VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ"

Transcript

1 VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

2 ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πηζαλνχο Γηθαηνχρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία έληαμεο, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξάμεσλ θαη έξγσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζε Τπεχζπλνπο & ππαιιήινπο Οηθνλνκηθψλ & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ, θαζψο θαη Τπεξεζηψλ Πξνγξακκαηηζκνχ: Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ, Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ, Πεξηθεξεηψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, Δπηκειεηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ελδηαθέξνληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Γ ΚΠ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΒΑΗΚΑ ΔΝΣΤΠΑ ΔΠΑ Σα έληππα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηαμηλνκνχληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Ννκνζεηηθφ πιαίζην (θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία) χζηεκα Γηαρείξηζεο (κε έκθαζε ζηα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη γηα ηηο πξάμεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ). χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Δηδηθφηεξα ην ζεκηλάξην ζα επηθεληξσζεί ζηα: 1. Δξγαιεία Έληαμεο Πξάμεωλ, πνπ είλαη Σερληθά Γειηία Πξάμεσλ: Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο / Τπνέξγνπ (ΣΓΠ/Τ) ΔΣΠΑ Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο / Τπνέξγνπ (ΣΓΠ/Τ) ΔΚΣ Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο Δληζρχζεσλ 2. Δξγαιεία Παξαθνινύζεζεο Πξάμεωλ, πνπ είλαη Μεληαίν Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ Τπνέξγνπ ΔΣΠΑ - ΔΚΣ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ΔΣΠΑ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Τπνέξγνπ ΔΣΠΑ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ΔΚΣ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Τπνέξγνπ ΔΚΣ 3. Σελ Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεο θαη 4. Σν ύκθωλν Απνδνρήο Όξωλ Απόθαζεο Έληαμεο Πξάμεο θαη Τπνρξεώζεωλ Γηθαηνύρνπ (κε ην Παξάξηεκά ηνπ) Μάξηηνο 14,15/2011 Mάηνο 23,24/2011

3 είλαη λα αλαιχζεη βήκα βήκα ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε ειέγρνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη εθηέιεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη απνξξίςεσλ θνλδπιίσλ. ζε ζηειέρε Ν.Π.Γ.Γ. πνπ έρνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ N.Π.Γ.Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΑΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 1. Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. Δθηηκήζεηο κεγεζψλ (κέζνδνη πξαθηηθέο) Δθηηκήζεηο εζφδσλ Δθηηκήζεηο δαπαλψλ 2. Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. ηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ (βεβαίσζε είζπξαμε θιπ) ηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ (φξηα δηάζεζεο πηζηψζεσλ, φξην πιεξσκψλ θιπ) 3. Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. 4. Έιεγρνη επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 5. Απνινγηζκφο Ιζνινγηζκφο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηςσιούσορ Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Γ/νηικό Σηέλεσορ Οικονομικών Υπηπεζιών Νοζοκομείος, Πιζηοποιημένορ ειζηγηηήρ από ηο ΔΚΔΠΙΣ με μεγάλη διδακηική εμπειπία Μάξηηνο 21,22/2011 Οθηωβξίνπ 17,18/2011 Ννεκβξίνπ 21,22/2011

4 ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΖ ΥΡΖΖ ΠΖΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΤΞΖΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ είλαη λα παξνπζηάζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηηο πνιηηηθέο νξγάλσζεο αξρείσλ. Με ηελ νξγάλσζε αξρείσλ επηηπγράλεηαη ε επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ κε άιινπο νξγαληζκνχο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. ζε ππαιιήινπο ή ζηειέρε, ππεχζπλνπο γηα ηε δηαρείξηζε αξρείσλ, ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα 1. Δηζαγωγηθέο έλλνηεο Αξρείν Δίδε αξρείσλ θαηά θνξέα ππνθαηεγνξίεο Αξρεηαθφ πιηθφ είδε Αξρεηαθή λνκνζεζία - Γηεζλείο πξνζεγγίζεηο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (ΓΑΚ) 2. Οξγάλωζε αξρείωλ Αξρέο αξρεηνλνκίαο Πξφζθηεζε, επεμεξγαζία, δηαηήξεζε, αλάθηεζε αξρείσλ θαη εθθαζάξηζε Πξφηππν δηαρείξηζεο αξρείσλ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε αξρείσλ Πξνζσπηθφ πνιηηηθή δηαρείξηζεο αξρείσλ Δγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκνί, κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ Μεηάβαζε έληππσλ αξρείσλ ζε άιιεο κνξθέο Μηθξνθφξκεο - ςεθηαθά αξρεία 3. Γηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ Ηιεθηξνληθά αξρεία, ςεθηνπνηεκέλα αξρεία πζηήκαηα απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, δηαηήξεζεο Γηεζλή πξφηππα 4. Αξρεία επηρεηξήζεωλ Δπηινγή κνληέινπ δηαρείξηζεο αξρείσλ Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο αλά ηνκέα ελδηαθέξνληνο Δθαξκνγή κνληέινπ - νθέιε Αμηνιφγεζε ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΟΤΡΑΝΗΑ ΑΛΔΞΑΚΖ Πηπρηνχρνο Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο. Ιφλην Παλεπηζηήκην. Βηβιηνζεθνλφκνο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. M.A. in Information and Library Studies Loughborough. Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζελψλ, Πηζηνπνηεκέλε εηζεγήηξηα απφ ην ΔΚΔΠΙ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Μάξηηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 9,10/2011 Ννέκβξηνο 17,18/ ΧΡΔ

5 «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ MANAGER» ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΟΥΟΤ ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ είλαη ε παξνπζίαζε εθαξκφζηκσλ, κνληέισλ θαη ηερληθψλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζε νξηζκέλν ρξφλν, κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. θπξίσο ζε ζηειέρε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελδηάκεζσλ ή θαη ηαθηηθψλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ΥΡ.ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Οικονομολόγος MBA,MSc, PhD Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηήο Γ Αζηπλνκίαο, Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ΑΓΔΓΤ, Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ,ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), Αθαδεκία Δξγαζία ΓΔΔ/ΙΝΔ, Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο TUV, Δθπαηδεπηήο θαη Πξαγκαηνγλψκνλαο ΔΦΔΣ θαη ΔΤΓ, Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Δηζαγωγή Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ management by Objectives. Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ / Πεδίν Δθαξκνγήο. Αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Η ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ Δλέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνηνηηθήο πθήο θαη ραξαθηήξα. Ιεξάξρεζε ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πκθσλία θαη ζπλεξγαζία πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Παξαθνινχζεζε δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο Αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο Γηαδηθαζία / κέζνδνη / ηερληθέο Πξνζδηνξηζκφο ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ. Μεηάβαζε απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζε πξαθηηθνύο ζηόρνπο γηα θάζε νξγαλσηηθή ππνκνλάδα. Μεραληζκφο Οξηνζέηεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ζηφρνπ- SMART. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Έιεγρνο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ελφςεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ ηελ δηφξζσζε ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο Μάξηηνο 21,22/2011 Μάηνο 23,24/2011 επηέκβξηνο 19,20/2011 Ννέκβξηνο 07,08/2011

6 ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΣΧΝ Ν.Π.Γ.Γ. ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. ζε Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο, Τπεχζπλνπο Λνγηζηεξίνπ θαη ζηειέρε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ & Ν.Π.Γ.Γ. Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηςσιούσορ Πανεπιζηημίος Πειπαιά, Τμήμα Οπγάνωζηρ & Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων, Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού πηςσίος Πανεπιζηημίος Πειπαιά. κάηοσορ Γιδακηωπικού Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών ζηη Φπημαηοοικονομική Γιοίκηζη, Λέκηοπαρ ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών (Λογιζηική & Φοπολογική Λογιζηική). Δπιζηημονικόρ Σςνεπγάηηρ ζηη Λογιζηική, ΤΔΙ ΑΘΗΝΩΝ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίων ζηην Δθνική Σσολή Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και ζε άλλοςρ θοπείρ καθώρ και ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ζηο γνωζηικό ανηικείμενο ηηρ Λογιζηικήρ, με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1 Ο ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ & Ν.Π.Γ.Γ. Πξνυπνινγηζκφο θαη δηπινγξαθηθφ Η κεραλνγξάθεζε θαη ην δηπινγξαθηθφ Οη βαζηθέο ξνέο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ (ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ) ΣΟ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ Η έλλνηα ηνπ έξγνπ Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθέο κεζφδνπ Ο ζρεδηαζκφο θαη ηα βήκαηα. ΣΟ ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ & Ν.Π.Γ.Γ. Σα 3 ινγηζηηθά θπθιψκαηα. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ Η πεξηνπζία ησλ δεκνζηψλ νξγαληζκψλ & Ν.Π.Γ.Γ. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ - ΑΠΟΘΖΚΖ Η έλλνηα ηεο απνζήθεο Η παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΞΟΓΧΝ Η ινγηζηηθή ηεο κηζζνδνζίαο Η ινγηζηηθή ησλ εμφδσλ. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ Η έλλνηα ησλ εζφδσλ Η ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ. ΔΗΓΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Οη πξνβιέςεηο (επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, γηα απνδεκηψζεηο απφ ηελ έμνδν πξνζσπηθνχ θιπ.) Η ινγηζηηθή ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα έξγα Η ινγηζηηθή ησλ δαλείσλ. ΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ & Ν.Π.Γ.Γ. Η νξγάλσζε ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη απαηηήζεηο ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ. Μάξηηνο 28,29/2011 Μάηνο 09,10/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011 Γεθέκβξηνο 05,06/2011

7 2 2 ΖΜΔΡΔ ΔΠΧΦΔΛΔΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ & ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ είλαη λα θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ρξεζηή & κε δηαθαλή ηξφπν δηαρείξηζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηδξπκάησλ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη ην ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ λα ράλεη έζνδα. ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΧΝ & ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαζέηε. ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οικονομικόρ Δπιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών, Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία ΓΔΝΗΚΑ: Γηαζήθε Δξκελεία φπνπ απαηηείηαη μεθαζαξηζκέλνη ζθνπνί Σξφπνο εθπιήξσζεο ηνπο Α. Ν. 2039/39 Δθηειεζηήο Γηαζήθεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Αξκνδηφηεηεο & ξφινο ηνπο. Γηαρείξηζε ηεο Πεξηνπζίαο Αθίλεηε Πεξηνπζία - Δπελδχζεηο & ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Γαπάλεο γηα ζθνπφ» γηα ιεηηνπξγία εμφδσλ» γηα ινηπά έμνδα Μηζζψζεηο Αθηλήησλ Θεωξήζεηο δηαθεξύμεωλ ΓΟΤ Απεπζείαο κηζζψζεηο Παξαηάζεηο κηζζψζεσλ Μαθξφρξνλε κίζζσζε Γηαηεξεηέα θηίξηα Δπαγγεικαηηθή ζηέγε Καηνηθία ην ζεκηλάξην ζα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία Μάξηηνο 28,29/2011 Μάηνο 12,13/2011 επηέκβξηνο 22,23/2011 Ννέκβξηνο 28,29/2011

8 είλαη λα παξνπζηάζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηελ ζσζηή ζχληαμε λνκηθψλ θαη ηερληθά άξηησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ νξζή δηαθίλεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ επηθνηλσλίαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ (ΚΔΓΤ) ΤΝΣΑΞΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Δπηθνηλσλία ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε Δίδε Δπηθνηλσλίαο θαη βειηίσζε ηεο χληαμε απαληεηηθνχ εγγξάθνπ Πξαθηηθή άζθεζε θαηάξηηζεο ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ζε Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο Τπνπξγείσλ, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ. ΗΧΑΝ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Πηςσιούσορ Νομικήρ Σσολήρ, Πανεπιζηημίος Αθηνών, Μεηαπηςσιακό δίπλωμα με ειδίκεςζη ζηη Γιοικηηική Δπιζηήμη, Νομικήρ Σσολήρ Πανεπιζηημίος Αθηνών, Απόθοιηορ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, Σηέλεσορ ΔΚΓΓΑ με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Γηνηθεηηθή Αιιεινγξαθία Δίδε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Δγθπξφηεηα δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Γηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Πξαθηηθή άζθεζε θαηάξηηζεο ππεξεζηαθνχ ζεκείσκαηνο χληαμε εηζεγήζεσλ γλσκνδνηήζεσλ χληαμε πξαθηηθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Μάξηηνο 10,11/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011

9 Σν ζεκηλάξην απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ ην ζεζκφ ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή ηεο δηάθξηζε απφ ζπγγελείο έλλνηεο φπσο ε δσξεά, ε επηρνξήγεζε, ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηε ζπλέρεηα είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν είηε απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, κηα πιήξε, εκπεξηζηαησκέλε θαη ζαθή εηθφλα ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία κέζσ κίαο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο αθελφο κελ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ησλ ρνξεγηθψλ πξνηάζεσλ θαη αθεηέξνπ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη αλάιεςεο ρνξεγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ζε: Γηεπζπληέο θαη ζηειέρε ηκεκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο επηρεηξήζεσλ. Πνιηηηζηηθνχο Γηαρεηξηζηέο. ηειέρε Μ.Κ.Ο ηειέρε Γεκνηηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθά ηειέρε ζε Μνπζεία, Πνιηηηζηηθά Ιδξχκαηα θαη Οξγαληζκνχο. ΔΗΖΓΖΣΔ Πποϊζηάμενορ ηος Γπ. Φοπηγιών ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού, Απόθοιηορ ηηρ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Γιδάκηωπ Πολιηιζηικήρ Φοπηγίαρ και επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών και ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος Νομικόρ, Απόθοιηορ ηηρ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Σηέλεσορ ηος Γπαθείος Φοπηγιών. Διζηγηηέρ με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ Ν. 3525/07: ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΥΟΡΖΓΗΑ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΟΡΖΓΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Δηζαγωγηθέο Έλλνηεο Ιζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Υνξεγίαο ζηελ Αξραία Διιάδα. Οξηζκφο ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο Γηάθξηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο απφ Γσξεά Δπηρνξήγεζε- Γηαθήκηζε Πξνψζεζε Πσιήζεσλ 2. Θεζκηθό Πιαίζην Ο Ν. 3525/07 πεξί «Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο» χγθξηζε πξνεγνχκελν θαη ηζρχνληνο Θεζκηθνχ πιαηζίνπ. Πσο ε Ν. 3525/07 ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο (Απινπνίεζε Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Φνξνινγηθά Κίλεηξα, Ηζηθνί Έπαηλνη, Υνξεγηθά Βξαβεία, Γηακφξθσζε Υνξεγηθήο Κνπιηνχξαο θαη Γενληνινγίαο) 3. Γηεζλήο Πξνζέγγηζε Γηεζλήο Γηαρείξηζε Υνξεγηψλ ζε επίπεδν Κξαηηθψλ θαη κε Κξαηηθψλ Φνξέσλ Δλαξκφληζε ησλ Δπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Υνξεγία ζηνλ Πνιηηηζκφ Γηεζλείο Υνξεγηθνί Οξγαληζκνί Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ζηελ Δπξψπε (Μειέηε Πεξηπηψζεσλ: Μ. Βξεηαλία - Ιηαιία Γαιιία Ιζπαλία) 4. Ζ Πιεπξά ηνπ Υνξεγνύκελνπ Γηακφξθσζε Φαθέινπ Υνξεγίαο Υνξεγηθήο Πξφηαζεο Η Υνξεγία Δπηθνηλσλίαο 5. Ζ Πιεπξά ηνπ Υνξεγνύ Σα θξηηήξηα απφθαζεο γηα αλάιεςε Υνξεγίαο θαη επηινγήο Υνξεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο. Αμηνιφγεζε Υνξεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο Υνξεγηθή Γενληνινγία 6. Πξαθηηθή Άζθεζε Μειέηε Πεξηπηψζεσλ Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 02,03/2011 Οθηώβξηνο 20,21/2011

10 είλαη λα αλαιχζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ φπσο ηζρχεη ζήκεξα. ζε ηειέρε ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) θαη Ννκηθνχο πκβνχινπο Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο σο πξνζθέξνληεο. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΜΔ ΗΥΤ ΑΠΟ 1/1/2008 ΝΔΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α) ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ (Ν.2286/1995, Π.Γ.394/1996, Π.Γ. 82/1996, Ν. 2522/1997, Ν.2741/1999, Π.Γ. 166/2003, Ν. 3377/2005, Ν. 3310/2005 Ν. 3414/2005, Π.Γ. 60/2007 ΦΔΚ 64/Α) ΟΛΔ ΟΗ ΝΔΔ ΑΛΛΑΓΔ Δληαίν πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ Δίδε Γηαγσληζκψλ Καλφλεο Γεκνζηεχζεσλ Τπνβνιή θαη Παξαιαβή Πξνζθνξψλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο Καηαθχξσζε θαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ Καηάξηηζε θαη Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο Δλζηάζεηο, πξνζθπγέο, έλδηθα βνεζήκαηα Δθηέιεζε ζχκβαζεο Πιεξσκή Πξνκεζεπηή Αζπλέπεηα Πξνκεζεπηή Κπξψζεηο ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΒΑ.ΤΜΔΧΝΗΓΖ Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθμώμ Σπουδώμ Παμτείου Παμεπιστημίου Αθημώμ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στημ Ευρωπαϊκλη Οργάμωση & Διπλωματία, Απόφοιτος της Εθμικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Προϊστάμεμος στο τμήμα Προμηθειώμ της Γεμικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρομικής Διακυβέρμησης. Εισηγητής σεμιμαρίωμ με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάξηηνο 17,18/2011 Μάηνο 23,24/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011 Γεθέκβξηνο 12,13/2011

11 είλαη λα παξνπζηάζεη ην λέν εηδηθφ θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ φινη νη Οξγαληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, νη πεξηθέξεηεο, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ (Π.Γ. 60/2007) 1. ΠΓ 60/2007 πεδίν εθαξκνγήο - Δλζσκάησζε νδεγίαο 2004/18/ΔΚ - Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο - Γαλεηζκφο ηθαλνηήησλ ηξίησλ - Κνηλνπξαμίεο - χληαμε ηερληθψλ - Γπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ - Ηιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο 4. Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο - Αλνηθηή / θιεηζηή δηαδηθαζία - Γηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο - εμαηξέζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο θαη ζηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Πεξηθεξεηψλ, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΑΓΑΜΑΝΣΗΓΟΤ Γηδάθησξ Ννκηθήο, Γηθεγφξνο,ηέιερνο Μνλάδαο παξαθνινχζεζεο Γηαγσληζκψλ θαη πκβάζεσλ πξνδηαγξαθψλ 2. Γεκνζηόηεηα Πξνζεζκίεο - Καλφλεο δεκνζηφηεηαο - Νέα ππνδείγκαηα - Νέα ρξεκαηηθά φξηα - Ηιεθηξνληθά κέζα δεκνζηφηεηαο - Πξνζεζκίεο Γπλαηφηεηεο κείσζεο πξνζεζκηψλ 3. πκθωλίεο πιαίζην - Ζιεθηξνληθέο δεκόζηεο ζπκβάζεηο - Μνλνκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πιαίζην - Απεπζείαο αλαζέζεηο - πκβάζεηο θάησ απφ ηα φξηα 5. Πνηνηηθή επηινγή Αλάζεζε - Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Δπηηξνπέο δηαγσληζκνχ - πλππνινγηζκψλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ Μάξηηνο 21,22/2011 Μάηνο 19,20/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/ ΧΡΔ

12 είλαη ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κηζζψζεηο αθηλήησλ θαζψο θαη εηδηθφηεξα ησλ κηζζψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ΟΣΑ θ.ι.π. ην ζεκηλάξην επίζεο ζα ππάξμνπλ θαη παξνπζηάζεηο ζπκβάζεσλ κε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ πξνζνρήο θαζψο θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εηζήγεζεο. ζε Τπεχζπλνπο θαη ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, Τπεχζπλνπο Μηζζψζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκ. Σνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. & ησλ Ο.Σ.Α., Δπίζεο ελδηαθέξεη ηα ζηειέρε & ηνπο Τπαιιήινπο ηεο Οηθνλνκηθήο & Ννκηθήο Γ/λζεο ησλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηψλ. ΓΡΖΓ. ΒΤΣΗΝΗΓΖ Γικηγόπορ, Διδικόρ ζε θέμαηα Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ & Κηημαηολογίος. Πιζηοποιημένορ εκπαιδεςηήρ ζηο AMERICAN ARRESIAL INSTITUTE, με εξειδικεςμένερ ζποςδέρ ζηην Δκηίμηζη Ακινήηων. Διζηγηηήρ με μεγάλη ππακηική & διδακηική εμπειπία. ΜΗΘΧΔΗ ΑΚΗΝΖΣΧΝ & ΜΗΘΧΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΗΥΤΟΤΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΧΝ ΜΗΘΧΔΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΚΡΗΗΜΑ ΖΜΔΗΑ ΜΔΧ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΟΗ ΜΗΘΧΔΗ ΓΔΝΗΚΑ 1. Έλλνηα ησλ κηζζψζεσλ ζρέζε ηνπο κε άιιεο κνξθέο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ αθηλήησλ 2. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κηζζψζεσλ 3. Μίζζσζε θαηνηθίαο κίζζσζε επαγγεικαηηθή 4. Δηδηθέο θαηεγνξίεο κηζζψζεσλ 5. Μίζζσκα- δηάξθεηα κίζζσζεο ηξφπνο ππνινγηζκφο κηζζψκαηα. Σέιε θαη επηβαξχλζεηο 6. Σξφπνη ιχζεο ηεο κίζζσζεο θαηαγγειία ζπλέπεηεο πξφσξεο ιχζεο. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 1. Μηζζψζεηο ηνπ δεκνζίνπ 2. ρέζε ηνπο κε ΓΙΣ 3. Σξφπνη ζηέγαζεο 4. Σξφπνο δηελεξγείαο κηζζψζεσο 5. Γηάξθεηα 6. Γηαγσληζκφο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο 7. Δπίηξνπν ζηέγαζεο δηαδηθαζία 8. Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 9. Πξσηφθνιιν παξάδνζε παξαιαβήο 10. Πξφσξε ιχζε 11. Πιεξσκή κηζζψκαηνο 12. Δμαηξέζεηο εθαξκνγήο 13. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Δξσηήζεηο απνξίεο πεξηπησζηνινγία Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 16,17/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011 Γεθέκβξηνο 05,06/2011

13 είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππαιιήισλ θαη ελ γέλεη ζηειερψλ ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο Πξνκήζεηεο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ γηα ην λέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο, ελφςεη ηεο κεηαβνιήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ησλ (λέσλ) απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηψλ, ππαιιήινπο θαη δηθεγφξνπο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ηηο δηελεξγνχκελεο απφ ηα Ιδξχκαηα απηά Πξνκήζεηεο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ.ΒΟΤΛΓΑΡΖ Δπίηηκνο Γελ. Γ/ληεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΑΔΗ ΚΑΗ ΣΔΗ Παξνπζίαζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δηαθξίζεηο εθαξκνγήο ηνπ o Δζληθή λνκνζεζία Δπξσπατθε Ννκνζεζία o Δηδηθέο δηαηάμεηο πεξί ΑΔΙ - ΣΔΙ - ΔΛΚΔ o Έιεγρνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαηά πεξίπησζε o Αλνηθηή - Κιεηζηή δηαδηθαζία o Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο o πκθσλία - πιαίζην o Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο o Γηαπξαγκάηεπζε κε ή ρσξίο πξνθήξπμε - απεπζείαο αλάζεζε o πκπιεξσκαηηθέο θαη λέεο εξγαζίεο - δηθαίσκα πξναίξεζεο Γεκνζηφηεηα Πξνυπνινγηζκφο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Κξηηήξηα επηινγήο χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ - πνηνηηθή επηινγή αλαδφρνπ Μαηαίσζε - αθχξσζε δηαγσληζκνχ Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο Απξίιηνο 04,05/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 επηέκβξηνο 22,23/2011

14 ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε λφκηκε δηαρείξηζε δηνίθεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ Ι. Ναψλ, Ι. Μεηξνπφιεσλ θαη Ι. Μνλψλ θαη ησλ ελ γέλεη Δθθιεζηαζηηθψλ Ν.Π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. ζε Ιεξσκέλνπο θαη πνιίηεο κέιε Μεηξνπνιηηηθψλ θαη Δλνξηαθψλ πκβνπιίσλ, Ηγνπκελνζπκβνπιίσλ ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά φζνπο αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οηθνλνκηθφο επηζεσξεηήο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΝΗΚΑ ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΧΝ ΜΖΣΡΟΠΛΔΧΝ, Η. ΝΑΧΝ, Η. ΜΟΝΧΝ, ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΖ ΥΧΡΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Πεξί θαηαζηαηηθνχ ράξηνπ ηεο εθθιεζηάο Καλνληζκφο πεξί ηεξψλ λαψλ - ελνξηψλ θαη εθεκέξησλ Δθηέιεζε εθθιεζηαζηηθψλ έξγσλ Μίζζσζε εθπνίεζε πεξηνπζίαο Δξαληθέο επηηξνπέο Έιεγρνο Ι. Μεηξνπφιεσλ θαη Ν.Π. πεξί Ιεξψλ Μφλσλ Γηνίθεζε Ιεξψλ Μνλψλ Πεξί εθπνηήζεσο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο Ι. Μνλψλ Αζθάιηζε νξζφδνμνπ εθεκέξηνπ θιήξνπ Καλνληζκφο ΟΓΔΠ o o o Όξγαλα δηνηθήζεσο Αξκνδηφηεηεο Λεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ Γηαηάμεηο πεξί Ιεξάο πλφδνπ Γηάξζξσζε αξκνδηφηεηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ Σερληθή δηαρεηξηζηηθνχ έιεγρνπ Σεξνχκελα βηβιία - ζηνηρεηά Μάξηηνο 31/3-1/4/2011 Μάηνο 30,31/2011 Οθηώβξηνο 06,07/2011

15 Σν ζεκηλάξην ζηνρεχεη ζην λα παξνπζηάζεη θαη λα επηκνξθψζεη ηα ζηειέρε ησλ Διιεληθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο λέεο νξγαλσηηθέο δνκέο, ζηηο λέεο ππεξεζίεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπιινγψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Αξρείσλ. Σα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ηε ζηεξίδνπλ θαη νη ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απνηεινχλ ην επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Οη βηβιηνζήθεο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κηα θαη παξαδνζηαθά είλαη νη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαγξακκέλε γλψζε. Η δξάζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηαθψλ νξγαληζκψλ (αξρείσλ, κνπζείσλ, κνλάδσλ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο) ζηνλ ηνκέα απηφ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ απνηεινχλ αληηθείκελα ησλ ελνηήησλ ηνπ. ζε Βηβιηνζεθνλφκνπο, Γηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, Γηεπζπληέο, Πξντζηακέλνπο θαη ηειέρε ηα νπνία εξγάδνληαη ζε Γεκφζηεο & Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ζε Βηβιηνζήθεο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. ΝΗΚ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Καθηγηηήρ Δθαπμογών Τμήμαηορ Βιβλιοθηκονομίαρ και Σςζηημάηων Πληποθόπηζηρ ΤΔΙ Αθηνών με μεγάλη διδακηική εμπειπία ζηην οπγάνωζη ηων Δλληνικών Βιβλιοθηκών. BIBΛΗΟΘΖΚΔ & ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΖΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΝΔΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΛΟΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Βηβιηνζεθνλνκηθή Παηδεία: Έληππν θαη Φεθηαθφ πιηθφ πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο λέσλ ππεξεζηψλ Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ: Φεθηαθή δηδαζθαιία Νέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ρξεζηψλ Φεθηαθή δηδαζθαιία, Αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ρξεζηψλ. Τπνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ, δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο βηβιηνζήθεο Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ θαη παξαδνζηαθψλ βηβιηνζεθψλ Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ζπιινγψλ Γηαρείξηζεο Βηβιηνζεθψλ Γηθηπαθνί ηφπνη Βηβιηνζεθψλ: Υξεζηηθφηεηα Αξρέο Οξγάλσζεο Γηνίθεζεο Γηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ Απηνκαηηζκφο Μεραλνξγάλσζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Βηβιηνζεθψλ Υξήζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Ηιεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο: Ηιεθηξνληθέο εθδφζεηο Βάζεηο δεδνκέλσλ, ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, ζεκαηηθέο πχιεο (portals) Αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο παξάδνζεο ηεθκεξίσλ Δμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ Αλάπηπμε δηθηχσλ βηβιηνζεθψλ Βηβιηνζεθνλνκηθέο Δθαξκνγέο - Απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα Μάξηηνο 31/3-1/4/2011 Ηνύληνο 2,3/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011,

16 ΣΟΥΟ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ΔΠΧΦΔΛΔΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ & ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ λα θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ρξεζηή & κε δηαθαλή ηξφπν δηαρείξηζε ησλ ΓΔΝΗΚΑ: Γηαζήθε Δξκελεία φπνπ - Μηζζψζεηο Αθηλήησλ - Θεσξήζεηο δηαθεξχμεσλ θιεξνδνηεκάησλ ηδξπκάησλ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη ην ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ λα ράλεη έζνδα. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη απαηηείηαη μεθαζαξηζκέλνη ζθνπνί Σξφπνο εθπιήξσζεο ηνπο Α. Ν. 2039/39 Δθηειεζηήο Γηαζήθεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Αξκνδηφηεηεο & ξφινο ηνπο. - ΓΟΤ - Απεπζείαο κηζζψζεηο - Παξαηάζεηο κηζζψζεσλ - Μαθξφρξνλε κίζζσζε - Γηαηεξεηέα θηίξηα - Δπαγγεικαηηθή ζηέγε Καηνηθία ην ζεκηλάξην ζα ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΧΝ & ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ πνπ έρνπλ Γηαρείξηζε ηεο Πεξηνπζίαο Αθίλεηε Πεξηνπζία - Δπελδχζεηο δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαζέηε. η. Οικονομικόρ Δπιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. & ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Γαπάλεο γηα ζθνπφ» γηα ιεηηνπξγία εμφδσλ ΣΟΠΟ» ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ γηα ινηπά έμνδα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία Καηόπηλ εθδειώζεωο ελδηαθέξνληνο επηθνηλωλήζηε καδί καο, Σει

17 θνπφs ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, λα νδεγεζνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο εινρεχνληεο θηλδχλνπο θαη ιάζε κέρξη εμαιείςεσο ηνπο, ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ άζθεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά θηλδχλνπο θξίζεηο πνπ θαζεκεξηλά πθίζηαληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, λα ππνδείμεη ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, λα ηνπο βνεζήζεη λα νδεγήζνπλ ην ίδξπκα ηνπο ζηνλ θφζκν ηεο πνηφηεηαο, λα επηθέξεη ηελ αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ιδξπκάησλ µε ηνλ πιένλ απνηειεζµαηηθφ ηξφπν. Σν πξφγξαµµα απεπζχλεηαη ζε Γηεπζπληέs πξνζσπηθνχ, Γηνηθεηηθνχ, Οηθνλνκηθνχ ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε φισλ ησλ ηκεκάησλ, αιιά θαη ζε Πξντζηαµέλνπs ηµεµάησλ ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. ΥΡΖΣΟ ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Οικονομολόγος MBA,MSc, PhD Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηήο Γ Αζηπλνκίαο, Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ΑΓΔΓΤ, Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ, ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), Αθαδεκία Δξγαζία ΓΔΔ/ΙΝΔ, Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο TUV, Δθπαηδεπηήο θαη Πξαγκαηνγλψκνλαο ΔΦΔΣ θαη ΔΤΓ, Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. ΜΑΝΑGEMENT ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Διατείριζη βιολογικών κινδύνων ζηο νοζοκομειακό περιβάλλον Βηνινγηθνί θίλδπλνη ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ζην Ννζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη εθαξκνγή. Διατείριζη νοζοκομειακών αποβλήηων ( νομοθεζία, εθαρμογή) Κίλδπλνη ινηκψμεσλ θαη πξνζηαζία ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα - (λνκνζεζία, εθαξκνγή) Γηαηί ηα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο; Δίλαη φια ηα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα επηθίλδπλα; Τπάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα; Διατείριζη κρίζεων ζηα νοζηλεσηικά Ιδρύμαηα - health Care Crisis Management Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα - (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θξίζεηο) - Έθηαθηεο αλάγθεο Διατείριζη κινδύνων και λαθών ζηα Νοζηλεσηικά Ιδρύμαηα καηάζηρωζη ζτεδίων διατείριζης κρίζεων µαδί µε ηηο πξνγξαµµαηηζµέλεο πεξηνδηθέο θαη έθηαθηεο αζθήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, επηβάιιεηαη απφ ηελ λνµνζεζία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζε αθηλεζία αζζελψλ, θαη ησλ έγθιεηζησλ ζε ηδξχµαηα. ρέδηα Γηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ Τι είναι ηο EMAS; Πψο ζπλδέεηαη ε εθαξκνγή ηνπ EMAS απφ έλαλ νξγαληζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; Γηαηί εθαξκφδνπκε έλα χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα; Ση ζεκαίλεη ν φξνο Αεηθφξνο (ή Βηψζηκε ) Αλάπηπμε; Ση ζεκαίλεη Βηψζηκε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ; Ση είλαη νη «πξάζηλεο»πξνκήζεηεο; Πψο εγθαζίζηαηαη θαη εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληνινγηθήο δηαρείξηζεο ζην Ννζνθνκείν ε ηελ θιηληθή.ση απαηηείηαη Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα πγείαο Δηζαγσγή έλλνηαο Πνηφηεηαο θαη Πνηνηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ. Μεηά ην ISO, ζεκεξηλή επνρή- Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ηοσ EFQM. (Δπξσπατθφ Μνληέιν Πνηφηεηαο) European Foundation of Quality Management Καηόπιν εκδηλώζεως ενδιαθέρονηος επικοινωνήζηε μαζί μας.

18 ΣΟΥΟ θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα γλσξίδνπλ νη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηελ ππνρξέσζε ηνπο γηα αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνπλ ζην δηαδίθηπν. επίζεο, λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν αλάξηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε αλάξηεζεο Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ ΝΠΓΓ. (εηδηθφηεξα ζε: ππνπξγεία, ΝΠΓΓ, αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, πεξηθέξεηεο (θαζψο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο), δήκνπο (θαζψο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο), νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ). Ζ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ & ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ - ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ( αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν θαη δεκνζηφηεηα απηψλ) - ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, Φνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ΓΔΚΟ, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α θαη Β Βαζκνχ, Ννκηθά Πξφζσπα θαη Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ, Όξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ) - ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (Τπνρξέσζε γηα άκεζε αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν, αλάξηεζε πεξηιήςεσλ) - ΑΡΘΡΟ 4: ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ (πξνυπφζεζε ε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, δηνξζψζεηο ιαζψλ σο πξνο ηελ εζθαικέλε αλάξηεζε πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν) - ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (κε αλάξηεζε πξάμεσλ πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, επηθχιαμε ππέξ ησλ θξαηηθψλ απνξξήησλ, ησλ θαλφλσλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνπ εηαηξηθνχ ή άιινπ απφξξεηνπ) - ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (ζπγθξφηεζε νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ αλά θνξέα, δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα ηελ αλάξηεζε ζηνλ Κεληξηθφ Γηθηπαθφ ηνπ ηφπν, ζχζηαζε θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Γεκηνπξγία αξρείνπ ζε θάζε θνξέα θαη θεληξηθνχ αξρείνπ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν, έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο) - ΑΡΘΡΟ 7: ΓΙΑΘΔΗ ΣΔΤΥΧΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ (δσξεάλ δηάζεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο) - ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΧΝ (ππνρξέσζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ λα αλαξηνχλ ζην δηαδίθηπν ην νξγαλφγξακκά ηνπο, ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ κε θάζε είδνο εξγαζίαο) - ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ - ΑΡΘΡΟ 10: ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ (απφ γηα ηα Τπνπξγεία, απφ γηα ηα ΝΠΓΓ, απφ γηα ηνπο ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ). Γικηγόπορ. Διζηγηηήρ ζηο Ινζηιηούηο Δπιμόπθωζηρ ηος Δθνικού Κένηπος Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, κάηοσορ Μεηαπηςσιακού ηίηλος ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ, Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 04,05/2011

19 1 ΖΜΔΡΑ Ζ ΝΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ ΣΟΥΟ θνπφο ηνπ ζεµηλαξίνπ είλαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ Ννζνθνκείσλ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ λένπ Ννκνζρεδίνπ. Πεδίν εθαξκνγήο-πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ- Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ Τγείαο Καζνξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαη αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. πκθσλία Πιαίζην Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνκεζεηψλ. Σν ζεκηλάξην απηφ απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ή απαζρνινχληαη ζε Γηεπζχλζεηο & Σκήκαηα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ ηαηξνηερλνινγηθψλ & αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εηδψλ δηαηξνθήο, εμνπιηζκνχ θιπ. Δπίζεο ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ (αζθάιεηα, ζπληήξεζε, κηζζψζεσλ θιπ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. Δμφθιεζε πξνκεζεπηψλ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ θαη αξκνδηφηεηέο ηεο. Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Α. ΜΑΕΑΡΑΚΖ- ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ Οικονομολόγοι, Σηέλεσορ Υγείαρ και Μονάδαρ Κοινωνικήρ Φπονηίδαρ, Καθηγήηπια ΤΔΙ, Διζηγήηπια ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Μάξηηνο 11/2011 Απξίιηνο 11/2011 επηέκβξηνο 26/2011 Ννέκβξηνο 14/2011

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Βίθπ Παπαληθνιάνπ 3. θνπφο To κάζεκα «Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ - ΔΛΔΓΥΟΗ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ λα αλαιπζεί ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο Νόκνο 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ Επιβλέπων καθηγηηήρ: Ι. Σζέλιορ ποςδαζηήρ: Υαπαλαμπάκηρ Ανηώνιορ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ

ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΘΗΓΗΣΗ Πξνο: Τπφςε: Αξηζκφο Fax: Αξηζκφο Σει Απφ: Σκήκα: Αξηζκφο Σει: Αξηζκφο Fax: ΝΕΟ ΕΘΔΘΚΟ ΕΜΘΝΑΡΘΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ SAP ΕΝΟΣΗΣΕ & ΠΕΡΘΟΔΟ ΤΛΟΠΟΘΗΗ 1) Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα SAP - Overview 24,25/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Καηαγξαθή θαη Αλαζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Professional Training Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Information Technology Solutions Ξ Ο Ν Γ Ο ΑΚΚ Α Θ Α Ρ Α Ο Ρ Η Π Ζ Π χγρξνλεο Σερληθέο Βειηίσζεο Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δμππεξέηεζεο Μεηά ηε ιήμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα