ΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 845 ΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Χαρά Γκιούρογλου Αναστάσιος Οικονοµίδης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η διευρωπαϊκή, δια βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση γλωσσών δηµιουργεί σπουδαστές µικτών ικανοτήτων, δηλαδή ποικίλων γνωστικών δεξιοτήτων, ηλικίας, µόρφωσης, και εθνικότητας. Για να ανταποκριθούµε µε επιτυχία στη νέα πρόκληση οµοιογενών τύπων εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, οφείλουµε να προσαρµόσουµε τα συστήµατα αξιολόγησης ξένων γλωσσών στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόµενων. Για το λόγο αυτό η χρήση των Προσαρµοστικών Συστηµάτων Αξιολόγησης (ΠΣΑ) κρίνεται απαραίτητη, καθώς µπορούν να ανταποκριθούν σε εξατοµικευµένες δεξιότητες, προτιµήσεις και επίπεδα. Με τη φιλοσοφία αυτή έχει δηµιουργηθεί η προσαρµοστική δοκιµασία AILA που είναι τεστ κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα. Το παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στα είδη των ερωτήσεων της εξέτασης, εξηγώντας πως αυτά ανταποκρίνονται και προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες των εξεταζό- µενων. Λέξεις Κλειδιά προσαρµοστικές τεχνολογίες, ερωτήσεις αξιολόγησης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη για τη προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας στην Ευρώπη, οδήγησε στην ανάπτυξη κοινών συστηµάτων γλωσσικής αξιολόγησης και πιστοποίησης µε συγκρίσιµους όρους για κάθε κράτος-µέλος της ΕΕ. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (2001) ορίζει τα έξι επίπεδα γλωσσοµάθειας κλιµακωτής δυσκολίας για όλες της χώρες της ΕΕ: Α1 Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης, Α2 Επίπεδο βασικής γνώσης, Β1 Επίπεδο µέτριας γνώσης: Β2 Επίπεδο καλής γνώσης: Γ1 Επίπεδο πολύ καλής γνώσης: Γ2 Επίπεδο άριστης γνώσης. Η ανοµοιοµορφία των µαθητών σήµερα οφείλεται στη δια-πολιτισµική και τη δια-βίου εκπαίδευση, αναγκαία για την «Κοινωνία της Γνώσης». Η νέα µαθησιακή κοινωνία πρέπει να µάθει να οικοδοµεί τη γνώση αυτόνοµα, αξιοποιώντας τις ατοµικές δεξιότητες, ικανότητες, κλίσεις, καθώς δεν υπάρχει συγκεκριµένο µοντέλο µαθητή. Το ίδιο πράττει και η έρευνα στη γλωσσική αξιολόγηση. Η δηµοτικότητα των ΠΣΑ οφείλεται στον µαθητοκεντρικό χαρακτήρα τους, καθώς αυτά µπορούν να προσαρµόζονται στο επίπεδο γνώσης του κάθε εξεταζόµενου. Η εξέταση ΑΙΛΑ είναι ένα προσαρµοστικό

2 846 Πρακτικά Συνεδρίου -Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ τεστ κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, βασισµένο στις κοινές προδιαγραφές της ΕΕ. Το τεστ προσαρµόζεται στην επιλογή ερωτήσεων, δίνοντας στον εξεταζόµενο δυνατότητα επιλογής του τρόπου απάντησης, προσφέροντας βοήθεια στη µητρική γλώσσα και αναγνωρίζοντας γλωσσικά λάθη απροσεξίας. ΠΣΑ στις Ξένες Γλώσσες Κάθε ΠΣΑ οφείλει να διέπεται από τις παραδοσιακές αρχές αξιολόγησης που είναι: αξιοπιστία (reliability), εγκυρότητα (validity), θετική επίδραση στους άµεσα εµπλεκόµενους (impact), πρακτικότητα στη µακροβιότητά της (practicality), αυθεντικότητα (authenticity), δυνατότητα παιδαγωγικής εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων (washback), και επικαιρότητα (currency). Επίσης, είναι θεµιτό να υπάρχει ηλικιακός διαχωρισµός, ανάλογα µε τις γνωστικές δεξιότητες και γλωσσικές ικανότητες που µπορεί να αναπτύξει κάθε ηλικιακή οµάδα υποψηφίων, πολιτισµικός διαχωρισµός, καθώς και διασαφήνιση λόγου για τον οποίο ζητείται πιστοποίηση γλωσσοµάθειας: επαγγελµατικός, ακαδη- µαϊκός, κοινωνικός. Τα Προσαρµοστικά Συστήµατα Γλωσσικής Αξιολόγησης (ΠΣΓΑ) που εξετάζουν τη γλωσσική ικανότητα χρησιµοποιούνται σήµερα από πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Στη πλειοψηφία τους τα ΠΣΓΑ περιέχουν ερωτήσεις µορφής πολλαπλής επιλογής (ΠΕ) για να µετρήσουν µε ακρίβεια την ικανότητα των εξεταζοµένων στο λεξιλόγιο, τη γραµµατική, και τη κατανόηση κειµένων και προφορικού λόγου (Laufer, et al, 2001). Αντιθέτως, η ικανότητα παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου δεν είναι µπορεί να µετρηθεί εύκολα και αξιόπιστα. Οι προσαρµοστικές τεχνολογίες δεν µπορούν να εφαρ- µοστούν σε όλα τα είδη ερωτήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (Lord, 1980). Επίσης, η απαγόρευση της επανεξέτασης προηγού- µενων απαντήσεων, µπορεί να οδηγήσει σε µη αξιόπιστα τελικά αποτελέσµατα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια µιας εξέτασης και άλλοι λόγοι, πέρα της αντικειµενικής γνώσεως - ψυχολογικοί (άγχος, απογοήτευση, ανασφάλεια) φυσικοί (φωτισµός, κούραση) ή προσωπικοί (απόσπαση προσοχής, γλωσσικά λάθη) µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά του εξεταζόµενου σε κάθε ερώτηση, καθώς και το τελικό αποτέλεσµα. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να δράσουν αποµονωµένα ή συλλογικά σε µία ή περισσότερες ερωτήσεις, επηρεάζοντας την έκβαση της εξέτασης. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΓΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: AILA Η προσαρµοστική δοκιµασία AILA είναι ένα τεστ κατάταξης (placement test) στην Αγγλική γλώσσα για Έλληνες εξεταζόµενους. Χωρίζεται σε 4 από τα 6 επίπεδα γλωσσικής ικανότητας (Ε.Π.Π.Ε., 2003), από το Α2 (βασική γνώση) έως το Γ1 (πολύ καλή γνώση) και απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να ελέγξουν σε λίγο χρόνο το επίπεδο της ικανότητάς τους στην Αγγλική γλώσσα. Η AILA επιτρέπει αµφίδροµη προσαρµοστικότητα, και από τη µεριά του συστήµατος και από τη µεριά του εξεταζόµενου. Συγκεκριµένα, σεβόµενη τις ατοµικές ιδιαιτερότητες του κάθε εξεταζόµενου, τα χαρακτηριστικά της δοκιµασίας είναι: η δυνατότητα εξέτασης προσληπτικών γλωσσικών ικανοτήτων (receptive) µέσω ΠΕ, η δυνατότητα εξέτασης παραγωγικών γλωσσικών ικανοτήτων (productive) µέσω ασκήσεων συµπλήρωσης κενού και σύντοµων ερωτήσεων ανοιχτής απάντησης (ΑΑ), η δυνατότητα προεπιλογής από τον

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 847 εξεταζόµενο του τρόπου απόκρισης σε κάθε ερώτηση και η παροχή διευκρίνισης στην Ελληνική γλώσσα σε κάθε ερώτηση. Λόγω του δεδοµένου ότι στις προσαρµοστικές δοκιµασίες, ο εξεταζόµενος δε µπορεί να ελέγξει ξανά τις προηγούµενες απαντήσεις του, υπάρχει: η δυνατότητα του συστήµατος να κατανοεί ορισµένα γλωσσικά λάθη ή αναγραµµατισµούς σε απαντήσεις ανοιχτού τύπου και η δυνατότητα του συστήµατος να δέχεται ως µερικώς σωστές ή να κάνει αποδεκτές εναλλακτικές απαντήσεις ή απαντήσεις που προσεγγίζουν τη σωστή. ΙΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ AILA Η δεξαµενή αντικειµένων (item bank) στην AILΑ αποτελείται από 600 ερωτήσεις (items), ίσος αριθµός των οποίων αντιστοιχεί σε 4 επίπεδα γλωσσοµάθειας (A2, B1, B2, C1). Ανά βαθµίδα γενικού βαθµού δυσκολίας υπάρχουν 150 ερωτήσεις (150*4). Κάθε κατηγορία επιπέδου χωρίζεται σε τρία θεµατικά επίπεδα αυξανόµενης δυσκολίας (a 1-3 ): a1 50 ερωτήσεις γραµµατικής, a2 50 ερωτήσεις λεξιλογίου, a3 50 κειµενικές ερωτήσεις και διαµεσολάβησης. Τέλος, κάθε θεµατικό επίπεδο χωρίζεται σε 5 θεµατικές περιοχές (content areas - c 1-5 ) των 10 ερωτήσεων έτσι ώστε να υπάρχει εναλλαγή γλωσσικών στοιχείων για µεγαλύτερη κάλυψη του γνωστικού αντικειµένου (Σχήµα 1). Υποδείγµατα ερωτήσεων επιπέδου a1: κατανόηση γραµµατικής, µορφολογία γλώσσας Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης είναι η εξέταση της γραµµατικής και της µορφολογίας της γλώσσας-στόχου, που αποτελεί το δοµικό στοιχείο γνώσης στη γλωσσοµάθεια. Οι εξεταζόµενοι οφείλουν να έχουν γνώσεις σχετικά µε την λειτουργία και µορφολογία της γλώσσας σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας και σε κείµενα αυθεντικού λόγου. Οι ερωτήσεις γραµµατικής χωρίζονται σε κατηγορίες γραµµατικών φαινοµένων, όπως είναι τα µέρη του λόγου, οι χρόνοι, τα είδη προτάσεων, οι ρηµατικοί τύποι, οι σύνδεσµοι, και οι ειδικές συντάξεις. Οι ερωτήσεις γραµµατικής στην εξέταση δίνουν τη δυνατότητα στο σύστηµα να εξετάσει την επάρκεια του εξεταζόµενου στη βασική δοµή της γλώσσας-στόχου. Σε κάθε ερώτηση δίδεται εξήγηση στην Ελληνική γλώσσα του εξεταζόµενου γραµµατικού φαινοµένου, ώστε να µπορεί ο εξεταζόµενος να παράγει λόγο επιλέγοντας ΑΑ, και να προχωρήσει γρηγορότερα στην εξέταση (Εικόνα 1).

4 848 Πρακτικά Συνεδρίου -Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Υποδείγµατα ερωτήσεων επιπέδου a2: κατανόηση λεξιλογίου, σηµασιολογία Στο επίπεδο a2 οι εξεταζόµενοι καλούνται να παράγουν ή να επιλέγουν λέξεις στην γλώσσα-στόχο, µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας ανά επίπεδο. Απαιτούνται ειδικότερες γνώσεις στη ξένη γλώσσα, όπως ορθογραφία, κατανόηση νοήµατος, σηµασιολογικά, πραγµατολογικά και πολιτισµικά στοιχεία. Οι λέξεις που επιλέγονται αρχίζουν από λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας για το κατώτερο επίπεδο και σταδιακά το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται µε λέξεις χαµηλής συχνότητας στον ανώτατο βαθµό δυσκολίας. Όπως συµβαίνει στις ερωτήσεις γραµµατικής, και στο επίπεδο a2, εξεταζόµενος έχει την επιλογή να απαντήσει ανοιχτά, µε συµπλήρωση κενού, ή κλειστά, µέσω πολλαπλών επιλογών (Εικόνες 1,2,3). Στη πρώτη περίπτωση το σύστηµα τροφοδοτεί τον εξεταζόµενο µε βοήθεια, ώστε να µπορέσει, εάν γνωρίζει, να παράγει τη σωστή απάντηση, χωρίς να χρειάζεται να τη δει ως µία πολλαπλή επιλογή. Καθώς συχνά γίνονται λάθη βιασύνης η AILA δέχεται γνωστά ορθογραφικά λάθη εάν κριθεί ότι η απάντηση είναι σωστή. Επίσης, επειδή συχνά σε µια ΠΕ κάποια λάθος επιλογή µοιάζει πολύ µε τη σωστή, τόσο που µπορεί να µπερδέψει τον εξεταζόµενο, δίνεται η δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει µε άλλη ερώτηση ίδιας δυσκολίας, αντί να κατέβει επίπεδο (Εικόνα 4).

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 849 Υποδείγµατα ερωτήσεων επιπέδου a3: κατανόηση κειµένων, διαµεσολάβηση Για τη σωστή λειτουργία ενός συστήµατος αξιολόγησης γλωσσικής ικανότητας απαιτείται πέρα από την εξέταση µεµονωµένων γλωσσικών στοιχείων, η εξέταση των σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων των εξεταζόµενων στην γλώσσα-στόχο. Η έννοια της γλώσσας εµπεριέχει και είναι συνυφασµένη µε την επικοινωνία και τη κατανόηση σε πραγµατικές συνθήκες. Στο επίπεδο a3 επέρχεται ο συγκερασµός µεµονωµένων γλωσσικών στοιχείων µε την επίδοση του εξεταζόµενου στην επεξεργασία και κατανόηση της γλώσσας σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας. Υπάρχουν δύο είδη ερωτήσεων: οι κειµενικές και οι ερωτήσεις διαµεσολάβησης. Στις κειµενικές ερωτήσεις αξιολόγησης, ο εξεταζόµενος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης κειµένων και να παράγει λόγο σε διάφορα ερεθίσµατα που του δίνονται. Όπως και στα προηγούµενα επίπεδα, υπάρχει η επιλογή στον τρόπο απάντησης (Σχήµα 2).

6 850 Πρακτικά Συνεδρίου -Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Η διαµεσολάβηση αποτελεί µια επίκαιρη χρήση της γλώσσας-στόχου µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών από µία γλώσσα σε µία άλλη. Στο επίπεδο a3 οι ερωτήσεις διαµεσολάβησης δίδονται στην Ελληνική γλώσσα µε σαφείς διευκρινήσεις για τη µετατροπή τους στην αγγλική. Πρόκειται για µικρές πληροφοριακές προτάσεις και ζητείται από τους εξεταζόµενους να αποδώσουν το νόηµα στη γλώσσα στόχο. Οι ερωτήσεις διαµεσολάβησης περιγράφουν επίσης επικοινωνιακές πράξεις ζητώντας από τον εξεταζόµενο να τις αποδώσει στην αγγλική γλώσσα (Σχήµα 3). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διευρυµένη µαθητική κοινότητα αποτελείται από άτοµα διαφορετικών γνωστικών ικανοτήτων. Για να υπάρχει έγκυρη αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες η νέα γενιά εξετάσεως οφείλει να είναι ευέλικτη, αυτόνοµη και προσαρµοσµένη στις ανάγκες και ικανότητες των εξεταζοµένων. Στο τοµέα αυτό πρωτοστατούν οι προσαρµοστικές τεχνολογίες παρέχοντας εξατοµικευµένες δυνατότητες έγκυρης αξιολόγησης µε περιεχόµενο ερωτήσεων ικανό να εξετάζει προσληπτικές και παραγωγικές ικανότητες, ανταποκρινόµενες στις σύγχρονες απαιτήσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Council of Europe, (2001) Common European Framework of Reference for Languages. Cambridge University Press. Laufer, B. and Y. Yano Understanding unfamiliar words in a text: do L2 learners understand how much they don t understand. Reading in a Foreign Language 13: Lord, F.M. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή για το Κ.Π.Γ. (2003) Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος των εξετάσεων. Αθήνα, Υ.Π.Ε.Π.Θ.

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΕΠΙΠΕ Α Α1 καιι Α2 ΑΘΗΝΑ 2008 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ( ιεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης

Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Κλίμακα αξιολόγησης και μέτρηση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004 Επιστημονική υπεύθυνη: καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη Δράση: Προσδιορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ ΚΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ: Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ: Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου 1

Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου 1 Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου 1 1. Εισαγωγή Ana Elaković-Nenadović - Vojkan Stojičić Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ) L 394/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης, συναισθηµατική νοηµοσύνη και στόχοι. επίτευξης ενηλίκων, κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας

Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης, συναισθηµατική νοηµοσύνη και στόχοι. επίτευξης ενηλίκων, κατά την εκµάθηση µίας ξένης γλώσσας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στρατηγικές γλωσσικής εκµάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα