VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ"

Transcript

1 VI. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

2 ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη κηα νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη πηζαλνχο Γηθαηνχρνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία έληαμεο, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πξάμεσλ θαη έξγσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ζε Τπεχζπλνπο & ππαιιήινπο Οηθνλνκηθψλ & Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ, θαζψο θαη Τπεξεζηψλ Πξνγξακκαηηζκνχ: Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ, Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ, Πεξηθεξεηψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ, Δπηκειεηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ελδηαθέξνληαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Γ ΚΠ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΒΑΗΚΑ ΔΝΣΤΠΑ ΔΠΑ Σα έληππα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηαμηλνκνχληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Ννκνζεηηθφ πιαίζην (θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία) χζηεκα Γηαρείξηζεο (κε έκθαζε ζηα έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη γηα ηηο πξάμεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ). χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Δηδηθφηεξα ην ζεκηλάξην ζα επηθεληξσζεί ζηα: 1. Δξγαιεία Έληαμεο Πξάμεωλ, πνπ είλαη Σερληθά Γειηία Πξάμεσλ: Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο / Τπνέξγνπ (ΣΓΠ/Τ) ΔΣΠΑ Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο / Τπνέξγνπ (ΣΓΠ/Τ) ΔΚΣ Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο Δληζρχζεσλ 2. Δξγαιεία Παξαθνινύζεζεο Πξάμεωλ, πνπ είλαη Μεληαίν Γειηίν Γήισζεο Γαπαλψλ Τπνέξγνπ ΔΣΠΑ - ΔΚΣ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ΔΣΠΑ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Τπνέξγνπ ΔΣΠΑ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Πξάμεο ΔΚΣ Γειηίν Παξαθνινχζεζεο Τπνέξγνπ ΔΚΣ 3. Σελ Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεο θαη 4. Σν ύκθωλν Απνδνρήο Όξωλ Απόθαζεο Έληαμεο Πξάμεο θαη Τπνρξεώζεωλ Γηθαηνύρνπ (κε ην Παξάξηεκά ηνπ) Μάξηηνο 14,15/2011 Mάηνο 23,24/2011

3 είλαη λα αλαιχζεη βήκα βήκα ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε ειέγρνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη εθηέιεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ θαη απνξξίςεσλ θνλδπιίσλ. ζε ζηειέρε Ν.Π.Γ.Γ. πνπ έρνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ N.Π.Γ.Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΑΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 1. Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. Δθηηκήζεηο κεγεζψλ (κέζνδνη πξαθηηθέο) Δθηηκήζεηο εζφδσλ Δθηηκήζεηο δαπαλψλ 2. Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. ηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ (βεβαίσζε είζπξαμε θιπ) ηάδηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ (φξηα δηάζεζεο πηζηψζεσλ, φξην πιεξσκψλ θιπ) 3. Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Ν.Π.Γ.Γ. 4. Έιεγρνη επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 5. Απνινγηζκφο Ιζνινγηζκφο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηςσιούσορ Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Γ/νηικό Σηέλεσορ Οικονομικών Υπηπεζιών Νοζοκομείος, Πιζηοποιημένορ ειζηγηηήρ από ηο ΔΚΔΠΙΣ με μεγάλη διδακηική εμπειπία Μάξηηνο 21,22/2011 Οθηωβξίνπ 17,18/2011 Ννεκβξίνπ 21,22/2011

4 ΤΓΥΡΟΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΔΡΖ ΥΡΖΖ ΠΖΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΤΞΖΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ είλαη λα παξνπζηάζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ αξρείσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηηο πνιηηηθέο νξγάλσζεο αξρείσλ. Με ηελ νξγάλσζε αξρείσλ επηηπγράλεηαη ε επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρεία, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ κε άιινπο νξγαληζκνχο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. ζε ππαιιήινπο ή ζηειέρε, ππεχζπλνπο γηα ηε δηαρείξηζε αξρείσλ, ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα 1. Δηζαγωγηθέο έλλνηεο Αξρείν Δίδε αξρείσλ θαηά θνξέα ππνθαηεγνξίεο Αξρεηαθφ πιηθφ είδε Αξρεηαθή λνκνζεζία - Γηεζλείο πξνζεγγίζεηο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα (ΓΑΚ) 2. Οξγάλωζε αξρείωλ Αξρέο αξρεηνλνκίαο Πξφζθηεζε, επεμεξγαζία, δηαηήξεζε, αλάθηεζε αξρείσλ θαη εθθαζάξηζε Πξφηππν δηαρείξηζεο αξρείσλ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε αξρείσλ Πξνζσπηθφ πνιηηηθή δηαρείξηζεο αξρείσλ Δγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκνί, κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ Μεηάβαζε έληππσλ αξρείσλ ζε άιιεο κνξθέο Μηθξνθφξκεο - ςεθηαθά αξρεία 3. Γηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ αξρείωλ Ηιεθηξνληθά αξρεία, ςεθηνπνηεκέλα αξρεία πζηήκαηα απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο, δηαηήξεζεο Γηεζλή πξφηππα 4. Αξρεία επηρεηξήζεωλ Δπηινγή κνληέινπ δηαρείξηζεο αξρείσλ Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο αλά ηνκέα ελδηαθέξνληνο Δθαξκνγή κνληέινπ - νθέιε Αμηνιφγεζε ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΟΤΡΑΝΗΑ ΑΛΔΞΑΚΖ Πηπρηνχρνο Αξρεηνλνκίαο Βηβιηνζεθνλνκίαο. Ιφλην Παλεπηζηήκην. Βηβιηνζεθνλφκνο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. M.A. in Information and Library Studies Loughborough. Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο ΣΔΙ Αζελψλ, Πηζηνπνηεκέλε εηζεγήηξηα απφ ην ΔΚΔΠΙ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Μάξηηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 9,10/2011 Ννέκβξηνο 17,18/ ΧΡΔ

5 «ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟ MANAGER» ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΟΥΟΤ ΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ/ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ είλαη ε παξνπζίαζε εθαξκφζηκσλ, κνληέισλ θαη ηερληθψλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζε νξηζκέλν ρξφλν, κε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. θπξίσο ζε ζηειέρε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελδηάκεζσλ ή θαη ηαθηηθψλ ζηφρσλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ΥΡ.ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Οικονομολόγος MBA,MSc, PhD Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηήο Γ Αζηπλνκίαο, Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ΑΓΔΓΤ, Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ,ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), Αθαδεκία Δξγαζία ΓΔΔ/ΙΝΔ, Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο TUV, Δθπαηδεπηήο θαη Πξαγκαηνγλψκνλαο ΔΦΔΣ θαη ΔΤΓ, Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Δηζαγωγή Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ management by Objectives. Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ / Πεδίν Δθαξκνγήο. Αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Η ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ Δλέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνηνηηθήο πθήο θαη ραξαθηήξα. Ιεξάξρεζε ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πκθσλία θαη ζπλεξγαζία πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ. Παξαθνινχζεζε δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο Αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο Γηαδηθαζία / κέζνδνη / ηερληθέο Πξνζδηνξηζκφο ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ. Μεηάβαζε απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζε πξαθηηθνύο ζηόρνπο γηα θάζε νξγαλσηηθή ππνκνλάδα. Μεραληζκφο Οξηνζέηεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ ζηφρνπ- SMART. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Έιεγρνο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ελφςεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ απνθιίζεσλ ηελ δηφξζσζε ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο Μάξηηνο 21,22/2011 Μάηνο 23,24/2011 επηέκβξηνο 19,20/2011 Ννέκβξηνο 07,08/2011

6 ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΣΧΝ Ν.Π.Γ.Γ. ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. ζε Οηθνλνκηθνχο Γηεπζπληέο, Τπεχζπλνπο Λνγηζηεξίνπ θαη ζηειέρε ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ & Ν.Π.Γ.Γ. Κ.ΣΟΤΝΣΑ Πηςσιούσορ Πανεπιζηημίος Πειπαιά, Τμήμα Οπγάνωζηρ & Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων, Κάηοσορ Μεηαπηςσιακού πηςσίος Πανεπιζηημίος Πειπαιά. κάηοσορ Γιδακηωπικού Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών ζηη Φπημαηοοικονομική Γιοίκηζη, Λέκηοπαρ ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών (Λογιζηική & Φοπολογική Λογιζηική). Δπιζηημονικόρ Σςνεπγάηηρ ζηη Λογιζηική, ΤΔΙ ΑΘΗΝΩΝ. Διζηγηηήρ ζεμιναπίων ζηην Δθνική Σσολή Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και ζε άλλοςρ θοπείρ καθώρ και ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα ζηο γνωζηικό ανηικείμενο ηηρ Λογιζηικήρ, με πολςεηή διδακηική εμπειπία. 1 Ο ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ & Ν.Π.Γ.Γ. Πξνυπνινγηζκφο θαη δηπινγξαθηθφ Η κεραλνγξάθεζε θαη ην δηπινγξαθηθφ Οη βαζηθέο ξνέο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ (ΓΖΜΟΗΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ) ΣΟ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ Η έλλνηα ηνπ έξγνπ Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθέο κεζφδνπ Ο ζρεδηαζκφο θαη ηα βήκαηα. ΣΟ ΚΛΑΓΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ & Ν.Π.Γ.Γ. Σα 3 ινγηζηηθά θπθιψκαηα. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ Η πεξηνπζία ησλ δεκνζηψλ νξγαληζκψλ & Ν.Π.Γ.Γ. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ - ΑΠΟΘΖΚΖ Η έλλνηα ηεο απνζήθεο Η παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΞΟΓΧΝ Η ινγηζηηθή ηεο κηζζνδνζίαο Η ινγηζηηθή ησλ εμφδσλ. Ζ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ Η έλλνηα ησλ εζφδσλ Η ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ. ΔΗΓΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Οη πξνβιέςεηο (επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, γηα απνδεκηψζεηο απφ ηελ έμνδν πξνζσπηθνχ θιπ.) Η ινγηζηηθή ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα έξγα Η ινγηζηηθή ησλ δαλείσλ. ΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ & Ν.Π.Γ.Γ. Η νξγάλσζε ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο. Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη απαηηήζεηο ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ. Μάξηηνο 28,29/2011 Μάηνο 09,10/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011 Γεθέκβξηνο 05,06/2011

7 2 2 ΖΜΔΡΔ ΔΠΧΦΔΛΔΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ & ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ είλαη λα θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ρξεζηή & κε δηαθαλή ηξφπν δηαρείξηζε ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηδξπκάησλ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη ην ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ λα ράλεη έζνδα. ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΧΝ & ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαζέηε. ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οικονομικόρ Δπιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών, Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία ΓΔΝΗΚΑ: Γηαζήθε Δξκελεία φπνπ απαηηείηαη μεθαζαξηζκέλνη ζθνπνί Σξφπνο εθπιήξσζεο ηνπο Α. Ν. 2039/39 Δθηειεζηήο Γηαζήθεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Αξκνδηφηεηεο & ξφινο ηνπο. Γηαρείξηζε ηεο Πεξηνπζίαο Αθίλεηε Πεξηνπζία - Δπελδχζεηο & ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Γαπάλεο γηα ζθνπφ» γηα ιεηηνπξγία εμφδσλ» γηα ινηπά έμνδα Μηζζψζεηο Αθηλήησλ Θεωξήζεηο δηαθεξύμεωλ ΓΟΤ Απεπζείαο κηζζψζεηο Παξαηάζεηο κηζζψζεσλ Μαθξφρξνλε κίζζσζε Γηαηεξεηέα θηίξηα Δπαγγεικαηηθή ζηέγε Καηνηθία ην ζεκηλάξην ζα δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία Μάξηηνο 28,29/2011 Μάηνο 12,13/2011 επηέκβξηνο 22,23/2011 Ννέκβξηνο 28,29/2011

8 είλαη λα παξνπζηάζεη κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηελ ζσζηή ζχληαμε λνκηθψλ θαη ηερληθά άξηησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ νξζή δηαθίλεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ επηθνηλσλίαο Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ (ΚΔΓΤ) ΤΝΣΑΞΖ & ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Δπηθνηλσλία ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε Δίδε Δπηθνηλσλίαο θαη βειηίσζε ηεο χληαμε απαληεηηθνχ εγγξάθνπ Πξαθηηθή άζθεζε θαηάξηηζεο ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ζε Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο Τπνπξγείσλ, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ. ΗΧΑΝ. ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Πηςσιούσορ Νομικήρ Σσολήρ, Πανεπιζηημίος Αθηνών, Μεηαπηςσιακό δίπλωμα με ειδίκεςζη ζηη Γιοικηηική Δπιζηήμη, Νομικήρ Σσολήρ Πανεπιζηημίος Αθηνών, Απόθοιηορ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, Σηέλεσορ ΔΚΓΓΑ με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Γηνηθεηηθή Αιιεινγξαθία Δίδε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Δγθπξφηεηα δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Γηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ Πξαθηηθή άζθεζε θαηάξηηζεο ππεξεζηαθνχ ζεκείσκαηνο χληαμε εηζεγήζεσλ γλσκνδνηήζεσλ χληαμε πξαθηηθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ Μάξηηνο 10,11/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011

9 Σν ζεκηλάξην απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γχξσ απφ ην ζεζκφ ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή ηεο δηάθξηζε απφ ζπγγελείο έλλνηεο φπσο ε δσξεά, ε επηρνξήγεζε, ε δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηε ζπλέρεηα είλαη λα δψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν είηε απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο, κηα πιήξε, εκπεξηζηαησκέλε θαη ζαθή εηθφλα ηνπ λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή ρνξεγία κέζσ κίαο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο αθελφο κελ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνεηνηκαζίαο ησλ ρνξεγηθψλ πξνηάζεσλ θαη αθεηέξνπ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη αλάιεςεο ρνξεγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ζε: Γηεπζπληέο θαη ζηειέρε ηκεκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο επηρεηξήζεσλ. Πνιηηηζηηθνχο Γηαρεηξηζηέο. ηειέρε Μ.Κ.Ο ηειέρε Γεκνηηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηνηθεηηθά ηειέρε ζε Μνπζεία, Πνιηηηζηηθά Ιδξχκαηα θαη Οξγαληζκνχο. ΔΗΖΓΖΣΔ Πποϊζηάμενορ ηος Γπ. Φοπηγιών ηος Υποςπγείος Πολιηιζμού, Απόθοιηορ ηηρ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Γιδάκηωπ Πολιηιζηικήρ Φοπηγίαρ και επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών και ηος Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος Νομικόρ, Απόθοιηορ ηηρ Δθνικήρ Σσολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Σηέλεσορ ηος Γπαθείος Φοπηγιών. Διζηγηηέρ με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ Ν. 3525/07: ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΥΟΡΖΓΗΑ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΟΡΖΓΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Δηζαγωγηθέο Έλλνηεο Ιζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Υνξεγίαο ζηελ Αξραία Διιάδα. Οξηζκφο ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο Γηάθξηζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο απφ Γσξεά Δπηρνξήγεζε- Γηαθήκηζε Πξνψζεζε Πσιήζεσλ 2. Θεζκηθό Πιαίζην Ο Ν. 3525/07 πεξί «Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο» χγθξηζε πξνεγνχκελν θαη ηζρχνληνο Θεζκηθνχ πιαηζίνπ. Πσο ε Ν. 3525/07 ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο Πνιηηηζηηθήο Υνξεγίαο (Απινπνίεζε Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Φνξνινγηθά Κίλεηξα, Ηζηθνί Έπαηλνη, Υνξεγηθά Βξαβεία, Γηακφξθσζε Υνξεγηθήο Κνπιηνχξαο θαη Γενληνινγίαο) 3. Γηεζλήο Πξνζέγγηζε Γηεζλήο Γηαρείξηζε Υνξεγηψλ ζε επίπεδν Κξαηηθψλ θαη κε Κξαηηθψλ Φνξέσλ Δλαξκφληζε ησλ Δπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Υνξεγία ζηνλ Πνιηηηζκφ Γηεζλείο Υνξεγηθνί Οξγαληζκνί Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ζηελ Δπξψπε (Μειέηε Πεξηπηψζεσλ: Μ. Βξεηαλία - Ιηαιία Γαιιία Ιζπαλία) 4. Ζ Πιεπξά ηνπ Υνξεγνύκελνπ Γηακφξθσζε Φαθέινπ Υνξεγίαο Υνξεγηθήο Πξφηαζεο Η Υνξεγία Δπηθνηλσλίαο 5. Ζ Πιεπξά ηνπ Υνξεγνύ Σα θξηηήξηα απφθαζεο γηα αλάιεςε Υνξεγίαο θαη επηινγήο Υνξεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο απφ ηηο Δπηρεηξήζεηο. Αμηνιφγεζε Υνξεγηθνχ Πξνγξάκκαηνο Υνξεγηθή Γενληνινγία 6. Πξαθηηθή Άζθεζε Μειέηε Πεξηπηψζεσλ Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 02,03/2011 Οθηώβξηνο 20,21/2011

10 είλαη λα αλαιχζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ φπσο ηζρχεη ζήκεξα. ζε ηειέρε ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) θαη Ννκηθνχο πκβνχινπο Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο σο πξνζθέξνληεο. ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΜΔ ΗΥΤ ΑΠΟ 1/1/2008 ΝΔΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α) ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΠΔΗ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ (Ν.2286/1995, Π.Γ.394/1996, Π.Γ. 82/1996, Ν. 2522/1997, Ν.2741/1999, Π.Γ. 166/2003, Ν. 3377/2005, Ν. 3310/2005 Ν. 3414/2005, Π.Γ. 60/2007 ΦΔΚ 64/Α) ΟΛΔ ΟΗ ΝΔΔ ΑΛΛΑΓΔ Δληαίν πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ Δίδε Γηαγσληζκψλ Καλφλεο Γεκνζηεχζεσλ Τπνβνιή θαη Παξαιαβή Πξνζθνξψλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο Καηαθχξσζε θαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ Καηάξηηζε θαη Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο Δλζηάζεηο, πξνζθπγέο, έλδηθα βνεζήκαηα Δθηέιεζε ζχκβαζεο Πιεξσκή Πξνκεζεπηή Αζπλέπεηα Πξνκεζεπηή Κπξψζεηο ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΒΑ.ΤΜΔΧΝΗΓΖ Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθμώμ Σπουδώμ Παμτείου Παμεπιστημίου Αθημώμ. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στημ Ευρωπαϊκλη Οργάμωση & Διπλωματία, Απόφοιτος της Εθμικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Προϊστάμεμος στο τμήμα Προμηθειώμ της Γεμικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρομικής Διακυβέρμησης. Εισηγητής σεμιμαρίωμ με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάξηηνο 17,18/2011 Μάηνο 23,24/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 10,11/2011 Γεθέκβξηνο 12,13/2011

11 είλαη λα παξνπζηάζεη ην λέν εηδηθφ θνηλνηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ φινη νη Οξγαληζκνί ηνπ Γεκνζίνπ, νη πεξηθέξεηεο, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΓΖΜΟΗΔ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ (Π.Γ. 60/2007) 1. ΠΓ 60/2007 πεδίν εθαξκνγήο - Δλζσκάησζε νδεγίαο 2004/18/ΔΚ - Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο - Γαλεηζκφο ηθαλνηήησλ ηξίησλ - Κνηλνπξαμίεο - χληαμε ηερληθψλ - Γπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ - Ηιεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο 4. Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο - Αλνηθηή / θιεηζηή δηαδηθαζία - Γηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο - εμαηξέζεηο ζηνπο ππεπζχλνπο θαη ζηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Πεξηθεξεηψλ, ΝΠΓΓ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΑΓΑΜΑΝΣΗΓΟΤ Γηδάθησξ Ννκηθήο, Γηθεγφξνο,ηέιερνο Μνλάδαο παξαθνινχζεζεο Γηαγσληζκψλ θαη πκβάζεσλ πξνδηαγξαθψλ 2. Γεκνζηόηεηα Πξνζεζκίεο - Καλφλεο δεκνζηφηεηαο - Νέα ππνδείγκαηα - Νέα ρξεκαηηθά φξηα - Ηιεθηξνληθά κέζα δεκνζηφηεηαο - Πξνζεζκίεο Γπλαηφηεηεο κείσζεο πξνζεζκηψλ 3. πκθωλίεο πιαίζην - Ζιεθηξνληθέο δεκόζηεο ζπκβάζεηο - Μνλνκεξείο θαη πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πιαίζην - Απεπζείαο αλαζέζεηο - πκβάζεηο θάησ απφ ηα φξηα 5. Πνηνηηθή επηινγή Αλάζεζε - Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Δπηηξνπέο δηαγσληζκνχ - πλππνινγηζκψλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ Μάξηηνο 21,22/2011 Μάηνο 19,20/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/ ΧΡΔ

12 είλαη ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κηζζψζεηο αθηλήησλ θαζψο θαη εηδηθφηεξα ησλ κηζζψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ΟΣΑ θ.ι.π. ην ζεκηλάξην επίζεο ζα ππάξμνπλ θαη παξνπζηάζεηο ζπκβάζεσλ κε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ πξνζνρήο θαζψο θαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εηζήγεζεο. ζε Τπεχζπλνπο θαη ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, Τπεχζπλνπο Μηζζψζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκ. Σνκέα, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. & ησλ Ο.Σ.Α., Δπίζεο ελδηαθέξεη ηα ζηειέρε & ηνπο Τπαιιήινπο ηεο Οηθνλνκηθήο & Ννκηθήο Γ/λζεο ησλ αληίζηνηρσλ Τπεξεζηψλ. ΓΡΖΓ. ΒΤΣΗΝΗΓΖ Γικηγόπορ, Διδικόρ ζε θέμαηα Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ & Κηημαηολογίος. Πιζηοποιημένορ εκπαιδεςηήρ ζηο AMERICAN ARRESIAL INSTITUTE, με εξειδικεςμένερ ζποςδέρ ζηην Δκηίμηζη Ακινήηων. Διζηγηηήρ με μεγάλη ππακηική & διδακηική εμπειπία. ΜΗΘΧΔΗ ΑΚΗΝΖΣΧΝ & ΜΗΘΧΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΗΥΤΟΤΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΧΝ ΜΗΘΧΔΧΝ ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ ΚΡΗΗΜΑ ΖΜΔΗΑ ΜΔΧ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ΟΗ ΜΗΘΧΔΗ ΓΔΝΗΚΑ 1. Έλλνηα ησλ κηζζψζεσλ ζρέζε ηνπο κε άιιεο κνξθέο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ αθηλήησλ 2. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κηζζψζεσλ 3. Μίζζσζε θαηνηθίαο κίζζσζε επαγγεικαηηθή 4. Δηδηθέο θαηεγνξίεο κηζζψζεσλ 5. Μίζζσκα- δηάξθεηα κίζζσζεο ηξφπνο ππνινγηζκφο κηζζψκαηα. Σέιε θαη επηβαξχλζεηο 6. Σξφπνη ιχζεο ηεο κίζζσζεο θαηαγγειία ζπλέπεηεο πξφσξεο ιχζεο. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 1. Μηζζψζεηο ηνπ δεκνζίνπ 2. ρέζε ηνπο κε ΓΙΣ 3. Σξφπνη ζηέγαζεο 4. Σξφπνο δηελεξγείαο κηζζψζεσο 5. Γηάξθεηα 6. Γηαγσληζκφο δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο 7. Δπίηξνπν ζηέγαζεο δηαδηθαζία 8. Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 9. Πξσηφθνιιν παξάδνζε παξαιαβήο 10. Πξφσξε ιχζε 11. Πιεξσκή κηζζψκαηνο 12. Δμαηξέζεηο εθαξκνγήο 13. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Δξσηήζεηο απνξίεο πεξηπησζηνινγία Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 16,17/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011 Γεθέκβξηνο 05,06/2011

13 είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππαιιήισλ θαη ελ γέλεη ζηειερψλ ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο Πξνκήζεηεο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ γηα ην λέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο, ελφςεη ηεο κεηαβνιήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ησλ (λέσλ) απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. ζε πξντζηακέλνπο ππεξεζηψλ, ππαιιήινπο θαη δηθεγφξνπο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ηηο δηελεξγνχκελεο απφ ηα Ιδξχκαηα απηά Πξνκήζεηεο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ.ΒΟΤΛΓΑΡΖ Δπίηηκνο Γελ. Γ/ληεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ ΑΔΗ ΚΑΗ ΣΔΗ Παξνπζίαζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δηαθξίζεηο εθαξκνγήο ηνπ o Δζληθή λνκνζεζία Δπξσπατθε Ννκνζεζία o Δηδηθέο δηαηάμεηο πεξί ΑΔΙ - ΣΔΙ - ΔΛΚΔ o Έιεγρνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο θαηά πεξίπησζε o Αλνηθηή - Κιεηζηή δηαδηθαζία o Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο o πκθσλία - πιαίζην o Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο o Γηαπξαγκάηεπζε κε ή ρσξίο πξνθήξπμε - απεπζείαο αλάζεζε o πκπιεξσκαηηθέο θαη λέεο εξγαζίεο - δηθαίσκα πξναίξεζεο Γεκνζηφηεηα Πξνυπνινγηζκφο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Κξηηήξηα επηινγήο χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ - πνηνηηθή επηινγή αλαδφρνπ Μαηαίσζε - αθχξσζε δηαγσληζκνχ Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο Απξίιηνο 04,05/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 επηέκβξηνο 22,23/2011

14 ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηε λφκηκε δηαρείξηζε δηνίθεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ησλ Ι. Ναψλ, Ι. Μεηξνπφιεσλ θαη Ι. Μνλψλ θαη ησλ ελ γέλεη Δθθιεζηαζηηθψλ Ν.Π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. ζε Ιεξσκέλνπο θαη πνιίηεο κέιε Μεηξνπνιηηηθψλ θαη Δλνξηαθψλ πκβνπιίσλ, Ηγνπκελνζπκβνπιίσλ ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά φζνπο αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. ΠΑΝ. ΗΜΟΠΟΤΛΟ η. Οηθνλνκηθφο επηζεσξεηήο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΔΝΗΚΑ ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΧΝ ΜΖΣΡΟΠΛΔΧΝ, Η. ΝΑΧΝ, Η. ΜΟΝΧΝ, ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΖ ΥΧΡΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Πεξί θαηαζηαηηθνχ ράξηνπ ηεο εθθιεζηάο Καλνληζκφο πεξί ηεξψλ λαψλ - ελνξηψλ θαη εθεκέξησλ Δθηέιεζε εθθιεζηαζηηθψλ έξγσλ Μίζζσζε εθπνίεζε πεξηνπζίαο Δξαληθέο επηηξνπέο Έιεγρνο Ι. Μεηξνπφιεσλ θαη Ν.Π. πεξί Ιεξψλ Μφλσλ Γηνίθεζε Ιεξψλ Μνλψλ Πεξί εθπνηήζεσο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο Ι. Μνλψλ Αζθάιηζε νξζφδνμνπ εθεκέξηνπ θιήξνπ Καλνληζκφο ΟΓΔΠ o o o Όξγαλα δηνηθήζεσο Αξκνδηφηεηεο Λεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ Γηαηάμεηο πεξί Ιεξάο πλφδνπ Γηάξζξσζε αξκνδηφηεηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο νηθνλνκηθψλ Σερληθή δηαρεηξηζηηθνχ έιεγρνπ Σεξνχκελα βηβιία - ζηνηρεηά Μάξηηνο 31/3-1/4/2011 Μάηνο 30,31/2011 Οθηώβξηνο 06,07/2011

15 Σν ζεκηλάξην ζηνρεχεη ζην λα παξνπζηάζεη θαη λα επηκνξθψζεη ηα ζηειέρε ησλ Διιεληθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο λέεο νξγαλσηηθέο δνκέο, ζηηο λέεο ππεξεζίεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζχγρξνλσλ ζπιινγψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Αξρείσλ. Σα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ηε ζηεξίδνπλ θαη νη ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απνηεινχλ ην επξχηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Οη βηβιηνζήθεο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θεληξηθφ ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κηα θαη παξαδνζηαθά είλαη νη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαγξακκέλε γλψζε. Η δξάζε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ινηπψλ πιεξνθνξηαθψλ νξγαληζκψλ (αξρείσλ, κνπζείσλ, κνλάδσλ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο) ζηνλ ηνκέα απηφ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ απνηεινχλ αληηθείκελα ησλ ελνηήησλ ηνπ. ζε Βηβιηνζεθνλφκνπο, Γηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, Γηεπζπληέο, Πξντζηακέλνπο θαη ηειέρε ηα νπνία εξγάδνληαη ζε Γεκφζηεο & Γεκνηηθέο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ζε Βηβιηνζήθεο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. ΝΗΚ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ Καθηγηηήρ Δθαπμογών Τμήμαηορ Βιβλιοθηκονομίαρ και Σςζηημάηων Πληποθόπηζηρ ΤΔΙ Αθηνών με μεγάλη διδακηική εμπειπία ζηην οπγάνωζη ηων Δλληνικών Βιβλιοθηκών. BIBΛΗΟΘΖΚΔ & ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΡΖΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΝΔΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΛΟΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Βηβιηνζεθνλνκηθή Παηδεία: Έληππν θαη Φεθηαθφ πιηθφ πξνβνιήο θαη παξνπζίαζεο λέσλ ππεξεζηψλ Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ: Φεθηαθή δηδαζθαιία Νέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ρξεζηψλ Φεθηαθή δηδαζθαιία, Αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε ρξεζηψλ. Τπνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ςεθηαθψλ ζπιινγψλ, δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ: ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο βηβιηνζήθεο Φεθηαθέο βηβιηνζήθεο. Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ςεθηαθψλ θαη παξαδνζηαθψλ βηβιηνζεθψλ Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ζπιινγψλ Γηαρείξηζεο Βηβιηνζεθψλ Γηθηπαθνί ηφπνη Βηβιηνζεθψλ: Υξεζηηθφηεηα Αξρέο Οξγάλσζεο Γηνίθεζεο Γηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ Απηνκαηηζκφο Μεραλνξγάλσζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Βηβιηνζεθψλ Υξήζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Ηιεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο: Ηιεθηξνληθέο εθδφζεηο Βάζεηο δεδνκέλσλ, ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, ζεκαηηθέο πχιεο (portals) Αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο παξάδνζεο ηεθκεξίσλ Δμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ Αλάπηπμε δηθηχσλ βηβιηνζεθψλ Βηβιηνζεθνλνκηθέο Δθαξκνγέο - Απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα Μάξηηνο 31/3-1/4/2011 Ηνύληνο 2,3/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011,

16 ΣΟΥΟ ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ΔΠΧΦΔΛΔΣΔΡΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΧΝ & ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ λα θαηαζηεί αληηιεπηφ φηη ε ρξεζηή & κε δηαθαλή ηξφπν δηαρείξηζε ησλ ΓΔΝΗΚΑ: Γηαζήθε Δξκελεία φπνπ - Μηζζψζεηο Αθηλήησλ - Θεσξήζεηο δηαθεξχμεσλ θιεξνδνηεκάησλ ηδξπκάησλ δηεπθνιχλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο θαη ην ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑ λα ράλεη έζνδα. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη απαηηείηαη μεθαζαξηζκέλνη ζθνπνί Σξφπνο εθπιήξσζεο ηνπο Α. Ν. 2039/39 Δθηειεζηήο Γηαζήθεο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην - Αξκνδηφηεηεο & ξφινο ηνπο. - ΓΟΤ - Απεπζείαο κηζζψζεηο - Παξαηάζεηο κηζζψζεσλ - Μαθξφρξνλε κίζζσζε - Γηαηεξεηέα θηίξηα - Δπαγγεικαηηθή ζηέγε Καηνηθία ην ζεκηλάξην ζα ζηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΧΝ & ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ πνπ έρνπλ Γηαρείξηζε ηεο Πεξηνπζίαο Αθίλεηε Πεξηνπζία - Δπελδχζεηο δνζνχλ νπζηαζηηθέο ιχζεηο ζηα επηθνξηηζηεί κε ηε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γηαζέηε. η. Οικονομικόρ Δπιθεωπηηήρ Υποςπγείος Οικονομίαρ και Οικονομικών Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. & ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Γαπάλεο γηα ζθνπφ» γηα ιεηηνπξγία εμφδσλ ΣΟΠΟ» ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ γηα ινηπά έμνδα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία Καηόπηλ εθδειώζεωο ελδηαθέξνληνο επηθνηλωλήζηε καδί καο, Σει

17 θνπφs ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ, λα νδεγεζνχλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνπο εινρεχνληεο θηλδχλνπο θαη ιάζε κέρξη εμαιείςεσο ηνπο, ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ άζθεζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά θηλδχλνπο θξίζεηο πνπ θαζεκεξηλά πθίζηαληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο, λα ππνδείμεη ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, λα ηνπο βνεζήζεη λα νδεγήζνπλ ην ίδξπκα ηνπο ζηνλ θφζκν ηεο πνηφηεηαο, λα επηθέξεη ηελ αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ιδξπκάησλ µε ηνλ πιένλ απνηειεζµαηηθφ ηξφπν. Σν πξφγξαµµα απεπζχλεηαη ζε Γηεπζπληέs πξνζσπηθνχ, Γηνηθεηηθνχ, Οηθνλνκηθνχ ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε φισλ ησλ ηκεκάησλ, αιιά θαη ζε Πξντζηαµέλνπs ηµεµάησλ ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. ΥΡΖΣΟ ΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Οικονομολόγος MBA,MSc, PhD Καζεγεηήο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Δθπαηδεπηήο Γ Αζηπλνκίαο, Γηαβαιθαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο ΑΓΔΓΤ, Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ΑΓΔΓΤ, ρνιή Δπηκφξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ), Αθαδεκία Δξγαζία ΓΔΔ/ΙΝΔ, Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο TUV, Δθπαηδεπηήο θαη Πξαγκαηνγλψκνλαο ΔΦΔΣ θαη ΔΤΓ, Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. ΜΑΝΑGEMENT ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Διατείριζη βιολογικών κινδύνων ζηο νοζοκομειακό περιβάλλον Βηνινγηθνί θίλδπλνη ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα. Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ζην Ννζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη εθαξκνγή. Διατείριζη νοζοκομειακών αποβλήηων ( νομοθεζία, εθαρμογή) Κίλδπλνη ινηκψμεσλ θαη πξνζηαζία ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα - (λνκνζεζία, εθαξκνγή) Γηαηί ηα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο; Δίλαη φια ηα λνζνθνκεηαθά απφβιεηα επηθίλδπλα; Τπάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα; Διατείριζη κρίζεων ζηα νοζηλεσηικά Ιδρύμαηα - health Care Crisis Management Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα - (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θξίζεηο) - Έθηαθηεο αλάγθεο Διατείριζη κινδύνων και λαθών ζηα Νοζηλεσηικά Ιδρύμαηα καηάζηρωζη ζτεδίων διατείριζης κρίζεων µαδί µε ηηο πξνγξαµµαηηζµέλεο πεξηνδηθέο θαη έθηαθηεο αζθήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, επηβάιιεηαη απφ ηελ λνµνζεζία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζε αθηλεζία αζζελψλ, θαη ησλ έγθιεηζησλ ζε ηδξχµαηα. ρέδηα Γηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ Τι είναι ηο EMAS; Πψο ζπλδέεηαη ε εθαξκνγή ηνπ EMAS απφ έλαλ νξγαληζκφ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; Γηαηί εθαξκφδνπκε έλα χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζηα Ννζειεπηηθά Ιδξχκαηα; Ση ζεκαίλεη ν φξνο Αεηθφξνο (ή Βηψζηκε ) Αλάπηπμε; Ση ζεκαίλεη Βηψζηκε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ; Ση είλαη νη «πξάζηλεο»πξνκήζεηεο; Πψο εγθαζίζηαηαη θαη εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληνινγηθήο δηαρείξηζεο ζην Ννζνθνκείν ε ηελ θιηληθή.ση απαηηείηαη Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ Πνηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα πγείαο Δηζαγσγή έλλνηαο Πνηφηεηαο θαη Πνηνηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ. Μεηά ην ISO, ζεκεξηλή επνρή- Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο ηοσ EFQM. (Δπξσπατθφ Μνληέιν Πνηφηεηαο) European Foundation of Quality Management Καηόπιν εκδηλώζεως ενδιαθέρονηος επικοινωνήζηε μαζί μας.

18 ΣΟΥΟ θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα γλσξίδνπλ νη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηελ ππνρξέσζε ηνπο γηα αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνπλ ζην δηαδίθηπν. επίζεο, λα γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν αλάξηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάξηεζεο ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε αλάξηεζεο Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ησλ ΝΠΓΓ. (εηδηθφηεξα ζε: ππνπξγεία, ΝΠΓΓ, αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, πεξηθέξεηεο (θαζψο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο), δήκνπο (θαζψο θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο), νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ). Ζ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΡΥΖ ΣΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΧΝ ΝΟΜΧΝ & ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ - ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ( αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν θαη δεκνζηφηεηα απηψλ) - ΑΡΘΡΟ 2: ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (Τπνπξγεία, ΝΠΓΓ, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, Φνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ΓΔΚΟ, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α θαη Β Βαζκνχ, Ννκηθά Πξφζσπα θαη Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ, Όξγαλα εθπξνζψπεζεο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ) - ΑΡΘΡΟ 3: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (Τπνρξέσζε γηα άκεζε αλάξηεζε ησλ πξάμεσλ ζηνλ νηθείν δηθηπαθφ ηφπν, αλάξηεζε πεξηιήςεσλ) - ΑΡΘΡΟ 4: ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ (πξνυπφζεζε ε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, δηνξζψζεηο ιαζψλ σο πξνο ηελ εζθαικέλε αλάξηεζε πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν) - ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (κε αλάξηεζε πξάμεσλ πνπ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, επηθχιαμε ππέξ ησλ θξαηηθψλ απνξξήησλ, ησλ θαλφλσλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνπ εηαηξηθνχ ή άιινπ απφξξεηνπ) - ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (ζπγθξφηεζε νκάδαο δηνίθεζεο έξγνπ αλά θνξέα, δηαβίβαζε ζηνηρείσλ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα ηελ αλάξηεζε ζηνλ Κεληξηθφ Γηθηπαθφ ηνπ ηφπν, ζχζηαζε θεληξηθνχ δηθηπαθνχ ηφπνπ απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Γεκηνπξγία αξρείνπ ζε θάζε θνξέα θαη θεληξηθνχ αξρείνπ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν, έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο) - ΑΡΘΡΟ 7: ΓΙΑΘΔΗ ΣΔΤΥΧΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ (δσξεάλ δηάζεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο) - ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΧΝ (ππνρξέσζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ λα αλαξηνχλ ζην δηαδίθηπν ην νξγαλφγξακκά ηνπο, ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ κε θάζε είδνο εξγαζίαο) - ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ - ΑΡΘΡΟ 10: ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ (απφ γηα ηα Τπνπξγεία, απφ γηα ηα ΝΠΓΓ, απφ γηα ηνπο ΟΣΑ Α θαη Β Βαζκνχ). Γικηγόπορ. Διζηγηηήρ ζηο Ινζηιηούηο Δπιμόπθωζηρ ηος Δθνικού Κένηπος Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ, κάηοσορ Μεηαπηςσιακού ηίηλος ηος Απιζηοηελείος Πανεπιζηημίος Θεζζαλονίκηρ, Διζηγηηήρ ζεμιναπίων με πολςεηή διδακηική εμπειπία. Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 04,05/2011

19 1 ΖΜΔΡΑ Ζ ΝΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟΤ ΣΟΥΟ θνπφο ηνπ ζεµηλαξίνπ είλαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ Ννζνθνκείσλ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ λένπ Ννκνζρεδίνπ. Πεδίν εθαξκνγήο-πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ- Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ Τγείαο Καζνξηζκφο ησλ ελλνηψλ θαη αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. πκθσλία Πιαίζην Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνκεζεηψλ. Σν ζεκηλάξην απηφ απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ή απαζρνινχληαη ζε Γηεπζχλζεηο & Σκήκαηα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ ηαηξνηερλνινγηθψλ & αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εηδψλ δηαηξνθήο, εμνπιηζκνχ θιπ. Δπίζεο ζε εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ (αζθάιεηα, ζπληήξεζε, κηζζψζεσλ θιπ. πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ. Δμφθιεζε πξνκεζεπηψλ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ θαη αξκνδηφηεηέο ηεο. Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ. ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ Α. ΜΑΕΑΡΑΚΖ- ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ Οικονομολόγοι, Σηέλεσορ Υγείαρ και Μονάδαρ Κοινωνικήρ Φπονηίδαρ, Καθηγήηπια ΤΔΙ, Διζηγήηπια ζεμιναπίων με μεγάλη διδακηική εμπειπία. Μάξηηνο 11/2011 Απξίιηνο 11/2011 επηέκβξηνο 26/2011 Ννέκβξηνο 14/2011

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Βίθπ Παπαληθνιάνπ 3. θνπφο To κάζεκα «Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη

ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη Μεηαξξπζκίζεηο ησλ πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ

ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ ΗΗΗ. ΚΤΚΛΟ ΝΟΜΗΚΩΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ δαλεηζηή ή πηζησηή απέλαληη ζηνλ νθεηιέηε ή πησρφ αληηζηνίρσο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΘΝΗΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΗΑ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΣΔΛΗΗΚΖ ΔΡΓΑΗΗΑ: ΘΔΜΑ:: ««Ζ Τιιννππννί ίεζζε ηησλλ Δππη ηρρεεη ηξξεζζη ηααθθψλλ ηηφφρρσλλ κέέζζσ Σππππννππννη ηεκέέλλσλλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Δηοίθεζε κέζω Σηότωλ: Ο προϋποιογηζκός προγρακκάηωλ ζηο πιαίζηο ηοσ δηαρθούς εθζσγτροληζκού ηες ειιεληθής δεκόζηας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα