ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 03 Αντιρρυπαντική επάλειψη 00 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 05-02-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 03 Αντιρρυπαντική επάλειψη 00 -"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 03 Αντιρρυπαντική επάλειψη 00 - Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Γενικές απαιτήσεις Απαιτήσεις συσκευασίας - αποθήκευσης Υλικά τύπου Ι, (µιας χρήσης) Υλικά τύπου ΙΙ, (µόνιµης επάλειψης) Εγγύηση ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 8 ΠΕΤΕΠ: i

4 ii ΠΕΤΕΠ:

5 Αντιρρυπαντική επάλειψη ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια αντιρρυπαντικών υλικών και εργασίες για την επάλειψη ορατών επιφανειών από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίαµα, πλινθοδοµή, λιθοδοµή, µέταλλο ή αλουµίνιο ή άλλο υλικό για την διευκόλυνση της αφαίρεσης οποιαδήποτε ανεπιθύµητη επ αυτών επίστρωση (χαρτί, πλαστικό, ύφασµα κ.λπ.). 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ένα από τα ακόλουθα υλικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, ή/ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας : Υλικά αντιρρυπαντικής επάλειψης τύπου Ι, τα οποία καταστρέφονται κατά την αφαίρεση του ρύπου (θυσιαζόµενα υλικά µιας χρήσης). Υλικά τύπου ΙΙ, µόνιµης αντιρρυπαντικής προστασίας, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ικανούς κύκλους καθαρισµού αφαίρεσης ρύπων. Αυτά τα υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υλικά καθαρισµού ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Γενικές απαιτήσεις Τα υλικά τύπου Ι και ΙΙ θα είναι εφαρµόσιµα σε επιφάνεια σκυροδέµατος, τσιµεντοκονιάµατος, πλινθοδοµής, λιθοδοµής, µετάλλου ή άλλου υλικού. Αποδεκτά υλικά θα είναι εκείνα που δεν προκαλούν αλλοίωση του χρωµατισµού µε την πάροδο του χρόνου, δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιφέρουν οποιαδήποτε βλάβη στην επιφάνεια που έχουν εφαρµοσθεί. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση για το υλικό επάλειψης που προτίθεται να ενσωµατώσει στο έργο, τις ακόλουθες πληροφορίες : Τα συστατικά του υλικού. Την πυκνότητα και το περιεχόµενο ποσοστό των στερεών συστατικών του υλικού. Οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής σχετικά µε: - τη διαχείριση, αποθήκευση και εφαρµογή του υλικού, - τις µεθόδους και τα απαιτούµενα υλικά αφαίρεσης των ρύπων. Πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής. Πίνακα περαιωµένων έργων που εφαρµόσθηκε το εν λόγω υλικό. Την εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού. ΠΕΤΕΠ: /8

6 Το εφαρµοζόµενο προϊόν θα έχει την ιδιότητα να παράγει αµετάβλητη, συνεχή και οµοιόµορφη µεµβράνη, απαλλαγµένη από φυσαλίδες, ρηγµατώσεις ή άλλες ατέλειες και θα παρουσιάζει ικανοποιητική πρόσφυση. Το τελείωµα της επιφάνειας που θα παράγει, θα είναι άστιλπνο (µη γυαλιστερό). Η πυκνότητα του υλικού θα είναι κατάλληλη ώστε αυτό να µπορεί να εφαρµοσθεί ικανοποιητικά µε ψεκασµό, µε ρολλό ή µε βούρτσα. Η πυκνότητα του υλικού δε θα αλλοιώνεται, όταν η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ή της επιφάνειας που θα εφαρµοσθεί υπερβαίνει τους 10 C. Όταν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή απαιτείται προεπάλειψη της επιφάνειας µε αστάρι, αυτό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του υλικού αντιρρυπαντικής επάλειψης. Το υλικό της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα επιτρέπει την καθολική αφαίρεση όλων των ειδών βαφής και των λοιπών ρύπων από επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρµοσθεί, χωρίς να προξενεί φθορά σ αυτές ή στο υπόστρωµα και χωρίς να παραµένει επί αυτής κανενός είδους ίχνος µετά από την αφαίρεση του ρύπου. Τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να πιστοποιείται ότι ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: ASTM D Standard Guide for Sampling, Test Methods, and Specifications for Electrical Insulating Oils of Petroleum Origin -- Οδηγός δειγµατοληψίας, δοκιµών και προδιαγραφών ηλεκτροµονωτικών ελαίων πετρελαϊκής βάσεως και ASTM D Standard Test Method for Evaluating Degree of Blistering of Paints -- Μέθοδος προσδιορισµού του ποσοστού φυσσαλίδων στις χρωστικές ύλες. ASTM D e1 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness -- Mέθοδοι ελέγχου των ιδιοτήτων του ελαστικού. Προσδιορισµός της σκληρότητας µε σκληρόµετρο. ASTM D412-98a (2002)e1. Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers -Tension. -- Μέθοδοι δοκιµών βουλκανισµένων ελαστικών και θερµοπλαστικών ελαστοµερών. Αντοχή σε τάνυση και επιµήκυνση. ASTM D (2001) Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Falling Abrasive -- Μέθοδος προσδιορισµού αντοχής οργανικών επιστρώσεων σε απότριψη µε πτώση τραχέος σώµατος. ASTM D96 Test Methods for Water and Sediment in Crude Oil by Centrifuge Method -- Μέθοδος εντοπισµού νερού και ιζηµάτων στο ακάθαρτο πετρέλαιο µε φυγοκέντρηση Θα είναι µη τοξικά, µη εύφλεκτα, βιοδιασπώµενα, µε ph 7 έως 8,5. Θα είναι µη υγροαπορροφητικά. Η περιεκτικότητα του υλικού σε πτητικές οργανικές ενώσεις δε θα υπερβαίνει τα 350 g/l. Η περιεκτικότητα σε µόλυβδο δε θα υπερβαίνει το 0,06% της µάζας του υλικού σε ξηρή κατάσταση. Συνεκτικότητα του υλικού σε θερµοκρασία 25 C, σύµφωνα µε ASTM D562-01, "Standard test method for consistency of paints, measuring Krebs Unit (KU) viscosity using a Stormer-Type viscometer -- Mέθοδος δοκιµής της συνεκτικότητας των χρωµάτων, µε µέτρηση των µονάδων Krebs µε χρήση ιξωδιµέτρου τύπου Stormer". Ποσοστό των περιεχοµένων στερεών σύµφωνα µε ASTM D , "Standard Test Method for Volatile Content of Coatings -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού περιεκτικότητος επιστρώσεων σε πτητικά συστατικά". 2/8 ΠΕΤΕΠ:

7 Χρόνοι ξήρανσης, σύµφωνα µε ASTM D , "Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature -- οκιµές ξήρανσης, ωρίµανσης ή σχηµατισµού µεµβράνης σε θερµοκρασία δωµατίου για τα οργανικά υλικά επάλειψης". Επιπροσθέτως το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη θα πρέπει: Κατά το άνοιγµα του δοχείου συσκευασίας του να µη διακρίνεται υπερβολικό ίζηµα. Να αναδεύεται εύκολα, να είναι οµογενοποιηµένο χωρίς θροµβώσεις και φλοιούς. Να µην παρουσιάζει διαχωρισµό των συστατικών του όταν ρέει επί καθαρής υάλινης επιφάνειας. Να µην αλλοιώνεται όταν φυλάσσεται στην εργοστασιακή συσκευασία του, µετά την πάροδο 6µηνης αποθήκευσης σε ξηρό χώρο θερµοκρασίας µέχρι και 70 C Απαιτήσεις συσκευασίας - αποθήκευσης Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη, θα είναι συσκευασµένο σε ανθεκτικά δοχεία τα οποία δε θα έχουν ανοιχθεί και θα φέρουν πινακίδα του κατασκευαστή µε τις ακόλουθες πληροφορίες: Εµπορική επωνυµία του προϊόντος. Περιγραφή του προϊόντος (περιληπτική κατάταξη). Σύνθεση, αριθµός παρτίδας και ηµεροµηνία παραγωγής. Καθαρό βάρος του περιεχοµένου. Όγκος, % περιεκτικότητα των στερεών και των πτητικών οργανικών ενώσεων. Κωδικός χρώµατος. Οδηγίες αποθήκευσης. Οδηγίες εφαρµογής, ανάµιξης και διάλυσης. Οδηγίες σχετικές µε τις µεθόδους και τα απαιτούµενα υλικά αφαίρεσης των ρύπων. Μέτρα προφύλαξης προσωπικού και περιβάλλοντος. Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Τα υλικά της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα φυλάσσονται σε ερµητικά κλειστά δοχεία που θα αποθηκεύονται σε καλά αεριζόµενο χώρο, ελάχιστης θερµοκρασίας 7 C. Τα δοχεία θα διατηρούνται καθαρά, απαλλαγµένα από ξένα υλικά. Ο χώρος αποθήκευσης θα είναι εύτακτος. Θα αποµακρύνονται από αυτόν καθηµερινά όλα τα χρησιµοποιηµένα και άχρηστα υλικά. Θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων και του χώρου εργασίας από φωτιά και κινδύνους υγείας από τη διαχείριση, ανάµιξη και εφαρµογή του υλικού Υλικά τύπου Ι, (µιας χρήσης) Τα υλικά τύπου Ι είναι διαυγή ή διαφανή µιας χρήσης, δηλαδή θα καταστρέφονται κατά την πλύση για την αφαίρεση του ρύπου. Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί υλικά για τα οποία η αφαίρεση των ρύπων θα επιτυγχάνεται µε νερό υπό πίεση µικρότερη από 1500 psi και θερµοκρασίας µικρότερης από 80 C. Αυτά τα υλικά δε θα προξενούν φθορά στο υπόστρωµα της καθαριζόµενης επιφάνειας κατά τη διάρκεια της πλύσης µε υπό πίεση νερό. ΠΕΤΕΠ: /8

8 Κατά την ξήρανση του υλικού η σχηµατιζόµενη µεµβράνη θα µπορεί να αγγιχτεί σε διάστηµα µιας ώρας χωρίς να προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστηµα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως Υλικά τύπου ΙΙ, (µόνιµης επάλειψης) Τα υλικά αντιρρυπαντικής επάλειψης τύπου ΙΙ είναι χηµικώς ανθεκτικά υλικά που επιτρέπουν την αφαίρεση ρύπων µε χρήση διαλυτών ή άλλων χηµικών ουσιών. Κατά τη χρήση διαλυτών ή χηµικών ουσιών ή κατά τη χρήση συνδυασµού αυτών, δε προξενείται φθορά ή αποχρωµατισµός της σχηµατισµένης επί της επιφάνειας εφαρµογής µεµβράνης. Αυτά τα υλικά θα είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον 50 διπλές πλύσεις µε µεθυλ-αιθυλ-κετόνη (ΜΕΚ) µε δείκτη αντίστασης 4, σύµφωνα µε ASTM D Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub -- Μέθοδος µέτρησης αντοχής σε τρίψιµο µε διάλυµα µεθυλ-αιθυλ-κετόνης (ΜΕΚ) των αιθυλο-πυριτικών υλικών υποστρώµατος χρωµατισµών πλουσίων σε ψευδάργυρο. Το χρώµα των υλικών αυτών θα συµµορφώνεται στις απαιτήσεις της µελέτης ή της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί υλικά τύπου ΙΙ, τα οποία θα παρουσιάζουν αντοχή κατά την εφαρµογή επί της ξηραµένης µεµβράνης τους, των ακόλουθων χηµικών διαλυµάτων για καθορισµένο ελάχιστο χρονικό διάστηµα, ως εξής: Μεθυλ-αιθυλ-κετόνη (ΜΕΚ), καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την εφαρµογή. Καρβοξυλικό οξύ, καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την εφαρµογή. ιάλυµα 75% φωσφορικού οξέως, καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την εφαρµογή. ιάλυµα 37% υδροχλωρικού οξέως, εµφάνιση φλυκταινών µετά από την πάροδο 3 ωρών από την εφαρµογή. ιάλυµα 50% θειικού οξέως, καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την εφαρµογή. ιάλυµα 20% ΝΙΤ, εµφάνιση φλυκταινών µετά από την πάροδο 68 ωρών από την εφαρµογή. Κατά την ξήρανση του υλικού η σχηµατιζόµενη µεµβράνη θα µπορεί να αγγιχτεί σε διάστηµα µιας ώρας χωρίς να προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστηµα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως. Αυτά τα υλικά δεν απαιτούν επανεπάλειψη για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο που αναφέρεται στην εγγύηση του κατασκευαστή, ανεξαρτήτως αριθµού καθαρισµών που έχουν υποστεί. Σε κάθε περίπτωση, είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον 120 κύκλους καθαρισµού συγκεκριµένης περιοχής χωρίς να παρουσιάζουν εµφανή φθορά. Το υλικό που θα χρησιµοποιείται για την αφαίρεση του ρύπου θα είναι µη καυστικό, βιοδιασπώµενο και ανακυκλώµενο. Θα αφαιρεί το ρύπο χωρίς χρήση µηχανήµατος υψηλής πίεσης ή θερµού νερού. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει την Υπηρεσία µε υλικό αφαίρεσης ρύπων συσκευασµένο και βιοµηχανικά σφραγισµένο, σε δοχεία που θα φέρουν πινακίδα η οποία θα αναγράφει τις πληροφορίες της παραγράφου Η ελάχιστη ποιότητα υλικού αφαίρεσης ρύπων που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος την Υπηρεσία, είναι 12 δοχεία των O,5 L ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 4/8 ΠΕΤΕΠ:

9 2.2.5 Εγγύηση Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος. Επίσης υποχρεώνεται να διορθώσει ή να εκτελέσει εκ νέου την εργασία σε περιοχές όπου διαπιστώνεται απόκλιση στην ποιότητα του υλικού ή της εργασίας. Ως απόκλιση νοείται και η αποτυχία πλήρους αφαίρεσης ρύπου, η δηµιουργία σκιάς, χηµικής κηλίδας ή αποχρωµατισµού της σχηµατιζόµενης µεµβράνης. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών της αντιρρυπαντικής επάλειψης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση δείγµα του αντιρρυπαντικού υλικού που προτίθεται να χρησιµοποιήσει και περιγραφή της µεθόδου εργασίας, στην οποία θα περιλαµβάνονται και τα µέτρα προστασίας που θα ληφθούν για το προσωπικό που θα εκτελέσει την εργασία, το περιβάλλον, καθώς και για τις δηµόσιες και ιδιωτικές παρακείµενες ιδιοκτησίες. Μέσα σε ένα µήνα, η Υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει αιτιολογηµένα την πρόταση του Αναδόχου. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη τότε, κατά την Προσωρινή παραλαβή του έργου η Επιτροπή παραλαβής µπορεί να ζητήσει δοκιµές επί των επιφανειών που εφαρµόσθηκε η αντιρρυπαντική επάλειψη ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Επτά τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενηµερώνεται γραπτώς η Υπηρεσία, ώστε να ελέγξει ότι οι επιφάνειες έχουν προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα επόµενα. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικειµένων επί των επιφανειών που πρόκειται να επαλειφθούν µε αντιρρυπαντικό υλικό, τα οποία δεν πρέπει να επαλειφθούν, αυτά θα αποµακρύνονται, ή εφόσον η αποµάκρυνση δεν είναι πρακτικά δυνατή εξαιτίας του βάρους τους ή του µεγέθους τους, αυτά θα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από την εργασία προετοιµασίας και επάλειψης. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών τα αντικείµενα αυτά θα επανατοποθετούνται ή θα αποκαλύπτονται αντίστοιχα. Ο καθαρισµός των επιφανειών θα προγραµµατίζεται έτσι ώστε η σκόνη και τα άλλα παράγωγα της εργασίας καθαρισµού να µην επηρεάζουν πρόσφατα επαλειµµένες επιφάνειες. Σε πορώδεις ή ανώµαλες επιφάνειες, πριν από την εφαρµογή του αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται εφαρµογή υποστρώµατος βάσης νερού, µε υψηλό ποσοστό περιεχόµενων στερεών συστατικών, συµβατό µε το υλικό αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Το υλικό της επάλειψης θα εφαρµόζεται µόνον εφόσον έχουν διορθωθεί οι µη ικανοποιητικές συνθήκες στις επιφάνειες και εφόσον αυτές είναι καθολικά ξηρές. Εφ όσον έχει ήδη προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών µε αστάρι θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η συµβατότητά του µε το αντιρρυπαντικό υλικό. Εφ όσον διαπιστωθεί ασυµβατότητα, θα πρέπει το αστάρι να αποµακρυνθεί µε µέθοδο και τρόπο εγκρινόµενο από την Υπηρεσία και να εφαρµοστεί νέο, συµβατό µε το υπό επάλειψη αντιρρυπαντικό υλικό. ΠΕΤΕΠ: /8

10 Επιφάνειες από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίαµα, λιθοδοµές, πλινθοδοµές κ.λ.π. Για την προετοιµασία των επιφανειών, αυτών θα αποµακρύνεται η βλάστηση, η σκόνη, κάθε είδους ρύπος, το γράσο, το λάδι και όλα τα περιττά υλικά που τυχόν υπάρχουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια η επιφάνεια θα τραχύνεται ώστε να αφαιρείται το σµάλτο της. Εφόσον κατά την κατασκευή της επιφάνειας, για τη συντήρηση και την προστασία της, έχει ψεκαστεί µε διάφορα υλικά, θα χρησιµοποιούνται µηχανικές µέθοδοι τράχυνσης. Εφόσον οι επιφάνειες περιέχουν υγρασία που υπερβαίνει τα προδιαγραφόµενα όρια του εργοστασίου παραγωγής του αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται εργασία στεγνώµατος της επιφάνειας. Μεταλλικές επιφάνειες. Οι µεταλλικές επιφάνειες κάθε είδους θα καθαρίζονται από τυχόν πρόχειρες επαλείψεις, οξειδώσεις, γράσο, λάδι, κάθε είδους ρύπους και όλα τα ξένα υλικά που βρίσκονται επί αυτών ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ Η εφαρµογή του αντιρρυπαντικού υλικού θα γίνεται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και άρα πρέπει να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες απαιτήσεις: Η θερµοκρασία της επιφάνειας να κυµαίνεται µεταξύ 7 και 35 ο C. Η θερµοκρασία της επιφάνειας να είναι τουλάχιστον 3 ο C υψηλότερη από τη θερµοκρασία υγροποίησης των υδρατµών, κατά ASTM E Standard Test Method for Measuring Humidity with a Psychrometer (the Measurement of Wet- and Dry-Bulb Temperatures) -- Μέθοδος µέτρησης υγρασίας µε χρήση ψυχροµέτρο. Η υγρασία της ατµόσφαιρας να είναι λιγότερη από 85%, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά από το εργοστάσιο παραγωγής του αντιρρυπαντικού υλικού. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποδεκτό να ληφθούν κατάλληλα µέτρα (τοποθέτηση προσωρινού στεγάστρου, αφύγρανση κ.λπ.) ώστε να ικανοποιηθούν οι προαναφερόµενες απαιτήσεις. Μεταξύ διαδοχικών επαλείψεων θα µεσολαβεί το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα ξήρανσης. εν επιτρέπεται επανεπάλειψη µιας επιφάνειας εφόσον η αρχική επάλειψη δεν έχει ξηραθεί. Πριν από την εφαρµογή δεύτερης επάλειψης, θα αποκαθίστανται τυχόν κενά ή άλλες ατέλειες της µεµβράνης της πρώτης επάλειψης. Για την εργασία της επάλειψης (ανάδευση και εφαρµογή) θα οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Η ανάδευση θα γίνεται µε µηχανικό τρόπο, για ικανό χρονικό διάστηµα και θα επαναλαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Τα υλικά που είναι έτοιµα για εφαρµογή, δε θα αραιώνονται. Η εφαρµογή θα γίνεται µεθοδικά από εξειδικευµένους τεχνίτες, ώστε να µη δηµιουργούνται ροές, κενά, περιοχές µε λεπτότερη επάλειψη ή ρηγµατώσεις κατά τη διάρκεια της απαιτούµενης περιόδου σκλήρυνσης. Η εφαρµογή του υλικού µπορεί να γίνεται µε βούρτσα, ψεκασµό, ρολό και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Η βούρτσα που θα χρησιµοποιηθεί για την επάλειψη, θα έχει κατάλληλο τρίχωµα ώστε να απλώνει οµοιόµορφα το υλικό. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται βούρτσες σχήµατος κυκλικού, ωοειδούς ή ορθογωνικού, όχι φαρδύτερες από 12 cm. Το µηχάνηµα ψεκασµού που θα χρησιµοποιηθεί θα έχει κατάλληλο δοχείο και φίλτρα που θα αποµακρύνουν το νερό και το λάδι από τον πεπιεσµένο αέρα. Ο πεπιεσµένος αέρας δε θα αφήνει µαύρα στίγµατα ή κηλίδες νερού, όταν δοκιµάζεται κατά ASTM D (1999) Standard Test 6/8 ΠΕΤΕΠ:

11 Method for Indicating Oil or Water in Compressed Air -- Πρότυπη µέθοδος εντοπισµού λαδιού ή νερού στον πεπιεσµένο αέρα. Το είδος και το µέγεθος των ακροφυσίων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι εκείνου που συστήνεται από το εργοστάσιο παραγωγής του προϊόντος. Ρολό θα χρησιµοποιείται µόνο σε επίπεδες και οµαλές επιφάνειες. εν επιτρέπεται χρήση ρολών που δηµιουργούν ανώµαλη υφή. Εφαρµογή επί επιφανειών από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίαµα, λιθοδοµές, πλινθοδοµές κ.λ.π. Πριν από την επάλειψη µε αντιρρυπαντικό υλικό θα προηγούνται τουλάχιστον δύο επαλείψεις µε υλικό βάσης ώστε να κλείσουν όλοι οι πόροι της επιφάνειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Το πάχος της ξηρής µεµβράνης αυτού του υποστρώµατος θα είναι συνολικά 75 έως 100 µm ή περισσότερο εφόσον απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού. Στη συνέχεια θα ακολουθεί η επάλειψη µε αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ή σε όσες στρώσεις απαιτούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το συνολικό πάχος της ξηρής µεµβράνης του αντιρρυπαντικού υλικού θα είναι 75 έως 100 µm. Εφαρµογή επί µεταλλικών επιφανειών. Θα εφαρµόζεται επάλειψη µε αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ώστε το συνολικό πάχος της ξηρής µεµβράνης να είναι 75 έως 100 µm. Εφ όσον δεν καλύπτονται οι προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, το αντιρρυπαντικό υλικό θα αφαιρείται ή θα ακολουθεί πρόσθετη επάλειψη. Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας θα αποµακρύνονται όλα τα κενά δοχεία και τα λοιπά απορριφθέντα υλικά από το χώρο του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών αντιρρυπαντικής επάλειψης θα καθαρίζονται οι γειτονικές επιφάνειες που τυχόν έχουν λερωθεί, χωρίς να δηµιουργούνται εκδορές ή άλλες φθορές στις τελειωµένες επιφάνειες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι επιφάνειες επικαλυµµένες ή µη, θα προστατεύονται περιµετρικά µε ταινίες ή µε άλλο κατάλληλο µέσο από παράλληλες εργασίες. Εφόσον προκληθούν φθορές επ αυτών, θα αποκαθίστανται µε καθαρισµό, επιδιόρθωση και επανεπάλειψη σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι επιφάνειες που επαλείφονται θα σηµαίνονται µε πινακίδες "Προσοχή Υγρό χρώµα". Μετά από την ξήρανση του αντιρρυπαντικού υλικού, θα αποµακρύνονται οι πινακίδες και τα άλλα προστατευτικά µέτρα. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την παραλαβή της εργασίας από την Υπηρεσία απαιτείται επίδειξη της αντιρρυπαντικής προστασίας σε πραγµατικές συνθήκες, σύµφωνα µε τα ακόλουθα. Σε θέση επιλεγόµενη από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζεται χρωστικό σπρέι µε βάση το αλκίδιο, σε επιφάνεια τουλάχιστον 0,2 m 2. Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ηµερών από την εφαρµογή του χρωστικού σπρέι, θα επιδεικνύεται στην Υπηρεσία η πλήρης αποµάκρυνση του ρύπου. Επιπροσθέτως, θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: Έλεγχος των θέσεων εφαρµογής της αντιρρυπαντικής επάλειψης σύµφωνα µε τη µελέτη. Οπτικός έλεγχος όλων των επιφανειών ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι λείες και οµοιογενείς, απαλλαγµένες από τραχύτητες, ανωµαλίες ή άλλα ελαττώµατα. Η παραλαβή της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα γίνει τριάντα (30) µήνες µετά τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και την εκπλήρωση των προαναφερόµενων όρων, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στα συµβατικά τεύχη. ΠΕΤΕΠ: /8

12 5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στις δαπάνες περιλαµβάνονται: Όλες οι εργασίες και οι ενέργειες για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού, του περιβάλλοντος και των παρακείµενων περιοχών. Η προµήθεια προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την προετοιµασία (καθαρισµός, εκτράχυνση, αστάρια) της επιφάνειας στην οποία θα εφαρµοσθεί η αντιρρυπαντική επάλειψη. Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη εφαρµογή αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 της παρούσας. Το κόστος κατασκευής των δειγµάτων καθώς και το κόστος εκτέλεσης κάθε απαιτούµενης δοκιµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας. Οι δαπάνες αποκατάστασης, διορθωτικών εργασιών και επανεπάλειψης (εργασία και υλικά), σε περίπτωση όπου σηµειώνεται απόκλιση από τις απαιτήσεις της παρούσας ή τα αποτελέσµατα των ελέγχων της παρούσας αποδειχθούν µη ικανοποιητικά. Η χρήση µηχανηµάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών, ικριωµάτων κ.λπ. Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των εργασιών κάθε τύπου αντιρρυπαντικής επάλειψης (Ι ή ΙΙ), γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο [m 2 ] πλήρους κατασκευής (εργασία και υλικά). Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται για κάθε τύπο αντιρρυπαντικής επάλειψης, µε βάση τη σχέση: Πληρωµή = [m 2 ] επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 8/8 ΠΕΤΕΠ:

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-09-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 09 Αποκαταστάσεις σιδηροπλισµού 01 Καθαρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 06 Συσκευές γραµµής 03 Συσκευές διαστολής 30 Ρύθµιση Συσκευών ιαστολής Γαλλικού Τύπου (UIC

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-12-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 12 Εφαρµογή στερεωτικών µέσων 02 Αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-14-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-14-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 04 Αρµοί ιαστολής απέδων Σκυροδέµατος 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-07-03-10 07 Σιδηροδροµικά Έργα 07 Συγκολλήσεις 03 Σκυρόγραµµα συνεχώς συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 10 Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 01 ίκτυα Πυρόσβεσης Υγρού Τύπου 01 Πυροσβεστικές Φωλεές

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-05 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 05 Σφράγιση Αρµών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 07 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-01-02-00 02 Χωµατουργικά Έργα 01 Προκαταρκτικές εργασίες για την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών 02 Αφαίρεση επιφανειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 05 Τεµάχια Εξάρµωσης Συσκευών Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής

Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/04/2013 Κωδικός: 2012.04.01.010 Sikafill Ελαστική ακρυλική επίστρωση στεγανοποίησης άμεσης εφαρμογής Περιγραφή προϊόντος Το Sikafill είναι ενός συστατικού, έγχρωμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-04-00 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα 04 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12)

ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 07 Σιδηροδροµικά έργα. 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-08-03-30 07 Σιδηροδροµικά έργα 08 Yλικά Γραµµής 03 Σύνδεσµοι 30 Χρήση συνδέσµου KS (SKL 12) Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-07-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 07 Πλήρωση ρωγµών σκυροδέµατος 01 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης. Περιγραφή προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης. Περιγραφή προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 02.07.020 Sikalastic -450 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης Construction Περιγραφή προϊόντος Το Sikalastic - 450 είναι μία ευκολόχρηστη,

Διαβάστε περισσότερα

K A T Y M P E R P I S C I N E. Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες

K A T Y M P E R P I S C I N E. Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Ε φ α ρ μ ο γ ή ς K A T Y M P E R P I S C I N E Yψηλής αισθητικής στεγανοποίηση για πισίνες Το Katymper Piscine είναι μία τσιμεντοειδούς βάσης επίστρωση προστασίας για κατασκευές οπλισμένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 01 Κράσπεδα Ρείθρα Τάφροι παρά την οδό 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-03 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 038 Reinacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/01/2014 (v1) Κωδικός: 03.06.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000270000010 EN 1504-2 12 0921 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 06-05-02-00 06 Εργα αεροδροµίων 05 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθµών 02 Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου µε επάλληλα πέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2:2004 EN 13813:2002

EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 17/03/2014 (v1) Κωδικός: 11.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010801020090000010 EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 08 0921 Εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών για προεπάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Κρέατος και Λουκάνικα Λουκάνικα 4

Προϊόντα Κρέατος και Λουκάνικα Λουκάνικα 4 23 Προϊόντα Κρέατος και Λουκάνικα Λουκάνικα 4 Λουκάνικο τύπου Φρανκφούρτης Το προϊόν είναι πολύ μαλακό Διαχωρίζεται ζελέ ή λίπος Ανάπτυξη απωθητικού χρώματος Πολύ ανοιχτό χρώμα πολύ μικρό ποσοστό συνδετικού

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

. : 13/2013 , ,PLOTTERS : 22.927,20 : :

. : 13/2013     , ,PLOTTERS : 22.927,20 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 13/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,PLOTTERS ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.927,20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-01-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 13 Εξοπλισµοί ανωδοµών λιµενικών έργων 01 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

Το einza Aqua-Floor PU είναι άοσµο, και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Όταν στεγνώσει µας δίνει Μεταξένιο-γυαλιστερό φιλµ.

Το einza Aqua-Floor PU είναι άοσµο, και ως εκ τούτου ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Όταν στεγνώσει µας δίνει Μεταξένιο-γυαλιστερό φιλµ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 052A Aqua-Floor PU Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Ι. Το προϊόν Το einza Aqua-Floor PU είναι ένα υψηλής ποιότηταςυδατοδιαλυτο- φιλικό στο περιβάλλον χρώµα( µε χαµηλή περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση Οδηγός Προετοιμασίας και Εφαρμογής Προϊόντων Επισκευής και Προστασίας Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 28/02/2014 (v2) Κωδικός: 08.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000004 EN 1504-4 08 0921 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα