ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ορι στικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγ γέλματα. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστι κής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχει ρήσεις Τροποποίηση της αριθ /δε Β / Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας με ταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φο ρολογικού ελέγχου» Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προ γράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟ ΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «Α.Υ.Η.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «Δ. ΓΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΓΑΛ ΛΟΥ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΕΣΤΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 8 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της εταιρείας «Γ.ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ» η οποία έχει υπαχθεί στις δια τάξεις του Ν. 3299/ Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας επένδυσης της εταιρείας «Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις δι ατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή της εταιρείας «ΝΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «NIDIA ENERHOT ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΔΙ ΤΣΑΣ RENINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΡΔΙΤΣΑ RE WIND Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕ ΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διατάξεις του Ν. 3299/ Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΑΪ ΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «ΜΑΪ ΤΕΞ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στή Τ.Ε.Ι, στον «Οργανισμό Κοινωνικής Προστα σίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.), πρώην Οργανισμός Παι δικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φι λιατών, Νομού Θεσπρωτίας» Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ εντολή του κύρι ου διατάκτη Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2 8010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την με αριθμό Δ6Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 1725 Β )κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθε νται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 4. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της πα ραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α ). 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α ), με τις οποίες παρέχε ται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθε σμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευ θέρια επαγγέλματα και της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγ γέλματα που λήγει την 29η Απριλίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που λήγει την 29η Μαΐου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ /ΔΕ Β (2) Τροποποίηση της αριθ /δε Β / Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιό τητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέ ματα φορολογικού ελέγχου». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο νομικών και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία ει σοδήματος και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων». δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέ σεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις». ε) Της αριθ /1224/0006Α/ (Φ.Ε.Κ. Β 1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λει τουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέ ντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύ σης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)». στ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α 210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες δι ατάξεις». ζ) Της αριθ /1206/Α0006/ (Φ.Ε.Κ. Β 1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λει τουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεων τους σε Δ.Ο.Υ.». η) Της αριθ /4794/ΔΕ Β / (Φ.Ε.Κ. Β 1843) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρ μοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου». θ) Της /3436/ΔΕ Β/ (Φ.Ε.Κ.Β 399) Α.Υ.Ο.Ο. «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο /4794/ ΔΕ Β/ περί ανακαθορισμού της καθ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου». ι) Του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις». ια) Του π.δ. 551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει. ιβ) Της περίπτωσης Β της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». ιγ) Του π.δ. 16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α 6) «Κανονισμός λει τουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και κα θήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 2).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8011 ιδ) Της /1181/Α0006/ΠΟΛ. 1150/ Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β 486) «Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β τάξης, σε θέμα τα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγ χου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις /1366/Α0006/ (Φ.Ε.Κ. Β 841) και /7121/ΔΕ Β /ΠΟΛ.1206/ (Φ.Ε.Κ. Β 755) Α.Υ.Ο. και την /83/Α0006/ (Φ.Ε.Κ. Β 241)Α.Υ.Ο.Ο. ιε) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α 38). ιστ) Της αριθ /ΔΕ Β / (Φ.Ε.Κ.Β 1829) Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμο διότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου». ιζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α 145) και την αριθ. 188/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. 2. Την αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσε λά». 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 της αριθ /ΔΕ Β / Α.Υ.Ο. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις υπο θέσεις που υπήχθησαν στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν.3888/2010 και έγινε αποδεκτό το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, εφόσον συντρέ χει περίπτωση έκδοσης συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων». 2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 της ανωτέρω απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) είναι αρμό δια και για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών της περί πτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 (επίναυλος), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδι ότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές ο προϊστάμενος του Ελεγκτι κού Κέντρου αποστέλλει αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα πε ραιτέρω». Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ (3) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) με τις οποίες παρέχεται εξου σιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι κών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετι κές περιπτώσεις. 2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Δ6 Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 1725 Β) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α 151) που ορίζουν τις προθεσμί ες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις δηλώσεις των υπόχρεων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. 4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 του ν.3427/ 2005 (ΦΕΚ 312 Α / ) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προ θεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 5. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών τάξεων λόγω της μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων δικαιολογητικών. 6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολο γίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που λήγει την 4η Απριλίου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α ή Β κατη γορίας του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., από ακίνητα, από κινητές αξίες κ.λπ.), καθώς και για όσους λήγει την 1η Απριλίου 2011, (γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης), ορίζεται η 18η Απριλίου Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέ ρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα

4 8012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, με αρχή, για το ψηφίο 1 την 18η Απριλίου Όσες δηλώσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μπο ρούν να υποβληθούν ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας λήξης τους, την 5η Μαΐου Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των υποχρέων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κ.λπ. που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. και λήγει την 1η Απριλίου 2011, ορίζεται η 11η Απριλίου 2011, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω Δ.Ο.Υ. και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. με αρχή για το ψηφίο 1 την 11η Απριλίου Η υποβολή αυτών των δηλώσεων, μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει στις 18 Απριλίου 2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., στις 28 Απριλίου Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φο ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 της παρούσης. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ /ΥΔ1184 (4) Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελ λάδα Κύπρος». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ ματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ). 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών δι ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/ Την αρ. C(2008) /03/2008 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνορια κής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ γασία». 6. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ /ΥΔ 2984 με θέμα «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της αρ /ΔΙΟΕ196/ απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρω τοβουλίας Interreg» όπως τροποποιήθηκε μεταγε νέστερα». 7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασίας του σε «Υπουργείο Οι κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213/Α/ ). 8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατα νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/ Α/ ). 9. Το Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/ ) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/ Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α /09/2010). 11. Την πρωθυπουργική απόφαση Υ271/2010 «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ γού Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί ας Σωκράτη Ξυνίδη» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1595/Β/ Το Π.Δ. 8/2011 «Οργάνωση της Εδικής Υπηρεσί ας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 1. Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Επι χειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» , το οποίο μαζί με τους εκπροσώπους των αρχών που ορί ζονται από την κυπριακή πλευρά, αποτελούν την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του εν λόγω Επιχει ρησιακού Προγράμματος.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8013 Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής: Της Επιτροπής προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκ περιτροπής με τον/την οριζόμενο/η εκπρόσωπο από την κυπριακή πλευρά. Σε περίπτω ση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον νομίμως οριζόμενο εκπρόσωπο του. Ο εκάστοτε προεδρεύων έχει δικαίωμα ψήφου. Η Διαχειριστική Αρχή μπορεί σε περίπτωση απου σίας του προέδρου ή/και συμπροέδρου και των αναπληρωτών αυτών ή κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου ή/και του συμπροέδρου ή σε περίπτωση απουσίας των αναπληρωτών αυτών, να επιτελεί λειτουργική προεδρία χωρίς δικαίωμα ψήφου. 2. α) Μέλη με δικαίωμα ψήφου Εκπρόσωπος, ή αναπληρωτής αυτού σε περίπτω ση απουσίας ή κωλύματος, οριζόμενοι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αιγαίου (έως 30/06/2011) ο οποίος αντικαθί σταται από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (από 1/7/2011) για τη γεωγραφική ενότητα Βορείου Αιγαίου. Εκπρόσωπος, ή αναπληρωτής αυτού σε περίπτω ση απουσίας ή κωλύματος, οριζόμενοι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αιγαίου (έως 30/06/2011) ο οποίος αντικα θίσταται από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (από 1/7/2011) για τη γεωγραφική ενότητα Νοτίου Αιγαίου. Εκπρόσωπος, ή αναπληρωτής αυτού σε περίπτω ση απουσίας ή κωλύματος, οριζόμενοι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Κρήτης (έως 30/06/2011) ο οποίος αντικαθί σταται από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης (από 1/7/2011) για τη γεωγραφική ενότητα Κρήτης. β) Παρατηρητές Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επιλογής Πρά ξεων δύναται να συμμετέχει, με συμβουλευτικό ρόλο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων. Ο/Η Προϊστάμενος/η της Ειδικής Υπηρεσίας Δια χείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συμμε τέχει στην Επιτροπή με συμβουλευτική ιδιότητα. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας θα αναπληρώ νεται από τον νομίμως οριζόμενο εκπρόσωπο. Επιπλέον στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Επιλο γής Πράξεων μπορούν να προσκαλούνται ως σύμ βουλοι μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 3. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Επι λογής Πράξεων είναι εκπρόσωπος φορέα, που προ βλέπεται στην παρούσα απόφαση και έχει υποβάλει πρόταση έργου στο Πρόγραμμα, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομα του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων ανα πληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρω τή γνωστοποιείται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Άρθρο 2 Αποστολή της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων, σύμφωνα με την παράγραφο του Προγράμματος Διασυνορι ακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» , έχει ως αρμοδιότητα την επιλογή των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θα είναι αρμόδια επίσης για αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης έργων σύμφωνα με τον ισχύοντα Οδηγό του Προγράμματος. Άρθρο 3 Λειτουργία της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 1. Η εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων απορρέει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος» Σύμφωνα με το άρθρο του Προγραμματικού Εγγράφου η Επιτροπή Επιλογής Πράξεων αναφέρεται στην Επιτροπή Παρακολού θησης. 2. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και υιοθετείται με ομο φωνία από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Πρά ξεων στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων. 3. Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλο γής Πράξεων, κυρίως οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας τα απαραίτητα έγγραφα και κρα τώντας τα πρακτικά. 4. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων θα καλύπτονται από τον προ ϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης του Προ γράμματος. Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

6 8014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟ ΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης. Με την αρ. Πρωτ /ΥΠΕ/5/01221/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ ρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) στη θέση «Ράχες Αλεξανδρό πουλου» του Δήμου Τρίπολης του Ν. Αρκαδίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριακοσίων χιλι άδων ευρώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ). Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης (0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (6) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «Α.Υ.Η.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/00205/28/3/2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας (άρθρο7, παρ.11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστι κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «Α.Υ.Η.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μικρής μονάδας παραγω γής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Διαμέρι σμα Χαλκερό, του Νομού Καβάλας με τους εξής όρους: α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: ΕΚΑ ΤΟΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ( ). β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό: ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (61.413) που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολι κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ & ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑ ΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (40.942) που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. (δ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: (ε) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/04: (πρα κτικό 558). Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβο λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟ ΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (19.166,800). (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «Δ. ΓΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΓΑΛ ΛΟΥ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΕΣΤΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης. Με την 59612/ΥΠΕ/5/01566/Ε/Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρησης «Δ. ΓΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΓΑΛΛΟΥ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΕΣΤΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3*, ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, στο Δημοτικό Δια μέρισμα Φοινικούντας, του Δήμου Μεθώνης, του Νομού Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυ ρίου οκτακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ ( ,00 ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 44,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενή ντα έξι ευρώ (794,596,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις απασχόλησης ή 2 νέες ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8015 (8) Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ /ΥΠΕ/5/001691/Ε/Ν.3299/ 2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί ας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, στη Υπαπαντή Κομμενού, στον Δήμο Κερκυραίων, του Νομού Κέρκυρας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λε πτών ( ,42 ). Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 37%, δη λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυρί ων τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσί ων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών ( ,87 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα εννέα (19), νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης που αντι στοιχούν σε 11 Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (9) Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της εταιρείας «Γ.ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ» η οποία έχει υπαχθεί στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/4/01216/Ν.3299/ 04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ σης της εταιρείας «Γ. ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΑΕΘΩΝ», που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρι κής ενέργειας, στη θέση Ρετζίκια, Δήμος Κάρλας (πρώην κοινότητας Στεφανοβικίου) στο Νομό Μα γνησίας, με τους εξής όρους: α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμε νο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 25% του συ νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 45% του συ νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 30%, του συ νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης στ) Την από (Πρακτικό 559) ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του Ν. 3299/04. Δεν πιστοποιούνται θέσεις εργασίας. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επι χορήγησης ποσού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ). (10) Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επέν δυσης της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατά ξεις του Ν. 3299/04. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/00019/Ν.3299/ 04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επέν δυσης της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 11,05 MW στη θέση Κουτσούτης του Δήμου Αφάντου του Ν. Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους: α) Το συνολικό ορισπκοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενή ντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ ( ,00 ). β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων τρια κοσίων τριάντα οκτώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 27,38% του συνολικού κόστους της ενι σχυόμενης επένδυσης. γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκο σι έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

8 8016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδό ντα εννιά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 42,62%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης στ) Την πιστοποίηση συνολικής απασχόλησης 2 ΕΜΕ έναντι 2 ΕΜΕ που προβλέπονταν στην εγκρι τική απόφαση. ζ) Την από (Πρακτικό 559) ομόφωνη γνω μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του Ν. 3299/04. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επι χορήγησης ποσού δύο εκατομμυρίων τριακο σίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ ( ,00 ). (11) Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας επένδυσης της εταιρείας «Κ. ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/00459/Ν.3299/ 04/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ σης της εταιρείας «Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊ κών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,63 KW στην Οινόη του Δήμου Μεσοποτα μίας του Νομού Καστοριάς, με τους εξής όρους: α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τε τρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκα τό δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 25,48% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τριακο σίων σαράντα ευρώ ( ,00 ) που αποτελεί ποσοστό 34,52%, του συνολικού κόστους της ενι σχυόμενης επένδυσης. ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης στ) Δεν προβλέπονται θέσεις εργασίας. ζ) Την από (Πρακτικό 557) ομόφωνη γνω μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7, παρ. 15 του Ν.3299/04. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επι χορήγησης ποσού εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00 ). (12) Υπαγωγή της εταιρείας «ΝΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘ ΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «NIDIA ENERHOT ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ /ΥΠΕ/5/001708/Ε/Ν.3299/ 2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΝΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕ ΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «NIDIA ENERHOT ΕΠΕ» για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μο νάδας 3*, στη θέση Βλυχάδα, στον Δήμο Κάσου, του Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ). Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 43%, δηλα δή ποσό επιχορήγησης ύψους εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων δέκα εννέα ευρώ ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10), νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης που αντιστοι χούν σε 5 Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 11/11/2010. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα (13) Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΔΙ ΤΣΑΣ RENINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΡΔΙΤΣΑ RE WIND Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/03217/Ε/Ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικο * *

9 ΦΕΚ 566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8017 νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθη κε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της, επι χείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ RENINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΚΑΡΔΙΤΣΑ RE WIND A.E.», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου, στη θέση ΦΟΥΡΚΑ ΜΑΣΟΥΡΙ του Δήμου Αργιθέας, του Νομού Καρδίτσης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης σαράντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων εννενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομή ντα οκτώ ( ), με ποσοστό επιχορήγησης 33,633% δηλαδή ποσό επιχορήγησης δέκα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιά δων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40). Το ποσό αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής: σε ποσό , ήτοι ποσοστό 40% για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κόστους και σε ποσό ,40, ήτοι ποσοστό 30% για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο δεν χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κόστους Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέ σεις εξαρτημένης εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (14) Υπαγωγή επένδυσης της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕ ΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. πρωτ /ΥΠΕ/5/01562/Ε/ Ν.3299/2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της, επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα φέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος», των Δήμων Πύλου και Μεθώ νης, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης εννέα εκατομμυρίων είκοσι εννέα χιλιά δων τριακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών ( ,60 ), με ποσοστό επιχορήγησης ( 40 %) δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ( ,24 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση εργασίας (1 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (15) Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΑΪ ΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡ ΓΙΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «ΜΑΪ ΤΕΞ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την αρ. πρωτ /ΥΠΕ/5/001609/Ε/Ν.3299/ 2004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΜΑΪ ΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «ΜΑΪ ΤΕΞ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματο δοτικής μίσθωσης, που αναφέρεται σε επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξο πλισμού μονάδας βαφής επεξεργασίας φινιρί σματος υφασμάτων, στη θέση Παλιό Κατράμιο, στο Δ.Δ. Διομήδειας, στον Δήμο Βιστωνίδος, του Νομού Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πο σού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ ( ), εκ των οποίων επένδυση ποσού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ ( ) αφορά επένδυση απόκτησης εξοπλισμού με χρηματοδο τική μίσθωση. Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε χορήγηση προς την επιχείρηση ποσοστού επιχορήγησης 45% επί του κόστους της συμβατικής επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ ( ), δηλαδή ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ) και ποσοστού επι δότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 45% επί του κόστους της επένδυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ποσού δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ ( ), δηλαδή ποσό επιδότησης χρηματο δοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ενός εκατομμυρί ου εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ ( ). Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέ σεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 26/10/2010.

10 8018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.500/80/124403/Ε5 (16) «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στή Τ.Ε.Ι, στον «Οργανισμό Κοινωνικής Προστα σίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δή μου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.), πρώην Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δή μου Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας». ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α /2005). 2. Τις διατάξεις του άρθρ.12, παρ.1 εδαφ. Δ του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α, 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ Α, 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαί δευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της παρ.5 του αρθρ. 16, του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α, 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». 6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.2, του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/τ.Α /1985) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 7. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/τ.Β / ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου. 8. Την αριθμ. 1120/Η/ (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου. 9. Την αριθμ. 20/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ορ γανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών του Δήμου Φιλιατών, που διαβιβάστηκε με το αρ. 5153/63353/ έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και με την αριθμ. 37/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Φιλιατών για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλι ατών», (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.)». 10. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δα πάνη το ύψος και ο φορέας υλοποίησης της οποίας θα καθορισθεί με μεταγενέστερη απόφαση, απο φασίζουμε: 1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στον «Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών» (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.), πρώην Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας. 2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον Οργανισμό Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου αυτού, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2011 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044 (17) Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποί ες τίθενται στη διάθεση τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις α) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 247). β) Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οι κονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). γ) Του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη Μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α 65/2010). δ) Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141). ε) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο λιτισμού» (ΦΕΚ Α 146). στ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα να», (ΦΕΚ Α 98). ζ) Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανά πτυξης».

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8019 η) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α 194). 2. Την αριθμ. 2/37345/0004/ κοινή υπουρ γική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημο σίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (ΦΕΚ Β 784). 3. Την αριθμ. 2/49931/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, (Τροποποίηση της αριθμ. 2/37345/ 0004/ απόφασης των Υπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής») (ΦΕΚ Β 1135). 4. Την αριθμ. 2/91118/0026/ ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες καθώς και το αριθμ. 2/80018/0026/ σχετικό του έγγρα φο, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τους Προϊστάμενους των Περιφερεια κών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ ΠΟΤ (άρθρο 2 του Π.Δ. 191/03 «Οργανισμός Υπουρ γείου Πολιτισμού»), ως εξουσιοδοτημένα όργανα, δευτερεύοντες διατάκτες, κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 3871/2010 και του άρθρου 1 του ΠΔ 113/2010, για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βά ρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του ΥΠΠΟΤ, οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη. Οι ανωτέρω, κωλυόμενοι ή απόντες, θα αναπλη ρώνονται από τους εκάστοτε νόμιμους αναπλη ρωτές τους. Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. 246 (18) Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1268/82 (Φ.Ε.Κ 87/ τ.α ). Τη διάταξη της παρ. 5(α) του άρθρου 14 του Ν.2817/ 2000 (ΦΕΚ 78/ τ. Α ). Το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ 220/ τ.α ). Την απόφαση της υπ αριθμ. 86/ , θέμα 2.6, συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την απόφαση της υπ αριθμ. 1ης/ , Συνε δρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, αποφασίζουμε: Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ει δικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), κλάδου Ι, από τις υφιστάμενες κενές ορ γανικές θέσεις του Ιδρύματος στο Τμήμα Μεσογει ακών Σπουδών για την προκήρυξη της στο εν λόγω Τμήμα. Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανε πιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη, 1 Νοεμβρίου 2010 Ο Πρύτανης ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ

12 8020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα