τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014"

Transcript

1 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 1-13 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Hellenic Journal of Sport & Recreation Management Volume 11 (1), 1 13 Released: July, 2014 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Hellenic Association for Sport Management ISSN «Η Σχέση των Διαστάσεων της Ποιότητας Υπηρεσιών με τη Συνολική Ικανοποίηση μεταξύ Ασκουμένων Διαφορετικών Επιπέδων Εμπειρίας» Αβουρδιάδου, Σ¹, Λάιος, Α¹, Κώστα Γ¹ & Θεοδωράκης, Ν² ¹ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ² Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Το μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών, από ότι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, έχει εστιάσει στην επίδραση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών στη συνολική ικανοποίηση των πελατών στατικά και όχι δυναμικά, χωρίς παράλληλα να τονίσει τη συμβολή του επιπέδου εμπειρίας τους Τελευταίες έρευνες στον τομέα παροχής υπηρεσιών υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες και οι αντιλήψεις των πελατών μεταβάλλονται με το πέρας του χρόνου ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας τους Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση τριών συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων στο χώρο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Συνολικά, 478 ασκούμενοι άνδρες και γυναίκες των προγραμμάτων άθλησης δυο γειτονικών δημοτικών γυμναστηρίων της Β Ελλάδος συμμετείχαν στην έρευνα Σύμφωνα με το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στα συγκεκριμένα προγράμματα, οι 116 από αυτούς χαρακτηρίστηκαν ως άπειροι και οι 296 ως έμπειροι, ενώ από τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων μόνο σε μια διάσταση, την ποιότητα αποτελέσματος Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα συμβάλει θετικά στη κατανόηση της διαφορετικής σχέσης που αναπτύσσουν συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση των ασκουμένων διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας Λέξεις κλειδιά: ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, εμπειρία, προγράμματα ΑγΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: Τhe Relationship of Service Quality Dimensions with the Overall Satisfaction Among Participants from Different Experience Levels Avourdiadou, S¹, Laios, Α¹, Kosta G¹ & Theodorakis, Ν² ¹Department of Physical Education & Sport Sciences, University of Democritus, Greece 2 Department of Physical Education & Sport Sciences, Aristotle s University of Thessaloniki 1

2 Abstract The majority of studies, from what is known to date, have focused on the effect of the service quality dimensions in overall satisfaction not dynamic but in a cross sectional way, without highlighting the contribution of their experience level Latest research in services, support that, the needs and customer s perceptions change over time depending on their experience level The present study examines the relationship between three specific service quality dimensions with overall satisfaction among novice and experienced participants in the field of SfA (Sport for All) programs In total, there were 478 men and women participants from SfA programs offered by two adjacent Municipalities in Northern Greece According to their participation time in specific programs, 116 of them were classified as novice and 296 as experienced, while the results of the survey found statistically significant differences between the two groups only in one dimension, the outcome quality Based on the above, the current study contributes positively to the understanding of the different relationship of three specific service quality dimensions with overall satisfaction, between participants of different experience levels Key words: Service quality, satisfaction, experience, Sport for All programs (SfA) e mail: Εισαγωγή Η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών αναδείχθηκε σε δημοφιλές ερευνητικό πεδίο, όταν προέκυψε στενή σχέση με άλλες έννοιες σημαντικές για το μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις Αν και δημοφιλής έννοια, ο ορισμός και ο τρόπος μέτρησης της είναι δύσκολος, αφού είναι μία έννοια μη χειροπιαστή, υποκειμενική και ασταθής Σύμφωνα με τον Spenley (1994) «απαιτείται πολύς χρόνος προκειμένου να αποδειχθεί η ποιότητα μιας υπηρεσίας και να τεκμηριωθεί το πόσο σταθερή μπορεί να είναι η διαδικασία παροχής της» Έτσι, προκύπτει ότι ο παράγοντας χρόνος παίζει ένα αρκετά σημαντικό ρόλο όσον αφορά στη διαμόρφωση της ποιότητας υπηρεσιών Παρά το γεγονός ότι οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios, 2004a; Clemes, Brush & Collins, 2011; Lee, Kim, Ko & Sagas, 2011), ο τρόπος που κάθε μια διάσταση επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίησης τους δεν είναι σταθερός, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των πελατών ( Rhee & Rha, 2009) Στοιχεία διαχωρισμού των πελατών που έχουν διερευνηθεί μέχρι σήμερα είναι το φύλο ( Bendall-Lyon & Powers, 2002), το επίπεδο ανάμειξης των πελατών (Kyle, Theodorakis, Karageorgiou & Lafazani, 2010) και το επίπεδο εμπειρίας τους ( Dagger & Sweeney, 2007; Mittal, Katrichis & Kumar, 2001) Οι Mittal και Katrichis (2000) στην έρευνα τους αναφέρουν ότι η χρονική διάρκεια, κατά την οποία ο πελάτης απολαμβάνει τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μια μεταβλητή τμηματοποίησης των πελατών Η κατανόηση της διαφορετικής κρίσης που αναπτύσσουν οι πελάτες αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, σε όλα τα στάδια της σχέσης τους με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από μια επιχείρηση ( Mittal & Katrichis, 2000; Mittal, Katrichis & Kumar, 2001; Rust, Inman, Jia & Zahorik, 1999) Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών όπως καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει προσεγγίσει την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών μόνο στατικά και όχι δυναμικά (χωρίς δηλαδή να εξετάσει εάν οι αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνουν αλλάζουν με το πέρας του χρόνου και εάν οι τυχόν αυτές αλλαγές μεταβάλλουν την ένταση της σχέσης που αναπτύσσεται με άλλες μεταβλητές) Στην παρούσα μελέτη υιοθετήθηκε το πολυδιάστατο θεωρητικό μοντέλο της ποιότητας υπηρεσιών, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί από τους Brady και Cronin (2001), με κύριο σκοπό τη διερεύνηση της δυναμικής σχέσης των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης πελατών, προσέγγιση η οποία έχει παραβλεφθεί από πολλούς ερευνητές του χώρου της διεθνής βιβλιογραφίας της διοίκησης αθλητισμού Πιο αναλυτικά, εξετάστηκε η σχέση τριών συγκεκριμένων διαστάσεων, της ποιότητας φυσικού 2

3 περιβάλλοντος, της ποιότητα αλληλεπίδρασης και της ποιότητας αποτελέσματος με την ικανοποίηση, μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων σε προγράμματα άθλησης Δυναμικές σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης Για να χτιστούν δυνατές σχέσεις με τους πελάτες είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν πως οι προτιμήσεις των πελατών αλλάζουν, ανάλογα με τη διάρκεια της σχέσης που έχουν αναπτύξει μαζί τους (Bell, Auh & Smalley, 2005; Mittal & Katrichis, 2000) Όταν οι εταιρίες συνειδητοποιούν ότι η σχέση των χαρακτηριστικών της ποιότητας υπηρεσιών με την ικανοποίηση είναι δυναμική πρέπει να επανεξετάσουν πως διαμορφώνονται τα επίπεδα ικανοποίησης, πως αναλύονται τα δεδομένα και πως υλοποιούνται τα αποτελέσματα προκειμένου να ακολουθήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές και να επιτύχουν τους στόχους τους ( Mittal & Katrichis, 2000) Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι η σχέση των χαρακτηριστικών της ποιότητας υπηρεσιών με άλλες έννοιες όπως η ικανοποίηση και η αφοσίωση είναι πιθανό να αλλάζει, καθώς η σχέση του πελάτη με την επιχείρηση προχωρά-ωριμάζει Οι περισσότεροι ερευνητές του χώρου φαίνεται να συμφωνούν με την αντίληψη ότι η ποιότητα υπηρεσιών αναφέρεται στη σύγκριση της παρεχόμενης υπηρεσίας, που κάνει ο καταναλωτής με κάποια μορφή τελειότητας (Brady & Cronin, 2001; Grönroos, 1982; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) Οι μελετητές προσέγγισαν την έννοια της ποιότητας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα ( McKay & Crompton, 1990; Kim & Kim, 1995; Howat, Absher, Crilley & Milne, 1996; Alexandris et al, 2004a,b; Chang & Chelladurai, 2003; Lam, Zhang & Jensen, 2005; Ko & Pastore, 2005; McDonald, Sutton & Milne, 1995; Theodorakis, Kambitsis, Laios & Koustelios, 2001) Στη χώρα μας, οι έρευνες που αναφέρονταν στην ποιότητα υπηρεσιών σε χώρους άθλησης και αναψυχής, πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικά γυμναστήρια, ( Afthinos & Theodorakis, 1999; Μαυροπούλου, Κουθούρης & Αλεξανδρής, 2013; Alexandris, Georgiadis & Sdogou, 1999), σε χώρους αναψυχής (Αστραπέλλος, Τσαρδακλής, Σπυριδοπούλου & Κώστα, 2010; Κουθούρης, Κατσιμάνη ς & Κώστα, 2001), στον επαγγελματικό αθλητισμό (Μπάρλας, Κουστέλιος & Θεοδω ράκης, 2010; Theodorakis & Kambitsis, 1997), σε προγράμματα Άθλησης για Όλους των Δήμων ( Costa, Tzetzis & Theodorakis, 1998) και σε προγράμματα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής ( Kouthouris & Alexandris, 2005) Τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες η έννοια της ικανοποίησης των πελατών άρχισε να απασχολεί τόσο τους ερευνητές όσο και τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων Όπως αναφέρουν οι Giese και Cote (2000) στην έρευνα τους, οι περισσότεροι ερευνητές καθόρισαν την ικανοποίηση των πελατών με βάση τρία γενικά συστατικά: α) ότι η ικανοποίηση είναι η αντίδραση του καταναλωτή (διανοητική ή συναισθηματική), β) αυτή η αντίδραση αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη έμφαση που δίνει ο καταναλωτής όπως προσδοκίες, προϊόν, εμπειρία κατανάλωσης, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πώληση και γ) το γεγονός ότι η αντίδραση αυτή συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πριν ή μετά την επιλογή, κατά τη διάρκεια ή μετά την κατανάλωση, ή μετά από μια εκτεταμένη εμπειρία) Ο Oliver (1997) αναφέρει ότι η ικανοποίηση είναι ένα μέτρο για το πόσο η προσφερόμενη ολική υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες του πελάτη Το μοντέλο του Oliver είναι ευρέως γνωστό και ως μοντέλο διάψευσης προσδοκιών, όπου το επίπεδο ικανοποίησης προκύπτει συγκρίνοντας την αντιλαμβανόμενη απόδοση του προϊόντος με τις προσδοκίες του πελάτη Οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών (Cronin et al, 2000; McDougall & Levesque, 2000; Slotegraaf & Inman, 2004) και οι αξιολογήσεις για τις διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών διαμορφώνονται ήδη πριν την ικανοποίηση ( Brady & Robertson, 2001; Dabholkar, Shepherd & Thorpe, 2000) Οι Parasuraman, Zeithaml και Berry, (1994) διαπίστωσαν άμεση σχέση της ικανοποίησης με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών 3

4 Συγκεκριμένα, θεώρησαν ότι οι αντιλήψεις των πελατών καθορίζονται κυρίως μέσα από την απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών και λιγότερο από τις προσδοκίες τους Πρόσφατα οι Kumar και Dash (2013), στη μελέτη τους που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των τραπεζών, βρήκαν ότι οι διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών (αξιοπιστία, ανταπόκριση, κατανόηση, ασφάλεια και απτό στοιχείο) αποτελούν σημαντικούς προγενέστερους παράγοντες της ικανοποίησης και της διατήρησης των πελατών Οι Brady, Voorhees, Cronin και Bourdeau (2006) σε δείγμα θεατών αγώνων μπάσκετ, ποδοσφαίρου και μπέιζμπολ υποστήριξαν τη θετική σχέση των διαστάσεων ποιότητα περιβάλλοντος και λειτουργική ποιότητα με την ικανοποίηση Πιο πρόσφατα οι Howat, Crilley και MacGrath (2008), σε έρευνα τους σε δημόσια κολυμβητήρια της Αυστραλίας υποστήριξαν την ισχυρή σχέση τριών διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών (αποτέλεσμα, προσωπικό και εγκαταστάσεις) με τη συνολική ικανοποίηση τονίζοντας παράλληλα τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στη σχέση μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της αφοσίωσης Στην Ελλάδα, οι Alexandris και συν (2004α) στη μελέτη τους στηριζόμενοι στην έρευνα των Brady και Cronin (2001), υποστήριξαν την ισχυρή σχέση των τριών διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών (ποιότητα περιβάλλοντος, ποιότητα αλληλεπίδρασης και ποιότητα αποτελέσματος) με την ικανοποίηση σε δείγμα ασκουμένων ιδιωτικών γυμναστηρίων Αντίθετα, στην ίδια χώρα οι Kouthouris και Alexandris (2005) χρησιμοποιώντας το εργαλείο μέτρησης SERVQUAL, μελέτησαν τη σχέση των πέντε διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών (αξιοπιστία, ανταπόκριση, κατα νόηση, ασφάλεια και απτό στοιχείο) με την ικανοποίηση και την πρόθεση συμπεριφοράς σε συμμετέχοντες υπαιθρίων δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να υποστηρίξουν την ισχυρή σχέση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών Όλες οι παραπάνω έρευνες μελέτησαν τις σχέσεις μεταξύ της ποιότητας υπηρεσιών και της ικανοποίησης στατικά Οι Falk, Hammerschmidt και Schepers (2010), στην προσπάθεια τους να μελετήσουν τη δυναμική σχέση μεταξύ δυο χαρακτηριστικών της ποιότητας υπηρεσιών με την ικανοποίηση στις διαδικτυακές υπηρεσίες, υποστήριξαν ότι: «ο πελάτης όταν αποκτά εμπειρία το χαρακτηριστικό της ποιότητας λειτουργικότητα - χρηστικότητα σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει αρνητικές ασύμμετρες επιπτώσεις στην ικανοποίηση ενώ το χαρακτηριστικό ηδονή - ευχαρίστηση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει θετικές ασύμμετρες επιπτώσεις στην ικανοποίηση Η διαφορά αυτή στα δυο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έγκειται στο ότι απεικονίζουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης Το πρώτο χαρακτηριστικό παρέχει πρακτικά οφέλη ενώ το δεύτερο αισθητικά, βιωματικά οφέλη και οφέλη που σχετίζονται με την ευχαρίστηση Οι ίδιοι ερευνητές ερμήνευσαν την έννοια της ασυμμετρίας ως εξής: όταν η απόδοση ενός χαρακτηριστικού αλλάζει και συγκεκριμένα μειώνεται, τότε η μείωση αυτή επηρεάζει έντονα την ικανοποίηση ενώ εάν η απόδοση αυτού του χαρακτηριστικού αυξηθεί τότε αυτή η αύξηση δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθμό την ικανοποίηση Σχετικά με τη δυναμική που αναπτύσσεται στη κρίση των πελατών, οι Rust, Inman, Jia και Zahorik (1999) ανέφεραν ότι χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσιών που επιδρούν στην ικανοποίηση νεοαποκτηθέντων πελατών πιθανόν να έχουν μικρή επίδραση στην ικανοποίηση των έμπειρων πελατών Η δυναμική σχέση ορισμένων χαρακτηριστικών της ποιότητας υπηρεσιών (ευγένεια, άνεσ η, αφιέρωση χρόνου, άμεση λύση προβλήματος, κέρδος χρόνου, ακριβής πληροφόρηση) με τη συνολική ικανοποίηση των νέων και των πιστών πελατών έχει βρεθεί και σε μελέτη των Mittal και Katrichis (2000), η οποία έλαβε χώρα σε εταιρία συμβούλων αμοιβαίων κεφαλαίων Αρκετά χρόνια πριν οι Alba και Hutchinson (1987) διατύπωσαν την άποψη πως οι νέοι και οι έμπειροι πελάτες αντιλαμβάνονται διαφορετικά κάποια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, επειδή δεν μοιράζονται το ίδιο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας Ακόμη, οι Mittal και συν (2001), σε έρευνα τους σε ιδιοκτήτες-κατόχους πιστωτικών καρτών βρήκαν ότι η σχέση των χαρακτηριστικών της απόδοσης (όριο πιστωτικής, επιτόκιο, μηνιαία κατάσταση, διαφημιστικά οφέλη που συνδέονται με την κάρτα, 4

5 απόδοση του εκπροσώπου εξυπηρέτησης) με τη συνολική ικανοποίηση, σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας και εξοικείωσης του πελάτη Οι ίδιοι συγγραφείς, μελέτησαν παράλληλα άλλα τρία χαρακτηριστικά της απόδοσης (διασκέδαση, προετοιμασία, ενθουσιασμός) σε φοιτητές κολλεγίου για διαφορετικές μέρες σε διαφορετικά τμήματα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σχέση των δυο χαρακτηριστικών διασκέδαση και ενθουσιασμός με τη συνολική ικανοποίηση διέφερε από μέρα σε μέρα Μεθοδολογία Συμμετέχοντες και διαδικασία Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101 αθλούμενοι άνδρες και 311 γυναίκες των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Δήμων Κορδελιού-Εύοσμου και Αμπελοκήπων Μενεμένης Από τους 478 συμμετέχοντες των προγραμμάτων οι 412 αποτέλεσαν το τελικό δείγμα της έρευνας, εκ των οποίων οι 116 με βάση το επίπεδο εμπειρίας χαρακτηρίστηκαν ως άπειροι και οι 296 ως έμπειροι Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των στατιστικών προγραμμάτων IBM SPSS Statistics 19 και EQS 61 for Windows (Bentler, 1995) Έπειτα από πολλές συναντήσεις με τους διευθυντές των κέντρων άθλησης, τους υπαλλήλους και τους πελάτες, οι ασκούμενοι χωρίστηκαν στις δυο προαναφερθείσες ευδιάκριτες ομάδες σύμφωνα με το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους που δήλωσαν στα προγράμματα άθλησης (άπειροι< 1 χρόνο, έμπειροι> 4 χρόνια) Οι συμμετέχοντες ήταν ασκούμενοι μόνο των προγραμμάτων στις αίθουσες (πχ yoga, pilates, αεροβική, tae-bo), των ελεύθερων οργάνων (βάρη) και των εργομετρικών μηχανημάτων (διάδρομος, ποδήλατο, step, ελλειπτικό) Το κοινωνικο δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν πριν από την έναρξη του προγράμματος ή της προπόνησής τους, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ξεκούραστοι και χωρίς την ένταση της προπόνησης Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν οι ασκούμενοι να είχαν τουλάχιστον ολοκληρώσει δώδεκα επισκέψεις άθλησης στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου Όργανα αξιολόγησης Για την ποιότητα υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη κλίμακα των τριών διαστάσεων των Alexandris και συν (2004α) Οι παραπάνω συγγραφείς βασίστηκαν στο ιεραρχικό μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών των Brady και Cronin (2001), το οποίο αποτελούνταν από τρεις κύριες διαστάσεις και από τρεις υποδιαστάσεις η κάθε μια (ποιότητα αλληλεπίδρασης με υποδιαστάσεις: στάσεις προσωπικού-συμπεριφορά-εμπειρία, ποιότητα περιβάλλοντος με υποδιαστάσεις: συνθήκες περιβάλλοντος-σχέδιο υποδομών-κοινωνικοί παράγοντες και ποιότητα αποτελέσματος με υποδιαστάσεις χρόνος αναμονής-απ τo στοιχείο-σθένος) Οι Alexandris και συν (2004α) έπειτα από την προσαρμογή του παραπάνω μοντέλου σε ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσαν έντεκα συνολικά ερωτήματα: τρία για την ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος (πχ «οι εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου είναι καθαρές»), τέσσερα για την ποιότητα αλληλεπίδρασης (πχ «το προσωπικό του γυμναστηρίου είναι καλά καταρτισμένο») και τέσσερα για την ποιότητα αποτελέσματος (πχ «τα προγράμματα του γυμναστηρίου με βοήθησαν να βελτιώσω την υγεία μου») Η ικανοποίηση πελατών μετρήθηκε με τρία ερωτήματα (πχ «είμαι ικανοποιημένος από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου») βασισμένα στους Cronin, Brady και Hult (2000) Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 9-βάθμια κλίμακα τύπου Likert με 1= διαφωνώ απόλυτα και 9= συμφωνώ απόλυτα 5

6 Πίνακας 1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση συχνοτήτων για τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος Φύλο Άνδρες Γυναίκες Ηλικία (χρόνια) < >50 Οικογενειακή κατάσταση Παντρεμένοι Ελεύθεροι Δεν προσδιόρισαν Μορφωτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μηνιαίο εισόδημα (σε ευρώ) < > 1200 Επαγγελματική κατάσταση Φοιτητής Δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας Άνεργος Δεν διευκρίνισαν Είδος προγράμματος Προγράμματα αίθουσας-εργομετρικά Ελεύθερα βάρη εργομετρικά Όλα Ν % Min Max M O ΤΑ Επίπεδο εμπειρίας (σε χρόνια) <1 35 6,40 5,84 Εβδομαδιαία συμμετοχή (σε μέρες) 1 5 3,51,87 Ημερήσια διάρκεια συμμετοχής (ώρες) 1 3 1,93,85 Αποτελέσματα 24,5 75,5 2,7 20,2 26,9 32,5 17,7 58,3 36,4 5,3 47,3 52,7 46,8 14,1 23,6 15,5 10,4 55,9 23,3 10,4 37,6 27,4 35 Αρχικά μελετήθηκαν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά όλων των υπό εξέταση κλιμάκων τόσο για τους άπειρους όσο και για τους έμπειρους πελάτες, εφαρμόζοντας επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος EQS 61 Ο συντελεστής Mardia (1970) της πολυμεταβλητής κύρτωσης ήταν 6899 για τους άπειρους και για τους έμπειρους, ενώ η τιμή του τυποποιημένου δείκτη της πολυμεταβλητής κύρτωσης έδειξε απόκλιση από την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή 1755 και 4346 αντίστοιχα Για τον παραπάνω λόγο και αφού η υπόθεση της πολυμεταβλητής κανονικότητας δεν ευσταθεί, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το τεστ Sattora- Bentler scaled χ 2 σε όλες τις αναλύσεις (Bentler, 2005) Η προσαρμογή του μοντέλου και στις δυο ομάδες χαρακτηρίστηκε ως ικανοποιητική Συγκεκριμένα για τους άπειρους: S-Bχ 2 = 8873, df= 76, p<001, CFI= 95, SRMR=06, RMSEA=05 και για τους έμπειρους: S-Bχ 2 = 10659, df=67, p<001, CFI= 97, SRMR=05, RMSEA=04 (πίνακας 2) Οι παραγοντικές φορτίσεις και για τα δυο γκρουπ ήταν όλες πάνω από 70 με εξαίρεση το ερώτημα τρία 6

7 της διάστασης ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος (για τους άπειρους 60 και για τους έμπειρους 64) και το ερώτημα ένα της μεταβλητής ικανοποίηση (με 64 μόνο για τους άπειρους) Ο ι τιμές της μέσης διακύμανσης που εξάγεται για κάθε ένα παράγοντα ήταν πάνω από 50, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία συγκλίνουσας εγκυρότητας (Anderson & Gerbing, 1988; Fornell & Larcker, 1981) Οι τιμές της μέσης διακύμανσης που εξάγεται για κάθε παράγοντα ήταν επίσης μεγαλύτερες από το τετράγωνο των συσχετίσεων ανάμεσα σε κάθε παράγοντα, υποδεικνύοντας εγκυρότητα διάκρισης μεταξύ των παραγόντων (Fornell & Larcker, 1981) Ο δείκτης του Raykov (1997) rho(r) και για τα δυο γκρουπ απέδειξε αποδεκτή εσωτερική αξιοπιστία και κυμάνθηκε από 78 μέχρι 92 Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι δείκτες αξιοπιστίας, οι τιμές της μέσης διακύμανσης που εξάγεται και οι συσχετίσεις των παραγόντων που εξετάστηκαν για την ομάδα των άπειρων και την ομάδα των έμπειρων ασκουμένων παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 3 και Πίνακας 4) Πίνακας 2 Δείκτες προσαρμογής μοντέλου μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων Άπειροι Έμπειροι χ²/df 8873/ /67 CFI NNFI SRMR RMSEA Πίνακας 3 Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, δείκτες αξιοπιστίας, συσχετίσεις και τιμές μέσης διακύμανσης που εξάγεται για τους άπειρους ασκούμενους Άπειροι ΜΟ ΤΑ rho AVE R Ποιότητα Φυσικού Περιβάλλοντος Ποιότητα Αλληλεπίδρασης Ποιότητα Αποτελέσματος Ικανοποίηση Πίνακας 4 Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, δείκτες αξιοπιστίας, συσχετίσεις και τιμές μέσης διακύμανσης που εξάγεται για τους έμπειρους ασκούμενους Έμπειροι ΜΟ ΤΑ rho AVE R Ποιότητα Φυσικού Περιβάλλοντος

8 Ποιότητα Αλληλεπίδρασης Ποιότητα Αποτελέσματος Ικανοποίηση Προκειμένου να μελετηθεί η σχέση των τριών συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων εφαρμόστηκε η ανάλυση παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές τις τρείς διαστάσεις (ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα αλληλεπίδρασης και ποιότητα αποτελέσματος) και εξαρτημένη μεταβλητή την ικανοποίηση σε κάθε ένα γκρουπ χωριστά Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης παρατηρήθηκαν διαφορετικές τιμές στους συντελεστές παλινδρόμησης για τις δυο ομάδες ασκουμένων (Πίνακας 5) Προκειμένου να εξεταστεί εάν οι διαφορές αυτές στις τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης ήταν στατιστικά σημαντικές μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων, αποφασίστηκε να γίνει χρήση μιας κατηγορικής μεταβλητής στο υπόδειγμα της παλινδρόμησης Στη συνέχεια η δίτιμη κατηγορική μεταβλητή (ψευδομεταβλητή) που δημιουργήθηκε, ονομάστηκε Εμπειρία και κατά την εισαγωγή της, κωδικοποιήθηκαν με 0 οι τιμές για τους άπειρους και με 1 για τους έμπειρους Έπειτα προκειμένου να ελεγχθούν οι αλληλεπιδράσεις στο υπόδειγμα παλινδρόμησης υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Excel οι μεταβλητές Εμπειρία_Ποιότητα Φυσικού Περιβάλλοντος = Εμπειρία Ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, Εμπειρία_Ποιότητα-Αλληλεπίδρασης = Εμπειρία Ποιότητα αλληλεπίδρασης και Εμπειρία_Ποιότητα- Αποτελέσματος = Εμπειρία Ποιότητα Αποτελέσματος Παρόμοια στατιστική ανάλυση εφάρμοσαν και οι Mittal και συν (2001) κατά τη μελέτη της σχέσης των χαρακτηριστικών της απόδοσης με τη συνολική ικανοποίηση κατόχων πιστωτικών καρτών Οι νέες ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες πρόβλεψης της ικανοποίησης στην εξίσωση παλινδρόμησης Αναλυτικά οι συντελεστές παλινδρόμησης για κάθε ένα παράγοντα παρουσιάζονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί Πίνακας 5 Ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της ικανοποίησης μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων Μεταβλητές Beta t p R² Άπειροι Ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος Ποιότητα αλληλεπίδρασης Ποιότητα αποτελέσματος * Έμπειροι Ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος Ποιότητα αλληλεπίδρασης ns Ποιότητα αποτελέσματος * *p<001, Εξαρτημένη μεταβλητή : ικανοποίηση Πίνακας 6 Σύγκριση συντελεστών παλινδρόμησης μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων Άπειροι Έμπειροι Sig Ποιότητα φυσικού περιβάλ Συνολική ικανοποίηση ns Ποιότητα αλληλεπίδρασης Συνολική ικανοποίηση ns Ποιότητα αποτελέσματος Συνολική ικανοποίηση ( 8

9 9 p<05) Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορές στις τιμές των συντελεστών παλινδρόμησης του υποδείγματος της παλινδρόμησης για τη διάσταση ποιότητα αποτελέσματος μεταξύ των δυο ομάδων Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παλινδρόμησης για την ομάδα των έμπειρων ασκουμένων ( Beta=480) διέφερε από τον συντελεστή παλινδρόμησης της ομάδας των άπειρων ασκουμένων ( Beta=297) στατιστικά σημαντικά με p<05, τονίζοντας την ισχυρότερη σχέση της αντίστοιχης ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη για την ομάδα των έμπειρων Για τις υπόλοιπες δυο διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητα αλληλεπίδρασης, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους συντελεστές παλινδρόμησης Συζήτηση-Συμπεράσματα Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση τριών συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση μεταξύ άπειρων και έμπειρων ασκουμένων στο χώρο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Καθώς η σχέση πελάτη επιχείρησης προχωρά και ο κύκλος κατανάλωσης μεγαλώνει οι μάνατζερ θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν Για να μπορέσουν να κατανοήσουν τις αλλαγές αυτές θα πρέπει να εστιάσουν στη δυναμική φύση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις τους Είναι σημαντικό τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους υπευθύνους των δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το επίπεδο εμπειρίας, ως κριτήριο τμηματοποίησης των πελατών, προκειμένου να αναπτύξουν ξεχωριστές στρατηγικές για την απόκτηση νέων πελατών και τη διατήρηση των υπαρχόντων Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η σχέση της διάστασης ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος με τη συνολική ικανοποίηση ήταν στατιστικά σημαντική και στους άπειρους αλλά και στους έμπειρους, χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δυο ομάδων Πιο αναλυτικά, στους άπειρους η τιμή του συντελεστή παλινδρόμησης για τη διάσταση ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, φάνηκε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, γεγονός που δικαιολογείται λόγω της άμεσης αξιολόγησης και της πρώτης γρήγορης εντύπωσης που δημιουργείται από τους ασκούμενους Σύμφωνα και με τους Dagger και Sweeney (2007), η σχέση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών διέφερε μεταξύ άπειρων και έμπειρων πελατών Συγκεκριμένα, για το χαρακτηριστικό απτό στοιχείο (λειτουργικότητα, άνεση και εμφάνιση του φυσικού περιβάλλοντος) οι παραπάνω ερευνητές βρήκαν ότι η σχέση του με τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών ήταν ισχυρότερη στους άπειρους σε σχέση με τους έμπειρους Σε ότι αφορά τη σχέση της διάστασης ποιότητα αλληλεπίδρασης με τη συνολική ικανοποίηση των ασκουμένων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τους άπειρους ήταν στατιστικά σημαντική ( p<05) ενώ για τους έμπειρους δεν ήταν Παρόλα αυτά, κατά τη σύγκριση των συντελεστών παλινδρόμησης μεταξύ των δυο ομάδων δεν σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές Τα αποτελέσματα συμφωνούν με παλαιότερη έρευνα των Dagger και Sweeney (2007), οι οποίοι υποστήριξαν ότι το χαρακτηριστικό αλληλεπίδραση, της ποιότητας υπηρεσιών, σχετίζεται με την επικοινωνία και τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτού που παρέχει την υπηρεσία και αυτού που την καταναλώνει Οι παραπάνω ερευνητές, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στο χώρο των ιδιωτικών κλινικών, δεν βρήκαν διαφορές στη σχέση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού με τη συνολική ποιότητα υπηρεσιών για τις δυο ομάδες ασθενών διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας Αναφορικά με τη σχέση της διάστασης ποιότητα αποτελέσματος με τη συνολική ικανοποίηση, αυτή αναμενόταν να επηρεάσει ισχυρότερα τους έμπειρους λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης της Σύμφωνα με τους Alexandris και συν (2004α) και τους Dagger και Sweeny (2007), ιδιαίτερα στο χώρο του αθλητισμού και της υγείας οι άπειροι πελάτες αδυνατούν να αξιολογήσουν ή αξιολογούν

10 χαμηλότερα την ποιότητα αποτελέσματος καθώς απαιτείται χρόνος στο να γίνουν αντιληπτές οι επιδράσεις της Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του πελάτη με την υπηρεσία τόσο πιο υψηλή είναι και η αξιολόγηση του για την ποιότητα αποτελέσματος Σε αντίθεση με τους Alexandris και συν (2004α) που βρήκαν ότι η σχέση της ικανοποίησης με τη ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος ήταν ισχυρότερη συγκριτικά με τη σχέση αυτής με την ποιότητα αποτελέσματος, στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι η παραπάνω σχέση ήταν ισχυρότερη μόνο στους άπειρους Αντίθετα στους έμπειρους, ισχυρότερη ήταν η σχέση της ικανοποίησης με την ποιότητα αποτελέσματος Η σχέση της ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος με την ικανοποίηση φαίνεται να ασθενεί στους έμπειρους, που σημαίνει ότι πιθανόν με τον καιρό το αποτέλεσμα να είναι μόνο αυτό που μετράει, καθώς οι ασκούμενοι θέλουν να νιώθουν τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία τους, στην ψυχολογία τους και στην φυσική τους κατάσταση Παρά το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων για τις σχέσεις ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος και ποιότητα αλληλεπίδρασης με τη συνολική ικανοποίηση, οι έμπειροι φαίνεται να σημείωσαν χαμηλότερες τιμές στους συντελεστές παλινδρόμησης σε σχέση με τους άπειρους ασκούμενους Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ισχυρή σχέση της διάστασης ποιότητα αποτελέσματος με τη συνολική ικανοποίηση, ιδιαίτερα όπως αυτή παρουσιάζεται εντονότερα στους έμπειρους ασκούμενους Πολλά στοιχεία των ασκουμένων που αφορούν την φυσική τους κατάσταση, την υγεία, την διάθεση φαίνεται από τη φύση τους να είναι μακροπρόθεσμα δηλαδή απαιτείται χρόνος να φανούν Επομένως, θα πρέπει να τονίζονται στους μεν άπειρους, τα ευεργετικά αποτελέσματα που θα έχει η διαρκής ενασχόληση τους με τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης και τα οποία σε κάθε περίπτωση θα επιτυγχάνονται σε βάθος χρόνου, ενώ στους δε έμπειρους, η αναγκαιότητα διατήρησης των ωφελειών που ήδη απολαμβάνουν μέσα από τη συνέχιση της άσκησης τους Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έχουν αρκετές πρακτικές εφαρμογές για τα διοικητικά στελέχη των νέων πλέον Καλλικρατικών Δήμων Συγκεκριμένα, συνεισφέρουν σε τρία σημαντικά σημεία Πρώτα από όλα, προβάλουν ένα παράδειγμα σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι Δημοτικοί Αθλητικοί Οργανισμοί προκειμένου να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν τους παλιούς Κατά δεύτερον, η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που εστιάζει στη σχέση των συγκεκριμένων διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών με τη συνολική ικανοποίηση, συγκρίνοντας ασκούμενους διαφορετικού επιπέδου εμπειρίας στο συγκεκριμένο χώρο του αθλητισμού Τρίτον, η έρευνα ενισχύσει τη δυναμική φύση των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών στη συνολική ικανοποίηση των ασκουμένων των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ενώ παράλληλα προτείνει την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών προσέλκυσης νέων πελατών και διατήρησης των ήδη υπαρχόντων Βιβλιογραφία Aftinos, Y & Theodorakis, N, (1999) A First Approach to Measure Service Quality in Greek Fitness Centers Proceeding of the 7th Congress European Association for Sport Management, Thessaloniki, Hellas, Alba, J W, & Hutchinson, J W (1987) Dimensions of consumer expertise Journal of Consumer Research, 13(4), Alexandris, K (1998) Patterns of Recreational Sport Participation among the Adult Population in Greece Cyber Journal of Sport Marketing, 2 (2), 1-9 Alexandris, K, Georgiadis, G, & Sdogou, G, (1999) Quality in the fitness Industry An Exploratory Study of Customers Perception in Greece Proceedings of the 7th Congress European Association for Sport Management, Thessaloniki, Hellas, 8-12 Alexandris, K, Zahariadis, C, Tsorbatzoudis, C, & Grouios, G (2004a) An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a 10

11 health club context European Sport Management Quarterly, 4 (1), Alexandris, K, Zahariadis, C, Tsorbatzoudis, C, & Grouios, G (2004b) An Empirical Investigation into the Role of the Outcome Dimension in Measuring Perceived Service Quality in a Health Club Context International Journal of SportManagement, 5, Anderson, J C, & Gerbing, D W (1988) Structural equation modelling in practice: A review and recommended two step approach Psychological Bulletin, 103, Αστραπέλλος, Κ, Τσαρδακλής, Α, Σπυριδοπούλου, Ε, & Κώστα, Γ (2010) Διερεύνηση και καταγραφή αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ξάνθης Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής, 2, Bell, S J, Auh, S, & Smalley, K (2005) Customer Relationship Dynamics: Service Quality and Customer Loyalty in the Context of Varying Levels of Customer Expertise and Switching Costs Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), Bentler, P M (1995) EQS: Structural Equation Program Manual Encino, CA: Multivariate Software Inc Bentler, P M (2005) EQS 6 Structural Equations Program Manual Encino, CA: Multivariate Software, Inc Brady, M K, & Cronin, J J (2001) Some new thoughts on conceptualizing perceived service quality: a hierarchical approach, Journal of Marketing, 65, Brady, MK, & Robertson, CJ (2001) Searching for a consensus on the antecedent role of service quality and satisfaction: an exploratory cross-national study, Journal of Business Research, 51(1), Brady M, Voorhes C, Cronin J, & Bourdeau B (2006) The good guys don't always win: the effect of valence on service perceptions and consequences Journal of Services Marketing, 20, Chang, K, & Chelladurai, P (2003) System-Based Quality Dimensions in Fitness Services: Development of the Scale of Quality The Service Industries Journal, 23(5), Clemes, M D, Brush, G J, & Collins, M J (2011) An alysing the professional sport experience: A hierarchical approach Sport Management Review, 14 (4), Costa, G, Tzetzis, G, & Theodorakis, N, (1998) Quality Services in Municipal Recreation Centre Proceedings of the 6 th congress of the European Association for Sport Management Madeira, Portugal, 6, 8-16 Cronin, J J, Brady, M K, & Hult, G T M (2000) Assessing the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments Journal of Retailing, 76(2), Dabholkar, P A, Shepherd, CD, & Thorpe, D I (2000) A comprehensive fr amework for service quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study Journal of Retailing, 76(2), Dagger, T S, & Sweeney J C (2007) Service quality at tribute weights How do novice and longerterm customers construct service quality perceptions? Journal of Service Research, 10 (1), Falk, T, Hammerschmidt, M, & Schepers, J J L (2010) The service quality-satisfaction link revisited: exploring asymmetries and dynamics Journal of the Academy of Marketing Science, 38(3), Fornell, C, & Larcker, D F (1981) Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error Journal of Marketing Research, 18, Giese, J L, & Cote, J A (2000) Defining Consumer Satisfaction Academy of Marketing Science Review, 1, Grönroos, C (1982) An Appl ied Service Marketing Theory, European Journal of Marketing, 16(7), Grönroos, C (1990) Service Management and Marketing Lexington Books, Lexington, MA Howat, G, Absher, J, Crilley, G, & Milne, I (199 6) Measuring Customer Service Quality in Sports and Leisure Centers Managing Leisure, 1, Howat, G, Crilley, G, & MacGrath, R (2008) A focused service quality, benefits, overall satisfaction and loyalty model for public aquatic centers Managing Leisure, 13 (3/4), Kim, D, & Kim, S (1995) QUESC: An instrument for assessing the service quality of sport centers in Korea Journal of Sport Management, 9(2), Ko, Y J, & Pastore, D L (2005) A Hierarchical Model of Service Quality for the Recreational Sport Industry Sport Marketing Quarterly, 14, Kouthouris, C, & Alexandris, K (2005) Can Se rvice Quality Predict Customer Satisfaction and 11

12 Behavioral Intentions in the Sport Tourism Industry? AnApplication of the Servqual Model in an Outdoors Setting Journal of SportTourism, 1, Κουθούρης, Χ, Κατσιµάνης, Γ, & Κώστα, Γ (20 01) Εκτίµηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών σε προγράµµατα αναψυχής ενεργητικών διακοπών Άθληση & Κοινωνία, (27), Kumar, A, & Dash, M K (2013) Constructing a M easurement in Science Quality for Indian Banks: Structural Equation Modeling Approach Journal of Internet Banking and Commerce, 18(1), 1-13 Lam, E, Zhang, J, & Jensen, B (2005) Se rvice quality assessment scale (SQAS): an instrument for evaluating service quality of health-fitness clubs Management in Physical Education and Exercise Science, 9(2), Lee, J H, Kim, H D, Ko, Y J, & Sagas, M (2011) The influence of service quality on satisfaction and revisit intention: a gender segmentation strategy SportManagement Review, 14(1), Μαυροπούλου, Μ, Κουθούρης, Χ, & Αλεξανδρής, Κ (2013) Διερεύνηση των Κινήτρων, της Ποιότητας Υπηρεσιών, της Δέσμευσης & της Πρόθεσης για Επανάληψη Συμμετοχής σε Πελάτες Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής, 10 (1), McDonald, M, Sutton, W, & Milne G (1995) Measuring service quality in professional team sports Sport Marketing Quarterly, 4(2), 9-16 McDougall, H G, & Levesque, T J (2000) Custo mer satisfaction with services: putting perceived value into the equation Journal of Services Marketing, 14(5), MacKay, K J, & Crompton, J L (1990) Measuring the quality of recreation services Journal of Park and Recreation Administration, 8(3), Mardia, K (1970) Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications Biometrika, 57, Mittal, V, & Katrichis, JM (2000) New and Loyal Customers Marketing Research, 12(1), Mittal, V, Katrichis, J M, & Kumar P (2001) Attr ibute performance and customer satisfaction over time: Evidence from two field studies Journal of Services Marketing, 15(5), Μπάρλας, Α, Κουστέλιος, Α, & Θεοδωράκης, Ν (2010) ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών μεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού Σωµατείου Καλαθοσφαίρισης µε υψηλό και χαµηλό βαθµό ταύτισης µε την οµάδα τους ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής, 7,(2),3-18 Oliver, R L (1997) Satisfaction: A behavioural perspective on the consumer NewYork: McGraw Hill Parasuraman, A, Zeithaml, V A, & Berry, L L (1994) Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: implications for further research, Journal of Marketing, 58(1), Parasuraman, A, Zeithaml, V A, & Berry, L L (1988) SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality, Journal of Retailing, 64(1), Ramaswamy, R (1996) Design and Management of Service Processes: Keeping Customers for Life Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co Raykov, T (199 7) Estimation of composite reliability for congeneric measures, Applied Psychological Measurement, 21, Rheea, S K, & Rha, J Y (2009) Publi c service quality and customer satisfaction: exploring the attributes of service quality in the public sector The Service Industries Journal, 29, (11), Rust, R T, Inman, J, Jia, J, & Zahorik, A (19 99) What you don t know about customer-perceived quality: the role of customer expectation distributions Marketing Science, 18(1), Spenley, P (1994) Total Quality Management A Peratec Executive Briefing Chapman and Hall, London Theodorakis, N D, & Kambitsis C, (1997) Assessing s ervice quality in professional sports The development of a multi-item scale Paper presented in the 5h European Congress for Sport Management Glasgow, UK Theodorakis, N, Kambitsis, C, Laios, A, & Koustelios, A (2001) Relationship between measures of service quality and satisfaction of spectators in professional sports Managing Service Quality, 11 (6), Zeithaml, VA, & Bitner, MJ (1996), Services Marketing, First Edition, McGraw- Hill, New York 12

13 Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού, Υπεύθυνος Συντακτικής Επιτροπής: Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Συντάκτες: Αυθίνος Ιωάννης, Γαργαλιάνος Δημήτρης, Κριεμάδης Αθανάσιος, Κώστας Γεώργιος, Τζέτζης Γεώργιος, Κουθούρης Χαρίλαος, Κουστέλιος Αθανάσιος, Γουλιμάρης Δημήτριος, Θεοδωράκης Νικόλαος, Τσίοτσου Ροδούλα, Τσίτσκαρη Ευθυμία, Παπαδημητρίου Δήμητρα, Γλυνιά Ελένη, Νάτσης Παντελής, Κιάφας Ζαχαρίας, Δράκου Αμαλία, Μπάρλας Αχιλλέας Τεχνική επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου: Ζαφειρούδη Αγλαΐα 13

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 29-38 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 29

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής 1(1), 30-40 Αντιλαµβανόµενη Ποιότητα Υπηρεσιών σε Γυµναστήρια: ιερεύνηση της Σχέσης µε τη Θετική Προφορική Επικοινωνία 1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 44 57 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 44-57 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης

Αξιολόγηση της Παρεχομένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 311 318 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 311-318 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών για τους αθλούμενους στις Ποδοσφαιρικές Ακαδημίες στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση της ικανοποίησης ατόµων που συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης ηµοτικών Οργανισµών - ιαφορές λόγω δηµογραφικών χαρακτηριστικών Τσίγκου Αλεξάνδρα & Κουθούρης Χαρίλαος Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας Πατρώνη Φωτεινής Α.Ε.Μ.: 0799051 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 13 (2), Ελληνικό Περιοδικό. Τόμος 13 (2), Δημοσιεύθηκε: Δεκέμβριος 2016 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sports & Recreational Management 2016 Volume 13 (2), 41-48 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Τόμος 13 (2), 41-48 Δημοσιεύθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

& », 2010, 7, (2),3-18 *, **

& », 2010, 7, (2),3-18  *, ** Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),3-18 ιερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας των υπηρεσιών µεταξύ φιλάθλων Επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Στρατηγικές Βελτίωσης Υπηρεσιών Κέντρων Παγοδροµίας Αναψυχής Καλαϊτζόγλου Στέφανος 1 & Κουθούρης Χαρίλαος 2 1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 1 9 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 1-9 Released: September 30, 2011 Ερευνητική Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 1-9 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ. του Κωνσταντίνου Φουσκαρίνη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ. του Κωνσταντίνου Φουσκαρίνη ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ του Κωνσταντίνου Φουσκαρίνη Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για την μερική εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Η ποιότητα υπηρεσιών στα δημόσια και ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου Κοζάνης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μαυρίδου Φωτεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. του. Χαράλαμπου Αντωνιάδη. Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. του. Χαράλαμπου Αντωνιάδη. Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Γρηγορούδης. Πολυτεχνείο Κρήτης

Ευάγγελος Γρηγορούδης. Πολυτεχνείο Κρήτης Ευάγγελος Γρηγορούδης Πολυτεχνείο Κρήτης Μέτρηση ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών Ορισμοί (ποιότητα, υπηρεσίες, ικανοποίηση, πελάτης) Αφοσίωση πελατών Συστήματα μέτρησης και πηγές πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(2), ιοίκησης Αθλητισµού

Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(2), ιοίκησης Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής () - ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση των Προσδοκιών των Θεατών για τις Υπηρεσίες που τους Παρέχονται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Μια Προκαταρτική Μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. ιερεύνηση και Καταγραφή των Αθλητικών Προγραµµάτων του ήµου Ξάνθης.

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. ιερεύνηση και Καταγραφή των Αθλητικών Προγραµµάτων του ήµου Ξάνθης. ιερεύνηση και Καταγραφή των Αθλητικών Προγραµµάτων του ήµου Ξάνθης. Αστραπέλλος 1 Κ., Τσαρδακλής 1 Α., Σπυριδοπούλου 2 Ε., Κώστα 1 Γ. 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Γκιουζελιάν Παναγιώτας Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Αθλητικό Μάρκετινγκ Οργάνωση & Διοίκηση του Αθλητισμού Προφορικές Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΞΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΞΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΑΞΙΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του Κοσμά Ιωάννη Μεταπτυχιακή εργασία που υποβάλλεται στο καθηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ της Μαρίας Μαυροπούλου Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Έρευνα Ανάλυσης Αντιλήψεων/Αναγκών Πτυχιακή Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Επιμέλεια Παρουσίασης, σχεδιασμός και εκτέλεση έρευνας: Τριγώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΟΦΕΛΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΟΦΕΛΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

CURRICULUM VITAE FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES CURRICULUM VITAE Personal details Surname/name: Position: Specialty: Department: Laboratory: TZETZIS GEORGE PROFESSOR FEEDBACK MODELS AND MANAGEMENT OF SPORT SKILLS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 12: Συστήματα διαχείρισης σχέσεων, Ποιότητα και ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Physical Education & Sports Science, 36 (1), 45-49

Hellenic Journal of Physical Education & Sports Science, 36 (1), 45-49 Hellenic Journal of Physical Education & Sports Science, 36 (1), 45-49 The Sport Academies program in the Aristotle University of Thessaloniki: parental perceptions of quality of service*. Vassilios Papacharisis,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ της Ευγενίας Κούλη Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την απόκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άκης Νικολαΐδης, Προϊστάμενος MIM, ΚΕΠΑ Ζωή Νικολαΐδου, ΜΒΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αν δεν μπορείς να μετρήσεις δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Προτάσεις για τη Βελτίωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Αντιλαµβανόµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράµµατα χορού

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής. Αντιλαµβανόµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράµµατα χορού Αντιλαµβανόµενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων σε προγράµµατα χορού Ρόζου Ε 1., Χασιώτου Α 1., Ματσούκα Ο 2., ούµα Ε 1., Υφαντή Μ 1., Κωνσταντίου Π 1. 1. Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 205-206 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΗ Τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Άσκηση 1: Μια τράπεζα ενδιαφέρεται να μελετήσει την αποταμιευτική συμπεριφορά των πελατών της. Θεωρείται ως δεδομένο ότι η ετήσια αποταμίευση των πελατών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό

Ο Ρόλος της Ανάμειξης στη Συμπεριφορά των Φιλάθλων στον Επαγγελματικό Αθλητισμό Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 319 328 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 319-328 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα