Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ"

Transcript

1 Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ ΑΞΙΟΡΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΩΚΑ (ΕΜΠ), ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΕΛΛΟ (ΕΜΠ) liee.ntua.gr infostrag.gr ΣΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΗ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ 2011

2 Ανοικτι πρόςβαςθ (openaccess.gr) 2 Ανοικτι Ρρόςβαςθ είναι θ ελεφθερη, άμεςη, διαρκήσ και απαλλαγμζνη από τζλη και τουσ περιςςότερουσ περιοριςμοφσ πνευματικϊν δικαιωμάτων διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε ψθφιακό ακαδθμαϊκό και επιςτθμονικό περιεχόμενο. Οι αναγνϊςτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν ελεφκερα το διατικζμενο υλικό για ερευνθτικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και άλλουσ ςκοποφσ. Σκοπόσ τθσ είναι θ διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν. Ανοιχτό περιεχόμενο Ελεφκερο περιεχόμενο Το ελεφκερο περιεχόμενο, ςε αντίκεςθ με το ανοιχτό, μπορεί να τροποποιθκεί.

3 3 Οφζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ από τθν «ανοικτι πρόςβαςθ» Ελεφθερη και άμεςη πρόςβαςη ςε επιςτθμονικά περιοδικά. Δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ αναγνωςιμότθτασ των επιςτθμονικϊν τουσ άρκρων και απόκτθςθ περιςςότερων αναφορϊν (citations). Εφκολη και άμεςη επικοινωνία με μζλθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ. Διαχείριςθ και παρακολοφθηςη τησ πορείασ του ζργου μζςω τθσ αξιοποίθςθσ εφχρθςτων διαδικτυακϊν εργαλείων (π.χ. ςτατιςτικϊν). Ομοιομορφία του επιςτθμονικοφ υλικοφ ςε ςχζςθ με τα διεκνι πρότυπα. Μειωμζνα ζξοδα για τθ διάχυςθ του επιςτθμονικοφ υλικοφ. Διάδοςη τησ γνϊςησ.

4 4 Μειονεκτιματα που απορρζουν από τθν «ανοικτι πρόςβαςθ» Διςτακτικότητα των ςυγγραφζων απζναντι ςτον ανοιχτό τρόπο δθμοςίευςθσ. Η εγκυρότητα πολλζσ φορζσ αμφιςβθτείται, λόγω, κυρίωσ, των ευκολιϊν που προςφζρει το διαδίκτυο (μθ περιοριςμζνοσ όγκοσ περιεχομζνου, δεν υπάρχουν ζξοδα εκτφπωςθσ κλπ.). Φόβοσ λογοκλοπισ και άλλων μορφϊν κατάχρθςθσ. Γενικά, θ ζλλειψθ ενόσ αυςτθρά καθοριςμζνου θεςμικοφ πλαιςίου αποτελεί τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν αποκετθρίων.

5 Ανοικτζσ Υποδομζσ ΕΜΡ 5 Το Κζντρο Δικτφων ΕΜΠ ζχει αναλάβει από το 1995 τθ διαχείριςθ του προθγμζνου πρότυπου δικτφου επικοινωνιϊν, υπολογιςτϊν και ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Το Δίκτυο Τηλεματικήσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων: τθλεπικοινωνιακζσ παροχζσ (5381 διπλζσ και 1015 μονζσ), δίκτυο δεδομζνων υψθλισ απόδοςθσ (ζωσ 155 Μbps), πρόςβαςθ προσ το Internet 1 Gbps για κίνθςθ εντόσ Ελλάδασ και 100 Mbps για κίνθςθ εκτόσ Ελλάδασ ςε: Ράνω από 5000 ςυνδεδεμζνουσ υπολογιςτζσ με πρόςβαςθ ςτο τοπικό δίκτυο 10/100 Mbps και προσ το Internet 1 Gbps για κίνθςθ εντόσ Ελλάδασ και 100 Mbps για κίνθςθ εκτόσ Ελλάδασ. Ράνω από 3000 χριςτεσ ςτο τθλεφωνικό δίκτυο. Μθνιαία πάνω από 9000 χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ απομακρυςμζνθσ τθλεφωνικισ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο.

6 Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτο ΕΜΡ 6 Για όλουσ Υπθρεςία καταλόγου (directory) Ιςτοςελίδα ΕΜΡ Ηλεκτρονικόσ χάρτθσ Ρολυτεχνειοφπολθσ Για τα μζλθ του ΕΜΡ Σφνδεςθ ςτο δίκτυο δεδομζνων ΕΜΡ Αίκουςεσ πολυμζςων και τθλεκπαίδευςθσ WiFi Hotspots Κατάλογοσ βιβλιοκικθσ ΕΜΡ Ηλεκτρονικά περιοδικά Εκπαιδευτικό λογιςμικό Εργαςτιρια προςωπικϊν υπολογιςτϊν Υπθρεςία φοιτθτολογίου Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων (mycourses.ntua.gr)

7 Κεντρικι Βιβλιοκικθ Ε.Μ.Ρ.-υπθρεςίεσ 7 Βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων Αλφαβθτικόσ κατάλογοσ και ςφντομθ περιγραφι των διακζςιμων βάςεων δεδομζνων Ηλεκτρονικά περιοδικά Ρρόςβαςθ και αναηιτθςθ ςε εκατοντάδεσ επιςτθμονικά άρκρα μζςω του διαδικτφου Πληροφοριακή ςυλλογή Ρρόςβαςθ και αναηιτθςθ ςτο πλιρεσ κείμενο βιβλίων, εγκυκλοπαιδειϊν, λεξικϊν κ.α. Δίκτυο Ελληνικϊν Ακαδημαϊκϊν Βιβλιοθηκϊν (HEAL-LINK) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο Κεντρικήσ Βιβλιοθήκησ Ε.Μ.Π Ελλθνικι Επιςτθμονικι και Τεχνικι Βιβλιογραφία ( ) Ηλεκτρονική Υποςτήριξη Μαθημάτων Ηλεκτρονικά μακιματα / e-courses & Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) Ε.Μ.Ρ

8 Υπθρεςίεσ του ΕΔΕΤ για τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα 8 Ρροςφζρει: Οικονομικό internet ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ 50 GB διαδικτυακοφ αποκθκευτικοφ χϊρου Ηλεκτρονικι παροχι ςυγγραμμάτων Δωρεάν διάκεςθ εμπορικοφ λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν Απευκφνεται ςε: Ρροπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ΑΕΙ και ΤΕΙ (και ΕΑΡ) Φοιτθτζσ και μζλθ τθσ ελλθνικισ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ Φοιτθτζσ ελλθνικϊν ΑΕΙ και ΤΕΙ Φοιτθτζσ ελλθνικϊν ΑΕΙ και ΤΕΙ

9 Ζρευνα 9 Βακμόσ ενθμζρωςθσ των φοιτθτϊν για τισ ανοικτζσ υπθρεςίεσ και το ανοικτό περιεχόμενο Βακμόσ χριςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν Σχόλια ςχετικά με το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προτάςεισ για βελτίωςι τουσ 66% 23% 11% ΆΛΛΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΕΜΡ - ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΡ - ΧΗΜΜΗΧ 43% >3 ζτοσ 57% 1-2 ζτοσ 48% ΚΤΡ 52% ΠΧΙ ΚΤΡ

10 Βακμόσ ενθμζρωςθσ (1=κακόλου ενιμεροσ 5=απόλυτα ενιμεροσ) 10 Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 4,47 Υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ταχφτθτα ςφνδεςθσ του Ρανεπιςτθμίου ςτο διαδίκτυο Υπθρεςία ταυτοποίθςθσ και ςυνεργαηόμενεσ υπθρεςίεσ (π.χ. Ρίκοσ, ScienceDirect) Υπθρεςία φιλοξενίασ ιςτοςελίδων 2,40 2,36 3,34 3,74 ΜΟ Υπθρεςία ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 2,23 Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (VPN) 1,

11 11 Βακμόσ χριςθσ (1=κακόλου 5=κακθμερινι χριςθ) Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 3,79 Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο μζςω αςφρματθσ τεχνολογίασ (wi-fi) Εργαςτιρια προςωπικϊν υπολογιςτϊν 3,28 3,17 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πανεπιςτθμίου Υπθρεςίεσ ΕΔΕΤ (π.χ. Εφδοξοσ, Ρίκοσ, Δίοδοσ) Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ 2,15 2,04 2,40 ΜΟ Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (VPN) 1,

12 12 Ενθμζρωςθ και χριςθ ανά ζτοσ ςπουδϊν Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 4,2 4,8 Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 3,3 4,3 Υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 3,6 4,0 Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο μζςω αςφρματθσ τεχνολογίασ (wi-fi) 2,9 3,7 Ταχφτθτα ςφνδεςθσ του Ρανεπιςτθμίου ςτο διαδίκτυο 2,9 3,8 Εργαςτιρια προςωπικϊν υπολογιςτϊν 2,7 3,7 Υπθρεςία ταυτοποίθςθσ και ςυνεργαηόμενεσ υπθρεςίεσ (π.χ. Ρίκοσ, ScienceDirect) 2,5 2,5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πανεπιςτθμίου 2,2 2,7 Υπθρεςία φιλοξενίασ ιςτοςελίδων 1,9 2,8 Υπθρεςίεσ ΕΔΕΤ (π.χ. Εφδοξοσ, Ρίκοσ, Δίοδοσ) 1,7 2,6 Υπθρεςία ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 1,5 2,9 Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ 1,9 2,3 Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (VPN) 1,2 2,1 Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (VPN) 2 1,1 1,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1-2 ζτοσ >3 ζτοσ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1-2 ζτοσ >3 ζτοσ

13 Ενθμζρωςθ και χριςθ ανάλογα με τθν επιλογι ι όχι μακθμάτων που ςχετίηονται με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ 13 Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 4,7 4,9 Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 4,0 4,4 Υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 3,7 4,5 Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο μζςω αςφρματθσ 3,4 3,7 Ταχφτθτα ςφνδεςθσ του Ρανεπιςτθμίου ςτο 3,5 3,7 Εργαςτιρια προςωπικϊν 3,2 3,3 Υπθρεςία ταυτοποίθςθσ και ςυνεργαηόμενεσ 2,0 3,5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1,6 2,7 Υπθρεςία φιλοξενίασ ιςτοςελίδων 2,3 2,5 Υπθρεςίεσ ΕΔΕΤ (π.χ. Εφδοξοσ, Ρίκοσ, Δίοδοσ) 2,1 2,6 Υπθρεςία ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 2,0 2,5 Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ 1,8 2,5 1,5 1,6 Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου 1,1 1,3 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 ΠΧΙ ΚΤΡ ΚΤΡ ΠΧΙ ΚΤΡ ΚΤΡ

14 Σχόλια προτάςεισ βελτίωςθσ (1= διαφωνϊ απόλυτα 5= ςυμφωνϊ απόλυτα) (1/2) 14 Οι διαδραςτικζσ εργαςίεσ ςτα μακιματα τθσ ςχολισ (π.χ. εργαςίεσ που ανεβαίνουν ςτο διαδίκτυο, όπωσ ςε blogs, και ςχολιάηονται από τουσ ςυμφοιτθτζσ μου κ.ά.) κα ενιςχφςουν τον τρόπο μάκθςθσ Τα μακιματα τθσ ςχολισ κα πρζπει να αξιοποιιςουν ςε μεγαλφτερο βακμό τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. διδαςκαλία περιςςότερων μακθμάτων ςτο pc lab) Οι ψθφιακζσ υποδομζσ κα πρζπει να αναβακμιςτοφν άμεςα και να γίνουν πιο αποδοτικζσ 3,49 3,81 4,21 ΜΟ Οι ψθφιακζσ υποδομζσ του πανεπιςτθμίου και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ μου 3,

15 Σχόλια προτάςεισ βελτίωςθσ (1= διαφωνϊ απόλυτα 5= ςυμφωνϊ απόλυτα) (2/2) 15 Οι διαδραςτικζσ εργαςίεσ ςτα μακιματα τθσ ςχολισ (π.χ. εργαςίεσ που ανεβαίνουν ςτο διαδίκτυο, όπωσ ςε blogs, και ςχολιάηονται από τουσ ςυμφοιτθτζσ μου κ.ά.) κα ενιςχφςουν τον τρόπο μάκθςθσ Τα μακιματα τθσ ςχολισ κα πρζπει να αξιοποιιςουν ςε μεγαλφτερο βακμό τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. διδαςκαλία περιςςότερων μακθμάτων ςτο pc lab) Οι διαδραςτικζσ εργαςίεσ ςτα μακιματα τθσ ςχολισ 3,9 (π.χ. εργαςίεσ που ανεβαίνουν 4,6 ςτο διαδίκτυο, όπωσ ςε blogs, και Τα μακιματα τθσ ςχολισ κα πρζπει να αξιοποιιςουν 3,4 ςε μεγαλφτερο βακμό 4,2τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. 4,0 3,8 4,1 4,9 Οι ψθφιακζσ υποδομζσ κα πρζπει να αναβακμιςτοφν άμεςα και να γίνουν πιο αποδοτικζσ Οι ψθφιακζσ υποδομζσ κα πρζπει 2,8να αναβακμιςτοφν άμεςα και να γίνουν 4,1 πιο αποδοτικζσ 2,9 3,4 Οι ψθφιακζσ υποδομζσ του πανεπιςτθμίου και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ μου Οι ψθφιακζσ υποδομζσ του πανεπιςτθμίου 3,0 και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 3,8 καλφπτουν πλιρωσ τισ 3,5 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1-2 ζτοσ >3 ζτοσ ΠΧΙ ΚΤΡ ΚΤΡ

16 Συμπεράςματα 16 Οι υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τα μακιματα τθσ ςχολισ, όπωσ οι ιςτοςελίδεσ μακθμάτων, είναι περιςςότερο διαδομζνεσ ςτουσ φοιτθτζσ. Οι φοιτθτζσ που βρίςκονται ςτο 3 ο ζωσ και το 5 ο ζτοσ ςπουδϊν γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχουσ φοιτθτζσ του 1 ου και 2 ου ζτουσ. Τα μακιματα που ςχετίηονται με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ βοθκοφν ςτθ διάδοςθ και τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Η μεγαλφτερη αξιοποίηςη των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κακϊσ και θ ενςωμάτωςθ διαδραςτικών εργαςιών, κυριαρχοφν ωσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του τρόπου μάκθςθσ.

17 Πταν πζςει το τείχοσ 17 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

18 18 Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ!

19 19 Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 3,3 4,2 4,9 Ιςτοςελίδεσ μακθμάτων 2,7 3,6 4,2 Υπθρεςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 2,8 4,1 3,6 Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο μζςω αςφρματθσ 2,3 3,5 4,0 Ταχφτθτα ςφνδεςθσ του Ρανεπιςτθμίου ςτο 3,5 2,6 3,1 Εργαςτιρια προςωπικϊν υπολογιςτϊν 3,2 3,4 3,0 Υπθρεςία ταυτοποίθςθσ και ςυνεργαηόμενεσ 2,0 1,5 2,8 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πανεπιςτθμίου 2,2 2,5 3,8 Υπθρεςία φιλοξενίασ ιςτοςελίδων 2,4 2,2 2,5 Υπθρεςίεσ ΕΔΕΤ (π.χ. Εφδοξοσ, Ρίκοσ, Δίοδοσ) 2,3 2,0 1,7 Υπθρεςία ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν 2,3 2,0 2,3 Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ βιβλιοκικθσ 1,5 2,1 2,6 Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (VPN) 1,5 1,8 2,1 Υπθρεςία εικονικοφ ιδιωτικοφ δικτφου (VPN) 2 1,2 1,4 1,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 ΕΜΡ - ΧΗΜΜΗΧ ΕΜΡ - ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΡ - ΧΗΜΜΗΧ ΕΜΡ - ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΆΛΛΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΆΛΛΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ

20 20 Οι διαδραςτικζσ εργαςίεσ ςτα μακιματα τθσ ςχολισ (π.χ. εργαςίεσ που ανεβαίνουν ςτο διαδίκτυο, όπωσ ςε blogs, και ςχολιάηονται από τουσ ςυμφοιτθτζσ μου κ.ά.) κα ενιςχφςουν τον τρόπο μάκθςθσ 3,6 4,0 4,5 Τα μακιματα τθσ ςχολισ κα πρζπει να αξιοποιιςουν ςε μεγαλφτερο βακμό τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (π.χ. διδαςκαλία περιςςότερων μακθμάτων ςτο pc lab) 3,6 3,5 4,0 ΕΜΡ - ΧΗΜΜΗΧ Οι ψθφιακζσ υποδομζσ κα πρζπει να αναβακμιςτοφν άμεςα και να γίνουν πιο αποδοτικζσ 3,1 4,0 4,6 ΕΜΡ - ΆΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΆΛΛΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ Οι ψθφιακζσ υποδομζσ του πανεπιςτθμίου και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ μου 2,8 2,8 3,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

21 Ψθφιακά αποκετιρια 21 Ρρόκειται για ψηφιακζσ βάςεισ δεδομζνων που ςυγκεντρϊνουν, διατθροφν και παρζχουν ελεφκερθ και χωρίσ περιοριςμό πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικό και ερευνθτικό υλικό. Τα ακαδημαϊκά / ερευνητικά ψηφιακά αποθετήρια ζχουν ωσ ςτόχο τθν εφκολθ και άμεςθ πρόςβαςθ ςε ψθφιακό υλικό που υλοποιείται και υποςτθρίηεται από κάποιο ακαδθμαϊκό ίδρυμα ι ερευνθτικό φορζα. Τα βαςικά χαρακτηριςτικά των ψθφιακϊν αποκετθρίων είναι: θ άμεςθ ςυγκζντρωςθ τθσ παραγόμενθσ γνϊςθσ, θ οργανωςιακι ηωτικότθτα, θ προϊκθςθ των δραςτθριοτιτων ενόσ φορζα, θ ςυμμετοχι των μελϊν μιασ κοινότθτασ, θ ςυνεργαςία με άλλουσ, θ παροχι νζων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ, θ μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ των ψθφιακϊν αντικειμζνων. Στθν Ελλάδα αναπτφςςονται κυρίωσ από ακαδθμαϊκά ιδρφματα: 10 από 23 ΑΕΙ και 4 από 16 ΤΕΙ ζχουν τα δικά τουσ αποκετιρια ενϊ άλλα (π.χ. Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ) χρθςιμοποιοφν το «Άρτεμισ» (του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν).

22 22 Ανοικτά ψθφιακά ιδρυματικά αποκετιρια Αποθετήριο (Dspace) Ίδρυμα Περιεχόμενο NTUA Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Εκπαιδευτικό Απόκεμα - Ιδρυματικό Αποκετιριο Νθμερτισ Ακαδθμαϊκό Αποκετιριο Διδακτορικϊν Διατριβϊν Ράνδθμοσ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Ψθφίδα Ψθφιακι Βιβλιοκικθ και Ιδρυματικό Κατακετιριο E-Locus Ιδρυματικό Κατακετιριο τθσ Βιβλιοκικθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ Εφρθκα! Ιδρυματικό Κατακετιριο Ανοικτισ Ρρόςβαςθσ ΕΣΤΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΟΘΕΤΗΙΟ Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο Εργαςτιρι Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Υψθλϊν Επιδόςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Ράντειο Ρανεπιςτιμιο Βιβλιοκικθ & το Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ Τμιμα Μθχανοργάνωςθσ του Ρανεπιςτθμίου ΑΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ ΤΑ Βιβλιοκικθ ΣΕΜΙΝΑΙΑ και ΤΗΣ Κζντρο ΕΜΟΥΡΟΛΗΣ Ρλθροφόρθςθσ 2011 του Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου Διπλωματικζσ, μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ διατριβζσ Δυνατότθτα δθμοςίευςθσ ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ Μεταπτυχιακζσ εργαςίεσ και διδακτορικζσ διατριβζσ Συγγραφικι δραςτθριότθτα των μελϊν του πανεπιςτθμίου Μεταπτυχιακζσ εργαςίεσ και διδακτορικζσ διατριβζσ Ρροςβάςιμθ μόνο από υπολογιςτζσ που είναι ςυνδεδεμζνοι με το δίκτυο του Ρανεπιςτθμίου Ρεριλαμβάνεται όλθ θ πνευματικι παραγωγι του ιδρφματοσ Ρτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ διατριβζσ

23 Άλλα ανοικτά ψθφιακά αποκετιρια 23 Αποθετήριο Ίδρυμα /Φορζασ Περιεχόμενο e-ρεριοδικό Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ επιςτθμονικά άρκρα και εργαςίεσ Hellenic Journal of Cardiology Ελλθνικι Καρδιολογικι Εταιρείασ άρκρα ςτον τομζα τθσ καρδιαγγειακισ ιατρικισ Ελλθνικι Ορκοδοντικι Επικεϊρθςθ e-ρεριοδικό «Αναηθτιςεισ ςτθ Φυςικι Αγωγι & τον Ακλθτιςμό» ΡΑΝΔΕΚΤΗΣ Ψθφιακό Αποκετιριο Ρεριοδικοφ Σπουδαί CSSE Ιδρυματικό Αποκετιριο Επιςτθμονικό περιοδικό "Ραιδαγωγικά ρεφματα ςτο Αιγαίο" Ανζμθ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν Ρζργαμοσ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Κοςμόπολισ Συλλογι ελλθνικϊν λογοτεχνικϊν περιοδικϊν Ψθφιακι Βιβλιοκικθ Θεόφραςτοσ Ορκοδοντικι Εταιρεία τθσ Ελλάδασ Ελλθνικι Ακαδθμία Φυςικισ Αγωγισ Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Εργαςτιριο Computational Systems & Software Engineering Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ Ραιδαγωγικό Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου Βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ Υπολογιςτικό Κζντρο Βιβλιοκθκϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Υπό το πλαίςιο του ζργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ» Τμιμα Γεωλογίασ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ Εκδίδεται δυο φορζσ το χρόνο ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του χωρίσ χρζωςθ ςυλλογζσ ελλθνικισ ιςτορίασ και πολιτιςμοφ πολιτιςμοφ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν Ψθφιακό Αποκετιριο Ρεριοδικοφ Σπουδαί δθμοςιεφςεισ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ του εργαςτθρίου Διεκνισ περιοδικι ζκδοςθ παιδαγωγικϊν προβλθματιςμϊν online - ζκδοςθ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ υλικό που ςχετίηεται με τον Νεότερο Ελλθνιςμό («Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ») ςυλλογι Ιςτορικοφ Αρχείου του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΕΚΡΑ) πλιρεσ κείμενο 20 φιλολογικϊν και λογοτεχνικϊν περιοδικϊν ( ) δθμοςιεφματα ζντυπων και μθ περιοδικϊν εκδόςεων, πρακτικά ςυνεδρίων, κλπ. με γεωλογικό ενδιαφζρον.

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ Χριςτόφοροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ

Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ εμινάριο τθσ Ερμοφπουλθσ για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα