YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονική έκδοση ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΥΑΕ) Τηλ: fax: Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τους: Ελένη Νυφούδη (Χημικός Μηχανικός, M.Sc.) Γεώργιος Καλπούζος (Χημικός, Ph.D.) 1

3 Επιλογή χρήση προστατευτικών γαντιών για έκθεση σε χημικές ουσίες Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων έναντι της έκθεσής τους σε χημικές ουσίες θεωρείται ως μια γρήγορη και εύκολη μέθοδος για την προστασία του δέρματος. Εν τούτοις, το κόστος που προκύπτει από την αγορά των ΜΑΠ, τη συντήρησή τους κλπ. μπορεί μακροπρόθεσμα να αποδειχθεί υψηλότερο από το κόστος εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών ή/και οργανωτικών μέτρων. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να εφαρμόζονται συλλογικά μέτρα προστασίας. Στην περίπτωση που αυτά δεν παρέχουν αποτελεσματική προστασία στους εργαζόμενους, επιβάλλεται η χρήση των ΜΑΠ. Το βασικό μέσο προστασίας των χεριών από τις χημικές ουσίες, είναι τα γάντια. Στην περίπτωση της έκθεσης των χεριών σε χημικά, πολύ συχνά ο κίνδυνος επαφής παραμένει ακόμη και τα γάντια χρησιμοποιούνται. Λαμβανομένου υπόψη όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων δεν είναι δυνατή, είναι σημαντική η εφαρμογή ενός προγράμματος προστασίας των χεριών των εργαζομένων με τη χρήση γαντιών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι κανένα υλικό γαντιού δεν είναι αδιαπέραστο σε μια συγκεκριμένη χημική ουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα και κανένα υλικό γαντιού δεν είναι ανθεκτικό σε όλες τις χημικές ουσίες. Οι εταιρείες κατασκευής γαντιών παρέχουν διαγράμματα και υπολογιστικά προγράμματα που βοηθούν το χρήστη στην επιλογή των κατάλληλων γαντιών, για εργασία με μια συγκεκριμένη χημική ουσία ή μείγμα. Επιπλέον, παρέχονται πίνακες συμβατότητας γαντιού υλικού, όπως και άλλα εργαλεία για την κατάλληλη επιλογή των γαντιών και τα οποία διατίθενται από ανεξάρτητες πηγές. Ένα τέτοιο παράδειγμα συμβατότητας γαντιού υλικού παρατίθεται στον Πίνακα 1. Παράλληλα, όσον αφορά το υλικό κατασκευής των γαντιών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη γενικές πληροφορίες όπως οι ιδιότητές του, το πάχος του και η διασφάλιση ποιότητάς του, η οποία συχνά διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Mια σημαντική παράμετρος, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή των γαντιών, είναι αυτή του χρόνου διέλευσης (breakthrough time). Πρόκειται για τον χρόνο που απαιτείται ώστε μια χημική ουσία να διαχυθεί (permeate) από την εξωτερική στην εσωτερική επιφάνεια του γαντιού. Προσδιορίζεται εφαρμόζοντας τη χημική ουσία στην εξωτερική επιφάνεια και μετρώντας το χρόνο που απαιτείται μέχρι να ανιχνευθεί στην εσωτερική. Η μέτρηση αυτή γίνεται μέσω ειδικών αναλυτών, η ευαισθησία των οποίων επηρεάζει την μέτρηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την διάχυση (permeation) μέσω του υλικού του γαντιού διακρίνει τα γάντια σε 6 τάξεις ανάλογα με το βαθμό προστασίας που προσφέρουν: Τάξη 1 > 10 min Τάξη 2 > 30 min Τάξη 3 > 60 min Τάξη 4 > 120 min Τάξη 5 > 240 min Τάξη 6 > 480 min 2

4 Έτσι π.χ. η τάξη 1 υποδηλώνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 10 λεπτά προκειμένου μια χημική ουσία να διαπεράσει την επιφάνεια του γαντιού, ενώ η τάξη 6 περισσότερο από 480 λεπτά. Είναι φανερό, ότι η τάξη 6 προσφέρει το μεγαλύτερο δείκτη προστασίας ενώ η τάξη 1 τον μικρότερο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια ουσία μπορεί να διαπεράσει το υλικό του γαντιού με δύο τρόπους. Είτε μέσω των ραφών, μικρών οπών ή άλλων ατελειών του γαντιού (penetration), είτε μέσω του ανέπαφου, χωρίς φθορές υλικό (permeation). Υπάρχουν δύο εικονογράμματα τα οποία υποδηλώνουν τα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας ενός γαντιού και τα οποία αναγράφονται στην επιφάνεια ή τη συσκευασία του προϊόντος. Πρόκειται για τα εικονογράμματα του δοχείου ζέσεως και της φιάλης. Εικονόγραμμα δοχείο ζέσεως EN 374 Δηλώνει την προστασία έναντι της διείσδυσης (penetration) μιας ουσίας (μέσω ραφών κλπ.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 1. Στην περίπτωση της διείσδυσης ο μέγιστος βαθμός προστασίας είναι το 3. Το γάντι αυτό ενδείκνυται για προστασία από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Πρόκειται για ένα αεροστεγές και αδιάβροχο γάντι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο χρόνο. Εικονόγραμμα φιάλη EN 374 Δηλώνει την προστασία έναντι χημικών κινδύνων σύμφωνα με το EN 374, EN για προστασία έναντι της διάχυσης (permeation). Το γάντι προστασίας που φέρει το εικονίδιο της φιάλης δηλώνει ότι έχει ελεγχθεί σε τρεις τουλάχιστον από τις χημικές ουσίες του πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζει δε προστασία τουλάχιστον της τάξης 2 και για τις τρεις αυτές ουσίες. Τα γράμματα Α,Β,.L του πίνακα 2 αποτελούν μέρος του εικονογράμματος (ΧΥΖ) και αναγράφουν εκείνες τις ουσίες για τις οποίες έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο προϊόν. Πίνακας 2 ( Σύμφωνα με ΕΝ 374 1: 2003) Αριθμός Κατηγοριοποίηση Παράδειγμα* κώδικα ουσιών Α Πρωτοταγής Μεθανόλη αλκοόλη Β Κετόνη Ακετόνη C Νιτρίλιο Ακετονιτρίλιο D Χλωριωμένες Διχλωρομεθάνιο παραφίνες E Θειούχες Διθειάνθρακας οργανικές ουσίες F Αρωματικοί Τολουόλιο υδρογονάνθρακες G Αμίνες Διαιθυλαμίνη Η Ετεροκυκλικές & αιθερικές ενώσεις Tετραϋδροφουράνιο 3

5 Ι Εστέρες Οξεικός αιθυλεστέρας J Αλειφατικοί n επτάνιο υδρογονάνθρακες K Ανόργανες βάσεις Υδροξείδιο του Νατρίου 40% L Ανόργανα οξέα Θειικό οξύ 96% Ο πίνακας 2 περιλαμβάνει χημικές ουσίες που έχουν επιλεχθεί ως αντιπροσωπευτικές των πιο συνηθισμένων κατηγοριών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. *Στο παράρτημα Γ παρουσιάζεται ένα εργαλείο, σε μορφή διαγράμματος, που δίνει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος τύπος γαντιού είναι κατάλληλος για κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων. ΑΛΛΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Άλλα εικονίδια που μπορεί να συναντήσει κανείς στην επιφάνεια ή τη συσκευασία των γαντιών είναι τα κάτωθι: Το εικονόγραμμα που απεικονίζει ένα ανοικτό βιβλίο υποδεικνύει ότι σημαντικές πληροφορίες όπως βαθμός προστασίας σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες ή παρασκευάσματα, γνωστές αλλεργιογόνες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή του προϊόντος κλπ. Αυτό το πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία έχει υποβληθεί το γάντι, καθώς και το βαθμό προστασίας που προσφέρουν, σε σχέση με τον μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας. Αναφέρονται επίσης πληροφορίες για τα διαθέσιμα μεγέθη και την άνεση που προσφέρει το προϊόν κατά την χρήση του. Πάνω στο γάντι ή/και στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται το σύμβολο CE. Τέλος, το nnnn είναι ο αριθμός αναφοράς του Εγκεκριμένου Φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας των γαντιών ή για τον έλεγχο της παραγωγής τους. 4

6 Προσφέρει προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 388. Για τα γάντια που προστατεύουν από τις χημικές ουσίες δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις, όσον αφορά την μηχανική προστασία που προσφέρουν. Σαν μέρος όμως της γενικότερης πιστοποίησης, εκτελούνται και τεστ μηχανικής καταπόνησης τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται στις πληροφορίες του κατασκευαστή. Το εικονίδιο αυτό συνοδεύεται επίσης από επίπεδα προστασίας. Έτσι, η προστασία που προσφέρει το γάντι στο παράδειγμα που ακολουθεί είναι 2 για αντίσταση στην τριβή (με μέγιστη προστασία το 4), 1 για αντίσταση στο κόψιμο (με μέγιστη προστασία το 5) κλπ. Παράδειγμα για συγκεκριμένο γάντι με το εικονόγραμμα σφυρί : ΕΝ Τεστ Βαθμός προστασίας Μέγιστος βαθμός προστασίας Αντίσταση στην τριβή 2 4 Αντίσταση στο κόψιμο 1 5 Αντοχή στην εξάπλωση σχισιμάτων Αντίσταση στη διάτρηση EN 374 Προσφέρει προστασία έναντι βιολογικών μολύνσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Ο δείκτης προστασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξης 2. Ο μέγιστος βαθμός προστασίας αυτών των γαντιών είναι το 3. Τα γάντια που φέρουν το εικονίδιο «ποτήρι ζέσεως» παρέχουν αποτελεσματική προστασία έναντι βακτηρίων και σπόρων μυκήτων, όχι όμως και έναντι ιών, οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι. Τα γάντια με το εικονόγραμμα έναντι βιολογικών μολύνσεων παρέχουν αυτή την προστασία έναντι των ιών. 5

7 Προσφέρει προστασία έναντι θερμικών κινδύνων (θερμότητα ή / και φωτιά) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 407. Αυτό το εικονόγραμμα συνοδεύεται με σύμβολα που ενημερώνουν για το επίπεδο προστασίας που προσφέρει το γάντι σε διάφορα τεστ αντοχής στη θερμότητα. Προσφέρει προστασία έναντι του κρύου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 511. Συνοδεύεται με σύμβολα που ενημερώνουν για την απόδοση του γαντιού σε διάφορα τεστ αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τύποι προστατευτικών γαντιών Τα προστατευτικά γάντια για χημικές ουσίες κατασκευάζονται από μια ποικιλία υλικών όπως καουτσούκ, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυαιθυλένιο κλπ., τα οποία παρέχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες στο προϊόν. Υλικό Παράδειγμα Ιδιότητες Λάτεξ (Φυσικό καουτσούκ Natural Rubber NR) Το γάντι αυτό παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα η οποία παρέχει υψηλή άνεση στο χρήστη, δίνοντάς του την δυνατότητα να εκτελεί εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα. Ωστόσο, είναι λιγότερο ανθεκτικό σε χημικές ουσίες και στη γήρανση. Νιτριλίου (nitrile butyl rubber NBR) Το γάντι αυτό παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στην τριβή, τη διάτρηση, το κόψιμο και τη φθορά γενικότερα. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) To γάντι παρουσιάζει μικρή ευκαμψία και για αυτό κατά την παραγωγή του προστίθενται πλαστικοποιητές. Η επαφή του υλικού PVC με διαλύτες καταλήγει στο διαχωρισμό του πλαστικοποιητή, με αποτέλεσμα τα γάντια να γίνονται εύθραυστα. Συνήθως, το χρώμα αυτών των γαντιών αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με διαλύτες. 6

8 Πολυχλωροπρένιο, νεοπρένιο Τα γάντια από πολυχλωροπρένιο έχουν καλές φυσικές ιδιότητες (αντίσταση στο τριβή, αντοχή στην εξάπλωση σχισιμάτων) και είναι πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση. Βουτυλίου (polyisobutylene rubber IIR, IBR) Τα γάντια από βουτύλιο συνήθως κατασκευάζονται από σχετικά μεγάλου πάχους φύλλα υλικού και ως εκ τούτου είναι αρκετά βαριά. Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε συνδυασμό με ειδικές προστατευτικές στολές. Πολυβινύλιο αλκοόλης Τα προστατευτικά γάντια που κατασκευάζονται από PVA έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, επειδή το υλικό του γαντιού είναι υδατοδιαλυτό. Φθόριο (Fluororubber Fluoroelastomers, FKM) Τα γάντια με φθόριο έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής. Παράγονται με μια πολύπλοκη διαδικασία, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής τους. Μείγματα με διπλά υλικά Πέρα των γαντιών, που παρουσιάζονται παραπάνω, υπάρχουν πολλά γάντια προστασίας που προκύπτουν από συνδυασμούς υλικών. Αυτά χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης καταπόνησης, όπως π.χ. στα μείγματα χημικών ουσιών. Πολυστρωματικά γάντια (laminates) Τα γάντια αυτά παρασκευάζονται συγκολλώντας μαζί πολλά στρώματα διαφορετικών υλικών. Παρουσιάζουν περιορισμένη ευκαμψία και δεν παρέχουν άνεση στο χρήστη. Τα στρώματα είναι πιθανό να αποκολληθούν. 7

9 Επιλογή του κατάλληλου γαντιού Η εκτίμηση κινδύνου είναι η βάση για την σωστή επιλογή προστατευτικών γαντιών, καθώς εκεί καταγράφονται οι χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον, καθώς και υπό ποιες συνθήκες συγκέντρωσης, θερμοκρασίας κλπ. Οι ετικέτες των ουσιών και τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data Sheets) παρέχουν πληροφορίες για τον τύπο του προστατευτικού γαντιού που ενδείκνυται. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλων των ειδών οι κίνδυνοι (μηχανικοί, θερμότητα, ψύχος κλπ) καθώς και το κατά πόσο προσφέρουν άνεση στο χρήστη, καλή απτική ικανότητα, δυνατότητα για εργασίες που απαιτούν επιδεξιότητα κλπ. Μελέτες δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γαντιών που χρησιμοποιούνται στους χώρους εργασίας, δεν είναι τα κατάλληλα για τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στο εργασιακό τους περιβάλλον. Γι αυτό, θα πρέπει η επιλογή των γαντιών να είναι αποτέλεσμα μελέτης των πραγματικών συνθηκών που υπάρχουν στο χώρο εργασίας. Ο ακόλουθος πίνακας, δίνει μια σύντομη περίληψη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των γαντιών, παραθέτοντας και μερικές σύντομες παρατηρήσεις για την αντίσταση που παρουσιάζουν στις συνηθέστερες χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες. Γάντια από: Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα PE/PE Laminateς Συνολικά άριστη αντίσταση στις (πολυστρωματικό γάντι) χημικές ουσίες Μειωμένη μηχανική αντοχή Δεν ενδείκνυται για εργασίες που απαιτούν λετομέρεια, ακρίβεια κλπ. Περιορισμένη απτική ικανότητα PVA (Polyvinyl alcohol) Βουτυλίου Viton Νιτριλίου Υψηλή αντίσταση σε αλειφατικούς, αρωματικούς, χλωριωμένους διαλύτες, εστέρες και τις περισσότερες κετόνες Αντοχή σε διάσχιση, διάτρηση, τριβή και κόψιμο Παρέχει αντίσταση έναντι αλδεϋδών, κετονών, εστέρων και συμπυκνωμένων ανόργανων οξέων Άριστο για εργασίες που απαιτούν λετομέρεια, ακρίβεια, επιδεξιότητα και ευκαμψία Παρέχει αντίσταση ενάντια σε αλειφατικούς, χλωριωμένους και αρωματικούς υδρογονάνθρακες και πυκνά ανόργανα οξέα Παρέχει άριστη αντίσταση στη διάτρηση, την τριβή και τη διάσχιση Προστατεύει από βάσεις, έλαια, πολλούς διαλύτες, γράσσα και ζωικά λίπη Προσφέρει άριστη απτική ικανότητα στο χρήστη είτε είναι υγρό είτε στεγνό Διαλυτά στο νερό: Αποσυντίθενται εάν εκτεθούν σε υδατικά διαλύματα Σχετικά χαμηλή αντίσταση σε ανόργανα διαλύματα Υψηλή τιμή Πολύ υψηλή τιμή Θα πρέπει να αποφεύγονται για κετόνες και αρωματικούς ή χλωριωμένους διαλύτες (ξυλόλιο, τολουόλιο, χλωρίδιο του μεθυλενίου, τριχλωροεθυλένιο, ) Προσφέρει περιορισμένη απτική ικανότητα σε λερωμένα με γράσσα αντικείμενα 8

10 Νεοπρένιο ή χλωροπρένιο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) ή βινύλιο Φυσικό καουτσούκ Αντίσταση σε πολλά έλαια, οξέα, καυστικά και διαλύτες (φαινόλη, αιθυλενογλυκόλη, ανιλίνη, ) Προσφέρει άριστη ευκινησία και ευκαμψία ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες Καλή αντοχή σε πολλά οξέα, βάσεις και αλκοόλες Άριστη αντοχή στην τριβή Καλή αντοχή σε πολλά οξέα Πολύ εύκαμπτα Μειωμένη αντίσταση σε διάσχιση, διάτρηση, τριβή και κοψίματα Δεν συνιστάται για οργανικούς διαλύτες. Δεν συνιστάται για κετόνες και πολλούς διαλύτες Μειωμένη αντίσταση σε διάτρηση και διάσχιση Σημαντική επίδραση του ψύχους στην μηχανική αντοχή τους Μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις Να μην χρησιμοποιούνται με λιπαντικά, έλαια ή οργανικές χημικές ουσίες όπως οργανικής βάσεως διαλύτες Παρατήρηση: Τα ιατρικά και τα δερμάτινα γάντια δεν είναι κατάλληλα για την διαχείριση των χημικών ουσιών. Στο Παράρτημα Δ παρουσιάζεται ένας πίνακας για την συμπεριφορά διαφόρων τύπων γαντιών σε διάφορους διαλύτες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό γάντι για όλους τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Διαφορετικές χημικές ουσίες απαιτούν διαφορετικό τύπο γαντιών. Για κάθε χημικό παράγοντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες χρήσης του. Κίνδυνοι κατά τη χρήση Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση γαντιών πλησίον κινούμενων μηχανικών μερών ή εργαλείων που περιστρέφονται. Στην περίπτωση χρήσης ακατάλληλων ή φθαρμένων γαντιών, οι χημικές ουσίες μπορούν να περάσουν στο εσωτερικό του γαντιού, οπότε ο κίνδυνος δεν αποτρέπεται. Πριν τη χρήση τους τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για πιθανές φθορές, ατέλειες, οπές κλπ. Στο παράρτημα Α προτείνεται ένα τεστ ελέγχου διαρροών για συνθετικά γάντια και γάντια από καουτσούκ. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε ενδεχόμενο κίνδυνο μηχανικού τραυματισμού (π.χ. κόψιμο), εξαιτίας της εξασθένισης του δέρματος του χρήστη (το δέρμα γίνεται πιο μαλακό) και της αυξημένης εφίδρωσης που προκαλούν τα αεροστεγή γάντια. Εξαιτίας της κατασκευής τους, τα προστατευτικά γάντια από πλαστικό μπορεί να περιέχουν ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίστανται και να ζητείται η συνδρομή του ιατρού εργασίας. Κριτήρια επιλογής Για ερωτήματα που προκύπτουν για την προστατευτική δράση των γαντιών σε μη ξεκάθαρες συνθήκες χρήσης τους, είναι σημαντικό να διατίθεται ενημέρωση από τον εργοδότη ή τον ιατρό εργασίας. Θα πρέπει να γίνεται χρήση μόνο γαντιών που φέρουν την ετικέτα CE και τον τετραψήφιο αριθμό αναγνώρισης του φορέα Πιστοποίησης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εικονίδια σήμανσης. Τα μιας χρήσης γάντια είναι γενικά ακατάλληλα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια που εφαρμόζουν καλά και στο 9

11 σωστό μέγεθος. Για εργασία που απαιτεί τα χέρια να βρίσκονται σε υψηλή θέση (πάνω από το ύψος των ώμων), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια με μανσέτες, οι οποίες θα πρέπει να ανασηκώνονται όταν απαιτείται. Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση γαντιών με προφανή ελαττώματα, σχισμές, τρύπες, αποχρωματισμό, σαθρότητα, καθώς και μολυσμένα ή πολύ λερωμένα. Οδηγίες χρήσης Τα προστατευτικά γάντια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση χρήσης χημικών ουσιών, από το ίδιο άτομο, σε καθαρά και στεγνά χέρια. Όταν η χρήση των γαντιών είναι απαραίτητη για μεγάλα διαστήματα (περισσότερο από 2 ώρες), θα πρέπει να εναλλάσσονται με ένα εναλλακτικό ζευγάρι γαντιών. Η οργάνωση της εργασίας θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε οι εργασίες με ή χωρίς γάντια να εναλλάσσονται. Συχνά ενδείκνυται κάτω από τα προστατευτικά γάντια, η χρήση βαμβακερών γαντιών ή άλλων γαντιών που φέρουν επένδυση με ανθιδρωτικό υλικό. Μετά το τέλος της εργασίας, θα πρέπει να πλένονται τα χέρια και να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση προστατευτική κρέμα. Αποθήκευση, καθαρισμός και φροντίδα Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης τα γάντια θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά προτού αφαιρεθούν. Η αφαίρεσή τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην μολυνθεί το εσωτερικό τους. Στην συνέχεια αποθηκεύστε τα σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο με τις μανσέτες ανοικτά. Δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή να τοποθετούνται κοντά σε εστία θερμότητας και συνιστάται να αποθηκεύονται στην αρχική τους θήκη. Διάθεση Τα γάντια μπορούν να απορριφθούν μαζί με άλλα μολυσμένα από χημικές ουσίες υλικά όπως π.χ. ρουχισμό. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται για την σωστή χρήση, διαχείριση και διάθεση των γαντιών. Στο παράρτημα Β παρατίθεται ένα υπόδειγμα οδηγιών το οποίο θα μπορούσε να αναρτηθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να διευκολύνει ή να υπενθυμίζει στους εργαζόμενους τον ασφαλή χειρισμό τους. 10

12 Προβλήματα, επιδράσεις και πιθανά μέτρα Προβλήματα Επιδράσεις Πιθανά μέτρα Ένας εργαζόμενος παρουσιάζει αλλεργία σε κάποιο συστατικό του γαντιού. Αλλεργική αντίδραση. Αλλαγή γαντιών. Παραδείγματα παρατίθενται στο όπου διατίθεται βάση πληροφοριών και σχετική λίστα αλλεργιογόνων, που χρησιμοποιούνται στα προστατευτικά γάντια. Ένας εργαζόμενος παραπονείται για υπερβολική εφίδρωση Τα γάντια φαίνεται να παρουσιάζουν μικρή αντοχή στη φθορά. Ανάμεσα στα γάντια και τα ρούχα υπάρχει εκτεθειμένη επιδερμίδα. Επιπλέον κίνδυνοι προστίθενται στους ήδη γνωστούς. Τα γάντια χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το υλικό των γαντιών είναι πολύ σκληρό ή πολύ παχύ. Η εξασθένηση της επιδερμίδας (το δέρμα γίνεται μαλακό) και η παρατεταμένη εφίδρωσή της, που προκαλούν τα αεροστεγή γάντια, μειώνουν την ανθεκτικότητα του δέρματος και ως εκ τούτου είναι πιο επιρρεπές σε τραυματισμούς ή μολυσματικούς παράγοντες. Τα γάντια είναι ακατάλληλα για τη διαχείριση χημικών ουσιών. Το δέρμα δεν προστατεύεται σωστά στο ύψος του καρπού και μπορεί να υπάρξει έκθεση στις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Τα προστατευτικά γάντια δεν είναι κατάλληλα για τις νέες επικίνδυνες ουσίες, που έχουν εισαχθεί στην δραστηριότητα. Τα γάντια παρουσιάζουν φθορές, θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους. Εργασίες που απαιτούν λεπτομέρεια ή ακρίβεια δεν μπορούν να εκτελεστούν κανονικά. Χρήση βαμβακερών γαντιών εσωτερικά, ή χρήση γαντιών από ανθιδρωτικό υλικό, περιορισμός του χρόνου χρήσης τους, εναλλαγή των δραστηριοτήτων με και χωρίς γάντια. Επιλογή εκ νέου των κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. Χρησιμοποιείστε ρουχισμό όπου τα προστατευτικά γάντια θα είναι μόνιμα προσαρμοσμένα πάνω του. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικές συνδέσεις. Επιλέξτε εκ νέου τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια βασιζόμενοι στη νέα συνθήκη. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα γάντια ή τα γάντια που παρουσιάζουν ατέλειες. Δώστε οδηγίες στους εργαζόμενους σχετικά με την επιλογή και χρήση των γαντιών. Αντικαταστήστε τα γάντια με τα κατάλληλα για την συγκεκριμένη εργασία. Ενημερωθείτε από τον προμηθευτή ή κατασκευαστή για το εάν διατίθενται γάντια επιθυμητού πάχους. Συνεργαστείτε με τους εργαζόμενους στην επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. 11

13 Παράρτημα Α Τεστ ελέγχου διαρροών για συνθετικά γάντια και γάντια από καουτσούκ Κρατήστε τη μανσέτα του γαντιού όπως φαίνεται στην εικόνα, με τους αντίχειρες προς τα μέσα και τεντώστε ελαφρά. Περιστρέψτε το γάντι προς τα έξω και προς το πρόσωπο, δύο ή τρείς φορές, παγιδεύοντας αέρα στο εσωτερικό του. Πιέστε το φουσκωμένο μέρος του γαντιού με το αριστερό χέρι, προκαλώντας το υλικό να διογκωθεί και να μεγεθυνθεί κάθε ατέλεια. Εάν χρειάζεται να γίνει έλεγχος σε μεγάλο αριθμό γαντιών χρησιμοποιείστε μια διάταξη πεπιεσμένου αέρα. Διπλώστε την μανσέτα και σφίξτε με το δεξί χέρι. 12

14 Παράρτημα Β Οδηγίες προς εργαζόμενους για τη σωστή διαχείριση των γαντιών Πριν βάλετε τα γάντια, τα χέρια σας θα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Τα μακριά νύχια και τα κοσμήματα μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα γάντια. Όταν εργάζεστε με καθαριστικά, γυρίστε τις μανσέτες για να εμποδίσετε τις ουσίες να τρέξουν μέσα στο γάντι. Για εργασία που απαιτεί να βρίσκονται τα χέρια σας ψηλά, επίσης οι μανσέτες των γαντιών θα πρέπει να γυρίζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή των ουσιών με το δέρμα σας. Αλλάξτε γάντια σε περίπτωση μηχανικής φθοράς ή ανάλογα με το χρόνο διείσδυσης. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος εργασίας, χρησιμοποιήστε 2 ζευγάρια γαντιών διαδοχικά και εάν είναι δυνατόν φορέστε βαμβακερά γάντια εσωτερικά. Πριν αφαιρέσετε τα γάντια καθαρίστε τα καλά. Όταν εργάζεστε με διαλύτες, σκουπίστε με στεγνό πανί. Όταν εργάζεστε με οξέα ή αλκάλια, ξεπλύνετε τα γάντια κάτω από τη βρύση και στεγνώστε τα με ένα καθαρό πανί. Αφαιρέστε τα γάντια χωρίς να έρθει η εξωτερική επιφάνεια τους σε επαφή με το δέρμα. Αφαιρέστε τα γάντια χωρίς να αγγίζετε την εξωτερική τους επιφάνεια. Καθαρίστε τα γάντια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποθηκεύστε τα και επαναχρησιμοποιείστε τα. Εάν τα γάντια χρησιμοποιούνται συχνά, θα πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αναποδογυρίζονται και η εσωτερική τους επιφάνεια να πλένεται. 13

15 Πριν την επαναχρησιμοποίησή τους αφήστε τα γάντια να στεγνώσουν. Αφού αφαιρέσετε τα γάντια, καθαρίστε τα χέρια σας καλά και τοποθετείστε στο δέρμα προστατευτική κρέμα. Αντικαταστήστε τα γάντια που έχουν τρύπες ή σχισμές ή είναι κατεστραμμένα. Χρησιμοποιείστε μόνο τα χωρίς ελαττώματα γάντια: Tα γάντια θα πρέπει να μη παρουσιάζουν φθορά, σχισμές ή τρύπες. Τα γάντια δεν θα πρέπει να είναι αποχρωματισμένα ή εύθραυστα. Μην χρησιμοποιείτε γάντια που παρουσιάζουν σημάδια χημικής αποδόμησης. Τα μολυσμένα γάντια θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλο περιέκτη. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανισθεί ερεθισμός ή αλλεργική αντίδραση. 14

16 Παράρτημα Γ Σύμφωνα με το πρότυπο EN 374, ένα γάντι θεωρείται ανθεκτικό στις χημικές ουσίες όταν στα τεστ εξέτασης επιτυγχάνεται τουλάχιστον ο δείκτης προστασίας της τάξης 2, σε τρείς από τις κατηγορίες χημικών ουσιών, που βρίσκονται στον Πίνακα Α του προτύπου. Το Γερμανικό IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) (Ινστιτούτο για την επαγγελματική ασφάλεια) προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή γαντιών και να δώσει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ποιος τύπος γαντιού είναι κατάλληλος για κάθε κατηγορία χημικών ενώσεων, πρότεινε το παρακάτω εργαλείο: Πρόκειται για τα διαγράμματα ραντάρ τα οποία πολύ συμπυκνωμένα παρουσιάζουν τα τεστ ελέγχου ενός συγκεκριμένου τύπου γαντιού σε διάφορες χημικές ουσίες (οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές ολόκληρων χημικών κατηγοριών), προσφέροντας την δυνατότητα μιας πρώτης εκτίμησης της καταλληλότητας ενός γαντιού για τον χειρισμό μιας συγκεκριμένης χημικής ουσίας. Έτσι, στο διάγραμμα ραντάρ που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τεστ ελέγχου ενός γαντιού από νιτρίλιο σε μια σειρά χημικών ουσιών ( NaOH 40%, H 2 SO 4 96%, Methanol, Acetone κλπ.). Στο διάγραμμα σημειώνονται: με κόκκινη γραμμή ο δείκτης προστασίας τάξης 2 που αντιστοιχεί στο ελάχιστο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το ΕΝ 374. Όποια σημεία βρίσκονται έξω από την κόκκινη γραμμή, δίνουν μια ένδειξη για το ότι το γάντι νιτριλίου επιδεικνύει καλή προστατευτική δράση έναντι της χημικής ουσίας που εξετάζεται. Με κίτρινη τελεία η τάξη προστασίας που προσφέρει το γάντι νιτριλίου έναντι των χημικών ουσιών στα οποία έχει εκτεθεί. Στο διάγραμμά μας το γάντι νιτριλίου θεωρείται κατάλληλο για έκθεση σε τρείς από τις ουσίες H 2 SO 4 96%, NaOH 40%, n heptane γιατί παρουσιάζει τάξη προστασίας μεγαλύτερη από 2 (οι κίτρινες τελείες βρίσκονται έξω από την κόκκινη γραμμή) ενώ για όλες τις υπόλοιπες είναι ακατάλληλο καθώς ο δείκτης προστασίας είναι μικρότερος της τάξεως 2. Παρόμοια διαγράμματα ραντάρ για γάντια από άλλα υλικά παρατίθενται παρακάτω: 15

17 16

18 Αναγνώριση της χημικής ουσίας Παράρτημα Δ Πίνακας συμβατότητας γαντιού διαλυτών * PE PVA Βουτυλίου Bιτόν Νιτριλίου Νεοπρενίου PVC Φυσικού καουτσούκ Λάτεξ Αλκοόλες Συστήνεται Δεν Εθανόλη Ν Βουτανόλη Ισοπροπανόλη Συστήνεται Συστήνεται Συστήνεται Ανάμεικτα Δεν Δεν Αιθέρες Συστήνεται Συστήνεται Δεν Ανάμεικτα Ανάμεικτα Δεν Δεν Διαιθυλεθέρας Δεν Εστέρες Συστήνεται Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Ανάμεικτα Δεν Οξικός αιθυλεστέρας Οξικός ισοπροπυλεστέρας Οξικός Βουτυλεστέρας Δεν Κετόνες Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Δεν συστείνεται Ακετόνη Μέθυλ αίθυλ κετόνη Μέθυλ ισοβουτυλο κετόνη Δεν Δεν Δεν Δεν Γλυκολικοί εθέρες 1 Μέθοξυ 2 Προπανόλη Βουτυλο γλυκόλη Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Ανάμεικτα Ανάμεικτα Συστήνεται Συστήνεται Γλυκολικοί εθερικοί εστέρες Οξική βουτυλογλυκόλη οξική 1 Μέθοξυ 1 προπυλογλυκόλη Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Συστήνεται Ανάμεικτα Δεν Δεν Αρωματικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Δεν Δεν Δεν Ξυλόλιο Τολουόλιο Δεν Αλειφατικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Συστήνεται Δεν Δεν Ελαφρά κλάσματα (όπως Εξάνιο) Αποαρωματισμένοι υδρογονάνθρακες White spirit Δεν Παραφινικοί Συστήνεται Συστήνεται Δεν Συστήνεται Συστήνεται Δεν Δεν Ν Παραφίνες Ισοπαραφίνες Δεν 17

19 < > 480 Χρόνος Προστασία από Μεσαία Καλή προστασία πιτσίλισμα Δεν *Εξαιρούνται τα γάντια μιας χρήσης Παρατηρήσεις: Διέλευσης σε λεπτά H αντοχή των προϊόντων βασίζεται στο πάχος του γαντιού, την θερμοκρασία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι συστάσεις βασίζονται σε εργαστηριακό έλεγχο με καθαρές χημικές ουσίες. Σε ειδικές εφαρμογές ζητούνται πληροφορίες από τον κατασκευαστή του γαντιού. Οι κατασκευαστές γαντιών διαθέτουν βάσεις δεδομένων με τα αποτελέσματα των τεστ των γαντιών σε έναν μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον προμηθευτή Θα πρέπει να ελέγχεται η καταλληλότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος ως προς την εφαρμογή του. Όσον αφορά την περίπτωση των μειγμάτων διαλυτών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τεστ πριν την χρησιμοποίηση των γαντιών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες μεμονωμένων συστατικών προκειμένου να γίνει πρόβλεψη για τις ιδιότητες του μείγματος, ειδικά όσον αφορά το χρόνο διαπερατότητας. Πηγές για το περιεχόμενο του εντύπου αυτού: 1.http://www.ccohs.ca/oshanswers/prevention/ppe/gloves.html 2.DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallvericherung Spitzenverband Information Chemical protective gloves BGI/GUV I 868 E 3. The safe use of gloves for the handling of solvents 4. Selecting protective gloves for work with chemicals HSE. Guidance for employers and health and safety specialists. 5. gegen chemische und biologische Einwirkungen/Auswahlhilfen f%c3%bcr Chemikalienschutzhandschuhe/index 2.jsp Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες καλής πρακτικής οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις σχετικές με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διατάξεις. 18

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΆ ΧΕΡΙΏΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Γ Ά Ν Τ Ι Α ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ & ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΣΕΙΡΆ ΧΕΡΙΏΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ Γ Ά Ν Τ Ι Α ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ & ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΧΕΡΙΏΝ Γ Ά Ν Τ Ι Α ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ & ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ένα νέο διευρυμένο φάσμα των σειρών προστασίας χεριών που καλύπτει όλες τις ανάγκες εργασίας και ασφάλειας. Μόνο τα καλύτερα υλικά και μέθοδοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μέσα ατοµικής προστασίας τυποποιηµένων Ηλεκτρολογικών Εργασιών» Πτυχιακή Εργασία Μιχαήλ Κων. Ροδόπουλος Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TeamMaster pro-et. Пpавила пользования 179 Οδηγίες χρήσης 196 Kullanma talimatlar 213. Instrukcja obsługi 162. 02421556.eps

TeamMaster pro-et. Пpавила пользования 179 Οδηγίες χρήσης 196 Kullanma talimatlar 213. Instrukcja obsługi 162. 02421556.eps D TeamMaster pro-et de en fr es it nl da fi no sv pl ru el tr zh Gebrauchsanweisung 2 Instructions for Use 18 Mode d emploi Instrucciones de uso 50 Istruzioni per I'uso Gebruiksaanwijzing 82 Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιανουάριος 2014, Λευκωσία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο

ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ. Τεχνικό Φυλλάδιο ΧΥΤΑ & ΕΞΩΘΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Τεχνικό Φυλλάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Altuglas, γενικές ιδιότητες, γκάμα προϊόντων, εφαρμογές 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ALTUGLAS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικές, μηχανικές, οπτικές, ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια

Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 52003DC0515 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με οδηγό ορθής πρακτικής μη δεσμευτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β.

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β. 1 N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 Αγαπητοί συνάδελφοι Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα- τηλ. επικοινωνίας: 2103645751, fax. no: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων

Biosafety & Biosecurity SOP, Dr. Β. Σιάρκου, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Faculty of Veterinary Medicine, AUTh. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Biosafety & Biosecurity Standard Operating Procedures Guidelines for students of the FVM Οκτώβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας ευρετήριο 1. Ανάγνωση της ετικέτας 2. 3. 4. Προστασία κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού Προστασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα