Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα"

Transcript

1 Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό κείμενο διατίθεται από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων (Human Resources) και από την ιστοσελίδα του εσωτερικού δικτύου της εταιρίας:

2 Τίτλος πολιτικής: Πολιτική Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας Εταιρική πολιτική υπ' αρ. δέκα Σκοπός: Η περιγραφή των διαδικασιών και οδηγιών σχετικά με την πολιτική της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας. Αφορά: Αυτή η πολιτική αφορά όλους τους υπαλλήλους της εταιρίας Stryker. Περιγραφή: 1. Συμπεριφορά. Η εταιρία έχει πολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες στους υπαλλήλους, για την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, για την πολιτική κατά των αντιποίνων και την αναφορά από τους υπαλλήλους ακατάλληλων, αθέμιτων, ή παράνομων τρόπων συμπεριφοράς ή ενεργειών, που μπορούν να βρεθούν στην πολιτική Ίσων Ευκαιριών Υπαλλήλων / Ισότητας, τον Κώδικα Συμπεριφοράς και Κώδικα Δεοντολογίας, όλα εκ των οποίων έχουν δημοσιευτεί στο εταιρικό εσωτερικό δίκτυο. Απαιτείται από τους υπαλλήλους (και έχουν την ευθύνη) να αναφέρουν στη διοίκηση οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια που πιστεύουν ότι μπορεί να προκαλέσει νομικά προβλήματα ή προβλήματα δεοντολογίας, ή να παραβιάσει τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη διάκριση, παρενόχληση, απάτη, ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά, αντίποινα, ακατάλληλη συμπεριφορά σχετικά με τη λογιστική, τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους ή θέματα εσωτερικών ελέγχων, παραβιάσεις νόμων περί κινητών αξιών, τους κανόνες και κανονισμούς της Επιτροπής Χρηματιστηρίων και Κινητών Αξιών («SEC»), ή οποιαδήποτε διάταξη ομοσπονδιακών νόμων που σχετίζεται με απάτη κατά των μετόχων και παραβιάσεις οποιονδήποτε άλλων νόμων. 2. Επιτροπή Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας. Η πολιτική για τη Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας είναι υπό διαχείριση από την Επιτροπή Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας (η «Επιτροπή»), που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του τμήματος ελέγχου, ως πρόεδρο, το Γενικό Νομικό Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και το Ανώτατο στέλεχος Νομικής Συμμόρφωσης. Η Επιτροπή Γραμμής Βοήθειας δημιουργήθηκε για τη διαχείριση της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας και τη Διεύθυνση της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας, στην οποία οι υπάλληλοι μπορούν να στέλνουν εμπιστευτικά μηνύματα. Η πρόσβαση στη Γραμμή Βοήθειας Δεοντολογίας και στο της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας είναι περιορισμένη στον Αντιπρόεδρο Εταιρική πολιτική υπ' αρ. 10: 3η Αναθ. Σελίδα 1 από 4

3 του τμήματος ελέγχου, ή απουσίας του, σε άλλο μέλος της Επιτροπής που διορίζεται από τον Αντιπρόεδρο. 3. Αναφορά. 3.1 Ένας υπάλληλος μπορεί να αναφέρει οποιαδήποτε ακατάλληλη, αθέμιτη, ή παράνομη συμπεριφορά ή δραστηριότητα που υποψιάζεται, στον Πρόεδρο ή εκτελεστικό στέλεχος του σχετικού τμήματος, θυγατρικής, ή λειτουργικής μονάδας, ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Ανώτατο στέλεχος οικονομικού, τον Αντιπρόεδρο του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, το Γενικό νομικό σύμβουλο, ή το Ανώτατο στέλεχος συμμόρφωσης, όπως έχει οριστεί στον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Ωστόσο, εάν ένας υπάλληλος δεν νιώθει άνετα με το να αναφέρει με τέτοιο τρόπο μια ακατάλληλη, αθέμιτη ή παράνομη συμπεριφορά ή δραστηριότητα που υποψιάζεται, τότε ο υπάλληλος μπορεί να αναφέρει τη συμπεριφορά ή δραστηριότητα άμεσα σε ένα μέλος της Επιτροπής Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας, ή ανώνυμα μέσω της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας της εταιρίας, ή μέσω του της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας της εταιρίας. 3.2 Όχι πιο συχνά από κάθε δεύτερη εργάσιμη ημέρα, ο Αντιπρόεδρος του τμήματος ελέγχου, ή άλλο μέρος της Επιτροπής που έχει διοριστεί από τον Αντιπρόεδρο, θα ανασκοπήσουν τα μηνύματα που έλαβαν στη γραμμή βοήθειας δεοντολογίας και στο γραμμής βοήθειας δεοντολογίας και θα καταγράψουν αυτά τα μηνύματα σε εμπιστευτικό ημερολόγιο που διατηρείται από τον Αντιπρόεδρο και περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα: ημερομηνία του μηνύματος, αριθμό επικοινωνίας ή άλλες πληροφορίες (εάν διατίθενται), σύνοψη των θεμάτων που έχουν εγερθεί, τομείς εργασίας στους οποίους αναφέρεται το θέμα, άτομα που αναγνωρίζονται (εάν ισχύει), πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα θέματα και ημερομηνία αναφοράς, ενέργεια που πρέπει να ληφθεί, ημερομηνία ανταπόκρισης / επίλυσης του θέματος και κατάσταση. 3.3 Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, η Επιτροπή Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας θα συνέρχεται σε σύσκεψη για την ανασκόπηση των θεμάτων που αναγνωρίζονται στο ημερολόγιο και την κατάστασή τους ή διάθεσή τους. 3.4 Τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και πιο συχνά εάν απαιτείται, ο Αντιπρόεδρος του τμήματος ελέγχου θα συντάσσει μια περιληπτική αναφορά ενεργειών προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά με οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με αποκάλυψη ελέγχων και διαδικασιών, ο εσωτερικός έλεγχος σε οικονομικές αναφορές ή σε συναλλαγές σχετιζόμενου μέρους, ο Αντιπρόεδρος του τμήματος ελέγχου θα αναφέρει κάθε τέτοιο θέμα. Ο Αντιπρόεδρος του τμήματος ελέγχου θα παρέχει αντίγραφο κάθε αναφοράς που έχει γίνει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε άλλα μέλη της Επιτροπής. Εταιρική πολιτική υπ' αρ. 10: 3η Αναθ. Σελίδα 2 από 4

4 4. Αντίποινα. 4.1 Οι πολιτικές της εταιρίας απαγορεύουν ρητά οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε υπαλλήλου ο οποίος: (1) αναφέρει, καλή τη πίστη και για νόμιμους λόγους, προκαλεί την αναφορά, ή βοηθά στην έρευνα ύποπτης ακατάλληλης, αθέμιτης, ή παράνομης συμπεριφοράς ή δραστηριότητας απ' οποιονδήποτε στην εταιρία, (2) παρέχει, με νόμιμο τρόπο, ή προκαλεί την παροχή πληροφοριών σε, ή βοηθά στην έρευνα που πραγματοποιείται από οποιαδήποτε ομοσπονδιακή ρυθμιστική ή νομική υπηρεσία ή νομοθετικό σώμα, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών, τους κανονισμούς της Επιτροπής Χρηματιστηρίων και Κινητών Αξιών (SEC) ή τους κανονισμούς ή νόμους που σχετίζονται με απάτη, ή (3) υποβάλει, ή προκαλεί την υποβολή, βοηθά, συμμετέχει, ή παρέχει κατάθεση σε οποιεσδήποτε διαδικασίες που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν για την εν λόγω συμπεριφορά. 4.2 Εάν ένας υπάλληλος πιστεύει ότι αυτός ή αυτή έχει υποστεί αντίποινα (συμπεριλαμβανομένων απειλών ή παρενοχλήσεων), αυτός ή αυτή θα πρέπει να το αναφέρει αυτό στον άμεσο προϊστάμενο ή διευθυντή του / της. Εάν ένας υπάλληλος δεν νιώθει άνετα να αναφέρει τα εν λόγω αντίποινα στον άμεσο προϊστάμενο ή διευθυντή του / της, τότε ο υπάλληλος μπορεί να αναφέρει τα αντίποινα άμεσα σε μέλος της Επιτροπής γραμμής βοήθειας δεοντολογίας ή ανώνυμα μέσω της Γραμμής Βοήθειας Δεοντολογίας της εταιρίας. 5. Έρευνες. 5.1 Μόλις ένας υπάλληλος υποψιαστεί ακατάλληλη, ανήθικη, ή παράνομη συμπεριφορά ή δραστηριότητες αντιποίνων όπως καθορίζονται σ' αυτή την Πολιτική, η εταιρία θα προχωρήσει σε έρευνα και θα κρατήσει τον υπάλληλο ενημερωμένο για την εν λόγω απόφαση, στην έκταση που επιτρέπει ο νόμος ή που είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις περιστάσεις. Ωστόσο, λόγω της εμπιστευτικής φύσης αυτών των ερευνών, μπορεί να μην είναι πιθανό να παρέχονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες της έρευνας ή των ενεργειών που λαμβάνονται. 5.2 Όλες οι έρευνες θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Η εμπιστευτικότητα θα διατηρηθεί στην έκταση που είναι δυνατόν και κατάλληλο σύμφωνα με τις περιστάσεις, εν όψη των σημαντικών θεμάτων προσωπικού απορρήτου όλων των εμπλεκομένων μερών. 5.3 Η εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια όσον αφορά τη διευθέτηση των αποκαλύψεων στοιχείων κάθε υπαλλήλου σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και θα ολοκληρώσει κάθε σχετική έρευνα και όλες τις σχετικές έρευνες εγκαίρως. 5.4 Η εταιρία δεν θα απολύσει, υποβιβάσει, θέσει σε διαθεσιμότητα, απειλήσει, παρενοχλήσει, ή κάνει διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο κατά οποιουδήποτε υπαλλήλου Εταιρική πολιτική υπ' αρ. 10: 3η Αναθ. Σελίδα 3 από 4

5 στους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης που βασίζονται σε οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες του εν λόγω υπαλλήλου σχετικά με την καλόπιστη αναφορά παραπόνων. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ημερομηνία: Από: Stephen P. MacMillan Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρική πολιτική υπ' αρ. 10: 3η Αναθ. Σελίδα 4 από 4

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Delhaize: I Share Line - Ευρωπαϊκή Διαδικασία

Delhaize: I Share Line - Ευρωπαϊκή Διαδικασία Delhaize: I Share Line - Ευρωπαϊκή Διαδικασία I. Εισαγωγή Ο Όμιλος Delhaize και οι θυγατρικές του (εφεξής η «Εταιρεία») έχουν δεσμευτεί μακροπρόθεσμα να διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει.

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει. Η ακεραιότητά μας Η επιτυχία της Baxter βασίζεται στην ατομική υπευθυνότητα για αποτελέσματα και ακεραιότητα. Ασθενείς, ιατροί, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές αλλά και οι υπάλληλοί μας βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»... 4 ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Περίθαλψη Ποιότητας... 10 Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης www.delhaizegroup.com 2 περιεχόμενα μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) μήνυμα του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς

Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης κατά της Διαφθοράς Καθοδήγηση με Ακεραιότητα Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα