VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ"

Transcript

1 VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

2 ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πηζαλνχο Γηθαηνχρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία έληαμεο, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξάμεσλ θαη έξγσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζε Τπεχζπλνπο & ππαιιήινπο Οηθνλνκηθψλ & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ, θαζψο θαη Τπεξεζηψλ Πξνγξακκαηηζκνχ: Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ, Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ, Πεξηθεξεηψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, Δπηκειεηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ελδηαθέξνληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Γ ΚΠ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΒΑΗΚΑ ΔΝΣΤΠΑ ΔΠΑ Σα έληππα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηαμηλνκνχληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Ννκνζεηηθφ πιαίζην (θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία) χζηεκα Γηαρείξηζεο (κε έκθαζε ζηα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη γηα ηηο πξάμεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ). χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Δηδηθφηεξα ην ζεκηλάξην ζα επηθεληξσζεί ζηα: 1. Δξγαιεία Έληαμεο Πξάμεωλ, πνπ είλαη Σερληθά Γειηία Πξάμεσλ: Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο / Τπνέξγνπ (ΣΓΠ/Τ) ΔΣΠΑ Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο / Τπνέξγνπ (ΣΓΠ/Τ) ΔΚΣ Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο Δληζρχζεσλ 2. Δξγαιεία Παξαθνινύζεζεο Πξάμεωλ, πνπ είλαη Μεληαίν Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ Τπνέξγνπ ΔΣΠΑ - ΔΚΣ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ΔΣΠΑ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Τπνέξγνπ ΔΣΠΑ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ΔΚΣ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Τπνέξγνπ ΔΚΣ 3. Σελ Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεο θαη 4. Σν ύκθωλν Απνδνρήο Όξωλ Απόθαζεο Έληαμεο Πξάμεο θαη Τπνρξεώζεωλ Γηθαηνύρνπ (κε ην Παξάξηεκά ηνπ) Μάξηηνο 14,15/2011 Mάηνο 23,24/2011

3 είλαη λα αλαιχζεη βήκα βήκα ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε ειέγρνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη εθηέιεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη απνξξίςεσλ θνλδπιίσλ. ζε ζηειέρε Ν.Π.Γ.Γ. πνπ έρνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ N.Π.Γ.Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΑΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 1. Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. Δθηηκήζεηο κεγεζψλ (κέζνδνη πξαθηηθέο) Δθηηκήζεηο εζφδσλ Δθηηκήζεηο δαπαλψλ 2. Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. ηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ (βεβαίσζε είζπξαμε θιπ) ηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ (φξηα δηάζεζεο πηζηψζεσλ, φξην πιεξσκψλ θιπ) 3. Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. 4. Έιεγρνη επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 5. Απνινγηζκφο Ιζνινγηζκφο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηςσιούσορ Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Γ/νηικό Σηέλεσορ Οικονομικών Υπηπεζιών Νοζοκομείος, Πιζηοποιημένορ ειζηγηηήρ από ηο ΔΚΔΠΙΣ με μεγάλη διδακηική εμπειπία Μάξηηνο 21,22/2011 Οθηωβξίνπ 17,18/2011 Ννεκβξίνπ 21,22/2011

4 ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΖ ΥΡΖΖ ΠΖΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΤΞΖΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ είλαη λα παξνπζηάζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηηο πνιηηηθέο νξγάλσζεο αξρείσλ. Με ηελ νξγάλσζε αξρείσλ επηηπγράλεηαη ε επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ κε άιινπο νξγαληζκνχο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. ζε ππαιιήινπο ή ζηειέρε, ππεχζπλνπο γηα ηε δηαρείξηζε αξρείσλ, ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα 1. Δηζαγωγηθέο έλλνηεο Αξρείν Δίδε αξρείσλ θαηά θνξέα ππνθαηεγνξίεο Αξρεηαθφ πιηθφ είδε Αξρεηαθή λνκνζεζία - Γηεζλείο πξνζεγγίζεηο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (ΓΑΚ) 2. Οξγάλωζε αξρείωλ Αξρέο αξρεηνλνκίαο Πξφζθηεζε, επεμεξγαζία, δηαηήξεζε, αλάθηεζε αξρείσλ θαη εθθαζάξηζε Πξφηππν δηαρείξηζεο αξρείσλ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε αξρείσλ Πξνζσπηθφ πνιηηηθή δηαρείξηζεο αξρείσλ Δγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκνί, κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ Μεηάβαζε έληππσλ αξρείσλ ζε άιιεο κνξθέο Μηθξνθφξκεο - ςεθηαθά αξρεία 3. Γηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ Ηιεθηξνληθά αξρεία, ςεθηνπνηεκέλα αξρεία πζηήκαηα απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, δηαηήξεζεο Γηεζλή πξφηππα 4. Αξρεία επηρεηξήζεωλ Δπηινγή κνληέινπ δηαρείξηζεο αξρείσλ Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο αλά ηνκέα ελδηαθέξνληνο Δθαξκνγή κνληέινπ - νθέιε Αμηνιφγεζε ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΟΤΡΑΝΗΑ ΑΛΔΞΑΚΖ Πηπρηνχρνο Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο. Ιφλην Παλεπηζηήκην. Βηβιηνζεθνλφκνο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. M.A. in Information and Library Studies Loughborough. Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζελψλ, Πηζηνπνηεκέλε εηζεγήηξηα απφ ην ΔΚΔΠΙ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Μάξηηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 9,10/2011 Ννέκβξηνο 17,18/ ΧΡΔ

5 «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ MANAGER» ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΟΥΟΤ ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ είλαη ε παξνπζίαζε εθαξκφζηκσλ, κνληέισλ θαη ηερληθψλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζε νξηζκέλν ρξφλν, κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. θπξίσο ζε ζηειέρε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελδηάκεζσλ ή θαη ηαθηηθψλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ΥΡ.ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Οικονομολόγος MBA,MSc, PhD Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηήο Γ Αζηπλνκίαο, Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ΑΓΔΓΤ, Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ,ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), Αθαδεκία Δξγαζία ΓΔΔ/ΙΝΔ, Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο TUV, Δθπαηδεπηήο θαη Πξαγκαηνγλψκνλαο ΔΦΔΣ θαη ΔΤΓ, Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Δηζαγωγή Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ management by Objectives. Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ / Πεδίν Δθαξκνγήο. Αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Η ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ Δλέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνηνηηθήο πθήο θαη ραξαθηήξα. Ιεξάξρεζε ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πκθσλία θαη ζπλεξγαζία πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Παξαθνινχζεζε δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο Αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο Γηαδηθαζία / κέζνδνη / ηερληθέο Πξνζδηνξηζκφο ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ. Μεηάβαζε απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζε πξαθηηθνύο ζηόρνπο γηα θάζε νξγαλσηηθή ππνκνλάδα. Μεραληζκφο Οξηνζέηεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ζηφρνπ- SMART. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Έιεγρνο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ελφςεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ ηελ δηφξζσζε ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο Μάξηηνο 21,22/2011 Μάηνο 23,24/2011 επηέκβξηνο 19,20/2011 Ννέκβξηνο 07,08/2011

6 ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΣΧΝ Ν.Π.Γ.Γ. ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. ζε Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο, Τπεχζπλνπο Λνγηζηεξίνπ θαη ζηειέρε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ & Ν.Π.Γ.Γ. Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηςσιούσορ Πανεπιζηημίος Πειπαιά, Τμήμα Οπγάνωζηρ & Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων, Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού πηςσίος Πανεπιζηημίος Πειπαιά. κάηοσορ Γιδακηωπικού Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών ζηη Φπημαηοοικονομική Γιοίκηζη, Λέκηοπαρ ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών (Λογιζηική & Φοπολογική Λογιζηική). Δπιζηημονικόρ Σςνεπγάηηρ ζηη Λογιζηική, ΤΔΙ ΑΘΗΝΩΝ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίων ζηην Δθνική Σσολή Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και ζε άλλοςρ θοπείρ καθώρ και ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ζηο γνωζηικό ανηικείμενο ηηρ Λογιζηικήρ, με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1 Ο ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ & Ν.Π.Γ.Γ. Πξνυπνινγηζκφο θαη δηπινγξαθηθφ Η κεραλνγξάθεζε θαη ην δηπινγξαθηθφ Οη βαζηθέο ξνέο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ (ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ) ΣΟ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ Η έλλνηα ηνπ έξγνπ Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθέο κεζφδνπ Ο ζρεδηαζκφο θαη ηα βήκαηα. ΣΟ ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ & Ν.Π.Γ.Γ. Σα 3 ινγηζηηθά θπθιψκαηα. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ Η πεξηνπζία ησλ δεκνζηψλ νξγαληζκψλ & Ν.Π.Γ.Γ. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ - ΑΠΟΘΖΚΖ Η έλλνηα ηεο απνζήθεο Η παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΞΟΓΧΝ Η ινγηζηηθή ηεο κηζζνδνζίαο Η ινγηζηηθή ησλ εμφδσλ. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ Η έλλνηα ησλ εζφδσλ Η ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ. ΔΗΓΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Οη πξνβιέςεηο (επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, γηα απνδεκηψζεηο απφ ηελ έμνδν πξνζσπηθνχ θιπ.) Η ινγηζηηθή ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα έξγα Η ινγηζηηθή ησλ δαλείσλ. ΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ & Ν.Π.Γ.Γ. Η νξγάλσζε ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη απαηηήζεηο ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ. Μάξηηνο 28,29/2011 Μάηνο 09,10/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011 Γεθέκβξηνο 05,06/2011

7 2 2 ΖΜΔΡΔ ΔΠΧΦΔΛΔΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ & ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ είλαη λα θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ρξεζηή & κε δηαθαλή ηξφπν δηαρείξηζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηδξπκάησλ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη ην ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ λα ράλεη έζνδα. ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΧΝ & ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαζέηε. ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οικονομικόρ Δπιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών, Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία ΓΔΝΗΚΑ: Γηαζήθε Δξκελεία φπνπ απαηηείηαη μεθαζαξηζκέλνη ζθνπνί Σξφπνο εθπιήξσζεο ηνπο Α. Ν. 2039/39 Δθηειεζηήο Γηαζήθεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Αξκνδηφηεηεο & ξφινο ηνπο. Γηαρείξηζε ηεο Πεξηνπζίαο Αθίλεηε Πεξηνπζία - Δπελδχζεηο & ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Γαπάλεο γηα ζθνπφ» γηα ιεηηνπξγία εμφδσλ» γηα ινηπά έμνδα Μηζζψζεηο Αθηλήησλ Θεωξήζεηο δηαθεξύμεωλ ΓΟΤ Απεπζείαο κηζζψζεηο Παξαηάζεηο κηζζψζεσλ Μαθξφρξνλε κίζζσζε Γηαηεξεηέα θηίξηα Δπαγγεικαηηθή ζηέγε Καηνηθία ην ζεκηλάξην ζα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία Μάξηηνο 28,29/2011 Μάηνο 12,13/2011 επηέκβξηνο 22,23/2011 Ννέκβξηνο 28,29/2011

8 είλαη λα παξνπζηάζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηελ ζσζηή ζχληαμε λνκηθψλ θαη ηερληθά άξηησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ νξζή δηαθίλεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ επηθνηλσλίαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ (ΚΔΓΤ) ΤΝΣΑΞΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Δπηθνηλσλία ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε Δίδε Δπηθνηλσλίαο θαη βειηίσζε ηεο χληαμε απαληεηηθνχ εγγξάθνπ Πξαθηηθή άζθεζε θαηάξηηζεο ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ζε Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο Τπνπξγείσλ, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ. ΗΧΑΝ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Πηςσιούσορ Νομικήρ Σσολήρ, Πανεπιζηημίος Αθηνών, Μεηαπηςσιακό δίπλωμα με ειδίκεςζη ζηη Γιοικηηική Δπιζηήμη, Νομικήρ Σσολήρ Πανεπιζηημίος Αθηνών, Απόθοιηορ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, Σηέλεσορ ΔΚΓΓΑ με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Γηνηθεηηθή Αιιεινγξαθία Δίδε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Δγθπξφηεηα δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Γηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Πξαθηηθή άζθεζε θαηάξηηζεο ππεξεζηαθνχ ζεκείσκαηνο χληαμε εηζεγήζεσλ γλσκνδνηήζεσλ χληαμε πξαθηηθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Μάξηηνο 10,11/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011

9 Σν ζεκηλάξην απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ ην ζεζκφ ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή ηεο δηάθξηζε απφ ζπγγελείο έλλνηεο φπσο ε δσξεά, ε επηρνξήγεζε, ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηε ζπλέρεηα είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν είηε απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, κηα πιήξε, εκπεξηζηαησκέλε θαη ζαθή εηθφλα ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία κέζσ κίαο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο αθελφο κελ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ησλ ρνξεγηθψλ πξνηάζεσλ θαη αθεηέξνπ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη αλάιεςεο ρνξεγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ζε: Γηεπζπληέο θαη ζηειέρε ηκεκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο επηρεηξήζεσλ. Πνιηηηζηηθνχο Γηαρεηξηζηέο. ηειέρε Μ.Κ.Ο ηειέρε Γεκνηηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθά ηειέρε ζε Μνπζεία, Πνιηηηζηηθά Ιδξχκαηα θαη Οξγαληζκνχο. ΔΗΖΓΖΣΔ Πποϊζηάμενορ ηος Γπ. Φοπηγιών ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού, Απόθοιηορ ηηρ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Γιδάκηωπ Πολιηιζηικήρ Φοπηγίαρ και επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών και ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος Νομικόρ, Απόθοιηορ ηηρ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Σηέλεσορ ηος Γπαθείος Φοπηγιών. Διζηγηηέρ με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ Ν. 3525/07: ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΥΟΡΖΓΗΑ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΟΡΖΓΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Δηζαγωγηθέο Έλλνηεο Ιζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Υνξεγίαο ζηελ Αξραία Διιάδα. Οξηζκφο ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο Γηάθξηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο απφ Γσξεά Δπηρνξήγεζε- Γηαθήκηζε Πξνψζεζε Πσιήζεσλ 2. Θεζκηθό Πιαίζην Ο Ν. 3525/07 πεξί «Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο» χγθξηζε πξνεγνχκελν θαη ηζρχνληνο Θεζκηθνχ πιαηζίνπ. Πσο ε Ν. 3525/07 ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο (Απινπνίεζε Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Φνξνινγηθά Κίλεηξα, Ηζηθνί Έπαηλνη, Υνξεγηθά Βξαβεία, Γηακφξθσζε Υνξεγηθήο Κνπιηνχξαο θαη Γενληνινγίαο) 3. Γηεζλήο Πξνζέγγηζε Γηεζλήο Γηαρείξηζε Υνξεγηψλ ζε επίπεδν Κξαηηθψλ θαη κε Κξαηηθψλ Φνξέσλ Δλαξκφληζε ησλ Δπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Υνξεγία ζηνλ Πνιηηηζκφ Γηεζλείο Υνξεγηθνί Οξγαληζκνί Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ζηελ Δπξψπε (Μειέηε Πεξηπηψζεσλ: Μ. Βξεηαλία - Ιηαιία Γαιιία Ιζπαλία) 4. Ζ Πιεπξά ηνπ Υνξεγνύκελνπ Γηακφξθσζε Φαθέινπ Υνξεγίαο Υνξεγηθήο Πξφηαζεο Η Υνξεγία Δπηθνηλσλίαο 5. Ζ Πιεπξά ηνπ Υνξεγνύ Σα θξηηήξηα απφθαζεο γηα αλάιεςε Υνξεγίαο θαη επηινγήο Υνξεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο. Αμηνιφγεζε Υνξεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο Υνξεγηθή Γενληνινγία 6. Πξαθηηθή Άζθεζε Μειέηε Πεξηπηψζεσλ Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 02,03/2011 Οθηώβξηνο 20,21/2011

10 είλαη λα αλαιχζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ φπσο ηζρχεη ζήκεξα. ζε ηειέρε ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) θαη Ννκηθνχο πκβνχινπο Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο σο πξνζθέξνληεο. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΜΔ ΗΥΤ ΑΠΟ 1/1/2008 ΝΔΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α) ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ (Ν.2286/1995, Π.Γ.394/1996, Π.Γ. 82/1996, Ν. 2522/1997, Ν.2741/1999, Π.Γ. 166/2003, Ν. 3377/2005, Ν. 3310/2005 Ν. 3414/2005, Π.Γ. 60/2007 ΦΔΚ 64/Α) ΟΛΔ ΟΗ ΝΔΔ ΑΛΛΑΓΔ Δληαίν πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ Δίδε Γηαγσληζκψλ Καλφλεο Γεκνζηεχζεσλ Τπνβνιή θαη Παξαιαβή Πξνζθνξψλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο Καηαθχξσζε θαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ Καηάξηηζε θαη Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο Δλζηάζεηο, πξνζθπγέο, έλδηθα βνεζήκαηα Δθηέιεζε ζχκβαζεο Πιεξσκή Πξνκεζεπηή Αζπλέπεηα Πξνκεζεπηή Κπξψζεηο ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΒΑ.ΤΜΔΧΝΗΓΖ Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθμώμ Σπουδώμ Παμτείου Παμεπιστημίου Αθημώμ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στημ Ευρωπαϊκλη Οργάμωση & Διπλωματία, Απόφοιτος της Εθμικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Προϊστάμεμος στο τμήμα Προμηθειώμ της Γεμικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρομικής Διακυβέρμησης. Εισηγητής σεμιμαρίωμ με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάξηηνο 17,18/2011 Μάηνο 23,24/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011 Γεθέκβξηνο 12,13/2011

11 είλαη λα παξνπζηάζεη ην λέν εηδηθφ θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ φινη νη Οξγαληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, νη πεξηθέξεηεο, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ (Π.Γ. 60/2007) 1. ΠΓ 60/2007 πεδίν εθαξκνγήο - Δλζσκάησζε νδεγίαο 2004/18/ΔΚ - Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο - Γαλεηζκφο ηθαλνηήησλ ηξίησλ - Κνηλνπξαμίεο - χληαμε ηερληθψλ - Γπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ - Ηιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο 4. Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο - Αλνηθηή / θιεηζηή δηαδηθαζία - Γηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο - εμαηξέζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο θαη ζηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Πεξηθεξεηψλ, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΑΓΑΜΑΝΣΗΓΟΤ Γηδάθησξ Ννκηθήο, Γηθεγφξνο,ηέιερνο Μνλάδαο παξαθνινχζεζεο Γηαγσληζκψλ θαη πκβάζεσλ πξνδηαγξαθψλ 2. Γεκνζηόηεηα Πξνζεζκίεο - Καλφλεο δεκνζηφηεηαο - Νέα ππνδείγκαηα - Νέα ρξεκαηηθά φξηα - Ηιεθηξνληθά κέζα δεκνζηφηεηαο - Πξνζεζκίεο Γπλαηφηεηεο κείσζεο πξνζεζκηψλ 3. πκθωλίεο πιαίζην - Ζιεθηξνληθέο δεκόζηεο ζπκβάζεηο - Μνλνκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πιαίζην - Απεπζείαο αλαζέζεηο - πκβάζεηο θάησ απφ ηα φξηα 5. Πνηνηηθή επηινγή Αλάζεζε - Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Δπηηξνπέο δηαγσληζκνχ - πλππνινγηζκψλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ Μάξηηνο 21,22/2011 Μάηνο 19,20/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/ ΧΡΔ

12 είλαη ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κηζζψζεηο αθηλήησλ θαζψο θαη εηδηθφηεξα ησλ κηζζψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ΟΣΑ θ.ι.π. ην ζεκηλάξην επίζεο ζα ππάξμνπλ θαη παξνπζηάζεηο ζπκβάζεσλ κε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ πξνζνρήο θαζψο θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εηζήγεζεο. ζε Τπεχζπλνπο θαη ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, Τπεχζπλνπο Μηζζψζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκ. Σνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. & ησλ Ο.Σ.Α., Δπίζεο ελδηαθέξεη ηα ζηειέρε & ηνπο Τπαιιήινπο ηεο Οηθνλνκηθήο & Ννκηθήο Γ/λζεο ησλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηψλ. ΓΡΖΓ. ΒΤΣΗΝΗΓΖ Γικηγόπορ, Διδικόρ ζε θέμαηα Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ & Κηημαηολογίος. Πιζηοποιημένορ εκπαιδεςηήρ ζηο AMERICAN ARRESIAL INSTITUTE, με εξειδικεςμένερ ζποςδέρ ζηην Δκηίμηζη Ακινήηων. Διζηγηηήρ με μεγάλη ππακηική & διδακηική εμπειπία. ΜΗΘΧΔΗ ΑΚΗΝΖΣΧΝ & ΜΗΘΧΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΗΥΤΟΤΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΧΝ ΜΗΘΧΔΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΚΡΗΗΜΑ ΖΜΔΗΑ ΜΔΧ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΟΗ ΜΗΘΧΔΗ ΓΔΝΗΚΑ 1. Έλλνηα ησλ κηζζψζεσλ ζρέζε ηνπο κε άιιεο κνξθέο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ αθηλήησλ 2. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κηζζψζεσλ 3. Μίζζσζε θαηνηθίαο κίζζσζε επαγγεικαηηθή 4. Δηδηθέο θαηεγνξίεο κηζζψζεσλ 5. Μίζζσκα- δηάξθεηα κίζζσζεο ηξφπνο ππνινγηζκφο κηζζψκαηα. Σέιε θαη επηβαξχλζεηο 6. Σξφπνη ιχζεο ηεο κίζζσζεο θαηαγγειία ζπλέπεηεο πξφσξεο ιχζεο. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 1. Μηζζψζεηο ηνπ δεκνζίνπ 2. ρέζε ηνπο κε ΓΙΣ 3. Σξφπνη ζηέγαζεο 4. Σξφπνο δηελεξγείαο κηζζψζεσο 5. Γηάξθεηα 6. Γηαγσληζκφο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο 7. Δπίηξνπν ζηέγαζεο δηαδηθαζία 8. Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 9. Πξσηφθνιιν παξάδνζε παξαιαβήο 10. Πξφσξε ιχζε 11. Πιεξσκή κηζζψκαηνο 12. Δμαηξέζεηο εθαξκνγήο 13. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Δξσηήζεηο απνξίεο πεξηπησζηνινγία Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 16,17/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011 Γεθέκβξηνο 05,06/2011

13 είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππαιιήισλ θαη ελ γέλεη ζηειερψλ ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο Πξνκήζεηεο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ γηα ην λέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο, ελφςεη ηεο κεηαβνιήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ησλ (λέσλ) απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηψλ, ππαιιήινπο θαη δηθεγφξνπο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ηηο δηελεξγνχκελεο απφ ηα Ιδξχκαηα απηά Πξνκήζεηεο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ.ΒΟΤΛΓΑΡΖ Δπίηηκνο Γελ. Γ/ληεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΑΔΗ ΚΑΗ ΣΔΗ Παξνπζίαζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δηαθξίζεηο εθαξκνγήο ηνπ o Δζληθή λνκνζεζία Δπξσπατθε Ννκνζεζία o Δηδηθέο δηαηάμεηο πεξί ΑΔΙ - ΣΔΙ - ΔΛΚΔ o Έιεγρνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαηά πεξίπησζε o Αλνηθηή - Κιεηζηή δηαδηθαζία o Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο o πκθσλία - πιαίζην o Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο o Γηαπξαγκάηεπζε κε ή ρσξίο πξνθήξπμε - απεπζείαο αλάζεζε o πκπιεξσκαηηθέο θαη λέεο εξγαζίεο - δηθαίσκα πξναίξεζεο Γεκνζηφηεηα Πξνυπνινγηζκφο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Κξηηήξηα επηινγήο χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ - πνηνηηθή επηινγή αλαδφρνπ Μαηαίσζε - αθχξσζε δηαγσληζκνχ Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο Απξίιηνο 04,05/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 επηέκβξηνο 22,23/2011

14 ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε λφκηκε δηαρείξηζε δηνίθεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ Ι. Ναψλ, Ι. Μεηξνπφιεσλ θαη Ι. Μνλψλ θαη ησλ ελ γέλεη Δθθιεζηαζηηθψλ Ν.Π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. ζε Ιεξσκέλνπο θαη πνιίηεο κέιε Μεηξνπνιηηηθψλ θαη Δλνξηαθψλ πκβνπιίσλ, Ηγνπκελνζπκβνπιίσλ ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά φζνπο αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οηθνλνκηθφο επηζεσξεηήο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΝΗΚΑ ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΧΝ ΜΖΣΡΟΠΛΔΧΝ, Η. ΝΑΧΝ, Η. ΜΟΝΧΝ, ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΖ ΥΧΡΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Πεξί θαηαζηαηηθνχ ράξηνπ ηεο εθθιεζηάο Καλνληζκφο πεξί ηεξψλ λαψλ - ελνξηψλ θαη εθεκέξησλ Δθηέιεζε εθθιεζηαζηηθψλ έξγσλ Μίζζσζε εθπνίεζε πεξηνπζίαο Δξαληθέο επηηξνπέο Έιεγρνο Ι. Μεηξνπφιεσλ θαη Ν.Π. πεξί Ιεξψλ Μφλσλ Γηνίθεζε Ιεξψλ Μνλψλ Πεξί εθπνηήζεσο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο Ι. Μνλψλ Αζθάιηζε νξζφδνμνπ εθεκέξηνπ θιήξνπ Καλνληζκφο ΟΓΔΠ o o o Όξγαλα δηνηθήζεσο Αξκνδηφηεηεο Λεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ Γηαηάμεηο πεξί Ιεξάο πλφδνπ Γηάξζξσζε αξκνδηφηεηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ Σερληθή δηαρεηξηζηηθνχ έιεγρνπ Σεξνχκελα βηβιία - ζηνηρεηά Μάξηηνο 31/3-1/4/2011 Μάηνο 30,31/2011 Οθηώβξηνο 06,07/2011

15 Σν ζεκηλάξην ζηνρεχεη ζην λα παξνπζηάζεη θαη λα επηκνξθψζεη ηα ζηειέρε ησλ Διιεληθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο λέεο νξγαλσηηθέο δνκέο, ζηηο λέεο ππεξεζίεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπιινγψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Αξρείσλ. Σα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ηε ζηεξίδνπλ θαη νη ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απνηεινχλ ην επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Οη βηβιηνζήθεο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κηα θαη παξαδνζηαθά είλαη νη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαγξακκέλε γλψζε. Η δξάζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηαθψλ νξγαληζκψλ (αξρείσλ, κνπζείσλ, κνλάδσλ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο) ζηνλ ηνκέα απηφ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ απνηεινχλ αληηθείκελα ησλ ελνηήησλ ηνπ. ζε Βηβιηνζεθνλφκνπο, Γηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, Γηεπζπληέο, Πξντζηακέλνπο θαη ηειέρε ηα νπνία εξγάδνληαη ζε Γεκφζηεο & Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ζε Βηβιηνζήθεο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. ΝΗΚ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Καθηγηηήρ Δθαπμογών Τμήμαηορ Βιβλιοθηκονομίαρ και Σςζηημάηων Πληποθόπηζηρ ΤΔΙ Αθηνών με μεγάλη διδακηική εμπειπία ζηην οπγάνωζη ηων Δλληνικών Βιβλιοθηκών. BIBΛΗΟΘΖΚΔ & ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΖΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΝΔΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΛΟΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Βηβιηνζεθνλνκηθή Παηδεία: Έληππν θαη Φεθηαθφ πιηθφ πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο λέσλ ππεξεζηψλ Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ: Φεθηαθή δηδαζθαιία Νέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ρξεζηψλ Φεθηαθή δηδαζθαιία, Αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ρξεζηψλ. Τπνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ, δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο βηβιηνζήθεο Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ θαη παξαδνζηαθψλ βηβιηνζεθψλ Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ζπιινγψλ Γηαρείξηζεο Βηβιηνζεθψλ Γηθηπαθνί ηφπνη Βηβιηνζεθψλ: Υξεζηηθφηεηα Αξρέο Οξγάλσζεο Γηνίθεζεο Γηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ Απηνκαηηζκφο Μεραλνξγάλσζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Βηβιηνζεθψλ Υξήζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Ηιεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο: Ηιεθηξνληθέο εθδφζεηο Βάζεηο δεδνκέλσλ, ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, ζεκαηηθέο πχιεο (portals) Αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο παξάδνζεο ηεθκεξίσλ Δμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ Αλάπηπμε δηθηχσλ βηβιηνζεθψλ Βηβιηνζεθνλνκηθέο Δθαξκνγέο - Απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα Μάξηηνο 31/3-1/4/2011 Ηνύληνο 2,3/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011,

16 ΣΟΥΟ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ΔΠΧΦΔΛΔΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ & ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ λα θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ρξεζηή & κε δηαθαλή ηξφπν δηαρείξηζε ησλ ΓΔΝΗΚΑ: Γηαζήθε Δξκελεία φπνπ - Μηζζψζεηο Αθηλήησλ - Θεσξήζεηο δηαθεξχμεσλ θιεξνδνηεκάησλ ηδξπκάησλ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη ην ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ λα ράλεη έζνδα. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη απαηηείηαη μεθαζαξηζκέλνη ζθνπνί Σξφπνο εθπιήξσζεο ηνπο Α. Ν. 2039/39 Δθηειεζηήο Γηαζήθεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Αξκνδηφηεηεο & ξφινο ηνπο. - ΓΟΤ - Απεπζείαο κηζζψζεηο - Παξαηάζεηο κηζζψζεσλ - Μαθξφρξνλε κίζζσζε - Γηαηεξεηέα θηίξηα - Δπαγγεικαηηθή ζηέγε Καηνηθία ην ζεκηλάξην ζα ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΧΝ & ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ πνπ έρνπλ Γηαρείξηζε ηεο Πεξηνπζίαο Αθίλεηε Πεξηνπζία - Δπελδχζεηο δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαζέηε. η. Οικονομικόρ Δπιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. & ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Γαπάλεο γηα ζθνπφ» γηα ιεηηνπξγία εμφδσλ ΣΟΠΟ» ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ γηα ινηπά έμνδα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία Καηόπηλ εθδειώζεωο ελδηαθέξνληνο επηθνηλωλήζηε καδί καο, Σει

17 θνπφs ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, λα νδεγεζνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο εινρεχνληεο θηλδχλνπο θαη ιάζε κέρξη εμαιείςεσο ηνπο, ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ άζθεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά θηλδχλνπο θξίζεηο πνπ θαζεκεξηλά πθίζηαληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, λα ππνδείμεη ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, λα ηνπο βνεζήζεη λα νδεγήζνπλ ην ίδξπκα ηνπο ζηνλ θφζκν ηεο πνηφηεηαο, λα επηθέξεη ηελ αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ιδξπκάησλ µε ηνλ πιένλ απνηειεζµαηηθφ ηξφπν. Σν πξφγξαµµα απεπζχλεηαη ζε Γηεπζπληέs πξνζσπηθνχ, Γηνηθεηηθνχ, Οηθνλνκηθνχ ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε φισλ ησλ ηκεκάησλ, αιιά θαη ζε Πξντζηαµέλνπs ηµεµάησλ ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. ΥΡΖΣΟ ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Οικονομολόγος MBA,MSc, PhD Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηήο Γ Αζηπλνκίαο, Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ΑΓΔΓΤ, Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ, ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), Αθαδεκία Δξγαζία ΓΔΔ/ΙΝΔ, Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο TUV, Δθπαηδεπηήο θαη Πξαγκαηνγλψκνλαο ΔΦΔΣ θαη ΔΤΓ, Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. ΜΑΝΑGEMENT ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Διατείριζη βιολογικών κινδύνων ζηο νοζοκομειακό περιβάλλον Βηνινγηθνί θίλδπλνη ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ζην Ννζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη εθαξκνγή. Διατείριζη νοζοκομειακών αποβλήηων ( νομοθεζία, εθαρμογή) Κίλδπλνη ινηκψμεσλ θαη πξνζηαζία ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα - (λνκνζεζία, εθαξκνγή) Γηαηί ηα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο; Δίλαη φια ηα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα επηθίλδπλα; Τπάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα; Διατείριζη κρίζεων ζηα νοζηλεσηικά Ιδρύμαηα - health Care Crisis Management Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα - (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θξίζεηο) - Έθηαθηεο αλάγθεο Διατείριζη κινδύνων και λαθών ζηα Νοζηλεσηικά Ιδρύμαηα καηάζηρωζη ζτεδίων διατείριζης κρίζεων µαδί µε ηηο πξνγξαµµαηηζµέλεο πεξηνδηθέο θαη έθηαθηεο αζθήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, επηβάιιεηαη απφ ηελ λνµνζεζία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζε αθηλεζία αζζελψλ, θαη ησλ έγθιεηζησλ ζε ηδξχµαηα. ρέδηα Γηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ Τι είναι ηο EMAS; Πψο ζπλδέεηαη ε εθαξκνγή ηνπ EMAS απφ έλαλ νξγαληζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; Γηαηί εθαξκφδνπκε έλα χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα; Ση ζεκαίλεη ν φξνο Αεηθφξνο (ή Βηψζηκε ) Αλάπηπμε; Ση ζεκαίλεη Βηψζηκε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ; Ση είλαη νη «πξάζηλεο»πξνκήζεηεο; Πψο εγθαζίζηαηαη θαη εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληνινγηθήο δηαρείξηζεο ζην Ννζνθνκείν ε ηελ θιηληθή.ση απαηηείηαη Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα πγείαο Δηζαγσγή έλλνηαο Πνηφηεηαο θαη Πνηνηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ. Μεηά ην ISO, ζεκεξηλή επνρή- Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ηοσ EFQM. (Δπξσπατθφ Μνληέιν Πνηφηεηαο) European Foundation of Quality Management Καηόπιν εκδηλώζεως ενδιαθέρονηος επικοινωνήζηε μαζί μας.

18 ΣΟΥΟ θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα γλσξίδνπλ νη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηελ ππνρξέσζε ηνπο γηα αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνπλ ζην δηαδίθηπν. επίζεο, λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν αλάξηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε αλάξηεζεο Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ ΝΠΓΓ. (εηδηθφηεξα ζε: ππνπξγεία, ΝΠΓΓ, αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, πεξηθέξεηεο (θαζψο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο), δήκνπο (θαζψο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο), νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ). Ζ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ & ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ - ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ( αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν θαη δεκνζηφηεηα απηψλ) - ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, Φνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ΓΔΚΟ, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α θαη Β Βαζκνχ, Ννκηθά Πξφζσπα θαη Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ, Όξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ) - ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (Τπνρξέσζε γηα άκεζε αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν, αλάξηεζε πεξηιήςεσλ) - ΑΡΘΡΟ 4: ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ (πξνυπφζεζε ε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, δηνξζψζεηο ιαζψλ σο πξνο ηελ εζθαικέλε αλάξηεζε πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν) - ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (κε αλάξηεζε πξάμεσλ πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, επηθχιαμε ππέξ ησλ θξαηηθψλ απνξξήησλ, ησλ θαλφλσλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνπ εηαηξηθνχ ή άιινπ απφξξεηνπ) - ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (ζπγθξφηεζε νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ αλά θνξέα, δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα ηελ αλάξηεζε ζηνλ Κεληξηθφ Γηθηπαθφ ηνπ ηφπν, ζχζηαζε θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Γεκηνπξγία αξρείνπ ζε θάζε θνξέα θαη θεληξηθνχ αξρείνπ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν, έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο) - ΑΡΘΡΟ 7: ΓΙΑΘΔΗ ΣΔΤΥΧΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ (δσξεάλ δηάζεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο) - ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΧΝ (ππνρξέσζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ λα αλαξηνχλ ζην δηαδίθηπν ην νξγαλφγξακκά ηνπο, ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ κε θάζε είδνο εξγαζίαο) - ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ - ΑΡΘΡΟ 10: ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ (απφ γηα ηα Τπνπξγεία, απφ γηα ηα ΝΠΓΓ, απφ γηα ηνπο ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ). Γικηγόπορ. Διζηγηηήρ ζηο Ινζηιηούηο Δπιμόπθωζηρ ηος Δθνικού Κένηπος Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, κάηοσορ Μεηαπηςσιακού ηίηλος ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ, Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 04,05/2011

19 1 ΖΜΔΡΑ Ζ ΝΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ ΣΟΥΟ θνπφο ηνπ ζεµηλαξίνπ είλαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ Ννζνθνκείσλ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ λένπ Ννκνζρεδίνπ. Πεδίν εθαξκνγήο-πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ- Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ Τγείαο Καζνξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαη αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. πκθσλία Πιαίζην Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνκεζεηψλ. Σν ζεκηλάξην απηφ απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ή απαζρνινχληαη ζε Γηεπζχλζεηο & Σκήκαηα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ ηαηξνηερλνινγηθψλ & αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εηδψλ δηαηξνθήο, εμνπιηζκνχ θιπ. Δπίζεο ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ (αζθάιεηα, ζπληήξεζε, κηζζψζεσλ θιπ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. Δμφθιεζε πξνκεζεπηψλ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ θαη αξκνδηφηεηέο ηεο. Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Α. ΜΑΕΑΡΑΚΖ- ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ Οικονομολόγοι, Σηέλεσορ Υγείαρ και Μονάδαρ Κοινωνικήρ Φπονηίδαρ, Καθηγήηπια ΤΔΙ, Διζηγήηπια ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Μάξηηνο 11/2011 Απξίιηνο 11/2011 επηέκβξηνο 26/2011 Ννέκβξηνο 14/2011

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ

ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΥΗ. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ - ΔΛΔΓΥΟΗ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ λα αλαιπζεί ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε ή πησρφ αληηζηνίρσο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά

κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηο Έπγο «Δνέπγειερ Γημοζιόηηηαρ Δςαιζθηηοποίηζηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Αθηνών» Αναθέηοςζα Απσή: Πποϋπολογιζμόρ: Πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένυν Γικαιυμάηυν Πποαίπεζηρ: Γιάπκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ

ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2009 Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ Πεξηερόκελα 1 Μήλπκα Γηνίθεζεο... 6 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο Νόκνο 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α.

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Σ.Α. ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ V. ΚΤΚΛΟ TEXNIKΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξψηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο απφ ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Οκάδα Δξγαζίαο ΔΝ.ΑΠ. Αληηγφλε Γηαλλνπξάθνπ Γεσξγία Θαλάθε Θσλζηαληίλα Λίθα Δπζηάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ύζηημα Ππομηθειών. Σο παπάδειγμα ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ ηηρ Μ. Βπεηανίαρ (NHS). Αξιοποίηζη βέληιζηων

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα