YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονική έκδοση ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΑΕ) Τηλ: fax: Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τους: Ελένη Νυφούδη (Χημικός Μηχανικός, M.Sc.) Γεώργιος Καλπούζος (Χημικός, Ph.D.) 1

3 Επιλογή χρήση προστατευτικών γαντιών για έκθεση σε χημικές ουσίες Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων έναντι της έκθεσής τους σε χημικές ουσίες θεωρείται ως μια γρήγορη και εύκολη μέθοδος για την προστασία του δέρματος. Εν τούτοις, το κόστος που προκύπτει από την αγορά των ΜΑΠ, τη συντήρησή τους κλπ. μπορεί μακροπρόθεσμα να αποδειχθεί υψηλότερο από το κόστος εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζονται συλλογικά μέτρα προστασίας. Στην περίπτωση που αυτά δεν παρέχουν αποτελεσματική προστασία στους εργαζόμενους, επιβάλλεται η χρήση των ΜΑΠ. Το βασικό μέσο προστασίας των χεριών από τις χημικές ουσίες, είναι τα γάντια. Στην περίπτωση της έκθεσης των χεριών σε χημικά, πολύ συχνά ο κίνδυνος επαφής παραμένει ακόμη και τα γάντια χρησιμοποιούνται. Λαμβανομένου υπόψη όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων δεν είναι δυνατή, είναι σημαντική η εφαρμογή ενός προγράμματος προστασίας των χεριών των εργαζομένων με τη χρήση γαντιών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι κανένα υλικό γαντιού δεν είναι αδιαπέραστο σε μια συγκεκριμένη χημική ουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και κανένα υλικό γαντιού δεν είναι ανθεκτικό σε όλες τις χημικές ουσίες. Οι εταιρείες κατασκευής γαντιών παρέχουν διαγράμματα και υπολογιστικά προγράμματα που βοηθούν το χρήστη στην επιλογή των κατάλληλων γαντιών, για εργασία με μια συγκεκριμένη χημική ουσία ή μείγμα. Επιπλέον, παρέχονται πίνακες συμβατότητας γαντιού υλικού, όπως και άλλα εργαλεία για την κατάλληλη επιλογή των γαντιών και τα οποία διατίθενται από ανεξάρτητες πηγές. Ένα τέτοιο παράδειγμα συμβατότητας γαντιού υλικού παρατίθεται στον Πίνακα 1. Παράλληλα, όσον αφορά το υλικό κατασκευής των γαντιών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη γενικές πληροφορίες όπως οι ιδιότητές του, το πάχος του και η διασφάλιση ποιότητάς του, η οποία συχνά διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Mια σημαντική παράμετρος, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των γαντιών, είναι αυτή του χρόνου διέλευσης (breakthrough time). Πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται ώστε μια χημική ουσία να διαχυθεί (permeate) από την εξωτερική στην εσωτερική επιφάνεια του γαντιού. Προσδιορίζεται εφαρμόζοντας τη χημική ουσία στην εξωτερική επιφάνεια και μετρώντας το χρόνο που απαιτείται μέχρι να ανιχνευθεί στην εσωτερική. Η μέτρηση αυτή γίνεται μέσω ειδικών αναλυτών, η ευαισθησία των οποίων επηρεάζει την μέτρηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την διάχυση (permeation) μέσω του υλικού του γαντιού διακρίνει τα γάντια σε 6 τάξεις ανάλογα με το βαθμό προστασίας που προσφέρουν: Τάξη 1 > 10 min Τάξη 2 > 30 min Τάξη 3 > 60 min Τάξη 4 > 120 min Τάξη 5 > 240 min Τάξη 6 > 480 min 2

4 Έτσι π.χ. η τάξη 1 υποδηλώνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 10 λεπτά προκειμένου μια χημική ουσία να διαπεράσει την επιφάνεια του γαντιού, ενώ η τάξη 6 περισσότερο από 480 λεπτά. Είναι φανερό, ότι η τάξη 6 προσφέρει το μεγαλύτερο δείκτη προστασίας ενώ η τάξη 1 τον μικρότερο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια ουσία μπορεί να διαπεράσει το υλικό του γαντιού με δύο τρόπους. Είτε μέσω των ραφών, μικρών οπών ή άλλων ατελειών του γαντιού (penetration), είτε μέσω του ανέπαφου, χωρίς φθορές υλικό (permeation). Υπάρχουν δύο εικονογράμματα τα οποία υποδηλώνουν τα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας ενός γαντιού και τα οποία αναγράφονται στην επιφάνεια ή τη συσκευασία του προϊόντος. Πρόκειται για τα εικονογράμματα του δοχείου ζέσεως και της φιάλης. Εικονόγραμμα δοχείο ζέσεως EN 374 Δηλώνει την προστασία έναντι της διείσδυσης (penetration) μιας ουσίας (μέσω ραφών κλπ.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 1. Στην περίπτωση της διείσδυσης ο μέγιστος βαθμός προστασίας είναι το 3. Το γάντι αυτό ενδείκνυται για προστασία από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Πρόκειται για ένα αεροστεγές και αδιάβροχο γάντι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο χρόνο. Εικονόγραμμα φιάλη EN 374 Δηλώνει την προστασία έναντι χημικών κινδύνων σύμφωνα με το EN 374, EN για προστασία έναντι της διάχυσης (permeation). Το γάντι προστασίας που φέρει το εικονίδιο της φιάλης δηλώνει ότι έχει ελεγχθεί σε τρεις τουλάχιστον από τις χημικές ουσίες του πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζει δε προστασία τουλάχιστον της τάξης 2 και για τις τρεις αυτές ουσίες. Τα γράμματα Α,Β,.L του πίνακα 2 αποτελούν μέρος του εικονογράμματος (ΧΥΖ) και αναγράφουν εκείνες τις ουσίες για τις οποίες έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Πίνακας 2 ( Σύμφωνα με ΕΝ 374 1: 2003) Αριθμός Κατηγοριοποίηση Παράδειγμα* κώδικα ουσιών Α Πρωτοταγής Μεθανόλη αλκοόλη Β Κετόνη Ακετόνη C Νιτρίλιο Ακετονιτρίλιο D Χλωριωμένες Διχλωρομεθάνιο παραφίνες E Θειούχες Διθειάνθρακας οργανικές ουσίες F Αρωματικοί Τολουόλιο υδρογονάνθρακες G Αμίνες Διαιθυλαμίνη Η Ετεροκυκλικές & αιθερικές ενώσεις Tετραϋδροφουράνιο 3

5 Ι Εστέρες Οξεικός αιθυλεστέρας J Αλειφατικοί n επτάνιο υδρογονάνθρακες K Ανόργανες βάσεις Υδροξείδιο του Νατρίου 40% L Ανόργανα οξέα Θειικό οξύ 96% Ο πίνακας 2 περιλαμβάνει χημικές ουσίες που έχουν επιλεχθεί ως αντιπροσωπευτικές των πιο συνηθισμένων κατηγοριών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. *Στο παράρτημα Γ παρουσιάζεται ένα εργαλείο, σε μορφή διαγράμματος, που δίνει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος τύπος γαντιού είναι κατάλληλος για κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων. ΑΛΛΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άλλα εικονίδια που μπορεί να συναντήσει κανείς στην επιφάνεια ή τη συσκευασία των γαντιών είναι τα κάτωθι: Το εικονόγραμμα που απεικονίζει ένα ανοικτό βιβλίο υποδεικνύει ότι σημαντικές πληροφορίες όπως βαθμός προστασίας σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες ή παρασκευάσματα, γνωστές αλλεργιογόνες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή του προϊόντος κλπ. Αυτό το πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία έχει υποβληθεί το γάντι, καθώς και το βαθμό προστασίας που προσφέρουν, σε σχέση με τον μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας. Αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τα διαθέσιμα μεγέθη και την άνεση που προσφέρει το προϊόν κατά την χρήση του. Πάνω στο γάντι ή/και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται το σύμβολο CE. Τέλος, το nnnn είναι ο αριθμός αναφοράς του Εγκεκριμένου Φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας των γαντιών ή για τον έλεγχο της παραγωγής τους. 4

6 Προσφέρει προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 388. Για τα γάντια που προστατεύουν από τις χημικές ουσίες δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις, όσον αφορά την μηχανική προστασία που προσφέρουν. Σαν μέρος όμως της γενικότερης πιστοποίησης, εκτελούνται και τεστ μηχανικής καταπόνησης τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται στις πληροφορίες του κατασκευαστή. Το εικονίδιο αυτό συνοδεύεται επίσης από επίπεδα προστασίας. Έτσι, η προστασία που προσφέρει το γάντι στο παράδειγμα που ακολουθεί είναι 2 για αντίσταση στην τριβή (με μέγιστη προστασία το 4), 1 για αντίσταση στο κόψιμο (με μέγιστη προστασία το 5) κλπ. Παράδειγμα για συγκεκριμένο γάντι με το εικονόγραμμα σφυρί : ΕΝ Τεστ Βαθμός προστασίας Μέγιστος βαθμός προστασίας Αντίσταση στην τριβή 2 4 Αντίσταση στο κόψιμο 1 5 Αντοχή στην εξάπλωση σχισιμάτων Αντίσταση στη διάτρηση EN 374 Προσφέρει προστασία έναντι βιολογικών μολύνσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Ο δείκτης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 2. Ο μέγιστος βαθμός προστασίας αυτών των γαντιών είναι το 3. Τα γάντια που φέρουν το εικονίδιο «ποτήρι ζέσεως» παρέχουν αποτελεσματική προστασία έναντι βακτηρίων και σπόρων μυκήτων, όχι όμως και έναντι ιών, οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι. Τα γάντια με το εικονόγραμμα έναντι βιολογικών μολύνσεων παρέχουν αυτή την προστασία έναντι των ιών. 5

7 Προσφέρει προστασία έναντι θερμικών κινδύνων (θερμότητα ή / και φωτιά) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 407. Αυτό το εικονόγραμμα συνοδεύεται με σύμβολα που ενημερώνουν για το επίπεδο προστασίας που προσφέρει το γάντι σε διάφορα τεστ αντοχής στη θερμότητα. Προσφέρει προστασία έναντι του κρύου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 511. Συνοδεύεται με σύμβολα που ενημερώνουν για την απόδοση του γαντιού σε διάφορα τεστ αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τύποι προστατευτικών γαντιών Τα προστατευτικά γάντια για χημικές ουσίες κατασκευάζονται από μια ποικιλία υλικών όπως καουτσούκ, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυαιθυλένιο κλπ., τα οποία παρέχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες στο προϊόν. Υλικό Παράδειγμα Ιδιότητες Λάτεξ (Φυσικό καουτσούκ Natural Rubber NR) Το γάντι αυτό παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα η οποία παρέχει υψηλή άνεση στο χρήστη, δίνοντάς του την δυνατότητα να εκτελεί εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα. Ωστόσο, είναι λιγότερο ανθεκτικό σε χημικές ουσίες και στη γήρανση. Νιτριλίου (nitrile butyl rubber NBR) Το γάντι αυτό παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στην τριβή, τη διάτρηση, το κόψιμο και τη φθορά γενικότερα. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) To γάντι παρουσιάζει μικρή ευκαμψία και για αυτό κατά την παραγωγή του προστίθενται πλαστικοποιητές. Η επαφή του υλικού PVC με διαλύτες καταλήγει στο διαχωρισμό του πλαστικοποιητή, με αποτέλεσμα τα γάντια να γίνονται εύθραυστα. Συνήθως, το χρώμα αυτών των γαντιών αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με διαλύτες. 6

8 Πολυχλωροπρένιο, νεοπρένιο Τα γάντια από πολυχλωροπρένιο έχουν καλές φυσικές ιδιότητες (αντίσταση στο τριβή, αντοχή στην εξάπλωση σχισιμάτων) και είναι πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση. Βουτυλίου (polyisobutylene rubber IIR, IBR) Τα γάντια από βουτύλιο συνήθως κατασκευάζονται από σχετικά μεγάλου πάχους φύλλα υλικού και ως εκ τούτου είναι αρκετά βαριά. Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε συνδυασμό με ειδικές προστατευτικές στολές. Πολυβινύλιο αλκοόλης Τα προστατευτικά γάντια που κατασκευάζονται από PVA έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, επειδή το υλικό του γαντιού είναι υδατοδιαλυτό. Φθόριο (Fluororubber Fluoroelastomers, FKM) Τα γάντια με φθόριο έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής. Παράγονται με μια πολύπλοκη διαδικασία, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής τους. Μείγματα με διπλά υλικά Πέρα των γαντιών, που παρουσιάζονται παραπάνω, υπάρχουν πολλά γάντια προστασίας που προκύπτουν από συνδυασμούς υλικών. Αυτά χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης καταπόνησης, όπως π.χ. στα μείγματα χημικών ουσιών. Πολυστρωματικά γάντια (laminates) Τα γάντια αυτά παρασκευάζονται συγκολλώντας μαζί πολλά στρώματα διαφορετικών υλικών. Παρουσιάζουν περιορισμένη ευκαμψία και δεν παρέχουν άνεση στο χρήστη. Τα στρώματα είναι πιθανό να αποκολληθούν. 7

9 Επιλογή του κατάλληλου γαντιού Η εκτίμηση κινδύνου είναι η βάση για την σωστή επιλογή προστατευτικών γαντιών, καθώς εκεί καταγράφονται οι χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον, καθώς και υπό ποιες συνθήκες συγκέντρωσης, θερμοκρασίας κλπ. Οι ετικέτες των ουσιών και τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheets) παρέχουν πληροφορίες για τον τύπο του προστατευτικού γαντιού που ενδείκνυται. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλων των ειδών οι κίνδυνοι (μηχανικοί, θερμότητα, ψύχος κλπ) καθώς και το κατά πόσο προσφέρουν άνεση στο χρήστη, καλή απτική ικανότητα, δυνατότητα για εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα κλπ. Μελέτες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γαντιών που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας, δεν είναι τα κατάλληλα για τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στο εργασιακό τους περιβάλλον. Γι αυτό, θα πρέπει η επιλογή των γαντιών να είναι αποτέλεσμα μελέτης των πραγματικών συνθηκών που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Ο ακόλουθος πίνακας, δίνει μια σύντομη περίληψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των γαντιών, παραθέτοντας και μερικές σύντομες παρατηρήσεις για την αντίσταση που παρουσιάζουν στις συνηθέστερες χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες. Γάντια από: Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα PE/PE Laminateς Συνολικά άριστη αντίσταση στις (πολυστρωματικό γάντι) χημικές ουσίες Μειωμένη μηχανική αντοχή Δεν ενδείκνυται για εργασίες που απαιτούν λετομέρεια, ακρίβεια κλπ. Περιορισμένη απτική ικανότητα PVA (Polyvinyl alcohol) Βουτυλίου Viton Νιτριλίου Υψηλή αντίσταση σε αλειφατικούς, αρωματικούς, χλωριωμένους διαλύτες, εστέρες και τις περισσότερες κετόνες Αντοχή σε διάσχιση, διάτρηση, τριβή και κόψιμο Παρέχει αντίσταση έναντι αλδεϋδών, κετονών, εστέρων και συμπυκνωμένων ανόργανων οξέων Άριστο για εργασίες που απαιτούν λετομέρεια, ακρίβεια, επιδεξιότητα και ευκαμψία Παρέχει αντίσταση ενάντια σε αλειφατικούς, χλωριωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες και πυκνά ανόργανα οξέα Παρέχει άριστη αντίσταση στη διάτρηση, την τριβή και τη διάσχιση Προστατεύει από βάσεις, έλαια, πολλούς διαλύτες, γράσσα και ζωικά λίπη Προσφέρει άριστη απτική ικανότητα στο χρήστη είτε είναι υγρό είτε στεγνό Διαλυτά στο νερό: Αποσυντίθενται εάν εκτεθούν σε υδατικά διαλύματα Σχετικά χαμηλή αντίσταση σε ανόργανα διαλύματα Υψηλή τιμή Πολύ υψηλή τιμή Θα πρέπει να αποφεύγονται για κετόνες και αρωματικούς ή χλωριωμένους διαλύτες (ξυλόλιο, τολουόλιο, χλωρίδιο του μεθυλενίου, τριχλωροεθυλένιο, ) Προσφέρει περιορισμένη απτική ικανότητα σε λερωμένα με γράσσα αντικείμενα 8

10 Νεοπρένιο ή χλωροπρένιο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) ή βινύλιο Φυσικό καουτσούκ Αντίσταση σε πολλά έλαια, οξέα, καυστικά και διαλύτες (φαινόλη, αιθυλενογλυκόλη, ανιλίνη, ) Προσφέρει άριστη ευκινησία και ευκαμψία ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες Καλή αντοχή σε πολλά οξέα, βάσεις και αλκοόλες Άριστη αντοχή στην τριβή Καλή αντοχή σε πολλά οξέα Πολύ εύκαμπτα Μειωμένη αντίσταση σε διάσχιση, διάτρηση, τριβή και κοψίματα Δεν συνιστάται για οργανικούς διαλύτες. Δεν συνιστάται για κετόνες και πολλούς διαλύτες Μειωμένη αντίσταση σε διάτρηση και διάσχιση Σημαντική επίδραση του ψύχους στην μηχανική αντοχή τους Μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις Να μην χρησιμοποιούνται με λιπαντικά, έλαια ή οργανικές χημικές ουσίες όπως οργανικής βάσεως διαλύτες Παρατήρηση: Τα ιατρικά και τα δερμάτινα γάντια δεν είναι κατάλληλα για την διαχείριση των χημικών ουσιών. Στο Παράρτημα Δ παρουσιάζεται ένας πίνακας για την συμπεριφορά διαφόρων τύπων γαντιών σε διάφορους διαλύτες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό γάντι για όλους τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Διαφορετικές χημικές ουσίες απαιτούν διαφορετικό τύπο γαντιών. Για κάθε χημικό παράγοντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες χρήσης του. Κίνδυνοι κατά τη χρήση Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση γαντιών πλησίον κινούμενων μηχανικών μερών ή εργαλείων που περιστρέφονται. Στην περίπτωση χρήσης ακατάλληλων ή φθαρμένων γαντιών, οι χημικές ουσίες μπορούν να περάσουν στο εσωτερικό του γαντιού, οπότε ο κίνδυνος δεν αποτρέπεται. Πριν τη χρήση τους τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για πιθανές φθορές, ατέλειες, οπές κλπ. Στο παράρτημα Α προτείνεται ένα τεστ ελέγχου διαρροών για συνθετικά γάντια και γάντια από καουτσούκ. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο μηχανικού τραυματισμού (π.χ. κόψιμο), εξαιτίας της εξασθένισης του δέρματος του χρήστη (το δέρμα γίνεται πιο μαλακό) και της αυξημένης εφίδρωσης που προκαλούν τα αεροστεγή γάντια. Εξαιτίας της κατασκευής τους, τα προστατευτικά γάντια από πλαστικό μπορεί να περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίστανται και να ζητείται η συνδρομή του ιατρού εργασίας. Κριτήρια επιλογής Για ερωτήματα που προκύπτουν για την προστατευτική δράση των γαντιών σε μη ξεκάθαρες συνθήκες χρήσης τους, είναι σημαντικό να διατίθεται ενημέρωση από τον εργοδότη ή τον ιατρό εργασίας. Θα πρέπει να γίνεται χρήση μόνο γαντιών που φέρουν την ετικέτα CE και τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του φορέα Πιστοποίησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εικονίδια σήμανσης. Τα μιας χρήσης γάντια είναι γενικά ακατάλληλα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια που εφαρμόζουν καλά και στο 9

11 σωστό μέγεθος. Για εργασία που απαιτεί τα χέρια να βρίσκονται σε υψηλή θέση (πάνω από το ύψος των ώμων), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια με μανσέτες, οι οποίες θα πρέπει να ανασηκώνονται όταν απαιτείται. Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση γαντιών με προφανή ελαττώματα, σχισμές, τρύπες, αποχρωματισμό, σαθρότητα, καθώς και μολυσμένα ή πολύ λερωμένα. Οδηγίες χρήσης Τα προστατευτικά γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση χρήσης χημικών ουσιών, από το ίδιο άτομο, σε καθαρά και στεγνά χέρια. Όταν η χρήση των γαντιών είναι απαραίτητη για μεγάλα διαστήματα (περισσότερο από 2 ώρες), θα πρέπει να εναλλάσσονται με ένα εναλλακτικό ζευγάρι γαντιών. Η οργάνωση της εργασίας θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι εργασίες με ή χωρίς γάντια να εναλλάσσονται. Συχνά ενδείκνυται κάτω από τα προστατευτικά γάντια, η χρήση βαμβακερών γαντιών ή άλλων γαντιών που φέρουν επένδυση με ανθιδρωτικό υλικό. Μετά το τέλος της εργασίας, θα πρέπει να πλένονται τα χέρια και να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση προστατευτική κρέμα. Αποθήκευση, καθαρισμός και φροντίδα Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης τα γάντια θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά προτού αφαιρεθούν. Η αφαίρεσή τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην μολυνθεί το εσωτερικό τους. Στην συνέχεια αποθηκεύστε τα σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο με τις μανσέτες ανοικτά. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή να τοποθετούνται κοντά σε εστία θερμότητας και συνιστάται να αποθηκεύονται στην αρχική τους θήκη. Διάθεση Τα γάντια μπορούν να απορριφθούν μαζί με άλλα μολυσμένα από χημικές ουσίες υλικά όπως π.χ. ρουχισμό. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται για την σωστή χρήση, διαχείριση και διάθεση των γαντιών. Στο παράρτημα Β παρατίθεται ένα υπόδειγμα οδηγιών το οποίο θα μπορούσε να αναρτηθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να διευκολύνει ή να υπενθυμίζει στους εργαζόμενους τον ασφαλή χειρισμό τους. 10

12 Προβλήματα, επιδράσεις και πιθανά μέτρα Προβλήματα Επιδράσεις Πιθανά μέτρα Ένας εργαζόμενος παρουσιάζει αλλεργία σε κάποιο συστατικό του γαντιού. Αλλεργική αντίδραση. Αλλαγή γαντιών. Παραδείγματα παρατίθενται στο όπου διατίθεται βάση πληροφοριών και σχετική λίστα αλλεργιογόνων, που χρησιμοποιούνται στα προστατευτικά γάντια. Ένας εργαζόμενος παραπονείται για υπερβολική εφίδρωση Τα γάντια φαίνεται να παρουσιάζουν μικρή αντοχή στη φθορά. Ανάμεσα στα γάντια και τα ρούχα υπάρχει εκτεθειμένη επιδερμίδα. Επιπλέον κίνδυνοι προστίθενται στους ήδη γνωστούς. Τα γάντια χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το υλικό των γαντιών είναι πολύ σκληρό ή πολύ παχύ. Η εξασθένηση της επιδερμίδας (το δέρμα γίνεται μαλακό) και η παρατεταμένη εφίδρωσή της, που προκαλούν τα αεροστεγή γάντια, μειώνουν την ανθεκτικότητα του δέρματος και ως εκ τούτου είναι πιο επιρρεπές σε τραυματισμούς ή μολυσματικούς παράγοντες. Τα γάντια είναι ακατάλληλα για τη διαχείριση χημικών ουσιών. Το δέρμα δεν προστατεύεται σωστά στο ύψος του καρπού και μπορεί να υπάρξει έκθεση στις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τα προστατευτικά γάντια δεν είναι κατάλληλα για τις νέες επικίνδυνες ουσίες, που έχουν εισαχθεί στην δραστηριότητα. Τα γάντια παρουσιάζουν φθορές, θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Εργασίες που απαιτούν λεπτομέρεια ή ακρίβεια δεν μπορούν να εκτελεστούν κανονικά. Χρήση βαμβακερών γαντιών εσωτερικά, ή χρήση γαντιών από ανθιδρωτικό υλικό, περιορισμός του χρόνου χρήσης τους, εναλλαγή των δραστηριοτήτων με και χωρίς γάντια. Επιλογή εκ νέου των κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. Χρησιμοποιείστε ρουχισμό όπου τα προστατευτικά γάντια θα είναι μόνιμα προσαρμοσμένα πάνω του. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικές συνδέσεις. Επιλέξτε εκ νέου τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια βασιζόμενοι στη νέα συνθήκη. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα γάντια ή τα γάντια που παρουσιάζουν ατέλειες. Δώστε οδηγίες στους εργαζόμενους σχετικά με την επιλογή και χρήση των γαντιών. Αντικαταστήστε τα γάντια με τα κατάλληλα για την συγκεκριμένη εργασία. Ενημερωθείτε από τον προμηθευτή ή κατασκευαστή για το εάν διατίθενται γάντια επιθυμητού πάχους. Συνεργαστείτε με τους εργαζόμενους στην επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. 11

13 Παράρτημα Α Τεστ ελέγχου διαρροών για συνθετικά γάντια και γάντια από καουτσούκ Κρατήστε τη μανσέτα του γαντιού όπως φαίνεται στην εικόνα, με τους αντίχειρες προς τα μέσα και τεντώστε ελαφρά. Περιστρέψτε το γάντι προς τα έξω και προς το πρόσωπο, δύο ή τρείς φορές, παγιδεύοντας αέρα στο εσωτερικό του. Πιέστε το φουσκωμένο μέρος του γαντιού με το αριστερό χέρι, προκαλώντας το υλικό να διογκωθεί και να μεγεθυνθεί κάθε ατέλεια. Εάν χρειάζεται να γίνει έλεγχος σε μεγάλο αριθμό γαντιών χρησιμοποιείστε μια διάταξη πεπιεσμένου αέρα. Διπλώστε την μανσέτα και σφίξτε με το δεξί χέρι. 12

14 Παράρτημα Β Οδηγίες προς εργαζόμενους για τη σωστή διαχείριση των γαντιών Πριν βάλετε τα γάντια, τα χέρια σας θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Τα μακριά νύχια και τα κοσμήματα μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα γάντια. Όταν εργάζεστε με καθαριστικά, γυρίστε τις μανσέτες για να εμποδίσετε τις ουσίες να τρέξουν μέσα στο γάντι. Για εργασία που απαιτεί να βρίσκονται τα χέρια σας ψηλά, επίσης οι μανσέτες των γαντιών θα πρέπει να γυρίζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή των ουσιών με το δέρμα σας. Αλλάξτε γάντια σε περίπτωση μηχανικής φθοράς ή ανάλογα με το χρόνο διείσδυσης. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εργασίας, χρησιμοποιήστε 2 ζευγάρια γαντιών διαδοχικά και εάν είναι δυνατόν φορέστε βαμβακερά γάντια εσωτερικά. Πριν αφαιρέσετε τα γάντια καθαρίστε τα καλά. Όταν εργάζεστε με διαλύτες, σκουπίστε με στεγνό πανί. Όταν εργάζεστε με οξέα ή αλκάλια, ξεπλύνετε τα γάντια κάτω από τη βρύση και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί. Αφαιρέστε τα γάντια χωρίς να έρθει η εξωτερική επιφάνεια τους σε επαφή με το δέρμα. Αφαιρέστε τα γάντια χωρίς να αγγίζετε την εξωτερική τους επιφάνεια. Καθαρίστε τα γάντια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποθηκεύστε τα και επαναχρησιμοποιείστε τα. Εάν τα γάντια χρησιμοποιούνται συχνά, θα πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αναποδογυρίζονται και η εσωτερική τους επιφάνεια να πλένεται. 13

15 Πριν την επαναχρησιμοποίησή τους αφήστε τα γάντια να στεγνώσουν. Αφού αφαιρέσετε τα γάντια, καθαρίστε τα χέρια σας καλά και τοποθετείστε στο δέρμα προστατευτική κρέμα. Αντικαταστήστε τα γάντια που έχουν τρύπες ή σχισμές ή είναι κατεστραμμένα. Χρησιμοποιείστε μόνο τα χωρίς ελαττώματα γάντια: Tα γάντια θα πρέπει να μη παρουσιάζουν φθορά, σχισμές ή τρύπες. Τα γάντια δεν θα πρέπει να είναι αποχρωματισμένα ή εύθραυστα. Μην χρησιμοποιείτε γάντια που παρουσιάζουν σημάδια χημικής αποδόμησης. Τα μολυσμένα γάντια θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο περιέκτη. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανισθεί ερεθισμός ή αλλεργική αντίδραση. 14

16 Παράρτημα Γ Σύμφωνα με το πρότυπο EN 374, ένα γάντι θεωρείται ανθεκτικό στις χημικές ουσίες όταν στα τεστ εξέτασης επιτυγχάνεται τουλάχιστον ο δείκτης προστασίας της τάξης 2, σε τρείς από τις κατηγορίες χημικών ουσιών, που βρίσκονται στον Πίνακα Α του προτύπου. Το Γερμανικό IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) (Ινστιτούτο για την επαγγελματική ασφάλεια) προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή γαντιών και να δώσει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος τύπος γαντιού είναι κατάλληλος για κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων, πρότεινε το παρακάτω εργαλείο: Πρόκειται για τα διαγράμματα ραντάρ τα οποία πολύ συμπυκνωμένα παρουσιάζουν τα τεστ ελέγχου ενός συγκεκριμένου τύπου γαντιού σε διάφορες χημικές ουσίες (οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές ολόκληρων χημικών κατηγοριών), προσφέροντας την δυνατότητα μιας πρώτης εκτίμησης της καταλληλότητας ενός γαντιού για τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης χημικής ουσίας. Έτσι, στο διάγραμμα ραντάρ που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεστ ελέγχου ενός γαντιού από νιτρίλιο σε μια σειρά χημικών ουσιών ( NaOH 40%, H 2 SO 4 96%, Methanol, Acetone κλπ.). Στο διάγραμμα σημειώνονται: με κόκκινη γραμμή ο δείκτης προστασίας τάξης 2 που αντιστοιχεί στο ελάχιστο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το ΕΝ 374. Όποια σημεία βρίσκονται έξω από την κόκκινη γραμμή, δίνουν μια ένδειξη για το ότι το γάντι νιτριλίου επιδεικνύει καλή προστατευτική δράση έναντι της χημικής ουσίας που εξετάζεται. Με κίτρινη τελεία η τάξη προστασίας που προσφέρει το γάντι νιτριλίου έναντι των χημικών ουσιών στα οποία έχει εκτεθεί. Στο διάγραμμά μας το γάντι νιτριλίου θεωρείται κατάλληλο για έκθεση σε τρείς από τις ουσίες H 2 SO 4 96%, NaOH 40%, n heptane γιατί παρουσιάζει τάξη προστασίας μεγαλύτερη από 2 (οι κίτρινες τελείες βρίσκονται έξω από την κόκκινη γραμμή) ενώ για όλες τις υπόλοιπες είναι ακατάλληλο καθώς ο δείκτης προστασίας είναι μικρότερος της τάξεως 2. Παρόμοια διαγράμματα ραντάρ για γάντια από άλλα υλικά παρατίθενται παρακάτω: 15

17 16

18 Αναγνώριση της χημικής ουσίας Παράρτημα Δ Πίνακας συμβατότητας γαντιού διαλυτών * PE PVA Βουτυλίου Bιτόν Νιτριλίου Νεοπρενίου PVC Φυσικού καουτσούκ Λάτεξ Αλκοόλες Συστήνεται Δεν Εθανόλη Ν Βουτανόλη Ισοπροπανόλη Συστήνεται Συστήνεται Συστήνεται Ανάμεικτα Δεν Δεν Αιθέρες Συστήνεται Συστήνεται Δεν Ανάμεικτα Ανάμεικτα Δεν Δεν Διαιθυλεθέρας Δεν Εστέρες Συστήνεται Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Ανάμεικτα Δεν Οξικός αιθυλεστέρας Οξικός ισοπροπυλεστέρας Οξικός Βουτυλεστέρας Δεν Κετόνες Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Δεν συστείνεται Ακετόνη Μέθυλ αίθυλ κετόνη Μέθυλ ισοβουτυλο κετόνη Δεν Δεν Δεν Δεν Γλυκολικοί εθέρες 1 Μέθοξυ 2 Προπανόλη Βουτυλο γλυκόλη Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Ανάμεικτα Ανάμεικτα Συστήνεται Συστήνεται Γλυκολικοί εθερικοί εστέρες Οξική βουτυλογλυκόλη οξική 1 Μέθοξυ 1 προπυλογλυκόλη Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Δεν Δεν Αρωματικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Δεν Δεν Δεν Ξυλόλιο Τολουόλιο Δεν Αλειφατικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Συστήνεται Δεν Δεν Ελαφρά κλάσματα (όπως Εξάνιο) Αποαρωματισμένοι υδρογονάνθρακες White spirit Δεν Παραφινικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Συστήνεται Δεν Δεν Ν Παραφίνες Ισοπαραφίνες Δεν 17

19 < > 480 Χρόνος Προστασία από Μεσαία Καλή προστασία πιτσίλισμα Δεν *Εξαιρούνται τα γάντια μιας χρήσης Παρατηρήσεις: Διέλευσης σε λεπτά H αντοχή των προϊόντων βασίζεται στο πάχος του γαντιού, την θερμοκρασία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι συστάσεις βασίζονται σε εργαστηριακό έλεγχο με καθαρές χημικές ουσίες. Σε ειδικές εφαρμογές ζητούνται πληροφορίες από τον κατασκευαστή του γαντιού. Οι κατασκευαστές γαντιών διαθέτουν βάσεις δεδομένων με τα αποτελέσματα των τεστ των γαντιών σε έναν μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον προμηθευτή Θα πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος ως προς την εφαρμογή του. Όσον αφορά την περίπτωση των μειγμάτων διαλυτών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τεστ πριν την χρησιμοποίηση των γαντιών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες μεμονωμένων συστατικών προκειμένου να γίνει πρόβλεψη για τις ιδιότητες του μείγματος, ειδικά όσον αφορά το χρόνο διαπερατότητας. Πηγές για το περιεχόμενο του εντύπου αυτού: 1.http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/gloves.html 2.DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallvericherung Spitzenverband Information Chemical protective gloves BGI/GUV I 868 E 3. The safe use of gloves for the handling of solvents 4. Selecting protective gloves for work with chemicals HSE. Guidance for employers and health and safety specialists. 5. gegen chemische und biologische Einwirkungen/Auswahlhilfen f%c3%bcr Chemikalienschutzhandschuhe/index 2.jsp Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες καλής πρακτικής οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διατάξεις. 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων,

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, GRδηγίες για τη χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, EN143:2000/EN14387:2004 Greek Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι εισηγμένες στην ετικέτα του φίλτρου (εκτός από το προφίλτρο P2 που αναγράφονται απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ Τα πλαστικά πριν από εκατό χρόνια δεν υπήρχαν. Σήμερα, μόνο στην Ευρώπη, παράγονται κάθε χρόνο πάνω από ογδόντα κιλά πλαστικά ανά κάτοικο. Τα πλαστικά που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΆ ΧΕΡΙΏΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Γ Ά Ν Τ Ι Α ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ & ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΣΕΙΡΆ ΧΕΡΙΏΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Γ Ά Ν Τ Ι Α ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ & ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΧΕΡΙΏΝ Γ Ά Ν Τ Ι Α ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ & ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ένα νέο διευρυμένο φάσμα των σειρών προστασίας χεριών που καλύπτει όλες τις ανάγκες εργασίας και ασφάλειας. Μόνο τα καλύτερα υλικά και μέθοδοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:319/12-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Μεμβράνη κεραμοσκεπών. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Μεμβράνη κεραμοσκεπών. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910132200080000 Μεμβράνη κεραμοσκεπών Περιγραφή Προϊόντος Η είναι μια ατμοπερατή, στεγανή, με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

UZIN EPOCOL A Εποξειδικό σύστηµα

UZIN EPOCOL A Εποξειδικό σύστηµα UZIN EPOCOL A 1. Ταυτότητα Ουσίας/ Μίγµ ατος 1.1 Ονοµασία προϊόντος UZIN EPOCOL A/B Συστατικό Α Ρητίνη Επισκευαστική εποξειδική ρητίνη µε ανόργανα γεµιστικά για συγκόλληση, σφράγιση, πάκτωση κ.α. 1.2 Προµηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύτες Απόβλητα στο Εργαστήριο: Απόρριψη ή/και

Διαλύτες Απόβλητα στο Εργαστήριο: Απόρριψη ή/και Διαλύτες Απόβλητα στο Εργαστήριο: Απόρριψη ή/και ανακύκλωση Εισαγωγή Στο πλαίσιο της Βιωσιμότητας του Πειραματικής Οργανικής Χημείας (ΝΟΡ) η αποφυγή ή η ελάττωση των αποβλήτων παραμένει ένας σπουδαίος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα Διαγωνιζόμενων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα

Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Οδοντιατρικά προϊόντα Απολύµανση, Υγιεινή και Φροντίδα Ποιότητα και καινοτομία στην Υγιεινή Για περισσότερο από 30 χρόνια επιδιώκουμε τον στόχο της προστασίας του προσωπικού και των ασθενών από λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία QS & FT. Ταχυστέγνωτα υλικά για τις ψυχρές περιόδους του χρόνου. Sto. Χτίζουμε με συνείδηση

Τεχνολογία QS & FT. Ταχυστέγνωτα υλικά για τις ψυχρές περιόδους του χρόνου. Sto. Χτίζουμε με συνείδηση Τεχνολογία QS & FT Ταχυστέγνωτα υλικά για τις ψυχρές περιόδους του χρόνου Sto Χτίζουμε με συνείδηση Περισσότερες επιλογές για τις ψυχρές εποχές του χρόνου Με τις τεχνολογίες QS και FT δουλεύετε στις προσόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε περιοχές που πιέζονται ιδιαίτερα από νερό, συνιστούμε την προκαταρκτική επεξεργασία του μετάλλου με primer V40.

Σε περιοχές που πιέζονται ιδιαίτερα από νερό, συνιστούμε την προκαταρκτική επεξεργασία του μετάλλου με primer V40. F L E X P R O T E C T L I Q U I D Γενικές Πληροφορίες Η θερμοκρασία υλικού του Aqua Protect Flex και του Aqua Protect Flex liquid πριν από τη χρήση πρέπει να είναι +15 C έως +25 C και η θερμοκρασία επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια

Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια 492 IW30 IW40 IW50 IW10 Ευρύ φάσμα από βιομηχανικά μαντηλάκια Για τον καθαρισμό των χεριών, τα εργαλεία εργασίας και επιφάνειες με αντι-βακτηριακά πρόσθετα για την προστασία του εργαζόμενου EN 12054 Χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν με προσοχή, αποφεύγοντας τα χτυπήματα στις πλευρές και τις άκρες του κρυστάλλου.

Παρακαλούμε χειριστείτε το προϊόν με προσοχή, αποφεύγοντας τα χτυπήματα στις πλευρές και τις άκρες του κρυστάλλου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακαλούμε ελέγξτε το προϊόν κατά την παραλαβή για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά, τμήματα και συσκευασίες που μπορεί να λείπουν ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Ζημίες που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα