ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 64 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΤΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ , 1395 Λευκωσία Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα:

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Συνοπτικός Τίτλος 2. Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3. Υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα 4. Σκοπός συλλογής των στοιχείων ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 6. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 7. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα αξιόγραφων 8. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων 9. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα λοιπών επενδύσεων 10. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην έρευνα λοιπών επενδύσεων ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 11. Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα μέσω αντιπροσώπου 12. Χορήγηση άδειας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα μέσω αντιπροσώπου 13. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα ΜΕΡΟΣ V ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 14. Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπών επενδύσεων 15. Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες αξιόγραφων και χρηματοοικονομικών παραγώγων 16. Προθεσμία υποβολής τριμηνιαίων στοιχείων 17. Προθεσμία υποβολής μηνιαίων στοιχείων 2

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 18. Νόμισμα αναφοράς 19. Μετατροπή υπολοίπων 20. Μετατροπή συναλλαγών 21. Αναφορά σε ξένο νόμισμα ΜΕΡΟΣ VΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΡΟΣΗΜΟ 22. Αρχικά και τελικά υπόλοιπα 23. Συναλλαγές 24. Διορθώσεις λόγω αποτίμησης ή άλλων μεταβολών ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25. Υποβολή προκαταρκτικών στοιχείων 26. Υποβολή αναθεωρημένων στοιχείων ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 27. Τρόπος αποστολής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα 28. Έναρξη ισχύος ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 1. Έρευνες : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.1 Έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 1.2 Έρευνα αξιόγραφων 1.3 Έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων 1.4 Έρευνα λοιπών επενδύσεων 2. Ερμηνεία όρων σχετικών με στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών Αγοραία τιμή Αδελφική εταιρεία Άμεση ξένη επένδυση Άμεσος επενδυτής Δάνεια Διεθνής κωδικός αναγνώρισης τίτλων (ISIN code) Εισόδημα από τόκους Εμπορικές πιστώσεις Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός Εξαρτημένο χρέος Επανεπενδυθέντα κέρδη Επενδύσεις χαρτοφυλακίου Επιχείρηση άμεσης επένδυσης Θυγατρική εταιρεία Ιδέα τρεχόντων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης Ιθύνουσα οντότητα Καταθέσεις Κέρδη/Ζημιές Κοινοπρακτικό δάνειο Λογιστική αξία Λοιπές επενδύσεις Μερίσματα Μετοχές κεφαλαίου Προθεσμία λήξης Συμφωνία επαναγοράς Συμφωνία δανεισμού αξιόγραφων Συνδεδεμένη εταιρεία Σχέση άμεσης επένδυσης Υποκατάστημα Χρεωστικοί τίτλοι Ομολογίες και Ομόλογα Χρεόγραφα της αγοράς χρήματος Χρηματοδοτικές μισθώσεις Χρηματοοικονομικά παράγωγα Χώρα διαμονής 3. Κατάλογοι κωδικών: 3.1 Κατάλογος κωδικών νομισμάτων 3.2 Κατάλογος κωδικών χωρών 3.3 Κατάλογος κωδικών οικονομικής δραστηριότητας 3.4 Κατάλογος κωδικών θεσμικών τομέων 4

5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως (Ι)/2002,166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία για το σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων για το λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και (I) του (Ι) του (Ι) του Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 64 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαιτεί από τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να της παρέχουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους, όπως αυτά ορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 64 για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και τον υπολογισμό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Δημοκρατίας, καθώς και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των επιμέρους τομέων της οικονομίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 64, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να ορίζει με την έκδοση σχετικών οδηγιών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οφείλουν να εξασφαλίζουν και να της παρέχουν οι εν λόγω οργανισμοί και πρόσωπα, σχετικά με τις συναλλαγές τους με κατοίκους ή μη κατοίκους Κύπρου, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους έναντι των προσώπων αυτών, καθώς και τον τρόπο, χρόνο και διαδικασία παροχής των στοιχείων καθώς και πληροφοριών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L35, , σ.23 Στα πλαίσια των στατιστικών υποχρεώσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που απορρέουν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, και ειδικότερα εκείνων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το 5

6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L354, , σ.34 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L159, , σ.48 ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16 ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων (ΕΚΤ/2004/15), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υιοθετεί σύστημα απευθείας συλλογής στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών. Το σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων αποσκοπεί στην κατάρτιση των στοιχείων του λογαριασμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, του συναφούς εισοδήματος και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου, βάσει των προτύπων που έχουν καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κατάρτιση των απαιτούμενων στοιχείων γίνεται εφικτή με τη διεξαγωγή τεσσάρων ερευνών στις οποίες βασίζεται το σύστημα, (άμεσων επενδύσεων, αξιόγραφων, χρηματοοικονομικών παραγώγων, λοιπών επενδύσεων). Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 20 και του εδαφίου (2) του άρθρου 64 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία σχετικά με το σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων για το λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου, με την οποία καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες του συστήματος. 6

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής Δεύτερο Παράρτημα 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Συστήματος Απευθείας Παροχής Στατιστικών Στοιχείων του Ισοζυγίου Πληρωμών Οδηγία του (α) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο- άμεση ξένη επένδυση έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "απαιτήσεις κατοίκων" θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων έναντι μη κατοίκων Δεύτερο Παράρτημα 144(I) του 2007 ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας επενδυτικές υπηρεσίες έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του (Ι) του 1996 εργάσιμη ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο του 1996 θεματοφύλακες σημαίνει τα νομικά πρόσωπα με φυσική παρουσία στην Κύπρο που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης αξιόγραφων για λογαριασμό τρίτων Δεύτερο Παράρτημα θυγατρική εταιρεία έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας 7

8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα Τρίτο (Ι) "κάτοικος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην περί Ορισμού της Έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκοπούς Οδηγία του 2008 "Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Δεύτερο Παράρτημα "λοιπές επενδύσεις" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "μέση τιμή " σημαίνει το μέσο όρο της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός νομίσματος "μη κάτοικος" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν εμπίπτει στον όρο «κάτοικος Κύπρου» όπως αυτός αποδίδεται στην περί Ορισμού της Έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκοπούς Οδηγία του "Νόμος" σημαίνει τους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως "νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, η οποία έχει συσταθεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας "νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα" (ΝΧΙ) περιλαμβάνουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και όλες τις άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στο να δέχονται καταθέσεις ή/και παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων από θεσμικές μονάδες, εκτός από νομισματικές χρηματοδοτικές εταιρείες, και, για δικό τους λογαριασμό, να χορηγούν δάνεια ή/και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε χρεόγραφα "ξένο νόμισμα" σημαίνει νόμισμα άλλο από το ευρώ Πρώτο Παράρτημα "περίοδος αναφοράς" αναφέρεται στο χρονικό διάστημα, για το οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν οι έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων, αξιόγραφων, χρηματοοικονομικών παραγώγων και λοιπών επενδύσεων στο Πρώτο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας 8

9 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 66(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του 2008 Δεύτερο Παράρτημα Δεύτερο Παράρτημα πιστωτικό ίδρυμα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2008 πρόσωπο αναφοράς σημαίνει πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στοιχεία και πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα δυνάμει της παραγράφου 3(1) της παρούσας Οδηγίας συγγενική οντότητα σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα με την οποία ο επενδυτής έχει σχέση άμεσης επένδυσης, και περιλαμβάνει ιθύνουσα οντότητα, θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, υποκατάστημα ή αδελφική εταιρεία, όπως καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας συνδεδεμένη εταιρεία έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "σύστημα" αναφέρεται στο σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων για το λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου Δεύτερο Παράρτημα "σχέση άμεσης επένδυσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας τράπεζα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2008 Δεύτερο Παράρτημα υποκατάστημα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "υποχρεώσεις κατοίκων" αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι μη κατοίκων Δεύτερο Παράρτημα χρεωστικοί τίτλοι έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 9

10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 14(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Δεύτερο Παράρτημα Νόμων του 1993 έως 2007 ιδρυθέν Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χρηματοοικονομικά παράγωγα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας. (β) Η παρούσα Οδηγία ορίζει: (i) τις κατηγορίες προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, (ii) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται μέσω των τεσσάρων ερευνών, και που τα προαναφερθέντα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 10

11 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ (iii) τον προσδιορισμό, τη βάση αποτίμησης, το χρόνο καταγραφής και τον τρόπο αποστολής των στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και (iv) τις περιόδους αναφοράς. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα Πρώτο Παράρτημα 3.-(1) Οι τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί δημοσίου δικαίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Κύπρου, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 αντίστοιχα, οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να της παρέχουν τα στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται από τις τέσσερεις έρευνες, άμεσων επενδύσεων, αξιόγραφων, χρηματοοικονομικών παραγώγων και λοιπών επενδύσεων, του Πρώτου Παραρτήματος της παρούσας Οδηγίας. (2) Τα στοιχεία ή πληροφορίες που θα παρέχονται στην Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Σκοπός συλλογής των στοιχείων 4. Τα στοιχεία της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3 είναι αναγκαία για την κατάρτιση του λογαριασμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, του συναφούς εισοδήματος και τον υπολογισμό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου. ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων Παράρτημα Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 1.1, απευθύνεται σε κατοίκους οι οποίοι έχουν σχέση άμεσης επένδυσης με μη κατοίκους, με τους οποίους διενεργούν επίσης συναλλαγές που αποτελούν άμεση ξένη 11

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ επένδυση. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων απευθύνεται σε κατοίκους: (α) των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό ( 10%) σε μη κατοίκους, ή / και (β) των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του δέκα τοις εκατό (<10%) σε συγγενικές τους οντότητες μη κατοίκους, ή / και (γ) οι οποίοι είναι μη αυτόνομα υποκαταστήματα ξένων οντοτήτων στην Κύπρο, ή / και (δ) οι οποίοι κατέχουν άμεσα ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό ( 10%) του μετοχικού κεφαλαίου μη κατοίκων οντοτήτων, ή / και (ε) οι οποίοι κατέχουν άμεσα ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (<10%) του μετοχικού κεφαλαίου συγγενικών τους οντοτήτων μη κατοίκων, ή/και (στ) οι οποίοι έχουν μη αυτόνομα υποκαταστήματα στο εξωτερικό, ή/και (ζ) οι οποίοι έχουν εισπράξει χρήματα, για παράδειγμα δάνεια ή εμπορικές πιστώσεις, από μη κατοίκους συγγενικές οντότητες, ή έχουν χορηγήσει χρήματα, για παράδειγμα δάνεια ή εμπορικές πιστώσεις, σε μη κατοίκους συγγενικές οντότητες, ή έχουν εκδώσει χρεόγραφα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα οποία κατέχουν συγγενικές επιχειρήσεις μη κάτοικοι, ή έχουν επενδύσει σε χρεόγραφα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα οποία εκδόθηκαν από μη κατοίκους συγγενικές επιχειρήσεις, ή/και (η) οι οποίοι κατέχουν άμεσα ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 6.-(1) (α) Μόνο οι συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους που διενεργούνται μεταξύ ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς 12

13 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, θα πρέπει να δηλώνονται στα έντυπα της έρευνας άμεσων ξένων επενδύσεων. (β) Όλες οι άλλες συναλλαγές (εκτός από τις συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους) ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν δηλώνονται στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων, αλλά στην έρευνα αξιόγραφων ή λοιπών επενδύσεων, ανάλογα. (2) Όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που διενεργούνται μεταξύ ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δηλώνονται στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα αξιόγραφων Παράρτημα 1.2 Τρίτο Παράρτημα 7. Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα αξιόγραφων, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 1.2, απευθύνεται σε κατοίκους οι οποίοι: (α) ως τελικοί επενδυτές, κατέχουν αξιόγραφα για τα οποία ενεργούν ως διαχειριστές ή θεματοφύλακες, ή των οποίων η διαχείριση ή φύλαξη διενεργείται από μη κατοίκους ή (β) παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή την παρεπόμενη υπηρεσία υπ αριθμό 1 του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 σε πελάτες - κατοίκους Κύπρου ή (γ) έχουν εκδώσει χρεωστικούς τίτλους. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων Παράρτημα Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 1.3, απευθύνεται σε κατοίκους οι οποίοι διενεργούν συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων ως πιστωτές ή/και οφειλέτες με μη κατοίκους. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα λοιπών επενδύσεων Παράρτημα Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα λοιπών επενδύσεων, η οποία καθορίζεται 13

14 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ στο Παράρτημα 1.4, απευθύνεται σε κατοίκους, οι οποίοι έχουν προβεί σε δανεισμό από μη κατοίκους ή έχουν δανείσει μη κατοίκους ή/και διατηρούν καταθέσεις σε μη κατοίκους ή έχουν δεχθεί καταθέσεις από μη κατοίκους με τους οποίους δεν υπάρχει σχέση άμεσης επένδυσης. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην έρευνα λοιπών επενδύσεων 10.-(1) Όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός από τις συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους) ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς θα πρέπει να δηλώνονται στην έρευνα λοιπών επενδύσεων. (2) (α) Από την έρευνα λοιπών επενδύσεων εξαιρούνται όλες οι μορφές δανεισμού που χορηγούν τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους μη κατοίκους πελάτες τους, καθώς και όλες οι μορφές καταθέσεων που δέχονται από αυτούς. (β) Οι υπόλοιπες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν δανεισμό και καταθέσεις των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, δηλαδή οι συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω της διαχείρισης διαθεσίμων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (treasury transactions), δηλώνονται στο πλαίσιο της έρευνας των λοιπών επενδύσεων. ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα μέσω αντιπροσώπου 11. Πρόσωπο που υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να υποβάλλει τα στοιχεία αυτά μέσω αντιπροσώπου. Ως αντιπρόσωπος νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος Κύπρου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβληθούν από το πρόσωπο αναφοράς για το οποίο διαμεσολαβεί. 14

15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 12.-(1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας υποβολής στοιχείων ή πληροφοριών μέσω αντιπροσώπου, κατά την παράγραφο 11, απευθύνεται στην Κεντρική Τράπεζα. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο συμφωνίας μεταξύ του αντιπροσώπου και του αιτούντος προσώπου αναφοράς, δια της οποίας και οι δύο συμβαλλόμενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. (2) Σε περίπτωση τερματισμού της διευθέτησης, καθορίζεται προθεσμία προειδοποίησης για τερματισμό αυτής τουλάχιστον τριών μηνών. (3)(α) Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει στο αιτούμενο πρόσωπο άδεια υποβολής στοιχείων ή πληροφοριών μέσω αντιπροσώπου. (β) Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την ημερομηνία χορήγησής της και καθ όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συμφωνίας. Η Κεντρική Τράπεζα θα αποστέλλει οποιαδήποτε αλληλογραφία στο όνομα του προσώπου αναφοράς στη διεύθυνση αλληλογραφίας του αντιπροσώπου. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα 13. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής ή/και την έγκαιρη υποβολή των στοιχείων, στα πλαίσια της παρούσας Οδηγίας, είναι το ίδιο το πρόσωπο αναφοράς και όχι ο αντιπρόσωπος ο οποίος διαμεσολαβεί για την παροχή αυτών των στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ V ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπών επενδύσεων 14. Οι περίοδοι αναφοράς για τις έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπών επενδύσεων είναι τα ημερολογιακά τρίμηνα. Οι περίοδοι αναφοράς αρχίζουν και λήγουν ως ακολούθως: (α) 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου, (β) 1 Απριλίου 30 Ιουνίου, (γ) 1 Ιουλίου 30 Σεπτεμβρίου και (δ) 1 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου. 15

16 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες αξιόγραφων και χρηματοοικονομικών παραγώγων 15. Οι περίοδοι αναφοράς για τις έρευνες αξιόγραφων και χρηματοοικονομικών παραγώγων είναι οι ημερολογιακοί μήνες, δηλαδή, η κάθε περίοδος αναφοράς αρχίζει την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα. Προθεσμία υποβολής τριμηνιαίων στοιχείων 16. Οι σχετικές τριμηνιαίες αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του κάθε τριμήνου. Προθεσμία υποβολής μηνιαίων στοιχείων 17. Οι σχετικές μηνιαίες αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του κάθε μήνα. ΜΕΡΟΣ VΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Νόμισμα αναφοράς 18. Όλες οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται σε ευρώ, κατά προσέγγιση στον πιο κοντινό ακέραιο αριθμό. Μετατροπή υπολοίπων 19. Αρχικά και τελικά υπόλοιπα τα οποία είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς του ευρώ, όπως την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα. Μετατροπή συναλλαγών 20. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς, όπως την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ίσχυε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, ή τη μέση τιμή της ισοτιμίας αναφοράς του ευρώ κατά την περίοδο αναφοράς. Αναφορά σε ξένο νόμισμα 21. Από τις διατάξεις των παραγράφων 18 μέχρι 20 εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου καθορίζεται συγκεκριμένα στα έντυπα ότι οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται σε ξένο νόμισμα. 16

17 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΡΟΣΗΜΟ Αρχικά και τελικά υπόλοιπα 22.-(1) Τα υπόλοιπα στην αρχή ή το τέλος της περιόδου αναφοράς, τα οποία καταγράφονται στα έντυπα που αφορούν υποχρεώσεις κατοίκων έναντι μη κατοίκων, θεωρούνται χρεωστικά, ενώ αυτά που καταγράφονται στα έντυπα που αφορούν απαιτήσεις κατοίκων έναντι μη κατοίκων θεωρούνται πιστωτικά. Επομένως, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι μη κατοίκων καταγράφονται χωρίς πρόσημο. (2) Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου καθορίζεται συγκεκριμένα στα έντυπα ότι τα αρχικά ή τελικά υπόλοιπα θα πρέπει να καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο. Συναλλαγές 23.-(1) Οι συναλλαγές θα πρέπει να καταγράφονται χωρίς πρόσημο στα ερωτηματολόγια όπου γίνεται διάκριση, για παράδειγμα, μεταξύ αγορών και πωλήσεων, απόσυρσης και εξαγοράς δανείου. (2) Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η καταγραφή των συναλλαγών σε καθαρή βάση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσημα όπως αυτά καθορίζονται στις συγκεκριμένες έρευνες. Διορθώσεις λόγω αποτίμησης ή άλλων μεταβολών 24.-(1) Διορθώσεις λόγω αποτίμησης ή λόγω άλλων μεταβολών θα πρέπει να καταγράφονται ως αύξηση ή ως μείωση των υπολοίπων. (2) Διορθώσεις που οδηγούν σε αύξηση θα πρέπει να καταγράφονται με θετικό πρόσημο και αυτές που οδηγούν σε μείωση με αρνητικό πρόσημο. ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υποβολή προκαταρκτικών στοιχείων 25. Σε περίπτωση που, κατά την ημέρα υποβολής των στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα, τα πραγματικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να υποβάλλονται προκαταρκτικά στοιχεία, βασισμένα σε προσεκτικές εκτιμήσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η υποβολή των στοιχείων εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων. 17

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Υποβολή αναθεωρημένων στοιχείων 26 Αναθεωρημένες αναφορές με τα πραγματικά στοιχεία δεν υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα. Οποιεσδήποτε διαφορές στα προκαταρκτικά στοιχεία που ήδη υποβλήθηκαν, θα πρέπει να καταγράφονται στην επόμενη περίοδο αναφοράς, ως "άλλες διαφορές/συναλλαγές" στα κατάλληλα έντυπα. Συνεπώς, τα υπόλοιπα κατά την αρχή της περιόδου αναφοράς θα πρέπει να συμφωνούν με τα υπόλοιπα κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τρόπος αποστολής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα 27. Η αποστολή στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα θα γίνεται με χρήση εφαρμογής διαδικτύου. Οι χρήστες που θα αποστέλλουν στοιχεία και πληροφορίες, χρειάζονται σύνδεση με το διαδίκτυο, Web Browser και κωδικό πρόσβασης που θα δοθεί από την Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Έναρξη ισχύος 28. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΞΕ) 1

20 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας 4 Πού απευθύνεται η έρευνα; 4 Τι έντυπα περιλαμβάνει η έρευνα και πότε πρέπει να συμπληρώνονται; 4 Συγκεντρωτική αναφορά 8 Συχνότητα αναφοράς και προθεσμία υποβολής στοιχείων 8 Νόμισμα αναφοράς 8 Επεξηγήσεις και ορισμοί 8 ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΕ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ 1 (I) ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 9 ΕΝΤΥΠΟ 1 (II) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 10 ΕΝΤΥΠΟ 1 (IIΙ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12 ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 (I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 13 ΕΝΤΥΠΟ 2 (II) ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 15 ΕΝΤΥΠΟ 2 (III) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 17 ΕΝΤΥΠΟ 2 (IV) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΟΣ TO ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 18 ΤΜΗΜΑ 3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΤΥΠΟ 3 (I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 19 ΕΝΤΥΠΟ 3 (II) ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 21 ΕΝΤΥΠΟ 3 (III) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 23 ΕΝΤΥΠΟ 3 (IV) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΟΣ TO ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 24 ΙΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τι θεωρείται «Άμεση Επένδυση»; Συμμετοχή κεφαλαίου Λοιπές συναλλαγές κεφαλαίου (χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων) Επένδυση σε ακίνητη περιουσία 25 Ποιες οντότητες θεωρούνται συγγενικές για σκοπούς αυτής της έρευνας; 26 Παράδειγμα 1 (εντοπισμός συγγενικών οντοτήτων οικονομικής μονάδας η οποία βρίσκεται στην κορυφή μιας αλυσίδας επενδυτικών σχέσεων ) 27 Παράδειγμα 2 (εντοπισμός συγγενικών οντοτήτων κάθε οικονομικής μονάδας σε μια αλυσίδα επενδυτικών σχέσεων) 28 Πως αποτιμώνται τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων; 29 (α) Αποτίμηση μετοχών κεφαλαίου 29 (β) Αποτίμηση αρχικών και τελικών υπολοίπων 29 (γ) Αποτίμηση συναλλαγών 30 (δ) Αποτίμηση χρεογράφων 30 (ε) Αποτίμηση εισοδήματος 30 Παράδειγμα 3 (αναφορά επένδυσης κεφαλαίου (θέσεις και συναλλαγές) βάσει της λογιστικής αξίας) 31 Παράδειγμα 4 (αποτίμηση επένδυσης κατοίκου στο εξωτερικό) 32 Παράδειγμα 5 (αποτίμηση επένδυσης μη κατοίκου στην Κύπρο) 33 2

21 Χρόνος καταγραφής στοιχείων Μετοχές/χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία Συναλλαγές/ροές Τόκοι Μερίσματα 34 Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων Δάνεια Καταθέσεις Συμφωνίες επαναγοράς και δανεισμού αξιόγραφων Χρηματοδοτικές μισθώσεις Ομόλογα Τόκος Πληρωμή μερισμάτων υπό μορφή νέων μετοχών Μετατροπή μετοχών από Επένδυση Χαρτοφυλακίου σε Άμεση Επένδυση και αντίστροφα 36 Παράδειγμα 6 (μετατροπή δανείου σε μετοχές) 37 ΙV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΕ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ 1(Ι) 38 ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΙΙ) 38 ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΙΙΙ) 39 Παράδειγμα 7 (απόκτηση ακίνητης περιουσίας στο εξωτερικό) 39 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 ΕΝΤΥΠΑ 2(I) & 3(I) 40 ΕΝΤΥΠΑ 2(II) & 3(II) 41 ΕΝΤΥΠΑ 2(III), 2(IV) & 3(III), 3(IV) 45 Παράδειγμα 8 (δανεισμός κατοίκου από μη κάτοικο ιθύνουσα εταιρεία) 47 3

22 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή τριμηνιαίων στοιχείων τόσο για τις άμεσες επενδύσεις* κατοίκων στο εξωτερικό (επενδύσεις στο εξωτερικό) όσο και για τις άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο (επενδύσεις στην Κύπρο). Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα υπόλοιπα και τις μεταβολές των επενδύσεων κεφαλαίου των κατοίκων στο εξωτερικό και των μη κατοίκων στην Κύπρο, άλλων μη κεφαλαιουχικών χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι μη κατοίκων συγγενικών** οντοτήτων και των επενδύσεων των κατοίκων σε ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά, σκοπείται η συλλογή στοιχείων για: 1. Άμεσες επενδύσεις με συμμετοχή ίση ή μεγαλύτερη του 10% σε μετοχικό κεφάλαιο που: Εκδόθηκε από μη κατοίκους και κατέχουν κάτοικοι (άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό, έντυπα ΑΞΕ, τμήμα 2). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και όλα τα μη αυτόνομα υποκαταστήματα κατοίκων στο εξωτερικό. Εκδόθηκε από κατοίκους και κατέχουν μη κάτοικοι (άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο, έντυπα ΑΞΕ, τμήμα 3). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και όλα τα μη αυτόνομα υποκαταστήματα μη κατοίκων στην Κύπρο. 2. Άμεσες επενδύσεις με συμμετοχή μικρότερη του 10% σε μετοχικό κεφάλαιο που: Εκδόθηκε από μη κάτοικο εταιρεία και κατέχουν συγγενικές** οντότητες κάτοικοι Κύπρου. Εκδόθηκε από κάτοικο εταιρεία και κατέχουν συγγενικές οντότητες μη κάτοικοι. 3. Λήψη ή χορήγηση χρημάτων ( δάνεια*, εμπορικές πιστώσεις*, κ.α ) μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων συγγενικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και έκδοσης/κατοχής χρεογράφων* (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), που κατέχουν/έχουν εκδοθεί από συγγενικές εταιρείες [έντυπα ΑΞΕ, 2(ΙΙΙ), 2(IV) & 3(ΙΙΙ), 3(IV)]. 4. Επενδύσεις σε ακίνητα στο εξωτερικό (μόνο κτηματική περιουσία στο εξωτερικό που είναι στην κατοχή κατοίκων ή αγοράστηκε/πουλήθηκε απευθείας από κατοίκους) [έντυπα ΑΞΕ, τμήμα 1(III)]. Τα συλλεχθέντα στοιχεία, θα χρησιμοποιηθούν για τον καταρτισμό του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου, σύμφωνα με την μεθοδολογία και το βαθμό ανάλυσης που έχουν καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Που απευθύνεται η έρευνα; Η έρευνα ΑΞΕ απευθύνεται στους κατοίκους οι οποίοι, έχουν σχέση άμεσης επένδυσης με μη κατοίκους, με τους οποίους διενεργούν επίσης συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν άμεση ξένη επένδυση*. Οι εν λόγω κάτοικοι υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων εφόσον ειδοποιηθούν από την Κεντρική Τράπεζα. Τι έντυπα περιλαμβάνει η έρευνα και πότε πρέπει να συμπληρώνονται; Η έρευνα ΑΞΕ χωρίζεται σε τρία τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1 Έντυπο 1(I) Γενικό έντυπο αναφοράς: Στοιχεία υπεύθυνου ατόμου συμπλήρωσης της έρευνας ΑΞΕ Στοιχεία παρούσας αναφοράς Η συμπλήρωση αυτού του εντύπου είναι υποχρεωτική. Έντυπο 1(II) - Στοιχεία κατοίκου: Στοιχεία ταυτότητας του κατοίκου (πρόσωπο αναφοράς) Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου κατοίκου Μέθοδος αναφοράς Η συμπλήρωση αυτού του εντύπου είναι υποχρεωτική. Έντυπο 1(III) - Επενδύσεις σε ακίνητα: Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν κάτοικος Κύπρου κατέχει άμεσα (όχι μέσω θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό) οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Το έντυπο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε ακίνητο που κατέχει κάτοικος Κύπρου στο εξωτερικό, ξεχωριστά. * Αναφερθείτε στον ορισμό, παράρτημα 2 **Για τον εντοπισμό των συγγενικών οντοτήτων, παρακαλούμε αναφερθείτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις (μέρος ΙΙΙ). 4

23 Τμήμα 2 (Έντυπα 2(Ι), 2(ΙΙ), 2(ΙΙΙ), 2(IV)): Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Το Τμήμα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν κάτοικος Κύπρου: i. Κατέχει άμεσα, ποσοστό τουλάχιστο 10% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας μη κατοίκου, ή ii. Κατέχει άμεσα, ποσοστό μικρότερο από 10% του μετοχικού κεφαλαίου συγγενικής εταιρείας μη κάτοικου, ή iii. Έχει οποιοδήποτε μη αυτόνομο υποκατάστημα στο εξωτερικό, ή/και iv. Έχει άλλες, μη κεφαλαιουχικές, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από ή υποχρεώσεις προς μη κατοίκους συγγενικές οντότητες. Το Τμήμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε σχέση άμεσης επένδυσης, ξεχωριστά. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα καθώς και ο συνοπτικός πίνακας στη σελίδα 7, θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πια έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν. Έχετε άμεση συμμετοχή κεφαλαίου σε μη κάτοικο εταιρεία, με ποσοστό τουλάχιστο 10%, ή έχετε μη αυτόνομο υποκατάστημα στο εξωτερικό; Συμπληρώστε 2(I) & 2(II) ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός των μετοχών) με τη μη κάτοικο οντότητα; Έχετε άμεση συμμετοχή κεφαλαίου σε μη κάτοικο συγγενική οντότητα με ποσοστό μικρότερο του 10% ; Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 2(I) & 2(II) ΝΑΙ ΟΧΙ Έχετε απαιτήσεις από τη μη κάτοικο οντότητα; Έχετε υποχρεώσεις προς τη μη κάτοικο οντότητα; ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός των μετοχών) με τη μη κάτοικο συγγενική οντότητα; ΝΑΙ ΝΑΙ Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 2(III) Συμπληρώστε 2(IV) Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η άμεσα/έμμεσα συνδεόμενη ιθύνουσά σας οντότητα... Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η έμμεσα συνδεόμενη θυγατρική σας, συνδεδεμένη εταιρεία σας, ή υποκατάστημά σας Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι αδελφική σας εταιρεία. και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή Συμπληρώστε* 3(III) Συμπληρώστε* 3(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 2(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 3(IV) *Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (εκτός μετοχών) που διενεργούνται με έμμεσα συνδεόμενες οντότητες ή αδελφικές εταιρείες (χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου), θα πρέπει επίσης 5 να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα που ζητούν πληροφορίες για το μη κάτοικο αντισυμβαλλόμενο (2(I) ή 3(I)).

24 Τμήμα 3(Έντυπα 3(Ι), 3(ΙΙ), 3(ΙΙΙ), 3(IV)): Άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο. Το Τμήμα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν κάτοικος Κύπρου: i. Ανήκει άμεσα σε μη κάτοικο οντότητα (ποσοστό συμμετοχής μη κατοίκου τουλάχιστο 10%), ή ii. Ανήκει άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχής κεφαλαίου μικρότερο του 10%, σε συγγενική οντότητα μη κάτοικο, ή iii. Είναι μη αυτόνομο υποκατάστημα μη κατοίκου οντότητας στην Κύπρο, ή/και iv. Έχει άλλες, μη κεφαλαιουχικές, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από ή υποχρεώσεις προς μη κατοίκους συγγενικές οντότητες. Το Τμήμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε σχέση άμεσης επένδυσης, ξεχωριστά. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα καθώς και ο συνοπτικός πίνακας στη σελίδα 7, θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πια έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν. Ανήκετε άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχή κεφαλαίου τουλάχιστο 10%, σε μη κάτοικο, ή είστε μη αυτόνομο υποκατάστημα μη κατοίκου στην Κύπρο; Συμπληρώστε 3(I) & 3(II) ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός μετοχών) με τη μη κάτοικο οντότητα; Ανήκετε άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχή κεφαλαίου μικρότερο του 10%, σε μη κάτοικο συγγενική οντότητα ; Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 3(I) & 3(II) ΝΑΙ ΟΧΙ Έχετε απαιτήσεις από τη μη κάτοικο οντότητα; Έχετε υποχρεώσεις προς τη μη κάτοικο οντότητα; ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός μετοχών) με τη μη κάτοικο συγγενική οντότητα; ΝΑΙ ΝΑΙ Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 3(III) Συμπληρώστε 3(IV) Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η έμμεσα συνδεόμενη ιθύνουσά σας οντότητα... Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η άμεσα/έμμεσα συνδεόμενη θυγατρική σας, συνδεδεμένη εταιρεία σας, ή υποκατάστημά σας.. Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι αδελφική σας εταιρεία. και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή Συμπληρώστε* 3(III) Συμπληρώστε* 3(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 2(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 3(IV) *Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (εκτός μετοχών) που διενεργούνται με έμμεσα συνδεόμενες οντότητες ή αδελφικές εταιρείες (χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου), θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα που ζητούν πληροφορίες για το μη κάτοικο αντισυμβαλλόμενο (2(I) ή 3(I)). 6

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι για τον κάτοικο: ΕΝΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Ο μη κάτοικος έχει άμεση συμμετοχή κεφαλαίου <10% στην κάτοικο οντότητα Ο κάτοικος έχει άμεση συμμετοχή κεφαλαίου <10% στη μη κάτοικο οντότητα Ο κάτοικος έχει χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εκτός μετοχών από τη μη κάτοικο οντότητα Ο κάτοικος έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εκτός μετοχών, προς τη μη κάτοικο οντότητα 1. Ιθύνουσα εταιρεία Άμεσα συνδεόμενη Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(III) Έντυπο 3(IV) Έμμεσα συνδεόμενη Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(III) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(IV) 2.Υποκατάστημα/Κεντρικό Γραφείο Υποκατάστημα Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(III) Έντυπο 2(IV) Κεντρικό Γραφείο Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(III) Έντυπο 3(IV) 3.Θυγατρική/Συνδεδεμένη εταιρεία Άμεσα συνδεόμενη Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(III) Έντυπο 2(IV) Έμμεσα συνδεόμενη Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(III) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(IV) 4. Αδελφική εταιρεία Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(III) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(IV) 7

26 Συγκεντρωτική Αναφορά Από τη στιγμή που μια επιχείρηση κάτοικος επιλεγεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να παρέχει στοιχεία σχετικά με τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών τότε, αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα στοιχεία που αφορούν μόνο τις δικές της διασυνοριακές συναλλαγές. Ωστόσο, αν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για να συλλέγει και να υποβάλλει συγκεντρωτικά στοιχεία, που θα περιλαμβάνουν τόσο τα δικά της στοιχεία όσο και άλλων επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι, αναφορές που υποβάλλονται και καλύπτουν στοιχεία πολλών επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου, θα πρέπει να φέρουν μόνο ένα αριθμό αναφοράς. Η επιχείρηση αναφοράς η οποία συλλέγει και υποβάλλει συγκεντρωτικά στοιχεία έχει την ευθύνη για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων των εταιρειών εκ μέρους των οποίων γίνεται η αναφορά. Οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τη συγκεντρωτική αναφορά θα αποστέλλεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης που συλλέγει και υποβάλλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφοράς. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα αποδέχεται τη συγκεντρωτική αναφορά, εφόσον ικανοποιούνται οι πιο κάτω όροι: i. Οι επιχειρήσεις που καλύπτει η συγκεντρωτική αναφορά ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών στην Κύπρο, όπου η επιχείρηση αναφοράς είναι η ιθύνουσα εταιρεία και οι άλλες είναι θυγατρικές, των οποίων τα στοιχεία έχουν πλήρως ενοποιηθεί σε αυτά της επιχείρησης αναφοράς. ii. Οι επιχειρήσεις που καλύπτει η συγκεντρωτική αναφορά έχουν την ίδια οικονομική δραστηριότητα (όπως καταγράφονται στο παράρτημα 3.3). iii. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που καλύπτει η συγκεντρωτική αναφορά στο εξωτερικό, ενσωματώνονται πλήρως στα στοιχεία που υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συχνότητα αναφοράς και προθεσμία υποβολής στοιχείων: Η έρευνα αυτή θα διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση. Οι σχετικές τριμηνιαίες αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Τράπεζας το αργότερο 40 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του κάθε τριμήνου. Νόμισμα Αναφοράς: Όλες οι αναφορές σε αυτή την έρευνα θα πρέπει να γίνονται σε ευρώ (κατά προσέγγιση στον πιο κοντινό ακέραιο αριθμό). Αρχικά και τελικά υπόλοιπα τα οποία είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία αναφοράς του ευρώ, όπως την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, ή αλλιώς τη μέση τιμή της ισοτιμίας αναφοράς του ευρώ κατά την περίοδο αναφοράς. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις τιμές συναλλάγματος, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Επεξηγήσεις και Ορισμοί: Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις στο μέρος ΙΙΙ και τις οδηγίες που δίνονται στο μέρος IV αυτής της έρευνας προτού συμπληρώσετε τα έντυπα ΑΞΕ. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει αρκετές ορολογίες σχετικά με τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζετε. Στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε με την ορολογία, έχουμε συμπεριλάβει σχετικούς ορισμούς στο Παράρτημα 2 της Οδηγίας. 8

27 ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 1 Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ ΕΝΤΥΠΟ 1(Ι) ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΕ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο : Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός τέλεφαξ: Όνομα εργοδότη: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Περίοδος αναφοράς: Τρίμηνο Έτος Δηλώστε Τ1 για Ιαν-Μαρ, Τ2 για Απρ-Ιουν, Τ3 για Ιουλ-Σεπτ και Τ4 για Οκτ-Δεκ και το σχετικό έτος για το οποίο γίνεται η αναφορά, πχ για στοιχεία που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2006, καταγράψετε Τ1 στο πεδίο «τρίμηνο» και 2006 στο πεδίο «έτος». Θα πρέπει να αναγράφεται στο πάνω μέρος κάθε εντύπου. Σε περίπτωση που ο οργανισμός/εταιρεία σας δεν έχει να δηλώσει οποιαδήποτε στοιχεία/ποσά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ( ) στο τετραγωνάκι Παρακαλούμε όπως τα συμπληρωμένα έντυπα υποβάλλονται εντός 40 εργάσιμων ημερών από το τέλος του υπό αναφορά τριμήνου. 9

28 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Περίοδος Αναφοράς ΕΝΤΥΠΟ 1(ΙΙ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Αρ. Αναφοράς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Όνομα κατοίκου (όπως είναι καταχωρημένο σε επίσημο μητρώο) Διεύθυνση: Αριθμός αναφοράς κατοίκου: Για φυσικό πρόσωπο, καταχωρείστε, τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του. Για νομικό πρόσωπο, καταχωρείστε, τον αριθμό εγγραφής του στον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο, ο οποίος να ηγείται από τα σχετικά ψηφία: HE = Ημεδαπή εταιρεία, O = Αλλοδαπή εταιρεία, P = Συνεταιρισμός, EE = Εμπορική επωνυμία. Για τις οντότητες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταχωρείστε τον αριθμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος να ηγείται από τα ψηφία VAT ή τον αριθμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος να ηγείται από τα ψηφία SI. Με την καταχώρηση του αριθμού αυτού στο πεδίο αυτό, ο αριθμός θα εμφανίζεται αυτόματα στο πάνω δεξιά μέρος κάθε εντύπου. Κωδικός οικονομικής δραστηριότητας (NACE): Καταχωρείστε τον τετραψήφιο κωδικό που περιγράφει καλύτερα την κύρια οικονομική δραστηριότητα του κατοίκου, βάσει του συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) (παράρτημα 3.3). Συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην ΚΤΚ ή αν έχει αλλάξει από την προηγούμενη δήλωση. Συνολικός αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία κάτοικο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κατηγορία εταιρείας κατοίκου: Εισηγμένη Μη Εισηγμένη Αν οι τίτλοι διαπραγματεύονται παρακαλώ δηλώστε Κώδικας ISIN Σημειώστε, αν οι τίτλοι αξιών της εταιρείας κάτοικου διαπραγματεύονται ή μη σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Καταχωρείστε το δωδεκαψήφιο αριθμό του Διεθνή Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) που αποδόθηκε στους τίτλους της εταιρείας κάτοικου. Αν δεν υπάρχει αριθμός ISIN, δώστε άλλο κωδικό ή περιγραφή πιο κάτω, που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. Για τον ορισμό αναφερθείτε στο παράρτημα 2. Άλλος κώδικας (παρακαλώ προσδιορίστε) Καταχωρείστε τον αριθμό του Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων εκτός του ISIN που αποδόθηκε στους τίτλους της εταιρείας κάτοικου ή δώστε περιγραφή, που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. 10

29 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μέθοδος αναφοράς: Ατομική Αναφορά Συγκεντρωτική Αναφορά Σημειώστε, αν η αναφορά καλύπτει μόνο τα στοιχεία του προσώπου αναφοράς. Σημειώστε, αν η αναφορά καλύπτει τα στοιχεία όλων των εταιρειών του ομίλου στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου αναφοράς) νοουμένου ότι όλες ανήκουν στον ίδιο οικονομικό τομέα. Αν η αναφορά είναι ατομική: Παρακαλώ καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα, μόνο το όνομα και τον αριθμό εγγραφής του εφόρου εταιρειών για όλες τις εταιρείες του ομίλου στην Κύπρο (στήλες 1 & 2). Αν η αναφορά είναι συγκεντρωτική: Παρακαλώ καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα, το όνομα και τον αριθμό εγγραφής του εφόρου εταιρειών για όλες τις εταιρείες του ομίλου στην Κύπρο και σημειώστε στην τρίτη στήλη αν καλύπτονται σε αυτή την συγκεντρωτική αναφορά (στήλες 1, 2 & 3). Όνομα Εταιρείας Κατοίκου 1 Αριθμός Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών 2 αν η συγκεντρωτική αναφορά καλύπτει την εταιρεία 3 11

30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Περίοδος Αναφοράς ΕΝΤΥΠΟ 1(ΙΙΙ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Αρ. Αναφοράς. Κωδικός Χώρας Η χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Οι κωδικοί της κάθε χώρας βρίσκονται στο παράρτημα 3.2. Κωδικός Νομίσματος Έτος απόκτησης Το αρχικό νόμισμα της συμφωνίας δηλ. το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ή που εισπράχθηκε από την πώληση του ακινήτου. Ο κωδικός του κάθε νομίσματος βρίσκεται στο παράρτημα 3.1. Το έτος κατά το οποίο αγοράσθηκε η κτηματική περιουσία στο εξωτερικό. ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΙΑ (A)ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ: (B)ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Αυξήσεις): Απόκτηση ακινήτου Αύξηση λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών Διόρθωση λόγω αναπροσαρμογών αξία Άλλα: παρακαλώ προσδιορίστε (Γ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Μειώσεις): Πώληση ακινήτου Μείωση λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών Μείωση λόγω αναπροσαρμογών αξίας Άλλα: παρακαλώ προσδιορίστε ( Δ) ΚΕΡΔΟΣ (+) / ΖΗΜΙΑ (-) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: (Ε)ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΟΛΙΚΟ Β ΟΛΙΚΟ Γ Ε= (Α+ Β Γ+Δ) Η αγοραία αξία του ακινήτου στην αρχή της περιόδου αναφοράς, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την αξία κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Καταγράφεται με βάση την αξία που έχει αγορασθεί το ακίνητο. Όλες οι συναλλαγές ( εκτός από την αγορά και των μεταβολών αποτίμησης που αναφέρονται) οι οποίες αυξάνουν την αξία της επένδυσης στο ακίνητο, πχ. απόκτηση ακινήτου υπό μορφή δωρεάς ή εισφοράς, αξία επέκτασης (ανακαίνισης)κ.τ.λ. Καταγράφεται με βάση την αξία που έχει πωληθεί το ακίνητο. Όλες οι συναλλαγές ( εκτός από την πώληση και των μεταβολών αποτίμησης που αναφέρονται) οι οποίες μειώνουν την αξία της επένδυσης στο ακίνητο, πχ. διάθεση ακινήτου υπό μορφή δωρεάς ή εισφοράς αξία αντικατάστασης κ.τ.λ.. Η αγοραία αξία του ακινήτου στο τέλος της περιόδου αναφοράς. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δηλώστε τα εισοδήματα που προέρχονται από τη χρήση του ακινήτου (πχ. ενοίκια που εισπράχθηκαν) Δηλώστε τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με το ακίνητο (πχ. το κόστος χρέωσης κάποιου ξένου διαχειριστή για την διαχείριση και τη διατήρηση της κτηματικής περιουσίας, μη συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε φόρων που πληρώθηκαν). Δηλώστε το ποσό οποιωνδήποτε φόρων που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου, σχετικά με την ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. 12

31 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Περίοδος Αναφοράς ΕΝΤΥΠΟ 2(Ι) Αρ. Αναφοράς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Όνομα μη κάτοικου: (όπως είναι καταχωρημένο σε επίσημο μητρώο) Κωδικός χώρας διαμονής: Σημειώστε το διψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη χώρα όπου ο μη κάτοικος είναι εγκατεστημένος (Παράρτημα 3.2). Αρ. ταυτότητας: μη κατοίκου Καταχωρείστε τον αριθμό εγγραφής που δόθηκε στη μη κάτοικο εταιρεία από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής της. Ο αρ. αυτός θα πρέπει να σημειώνεται ευκρινώς στα έντυπα, όταν τα στοιχεία που δίδονται αφορούν το μη κάτοικο. Κωδικός οικονομικής δραστηριότητας (NACE): Καταχωρείστε τον τετραψήφιο κωδικό που περιγράφει καλύτερα την κύρια οικονομική δραστηριότητα του μη κάτοικου, βάσει του συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) (παράρτημα 3.3). Συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην ΚΤΚ ή αν έχει αλλάξει από την προηγούμενη δήλωση. Συνολικός αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία μη κάτοικο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κατηγορία εταιρείας μη κάτοικου: Εισηγμένη Μη Εισηγμένη Σημειώστε αν οι τίτλοι αξιών της εταιρείας μη κάτοικου διαπραγματεύονται ή μη σε χρηματιστήρια. Αν οι τίτλοι διαπραγματεύονται παρακαλώ δηλώστε Κωδικός ISIN Άλλος κωδικός (παρακαλώ προσδιορίστε) Αν οι τίτλοι δεν διαπραγματεύονται παρακαλώ δηλώστε Νόμισμα έκδοσης Καταχωρείστε το δωδεκαψήφιο αριθμό του Διεθνή Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) που αποδόθηκε στους τίτλους αξιών της εταιρείας μη κάτοικου. Αν δεν υπάρχει αριθμός ISIN, δώστε άλλο κωδικό ή περιγραφή που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. Για τον ορισμό αναφερθείτε στο παράρτημα 2. Καταχωρείστε τον αριθμό του Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων ή περιγραφή εκτός του (ISIN), που αποδόθηκε στους τίτλους της εταιρείας μη κάτοικου που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. Καταχωρείστε τον κωδικό ISO του νομίσματος (παράρτημα 3.1) στο οποίο είναι εκδομένοι οι υπό αναφορά τίτλοι. 13

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα