YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονική έκδοση ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΑΕ) Τηλ: fax: Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τους: Ελένη Νυφούδη (Χημικός Μηχανικός, M.Sc.) Γεώργιος Καλπούζος (Χημικός, Ph.D.) 1

3 Επιλογή χρήση προστατευτικών γαντιών για έκθεση σε χημικές ουσίες Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων έναντι της έκθεσής τους σε χημικές ουσίες θεωρείται ως μια γρήγορη και εύκολη μέθοδος για την προστασία του δέρματος. Εν τούτοις, το κόστος που προκύπτει από την αγορά των ΜΑΠ, τη συντήρησή τους κλπ. μπορεί μακροπρόθεσμα να αποδειχθεί υψηλότερο από το κόστος εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζονται συλλογικά μέτρα προστασίας. Στην περίπτωση που αυτά δεν παρέχουν αποτελεσματική προστασία στους εργαζόμενους, επιβάλλεται η χρήση των ΜΑΠ. Το βασικό μέσο προστασίας των χεριών από τις χημικές ουσίες, είναι τα γάντια. Στην περίπτωση της έκθεσης των χεριών σε χημικά, πολύ συχνά ο κίνδυνος επαφής παραμένει ακόμη και τα γάντια χρησιμοποιούνται. Λαμβανομένου υπόψη όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων δεν είναι δυνατή, είναι σημαντική η εφαρμογή ενός προγράμματος προστασίας των χεριών των εργαζομένων με τη χρήση γαντιών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι κανένα υλικό γαντιού δεν είναι αδιαπέραστο σε μια συγκεκριμένη χημική ουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και κανένα υλικό γαντιού δεν είναι ανθεκτικό σε όλες τις χημικές ουσίες. Οι εταιρείες κατασκευής γαντιών παρέχουν διαγράμματα και υπολογιστικά προγράμματα που βοηθούν το χρήστη στην επιλογή των κατάλληλων γαντιών, για εργασία με μια συγκεκριμένη χημική ουσία ή μείγμα. Επιπλέον, παρέχονται πίνακες συμβατότητας γαντιού υλικού, όπως και άλλα εργαλεία για την κατάλληλη επιλογή των γαντιών και τα οποία διατίθενται από ανεξάρτητες πηγές. Ένα τέτοιο παράδειγμα συμβατότητας γαντιού υλικού παρατίθεται στον Πίνακα 1. Παράλληλα, όσον αφορά το υλικό κατασκευής των γαντιών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη γενικές πληροφορίες όπως οι ιδιότητές του, το πάχος του και η διασφάλιση ποιότητάς του, η οποία συχνά διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Mια σημαντική παράμετρος, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των γαντιών, είναι αυτή του χρόνου διέλευσης (breakthrough time). Πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται ώστε μια χημική ουσία να διαχυθεί (permeate) από την εξωτερική στην εσωτερική επιφάνεια του γαντιού. Προσδιορίζεται εφαρμόζοντας τη χημική ουσία στην εξωτερική επιφάνεια και μετρώντας το χρόνο που απαιτείται μέχρι να ανιχνευθεί στην εσωτερική. Η μέτρηση αυτή γίνεται μέσω ειδικών αναλυτών, η ευαισθησία των οποίων επηρεάζει την μέτρηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την διάχυση (permeation) μέσω του υλικού του γαντιού διακρίνει τα γάντια σε 6 τάξεις ανάλογα με το βαθμό προστασίας που προσφέρουν: Τάξη 1 > 10 min Τάξη 2 > 30 min Τάξη 3 > 60 min Τάξη 4 > 120 min Τάξη 5 > 240 min Τάξη 6 > 480 min 2

4 Έτσι π.χ. η τάξη 1 υποδηλώνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 10 λεπτά προκειμένου μια χημική ουσία να διαπεράσει την επιφάνεια του γαντιού, ενώ η τάξη 6 περισσότερο από 480 λεπτά. Είναι φανερό, ότι η τάξη 6 προσφέρει το μεγαλύτερο δείκτη προστασίας ενώ η τάξη 1 τον μικρότερο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια ουσία μπορεί να διαπεράσει το υλικό του γαντιού με δύο τρόπους. Είτε μέσω των ραφών, μικρών οπών ή άλλων ατελειών του γαντιού (penetration), είτε μέσω του ανέπαφου, χωρίς φθορές υλικό (permeation). Υπάρχουν δύο εικονογράμματα τα οποία υποδηλώνουν τα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας ενός γαντιού και τα οποία αναγράφονται στην επιφάνεια ή τη συσκευασία του προϊόντος. Πρόκειται για τα εικονογράμματα του δοχείου ζέσεως και της φιάλης. Εικονόγραμμα δοχείο ζέσεως EN 374 Δηλώνει την προστασία έναντι της διείσδυσης (penetration) μιας ουσίας (μέσω ραφών κλπ.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 1. Στην περίπτωση της διείσδυσης ο μέγιστος βαθμός προστασίας είναι το 3. Το γάντι αυτό ενδείκνυται για προστασία από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Πρόκειται για ένα αεροστεγές και αδιάβροχο γάντι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο χρόνο. Εικονόγραμμα φιάλη EN 374 Δηλώνει την προστασία έναντι χημικών κινδύνων σύμφωνα με το EN 374, EN για προστασία έναντι της διάχυσης (permeation). Το γάντι προστασίας που φέρει το εικονίδιο της φιάλης δηλώνει ότι έχει ελεγχθεί σε τρεις τουλάχιστον από τις χημικές ουσίες του πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζει δε προστασία τουλάχιστον της τάξης 2 και για τις τρεις αυτές ουσίες. Τα γράμματα Α,Β,.L του πίνακα 2 αποτελούν μέρος του εικονογράμματος (ΧΥΖ) και αναγράφουν εκείνες τις ουσίες για τις οποίες έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Πίνακας 2 ( Σύμφωνα με ΕΝ 374 1: 2003) Αριθμός Κατηγοριοποίηση Παράδειγμα* κώδικα ουσιών Α Πρωτοταγής Μεθανόλη αλκοόλη Β Κετόνη Ακετόνη C Νιτρίλιο Ακετονιτρίλιο D Χλωριωμένες Διχλωρομεθάνιο παραφίνες E Θειούχες Διθειάνθρακας οργανικές ουσίες F Αρωματικοί Τολουόλιο υδρογονάνθρακες G Αμίνες Διαιθυλαμίνη Η Ετεροκυκλικές & αιθερικές ενώσεις Tετραϋδροφουράνιο 3

5 Ι Εστέρες Οξεικός αιθυλεστέρας J Αλειφατικοί n επτάνιο υδρογονάνθρακες K Ανόργανες βάσεις Υδροξείδιο του Νατρίου 40% L Ανόργανα οξέα Θειικό οξύ 96% Ο πίνακας 2 περιλαμβάνει χημικές ουσίες που έχουν επιλεχθεί ως αντιπροσωπευτικές των πιο συνηθισμένων κατηγοριών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. *Στο παράρτημα Γ παρουσιάζεται ένα εργαλείο, σε μορφή διαγράμματος, που δίνει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος τύπος γαντιού είναι κατάλληλος για κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων. ΑΛΛΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άλλα εικονίδια που μπορεί να συναντήσει κανείς στην επιφάνεια ή τη συσκευασία των γαντιών είναι τα κάτωθι: Το εικονόγραμμα που απεικονίζει ένα ανοικτό βιβλίο υποδεικνύει ότι σημαντικές πληροφορίες όπως βαθμός προστασίας σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες ή παρασκευάσματα, γνωστές αλλεργιογόνες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή του προϊόντος κλπ. Αυτό το πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία έχει υποβληθεί το γάντι, καθώς και το βαθμό προστασίας που προσφέρουν, σε σχέση με τον μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας. Αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τα διαθέσιμα μεγέθη και την άνεση που προσφέρει το προϊόν κατά την χρήση του. Πάνω στο γάντι ή/και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται το σύμβολο CE. Τέλος, το nnnn είναι ο αριθμός αναφοράς του Εγκεκριμένου Φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας των γαντιών ή για τον έλεγχο της παραγωγής τους. 4

6 Προσφέρει προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 388. Για τα γάντια που προστατεύουν από τις χημικές ουσίες δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις, όσον αφορά την μηχανική προστασία που προσφέρουν. Σαν μέρος όμως της γενικότερης πιστοποίησης, εκτελούνται και τεστ μηχανικής καταπόνησης τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται στις πληροφορίες του κατασκευαστή. Το εικονίδιο αυτό συνοδεύεται επίσης από επίπεδα προστασίας. Έτσι, η προστασία που προσφέρει το γάντι στο παράδειγμα που ακολουθεί είναι 2 για αντίσταση στην τριβή (με μέγιστη προστασία το 4), 1 για αντίσταση στο κόψιμο (με μέγιστη προστασία το 5) κλπ. Παράδειγμα για συγκεκριμένο γάντι με το εικονόγραμμα σφυρί : ΕΝ Τεστ Βαθμός προστασίας Μέγιστος βαθμός προστασίας Αντίσταση στην τριβή 2 4 Αντίσταση στο κόψιμο 1 5 Αντοχή στην εξάπλωση σχισιμάτων Αντίσταση στη διάτρηση EN 374 Προσφέρει προστασία έναντι βιολογικών μολύνσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Ο δείκτης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 2. Ο μέγιστος βαθμός προστασίας αυτών των γαντιών είναι το 3. Τα γάντια που φέρουν το εικονίδιο «ποτήρι ζέσεως» παρέχουν αποτελεσματική προστασία έναντι βακτηρίων και σπόρων μυκήτων, όχι όμως και έναντι ιών, οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι. Τα γάντια με το εικονόγραμμα έναντι βιολογικών μολύνσεων παρέχουν αυτή την προστασία έναντι των ιών. 5

7 Προσφέρει προστασία έναντι θερμικών κινδύνων (θερμότητα ή / και φωτιά) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 407. Αυτό το εικονόγραμμα συνοδεύεται με σύμβολα που ενημερώνουν για το επίπεδο προστασίας που προσφέρει το γάντι σε διάφορα τεστ αντοχής στη θερμότητα. Προσφέρει προστασία έναντι του κρύου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 511. Συνοδεύεται με σύμβολα που ενημερώνουν για την απόδοση του γαντιού σε διάφορα τεστ αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τύποι προστατευτικών γαντιών Τα προστατευτικά γάντια για χημικές ουσίες κατασκευάζονται από μια ποικιλία υλικών όπως καουτσούκ, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυαιθυλένιο κλπ., τα οποία παρέχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες στο προϊόν. Υλικό Παράδειγμα Ιδιότητες Λάτεξ (Φυσικό καουτσούκ Natural Rubber NR) Το γάντι αυτό παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα η οποία παρέχει υψηλή άνεση στο χρήστη, δίνοντάς του την δυνατότητα να εκτελεί εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα. Ωστόσο, είναι λιγότερο ανθεκτικό σε χημικές ουσίες και στη γήρανση. Νιτριλίου (nitrile butyl rubber NBR) Το γάντι αυτό παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στην τριβή, τη διάτρηση, το κόψιμο και τη φθορά γενικότερα. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) To γάντι παρουσιάζει μικρή ευκαμψία και για αυτό κατά την παραγωγή του προστίθενται πλαστικοποιητές. Η επαφή του υλικού PVC με διαλύτες καταλήγει στο διαχωρισμό του πλαστικοποιητή, με αποτέλεσμα τα γάντια να γίνονται εύθραυστα. Συνήθως, το χρώμα αυτών των γαντιών αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με διαλύτες. 6

8 Πολυχλωροπρένιο, νεοπρένιο Τα γάντια από πολυχλωροπρένιο έχουν καλές φυσικές ιδιότητες (αντίσταση στο τριβή, αντοχή στην εξάπλωση σχισιμάτων) και είναι πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση. Βουτυλίου (polyisobutylene rubber IIR, IBR) Τα γάντια από βουτύλιο συνήθως κατασκευάζονται από σχετικά μεγάλου πάχους φύλλα υλικού και ως εκ τούτου είναι αρκετά βαριά. Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε συνδυασμό με ειδικές προστατευτικές στολές. Πολυβινύλιο αλκοόλης Τα προστατευτικά γάντια που κατασκευάζονται από PVA έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, επειδή το υλικό του γαντιού είναι υδατοδιαλυτό. Φθόριο (Fluororubber Fluoroelastomers, FKM) Τα γάντια με φθόριο έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής. Παράγονται με μια πολύπλοκη διαδικασία, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής τους. Μείγματα με διπλά υλικά Πέρα των γαντιών, που παρουσιάζονται παραπάνω, υπάρχουν πολλά γάντια προστασίας που προκύπτουν από συνδυασμούς υλικών. Αυτά χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης καταπόνησης, όπως π.χ. στα μείγματα χημικών ουσιών. Πολυστρωματικά γάντια (laminates) Τα γάντια αυτά παρασκευάζονται συγκολλώντας μαζί πολλά στρώματα διαφορετικών υλικών. Παρουσιάζουν περιορισμένη ευκαμψία και δεν παρέχουν άνεση στο χρήστη. Τα στρώματα είναι πιθανό να αποκολληθούν. 7

9 Επιλογή του κατάλληλου γαντιού Η εκτίμηση κινδύνου είναι η βάση για την σωστή επιλογή προστατευτικών γαντιών, καθώς εκεί καταγράφονται οι χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον, καθώς και υπό ποιες συνθήκες συγκέντρωσης, θερμοκρασίας κλπ. Οι ετικέτες των ουσιών και τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheets) παρέχουν πληροφορίες για τον τύπο του προστατευτικού γαντιού που ενδείκνυται. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλων των ειδών οι κίνδυνοι (μηχανικοί, θερμότητα, ψύχος κλπ) καθώς και το κατά πόσο προσφέρουν άνεση στο χρήστη, καλή απτική ικανότητα, δυνατότητα για εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα κλπ. Μελέτες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γαντιών που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας, δεν είναι τα κατάλληλα για τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στο εργασιακό τους περιβάλλον. Γι αυτό, θα πρέπει η επιλογή των γαντιών να είναι αποτέλεσμα μελέτης των πραγματικών συνθηκών που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Ο ακόλουθος πίνακας, δίνει μια σύντομη περίληψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των γαντιών, παραθέτοντας και μερικές σύντομες παρατηρήσεις για την αντίσταση που παρουσιάζουν στις συνηθέστερες χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες. Γάντια από: Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα PE/PE Laminateς Συνολικά άριστη αντίσταση στις (πολυστρωματικό γάντι) χημικές ουσίες Μειωμένη μηχανική αντοχή Δεν ενδείκνυται για εργασίες που απαιτούν λετομέρεια, ακρίβεια κλπ. Περιορισμένη απτική ικανότητα PVA (Polyvinyl alcohol) Βουτυλίου Viton Νιτριλίου Υψηλή αντίσταση σε αλειφατικούς, αρωματικούς, χλωριωμένους διαλύτες, εστέρες και τις περισσότερες κετόνες Αντοχή σε διάσχιση, διάτρηση, τριβή και κόψιμο Παρέχει αντίσταση έναντι αλδεϋδών, κετονών, εστέρων και συμπυκνωμένων ανόργανων οξέων Άριστο για εργασίες που απαιτούν λετομέρεια, ακρίβεια, επιδεξιότητα και ευκαμψία Παρέχει αντίσταση ενάντια σε αλειφατικούς, χλωριωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες και πυκνά ανόργανα οξέα Παρέχει άριστη αντίσταση στη διάτρηση, την τριβή και τη διάσχιση Προστατεύει από βάσεις, έλαια, πολλούς διαλύτες, γράσσα και ζωικά λίπη Προσφέρει άριστη απτική ικανότητα στο χρήστη είτε είναι υγρό είτε στεγνό Διαλυτά στο νερό: Αποσυντίθενται εάν εκτεθούν σε υδατικά διαλύματα Σχετικά χαμηλή αντίσταση σε ανόργανα διαλύματα Υψηλή τιμή Πολύ υψηλή τιμή Θα πρέπει να αποφεύγονται για κετόνες και αρωματικούς ή χλωριωμένους διαλύτες (ξυλόλιο, τολουόλιο, χλωρίδιο του μεθυλενίου, τριχλωροεθυλένιο, ) Προσφέρει περιορισμένη απτική ικανότητα σε λερωμένα με γράσσα αντικείμενα 8

10 Νεοπρένιο ή χλωροπρένιο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) ή βινύλιο Φυσικό καουτσούκ Αντίσταση σε πολλά έλαια, οξέα, καυστικά και διαλύτες (φαινόλη, αιθυλενογλυκόλη, ανιλίνη, ) Προσφέρει άριστη ευκινησία και ευκαμψία ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες Καλή αντοχή σε πολλά οξέα, βάσεις και αλκοόλες Άριστη αντοχή στην τριβή Καλή αντοχή σε πολλά οξέα Πολύ εύκαμπτα Μειωμένη αντίσταση σε διάσχιση, διάτρηση, τριβή και κοψίματα Δεν συνιστάται για οργανικούς διαλύτες. Δεν συνιστάται για κετόνες και πολλούς διαλύτες Μειωμένη αντίσταση σε διάτρηση και διάσχιση Σημαντική επίδραση του ψύχους στην μηχανική αντοχή τους Μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις Να μην χρησιμοποιούνται με λιπαντικά, έλαια ή οργανικές χημικές ουσίες όπως οργανικής βάσεως διαλύτες Παρατήρηση: Τα ιατρικά και τα δερμάτινα γάντια δεν είναι κατάλληλα για την διαχείριση των χημικών ουσιών. Στο Παράρτημα Δ παρουσιάζεται ένας πίνακας για την συμπεριφορά διαφόρων τύπων γαντιών σε διάφορους διαλύτες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό γάντι για όλους τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Διαφορετικές χημικές ουσίες απαιτούν διαφορετικό τύπο γαντιών. Για κάθε χημικό παράγοντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες χρήσης του. Κίνδυνοι κατά τη χρήση Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση γαντιών πλησίον κινούμενων μηχανικών μερών ή εργαλείων που περιστρέφονται. Στην περίπτωση χρήσης ακατάλληλων ή φθαρμένων γαντιών, οι χημικές ουσίες μπορούν να περάσουν στο εσωτερικό του γαντιού, οπότε ο κίνδυνος δεν αποτρέπεται. Πριν τη χρήση τους τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για πιθανές φθορές, ατέλειες, οπές κλπ. Στο παράρτημα Α προτείνεται ένα τεστ ελέγχου διαρροών για συνθετικά γάντια και γάντια από καουτσούκ. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο μηχανικού τραυματισμού (π.χ. κόψιμο), εξαιτίας της εξασθένισης του δέρματος του χρήστη (το δέρμα γίνεται πιο μαλακό) και της αυξημένης εφίδρωσης που προκαλούν τα αεροστεγή γάντια. Εξαιτίας της κατασκευής τους, τα προστατευτικά γάντια από πλαστικό μπορεί να περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίστανται και να ζητείται η συνδρομή του ιατρού εργασίας. Κριτήρια επιλογής Για ερωτήματα που προκύπτουν για την προστατευτική δράση των γαντιών σε μη ξεκάθαρες συνθήκες χρήσης τους, είναι σημαντικό να διατίθεται ενημέρωση από τον εργοδότη ή τον ιατρό εργασίας. Θα πρέπει να γίνεται χρήση μόνο γαντιών που φέρουν την ετικέτα CE και τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του φορέα Πιστοποίησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εικονίδια σήμανσης. Τα μιας χρήσης γάντια είναι γενικά ακατάλληλα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια που εφαρμόζουν καλά και στο 9

11 σωστό μέγεθος. Για εργασία που απαιτεί τα χέρια να βρίσκονται σε υψηλή θέση (πάνω από το ύψος των ώμων), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια με μανσέτες, οι οποίες θα πρέπει να ανασηκώνονται όταν απαιτείται. Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση γαντιών με προφανή ελαττώματα, σχισμές, τρύπες, αποχρωματισμό, σαθρότητα, καθώς και μολυσμένα ή πολύ λερωμένα. Οδηγίες χρήσης Τα προστατευτικά γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση χρήσης χημικών ουσιών, από το ίδιο άτομο, σε καθαρά και στεγνά χέρια. Όταν η χρήση των γαντιών είναι απαραίτητη για μεγάλα διαστήματα (περισσότερο από 2 ώρες), θα πρέπει να εναλλάσσονται με ένα εναλλακτικό ζευγάρι γαντιών. Η οργάνωση της εργασίας θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι εργασίες με ή χωρίς γάντια να εναλλάσσονται. Συχνά ενδείκνυται κάτω από τα προστατευτικά γάντια, η χρήση βαμβακερών γαντιών ή άλλων γαντιών που φέρουν επένδυση με ανθιδρωτικό υλικό. Μετά το τέλος της εργασίας, θα πρέπει να πλένονται τα χέρια και να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση προστατευτική κρέμα. Αποθήκευση, καθαρισμός και φροντίδα Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης τα γάντια θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά προτού αφαιρεθούν. Η αφαίρεσή τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην μολυνθεί το εσωτερικό τους. Στην συνέχεια αποθηκεύστε τα σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο με τις μανσέτες ανοικτά. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή να τοποθετούνται κοντά σε εστία θερμότητας και συνιστάται να αποθηκεύονται στην αρχική τους θήκη. Διάθεση Τα γάντια μπορούν να απορριφθούν μαζί με άλλα μολυσμένα από χημικές ουσίες υλικά όπως π.χ. ρουχισμό. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται για την σωστή χρήση, διαχείριση και διάθεση των γαντιών. Στο παράρτημα Β παρατίθεται ένα υπόδειγμα οδηγιών το οποίο θα μπορούσε να αναρτηθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να διευκολύνει ή να υπενθυμίζει στους εργαζόμενους τον ασφαλή χειρισμό τους. 10

12 Προβλήματα, επιδράσεις και πιθανά μέτρα Προβλήματα Επιδράσεις Πιθανά μέτρα Ένας εργαζόμενος παρουσιάζει αλλεργία σε κάποιο συστατικό του γαντιού. Αλλεργική αντίδραση. Αλλαγή γαντιών. Παραδείγματα παρατίθενται στο όπου διατίθεται βάση πληροφοριών και σχετική λίστα αλλεργιογόνων, που χρησιμοποιούνται στα προστατευτικά γάντια. Ένας εργαζόμενος παραπονείται για υπερβολική εφίδρωση Τα γάντια φαίνεται να παρουσιάζουν μικρή αντοχή στη φθορά. Ανάμεσα στα γάντια και τα ρούχα υπάρχει εκτεθειμένη επιδερμίδα. Επιπλέον κίνδυνοι προστίθενται στους ήδη γνωστούς. Τα γάντια χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το υλικό των γαντιών είναι πολύ σκληρό ή πολύ παχύ. Η εξασθένηση της επιδερμίδας (το δέρμα γίνεται μαλακό) και η παρατεταμένη εφίδρωσή της, που προκαλούν τα αεροστεγή γάντια, μειώνουν την ανθεκτικότητα του δέρματος και ως εκ τούτου είναι πιο επιρρεπές σε τραυματισμούς ή μολυσματικούς παράγοντες. Τα γάντια είναι ακατάλληλα για τη διαχείριση χημικών ουσιών. Το δέρμα δεν προστατεύεται σωστά στο ύψος του καρπού και μπορεί να υπάρξει έκθεση στις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τα προστατευτικά γάντια δεν είναι κατάλληλα για τις νέες επικίνδυνες ουσίες, που έχουν εισαχθεί στην δραστηριότητα. Τα γάντια παρουσιάζουν φθορές, θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Εργασίες που απαιτούν λεπτομέρεια ή ακρίβεια δεν μπορούν να εκτελεστούν κανονικά. Χρήση βαμβακερών γαντιών εσωτερικά, ή χρήση γαντιών από ανθιδρωτικό υλικό, περιορισμός του χρόνου χρήσης τους, εναλλαγή των δραστηριοτήτων με και χωρίς γάντια. Επιλογή εκ νέου των κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. Χρησιμοποιείστε ρουχισμό όπου τα προστατευτικά γάντια θα είναι μόνιμα προσαρμοσμένα πάνω του. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικές συνδέσεις. Επιλέξτε εκ νέου τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια βασιζόμενοι στη νέα συνθήκη. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα γάντια ή τα γάντια που παρουσιάζουν ατέλειες. Δώστε οδηγίες στους εργαζόμενους σχετικά με την επιλογή και χρήση των γαντιών. Αντικαταστήστε τα γάντια με τα κατάλληλα για την συγκεκριμένη εργασία. Ενημερωθείτε από τον προμηθευτή ή κατασκευαστή για το εάν διατίθενται γάντια επιθυμητού πάχους. Συνεργαστείτε με τους εργαζόμενους στην επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. 11

13 Παράρτημα Α Τεστ ελέγχου διαρροών για συνθετικά γάντια και γάντια από καουτσούκ Κρατήστε τη μανσέτα του γαντιού όπως φαίνεται στην εικόνα, με τους αντίχειρες προς τα μέσα και τεντώστε ελαφρά. Περιστρέψτε το γάντι προς τα έξω και προς το πρόσωπο, δύο ή τρείς φορές, παγιδεύοντας αέρα στο εσωτερικό του. Πιέστε το φουσκωμένο μέρος του γαντιού με το αριστερό χέρι, προκαλώντας το υλικό να διογκωθεί και να μεγεθυνθεί κάθε ατέλεια. Εάν χρειάζεται να γίνει έλεγχος σε μεγάλο αριθμό γαντιών χρησιμοποιείστε μια διάταξη πεπιεσμένου αέρα. Διπλώστε την μανσέτα και σφίξτε με το δεξί χέρι. 12

14 Παράρτημα Β Οδηγίες προς εργαζόμενους για τη σωστή διαχείριση των γαντιών Πριν βάλετε τα γάντια, τα χέρια σας θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Τα μακριά νύχια και τα κοσμήματα μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα γάντια. Όταν εργάζεστε με καθαριστικά, γυρίστε τις μανσέτες για να εμποδίσετε τις ουσίες να τρέξουν μέσα στο γάντι. Για εργασία που απαιτεί να βρίσκονται τα χέρια σας ψηλά, επίσης οι μανσέτες των γαντιών θα πρέπει να γυρίζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή των ουσιών με το δέρμα σας. Αλλάξτε γάντια σε περίπτωση μηχανικής φθοράς ή ανάλογα με το χρόνο διείσδυσης. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εργασίας, χρησιμοποιήστε 2 ζευγάρια γαντιών διαδοχικά και εάν είναι δυνατόν φορέστε βαμβακερά γάντια εσωτερικά. Πριν αφαιρέσετε τα γάντια καθαρίστε τα καλά. Όταν εργάζεστε με διαλύτες, σκουπίστε με στεγνό πανί. Όταν εργάζεστε με οξέα ή αλκάλια, ξεπλύνετε τα γάντια κάτω από τη βρύση και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί. Αφαιρέστε τα γάντια χωρίς να έρθει η εξωτερική επιφάνεια τους σε επαφή με το δέρμα. Αφαιρέστε τα γάντια χωρίς να αγγίζετε την εξωτερική τους επιφάνεια. Καθαρίστε τα γάντια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποθηκεύστε τα και επαναχρησιμοποιείστε τα. Εάν τα γάντια χρησιμοποιούνται συχνά, θα πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αναποδογυρίζονται και η εσωτερική τους επιφάνεια να πλένεται. 13

15 Πριν την επαναχρησιμοποίησή τους αφήστε τα γάντια να στεγνώσουν. Αφού αφαιρέσετε τα γάντια, καθαρίστε τα χέρια σας καλά και τοποθετείστε στο δέρμα προστατευτική κρέμα. Αντικαταστήστε τα γάντια που έχουν τρύπες ή σχισμές ή είναι κατεστραμμένα. Χρησιμοποιείστε μόνο τα χωρίς ελαττώματα γάντια: Tα γάντια θα πρέπει να μη παρουσιάζουν φθορά, σχισμές ή τρύπες. Τα γάντια δεν θα πρέπει να είναι αποχρωματισμένα ή εύθραυστα. Μην χρησιμοποιείτε γάντια που παρουσιάζουν σημάδια χημικής αποδόμησης. Τα μολυσμένα γάντια θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο περιέκτη. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανισθεί ερεθισμός ή αλλεργική αντίδραση. 14

16 Παράρτημα Γ Σύμφωνα με το πρότυπο EN 374, ένα γάντι θεωρείται ανθεκτικό στις χημικές ουσίες όταν στα τεστ εξέτασης επιτυγχάνεται τουλάχιστον ο δείκτης προστασίας της τάξης 2, σε τρείς από τις κατηγορίες χημικών ουσιών, που βρίσκονται στον Πίνακα Α του προτύπου. Το Γερμανικό IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) (Ινστιτούτο για την επαγγελματική ασφάλεια) προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή γαντιών και να δώσει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος τύπος γαντιού είναι κατάλληλος για κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων, πρότεινε το παρακάτω εργαλείο: Πρόκειται για τα διαγράμματα ραντάρ τα οποία πολύ συμπυκνωμένα παρουσιάζουν τα τεστ ελέγχου ενός συγκεκριμένου τύπου γαντιού σε διάφορες χημικές ουσίες (οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές ολόκληρων χημικών κατηγοριών), προσφέροντας την δυνατότητα μιας πρώτης εκτίμησης της καταλληλότητας ενός γαντιού για τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης χημικής ουσίας. Έτσι, στο διάγραμμα ραντάρ που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεστ ελέγχου ενός γαντιού από νιτρίλιο σε μια σειρά χημικών ουσιών ( NaOH 40%, H 2 SO 4 96%, Methanol, Acetone κλπ.). Στο διάγραμμα σημειώνονται: με κόκκινη γραμμή ο δείκτης προστασίας τάξης 2 που αντιστοιχεί στο ελάχιστο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το ΕΝ 374. Όποια σημεία βρίσκονται έξω από την κόκκινη γραμμή, δίνουν μια ένδειξη για το ότι το γάντι νιτριλίου επιδεικνύει καλή προστατευτική δράση έναντι της χημικής ουσίας που εξετάζεται. Με κίτρινη τελεία η τάξη προστασίας που προσφέρει το γάντι νιτριλίου έναντι των χημικών ουσιών στα οποία έχει εκτεθεί. Στο διάγραμμά μας το γάντι νιτριλίου θεωρείται κατάλληλο για έκθεση σε τρείς από τις ουσίες H 2 SO 4 96%, NaOH 40%, n heptane γιατί παρουσιάζει τάξη προστασίας μεγαλύτερη από 2 (οι κίτρινες τελείες βρίσκονται έξω από την κόκκινη γραμμή) ενώ για όλες τις υπόλοιπες είναι ακατάλληλο καθώς ο δείκτης προστασίας είναι μικρότερος της τάξεως 2. Παρόμοια διαγράμματα ραντάρ για γάντια από άλλα υλικά παρατίθενται παρακάτω: 15

17 16

18 Αναγνώριση της χημικής ουσίας Παράρτημα Δ Πίνακας συμβατότητας γαντιού διαλυτών * PE PVA Βουτυλίου Bιτόν Νιτριλίου Νεοπρενίου PVC Φυσικού καουτσούκ Λάτεξ Αλκοόλες Συστήνεται Δεν Εθανόλη Ν Βουτανόλη Ισοπροπανόλη Συστήνεται Συστήνεται Συστήνεται Ανάμεικτα Δεν Δεν Αιθέρες Συστήνεται Συστήνεται Δεν Ανάμεικτα Ανάμεικτα Δεν Δεν Διαιθυλεθέρας Δεν Εστέρες Συστήνεται Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Ανάμεικτα Δεν Οξικός αιθυλεστέρας Οξικός ισοπροπυλεστέρας Οξικός Βουτυλεστέρας Δεν Κετόνες Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Δεν συστείνεται Ακετόνη Μέθυλ αίθυλ κετόνη Μέθυλ ισοβουτυλο κετόνη Δεν Δεν Δεν Δεν Γλυκολικοί εθέρες 1 Μέθοξυ 2 Προπανόλη Βουτυλο γλυκόλη Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Ανάμεικτα Ανάμεικτα Συστήνεται Συστήνεται Γλυκολικοί εθερικοί εστέρες Οξική βουτυλογλυκόλη οξική 1 Μέθοξυ 1 προπυλογλυκόλη Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Δεν Δεν Αρωματικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Δεν Δεν Δεν Ξυλόλιο Τολουόλιο Δεν Αλειφατικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Συστήνεται Δεν Δεν Ελαφρά κλάσματα (όπως Εξάνιο) Αποαρωματισμένοι υδρογονάνθρακες White spirit Δεν Παραφινικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Συστήνεται Δεν Δεν Ν Παραφίνες Ισοπαραφίνες Δεν 17

19 < > 480 Χρόνος Προστασία από Μεσαία Καλή προστασία πιτσίλισμα Δεν *Εξαιρούνται τα γάντια μιας χρήσης Παρατηρήσεις: Διέλευσης σε λεπτά H αντοχή των προϊόντων βασίζεται στο πάχος του γαντιού, την θερμοκρασία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι συστάσεις βασίζονται σε εργαστηριακό έλεγχο με καθαρές χημικές ουσίες. Σε ειδικές εφαρμογές ζητούνται πληροφορίες από τον κατασκευαστή του γαντιού. Οι κατασκευαστές γαντιών διαθέτουν βάσεις δεδομένων με τα αποτελέσματα των τεστ των γαντιών σε έναν μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον προμηθευτή Θα πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος ως προς την εφαρμογή του. Όσον αφορά την περίπτωση των μειγμάτων διαλυτών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τεστ πριν την χρησιμοποίηση των γαντιών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες μεμονωμένων συστατικών προκειμένου να γίνει πρόβλεψη για τις ιδιότητες του μείγματος, ειδικά όσον αφορά το χρόνο διαπερατότητας. Πηγές για το περιεχόμενο του εντύπου αυτού: 1.http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/gloves.html 2.DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallvericherung Spitzenverband Information Chemical protective gloves BGI/GUV I 868 E 3. The safe use of gloves for the handling of solvents 4. Selecting protective gloves for work with chemicals HSE. Guidance for employers and health and safety specialists. 5. gegen chemische und biologische Einwirkungen/Auswahlhilfen f%c3%bcr Chemikalienschutzhandschuhe/index 2.jsp Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες καλής πρακτικής οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διατάξεις. 18

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: SAP-Code: EN R10233 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, D-22525 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

10. εξοπλισμος προστασιας

10. εξοπλισμος προστασιας 10. εξοπλισμος προστασιας 10Εξοπλισμός προστασίας Basic Line Μπουφάν εργασίας, 65% polyester, 35% βαμβακερό, 245g/m2 Κωδικός 415384 S/48 Τιμή 26,90 Κωδικός 415391 M/50 Τιμή 26,90 Κωδικός 415407 L/52 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Σειρά 2 Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Προκλήσεις και έξοδα για τη φροντίδα εγκαταστάσεων Οι προκλήσεις σας: Διαχείριση και ασφάλεια προσωπικού Διατήρηση της απόδοσης καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος : Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: JohnsonDiversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: JohnsonDiversey

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις

ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις ΑΣΚΗΣΗ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α. Θεωρητικό μέρος 1. Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Η μελέτη της χημικής ανάλυσης αρχίζει με μια από τις παλιότερες παρατηρήσεις : Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE Ημ/νία έκδοσης: 19/1/2015

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE Ημ/νία έκδοσης: 19/1/2015 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Ονομασία προϊόντος : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων,

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, GRδηγίες για τη χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, EN143:2000/EN14387:2004 Greek Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι εισηγμένες στην ετικέτα του φίλτρου (εκτός από το προφίλτρο P2 που αναγράφονται απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη 07-10-2015. Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 07-10-2015 Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Σελίδα 1 απο 1 Loctite 222 Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 10.02.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 22.02.2010 Εμπορική ονομασία: Loctite

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ Τα πλαστικά πριν από εκατό χρόνια δεν υπήρχαν. Σήμερα, μόνο στην Ευρώπη, παράγονται κάθε χρόνο πάνω από ογδόντα κιλά πλαστικά ανά κάτοικο. Τα πλαστικά που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ CHROME HEARTS

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ CHROME HEARTS ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ CHROME HEARTS Η εταιρία Chrome Hearts Εyewear παρέχει σας εγγύηση ενός έτους για τα γυαλιά σας. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή, εάν οποιοδήποτε τμήμα αποδειχθεί ελαττωματικό είτε στα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα