ρόθεµα, χρησιµο οιείται σε όλες τις φορολογίες στις ο οίες εφαρµόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες ερι τώσεις ροβλέ ονται α ό την κείµενη νοµοθεσία. 3. Η Φορολογική ιοίκηση α οδίδει αριθµό φορολογικού µητρώου σε ρόσω ο ου δεν τυγχάνει φορολογούµενος, εφόσον τούτο α αιτείται α ό άλλες διατάξεις νόµου. Ειδικότερα, η Φορολογική ιοίκηση α οδίδει αριθµό φορολογικού µητρώου κατό ιν αιτήσεως ο οιουδή οτε φυσικού ή νοµικού ροσώ ου ή νοµικής οντότητας, εφόσον ραγµατο οιείται ο οιαδή οτε οικονοµική συναλλαγή µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα ιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα ληρωµών της ηµεδα ής. Με α όφαση 6

7 του Γενικού Γραµµατέα µ ορεί να καθορίζονται τα σχετικά µε την εφαρµογή του ροηγούµενου εδαφίου θέµατα και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια. 4. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α όφασή του, ορίζει: α) το εριεχόµενο και τον τρό ο χορήγησης του αριθμού φορολογικού μητρώου, β) τις ερι τώσεις αναφοράς του αριθµού φορολογικού µητρώου στις δηλώσεις, ή τα άλλα έγγραφα ου ροβλέ ονται κατά την εφαρµογή του Κώδικα, και γ) τις ερι τώσεις γνωστο οίησης του αριθµού φορολογικού µητρώου για σκο ούς ληροφόρησης κατά την εκ λήρωση φορολογικών υ οχρεώσεων. 5. Η Φορολογική ιοίκηση χρησιµο οιεί τον αριθµό φορολογικού µητρώου σε κάθε µορφή ε ικοινωνίας µε τον φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Α οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας Άρθρο 12 Έκδοση 1. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητήσει α οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για την ραγµατο οίηση ράξεων και συναλλαγών ου ρητά ορίζονται α ό τη σχετική νοµοθεσία. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε α όφασή του, ορίζει τον τύ ο του α οδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, καθώς και τυχόν άλλα ρόσω α, τα ο οία δύνανται να ζητούν α οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για λογαριασµό του φορολογούµενου. 2. Η Φορολογική ιοίκηση χορηγεί α οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, µόνον εφόσον ο φορολογούµενος δεν έχει ληξι ρόθεσµες φορολογικές οφειλές και έχει υ οβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις στο αρελθόν. 3. Σε ερί τωση ου ο φορολογούµενος έχει ενταχθεί σε ρόγραµµα ρύθµισης οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κώδικα, δύναται να ζητήσει την έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής µηνιαίας ισχύος για την ραγµατο οίηση των ράξεων και συναλλαγών, για τις ο οίες α αιτείται η υ οβολή της Βεβαίωσης αυτής κατά την κείµενη νοµοθεσία. Οι ροϋ οθέσεις χορήγησης, ο τύ ος, το εριεχόµενο, η διάρκεια ισχύος, τα οσοστά αρακράτησης και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια ορίζονται µε α όφαση του Γενικού Γραµµατέα. 4. Η Φορολογική ιοίκηση υ οχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το φορολογούµενο κατό ιν αιτήµατός του σχετικά µε τις εκκρεµείς φορολογικές οφειλές του. 7

8 5. Η Φορολογική ιοίκηση δεν χορηγεί α οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας ή βεβαίωση οφειλής στις ερι τώσεις ου έχουν ληφθεί µέτρα διασφάλισης του Ελληνικού ηµοσίου για οικονοµικά εγκλήµατα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων Άρθρο 13 Βιβλία και στοιχεία 1. Κάθε ρόσω ο µε εισόδηµα α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα υ οχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία ου α εικονίζουν λήρως τις συναλλαγές της ε ιχείρησης, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και τα λογιστικά ρότυ α ου ροβλέ ονται στην ελληνική νοµοθεσία. 2. Τα βιβλία και στοιχεία ρέ ει να διαφυλάσσονται κατ ελάχιστον: α) για διάστηµα έντε (5) ετών ή β) εφόσον συντρέχουν οι ροϋ οθέσεις της αραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου αραγραφεί το δικαίωµα έκδοσης α ό τη Φορολογική ιοίκηση ράξης ροσδιορισµού του φόρου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο αυτή ή γ) έως ότου τελεσιδικήσει η α αίτηση της Φορολογικής ιοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου α οσβεστεί ολοσχερώς η α αίτηση λόγω εξόφλησης. Άρθρο 14 Πληροφορίες α ό το φορολογούµενο 1. Πληροφορίες, τις ο οίες ζητά εγγράφως η Φορολογική ιοίκηση α ό τον φορολογούµενο, ρέ ει να αρέχονται εντός έντε εργασίµων (5) ηµερών α ό την αραλαβή του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος ροσκοµίσει ε αρκείς α οδείξεις για ιθανές δυσχέρειες κατά την ροετοιµασία και υ οβολή των ληροφοριών ου του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε ράξεις ή αραλείψεις της ηµόσιας ιοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 2. Κατό ιν εγγράφου αιτήµατος της Φορολογικής ιοίκησης, αντίγραφα µέρους των βιβλίων και στοιχείων ή ο οιουδή οτε συναφούς εγγράφου, συµ εριλαµβανοµένων ελατολογίων και καταλόγων ροµηθευτών, ρέ ει να αρέχονται στη Φορολογική ιοίκηση εντός έντε εργασίµων (5) ηµερών α ό την αραλαβή του σχετικού αιτήµατος, εκτός εάν ο φορολογούµενος ροσκοµίσει ε αρκείς α οδείξεις για ιθανές δυσχέρειες κατά την ροετοιµασία και αράδοση των ληροφοριών ου του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε ράξεις ή αραλείψεις της ηµόσιας 8

9 ιοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται µηχανογραφικά αρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική ιοίκηση υ οχρεούται να αραδίδει στο φορολογούµενο α οδεικτικό αράδοσης, στο ο οίο γίνεται µνεία όλων των αραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων. Άρθρο 15 Πληροφορίες α ό τρίτους 1. Κατό ιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του Γενικού Γραµµατέα, οι κρατικές υ ηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συµ εριλαµβανοµένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, και όλων των δηµόσιων οργανισµών, φορέων και εταιρειών, ό ου συµµετέχει ή έχει την ε ο τεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, υ οχρεούνται να αρέχουν στη Φορολογική ιοίκηση κάθε διαθέσιµη ληροφορία, και να ε ιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων, όλα τα ρωτότυ α έγγραφα, µητρώα και στοιχεία ου έχουν στην κατοχή τους. 2. Κατά αρέκκλιση της αραγράφου 1, η Φορολογική ιοίκηση δεν µ ορεί να λαµβάνει γνώση ληροφοριών ή εγγράφων ου αφορούν σε οινικές υ οθέσεις ου εκκρεµούν ενώ ιον των αρµοδίων εισαγγελικών αρχών ή των οινικών δικαστηρίων, χωρίς την ροηγούµενη έγγραφη άδεια του αρµόδιου Εισαγγελέα. 3. Ο Γενικός Γραµµατέας δικαιούται να ζητά ληροφορίες ή έγγραφα α ό λοι ά τρίτα ρόσω α, ό ως ιδίως α ό τα χρηµατο ιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς συλλογικών ε ενδύσεων, τα ε ιµελητήρια, τους συµβολαιογράφους τους υ οθηκοφύλακες, τους ροϊσταµένους των κτηµατολογικών γραφείων, τους οικονοµικούς ή κοινωνικούς ή ε αγγελµατικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισµό της φορολογικής υ οχρέωσης, ου ροκύ τει µε βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσ ραξη της φορολογικής οφειλής µε τους ειδικότερους όρους ου ροβλέ ονται στην αράγραφο 1. Για την εφαρµογή του ροηγούµενου εδαφίου, η Φορολογική ιοίκηση δύναται να α οστέλλει ερώτηµα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το ο οίο ρέ ει να α αντάται α ό το τρίτο ρόσω ο εντός δέκα (10) ηµερών α ό την αραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υ οθέσεις, η ροθεσµία µ ορεί να αραταθεί για είκοσι (20) ε ί λέον ηµέρες. 4. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει α όφαση, µε την ο οία ορίζονται ορισµένες κατηγορίες ροσώ ων ου υ οχρεούνται να αρέχουν αυτοµάτως ληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές τους µε φορολογούµενους, οι όροι και οι ροϋ οθέσεις για την αροχή αυτών των ληροφοριών καθώς και οι λε τοµέρειες για την εφαρµογή της αρούσας αραγράφου. 9

10 5. Τρίτα ρόσω α ου δεσµεύονται α ό ε αγγελµατικό α όρρητο υ οχρεούνται στη χορήγηση των ληροφοριών της αραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονοµικές συναλλαγές τους µε το φορολογούµενο. Για τις λοι ές ληροφορίες ου ροστατεύονται α ό ε αγγελµατικό α όρρητο α αιτείται έγγραφη άδεια α ό τον αρµόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο Γενικός Γραµµατέας υ οβάλλει στον αρµόδιο Εισαγγελέα αίτηµα, στο ο οίο εριλαµβάνονται: α) το ονοµατε ώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούµενου, β) το ονοµατε ώνυµο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του ροσώ ου ου δεσµεύεται α ό ε αγγελµατικό α όρρητο, γ) οι σηµαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής ου έχει στη διάθεσή της η Φορολογική ιοίκηση εναντίον του φορολογούµενου, δ) οι λόγοι για τους ο οίους η Φορολογική ιοίκηση ε ιθυµεί να α οκτήσει ληροφορίες α ό το ρόσω ο ου δεσµεύεται α ό ε αγγελµατικό α όρρητο. Αντίγραφο της άδειας ε ισυνά τεται στο αίτηµα ληροφοριών. Σε ερί τωση χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται οινικά ή αστικά για αραβίαση του ε αγγελµατικού α ορρήτου. Άρθρο 16 Στοιχεία και ληροφορίες σε ξένη γλώσσα Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να ζητά α ό το φορολογούµενο να υ οβάλει, σε ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, βιβλία, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ου θεωρεί α αραίτητο για τον ροσδιορισµό της φορολογικής υ οχρέωσης του φορολογουµένου. Ο Γενικός Γραµµατέας θέτει εύλογη ροθεσµία για τη συµµόρφωση του φορολογουµένου. Άρθρο 17 ιαφύλαξη ληροφοριών - Α όρρητο 1. Πρόσω α ου είναι ή έχουν διατελέσει υ άλληλοι της Φορολογικής ιοίκησης και εν γένει του Υ ουργείου Οικονοµικών ή συνδέονται ή συνδέονταν µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας ή έργου µε αυτά, καθώς και ο οιοδή οτε ρόσω ο, στο ο οίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρµοδιότητες ή καθήκοντα της Φορολογικής ιοίκησης οφείλουν να τηρούν ως α όρρητα όλα τα στοιχεία και ληροφορίες φορολογουµένων, τα ο οία εριήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και δύνανται να τα α οκαλύ τουν µόνο στα ακόλουθα ρόσω α: α) άλλους υ αλλήλους της Φορολογικής ιοίκησης στο λαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, β) διωκτικές αρχές στο λαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικηµάτων φοροδιαφυγής, γ) δικαστικές αρχές στο λαίσιο εκδίκασης οινικών υ οθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υ οθέσεων, 10

11 δ) φορολογικές αρχές της αλλοδα ής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διεθνείς συµβάσεις, το ν.4170/2013 στον ο οίο ενσωµατώθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, καθώς και τη νοµοθεσία για τη δικαστική συνδροµή, ε) οικονοµικές αρχές, συµ εριλαµβανοµένης της Αρχής κατα ολέµησης της νοµιµο οίησης εσόδων α ό εγκληµατικές δραστηριότητες, και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο α ό τη Φορολογική ιοίκηση, ροκειµένου να ροσδιοριστούν οι υ οχρεώσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, των φορολογουµένων ρος αυτούς τους φορείς και να εντο ιστούν ηγές α ο ληρωµής των α αιτήσεών τους, στ) σε εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους δηµοσίων υ ηρεσιών, Ν.Π... και δηµοσίων οργανισµών µε αρµοδιότητα διαχείρισης, αρακολούθησης και ελέγχου χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων ή ε ιδοτήσεων α ό εθνικούς ή ενωσιακούς όρους. 2. Τα ρόσω α, τα ο οία λαµβάνουν γνώση α όρρητων στοιχείων ή ληροφοριών σύµφωνα µε την αράγραφο 1, οφείλουν να τηρούν το α όρρητο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος άρθρου. Η χρήση των ληροφοριών και στοιχείων γίνεται α οκλειστικά και µόνο για την ε ίτευξη του σκο ού, για τον ο οίο χορηγήθηκαν. 3. Με εξαίρεση τις ερι τώσεις άρσης του α ορρήτου σύµφωνα µε τις αραγράφους 1 και 4, κάθε ρόσω ο στο ο οίο εριέρχονται ληροφορίες ή στοιχεία, τα ο οία ροστατεύονται µε φορολογικό α όρρητο οφείλει να µην τα α οκαλύ τει και να ε ιστρέφει στη Φορολογική ιοίκηση τυχόν έγγραφα ου εριήλθαν στη κατοχή του και εριλαµβάνουν τέτοιες ληροφορίες ή στοιχεία. 4. Στοιχεία ή ληροφορίες σχετικά µε φορολογούµενο είναι δυνατό να α οκαλύ τονται σε τρίτο, κατό ιν αιτήσεως, µε την έγγραφη συναίνεση του φορολογουµένου. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα µ ορεί να ροβλέ ονται οι ερι τώσεις και οι ροϋ οθέσεις υ ό τις ο οίες α όρρητα στοιχεία και ληροφορίες χορηγούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την α οτελεσµατική λειτουργία της Φορολογικής ιοίκησης. 5. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα ου είναι αναγκαία για την εφαρµογή του αρόντος άρθρου και ροβλέ ονται κυρώσεις στην ερί τωση µη τήρησης των διατάξεών του. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Υ οβολή δηλώσεων Άρθρο 18 Υ οβολή φορολογικής δήλωσης 1. Ο υ όχρεος σε υ οβολή φορολογικών δηλώσεων υ οβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική ιοίκηση κατά τον χρόνο ου ροβλέ εται α ό την οικεία φορολογική νοµοθεσία. 2. Με α οφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται: α) η µορφή των φορολογικών δηλώσεων, β) οι ληροφορίες και τα στοιχεία ου ρέ ει να αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και τα τυχόν αραρτήµατα αυτής, γ) ο τρό ος υ οβολής. 3. Ο φορολογούµενος ή, σε ερί τωση δικαιο ρακτικά ανίκανου ο νόµιµος εκ ρόσω ος αυτού, και σε ερί τωση νοµικού ροσώ ου ή νοµικής οντότητας ο νόµιµος ή φορολογικός εκ ρόσω ος, βεβαιώνει την ακρίβεια και ληρότητα της φορολογικής δήλωσης µε την υ ογραφή του. Η βεβαίωση αρέχεται και µέσω ηλεκτρονικής υ ογραφής. 4. Εάν µία φορολογική δήλωση ή µέρος αυτής συντάχθηκε α ό τρίτο ρόσω ο έναντι αµοιβής, η φορολογική δήλωση συνυ ογράφεται και α ό το ρόσω ο αυτό. Άρθρο 19 Υ οβολή τρο ο οιητικής φορολογικής δήλωσης 1. Αν ο φορολογούµενος δια ιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση ου υ έβαλε στη Φορολογική ιοίκηση εριέχει λάθος ή αράλειψη, υ οχρεούται να υ οβάλει τρο ο οιητική φορολογική δήλωση. 2. Αν ο φορολογούµενος υ οβάλει τρο ο οιητική φορολογική δήλωση εντός της ροθεσµίας υ οβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τρο ο οιητική φορολογική δήλωση ε έχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τρο ο οιητική έχουν υ οβληθεί εµ ρόθεσµα. 3. Τρο ο οιητική φορολογική δήλωση υ οβάλλεται ο οτεδή οτε µέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου α ό τη Φορολογική ιοίκηση ή µέχρι την αραγραφή του δικαιώµατος της Φορολογικής ιοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης µε όλες τις συνέ ειες ερί εκ ρόθεσµης δήλωσης. 12

13 Άρθρο 20 ήλωση µε ε ιφύλαξη 1. Όταν ο φορολογούµενος αµφιβάλλει σχετικά µε την υ οχρέωση υ οβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωµα να υ οβάλει φορολογική δήλωση µε ε ιφύλαξη, η ο οία ρέ ει να είναι ειδική και αιτιολογηµένη. Κάθε γενική ή αόριστη ε ιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν ε ιφέρει κανένα α οτέλεσµα. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να δεχθεί την ε ιφύλαξη και να διαγράψει το οσό του φορολογητέου εισοδήµατος για το ο οίο διατυ ώθηκε η ε ιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ηµερών α ό την υ οβολή της δήλωσης. Σε ερί τωση α όρριψης της ε ιφύλαξης ή αρέλευσης ά ρακτης της ροθεσµίας α άντησης,ο φορολογούµενος µ ορεί να ροσφύγει στην Ειδική ιοικητική ιαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα. 2. Οµοίως µ ορεί να διατυ ωθεί ε ιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισµό της φορολογητέας ύλης και την υ αγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε µειωµένο φορολογικό συντελεστή, ή σε σχέση µες τις εκ τώσεις ου διενεργούνται σχετικά µε αυτή. Ειδικά, ροκειµένου για την υ αγωγή σε άλλη φορολογία ή κατηγορία, αν γίνει δεκτή η ε ιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υ οβλήθηκε για τη φορολογία ή κατηγορία αυτή. Η ε ιφύλαξη δεν συνε άγεται την αναστολή της είσ ραξης του φόρου. Σε ερί τωση α οδοχής της ε ιφύλαξης α ό το Γενικό Γραµµατέα, ο φόρος ου τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, ε ιστρέφεται σύµφωνα µε την αράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Ενδοοµιλικές συναλλαγές Άρθρο 21 Φάκελος Τεκµηρίωσης 1. Για τις µεταξύ τους συναλλαγές ου εµ ί τουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος καθώς και την µεταξύ τους µεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα συνδεδεµένα ρόσω α κατά την έννοια της ερί τωσης ζ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υ οχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκµηρίωσης. Φάκελο Τεκµηρίωσης υ οχρεούνται να τηρούν και οι µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδα ών ε ιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις αρα άνω συναλλαγές τους µε το κεντρικό ή µε τα συνδεδεµένα ρόσω α του κεντρικού τους στην αλλοδα ή, καθώς και τα ηµεδα ά νοµικά ρόσω α και νοµικές οντότητες για τις αρα άνω συναλλαγές τους µε µόνιµες εγκαταστάσεις ου διατηρούν στην αλλοδα ή. 2. Οι υ όχρεοι της αραγράφου 1 α αλλάσσονται α ό την υ οχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκµηρίωσης, εφόσον: 13

14 α) οι αρα άνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υ όχρεου δεν υ ερβαίνει τα έντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, ή β) οι αρα άνω συναλλαγές ή µεταφορά λειτουργιών ανέρχονται µέχρι διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υ όχρεου υ ερβαίνει τα έντε (5) εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. 3. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης α οτελείται α ό το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, κατά ερί τωση, και συνοδεύεται α ό Συνο τικό Πίνακα Πληροφοριών, ο ο οίος υ οβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική ιοίκηση εντός ενήντα (50) ηµερών α ό το τέλος κάθε φορολογικού έτους. 4. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τηρείται στην έδρα του υ όχρεου καθ όλο το χρονικό διάστηµα, για το ο οίο υφίσταται υ οχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκµηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής ιοίκησης ο οτεδή οτε ζητηθεί α ό αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών α ό την αραλαβή του σχετικού αιτήµατος α ό τον υ όχρεο. 5. Σε ερί τωση µεταβολής των συνθηκών της αγοράς ου ε ηρεάζουν την ληροφόρηση και τα δεδοµένα ου εριέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, ο υ όχρεος οφείλει να ενηµερώνει ή να ε ικαιρο οιεί το Φάκελο Τεκµηρίωσης έως το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του ο οίου έλαβε χώρα η µεταβολή. 6. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές εριεχόµενο και τα στοιχεία ου εριέχονται στο Φάκελο Τεκµηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης και το Συνο τικό Πίνακα Πληροφοριών, οι ερι τώσεις κατά τις ο οίες οι αρα άνω φάκελοι θεωρούνται µη λήρεις ή µη ε αρκείς, οι α οδεκτές µέθοδοι καθορισµού των τιµών των συναλλαγών, οι µέθοδοι καθορισµού του α οδεκτού εύρους των τιµών ή του εριθωρίου κέρδους και ο υ ολογισµός του κύκλου εργασιών για τους υ όχρεους ου εξαιρούνται α ό την υ οχρέωση τήρησης φακέλου τεκµηρίωσης. Άρθρο 22 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής Τιµολόγησης 1. Συνδεδεµένα ρόσω α κατά την έννοια της της ερί τωσης ζ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδα ής ε ιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους µε το κεντρικό, καθώς και µε τις συνδεδεµένες εταιρείες του κεντρικού τους στην αλλοδα ή, καθώς και 14

15 µόνιµες εγκαταστάσεις ου διατηρεί στην αλλοδα ή ελληνική ε ιχείρηση δύνανται να υ οβάλουν στο Γενικό Γραµµατέα αίτηση ροέγκρισης της µεθοδολογίας για την τιµολόγηση συγκεκριµένων µελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους µε συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις. 2. Αντικείµενο της ροέγκρισης της ροηγούµενης αραγράφου α οτελεί το ενδεδειγµένο σύνολο κριτηρίων ου χρησιµο οιούνται για τον καθορισµό των τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής εριόδου. Τα κριτήρια αυτά εριλαµβάνουν κυρίως τη χρησιµο οιούµενη µέθοδο τεκµηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές ροσαρµογές καθώς και τις κρίσιµες αραδοχές για τις µελλοντικές συνθήκες. Αντικείµενο της ροέγκρισης µ ορεί ε ίσης να α οτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευµένο ζήτηµα ου αφορά την τιµολόγηση των συναλλαγών µε συνδεδεµένες ε ιχειρήσεις. 3..Ο Γενικός Γραµµατέας εξετάζει την αίτηση και την α οδέχεται ή την α ορρί τει. Η σχετική α όφαση εκδίδεται εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών α ό την υ οβολή της αίτησης ροέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης και κοινο οιείται στους αιτούντες. Η διάρκεια ισχύος της α όφασης ροέγκρισης δεν δύναται να υ ερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και η χρονική ισχύς της δεν δύναται να ανατρέχει σε φορολογικό έτος ου έχει αρέλθει κατά τη στιγµή της υ οβολής της αίτησης ροέγκρισης. 4. Οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της ε ιχείρησης, τις ο οίες αφορά η α όφαση ροέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν α ό αυτές ου θα είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ανεξάρτητων ροσώ ων, εφόσον τηρούνται τα οριζόµενα στην α όφαση αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι ο οίες α οτελούν αντικείµενο της ροέγκρισης, εριορίζεται στην ε αλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην α όφαση ροέγκρισης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αραδοχές, οι εριστάσεις και οι όροι στις ο οίες αυτή βασίστηκε. Πέραν των υ οχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων ου ε ιβάλλονται α ό άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, η ε ιχείρηση υ οχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκµηρίωσης ου αφορούν την α όφαση ροέγκρισης για το χρονικό διάστηµα για το ο οίο υφίσταται υ οχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το ο οίο αφορά η α όφαση ροέγκρισης. 5. Η α όφαση ροέγκρισης αναθεωρείται ο οτεδή οτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατό ιν αίτησης α ό το ενδιαφερόµενο ρόσω ο, είτε αυτε άγγελτα α ό το Γενικό Γραµµατέα, στις εξής ερι τώσεις: α) εφόσον οι κρίσιµες αραδοχές στις ο οίες βασίστηκε η α όφαση ροέγκρισης α οδειχθούν εσφαλµένες, 15

16 β) εφόσον ε ήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων αραδοχών ή συνθηκών ου καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζοµένων στην α όφαση ροέγκρισης, γ) σε ερί τωση εφαρµογής της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού της εκάστοτε εφαρµοστέας διµερούς σύµβασης για την α οφυγή της δι λής φορολογίας ή της Ευρω αϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της δι λής φορολογίας σε ερί τωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων ε ιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογουµένου. Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει α όφαση για την αναθεώρηση της αρχικής α όφασης ροέγκρισης, η ο οία κοινο οιείται στους αιτούντες και έχει τα α οτελέσµατα ου ορίζονται στην αράγραφο 4, αρχής γενοµένης α ό την έκδοσή της. 6. Η α όφαση ροέγκρισης δύναται να ανακληθεί α ό τη Φορολογική ιοίκηση κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) εφόσον δια ιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιµες αραδοχές στα ο οία βασίστηκε η α όφαση ροέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλµένης ερµηνείας ή ληµµελειών ου α οδίδονται στο φορολογούµενο, β) εφόσον δια ιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή υ οχρέωση ου ορίζονται στην α όφαση ροέγκρισης. Σε ερί τωση ανάκλησης, η α όφαση ροέγκρισης θεωρείται ως µηδέ οτε εκδοθείσα. 7. Η α όφαση ροέγκρισης δύναται να ακυρωθεί α ό τη Φορολογική ιοίκηση ο οτεδή οτε κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) εφόσον δια ιστωθεί ότι ε ήλθε ουσιώδης µεταβολή των κρίσιµων αραδοχών ή συνθηκών στις ο οίες βασίστηκε η α όφαση ροέγκρισης, β) εφόσον δια ιστωθεί ότι η ε ιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή υ οχρεώσεις ου ορίζονται α ό την α όφαση ροέγκρισης, γ) εφόσον ε έλθει ουσιώδης µεταβολή των εφαρµοστέων φορολογικών διατάξεων οι ο οίες ε ηρεάζουν ουσιωδώς την α όφαση ροέγκρισης. εν ε ιτρέ εται η ακύρωση της α όφασης ροέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρησή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 5. Σε ερί τωση ακύρωσης, η ισχύς της α όφασης ροέγκρισης αύει α ό το χρονικό σηµείο ου ορίζεται µε την α όφαση ακύρωσης. 8. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα τα ο οία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των ροηγούµενων αραγράφων και ειδικότερα η διαδικασία για την ροέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο εριεχόµενο της αίτησης ροέγκρισης, τα σχετικά αράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές άλλων εµ λεκοµένων κρατών, ο τύ ος και το εριεχόµενο των α οφάσεων της Φορολογικής ιοίκησης καθώς και κάθε σχετικό θέµα. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Φορολογικοί έλεγχοι Άρθρο 23 Εξουσίες Φορολογικής ιοίκησης 1. Η Φορολογική ιοίκηση έχει την εξουσία να ε αληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκ λήρωση των φορολογικών υ οχρεώσεων εκ µέρους του φορολογούµενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων ου υ οβάλλονται σε αυτήν και να ε ιβεβαιώνει τον υ ολογισµό και την καταβολή του οφειλόµενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστο οιήσεων και αρόµοιες ληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούµενο και σε τρίτα ρόσω α, ερευνώντας εγκαταστάσεις ου χρησιµο οιούνται για τη διενέργεια ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες ου ορίζει η νοµοθεσία, και χρησιµο οιώντας µεθόδους, οι ο οίες ροβλέ ονται στον Κώδικα. 2. Ο έλεγχος της δήλωσης του φορολογούµενου ου διενεργείται α ό τη Φορολογική ιοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη µορφή φορολογικού ελέγχου α ό τα γραφεία της Φορολογικής ιοίκησης ή ε ιτό ιου φορολογικού ελέγχου. α) Η Φορολογική ιοίκηση διενεργεί φορολογικό έλεγχο α ό τα γραφεία της µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοι ά έγγραφα ου υ οβάλλει ο φορολογούµενος, καθώς και έγγραφα και ληροφορίες ου έχει στην κατοχή της. β) Η α όφαση της Φορολογικής ιοίκησης για τη διενέργεια λήρους ε ιτό ιου φορολογικού ελέγχου ρέ ει να κοινο οιείται στο φορολογούµενο µε ροηγούµενη έγγραφη ειδο οίηση. Κάθε άλλος ε ιτό ιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς ροηγούµενη ειδο οίηση. Με ράξη του Γενικού Γραµµατέα είναι δυνατόν να διενεργείται λήρης ε ιτό ιος φορολογικός έλεγχος χωρίς ροηγούµενη ειδο οίηση, σε ερι τώσεις ό ου υ άρχουν ενδείξεις ότι έχει δια ραχθεί φοροδιαφυγή. Άρθρο 24 Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία 1. Η Φορολογική ιοίκηση έχει δικαίωµα να λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και λοι ών εγγράφων, για τα ο οία ο φορολογούµενος δηλώνει ότι αντι ροσω εύουν ακριβή αντίγραφα. Σε ερί τωση ου ο φορολογούµενος αρνείται να ροβεί στην ανωτέρω δήλωση, ο οριζόµενος α ό τη Φορολογική ιοίκηση υ άλληλος ροβαίνει σε σχετική ε ισηµείωση ε ί των εγγράφων Ο οριζόµενος υ άλληλος δύναται ταυτόχρονα να α αιτεί α ό το φορολογούµενο ή τον φορολογικό εκ ρόσω ό του να αρίσταται στον τό ο ό ου διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος και να α αντά σε 17

18 ερωτήµατα ου του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. 2. Εάν τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, η Φορολογική ιοίκηση έχει δικαίωµα ρόσβασης σε ο οιαδή οτε φυλασσόµενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά ρογράµµατα και τις ληροφορίες ου έχουν καταχωριστεί σε αυτά. Η Φορολογική ιοίκηση δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιµη ηλεκτρονική ή έντυ η µορφή. 3. Ο υ άλληλος ου έχει ορίσει η Φορολογική ιοίκηση δύναται να κατάσχει βιβλία και στοιχεία ου τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και ο οιαδή οτε άλλα ανε ίσηµα βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, ροκειµένου να διασφαλισθεί η α οδεικτική αξία αυτών. Άρθρο 25 Είσοδος σε εγκαταστάσεις 1. Ο οριζόµενος α ό τη Φορολογική ιοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υ άλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας ε ιτό ιου φορολογικού ελέγχου, η ο οία έχει εκδοθεί α ό το Γενικό Γραµµατέα, και η ο οία εριλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) τον αριθµό και την ηµεροµηνία της εντολής, β) το ονοµατε ώνυµο του υ αλλήλου στον ο οίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος, γ) το ονοµατε ώνυµο ή την ε ωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, δ) τη φορολογική ερίοδο και το είδος φορολογίας ου αφορά ο φορολογικός έλεγχος, ε) την ηµεροµηνία έναρξης του φορολογικού ελέγχου, στ) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και ζ) τον χαρακτηρισµό «λήρης» ή «µερικός» έλεγχος, κατά ερί τωση. 2. Ο οριζόµενος α ό τη Φορολογική ιοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υ άλληλος ρέ ει να ε ιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου ριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. 3. Ο ε ιτό ιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του φορολογούµενου κατά το ε ίσηµο ωράριο λειτουργίας της Φορολογικής ιοίκησης. Η Φορολογική ιοίκηση δύναται να διενεργεί ε ιτό ιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του ε ίσηµου ωραρίου εργασίας εφόσον α αιτείται α ό το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούµενου. Στην ερί τωση αυτή θα ρέ ει να γίνεται ειδική µνεία στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου ε ιτρέ εται µόνο µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα. 18

19 4. Η διάρκεια του ε ιτό ιου φορολογικού ελέγχου ου ροβλέ εται στην αράγραφο 1, δύναται να αραταθεί ά αξ κατά έξι (6) µήνες. Περαιτέρω αράταση µέχρι έξι (6) ακόµη µήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές ερι τώσεις. 5. Η Φορολογική ιοίκηση έχει δικαίωµα ε ανελέγχου φορολογικής εριόδου ου έχει ήδη ελεγχθεί µόνον εάν ροκύψουν νέα στοιχεία, τα ο οία ε ηρεάζουν τον υ ολογισµό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε στοιχείο, το ο οίο δεν θα µ ορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική ιοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο. 6. Ο φορολογούµενος υ οχρεούται να συνεργάζεται λήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόµενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υ αλλήλου της Φορολογικής ιοίκησης. Ο οριζόµενος υ άλληλος δεν δύναται να µετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα ου έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τό ο, εκτός εάν ο φορολογούµενος αδυνατεί να αράσχει αµέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, ό ως ροβλέ εται στην αράγραφο 1 του άρθρου 2. Σε αυτή την ερί τωση, τα έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατό να α οµακρυνθούν α ό τις εγκαταστάσεις έναντι α όδειξης αραλαβής και ε ιστρέφονται στο φορολογούµενο εντός τεσσάρων (4) ηµερών α ό την αραλαβή. Άρθρο 26 Ε ιλογή υ οθέσεων ρος έλεγχο Η Φορολογική ιοίκηση ε ιλέγει τις ρος έλεγχο υ οθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, τα ο οία καθορίζονται µε ράξη του Γενικού Γραµµατέα, η ο οία δεν δηµοσιο οιείται. Άρθρο 27 Μέθοδοι έµµεσου ροσδιορισµού της φορολογητέας ύλης 1. Η Φορολογική ιοίκηση δύναται να ροβαίνει σε εκτιµώµενο, διορθωτικό ή ρολη τικό ροσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και µε την εφαρµογή µιας ή ερισσοτέρων α ό τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου δ) της σχέσης της τιµής ώλησης ρος το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) του ύψοου των τρα εζικών καταθέσεων και των δα ανών σε µετρητά ). Με τις ως άνω τεχνικές µ ορούν να ροσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα 19

20 φορολογητέα κέρδη των υ όχρεων βάσει των γενικά αραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 2. Με α όφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται το ειδικότερο εριεχόµενο τεχνικών ελέγχου της αραγράφου 1, ο τρό ος εφαρµογής τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του αρόντος άρθρου. Άρθρο 28 Α οτελέσµατα φορολογικού ελέγχου 1. Η Φορολογική ιοίκηση γνωστο οιεί εγγράφως στο φορολογούµενο τα α οτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και τον ροσωρινό διορθωτικό ροσδιορισµό φόρου, εφόσον ροκύ τει διαφορο οίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση µε τις δηλώσεις ου έχει υ οβάλλει ο φορολογούµενος καθώς και τα στοιχεία ου αιτιολογούν την διαφορο οίηση. Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά να λαµβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα ο οία βασίζεται ο διορθωτικός ροσδιορισµός φόρου. Ο φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να διατυ ώσει τις α όψεις του σχετικά µε τον ροσωρινό διορθωτικό ροσδιορισµό φόρου εντός είκοσι (20) ηµερών α ό την αραλαβή της έγγραφης γνωστο οίησης. 2. Η Φορολογική ιοίκηση εκδίδει την οριστική ράξη διορθωτικού ροσδιορισµού του φόρου, εντός µηνός α ό την ηµεροµηνία αραλαβής των α όψεων του φορολογούµενου ή, σε ερί τωση ου ο φορολογούµενος δεν υ οβάλλει τις α όψεις του, την εκ νοή της ροθεσµίας ου ορίζεται στην αράγραφο 1. Η οριστική ράξη διορθωτικού ροσδιορισµού του φόρου εκδίδεται µε βάση έκθεση ελέγχου την ο οία συντάσσει η Φορολογική ιοίκηση. Η έκθεση ελέγχου εριλαµβάνει εµ εριστατωµένα και αιτιολογηµένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις ο οίες έλαβε υ όψη της η Φορολογική ιοίκηση για τον ροσδιορισµό του φόρου. Η οριστική ράξη διορθωτικού ροσδιορισµού του φόρου µαζί µε την έκθεση ελέγχου κοινο οιούνται στον φορολογούµενο. 3. Οι διαδικασίες εφαρµογής του αρόντος άρθρου καθορίζονται µε α όφαση του Γενικού Γραµµατέα. Άρθρο 29 Αµοιβαία διοικητική συνδροµή Ως ρος την αµοιβαία διοικητική συνδροµή και τους ταυτόχρονους φορολογικούς ελέγχους εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1έως 25 του ν.4170/2013 (Α 163). ου ενσωµάτωσαν στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία του Συµβουλίου 2011/16/ΕΚ. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Προσδιορισµός φόρου Άρθρο 30 Προσδιορισµός φόρου 1. «Πράξη ροσδιορισµού φόρου» είναι η ράξη, µε την ο οία καθορίζεται το οσό της φορολογικής οφειλής ή α αίτησης του φορολογουµένου για µια συγκεκριµένη φορολογική ερίοδο και η καταχώριση της ράξης αυτής στα βιβλία της Φορολογικής ιοίκησης. Με την ράξη ροσδιορισµού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή α αίτηση του φορολογούµενου. 2. Η Φορολογική ιοίκηση είναι αρµόδια να εκδίδει τις ακόλουθες ράξεις ροσδιορισµού φόρου: α) ράξη διοικητικού ροσδιορισµού φόρου, β) ράξη εκτιµώµενου ροσδιορισµού φόρου, γ) ράξη διορθωτικού ροσδιορισµού φόρου, και δ) ράξη ρολη τικού ροσδιορισµού φόρου. Άρθρο 31 Άµεσος ροσδιορισµός φόρου 1. «Άµεσος ροσδιορισµός φόρου» είναι ο ροσδιορισµός φόρου ου ροκύ τει χωρίς εραιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα µε την υ οβολή της φορολογικής δήλωσης. 2. Ο φορολογούµενος δύναται να τρο ο οιεί τη φορολογική δήλωσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κώδικα, καταβάλλοντας την ε ί λέον διαφορά φόρου ή δικαιούµενος ε ιστροφή του υ ερβάλλοντος φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κώδικα, έως την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου. Ο άµεσος ροσδιορισµός φόρου ου ροκύ τει α ό την τρο ο οιητική δήλωση υ οκαθιστά τον αρχικό άµεσο ροσδιορισµό φόρου. Άρθρο 32 ιοικητικός ροσδιορισµός φόρου 1. Στις ερι τώσεις ου, κατά την κείµενη φορολογική νοµοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άµεσα και ράξη ροσδιορισµού φόρου, η Φορολογική ιοίκηση εκδίδει ράξη διοικητικού ροσδιορισµού φόρου την ο οία κοινο οιεί στο φορολογούµενο. 2. Η ράξη διοικητικού ροσδιορισµού φόρου εκδίδεται µε βάση στοιχεία ου έχουν τυχόν αρασχεθεί α ό τον φορολογούµενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο ου έχει στη διάθεσή της η Φορολογική ιοίκηση. 21

22 3. Εάν η Φορολογική ιοίκηση ροσδιορίσει το φόρο ολικά ή µερικά µε βάση στοιχεία διαφορετικά α ό αυτά ου εριέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούµενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα ο οία βασίστηκε ο ροσδιορισµός του φόρου. Άρθρο 33 Εκτιµώµενος ροσδιορισµός φόρου 1. Σε ερι τώσεις ου ο φορολογούµενος, αρά την υ οχρέωσή του να υ οβάλει φορολογική δήλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν υ οβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική ιοίκηση δύναται να εκδώσει ράξη εκτιµώµενου ροσδιορισµού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, µε βάση κάθε στοιχείο και ληροφορία ου έχει στη διάθεσή της. Ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να εκδίδει α όφαση σχετικά µε τον τρό ο ροσδιορισµού της κατ εκτίµηση φορολογητέας ύλης. 2. Εάν, µετά την έκδοση της ράξης αυτής, ο φορολογούµενος υ οβάλλει φορολογική δήλωση, η ράξη αυτή αύει να ισχύει αυτοδικαίως. Άρθρο 34 ιορθωτικός ροσδιορισµός φόρου 1. Η Φορολογική ιοίκηση δύναται να ροβεί, µετά α ό έλεγχο, σε έκδοση ράξης διόρθωσης ο οιουδή οτε ροηγούµενου άµεσου, διοικητικού, εκτιµώµενου ή ρολη τικού ροσδιορισµού φόρου, εφόσον α ό τον έλεγχο δια ιστωθεί αιτιολογηµένα ότι ο ροηγούµενος ροσδιορισµός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλµένος. Ο διορθωτικός ροσδιορισµός φόρου υ όκειται σε µεταγενέστερη διόρθωση, µόνο εάν ροκύψουν νέα στοιχεία, ό ως αυτά ορίζονται στην αράγραφο 5 του άρθρου 25 του Ο φορολογούµενος δύναται να ζητά την έκδοση ράξης διόρθωσης διοικητικού ροσδιορισµού φόρου, σε ερί τωση υ οβολής τρο ο οιητικής δήλωσης σχετικά µε την ο οία έχει εκδοθεί ράξη διοικητικού ροσδιορισµού του φόρου. Η Φορολογική ιοίκηση υ οχρεούται να εκδώσει ράξη διορθωτικού ροσδιορισµού φόρου µόνο εφόσον κάνει α οδεκτή την τρο ο οιητική δήλωση. Άρθρο 35 Προλη τικός ροσδιορισµός φόρου 1. Η Φορολογική ιοίκηση µ ορεί να εκδίδει ράξη ρολη τικού ροσδιορισµού φόρου µετά την έναρξη της φορολογικής εριόδου αλλά ριν την ηµεροµηνία υ οβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, ροκειµένου να διασφαλίσει την άµεση είσ ραξη του φόρου, εφόσον υ άρχουν συγκεκριµένες ενδείξεις, ότι ο φορολογούµενος σκο εύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσ ραξη του φόρου, ιδίως µέσω της µεταβίβασης εριουσιακών στοιχείων σε άλλο ρόσω ο,. Στην 22

23 ερί τωση αυτή, κατά αρέκκλιση του άρθρου 63 του Κώδικα, ο φορολογούµενος δύναται να ροσφύγει κατά της ράξης ρολη τικού ροσδιορισµού φόρου α ευθείας ενώ ιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου αµφισβητώντας τη συνδροµή των εριστάσεων ου δικαιολογούν την έκδοση της ράξης ρολη τικού ροσδιορισµού φόρου. 2. Ο φορολογούµενος είτε καταβάλλει εφά αξ τη φορολογική οφειλή ου ορίζεται α ό τον ρολη τικό ροσδιορισµό φόρου, είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής, αρέχοντας εγγύηση ή α οδεχόµενος την εγγραφή βάρους ε ί της εριουσίας του υ έρ της Φορολογικής ιοίκησης για το συνολικό οσό της φορολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται µέχρι την λήρη εξόφληση της φορολογικής υ οχρέωσης. 3. Ο ρολη τικός ροσδιορισµός φόρου ακολουθείται α ό διορθωτικό ροσδιορισµό φόρου εντός ενός (1) έτους µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της ράξης ρολη τικού ροσδιορισµού φόρου. Άρθρο 36 Παραγραφή 1. Η Φορολογική ιοίκηση µ ορεί να ροβεί σε έκδοση ράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού ροσδιορισµού φόρου εντός έντε (5) ετών α ό τη λήξη του οικείου φορολογικού έτους. 2. Η ερίοδος ου αναφέρεται στην αράγραφο 1 αρατείνεται στις εξής ερι τώσεις: α) εάν ο φορολογούµενος υ οβάλει τρο ο οιητική δήλωση εντός του έµ του έτους της ροθεσµίας αραγραφής, για ερίοδο ενός έτους α ό την λήξη της ενταετίας, β) εάν ζητηθούν ληροφορίες α ό χώρα της αλλοδα ής, για όσο χρονικό διάστηµα α αιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω ληροφοριών ροσαυξηµένο κατά ένα έτος α ό την αραλαβή τους α ό την Φορολογική ιοίκηση, γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής ροσφυγή, ένδικο βοήθηµα ή µέσο, για ερίοδο ενός έτους µετά την έκδοση α όφασης, η ο οία δεν ροσβάλλεται µε ένδικο βοήθηµα ή µέσο και µόνο για το ζήτηµα, το ο οίο αφορά. 3. Εξαιρετικά, ράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού ροσδιορισµού φόρου για ερι τώσεις φοροδιαφυγής µ ορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών α ό τη λήξη του φορολογικού έτους. 4. Εάν ο διορθωτικός ροσδιορισµός φόρου συνε άγεται τρο ο οίηση ράξης ροσδιορισµού φόρου για φορολογικό έτος για το ο οίο το δικαίωµα ελέγχου έχει αραγραφεί, η αντίστοιχη ροσαρµογή φόρου διενεργείται στο αλαιότερο φορολογικό έτος για το ο οίο το δικαίωµα ελέγχου δεν έχει 23

24 ακόµη αραγραφεί και στο ο οίο αφορά ο διορθωτικός ροσδιορισµός φόρου. Άρθρο 37 Κοινο οίηση ροσδιορισµού φόρου Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34, και 35, ράξη ροσδιορισµού φόρου υ ογράφεται α ό το Γενικό Γραµµατέα ή άλλο ειδικά οριζόµενο υ άλληλο της Φορολογικής ιοίκησης και κοινο οιείται στο ρόσω ο στο ο οίο αφορά ο ροσδιορισµός φόρου. Η ράξη ροσδιορισµού φόρου εριέχει τουλάχιστον τις εξής ληροφορίες: α) το ονοµατε ώνυµο ή την ε ωνυµία του φορολογούµενου, β) τον αριθµό φορολογικού µητρώου του φορολογούµενου, εφόσον έχει α οδοθεί στο φορολογούµενο, γ) την ηµεροµηνία έκδοσης της ράξης, δ) το είδος ροσδιορισµού του φόρου και το θέµα στο ο οίο αφορά η ράξη, ε) το οσό της φορολογικής οφειλής, στ) την ηµεροµηνία µέχρι την ο οία ρέ ει να εξοφληθεί ο φόρος, ζ) τον τό ο εξόφλησης του φόρου, η) τους λόγους για τους ο οίους η Φορολογική ιοίκηση ροέβη στον ροσδιορισµό φόρου και τον τρό ο µε τον ο οίο υ ολογίστηκε το οσό του φόρου, θ) το χρόνο, τον τό ο και τον τρό ο αµφισβήτησης του ροσδιορισµού φόρου, και ι) λοι ές ληροφορίες. Με την ράξη διορθωτικού ροσδιορισµού του φόρου κοινο οιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου. Ο τύ ος των ράξεων ροσδιορισµού του φόρου και της οικείας έκθεσης καθορίζεται µε α όφαση του Γενικού Γραµµατέα. Άρθρο 38 Γενική διάταξη κατά της φοροα οφυγής 1. Κατά τον ροσδιορισµό φόρου, η Φορολογική ιοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων ου α οβλέ ει σε α οφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό λεονέκτηµα. Οι εν λόγω ρυθµίσεις αντιµετω ίζονται, για φορολογικούς σκο ούς, µε βάση τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής τους υ όστασης. 2. Για τους σκο ούς της αραγράφου 1, ως «ρύθµιση» νοείται κάθε συναλλαγή, καθεστώς, δράση, ράξη, συµφωνία, ε ιχορήγηση, συνεννόηση, υ όσχεση, 24

25 δέσµευση ή εκδήλωση. Μια ρύθµιση µ ορεί να εριλαµβάνει ερισσότερα α ό ένα στάδια ή µέρη. 3. Για τους σκο ούς της αραγράφου 1, η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται εµ ορικής ουσίας. Για τον καθορισµό του τεχνητού ή µη χαρακτήρα µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων, η Φορολογική ιοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν µια ή ερισσότερες α ό τις ακόλουθες καταστάσεις: α) ο νοµικός χαρακτηρισµός των µεµονωµένων σταδίων α ό τα ο οία α οτελείται µια ρύθµιση είναι ασυµβίβαστος µε τη νοµική υ όσταση της ρύθµισης στο σύνολό της β) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων εφαρµόζεται κατά τρό ο ου δεν συνάδει µε µια φυσιολογική ε ιχειρηµατική συµ εριφορά γ) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων εριλαµβάνει στοιχεία ου έχουν ως α οτέλεσµα την αλληλοαντιστάθµιση ή την αλληλοακύρωσή τους δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα ε) η ρύθµιση ή σειρά ρυθµίσεων οδηγεί σε σηµαντικό φορολογικό λεονέκτηµα αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους ε ιχειρηµατικούς κινδύνους τους ο οίους αναλαµβάνει ο υ οκείµενος στο φόρο ή στις ταµειακές ροές του στ) το αναµενόµενο εριθώριο κέρδους ριν α ό το φόρο είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το ύψος του αναµενόµενου φορολογικού λεονεκτήµατος. 4. Για τους σκο ούς της αραγράφου 1, ο στόχος µιας ρύθµισης ή σειράς ρυθµίσεων συνίσταται στην α οφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως α ό τις υ οκειµενικές ροθέσεις του υ οκείµενου στο φόρο, αντίκειται στο αντικείµενο, στο νεύµα και στο σκο ό των φορολογικών διατάξεων ου θα ίσχυαν σε άλλη ερί τωση. 5. Για τους σκο ούς της αραγράφου 1, ένας δεδοµένος στόχος ρέ ει να θεωρείται ουσιαστικός, εφόσον οιοσδή οτε άλλος στόχος ου α οδίδεται ή θα µ ορούσε να α οδοθεί στη ρύθµιση ή στη σειρά ρυθµίσεων φαίνεται αµελητέος, λαµβανοµένων υ όψη όλων των εριστάσεων της υ όθεσης. 6. Για να καθοριστεί εάν η ρύθµιση ή η σειρά ρυθµίσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό λεονέκτηµα µε την έννοια της αραγράφου 1, η Φορολογική ιοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόµενου φόρου α ό έναν υ οκείµενο στο φόρο, λαµβάνοντας υ όψη τηνεν λόγω ρύθµιση, µε το οσό ου θα όφειλε ο ίδιος υ οκείµενος στο φόρο υ ό τις ίδιες συνθήκες, εν α ουσία της εν λόγω ρύθµισης.. 25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 8/8/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: ΕΝ ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -152/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 110V DC ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 19-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 108385 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα