. Μέλισσας Η «αισθητική» της διοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". Μέλισσας Η «αισθητική» της διοίκησης"

Transcript

1 . Μέλισσας Η «αισθητική» της διοίκησης 1. Ήδη το πρώτο σχετικά ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για την Πολεοδοµία, το ν.δ / (άρθρ. 9 παρ. 1-4 και 10, αρθρ. 160 ΚΒΠολΝ), προέβλεπε ότι µπορεί η ιοίκηση να επιβάλλει οποιουσδήποτε όρους και περιορισµούς, κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών στα ακίνητα, καθώς και στις ανεγειρόµενες και επισκευαζόµενες οικοδοµές στις πόλεις και τις κωµοπόλεις, για λόγους που άπτονται της αισθητικής, της υγιεινής, και της γενικής οικονοµίας της πόλης. ιατάξεις για την αισθητική των κτιρίων, προέβλεπαν και το διάταγµα «περί καθορισµού των όρων και περιορισµών της εκτός ζώνης των πόλεων και εγέρσεως οικοδοµές αυτών», ο πρώτος Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (π.δ ) και ο ν. 3741/1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. 1 Ωστόσο, τα νοµοθετήµατα αυτά δεν κατόρθωσαν να διασφαλίσουν µια πολεοδο- µική αισθητική, παρά στόχο είχαν την αποκατάσταση προσφύγων την δεκαετία του 1920 και την ορθολογική αναδιανοµή του πληθυσµού, που τελικά δεν επετεύχθη. ιότι, η χωροθέτηση των πόλεων έγινε αυθόρµητα και συνεχίσθηκε η ανάπτυξη της αυθαίρετης δόµησης, τόσο στις παρυφές της πόλης, όσο και µέσα στην πόλη, µε αποτέλεσµα την πολεοδοµική υπερδιοργάνωση της πρωτεύουσας και την συνέχιση της ελεύθερης οικοδόµησης της υπαίθρου. 2. Η περιφρούρηση της αισθητικής της πρωτεύουσας και η προστασία των ιστορικών της κτιρίων ανατέθηκε µε µε τον α.ν. 508/1937 στο Ανώτατο Πολεοδοµικό Οργανισµό της Πρωτεύουσας. Ο κύριος στυλοβάτης αυτού του εγχειρήµατος ήταν ο πολεοδόµος Κωνσταντίνος οξιάδης, που οι προσπάθειες του έσβησαν µόλις τέσσερα χρόνια µετά την ίδρυση του Οργανισµού, κυρίως λόγω των αντιδράσεων των ή- µων και Κοινοτήτων και τον ερχοµό του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Οι µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο µεταρρυθµιστικές πολεοδοµικές προσπάθειες, όπως η ίδρυση του Υπουργείου ηµοσίων Έργων µε το π.δ. 363/1960, η θέσπιση της ιεύθυνσης Ρυθµιστικών Μελετών Περιοχής Πρωτευούσης µε επικεφαλή τον Προκόπη Βασιλειάδη, το Σχέδιο Πλαίσιο για την πρωτεύουσα του 2000 του Στέφανου Μάνου που θεσπίστηκε το 1980, καθώς και οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Α. Τρίτση µε τον Ν. 1337/83 και τα Ρυθµιστικά Σχέδια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 1515/1985 και 1561/1981, ελάχιστο ενδιαφέρον επέδειξαν για την αισθητική των κτιρίων και των πόλεων. Μέληµα τους ήταν ο περιορισµός της οικιστικής ανάπτυξης, ενώ ως αισθητική εκλαµβανόταν η «αναγνώριση της πραγµατικής πόλης», δηλαδή αποσκοπούσαν τα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα στην σταθεροποίηση και την βελτίωση της ήδη, κατά την εποχή εκείνη, διαµορφωµένης πολεοδοµικής φυσιογνωσίας 2. 1.ΜΕΛΙΣΣΑ, Θεµελιώδη ζητήµατα του χωροταξικού σχεδιασµού,2002σ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, σ. 357 επ. σε: Επιµ. Γ. Καυκαλά, Ζητήµατα Χωρικής Ανάπτυξης,

2 Η αισθητική πολεοδοµική αντίληψη περιφρουρείται στην ελληνική νοµοθεσία µε νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των µνη- µείων, ειδικότερα στον «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενέστερων του 1830», καθώς επίσης και µε τον µεταγενέστερο Ν. 3028/2002 σε συνδυασµό µε τον Ν. 1577/1985 (τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό), δηλαδή στη σχετική νοµοθεσία για τα διατηρητέα οικήµατα. 3.Ο χαρακτηρισµός ενός διατηρητέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1469/1950 όπως τροποποιήθηκε µπορεί να γίνει από την ιοίκηση «λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής, κοινωνικής, εθνικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους» για τα ακίνητα, ενώ «λόγω της κοινωνικής, εθνικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιοµηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής σηµασίας τους» για τα κινητά. Όπως έχετε διαπιστώσει ήδη, τα κριτήρια που θέτει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο καθώς και τα κριτήρια που επικαλείται συνήθως το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο όταν αποφαίνεται επί των ασκουµένων αντιρρήσεων του κυρίου ή του νοµέα κατά τη διαδικασία της κήρυξης ενός κτιρίου διατηρητέου είναι ευρεία και ασαφή. Ωστόσο, από τη στιγµή που η νοµιµότητα των πολεοδοµικών επεµβάσεων της ιοίκησης συναρτάται άµεσα µε την αντίληψη της ιοίκησης για την αισθητική, ο- ρισµένοι θεωρητικοί εκτιµούν ότι διαµορφώνεται µια διοικητική αισθητική 3. Με βάση αυτά τα κριτήρια η επιλογή των οικηµάτων που θα θεωρηθούν άξια προστασίας και πιστοποιούν την αντίληψη της ιοίκησης για την αισθητική εναπόκειται και στην τύχη. 4 Αν η διοικητική αντίληψη για την αισθητική είναι τυχαία για τον χαρακτηρισµό διατηρητέων οικηµάτων που κτίστηκαν πριν από σαράντα ή πενήντα χρόνια, τότε ποια είναι εκείνα τα κριτήρια που θα όφειλε η διοίκηση να επικαλεστεί για την διατήρηση σύγχρονων οικηµάτων ή αντίστροφα µπορεί η ιοίκηση να µην χορηγήσει άδεια οικοδόµησης ενός οικήµατος λόγω αισθητικής βλάβης; ύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 1. Στη Μύκονο, Έλληνας Κροίσος προσκαλεί επιφανείς αρχιτέκτονες από την Ιαπωνία και την Ισπανία για να του κτίσουν την πλέον πρωτοποριακή εξοχική κατοικία. Μπορεί η αρµόδια Πολεοδοµία να µην χορηγήσει τη σχετική πολεοδοµική άδεια, διότι προσβάλλεται η αισθητική της αντίληψη; 2. Σε βασικούς άξονες της πρωτεύουσας όπως στη Βασιλίσσης Σοφίας, ή στη Κηφισίας εργολάβοι και αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 90 έκτισαν οικοδοµήµατα που χαρακτηρίσθηκαν είτε ως το πλέον αντιπροσωπευτικά δείγµατα της µεταµοντέρνας αντίληψης για την αρχιτεκτονική είτε ως τερατουργήµατα. Μπορεί το Πολεοδοµικό Γραφείο Αθηνών να επιλέξει ένα οίκηµα ότι προκαλεί αισθητική βλάβη και να το κατεδαφίσει; 3 ΕΛ. ΤΡΟΒΑ, Το πολιτιστικό περιβάλλον κατά το Σύνταγµα του 1975/86/2001, 2003, σ ΕΛ. ΤΡΟΒΑ, Το πολιτιστικό περιβάλλον, o.π. σ. 293, 2

3 3. Όπως γνωρίζετε, η διασφάλιση της αισθητική ποιότητας έχει ανατεθεί σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµοθετικό καθεστώς στις κατά τόπο Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, στις Εφορίες Αρχαιοτήτων και στα Συµβούλια Μνηµείων. Τα κριτήρια, όπως ανέφερα ήδη, δεν συνιστούν παρά µόνο γενικές κατευθυντήριες γραµµές, µε αποτέλεσµα η αισθητική αντίληψη της ιοίκησης να συναρτάται από τις προσωπικές αισθητικές εκτιµήσεις των µελών που απαρτίζουν το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, που περιτυλίγονται µε το µανδύα της αντικειµενικής εγκυρότητας και της κοινωνικής αποδοχής 5. Ευνόητο είναι ότι το προσωπικό γούστο του κάθε Εισηγητή δεν συνιστά αισθητική κρίση 6. Τούτο διότι, η αντικειµενικότητα των αισθητικών κρίσεων περιφρουρείται µε τη θέσπιση κριτηρίων. Αν όµως τα κριτήρια ή οι λόγοι τους οποίους προβάλει µε την ετυµηγορία του κάθε όργανο ή κάθε µέλος αρµοδίου οργάνου δεν µπορούν να θεµελιωθούν περαιτέρω αυτή η έλλειψη δεν υπονοµεύει την εγκυρότητά τους. ιότι η θεµελίωση έχει και ένα όριο. Αν κάθε θεµέλιο χρειαζόταν ένα επιπλέον θεµέλιο για να ανανοηµατοδοθεί, τότε θα βρισκόµασταν αντιµέτωποι µε το γεγονός, όπως επιση- µαίνει και ο Wittgenstein, «κανένα θεµέλιο δεν θα ήταν πραγµατικό θεµέλιο» 7. Βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η αρχιτεκτονική σκέψη δεν έχει κατασταλάξει και δίνει την εντύπωση ότι επικρατούν συγκεχυµένες αισθητικές αντιλήψεις. Στα περισσότερα οικοδοµήµατα του 20 αιώνα καταδεικνύεται ότι η βασική αρχιτεκτονική πρόταση δεν είναι παρά µια «αγωνιώδη αναζήτηση της στοχαστικής, σκεπτόµενης δηµιουργίας. Η συµβολική λειτουργία της αρχιτεκτονικής διευκολύνει και ολοκληρώνει το λόγο ύπαρξής της και διαµορφώνει τη σκεπτόµενη δηµιουργία. 8 Στόχος είναι να βρεθούν κανονικότητες που θα παρέχουν δυνατότητα δηµιουργικής έκφρασης σε κάθε αρχιτέκτονα και δεν θα περιορίζεται η ελευθερία του αρχιτεκτονικού εγχειρήµατος. Σε αυτό το σηµείο η ελευθερία νοείται ως ένα πλαίσιο κίνησης και δη- µιουργίας πνευµατικών ανησυχιών που η πολεοδοµική αρχή διασφαλίζει, έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη ενέργεια 9. Στην προσπάθειά µου για την ανεύρεση κριτηρίων για τη διοικητική αισθητική αντίληψη ενός οικήµατος προσέκρουσα όπως ανέφερα παραπάνω στην υποκειµενικότητα των απόψεων του κάθε γνωµοδοτούντος οργάνου δηλαδή του εισηγητή διοικητικού υπαλλήλου. ύο µόνο επιγραµµατικές επισηµάνσεις : Η µορφή ενός οικήµατος αποµονωµένη από το ευρύτερο περιβάλλον της, δεν εκδηλώνεται κανονικά 10. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, «η τέχνη τοποθετείται στο επίπεδο 5 ΟΥΖΙΝΑΣ Κ, WARRNGTON R, Ο λόγος του νόµου, Ερµηνεία,αισθητική και ηθική στο δίκαιο, σ. 113, ΙΩΑΝΝΟΥ, Π., Στην υπηρεσία των κρατούντων Σ. 2-5, Εφηµ. Η Καθηµερινή, Επτά ηµέρες,αφιέρωµα Τέχνη και Πολιτική 6 Παρισάκη,Θ, Φιλοσοφία και τέχνη, Από την αντικειµενικότητα του ωραίου στην υποκειµενικότητα του γούστου, 2004, σ.40επισηµαίνει ότι ο νεοκλασικισµός που ξεκίνησε από τους Πυθαγορείους αρνείται τον υποκειµενισµό και τον σχετικισµό και πρεσβεύει τον έλλογο και τον αντικειµενικό χαρακτήρα του ωραίου. 7 L.WITTGENSTEIN, Περί Τέχνης και Αισθητικής, 2002,σ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, Η επιµονή της αρχιτεκτονικής 2003,σ ΠΙΚΙΩΝΗΣ,Κείµενα,σ.264 εποµ. 10 Πρόλογος του R.BODEI,σε: C. DIANO, Μορφή και Τύχη,1997, σ

4 του γίγνεσθαι ανάµεσα στο ον που προσιδιάζει τη µορφή και στη λογικά του ενός ή της διαλύσεως των πάντων στο άµορφο που προσιδιάζει την τύχη» 11. Κατά συνέπεια, την τέχνη, την αισθητική ενός κτιρίου, την αντιλαµβανόµαστε, όχι στην αποµόνωση του αισθητικού, αλλά όπως ακριβώς και τη φύση ως τοπίο µέσα από τη σχέση της δηλαδή µε την κοινωνία 12. Η σχέση της κοινωνίας µε την αισθητική δεν µπορεί να αποκλείει τις πρωτοπορίες χάριν της αρµονίας. Η αισθητική αυτή αντίληψη µε την τέχνη επικράτησε στην αρχαία Ελλάδα και στην Αναγέννηση που ως γνωστό η καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική δηµιουργία όφειλε να επιδεικνύει αποκλειστικά και µόνο συµµετρία και αρµονία 13 οι οποίες απορρέουν από τις ορθές αναλογίες και την αλληλοεξάρτηση των µερών ενός έργου 14. Ακόµη και στα κτήρια µε µεγάλο όγκο, η εξωτερική τους εµφάνιση διακόπτει τη µεγάλη επιφάνεια και προκαλεί στον παρατηρητή την εντύπωση της ηρεµίας και της απλότητας 15. Ωστόσο όπως γνωρίζετε σήµερα, σε αρκετές µητροπόλεις, όπως Βερολίνο, Λονδίνο, οι ιστοί των παλαιών τµηµάτων της πόλης πλαισιώνονται από σύγχρονα αρχιτεκτονικά οικοδοµήµατα 16. Ποια µπορεί να είναι λοιπόν, η αισθητική βλάβη µε βάση την οποία, η ιοίκηση, µπορεί να ζητήσει την κατεδάφιση του οικήµατος εφόσον δεν υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια; Εποµένως καθίσταται αναγκαία η επίκληση της νοµολογίας που κάθε φορά που τις παρέχεται η δικονοµική δυνατότητα σκιαγραφεί τα όρια της αισθητικής βλάβης που οφείλει να λαµβάνει η διοίκηση υπόψιν στις αποφάσεις. Καταρχάς, η αισθητική βλάβη απορρέει από την καταστρατήγηση του χωροταξικού και κυρίως του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Η βλάβη δεν υφίσταται βέβαια, όταν στο ακίνητο που θα αναγερθεί η οικοδοµή προβλέπεται ως δοµήσιµος χώρος από το ισχύον πολεοδοµικό σχέδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή, η αποδοχή της άποψης ότι προκαλείται αισθητική βλάβη µε την ανοικοδόµηση, τότε η σκέψη αυτή θα ισοδυναµούσε στην πράξη µε τροποποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου και τον αποχαρακτηρισµό του οικοδοµικού τετραγώνου ως χώρου οικοδοµήσιµου Πρόλογος του R.ΒODEIσε: C Carlo Diano, Μορφή.ο.π. σ J. RITTER, To Τοπίο. Η λειτουργία του αισθητικού στην νεωτερική κοινωνία, σ (76), σε:e.simmel, J. RITTER, E.GOMBRICH, Το τοπίο, 2004, 13 E.GOMBRICH, Τα χρονικό της τέχνης, 16 η,1998, σ.561, του ιδίου Η αναγεννησιακή θεωρία της τέχνης και η ανάδυση του τοπίου, σε:e.simmel, J. RITTER, E.GOMBRICH, Το τοπίο, σ Παρισάκη,Θ, Φιλοσοφία και τέχνη,.ο.π.σ ΜΕΤΑΞΑΣ, Α, Η υφαρπαγή των µορφών. Από την πολιτική οµιλία του κλασσικισµού, 42 εποµ. 16 ΦΑΤΟΥΡΟΣ, Η επιµονή ο.π. σ. 73 τονίζει : «Η ποικιλότητα, όπως παρουσιάζεται στο κτισµένο περιβάλλον µε τη συνπαρουσία του παρελθόντος, αναπτύσσει ερεθίσµατα πολλαπλών δράσεων και καταστάσεων, δηλαδή όχι µόνο αντιληπτικών αλλά ανθρώπινων σχέσεων γνωστικού ορίζοντα κ.α. Αυτή ακριβώς η έκταση και η πολυπλοκότητα της ποικιλότητας κάνει πιο τεκµηριωµένη την ανάγκη συζήτησης για τα σχετικά ζητήµατα.» 17 ΣτΕ 3117/2004, Κτήµα Θων 4

5 Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατεδάφιση ενός οικήµατος είναι η σχετική διοικητική γνωµοδότηση να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη, έτσι ώστε να καθίσταται ανέλεγκτη ακυρωτικά η αισθητική εκτίµηση της ιοίκησης 18. Βλάβη αισθητική προκαλεί ένα οίκηµα αν τυχόν εξαιτίας του όγκου του και του µεγέθους του παρεµπόδιζε την άµεση οπτική επαφή διατηρητέου κτιρίου 19.Τέλος, θα µπορούσε η ιοίκηση να κατεδαφίσει το συγκεκριµένο οίκηµα ακόµη και να δεν παρεµπόδιζε την οπτική επαφή µε διατηρητέο αλλά υπήρχε ασυµβατότητα των χρήσεων κτιρίου, (δηλαδή, να µετατρέπεται το κτίριο από κατοικία σε εστιατόριο) Το αίτηµα για την οριοθέτηση της διοικητικής αισθητικής συναρτάται µε τη δυνατότητα να αντιληφθούµε τα κτήρια µέσα στο χώρο. Η χωρική µορφολογία των κτηρίων όµως δεν είναι τυχαία αταξία αλλά µια αναγνωρίσιµη µορφή τάξης µε κάποιου είδους συνοχή 21. Η εύρεση κριτηρίων για την αισθητική αντίληψη της ιοίκησης κατά την ανοικοδόµηση ειδικότερα στα νησιά και στα ευπαθή οικοσυστήµατα έχει απασχολήσει επανειληµµένα το Συµβούλιο της Επικρατείας. Γι αυτό το λόγο, προέκρινα ως κριτήρια ορισµένες αρχές όπως έχουν διαπλαστεί από τη νοµολογία. Αρχή 1 η : Η αρχή της µη παραβίασης της φέρουσας ικανότητας του κάθε νησιού ή του ευπαθούς οικοσυστήµατος. Τα ευπαθή οικοσυστήµατα έχουν ανάγκη αυξηµένης προστασίας, µε στόχο "τη διατήρηση αναλλοίωτης στο διηνεκές της φυσιογνωµίας και ιδιαιτερότητάς τους, ώ- στε να διασφαλίζεται η ποικιλοµορφία του φυσικού περιβάλλοντος µε τη διατήρηση διαφορετικών οικοσυστηµάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας και η αλληλεπίδραση των οικοσυστηµάτων" (ΣτΕ 2537/96). Χωρίς να προσδιορίζει εννοιολογικά ή να καταγράφει τα ευπαθή οικοσυστήµατα, η νοµολογία επαναλαµβάνει συχνά, ότι µεταξύ των ευπαθών οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται και οι ακτές και τα µικρά νησιά (Π.Ε. 536/2002). Κατ αρχήν, ο ευπαθής χαρακτήρας των νησιών που θεµελιώνεται στην Agenda 21 και στη ιάσκεψη Barbados απορρέει από το γεγονός ότι αυτά συνιστούν αποµονωµένα οικοσυστήµατα µε µοναδική βιοποικιλότητα, ενότητα και λιτή συµµετρία του φυσικού τους τοπίου, µε εύθραυστη ισορροπία, που διαταράσσεται εύκολα από εξωγενείς παρεµβάσεις. Κάθε δηµόσια ή ιδιωτική πρωτοβουλία για ανάπτυξη των νησιών οφείλει να προστατεύει πρωτίστως το περιβάλλον και να µην παραβιάζει τη φέρουσα ικανότητά τους (ΣτΕ 1588/1999 για την ίδρυση παραθεριστικού οικισµού στην Άνδρο). Εποµένως η οικοδόµηση οικισµών για πρώτη ή δεύτερη κατοικία δεν επιτρέπεται, εάν στους υ- 18 ΣτΕ Ολ 2175/2004, Σκέψη 18, ΣτΕ 5264/ Μειοψηφία, σκέψη 17, ΣτΕ 2175/2004, ΣτΕ 8717/2000, ΣτΕ 2879/ ΕΑ 348/ ΠΕΠΟΝΗΣ, Γ Χωρογραφίες. Ο αρχιτεκτονικός σχηµατισµός του νοήµατος, 1997,σ. 189 εποµ. 5

6 πάρχοντες οικισµούς δεν έχει εξαντληθεί η φέρουσα ικανότητά τους. Μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ασφυκτική δηµογραφική πίεση, τότε είναι ανεκτή η επέκταση των υπαρχόντων οικισµών, και πάντως αποκλείεται κάθε ίδρυση νέων οικισµών µε συνεταιρισµούς ή µε ιδιωτική πολεοδόµηση (ΣτΕ 1588/1999, Π.Ε. 359/1999, 216/1999, 273/1998). ιότι, η οικιστική ανάπτυξη αναγορεύεται σε καθοριστική α- πειλή για τη βιωσιµότητα των ευαίσθητων παραθαλάσσιων οικοσυστηµάτων που µπορεί να αποτραπεί µόνο εάν αδιάλειπτα η πολιτεία επαγρυπνεί για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την αρχή της πρόληψης της βλάβης (Π.Ε. 68/99 για το θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά και Π.Ε. 541/98 για την πολεοδόµηση της Σερίφου), και ειδικότερα διαφυλάττει και προστατεύει το παράκτιο ανάγλυφο (ΣτΕ 3146/98 για το θαλάσσιο Πάρκο Λαγανά). Αρχή 2 η : Η αρχή της ήπιας επέµβασης στις ακτές ή διαφορετικά η επέµβαση να συνάδει µε τη γεωµορφολογία του εδάφους. Κάθε τεχνικό έργο προκαλεί αλλοίωση της µορφολογίας των ακτών, βλάβη στην αισθητική του τοπίου και δυσµενείς επιδράσεις στα οικεία θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήµατα. Η προστασία των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων επιτυγχάνεται µε την αποτροπή κάθε επέµβασης που θα αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των οικοσυστηµάτων. Μόνο οι ήπιες παρεµβάσεις είναι επιτρεπτές. Εποµένως, το αισθητικό κάλος της γεωµορφολογίας της ακτής που συνιστά πολύτιµο οπτικό χώρο επιβάλλει: α) την µικρότερη δυνατή διατάραξη του οικείου οικοσυστήµατος και της υδροδυναµικής των ακτών 22 και β) µόνο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επιτρέπεται κατασκευή ή ε- γκατάσταση οποιασδήποτε φύσεως επί των ακτών 23. Αρχή 3 η Η αρχή της πληρότητας της χωροθετικής παρέµβασης Για το συνταγµατικώς ανεκτό ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασµό των ευαίσθητων και ευπαθών οικοσυστηµάτων, καθίσταται υποχρεωτική η εκπόνηση ειδικών χωροταξικών σχεδίων, που θα εντάσσουν την επέµβαση σε ένα συνολικότερο προγραµ- µατισµό και σχεδιασµό. Τα ειδικά χωροταξικά σχέδια πληρούν θεµελιώδη προϋπόθεση για την προστασία των νησιών, εφόσον ληφθεί υπ' όψιν ότι στα νησιά κάθε επέµβαση δεν µπορεί να υπερβαίνει την ήπια ανάπτυξη και οφείλει να διατάσσεται στο χώρο του νησιού, έτσι ώστε να διατηρείται ακέραιο το συνολικό πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιό του. Παρόλη την απουσία ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης, κρίθηκε από το ικαστήριο, ότι η υποχρέωση για τη σύνταξη ειδικών χωροταξικών σχεδίων απορρέει ευθέως από τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 Σ, που ερµηνεύεται «υπό το φως των σχετικών διατάξεων της Agenda 21, αλλά και των προγραµµάτων του 22 ΣτΕ 2506/ ΣτΕ 2993/1998 6

7 ΟΗΕ, αφορώντων στα ειδικότερα προβλήµατα της βιωσίµου αναπτύξεως των µικρών νησιών» (ΣτΕ 2425/2000). Μάλιστα, το ικαστήριο, εκτός του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 Σ., επικαλείται ως ερµηνευτικά εργαλεία τις διεθνείς διακηρύξεις ( ιακήρυξη ιεθνούς ιασκέψεως Barbados, Πρόγραµµα INSULA), τις οποίες ανάγει σε "υπερνο- µοθετικές αρχές" (Μέλισσας et al., 2002). Εξάλλου, κατά το πνεύµα του Ευρωπαϊκού Παράκτιου Χάρτη (1981) τα κράτη οφείλουν να διαπλάθουν τις παράκτιες ζώνες, έ- τσι ώστε να καθορίζονται κανόνες διαχείρισης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην επικοινωνία, την οικοδόµηση, τη βιοµηχανία, τον τουρισµό. Συνεπώς αναδεικνύεται ο χωροταξικός σχεδιασµός σε καθοριστική συνισταµένη προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος ( ελλής, 1998). Το Συµβούλιο της Επικρατείας κατά την πάγια νοµολογία του έχει επισηµάνει ότι, η υποχρέωση του Κράτους για χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας συνδέεται άρρηκτα µε την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 Σ. η σχετική νοµολογία για το κανονιστικό περιεχόµενο της παρ. 2 του άρθρου 24 Σ. συχνά παραπέµπει στην αντίστοιχη νοµολογία της παρ. 1, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης (ΣτΕ Ολ. 2537/96, 1588/99). Με την απόρριψη της σηµειακής χωροθέτησης ως προσωρινά µόνον ανεκτής µορφής χωροταξικού σχεδιασµού, θεώρησε ότι η βιώσιµη ανάπτυξη διασφαλίζεται στο µέγιστο βαθµό µόνο από ολοκληρωµένα εθνικά ή περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Ειδικότερα στην περίπτωση των ευπαθών παράκτιων οικοσυστηµάτων το ικαστήριο εξειδικεύει την έννοια του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασµού και καταγράφει το πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού σχεδίου που απαιτείται για την πραγµατοποίησή του. Τελικά η παρέµβαση του διοικητικού δικαστή κατά την τελευταία δεκαετία στο πεδίο των χωρικών ρυθµίσεων, ήταν καίρια και αποφασιστική διαπλάθοντας νοµολογία που αποτέλεσε κατευθυντήριο µοχλό για την αισθητική αντίληψη της διοίκησης που επικεντρώνεται κυρίως στο πεδίο του περιβαλλοντικού - χωροταξικού και πολεοδοµικού δικαίου. 7

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρη- µατικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (2007) ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Θέµα: Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ :2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Θέµα: Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον (ά. 24Σ) και νομολογία του ΣτΕ

Φυσικό Περιβάλλον (ά. 24Σ) και νομολογία του ΣτΕ Τίτλος εργασίας : Φυσικό Περιβάλλον (ά. 24Σ) και νομολογία του ΣτΕ Ονοματεπώνυμο: Αλτανοπούλου Παρασκευή Α.Μ. 1340200000024 Διδάσκων Καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Α. Μάθημα: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2004 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Β ΕΤΟΣ 1 Περιεχόµενα Πρόλογος Εισαγωγή Κεφάλαιο Ά : «Ιδιοκτησία Μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Ζέρβα Άννα-Μαρία. Οι Πολεοδομικοι Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα

Προπτυχιακή Εργασία. Ζέρβα Άννα-Μαρία. Οι Πολεοδομικοι Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα Προπτυχιακή Εργασία Ζέρβα Άννα-Μαρία Οι Πολεοδομικοι Περιορισμοί της Ιδιοκτησίας Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή Κεφάλαιο Ά : «Ιδιοκτησία Μια πρώτη προσέγγιση στον Α17 του Συντάγματος» Κεφάλαιο Β : «Πολεοδομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο

Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(22): 513-536 Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο Ελένη Σταµατίου Εντεταλµένη

Διαβάστε περισσότερα

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το Εισαγωγή Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται θέµατα σχετικά µε τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και τις αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις επιδράσεις τους µέσα στα πλαίσια των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μαΐου 2009 και ώρα 18.30

ευτέρα, 18 Μαΐου 2009 και ώρα 18.30 ΙΚΗΓΟΡΙΚOΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΝΩΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ηµερίδα µε θέµα: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρακτικά Σεµιναρίων 2008-2009 ΤΟΜΟΣ Ι Επιµέλεια: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος Επικρατείας Ιωάννα Κουφάκη,.Ν., ικηγόρος Πρόλογος ηµήτρη Χ. Παξινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.Έννοια της ιδιοκτησίας 6 2.Περιεχόµενο των δικαιωµάτων επί της ιδιοκτησίας 7 α. ιατήρηση της ιδιοκτησίας 7 β. Συντήρηση της ιδιοκτησίας 7 γ. Χρήση και κάρπωση της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΜΕ ΘΕΜΑ : " Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Β ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ, σ. 429. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα, Το θεσµικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα - Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20671/27.11.2003) ΘΕΜΑ: 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης.

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Μ.1340200400766. ιδάσκων Καθηγητής : κ. ηµητρόπουλος Α. Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Μ.1340200400766. ιδάσκων Καθηγητής : κ. ηµητρόπουλος Α. Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα. 1 Τίτλος εργασίας : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ονοµατεπώνυµο :Αλεβετσοβίτη Ηλιάνα Α.Μ.1340200400766 ιδάσκων Καθηγητής : κ. ηµητρόπουλος Α. Μάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Έτος 2006 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα: «Η συνταγµατική

Διαβάστε περισσότερα