ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: ,111,112, Φαξ: E mail: Internet: Θεσσαλονίκη, Αριθμός Πρωτ. 41 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης». του Υποέργου 14 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης» της Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα προτεραιότητας 05 «Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικός ΣΑ: Ε0208 Κωδικός Πράξης ΣΑ του ΠΔΕ: 2012ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο) : Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (81.300,81 ) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 23%, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (18.699,19 ), άλλως εκατό χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη Ώρα : Ηλεκτρονική Υποβολή: , ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00. Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι , ημέρα Παρασκευή, ώρα 15.00

2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημέρα: Ημέρα: Δευτέρα Ώρα : Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την , ημέρα Δευτέρα, ώρα Ελλάδας ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr) , ημέρα Παρασκευή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο: Α) 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας Β) 1 ημερήσια και 1 εβδομαδιαία εφημερίδα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα (http://www.esdi.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο ΚΜΔΗΣ. Α) , ημέρα Τρίτη, (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών) Β)10.02,2015 ημέρα Τρίτη (ημερήσια εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ) και ημέρα Δευτέρα (εβδομαδιαία εφημερίδα Θεσσαλονίκη) ημέρα Δευτέρα Σελίδα 2 από 100

3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΜΕΡΟΣ Α Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του Έργου Προδιαγραφές Μεθοδολογία Υλοποίησης Στόχοι του έργου Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα Έργου Προϋπολογισμός Φάσεις του Έργου ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο διαγωνισμού Άρθρο 2 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Άρθρο 3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Άρθρο 4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Άρθρο 5 Δημοσιότητα Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Άρθρο 9 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Λόγοι αποκλεισμού: Άρθρο 9 α Αποκλεισμός Άρθρο 10 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι ενώσεις προμηθευτών Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού Άρθρο 11 Δικαιολογητικά κατακύρωσης Δικαιολογητικά κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Συνεταιρισμοί: Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης Άρθρο 12 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής στοιχεία τεκμηρίωσης Ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής / χρηματοοικονομικής / τεχνικής ικανότητας πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής i) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Επίκληση τεχνικής / χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων: Σελίδα 3 από 100

4 12.3. Διευκρινίσεις Άρθρο 13 Τρόπος σύνταξης της προσφοράς Άρθρο 14 Τρόπος υποβολής της προσφοράς Άρθρο 15 Οικονομική προσφορά Άρθρο 16 Ισχύς προσφορών Άρθρο 17 Εγγυήσεις Γενικά περί εγγυήσεων Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Εγγύηση καλής λειτουργίας Άρθρο 18 Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού Στάδια διενέργειας διαγωνισμού Γενικά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικασία (Ηλεκτρονικής) Αξιολόγησης Προσφορών Άρθρο 19 Κριτήρια ανάθεσης Αξιολόγηση προσφορών Διαδικασία Κατακύρωσης Κριτήρια ανάθεσης Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς Άρθρο 20 Εναλλακτικές Προσφορές Άρθρο 21 Έννομη προστασία προσφυγές Άρθρο 22 Αποτελέσματα Ματαίωση διαγωνισμού κατακύρωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ Άρθρο 23 Κατάρτιση σύμβασης διάρκεια σύμβασης Άρθρο 24 Τρόπος πληρωμής του προμηθευτή Άρθρο 25 Ασφαλιστική ευθύνη Άρθρο 26 Προσωρινή οριστική παραλαβή Άρθρο 27 Κυρώσεις έκπτωση Άρθρο 28 Εγγύηση καλής λειτουργίας τεχνική υποστήριξη Άρθρο 29 Ανωτέρα βία Άρθρο 30 Πλαίσιο συνεργασίας Άρθρο 31 Εχεμύθεια Άρθρο 32 Εγκατάσταση Άρθρο 33 Τεχνικά εγχειρίδια Άρθρο 34 Εφαρμοστέο δίκαιο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Εγγυητικές Επιστολές Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Σελίδα 4 από 100

5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο Α Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο Β Οικονομικής Προσφοράς Πίνακες συμμόρφωσης Τεχνική Περιγραφή Μεθοδολογία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού Εξοπλισμός αναδόχου Λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δράσεις Έργου Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Εκπαίδευση Σελίδα 5 από 100

6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, έχοντας υπόψη: το ν.3689/2008 (A 164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (A 11), το π.δ.165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής Δικαστών» ( Α 118), την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β 183), το ν.2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το π.δ.118/2007 (Α 150) «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το ν.4270/2014 (Α 143) και σε όποια σημεία έχουν ισχύ μετά τη δημοσίευση του, το ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (A 247), και ειδικότερα το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β 1291) και σε όποια σημεία δεν έχουν ισχύ από σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 το ν.δ.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α 160) και ειδικότερα το άρθρο 157 αυτού σχετικά με τις εγγυήσεις, το π.δ.205/1998 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.», το v. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046,4093/2012 και 4127/2013»(Α 107), το ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις ( Α 68) και το ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»(α 131), την υπουργική απόφαση οικ /1933/2008 (Β 1491) «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τη με αριθμό πρωτ. 1900/ με α/α 21 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» ( Β 540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1784/1999, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Σελίδα 6 από 100

7 Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1260/1999, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τη με αριθ. Ε (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », τη με αριθμό πρωτ. 841/ απόφαση επιβεβαίωσης Διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχου για πράξεις κατηγορίας Β και Γ, καθώς επίσης και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Σχολής, τη με αριθμό πρωτ.2289/ σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση περί ένταξης της πράξης, με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα προτεραιότητας 05 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στο ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό πράξης ΟΠΣ και κωδικό πράξης ΣΑ του ΠΔΕ 2012ΣΕ , τις με αριθ.4118/ και 502/ αποφάσεις του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 1 ης και 2 ης Τροποποίησης, αντίστοιχα, της ανωτέρω Πράξης, με νέο τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα στον άξονα προτεραιότητας 05 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό πράξης ΟΠΣ , το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α 112), το ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (Α 53), το ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Α 226), το ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α 222), το ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 18), Σελίδα 7 από 100

8 τα πρακτικά της 52 ης / συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όπου εγκρίθηκε η Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης, τη με αριθ. πρωτ. 2873/ απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προέγκρισης του τεύχους δημοπράτησης και της διαδικασίας προκήρυξης του Υποέργου 14 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης» της ανωτέρω Πράξης, τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος προεισαγωγικής εκπαίδευσης της KA σειράς της Ε.Σ.Δι., που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Προκηρύσσουμε ανοικτό ηλεκτρονικό εθνικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (81.300,81 ) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 23% δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (18.699,19 ), άλλως εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των προσαρτημένων σ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 10 του πδ 118/2007. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Σελίδα 8 από 100

9 Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 118/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ 0208 (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΣΕ ) και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της ΕΣΔι για το οικονομικό έτος Σελίδα 9 από 100

10 Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι Δημήτριος Πέππας Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελίδα 10 από 100

11 ΜΕΡΟΣ Α Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Εθνικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (81.300,81 ) με αναλογούντα Φ.Π.Α. 23% δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (18.699,19 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ 0208 (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΣΕ ). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Πανελλαδικής Κυκλοφορίας: ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Ημερήσιος τοπικός τύπος : Εβδομαδιαίος τοπικός τύπος: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Σελίδα 11 από 100

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΣΔι (www.esdi.gr) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέχρι οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του π.δ.118/ Ηλεκτρονική Υποβολή: , ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι , ημέρα Παρασκευή, ώρα Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική μορφή) Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: Στην έδρα της ΕΣΔι Τέρμα Ικάρων ΤΚ 55102, Καλαμαριά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Δευτέρα , ώρα Ελλάδας Σελίδα 12 από 100

13 Συντομογραφίες γενικά ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΧ ΕΠ ΔΜ ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΔ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΔι ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΕΣΔι η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν Αριθμός Διακήρυξης 10/2014 Επιτροπή Διαγωνισμού Η επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΣΔι, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) και τη διαδικασία του άρθρ.26 Ν.4024/2011 Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Σελίδα 13 από 100

14 Ορισμοί διακήρυξης Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Προϋπολογισμός Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΕΣΔι ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σελίδα 14 από 100

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αρ. C (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, καλύπτει την προγραμματική περίοδο και ακολουθεί τα πεδία πολιτικής που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », του ΕΣΠΑ, κατά (85%) από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κοινοτική συνδρομή) και κατά (15%) από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Ο τίτλος της πράξης είναι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Αντικείμενο του Έργου Προδιαγραφές Με την προτεινόμενη πράξη η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών επιδιώκει την συνέχιση των υλοποιούμενων προγραμμάτων προεισαγωγικής εκπαίδευσης των στελεχών του δικαστικού σώματος, με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Δικαιοσύνης και την προώθηση μιας σύγχρονης νοοτροπίας αντίληψης για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και των συναφών διοικητικών υπηρεσιών αυτής. Η νέα αυτή νοοτροπία αποβλέπει στην δυνατότητα προσαρμογής του δικαστικού λειτουργού στη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη τόσο της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της εξάλειψης της διαφθοράς όσο και της ευελιξίας ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, με κυρίαρχο στόχο την ακώλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη και την πλήρη απαλοιφή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Κατάρτισης». Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για ηλεκτρονική εκπαίδευση το οποίο θα οργανωθεί σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Η ανάπτυξη του υλικού θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές της Σχολής. Παράλληλα, στη διαδικασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού θα συμμετέχει και εκείνο το τμήμα του προσωπικού της Σχολής το οποίο θα εξειδικευθεί στη χρήση των εργαλείων ψηφιοποίησης του υλικού, θα συντηρεί τις υποδομές το παρόντος έργου και θα υποβοηθά το έργο των καθηγητών της Σχολής που θέλουν να αναβαθμίσουν το υλικό τους ή να αναπτύξουν νέο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του έργου. Τέλος, θα δημιουργηθούν σχετικά εγχειρίδια και tutorials και θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, προκειμένου η τεχνογνωσία της ψηφιοποίησης και δημιουργίας μαθημάτων να μεταφερθεί στο προσωπικό της Σχολής, που μετά το πέρας του έργου θα δύναται να συντηρεί και να ενημερώνει τη βάση μαθημάτων που θα δημιουργηθεί. Με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι της Ε.Σ.Δι. θα έχουν τη δυνατότητα, με τη χρήση του παρεχόμενου από τη Σχολή εξοπλισμού ( φορητού Η/Υ) να βελτιώνουν και να ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσή τους με τις ακόλουθες δράσεις: απομακρυσμένη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση του παρεχόμενου φορητού Η/Υ Σελίδα 15 από 100

16 άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους λοιπούς εκπαιδευόμενους «ασύγχρονη» επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και forum συζητήσεων για συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών μαθημάτων/δράσεων Παρακολούθηση podcasts, δηλαδή ηχογραφημένη διδασκαλία ή σχολιασμός συχνά πάνω σε κάποια παρουσίαση ή σε κάποια εκπαιδευτική πηγή διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης, όπως online quiz, ερωτηματολόγια κατανόησης και αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών κ.α. ενσωμάτωση ηλεκτρονικών πηγών στη διδασκαλία (π.χ. βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, online εθνική και διεθνής νομοθεσία και νομολογία κ.α., μελέτες και ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.). Η ψηφιοποίηση και η οργάνωση του υλικού θα πραγματοποιηθεί για τα 85 μαθήματα που έχει επιλέξει η Σχολή, τα οποία διαρκούν 1000 εκπαιδευτικές ώρες από τις 3057 συνολικές ώρες που θα πραγματοποιηθούν στην Σχολή. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι Σειρές Μαθημάτων της Σχολής και οι διδακτικές ώρες στις οποίες αντιστοιχούν: Τίτλος Σειράς Στάδιο Κατάρτισης Αριθμός τριώρων Σύνολο εκπαιδευτικ ών ωρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, είναι αρκετά επίπονη τόσο η προετοιμασία για διάθεση όσο και η διάθεση τέτοιου υλικού, καθώς οι διαδικασίες αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε φορά που μία νέα ομάδα εκπαιδευόμενων πρόκειται να παρακολουθήσει το μάθημα ή τη διάλεξη, ο φόρτος για τον εκπαιδευτή είναι μεγάλος. Αυτά τα ζητήματα της διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού αντιμετωπίζουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με πολύ εύκολο τρόπο, ο διαχειριστής δημιουργεί το δικτυακό τόπο του μαθήματος και ανεβάζει σε αυτόν το εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό γίνεται μία φορά και το υλικό βρίσκεται εκεί έτοιμο προς διάθεση, για κάθε νέα ομάδα εκπαιδευομένων που πρόκειται να παρακολουθήσει το μάθημα ή τη διάλεξη. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε: Διαφάνειες της διάλεξης ή κείμενα συμπληρωματικά στη διάλεξη Σελίδα 16 από 100

17 Ασκήσεις podcasts Video ή συγχρονισμένο video με διαφάνειες Βιβλιογραφία Σελίδες του διαδικτύου Το μοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης που πρόκειται να λειτουργήσει στο πλαίσιο του έργου υιοθετεί πολλές από τις αρχές των μοντέλων μικτής εκπαίδευσης (blended learning). Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών πόρων (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, μαθήματα, κ.λπ.) με προσανατολισμό στην παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Εξίσου σημαντική για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση, είναι η συγκέντρωση και ενσωμάτωση εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα προσφέρει μαθησιακή αξία με ένα εύκολο και κατανοητό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, στο πλαίσιο του έργου, με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικές οντότητες (learning objects) να είναι λειτουργικά και παιδαγωγικά αυτάρκεις και προσαρμόσιμες στις ανάγκες διαφορετικών προγραμμάτων κατάρτισης, είτε αυτά είναι παραδοσιακά είτε σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το προσφερόμενο σύστημα υιοθετεί ένα μοντέλο παροχής και διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που επιτρέπει όμως παράλληλα και την χρήση μικτής κατάρτισης (μοντέλο Blended e Learning). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευελιξία στην επιλογή της καλύτερης κατά περίπτωση μεθόδου, αλλά και συνδυασμοί τους. Τα προσφερόμενα ασύγχρονα προγράμματα κατάρτισης διαθέτουν ανεξαρτησία ως προς τον τρόπο και το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργειά τους. Αποτελούν έτσι μέρος των διαφόρων εκπαιδευτικών διαδρομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία συγκεκριμένων επαγγελματικών προφίλ. Η ανάπτυξη του υλικού θα γίνει σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές. Παράλληλα, στη διαδικασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού θα συμμετέχει και εκείνο το τμήμα του προσωπικού της Σχολής το οποίο θα εξειδικευθεί στη χρήση των εργαλείων ψηφιοποίησης του υλικού και θα συνδράμει μόνιμα στη συνέχεια τους καθηγητές της Σχολής που θέλουν να αναπτύξουν ηλεκτρονικό υλικό και ηλεκτρονικά μαθήματα.. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού του υποέργου είναι οι ακόλουθες: Δράση 1 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των καθηγητών στης Σχολής Δράση 2 Δημιουργία των Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση 3 Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΣΔΙ Δράση 4 Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση 5 Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων Ο Ανάδοχος του παρόντος υποέργου αναμένεται να έχει συνεργασία με τους αναδόχους του υποέργου του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει με δικό του εξοπλισμό εάν καθυστερήσει το υποέργου του εξοπλισμού. Το σύνολο των μαθημάτων θα εγκατασταθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης EKP V.4.6 Gold (Enterprise Knowledge Platform) της Netdimensions το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εθνική Σχολή Δικαστών ή σε εναλλακτική λύση που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος και θα γίνει δεκτή από την ΕΣΔι. Σελίδα 17 από 100

18 Σε περίπτωση που ο υποψηφιος ανάδοχος επιλέξει την πλατφόρμα EKP πρέπει να αναφέρει αναλυτικά πως θα υλοποιήσει το σύνολο των προδιαγραφών που έργου με τη χρήση της πλατφόρμας EKP (αποστολή εργασιών, επικοινωνία με διδάσκοντα κλπ). O υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να ζητήσει πρόσβαση στο λογισμικό EKP ώστε να λάβει γνώση των δυνατοτήτων του. Εντός της προσφοράς πρέπει να υπάρχει αναλυτικό πλάνο μετάβασης των παλαιών μαθημάτων στη νέα πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα EKP υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα ψηφιακά μαθήματα που είναι υλοποιημένα και ανεβασμένα από προηγούμενο έργο τα οποία θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε περίπτωση επιλογής άλλης πλατφόρμας. Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί τη συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων και των μαθησιακών αντικειμένων και η διαλειτουργικότητα της υφιστάμενης υποδομής της Εθνικής Σχολής Δικαστών με άλλα συστήματα. Η δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων θα εντάσσεται σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο, για τη μελλοντική του χρήση από το προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δικαστώ, όπου θα περιλαμβάνονται εγχειρίδια εκπαίδευσης των στελεχών, των σπουδαστών, των επιμορφούμενων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, στην ανάπτυξη και στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού. Βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου είναι: Η Ομάδα Έργου πρέπει να διαθέτει εμπειρία στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη σχεδίαση ηλεκτρονικών μαθημάτων, Οργανωμένη συλλογή του πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού με χρήση εντύπων παράδοσης παραλαβής και ερωτηματολογίων, Αποδεδειγμένη γνώση υλοποίησης ηλεκτρονικών μαθημάτων για εφαρμογές ασύγχρονης εκπαίδευσης Γνώσεις στη ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού (σαρωτές βιβλίων, σαρωτές Α3 και Α4 εγγράφων, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σαρωτές film ψηφιακές κάμερες, VHS/SVHS σε περίπτωση που απαιτηθεί, μικρόφωνα,κάρτες ψηφιοποίησης ήχου και βίντεο) που θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην προσφορά. Υπεύθυνο συντονισμού ψηφιακών μαθημάτων (ΥΣΨΜ) με διδακτορικό τίτλο που θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του αντικειμένου του παρόντος έργου, ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου, την σχετική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όπως και ικανότητες σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να καθοδηγήσουν και να συντονίσουν το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Ο ΥΣΨΜ θα συμμετέχει σε όλες τις Δράσεις ανάπτυξης του έργου. Επιστήμονα Πληροφορικής κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος με αποδεδειγμένα γνώσεις στην εκπαίδευση σπουδαστών και στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού Υποστήριξη από Βιβλιοθηκονόμο ώστε να αποτυπωθούν σωστά οι βιβλιογραφικές αναφορές σε συγγράμματα, δημοσιεύσεις, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ Υποστήριξη από Τεχνικό Ψηφιοποίησης, για την ψηφιοποίηση του υλικού Υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο ώστε να καλυφθούν σε βάθος εκπαιδευτικά θέματα για τη δημιουργία μαθημάτων. Η ύπαρξη Νομικού Συμβούλου στην ομάδα έργου θα διασφαλίσει την επιτυχία της επικοινωνίας μεταξύ των δημιουργών του Σελίδα 18 από 100

19 εκπαιδευτικού υλικού και του Προσωπικού/ Καθηγητών/ Εκπαιδευόμενων της Εθνικής Σχολής Δικαστών, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Κάλυψη 5 πλήρως εξοπλισμένων, θέσεων εργασίας στη Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με εξοπλισμό ψηφιοποίησης (σαρωτές βιβλίων, σαρωτές Α3 και Α4 εγγράφων, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σαρωτές film ψηφιακές κάμερες, VHS/SVHS σε περίπτωση που απαιτηθεί, μικρόφωνα, κάρτες ψηφιοποίησης ήχου και βίντεο) Μεθοδολογία Υλοποίησης Η μεθοδολογία η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του έργου μπορεί συνοπτικά να περιγραφεί ως εξής: Δράση 1 Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των καθηγητών στης Σχολής Στη δράση περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο: αρχική μελέτη εφαρμογής 2 ημερίδες (έναρξης και λήξης του έργου) για την ενημέρωση των καθηγητών της Σχολής και του Προσωπικού 6 Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των καθηγητών της Σχολής, του Προσωπικού και των εκπαιδευομένων δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους καθηγητές στης Σχολής για τη συγκέντρωση του προς ψηφιοποίηση υλικού Η αρχική Μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει: Συλλογή πληροφοριών για τις απαιτήσεις των χρηστών (των υπαλλήλων, των σπουδαστών, των επιμορφούμενων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των καθηγητών της Εθνική Σχολής Δικαστών) Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων Αναλυτική μελέτη και σχεδιασμός της μεθοδολογίας ανάπτυξης των μαθησιακών αντικειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του έργου Δράση 2 Δημιουργία των Ψηφιακών Μαθημάτων Θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του προς ψηφιοποίηση υλικού από τους καθηγητές και η δημιουργία του Ψηφιακού Μαθήματος που περιλαμβάνει τη συγκέντρωση γενικών πληροφοριών για το σύνολο των μαθημάτων (πλαίσιο διάθεσης σε επίπεδο σχολής και προγράμματος σπουδών, στοιχεία που σχηματίζουν την ταυτότητα του μαθήματος και αναλυτικές πληροφορίες του μαθήματος, περίγραμμα μαθήματος) τη συγκέντρωση του υλικού, την αναλυτική περιγραφή μαθήματος και των στόχων του μαθήματος, την οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων την οργάνωσή του ανά διδακτική ενότητα ή/και διδακτική ώρα κ.α. την επεξεργασία του υλικού με χρήση των κατάλληλων εργαλείων (σχεδιασμός παρουσίασης και εναρμόνιση με κανόνες προσβασιμότητας, δημιουργία ασκήσεων, αναφορά βιβλιογραφίας, δημιουργία λίστας ηλεκτρονικών πηγών, δημιουργία κατάλληλων τύπων αρχείων για την υποβοήθηση της διδασκαλίας όπως pdf, εικόνες, πολυμεσικό υλικό κ.α.) Σελίδα 19 από 100

20 τη διαμόρφωση και προτυποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού βάσει διεθνών προτύπων που επιτρέπουν διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα τηλεκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι το υλικό που θα παραδοθεί πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% Βίντεοδιαλέξεις (200 ώρες), τουλάχιστον 20% podcasts (200 ώρες) και ενώ το υπόλοιπο 60% (600 ώρες) του υλικού μπορεί να περιλαμβάνει στατικό περιεχόμενο (παρουσιάσεις, pdf, doc, excel κλπ). Κάθε μάθημα πρέπει να χωρίζεται σε επιμέρους λογικές ενότητες (κατ εκτίμηση 4 12 ώρες ανά ενότητα) και κάθε ενότητα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία αξιολόγησης, όπως online quiz, ερωτηματολόγια κατανόησης και αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική υποβολή εργασιών κ.α. Συγκέντρωση Εκπαιδευτικού Υλικού και επικοινωνία με τους υπεύθυνους των μαθημάτων Σε αυτό το στάδιο συλλέγεται το υλικό που καθορίστηκε στην μελέτη εφαρμογής. Σημαντική θα είναι η συνεισφορά των ερωτηματολογίων ώστε να καθοριστεί η λογική σειρά έναρξης των δράσεων συγκέντρωσης και επεξεργασίας του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η όσο το δυνατό ταχύτερη επίτευξη των στόχων του έργου και η καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Η συλλογή του πρωτογενούς υλικού πραγματοποιείται συνήθως βάσει τριών αξόνων: βιβλία της διεθνούς βιβλιογραφίας, σημειώσεις καθηγητών και υλικό που χρησιμοποιείται από τους καθηγητές για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων με τον παραδοσιακό τρόπο. Τα βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν σε αυτό το στάδιο της μεθοδολογίας είναι: Επαφή με τους επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου για την πρώτη καταγραφή υπάρχοντος υλικού. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Πρέπει να παραδοθεί με την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών, υπόδειγμα ερωτηματολογίου για τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν. Καταγραφή και ανάλυση υπάρχοντος υλικού Ακριβής προσδιορισμός των εκπαιδευτικών ενοτήτων σε σχέση με τις απαιτήσεις της ασύγχρονης εκπαίδευσης Προσδιορισμός του υλικού και των εκπαιδευτικών ενοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν από την αρχή Συλλογή ή/και ανάπτυξη του υλικού βάσει αυτών των κατευθύνσεων Σύνθεση και οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού Η σύνθεση και οργάνωση του υλικού που θα συγκεντρωθεί στην βάση των κατευθύνσεων του προηγούμενου σταδίου θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα το γεγονός ότι ο εκπαιδευόμενος θα βρεθεί αντιμέτωπος με το συγκεκριμένο υλικό σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι πρακτικά το αποτέλεσμα μιας δομημένης διαδικασίας ανάπτυξης που θα εμπλέκει: εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού ειδικούς ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ποιοτικό, καλαίσθητο και γνωσιακά αποτελεσματικό υλικό, το οποίο θα παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία και γνώση που ένας εκπαιδευόμενος χρειάζεται σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Τα βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν σε αυτό το στάδιο της είναι: Σελίδα 20 από 100

21 Συμφωνία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του μαθήματος με τους καθηγητές Επιλογή της δομής τους μαθήματος και των λογικών ενοτήτων του μαθήματος Καταγραφή της ροής του μαθήματος Καταγραφή ειδικών παρατηρήσεων π.χ. προαπαιτούμενα (εάν υπάρχουν) Έλεγχοι και διόρθωση Παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού Οι εκπαιδευτικοί τίτλοι που θα υλοποιηθούν θα είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικοί και εύκολοι στη χρήση. Η δομή τους θα είναι αυτή που θα έχει προκύψει κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με τη συνεργασία των αρμόδιων ατόμων από τους συμμετέχοντες φορείς. Τα βήματα που προτείνεται να ακολουθηθούν σε αυτό το στάδιο της μεθοδολογίας είναι: Ηλεκτρονική και αισθητική επεξεργασία του υλικού που έχει συλλεχθεί Δημιουργία του πρωτογενούς υλικού που πρέπει να αναπτυχθεί Δημιουργία και επεξεργασία υλικού πολυμέσων (εικόνων, ήχων, animation, video, κ.λπ.) Εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής δομής του μαθήματος με υλικό Σύνθεση του υλικού με βάση τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που έχει συμφωνηθεί Έλεγχοι και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τίτλου Τελικές Διορθώσεις Τα παραπάνω βήματα ακολουθούν έναν κύκλο ανάπτυξης μέχρι ο εκπαιδευτικός τίτλος να ικανοποιεί πλήρως τις ποιοτικές απαιτήσεις του Φορέα ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι σε όλα τα στάδια του έργου θα παρέχεται συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δικαστών που επιθυμεί να αποκτήσει τεχνογνωσία για τη μεταγενέστερη δημιουργία και συντήρηση του Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού. Θα πρέπει να παρουσιαστεί μεθοδολογία για τη δημιουργία κάθε κατηγορίας υλικού: Βίντεοδιαλέξεις podcasts μαθήματα με στατικό περιεχόμενο(παρουσιάσεις, pdf, doc, excel κλπ) Προσβασιμότητα υλικού Για υλικό που δημιουργείται, οι δημιουργοί πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρότυπα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι σύνηθες για τις διαφάνειες να μετατραπεί σε HTML/HTML5 με αυτόματους μετατροπείς, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να πλοηγηθούν μέσω browser σε αυτό (π.χ., μετατροπή ppt σε html) επίσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στη φάση της κατάθεσης των δικαιολογητικών οδηγίες για της δημιουργία προσβάσιμων αρχείων κειμένου, pdf και παρουσιάσεων. Αναφορά βιβλιογραφίας Η αναφορά βιβλιογραφίας περιλαμβάνει όχι μόνο τα συγγράμματα (text books) αλλά και άλλες πηγές διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ή ψηφιακά. Θα πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο ενότητας η σχετική βιβλιογραφία. Συστήνεται να συνοδεύεται από σύντομο σχολιασμό, όπου θα αναφέρεται το τι περιέχει η βιβλιογραφία ή/και πως είναι χρήσιμη, ώστε να διευκολύνει και να παρακινεί τον εκπαιδευόμενο να ανατρέξει σε αυτή. Ηλεκτρονικές πηγές βιβλιοθηκών Σελίδα 21 από 100

22 Σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες ή που είναι ευρύτερα διαθέσιμο, συστήνεται η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση τους. Θα πρέπει σε επίπεδο ενότητας να υπάρχει αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη Μεταδεδομένα Κάθε πολυμεσικό αρχείο θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα. Το είδος των μεταδεδομένων και η δομή τους (π.χ. πρότυπο Dublin Core) θα αποτελέσουν, μέρος της μελέτης εφαρμογής. Δράση 3 Εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Σ.ΔΙ. Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού της σχολής στις τεχνολογίες δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων και σε καλές πρακτικές δημιουργίας ψηφιακού υλικού και μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του υλικού και σε θέματα προσβασιμότητας Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών της Εθνικής Σχολής Δικαστών, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες (υπάλληλοι, σπουδαστές, επιμορφούμενοι δικαστικές και εισαγγελικοί λειτουργοί καθώς και οι καθηγητές της Σχολής) του νέου πληροφοριακού συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος Αφορά στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη μαθημάτων) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training). Σημειώνεται ότι οι διαχειριστές εκτός από την τελική εκπαίδευσή τους στο σύστημα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής και παραγωγικής λειτουργίας θα παρακολουθούν και θα συμμετέχουν στις ενέργειες δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα θα συμμετέχει εκείνο το τμήμα του προσωπικού της Σχολής το οποίο θα εξειδικευθεί στη χρήση των εργαλείων ψηφιοποίησης του υλικού και θα συνδράμει μόνιμα στη συνέχεια τους καθηγητές της Σχολής που θέλουν να αναπτύξουν ηλεκτρονικό υλικό και ηλεκτρονικά μαθήματα. Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του συστήματος. Οι χρήστες μπορούν να εκπαιδεύονται υπό τη μορφή σεμιναρίων σε ομάδες των 5 10 ατόμων ενώ ειδικά για τους καθηγητές της Σχολής πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να εκπαιδεύονται αυτόνομα ως μονάδες (ο καθένας ξεχωριστά για τους περίπου 100 εκπαιδευτές). Όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο της Εθνική Σχολή Δικαστών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη δημιουργία εγχειριδίων για τους διαχειριστές (χρήση εργαλείων, ψηφιοποίηση, οργάνωση δομής μαθημάτων και δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού) και για τους χρήστες του συστήματος φοιτητές και καθηγητές (καλές πρακτικές χρήσης εκπαιδευτικού υλικού, πλοήγηση στο εκπαιδευτικό υλικού) Δράση 4 Έλεγχος και Πιστοποίηση των Ψηφιακών Μαθημάτων Θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος και η πιστοποίηση των ψηφιακών μαθημάτων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού μαθήματος Σελίδα 22 από 100

23 Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, πριν το ανέβασμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα ελεγχθούν όλες οι παράμετροι για την προσβασιμότητα του υλικού ( HTML/HTML5 συμβατότητα, συμμόρφωση με WCAG 2.0 AA, προσβάσιμα αρχεία κειμένου, παρουσιάσεων και pdf κλπ), οι λειτουργικότητες των επιμέρους εργαλείων (πχ ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, κουιζ κλπ), οι σωστές μεταβάσεις μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων κα. Δράση 5 Προσθήκη του υλικού στην πλατφόρμα εκπαιδευτικών μαθημάτων Το Ψηφιακό Μάθημα θα τοποθετηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και θα παραμετροποιηθεί ώστε να είναι έτοιμο για χρήση από τους καθηγητές και τους εκπαιδευόμενους της Σχολής. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει ξεχωριστή πλατφόρμα πρέπει να περιγράφει στην αναλυτικά στην προσφορά του το πλάνο μετάβασης των Ψηφιακών Μαθημάτων από την παλαιά πλατφόρμα στην νέα. Επιπλέον στην πλατφόρμα του θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να αναφέρεται με πιο τρόπο θα επιτευχθούν τα ακόλουθα διαδραστικά χαρακτηριστικά: άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους λοιπούς εκπαιδευόμενους «ασύγχρονη» επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και forum συζητήσεων για συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας Στόχοι του έργου Βασικός στόχος του έργου είναι η ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και η ανάπτυξη πιλοτικών ηλεκτρονικών μαθημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης EKP V.4.6 Gold (Enterprise Knowledge Platform) της Netdimensions, το οποίο έχει αποκτηθεί από την Ε.Σ.Δι. μέσω Διεθνούς Διαγωνισμού με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ". Στόχος του συνολικού έργου είναι η κατάρτιση των υπαλλήλων, των σπουδαστών, των επιμορφούμενων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και των καθηγητών της Σχολής στη χρήση προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, για την αποδοτικότερη υλοποίηση του φυσικού της αντικειμένου, που δεν είναι άλλο από την προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση των σπουδαστών καθώς και τη διαρκή ή συνεχή ή «δια βίου» επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Η εκπαίδευση αυτή θα επιτευχθεί με τον εκσυγχρονισμό την τεχνολογική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με την εισαγωγή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για παροχή τηλεκπαίδευσης (elearning), καθώς και την υποστήριξη αυτού του νέου τρόπου διδασκαλίας. Η παροχή μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας προς το σύνολο του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων της Εθνικής Σχολής Δικαστών και η καταγραφή εκείνων των διαδικασιών που θα επιτρέψουν στο υφιστάμενο προσωπικό τη μελλοντική ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού υψηλών προδιαγραφών. Η ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε συνδυασμό με την υποστήριξη που παρέχει ο υπεύθυνος καθηγητής δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις της νέας εποχής για Ποιοτική εκπαίδευση σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών/ τριών Προετοιμασία φοιτητών/ τριών για συμμετοχή σε δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης όπως η εξοικείωση με την τεχνολογία και οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου / συνεργασίας / αναζήτησης & κριτικού σχολιασμού της πληροφορίας Επιπλέον καλύπτονται πάγιοι εκπαιδευτικοί στόχοι για : Κριτική & Δημιουργική σκέψη Ευελιξία & Προσαρμογή σε ανάγκες και περιορισμούς Σελίδα 23 από 100

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 15.07.2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αρ.Πρωτ: 1030 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κομοτηνής. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ( άνευ ΦΠΑ) ( με ΦΠΑ) 395.00 446.35

Σεμινάρια Κομοτηνής. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ( άνευ ΦΠΑ) ( με ΦΠΑ) 395.00 446.35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2011 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 88 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281085475 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) Α/Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 10/06/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 54759/22369 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αφού έλαβε υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2011 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 79 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ EΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 22/09/2015 Α.Π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ EΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 22/09/2015 Α.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ EΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 22/09/2015 Α.Π. 6415 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085953 2015-09-24

15PROC003085953 2015-09-24 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες: Ν. Σταμάτης E-mail: nikstam@inale.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 20/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 15125:20/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.200,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 233.946,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 20/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 15125:20/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.200,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 233.946,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Σύρος, ΤΚ 84100 Τηλέφωνο : 22813-62512 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα