ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 64 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΤΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ , 1395 Λευκωσία Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα:

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Συνοπτικός Τίτλος 2. Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3. Υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα 4. Σκοπός συλλογής των στοιχείων ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 6. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 7. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα αξιόγραφων 8. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων 9. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα λοιπών επενδύσεων 10. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην έρευνα λοιπών επενδύσεων ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 11. Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα μέσω αντιπροσώπου 12. Χορήγηση άδειας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα μέσω αντιπροσώπου 13. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα ΜΕΡΟΣ V ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 14. Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπών επενδύσεων 15. Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες αξιόγραφων και χρηματοοικονομικών παραγώγων 16. Προθεσμία υποβολής τριμηνιαίων στοιχείων 17. Προθεσμία υποβολής μηνιαίων στοιχείων 2

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 18. Νόμισμα αναφοράς 19. Μετατροπή υπολοίπων 20. Μετατροπή συναλλαγών 21. Αναφορά σε ξένο νόμισμα ΜΕΡΟΣ VΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΡΟΣΗΜΟ 22. Αρχικά και τελικά υπόλοιπα 23. Συναλλαγές 24. Διορθώσεις λόγω αποτίμησης ή άλλων μεταβολών ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25. Υποβολή προκαταρκτικών στοιχείων 26. Υποβολή αναθεωρημένων στοιχείων ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 27. Τρόπος αποστολής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα 28. Έναρξη ισχύος ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 1. Έρευνες : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.1 Έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 1.2 Έρευνα αξιόγραφων 1.3 Έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων 1.4 Έρευνα λοιπών επενδύσεων 2. Ερμηνεία όρων σχετικών με στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών Αγοραία τιμή Αδελφική εταιρεία Άμεση ξένη επένδυση Άμεσος επενδυτής Δάνεια Διεθνής κωδικός αναγνώρισης τίτλων (ISIN code) Εισόδημα από τόκους Εμπορικές πιστώσεις Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός Εξαρτημένο χρέος Επανεπενδυθέντα κέρδη Επενδύσεις χαρτοφυλακίου Επιχείρηση άμεσης επένδυσης Θυγατρική εταιρεία Ιδέα τρεχόντων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης Ιθύνουσα οντότητα Καταθέσεις Κέρδη/Ζημιές Κοινοπρακτικό δάνειο Λογιστική αξία Λοιπές επενδύσεις Μερίσματα Μετοχές κεφαλαίου Προθεσμία λήξης Συμφωνία επαναγοράς Συμφωνία δανεισμού αξιόγραφων Συνδεδεμένη εταιρεία Σχέση άμεσης επένδυσης Υποκατάστημα Χρεωστικοί τίτλοι Ομολογίες και Ομόλογα Χρεόγραφα της αγοράς χρήματος Χρηματοδοτικές μισθώσεις Χρηματοοικονομικά παράγωγα Χώρα διαμονής 3. Κατάλογοι κωδικών: 3.1 Κατάλογος κωδικών νομισμάτων 3.2 Κατάλογος κωδικών χωρών 3.3 Κατάλογος κωδικών οικονομικής δραστηριότητας 3.4 Κατάλογος κωδικών θεσμικών τομέων 4

5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι του 2002 έως (Ι)/2002,166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία για το σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων για το λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και (I) του (Ι) του (Ι) του Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 64 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να απαιτεί από τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς δημοσίου δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να της παρέχουν όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους, όπως αυτά ορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 64 για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και τον υπολογισμό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Δημοκρατίας, καθώς και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των επιμέρους τομέων της οικονομίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 64, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να ορίζει με την έκδοση σχετικών οδηγιών, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οφείλουν να εξασφαλίζουν και να της παρέχουν οι εν λόγω οργανισμοί και πρόσωπα, σχετικά με τις συναλλαγές τους με κατοίκους ή μη κατοίκους Κύπρου, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους έναντι των προσώπων αυτών, καθώς και τον τρόπο, χρόνο και διαδικασία παροχής των στοιχείων καθώς και πληροφοριών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L35, , σ.23 Στα πλαίσια των στατιστικών υποχρεώσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που απορρέουν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, και ειδικότερα εκείνων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το 5

6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L354, , σ.34 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L159, , σ.48 ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16 ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στοιχείων στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίμων (ΕΚΤ/2004/15), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υιοθετεί σύστημα απευθείας συλλογής στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών. Το σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων αποσκοπεί στην κατάρτιση των στοιχείων του λογαριασμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, του συναφούς εισοδήματος και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου, βάσει των προτύπων που έχουν καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κατάρτιση των απαιτούμενων στοιχείων γίνεται εφικτή με τη διεξαγωγή τεσσάρων ερευνών στις οποίες βασίζεται το σύστημα, (άμεσων επενδύσεων, αξιόγραφων, χρηματοοικονομικών παραγώγων, λοιπών επενδύσεων). Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 20 και του εδαφίου (2) του άρθρου 64 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία σχετικά με το σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων για το λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου, με την οποία καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες του συστήματος. 6

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής Δεύτερο Παράρτημα 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Συστήματος Απευθείας Παροχής Στατιστικών Στοιχείων του Ισοζυγίου Πληρωμών Οδηγία του (α) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο- άμεση ξένη επένδυση έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "απαιτήσεις κατοίκων" θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων έναντι μη κατοίκων Δεύτερο Παράρτημα 144(I) του 2007 ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας επενδυτικές υπηρεσίες έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του (Ι) του 1996 εργάσιμη ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο του 1996 θεματοφύλακες σημαίνει τα νομικά πρόσωπα με φυσική παρουσία στην Κύπρο που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης αξιόγραφων για λογαριασμό τρίτων Δεύτερο Παράρτημα θυγατρική εταιρεία έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας 7

8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παράρτημα Τρίτο (Ι) "κάτοικος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην περί Ορισμού της Έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκοπούς Οδηγία του 2008 "Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Δεύτερο Παράρτημα "λοιπές επενδύσεις" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "μέση τιμή " σημαίνει το μέσο όρο της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός νομίσματος "μη κάτοικος" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν εμπίπτει στον όρο «κάτοικος Κύπρου» όπως αυτός αποδίδεται στην περί Ορισμού της Έννοιας του «κατοίκου Κύπρου» για Στατιστικούς Σκοπούς Οδηγία του "Νόμος" σημαίνει τους περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 2002 έως "νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, η οποία έχει συσταθεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας "νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα" (ΝΧΙ) περιλαμβάνουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και όλες τις άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στο να δέχονται καταθέσεις ή/και παραπλήσια υποκατάστατα καταθέσεων από θεσμικές μονάδες, εκτός από νομισματικές χρηματοδοτικές εταιρείες, και, για δικό τους λογαριασμό, να χορηγούν δάνεια ή/και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε χρεόγραφα "ξένο νόμισμα" σημαίνει νόμισμα άλλο από το ευρώ Πρώτο Παράρτημα "περίοδος αναφοράς" αναφέρεται στο χρονικό διάστημα, για το οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν οι έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων, αξιόγραφων, χρηματοοικονομικών παραγώγων και λοιπών επενδύσεων στο Πρώτο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας 8

9 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 66(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του 2008 Δεύτερο Παράρτημα Δεύτερο Παράρτημα πιστωτικό ίδρυμα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2008 πρόσωπο αναφοράς σημαίνει πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στοιχεία και πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα δυνάμει της παραγράφου 3(1) της παρούσας Οδηγίας συγγενική οντότητα σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα με την οποία ο επενδυτής έχει σχέση άμεσης επένδυσης, και περιλαμβάνει ιθύνουσα οντότητα, θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, υποκατάστημα ή αδελφική εταιρεία, όπως καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας συνδεδεμένη εταιρεία έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "σύστημα" αναφέρεται στο σύστημα απευθείας παροχής στατιστικών στοιχείων για το λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, το συναφές εισόδημα και τη διεθνή επενδυτική θέση της Κύπρου Δεύτερο Παράρτημα "σχέση άμεσης επένδυσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας τράπεζα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2008 Δεύτερο Παράρτημα υποκατάστημα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας "υποχρεώσεις κατοίκων" αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι μη κατοίκων Δεύτερο Παράρτημα χρεωστικοί τίτλοι έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 9

10 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 14(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Δεύτερο Παράρτημα Νόμων του 1993 έως 2007 ιδρυθέν Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χρηματοοικονομικά παράγωγα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας. (β) Η παρούσα Οδηγία ορίζει: (i) τις κατηγορίες προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, (ii) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται μέσω των τεσσάρων ερευνών, και που τα προαναφερθέντα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 10

11 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ (iii) τον προσδιορισμό, τη βάση αποτίμησης, το χρόνο καταγραφής και τον τρόπο αποστολής των στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και (iv) τις περιόδους αναφοράς. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα Πρώτο Παράρτημα 3.-(1) Οι τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί δημοσίου δικαίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Κύπρου, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 αντίστοιχα, οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα, να της παρέχουν τα στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται από τις τέσσερεις έρευνες, άμεσων επενδύσεων, αξιόγραφων, χρηματοοικονομικών παραγώγων και λοιπών επενδύσεων, του Πρώτου Παραρτήματος της παρούσας Οδηγίας. (2) Τα στοιχεία ή πληροφορίες που θα παρέχονται στην Κεντρική Τράπεζα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Σκοπός συλλογής των στοιχείων 4. Τα στοιχεία της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3 είναι αναγκαία για την κατάρτιση του λογαριασμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, του συναφούς εισοδήματος και τον υπολογισμό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου. ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων Παράρτημα Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 1.1, απευθύνεται σε κατοίκους οι οποίοι έχουν σχέση άμεσης επένδυσης με μη κατοίκους, με τους οποίους διενεργούν επίσης συναλλαγές που αποτελούν άμεση ξένη 11

12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ επένδυση. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων απευθύνεται σε κατοίκους: (α) των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό ( 10%) σε μη κατοίκους, ή / και (β) των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του δέκα τοις εκατό (<10%) σε συγγενικές τους οντότητες μη κατοίκους, ή / και (γ) οι οποίοι είναι μη αυτόνομα υποκαταστήματα ξένων οντοτήτων στην Κύπρο, ή / και (δ) οι οποίοι κατέχουν άμεσα ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό ( 10%) του μετοχικού κεφαλαίου μη κατοίκων οντοτήτων, ή / και (ε) οι οποίοι κατέχουν άμεσα ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (<10%) του μετοχικού κεφαλαίου συγγενικών τους οντοτήτων μη κατοίκων, ή/και (στ) οι οποίοι έχουν μη αυτόνομα υποκαταστήματα στο εξωτερικό, ή/και (ζ) οι οποίοι έχουν εισπράξει χρήματα, για παράδειγμα δάνεια ή εμπορικές πιστώσεις, από μη κατοίκους συγγενικές οντότητες, ή έχουν χορηγήσει χρήματα, για παράδειγμα δάνεια ή εμπορικές πιστώσεις, σε μη κατοίκους συγγενικές οντότητες, ή έχουν εκδώσει χρεόγραφα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα οποία κατέχουν συγγενικές επιχειρήσεις μη κάτοικοι, ή έχουν επενδύσει σε χρεόγραφα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τα οποία εκδόθηκαν από μη κατοίκους συγγενικές επιχειρήσεις, ή/και (η) οι οποίοι κατέχουν άμεσα ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων 6.-(1) (α) Μόνο οι συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους που διενεργούνται μεταξύ ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς 12

13 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, θα πρέπει να δηλώνονται στα έντυπα της έρευνας άμεσων ξένων επενδύσεων. (β) Όλες οι άλλες συναλλαγές (εκτός από τις συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους) ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δεν δηλώνονται στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων, αλλά στην έρευνα αξιόγραφων ή λοιπών επενδύσεων, ανάλογα. (2) Όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που διενεργούνται μεταξύ ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δηλώνονται στην έρευνα άμεσων ξένων επενδύσεων. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα αξιόγραφων Παράρτημα 1.2 Τρίτο Παράρτημα 7. Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα αξιόγραφων, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 1.2, απευθύνεται σε κατοίκους οι οποίοι: (α) ως τελικοί επενδυτές, κατέχουν αξιόγραφα για τα οποία ενεργούν ως διαχειριστές ή θεματοφύλακες, ή των οποίων η διαχείριση ή φύλαξη διενεργείται από μη κατοίκους ή (β) παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή την παρεπόμενη υπηρεσία υπ αριθμό 1 του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 σε πελάτες - κατοίκους Κύπρου ή (γ) έχουν εκδώσει χρεωστικούς τίτλους. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων Παράρτημα Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα χρηματοοικονομικών παραγώγων, η οποία καθορίζεται στο Παράρτημα 1.3, απευθύνεται σε κατοίκους οι οποίοι διενεργούν συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων ως πιστωτές ή/και οφειλέτες με μη κατοίκους. Πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η έρευνα λοιπών επενδύσεων Παράρτημα Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3, η έρευνα λοιπών επενδύσεων, η οποία καθορίζεται 13

14 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ στο Παράρτημα 1.4, απευθύνεται σε κατοίκους, οι οποίοι έχουν προβεί σε δανεισμό από μη κατοίκους ή έχουν δανείσει μη κατοίκους ή/και διατηρούν καταθέσεις σε μη κατοίκους ή έχουν δεχθεί καταθέσεις από μη κατοίκους με τους οποίους δεν υπάρχει σχέση άμεσης επένδυσης. Συναλλαγές ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην έρευνα λοιπών επενδύσεων 10.-(1) Όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός από τις συναλλαγές κεφαλαίου και εξαρτημένου χρέους) ενός κάτοικου ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού με μη κατοίκους συγγενικούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς θα πρέπει να δηλώνονται στην έρευνα λοιπών επενδύσεων. (2) (α) Από την έρευνα λοιπών επενδύσεων εξαιρούνται όλες οι μορφές δανεισμού που χορηγούν τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους μη κατοίκους πελάτες τους, καθώς και όλες οι μορφές καταθέσεων που δέχονται από αυτούς. (β) Οι υπόλοιπες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν δανεισμό και καταθέσεις των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, δηλαδή οι συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω της διαχείρισης διαθεσίμων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (treasury transactions), δηλώνονται στο πλαίσιο της έρευνας των λοιπών επενδύσεων. ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα μέσω αντιπροσώπου 11. Πρόσωπο που υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να υποβάλλει τα στοιχεία αυτά μέσω αντιπροσώπου. Ως αντιπρόσωπος νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοικος Κύπρου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβληθούν από το πρόσωπο αναφοράς για το οποίο διαμεσολαβεί. 14

15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 12.-(1) Η αίτηση για χορήγηση άδειας υποβολής στοιχείων ή πληροφοριών μέσω αντιπροσώπου, κατά την παράγραφο 11, απευθύνεται στην Κεντρική Τράπεζα. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο συμφωνίας μεταξύ του αντιπροσώπου και του αιτούντος προσώπου αναφοράς, δια της οποίας και οι δύο συμβαλλόμενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. (2) Σε περίπτωση τερματισμού της διευθέτησης, καθορίζεται προθεσμία προειδοποίησης για τερματισμό αυτής τουλάχιστον τριών μηνών. (3)(α) Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χορηγήσει στο αιτούμενο πρόσωπο άδεια υποβολής στοιχείων ή πληροφοριών μέσω αντιπροσώπου. (β) Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την ημερομηνία χορήγησής της και καθ όλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συμφωνίας. Η Κεντρική Τράπεζα θα αποστέλλει οποιαδήποτε αλληλογραφία στο όνομα του προσώπου αναφοράς στη διεύθυνση αλληλογραφίας του αντιπροσώπου. Ευθύνη για συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα 13. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση υποβολής ή/και την έγκαιρη υποβολή των στοιχείων, στα πλαίσια της παρούσας Οδηγίας, είναι το ίδιο το πρόσωπο αναφοράς και όχι ο αντιπρόσωπος ο οποίος διαμεσολαβεί για την παροχή αυτών των στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ V ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπών επενδύσεων 14. Οι περίοδοι αναφοράς για τις έρευνες άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπών επενδύσεων είναι τα ημερολογιακά τρίμηνα. Οι περίοδοι αναφοράς αρχίζουν και λήγουν ως ακολούθως: (α) 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου, (β) 1 Απριλίου 30 Ιουνίου, (γ) 1 Ιουλίου 30 Σεπτεμβρίου και (δ) 1 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου. 15

16 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Καθορισμός περιόδων αναφοράς για τις έρευνες αξιόγραφων και χρηματοοικονομικών παραγώγων 15. Οι περίοδοι αναφοράς για τις έρευνες αξιόγραφων και χρηματοοικονομικών παραγώγων είναι οι ημερολογιακοί μήνες, δηλαδή, η κάθε περίοδος αναφοράς αρχίζει την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και λήγει την τελευταία ημέρα του ιδίου μήνα. Προθεσμία υποβολής τριμηνιαίων στοιχείων 16. Οι σχετικές τριμηνιαίες αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του κάθε τριμήνου. Προθεσμία υποβολής μηνιαίων στοιχείων 17. Οι σχετικές μηνιαίες αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του κάθε μήνα. ΜΕΡΟΣ VΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Νόμισμα αναφοράς 18. Όλες οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται σε ευρώ, κατά προσέγγιση στον πιο κοντινό ακέραιο αριθμό. Μετατροπή υπολοίπων 19. Αρχικά και τελικά υπόλοιπα τα οποία είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς του ευρώ, όπως την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα. Μετατροπή συναλλαγών 20. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς, όπως την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ίσχυε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, ή τη μέση τιμή της ισοτιμίας αναφοράς του ευρώ κατά την περίοδο αναφοράς. Αναφορά σε ξένο νόμισμα 21. Από τις διατάξεις των παραγράφων 18 μέχρι 20 εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου καθορίζεται συγκεκριμένα στα έντυπα ότι οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται σε ξένο νόμισμα. 16

17 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΠΡΟΣΗΜΟ Αρχικά και τελικά υπόλοιπα 22.-(1) Τα υπόλοιπα στην αρχή ή το τέλος της περιόδου αναφοράς, τα οποία καταγράφονται στα έντυπα που αφορούν υποχρεώσεις κατοίκων έναντι μη κατοίκων, θεωρούνται χρεωστικά, ενώ αυτά που καταγράφονται στα έντυπα που αφορούν απαιτήσεις κατοίκων έναντι μη κατοίκων θεωρούνται πιστωτικά. Επομένως, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι μη κατοίκων καταγράφονται χωρίς πρόσημο. (2) Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου καθορίζεται συγκεκριμένα στα έντυπα ότι τα αρχικά ή τελικά υπόλοιπα θα πρέπει να καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο. Συναλλαγές 23.-(1) Οι συναλλαγές θα πρέπει να καταγράφονται χωρίς πρόσημο στα ερωτηματολόγια όπου γίνεται διάκριση, για παράδειγμα, μεταξύ αγορών και πωλήσεων, απόσυρσης και εξαγοράς δανείου. (2) Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η καταγραφή των συναλλαγών σε καθαρή βάση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσημα όπως αυτά καθορίζονται στις συγκεκριμένες έρευνες. Διορθώσεις λόγω αποτίμησης ή άλλων μεταβολών 24.-(1) Διορθώσεις λόγω αποτίμησης ή λόγω άλλων μεταβολών θα πρέπει να καταγράφονται ως αύξηση ή ως μείωση των υπολοίπων. (2) Διορθώσεις που οδηγούν σε αύξηση θα πρέπει να καταγράφονται με θετικό πρόσημο και αυτές που οδηγούν σε μείωση με αρνητικό πρόσημο. ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Υποβολή προκαταρκτικών στοιχείων 25. Σε περίπτωση που, κατά την ημέρα υποβολής των στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα, τα πραγματικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να υποβάλλονται προκαταρκτικά στοιχεία, βασισμένα σε προσεκτικές εκτιμήσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η υποβολή των στοιχείων εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων. 17

18 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ Υποβολή αναθεωρημένων στοιχείων 26 Αναθεωρημένες αναφορές με τα πραγματικά στοιχεία δεν υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα. Οποιεσδήποτε διαφορές στα προκαταρκτικά στοιχεία που ήδη υποβλήθηκαν, θα πρέπει να καταγράφονται στην επόμενη περίοδο αναφοράς, ως "άλλες διαφορές/συναλλαγές" στα κατάλληλα έντυπα. Συνεπώς, τα υπόλοιπα κατά την αρχή της περιόδου αναφοράς θα πρέπει να συμφωνούν με τα υπόλοιπα κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τρόπος αποστολής στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα 27. Η αποστολή στοιχείων στην Κεντρική Τράπεζα θα γίνεται με χρήση εφαρμογής διαδικτύου. Οι χρήστες που θα αποστέλλουν στοιχεία και πληροφορίες, χρειάζονται σύνδεση με το διαδίκτυο, Web Browser και κωδικό πρόσβασης που θα δοθεί από την Κεντρική Τράπεζα. ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Έναρξη ισχύος 28. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΞΕ) 1

20 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας 4 Πού απευθύνεται η έρευνα; 4 Τι έντυπα περιλαμβάνει η έρευνα και πότε πρέπει να συμπληρώνονται; 4 Συγκεντρωτική αναφορά 8 Συχνότητα αναφοράς και προθεσμία υποβολής στοιχείων 8 Νόμισμα αναφοράς 8 Επεξηγήσεις και ορισμοί 8 ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΕ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ 1 (I) ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 9 ΕΝΤΥΠΟ 1 (II) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 10 ΕΝΤΥΠΟ 1 (IIΙ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12 ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 (I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 13 ΕΝΤΥΠΟ 2 (II) ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 15 ΕΝΤΥΠΟ 2 (III) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 17 ΕΝΤΥΠΟ 2 (IV) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΟΣ TO ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 18 ΤΜΗΜΑ 3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΤΥΠΟ 3 (I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 19 ΕΝΤΥΠΟ 3 (II) ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ 21 ΕΝΤΥΠΟ 3 (III) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 23 ΕΝΤΥΠΟ 3 (IV) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TOY ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΠΡΟΣ TO ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟ 24 ΙΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τι θεωρείται «Άμεση Επένδυση»; Συμμετοχή κεφαλαίου Λοιπές συναλλαγές κεφαλαίου (χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων) Επένδυση σε ακίνητη περιουσία 25 Ποιες οντότητες θεωρούνται συγγενικές για σκοπούς αυτής της έρευνας; 26 Παράδειγμα 1 (εντοπισμός συγγενικών οντοτήτων οικονομικής μονάδας η οποία βρίσκεται στην κορυφή μιας αλυσίδας επενδυτικών σχέσεων ) 27 Παράδειγμα 2 (εντοπισμός συγγενικών οντοτήτων κάθε οικονομικής μονάδας σε μια αλυσίδα επενδυτικών σχέσεων) 28 Πως αποτιμώνται τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων; 29 (α) Αποτίμηση μετοχών κεφαλαίου 29 (β) Αποτίμηση αρχικών και τελικών υπολοίπων 29 (γ) Αποτίμηση συναλλαγών 30 (δ) Αποτίμηση χρεογράφων 30 (ε) Αποτίμηση εισοδήματος 30 Παράδειγμα 3 (αναφορά επένδυσης κεφαλαίου (θέσεις και συναλλαγές) βάσει της λογιστικής αξίας) 31 Παράδειγμα 4 (αποτίμηση επένδυσης κατοίκου στο εξωτερικό) 32 Παράδειγμα 5 (αποτίμηση επένδυσης μη κατοίκου στην Κύπρο) 33 2

21 Χρόνος καταγραφής στοιχείων Μετοχές/χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία Συναλλαγές/ροές Τόκοι Μερίσματα 34 Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων Δάνεια Καταθέσεις Συμφωνίες επαναγοράς και δανεισμού αξιόγραφων Χρηματοδοτικές μισθώσεις Ομόλογα Τόκος Πληρωμή μερισμάτων υπό μορφή νέων μετοχών Μετατροπή μετοχών από Επένδυση Χαρτοφυλακίου σε Άμεση Επένδυση και αντίστροφα 36 Παράδειγμα 6 (μετατροπή δανείου σε μετοχές) 37 ΙV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΕ ΤΜΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ 1(Ι) 38 ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΙΙ) 38 ΕΝΤΥΠΟ 1 (ΙΙΙ) 39 Παράδειγμα 7 (απόκτηση ακίνητης περιουσίας στο εξωτερικό) 39 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 ΕΝΤΥΠΑ 2(I) & 3(I) 40 ΕΝΤΥΠΑ 2(II) & 3(II) 41 ΕΝΤΥΠΑ 2(III), 2(IV) & 3(III), 3(IV) 45 Παράδειγμα 8 (δανεισμός κατοίκου από μη κάτοικο ιθύνουσα εταιρεία) 47 3

22 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή τριμηνιαίων στοιχείων τόσο για τις άμεσες επενδύσεις* κατοίκων στο εξωτερικό (επενδύσεις στο εξωτερικό) όσο και για τις άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο (επενδύσεις στην Κύπρο). Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα υπόλοιπα και τις μεταβολές των επενδύσεων κεφαλαίου των κατοίκων στο εξωτερικό και των μη κατοίκων στην Κύπρο, άλλων μη κεφαλαιουχικών χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι μη κατοίκων συγγενικών** οντοτήτων και των επενδύσεων των κατοίκων σε ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά, σκοπείται η συλλογή στοιχείων για: 1. Άμεσες επενδύσεις με συμμετοχή ίση ή μεγαλύτερη του 10% σε μετοχικό κεφάλαιο που: Εκδόθηκε από μη κατοίκους και κατέχουν κάτοικοι (άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό, έντυπα ΑΞΕ, τμήμα 2). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και όλα τα μη αυτόνομα υποκαταστήματα κατοίκων στο εξωτερικό. Εκδόθηκε από κατοίκους και κατέχουν μη κάτοικοι (άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο, έντυπα ΑΞΕ, τμήμα 3). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και όλα τα μη αυτόνομα υποκαταστήματα μη κατοίκων στην Κύπρο. 2. Άμεσες επενδύσεις με συμμετοχή μικρότερη του 10% σε μετοχικό κεφάλαιο που: Εκδόθηκε από μη κάτοικο εταιρεία και κατέχουν συγγενικές** οντότητες κάτοικοι Κύπρου. Εκδόθηκε από κάτοικο εταιρεία και κατέχουν συγγενικές οντότητες μη κάτοικοι. 3. Λήψη ή χορήγηση χρημάτων ( δάνεια*, εμπορικές πιστώσεις*, κ.α ) μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων συγγενικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και έκδοσης/κατοχής χρεογράφων* (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), που κατέχουν/έχουν εκδοθεί από συγγενικές εταιρείες [έντυπα ΑΞΕ, 2(ΙΙΙ), 2(IV) & 3(ΙΙΙ), 3(IV)]. 4. Επενδύσεις σε ακίνητα στο εξωτερικό (μόνο κτηματική περιουσία στο εξωτερικό που είναι στην κατοχή κατοίκων ή αγοράστηκε/πουλήθηκε απευθείας από κατοίκους) [έντυπα ΑΞΕ, τμήμα 1(III)]. Τα συλλεχθέντα στοιχεία, θα χρησιμοποιηθούν για τον καταρτισμό του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου, σύμφωνα με την μεθοδολογία και το βαθμό ανάλυσης που έχουν καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Που απευθύνεται η έρευνα; Η έρευνα ΑΞΕ απευθύνεται στους κατοίκους οι οποίοι, έχουν σχέση άμεσης επένδυσης με μη κατοίκους, με τους οποίους διενεργούν επίσης συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν άμεση ξένη επένδυση*. Οι εν λόγω κάτοικοι υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων εφόσον ειδοποιηθούν από την Κεντρική Τράπεζα. Τι έντυπα περιλαμβάνει η έρευνα και πότε πρέπει να συμπληρώνονται; Η έρευνα ΑΞΕ χωρίζεται σε τρία τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1 Έντυπο 1(I) Γενικό έντυπο αναφοράς: Στοιχεία υπεύθυνου ατόμου συμπλήρωσης της έρευνας ΑΞΕ Στοιχεία παρούσας αναφοράς Η συμπλήρωση αυτού του εντύπου είναι υποχρεωτική. Έντυπο 1(II) - Στοιχεία κατοίκου: Στοιχεία ταυτότητας του κατοίκου (πρόσωπο αναφοράς) Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου κατοίκου Μέθοδος αναφοράς Η συμπλήρωση αυτού του εντύπου είναι υποχρεωτική. Έντυπο 1(III) - Επενδύσεις σε ακίνητα: Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν κάτοικος Κύπρου κατέχει άμεσα (όχι μέσω θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό) οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Το έντυπο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε ακίνητο που κατέχει κάτοικος Κύπρου στο εξωτερικό, ξεχωριστά. * Αναφερθείτε στον ορισμό, παράρτημα 2 **Για τον εντοπισμό των συγγενικών οντοτήτων, παρακαλούμε αναφερθείτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις (μέρος ΙΙΙ). 4

23 Τμήμα 2 (Έντυπα 2(Ι), 2(ΙΙ), 2(ΙΙΙ), 2(IV)): Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Το Τμήμα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν κάτοικος Κύπρου: i. Κατέχει άμεσα, ποσοστό τουλάχιστο 10% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας μη κατοίκου, ή ii. Κατέχει άμεσα, ποσοστό μικρότερο από 10% του μετοχικού κεφαλαίου συγγενικής εταιρείας μη κάτοικου, ή iii. Έχει οποιοδήποτε μη αυτόνομο υποκατάστημα στο εξωτερικό, ή/και iv. Έχει άλλες, μη κεφαλαιουχικές, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από ή υποχρεώσεις προς μη κατοίκους συγγενικές οντότητες. Το Τμήμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε σχέση άμεσης επένδυσης, ξεχωριστά. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα καθώς και ο συνοπτικός πίνακας στη σελίδα 7, θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πια έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν. Έχετε άμεση συμμετοχή κεφαλαίου σε μη κάτοικο εταιρεία, με ποσοστό τουλάχιστο 10%, ή έχετε μη αυτόνομο υποκατάστημα στο εξωτερικό; Συμπληρώστε 2(I) & 2(II) ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός των μετοχών) με τη μη κάτοικο οντότητα; Έχετε άμεση συμμετοχή κεφαλαίου σε μη κάτοικο συγγενική οντότητα με ποσοστό μικρότερο του 10% ; Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 2(I) & 2(II) ΝΑΙ ΟΧΙ Έχετε απαιτήσεις από τη μη κάτοικο οντότητα; Έχετε υποχρεώσεις προς τη μη κάτοικο οντότητα; ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός των μετοχών) με τη μη κάτοικο συγγενική οντότητα; ΝΑΙ ΝΑΙ Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 2(III) Συμπληρώστε 2(IV) Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η άμεσα/έμμεσα συνδεόμενη ιθύνουσά σας οντότητα... Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η έμμεσα συνδεόμενη θυγατρική σας, συνδεδεμένη εταιρεία σας, ή υποκατάστημά σας Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι αδελφική σας εταιρεία. και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή Συμπληρώστε* 3(III) Συμπληρώστε* 3(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 2(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 3(IV) *Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (εκτός μετοχών) που διενεργούνται με έμμεσα συνδεόμενες οντότητες ή αδελφικές εταιρείες (χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου), θα πρέπει επίσης 5 να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα που ζητούν πληροφορίες για το μη κάτοικο αντισυμβαλλόμενο (2(I) ή 3(I)).

24 Τμήμα 3(Έντυπα 3(Ι), 3(ΙΙ), 3(ΙΙΙ), 3(IV)): Άμεσες επενδύσεις στην Κύπρο. Το Τμήμα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο αν κάτοικος Κύπρου: i. Ανήκει άμεσα σε μη κάτοικο οντότητα (ποσοστό συμμετοχής μη κατοίκου τουλάχιστο 10%), ή ii. Ανήκει άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχής κεφαλαίου μικρότερο του 10%, σε συγγενική οντότητα μη κάτοικο, ή iii. Είναι μη αυτόνομο υποκατάστημα μη κατοίκου οντότητας στην Κύπρο, ή/και iv. Έχει άλλες, μη κεφαλαιουχικές, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις από ή υποχρεώσεις προς μη κατοίκους συγγενικές οντότητες. Το Τμήμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε σχέση άμεσης επένδυσης, ξεχωριστά. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα καθώς και ο συνοπτικός πίνακας στη σελίδα 7, θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πια έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν. Ανήκετε άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχή κεφαλαίου τουλάχιστο 10%, σε μη κάτοικο, ή είστε μη αυτόνομο υποκατάστημα μη κατοίκου στην Κύπρο; Συμπληρώστε 3(I) & 3(II) ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός μετοχών) με τη μη κάτοικο οντότητα; Ανήκετε άμεσα, σε ποσοστό συμμετοχή κεφαλαίου μικρότερο του 10%, σε μη κάτοικο συγγενική οντότητα ; Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 3(I) & 3(II) ΝΑΙ ΟΧΙ Έχετε απαιτήσεις από τη μη κάτοικο οντότητα; Έχετε υποχρεώσεις προς τη μη κάτοικο οντότητα; ΟΧΙ Έχετε οποιεσδήποτε άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εκτός μετοχών) με τη μη κάτοικο συγγενική οντότητα; ΝΑΙ ΝΑΙ Δεν χρειάζεται περαιτέρω χειρισμός ΝΑΙ Συμπληρώστε 3(III) Συμπληρώστε 3(IV) Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η έμμεσα συνδεόμενη ιθύνουσά σας οντότητα... Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι η άμεσα/έμμεσα συνδεόμενη θυγατρική σας, συνδεδεμένη εταιρεία σας, ή υποκατάστημά σας.. Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι αδελφική σας εταιρεία. και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή και έχετε απαιτήσεις από αυτή και έχετε υποχρεώσεις προς αυτή Συμπληρώστε* 3(III) Συμπληρώστε* 3(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 2(IV) Συμπληρώστε* 2(III) Συμπληρώστε* 3(IV) *Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (εκτός μετοχών) που διενεργούνται με έμμεσα συνδεόμενες οντότητες ή αδελφικές εταιρείες (χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου), θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα που ζητούν πληροφορίες για το μη κάτοικο αντισυμβαλλόμενο (2(I) ή 3(I)). 6

25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3 ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ Αν η μη κάτοικος οντότητα είναι για τον κάτοικο: ΕΝΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Ο μη κάτοικος έχει άμεση συμμετοχή κεφαλαίου <10% στην κάτοικο οντότητα Ο κάτοικος έχει άμεση συμμετοχή κεφαλαίου <10% στη μη κάτοικο οντότητα Ο κάτοικος έχει χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εκτός μετοχών από τη μη κάτοικο οντότητα Ο κάτοικος έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, εκτός μετοχών, προς τη μη κάτοικο οντότητα 1. Ιθύνουσα εταιρεία Άμεσα συνδεόμενη Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(III) Έντυπο 3(IV) Έμμεσα συνδεόμενη Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(III) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(IV) 2.Υποκατάστημα/Κεντρικό Γραφείο Υποκατάστημα Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(III) Έντυπο 2(IV) Κεντρικό Γραφείο Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(III) Έντυπο 3(IV) 3.Θυγατρική/Συνδεδεμένη εταιρεία Άμεσα συνδεόμενη Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(III) Έντυπο 2(IV) Έμμεσα συνδεόμενη Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(III) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(IV) 4. Αδελφική εταιρεία Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(II) Έντυπο 2(I) Έντυπο 2(III) Έντυπο 3(I) Έντυπο 3(IV) 7

26 Συγκεντρωτική Αναφορά Από τη στιγμή που μια επιχείρηση κάτοικος επιλεγεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να παρέχει στοιχεία σχετικά με τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών τότε, αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα στοιχεία που αφορούν μόνο τις δικές της διασυνοριακές συναλλαγές. Ωστόσο, αν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για να συλλέγει και να υποβάλλει συγκεντρωτικά στοιχεία, που θα περιλαμβάνουν τόσο τα δικά της στοιχεία όσο και άλλων επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι, αναφορές που υποβάλλονται και καλύπτουν στοιχεία πολλών επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου, θα πρέπει να φέρουν μόνο ένα αριθμό αναφοράς. Η επιχείρηση αναφοράς η οποία συλλέγει και υποβάλλει συγκεντρωτικά στοιχεία έχει την ευθύνη για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων των εταιρειών εκ μέρους των οποίων γίνεται η αναφορά. Οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τη συγκεντρωτική αναφορά θα αποστέλλεται στη διεύθυνση αλληλογραφίας της επιχείρησης που συλλέγει και υποβάλλει τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφοράς. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα αποδέχεται τη συγκεντρωτική αναφορά, εφόσον ικανοποιούνται οι πιο κάτω όροι: i. Οι επιχειρήσεις που καλύπτει η συγκεντρωτική αναφορά ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών στην Κύπρο, όπου η επιχείρηση αναφοράς είναι η ιθύνουσα εταιρεία και οι άλλες είναι θυγατρικές, των οποίων τα στοιχεία έχουν πλήρως ενοποιηθεί σε αυτά της επιχείρησης αναφοράς. ii. Οι επιχειρήσεις που καλύπτει η συγκεντρωτική αναφορά έχουν την ίδια οικονομική δραστηριότητα (όπως καταγράφονται στο παράρτημα 3.3). iii. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που καλύπτει η συγκεντρωτική αναφορά στο εξωτερικό, ενσωματώνονται πλήρως στα στοιχεία που υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Συχνότητα αναφοράς και προθεσμία υποβολής στοιχείων: Η έρευνα αυτή θα διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση. Οι σχετικές τριμηνιαίες αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Τράπεζας το αργότερο 40 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του κάθε τριμήνου. Νόμισμα Αναφοράς: Όλες οι αναφορές σε αυτή την έρευνα θα πρέπει να γίνονται σε ευρώ (κατά προσέγγιση στον πιο κοντινό ακέραιο αριθμό). Αρχικά και τελικά υπόλοιπα τα οποία είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία αναφοράς του ευρώ, όπως την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα. Οποιαδήποτε συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατρέπεται σε ευρώ, χρησιμοποιώντας την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, ή αλλιώς τη μέση τιμή της ισοτιμίας αναφοράς του ευρώ κατά την περίοδο αναφοράς. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις τιμές συναλλάγματος, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Επεξηγήσεις και Ορισμοί: Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις στο μέρος ΙΙΙ και τις οδηγίες που δίνονται στο μέρος IV αυτής της έρευνας προτού συμπληρώσετε τα έντυπα ΑΞΕ. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει αρκετές ορολογίες σχετικά με τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών, τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζετε. Στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε με την ορολογία, έχουμε συμπεριλάβει σχετικούς ορισμούς στο Παράρτημα 2 της Οδηγίας. 8

27 ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 1 Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ ΕΝΤΥΠΟ 1(Ι) ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΕ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο : Αριθμός τηλεφώνου: Αριθμός τέλεφαξ: Όνομα εργοδότη: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Περίοδος αναφοράς: Τρίμηνο Έτος Δηλώστε Τ1 για Ιαν-Μαρ, Τ2 για Απρ-Ιουν, Τ3 για Ιουλ-Σεπτ και Τ4 για Οκτ-Δεκ και το σχετικό έτος για το οποίο γίνεται η αναφορά, πχ για στοιχεία που αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2006, καταγράψετε Τ1 στο πεδίο «τρίμηνο» και 2006 στο πεδίο «έτος». Θα πρέπει να αναγράφεται στο πάνω μέρος κάθε εντύπου. Σε περίπτωση που ο οργανισμός/εταιρεία σας δεν έχει να δηλώσει οποιαδήποτε στοιχεία/ποσά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ( ) στο τετραγωνάκι Παρακαλούμε όπως τα συμπληρωμένα έντυπα υποβάλλονται εντός 40 εργάσιμων ημερών από το τέλος του υπό αναφορά τριμήνου. 9

28 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Περίοδος Αναφοράς ΕΝΤΥΠΟ 1(ΙΙ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Αρ. Αναφοράς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Όνομα κατοίκου (όπως είναι καταχωρημένο σε επίσημο μητρώο) Διεύθυνση: Αριθμός αναφοράς κατοίκου: Για φυσικό πρόσωπο, καταχωρείστε, τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του. Για νομικό πρόσωπο, καταχωρείστε, τον αριθμό εγγραφής του στον Έφορο Εταιρειών στην Κύπρο, ο οποίος να ηγείται από τα σχετικά ψηφία: HE = Ημεδαπή εταιρεία, O = Αλλοδαπή εταιρεία, P = Συνεταιρισμός, EE = Εμπορική επωνυμία. Για τις οντότητες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταχωρείστε τον αριθμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος να ηγείται από τα ψηφία VAT ή τον αριθμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος να ηγείται από τα ψηφία SI. Με την καταχώρηση του αριθμού αυτού στο πεδίο αυτό, ο αριθμός θα εμφανίζεται αυτόματα στο πάνω δεξιά μέρος κάθε εντύπου. Κωδικός οικονομικής δραστηριότητας (NACE): Καταχωρείστε τον τετραψήφιο κωδικό που περιγράφει καλύτερα την κύρια οικονομική δραστηριότητα του κατοίκου, βάσει του συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) (παράρτημα 3.3). Συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην ΚΤΚ ή αν έχει αλλάξει από την προηγούμενη δήλωση. Συνολικός αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία κάτοικο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κατηγορία εταιρείας κατοίκου: Εισηγμένη Μη Εισηγμένη Αν οι τίτλοι διαπραγματεύονται παρακαλώ δηλώστε Κώδικας ISIN Σημειώστε, αν οι τίτλοι αξιών της εταιρείας κάτοικου διαπραγματεύονται ή μη σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Καταχωρείστε το δωδεκαψήφιο αριθμό του Διεθνή Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) που αποδόθηκε στους τίτλους της εταιρείας κάτοικου. Αν δεν υπάρχει αριθμός ISIN, δώστε άλλο κωδικό ή περιγραφή πιο κάτω, που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. Για τον ορισμό αναφερθείτε στο παράρτημα 2. Άλλος κώδικας (παρακαλώ προσδιορίστε) Καταχωρείστε τον αριθμό του Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων εκτός του ISIN που αποδόθηκε στους τίτλους της εταιρείας κάτοικου ή δώστε περιγραφή, που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. 10

29 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μέθοδος αναφοράς: Ατομική Αναφορά Συγκεντρωτική Αναφορά Σημειώστε, αν η αναφορά καλύπτει μόνο τα στοιχεία του προσώπου αναφοράς. Σημειώστε, αν η αναφορά καλύπτει τα στοιχεία όλων των εταιρειών του ομίλου στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου αναφοράς) νοουμένου ότι όλες ανήκουν στον ίδιο οικονομικό τομέα. Αν η αναφορά είναι ατομική: Παρακαλώ καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα, μόνο το όνομα και τον αριθμό εγγραφής του εφόρου εταιρειών για όλες τις εταιρείες του ομίλου στην Κύπρο (στήλες 1 & 2). Αν η αναφορά είναι συγκεντρωτική: Παρακαλώ καταγράψετε στον πιο κάτω πίνακα, το όνομα και τον αριθμό εγγραφής του εφόρου εταιρειών για όλες τις εταιρείες του ομίλου στην Κύπρο και σημειώστε στην τρίτη στήλη αν καλύπτονται σε αυτή την συγκεντρωτική αναφορά (στήλες 1, 2 & 3). Όνομα Εταιρείας Κατοίκου 1 Αριθμός Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών 2 αν η συγκεντρωτική αναφορά καλύπτει την εταιρεία 3 11

30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Περίοδος Αναφοράς ΕΝΤΥΠΟ 1(ΙΙΙ) ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Αρ. Αναφοράς. Κωδικός Χώρας Η χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Οι κωδικοί της κάθε χώρας βρίσκονται στο παράρτημα 3.2. Κωδικός Νομίσματος Έτος απόκτησης Το αρχικό νόμισμα της συμφωνίας δηλ. το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ή που εισπράχθηκε από την πώληση του ακινήτου. Ο κωδικός του κάθε νομίσματος βρίσκεται στο παράρτημα 3.1. Το έτος κατά το οποίο αγοράσθηκε η κτηματική περιουσία στο εξωτερικό. ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΞΙΑ (A)ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ: (B)ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Αυξήσεις): Απόκτηση ακινήτου Αύξηση λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών Διόρθωση λόγω αναπροσαρμογών αξία Άλλα: παρακαλώ προσδιορίστε (Γ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Μειώσεις): Πώληση ακινήτου Μείωση λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών Μείωση λόγω αναπροσαρμογών αξίας Άλλα: παρακαλώ προσδιορίστε ( Δ) ΚΕΡΔΟΣ (+) / ΖΗΜΙΑ (-) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: (Ε)ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΟΛΙΚΟ Β ΟΛΙΚΟ Γ Ε= (Α+ Β Γ+Δ) Η αγοραία αξία του ακινήτου στην αρχή της περιόδου αναφοράς, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την αξία κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Καταγράφεται με βάση την αξία που έχει αγορασθεί το ακίνητο. Όλες οι συναλλαγές ( εκτός από την αγορά και των μεταβολών αποτίμησης που αναφέρονται) οι οποίες αυξάνουν την αξία της επένδυσης στο ακίνητο, πχ. απόκτηση ακινήτου υπό μορφή δωρεάς ή εισφοράς, αξία επέκτασης (ανακαίνισης)κ.τ.λ. Καταγράφεται με βάση την αξία που έχει πωληθεί το ακίνητο. Όλες οι συναλλαγές ( εκτός από την πώληση και των μεταβολών αποτίμησης που αναφέρονται) οι οποίες μειώνουν την αξία της επένδυσης στο ακίνητο, πχ. διάθεση ακινήτου υπό μορφή δωρεάς ή εισφοράς αξία αντικατάστασης κ.τ.λ.. Η αγοραία αξία του ακινήτου στο τέλος της περιόδου αναφοράς. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δηλώστε τα εισοδήματα που προέρχονται από τη χρήση του ακινήτου (πχ. ενοίκια που εισπράχθηκαν) Δηλώστε τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με το ακίνητο (πχ. το κόστος χρέωσης κάποιου ξένου διαχειριστή για την διαχείριση και τη διατήρηση της κτηματικής περιουσίας, μη συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε φόρων που πληρώθηκαν). Δηλώστε το ποσό οποιωνδήποτε φόρων που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου, σχετικά με την ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. 12

31 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τριμηνιαία Έρευνα ΑΞΕ Περίοδος Αναφοράς ΕΝΤΥΠΟ 2(Ι) Αρ. Αναφοράς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Όνομα μη κάτοικου: (όπως είναι καταχωρημένο σε επίσημο μητρώο) Κωδικός χώρας διαμονής: Σημειώστε το διψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη χώρα όπου ο μη κάτοικος είναι εγκατεστημένος (Παράρτημα 3.2). Αρ. ταυτότητας: μη κατοίκου Καταχωρείστε τον αριθμό εγγραφής που δόθηκε στη μη κάτοικο εταιρεία από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής της. Ο αρ. αυτός θα πρέπει να σημειώνεται ευκρινώς στα έντυπα, όταν τα στοιχεία που δίδονται αφορούν το μη κάτοικο. Κωδικός οικονομικής δραστηριότητας (NACE): Καταχωρείστε τον τετραψήφιο κωδικό που περιγράφει καλύτερα την κύρια οικονομική δραστηριότητα του μη κάτοικου, βάσει του συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) (παράρτημα 3.3). Συμπληρώνεται μόνο αν δεν έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως στην ΚΤΚ ή αν έχει αλλάξει από την προηγούμενη δήλωση. Συνολικός αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία μη κάτοικο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Κατηγορία εταιρείας μη κάτοικου: Εισηγμένη Μη Εισηγμένη Σημειώστε αν οι τίτλοι αξιών της εταιρείας μη κάτοικου διαπραγματεύονται ή μη σε χρηματιστήρια. Αν οι τίτλοι διαπραγματεύονται παρακαλώ δηλώστε Κωδικός ISIN Άλλος κωδικός (παρακαλώ προσδιορίστε) Αν οι τίτλοι δεν διαπραγματεύονται παρακαλώ δηλώστε Νόμισμα έκδοσης Καταχωρείστε το δωδεκαψήφιο αριθμό του Διεθνή Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) που αποδόθηκε στους τίτλους αξιών της εταιρείας μη κάτοικου. Αν δεν υπάρχει αριθμός ISIN, δώστε άλλο κωδικό ή περιγραφή που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. Για τον ορισμό αναφερθείτε στο παράρτημα 2. Καταχωρείστε τον αριθμό του Κώδικα Αναγνώρισης Τίτλων ή περιγραφή εκτός του (ISIN), που αποδόθηκε στους τίτλους της εταιρείας μη κάτοικου που να αναγνωρίζει αποκλειστικά τους υπό αναφορά τίτλους. Καταχωρείστε τον κωδικό ISO του νομίσματος (παράρτημα 3.1) στο οποίο είναι εκδομένοι οι υπό αναφορά τίτλοι. 13

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 136/6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 159/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2007 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Εφημερίδα της ΕΕ: L 146, 10.06.2009. σ. 37. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 1/2010 Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions)

Οδηγία 1/2010 Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) Οδηγία 1/2010 Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) Οι πιο κάτω ερωτήσεις-απαντήσεις αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα μέλη των Διαχειριστικών Επιτροπών των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα