ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης Ι/Φ Σκαφών ΣΝΔ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης Ι/Φ Σκαφών ΣΝΔ."

Transcript

1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.: Φ.604.4/07/0631 Σ.497 Πειραιάς,12 Mαΐου 2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Ετήσιων Εργασιών Συντήρησης Ι/Φ Σκαφών ΣΝΔ. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/15 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη εργολάβου ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΝΔ Αίθουσα συσκέψεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ως Τεχνική Προδιαγραφή σχετικό (ιστ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Τριανταπέντε χιλιάδες πεντακόσια ΑΝΕΥ ΦΠΑ ευρώ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τρία (3) Ι/Φ σκάφη. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ως Τεχνική Προδιαγραφή σχετικό (ιστ) ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΝΔ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του ΕΙΔΩΝ Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,144%) και (0,1036%) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προστασίας Συμβάσεων ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94 και ΑΡΘΡΟ 64 ν. 4172/13) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% (για νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και 20% (για φυσικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13.

2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: α. Το Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α /1-2-95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/1/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». β. Του Π.Δ. 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου γ. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. δ. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους τους και άλλες. διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α /95). ε. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/ «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β / ) στ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ., (ΦΕΚ 251/Α /70)». ζ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194ΚΑΙ 209), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρα.1 και 2 του άρθρου 22 Α του ν.2362/1995 (Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 3871/2010. η. Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) θ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». ι. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300// ) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από αυτές»,όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/ » (ΦΕΚ Β 1753 ). ια. Τον Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ιβ. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/2008) ιγ. Τον Ν.1418/1984(ΦΕΚ 23/Α/1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν.2229/1994 (ΦΕΚ Α 138), και το Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/ ) ιδ. Του Π.Δ. 378/87 (ΦΕΚ 168/Α/ ) «Περί Οργάνων που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία υποπτεύονται απ αυτό».

3 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ιε. Τον Ν.3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων» ιστ. Την Τεχνική Προδιαγραφή Εργασιών Συντήρησης Ι/Φ Σκαφών ΣΝΔ (Παράρτημα «Α») ιζ. Την Υπουργική Απόφαση /08/1993 (Φ.Ε.Κ. 563/Β/ ) ιη. ΝΑΑ Ζ ΜΑΡ 15/ ΣΝΔ ιθ. ΝΑΑ Z ΑΠΡ 15/ΓΕΝ κ. Διαταγή Δ/ΣΝΔ υπ αρ 279/15 περί συγκρότησης επιτροπών διμήνου.

4 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου αναδειχθεί μειοδότης Ι.Φ. για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης Ι/Φ σκαφών ΣΝΔ. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως εξής: Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 10:00 με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον επιτροπής, στην αίθουσα συσκέψεων Διοικητηρίου ΣΝΔ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΝΔ ΔΕΟΜ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΝΔ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευή και συντήρησης πλοίων, ως ορίζεται στο άρθρο 4 του σχετικού (ιε). 4. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Εργολάβου: α. Εκτέλεση των εργασιών που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον εργοδότη (ΣΝΔ), σύμφωνα με τους όρους, της Διακήρυξης, της Κατακύρωσης, της Σύμβασης και της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ιστ)). β. Διάθεση όλων των μέσων, υπηρεσιών, ευκολιών και υλικών καθώς και πιστοποιητικών και αντιγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργολαβίας συμφώνως της παρούσης και της (ιστ) σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής. γ. Επιδιόρθωση ή αποζημίωση τυχόν ανωμαλιών / ζημιών, εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου. δ. Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης (σε εργασία, ανταλλακτικά για την επισκευή ή/και πλήρη αντικατάσταση με νέο εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα εφόσον το βεβλαμμένο εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα δεν δύναται επισκευασθεί) στα πλαίσια εγγυήσεως καλής λειτουργίας όπως αυτή καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)). 5. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και την Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)) η οποία είναι διαθέσιμη στο αρμόδιο Τμήμα ΣΝΔ (ΔΤΥ/ΣΝΔ), τηλ ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού 6. Το προυπολογιζόμενο κόστος της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τριανταπέντει χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ(35.500,00 ) άνευ ΦΠΑ από τον οποίο απαλλάσεται.

5 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ 7. Η ανάθεση εργολαβίας θέματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΝΔ, μετά την έγκριση της αντίστοιχης πίστωσης και την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης. Ουδεμία υποχρέωση προκύπτει για την σύναψη σύμβασης από πλευράς ΣΝΔ εφόσον δεν εγκριθεί η αντίστοιχη πίστωση. 8. Το χρονοδιάγραμμα διενέργειας του ΠΜΔ και αποσφράγισης των Προσφορών, που περιγράφεται συνοπτικά στο Πίνακα ανωτέρω παραγράφου 2, έχει αναλυτικά ως εξής: α. Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των Προσφορών είναι η και ώρα Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στο γραφείο Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης της ΣΝΔ τις προσφορές τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται το θέμα του διαγωνισμού, στην διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΡΜΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία. β. Οι Φάκελοι «Πιστοποιητικά / Δικαιολογητικά /Δηλώσεις» και «Τεχνική Προσφορά» θα αποσφραγιστούν και θα μονογραφούν από την Τριμελή Επιτροπή διενέργειας ΠΜΔ την και ώρα 10:00. Εάν δεν υπάρχουν οι εν λόγω δύο (2) υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Οι εν λόγω φάκελοι αποσφραγίζονται και εν συνεχεία ελέγχονται για την πληρότητα των περιεχόμενων του από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας του ΠΜΔ, (όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία ανά φύλλο) και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των προσφορών και εν συνεχεία αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών 9. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. ε. Η διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΣΝΔ που εκτελεί τον ΠΜΔ. 10. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρείς (3) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισμένοι φάκελοι επί των οποίων θα αναγράφονται αντιστοίχως τα εξής : α. «Πιστοποιητικά / Δικαιολογητικά /Δηλώσεις» Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

6 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (1) Βεβαίωση από το αρμόδιο Τμήμα της ΣΝΔ (ΔΤΥ/ΣΝΔ), τηλ και ότι έλαβε χώρα επίσκεψη για υποτύπωση των υπό ανάθεση εργασιών (έντυπο υπογεγραμμένο ή τυπωμένο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). (2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 1/ Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, 2/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 3/ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 4/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση. (γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 118/2007). (δ) Να δηλώνεται ότι: 1/ Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και Τεχνικής Προδιαγραφής 2/ Ο υποψήφιος εργολάβος αποδέχεται την δυνατότητα της Υπηρεσίας να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του, για λόγους που δεν καθιστούν δυνατή την κατακύρωση εκτέλεση της εργολαβίας και αφορούν αποκλειστικά την Υπηρεσία. (3) Καταστατικό ή ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας καθώς και παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι εργολάβοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ σχετικού (γ)). (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία αποστολής προσφοράς. (5) Αντίγραφο ισχύουσας απόφασης, κατά την χρονική στιγμή υποβολής της, για συμμετοχή στον ΠΜΔ, η οποία να έχει εκδοθεί από τον κατά τόπο και καθ ύλη αρμόδιο Περιφερειάρχη, ως άρθρου 6 του Ν.3551/2007 που να βεβαιώνει ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων, το οποίο τηρείται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Αναπτύξεως Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. (2) του άρθρου 1 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α ) και κατ επιλογή της επιχειρήσεως, από Υπηρεσία του άρθρου 4 του Ν.3551/2007 εδάφιο (α ), στα διοικητικά όρια της οποίας η επιχείρηση αυτή έχει την καταστατική της έδρα ή ασκεί τη δραστηριότητα της και από το οποίο επίσης να προκύπτει ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας είναι συναφές ως προς το πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού. (6) Εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9000.

7 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (6) Επίσης να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης δύο (2) τουλάχιστον ανάλογων έργων δηλαδή: (α) Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών επιφανείων σκαφών κατασκευασμένων από GRP (Glass Reinforced Polyester) (β) Να μην έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για τον εν λόγω αντίστοιχο έργο το οποίο θα πρέπει να ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού και εντός των προδιαγραφών ποιότητας. (γ) Το αποδεικτικό στοιχείο να είναι βεβαίωση περαίωσης του έργου (όχι μόνο η Σύμβαση ή η Κατακύρωση) όπως για παράδειγμα: 1/ πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής 2/ δήλωση πελάτη-ιδιώτη για ιδιωτικές επιχειρήσεις (7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: (α) Μέχρι και την υποβολή της προσφοράς, οι εταίροι (εναλλακτικά οι διαχειριστές, πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι για περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ή ΑΕ) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. (1) του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς επίσης και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. (β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την διάρκεια της εργολαβίας είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και ότι θα καταβληθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. (γ) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της εργολαβίας βεβαίωση από τον εργολάβο που θα αφορά προσωπικό που τυχόν θα εργαστεί στη ΣΝΔ, με τα εξής στοιχεία: 1/ Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. 2/ Α.Μ.Κ.Α. 3/ Αριθμός Ταυτότητας 4/ Εφόσον είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού φορέα να το δηλώσουν. (δ) Θα προσκομίσει με την ανάληψη της εργολαβίας κατάσταση προσωπικού που τυχόν εργαστεί εντός ΣΝΔ, θεωρημένη από την αντίστοιχη Επιθεώρηση Εργασίας. (ε) Θα προσκομίσει με την ανάληψη της εργολαβίας πίνακα με τα οχήματα καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των οδηγών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια αυτής. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλλει για κάθε όχημα αντίγραφα ΚΤΕΟ, ασφαλιστηρίου και πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας. (στ) Ο εργολάβος θα δύναται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά εγγράφου ενημερώσεως από την ΣΝΔ άμεσα (με προειδοποίηση μίας (1) εργάσιμης ημέρας και οπωσδήποτε όχι σε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης ανάθεσης της εργολαβίας) και θα δύναται να προχωρήσει άμεσα σε έναρξη των εργασιών της εργολαβίας. (ζ) Ο εργολάβος έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ιστ) ) καθώς και της παρούσης Διακήρυξης. (8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: (α) Ο εργολάβος ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό / υλικά του ή του εργοδότου ή το προσωπικό / υλικά οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας και μέχρις παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί.

8 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (β) Ο εργολάβος πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και τυχόν άλλα μέτρα που κρίνει ότι επαυξάνουν την ασφάλεια του προσωπικού και των υλικών (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κοκ). (γ) Ο εργολάβος αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη μετά την περάτωση της εργολαβίας και πριν την υπογραφή των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εργασιών, εντός τριών (3) ημερών να καθαρίσει το χώρο του σημείου εργασίας από κατάλοιπα παντός είδους που παραμένουν ως αποτέλεσμα της δικής του εργασίας και θα μεταφέρει με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα εκτός ΣΝΔ. Επιπρόσθετα σε περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων αποβλήτων ότι αυτά θα διαχειρισθούν με μέριμνα του εργολάβου και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπα ι κή νομοθεσία προκειμένου αποφευχθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και περιβάλλον. (9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών ότι δε θα χρησιμοποιούν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει περιέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. (10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά τη διάρκεια της εργολαβίας συμπεριλαμβανόμενης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους. (11) Ο μειοδότης εργολάβος που του ανατίθεται δημόσια εργολαβία/προμήθεια, υποχρεούται να δηλώνει ρητώς, με Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχεται το δικαίωμα της Υπηρεσίας να αυξομειώνει την ανάθεση κατά ποσότητα έργου που υπολογίζεται ως ποσοστό 30% επί του ποσού μειοδοσίας της εργολαβίας θέματος, λαμβανομένου υπ όψιν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις συμφώνως άρθρου 21 ΠΔ 118/07. β. «Τεχνική Προσφορά» Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται: (1) Όλα τα πιστοποιητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κοκ που αναγράφονται στην σχετική (ιστ) Τεχνική Προδιαγραφή. (2) Τυχόν διάφορα τεχνικά στοιχεία, περιγραφές και prospectus, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία απαιτούνται από την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας. (3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) Κατέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (συμφώνως της Υπουργικής Απόφασης /08/1993), τεχνογνωσία και προσωπικό (σε πλήθος και τεχνογνωσία συμπεριλαμβανόμενων και των υπεργολάβων) ώστε να πραγματοποιήσει την εν λόγω εργολαβία (β) Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι της σχετικής (ιστ) Τεχνικής Προδιαγραφής (4) Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα παρέχει κάλυψη έναντι ατυχήματος (ατομικές βλάβες ή και ομαδικό ατύχημα - αστική ευθύνη) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ρητώς ότι αναλαμβάνει να την υποχρέωση να υποβάλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μετά την υπογραφή της Σύμβασης και προ έναρξης των εργασιών με ευθύνη του μειοδότη εργολάβου.

9 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ (5) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και δοκιμών καλής λειτουργίας, το οποίο θα περιέχει τις εργασίες των πινάκων που παρατίθενται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)) Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα, κατόπιν έγκρισης ή τροποποίησης από την ΣΝΔ μετά από συνεννόηση με τον μειοδότη εργολάβο, θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευθύνη του εργολάβου και υπό την επίβλεψη την επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών. Για οποιαδήποτε απόκλιση,προγραμματισμένη ή έκτακτη, εκ μέρους του εργολάβου θα πρέπει να ενημερώνεται η ΣΝΔ εγγράφως. Τα δικαιολογητικά ανωτέρω παραγράφων 10.α. και 10.β. υποβάλλονται στους αντίστοιχους φακέλους και θεωρούνται έγκυρα (επί ποινή απορρίψεως) εφόσον είναι είτε πρωτότυπα, είτε επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε καθαρά και ευανάγνωστα αντίγραφα των δύο προηγούμενων περιπτώσεων. γ. «Οικονομική Προσφορά» Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται: (1) Η οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος του έργου (εκτέλεση του συνόλου των εργασιών συνόλου που περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)), εκτέλεση δοκιμών, εγγύηση καλής λειτουργίας) (2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι : (α) Αποδέχεται ότι η πληρωμή του μειοδότη εργολάβου, που θα υπογράψει την Σύμβαση με την ΣΝΔ, θα καταβληθεί μόνο μετά παράδοσης/περαίωσης του συνόλου του έργου,όπως περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)), και την υπογραφή των πρωτοκόλλων Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, ενώ δεν γίνεται να καταβληθεί πληρωμή για μέρος του έργου. (β) Κάθε εργασία που θα εκτελεσθεί και κάθε ανταλλακτικό που θα παρασχεθεί (στα πλαίσια ολοκλήρωσης του έργου και της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης του της Σύμβασης και του Έργου) θα συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (σε εργασία και ανταλλακτικά) διάρκειας όπως αναγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)) αρχόμενης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας. (3) Κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα και την Τεχνική Προδιαγραφή ((σχετικό (ιστ)). 11. Ο εργολάβος πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση του προς τους όρους της παρούσης Διακήρυξης καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής, οφείλει να εκτελέσει την εργολαβία, σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων του εργοδότου. 12. Εφόσον η εργασία ή μέρος αυτής εκτελείται εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος και το προσωπικό του, θα υπόκειντο στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Ναυτικής Υπηρεσίας. 13. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας ΣΝΔ και από την επιτροπή παρακολούθησης της εργολαβίας, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος αναστολής ή διακοπής των εργασιών δεν θα επιτρέπει στον εργολάβο να διαφοροποιεί μονομερώς τον προγραμματισμό/χρονοδιάγραμμα της εργολαβίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΣΝΔ. 14. Διακίνηση αντικειμένου: Εφόσον και σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, απαιτηθεί η διακίνηση αντικειμένου από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις

10 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ του εργολάβου και αντίστροφα, αυτή πραγματοποιείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου, της Υπηρεσίας υποχρεούμενης να εκδώσει άδεια εξαγωγής και άδεια διελεύσεως των πλωτών ή χερσαίων μέσων μεταφοράς του εργολάβου. Ειδικότερα: α. Για την εισαγωγή των Αντικειμένων Για την εισαγωγή των αντικειμένων (υλικών, εργαλείων μηχανημάτων) ο εργολάβος οφείλει να παραδίδει σε τρία (3) αντίγραφα, στο φυλάκιο εισόδου, δελτίο αποστολής ή άλλο έγκυρο συνοδευτικό έντυπο της εταιρείας, στο οποίο θα αναγράφονται: (1) To είδος και η ποσότητα των αντικειμένων. (2) Προορισμός Υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθούν. (3) Αριθμός αναθέσεως της σχετικής εργασίας (FAX ή έγγραφο). (4) Αριθμός αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού. Μετά τον σχετικό έλεγχο, θα θεωρούνται και τα τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίου το ένα (1), θα κρατείται στο φυλάκιο εισόδου, το δεύτερο (2) θα παραδίδεται στο Τμήμα αναθέσεως της εργασίας και το τρίτο (3) θα παραμένει στον εργολάβο. β. Εξαγωγή Αντικειμένων Για την εξαγωγή των αντικειμένων ο εργολάβος θα υποβάλλει από την προηγούμενη μέρα, στο Τμήμα αναθέσεως εργασιών, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται: (1) To είδος και η ποσότητα των αντικειμένων που πρόκειται να εξαχθούν. (2) Υπηρεσία από όπου προέρχονται. (3) Δελτίο Αποστολής με το οποίο έχουν εισαχθεί. (4) Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού. Στη συνέχεια, το Τμήμα αναθέσεως θα εκδίδει υπηρεσιακό έντυπο (δελτίο εισακτέων ή επανεισακτέων υλικών) το οποίο θα παραδίδεται από τον εργολάβο στο φυλάκιο εξόδου. Σημείωση: Η φόρτωση των προς εξαγωγή αντικειμένων θα γίνεται παρουσία αρμοδίων που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η διακίνηση των αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 15. Διακίνηση προσωπικού: Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΣΝΔ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στη περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις τις υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού εργατικού προσωπικού σε εγκαταστάσεις του ΠΝ υφίσταται τυποποιημένη χρονική καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΝ. 16. Ο εργολάβος υποχρεούται κατά την αποχώρησή του από το χώρο στον οποίο εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες εργολαβίας, να έχει μεριμνήσει για την τακτοποίηση του

11 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ χώρου αποδίδοντάς του την τάξη και την λειτουργικότητα που είχε κατά το χρόνο άφιξης του συνεργείου προς εκτέλεση εργασιών. 17. Η ανέγερση ικριωμάτων ή χρήση γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή χρήση κατάλληλου αναβατορίου σε οιονδήποτε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της ΣΝΔ αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου όπως και όλες οι βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 18. Κάθε υποψήφιος Εργολήπτης / Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφος 2, εδάφιο δ, σχετικού (β). 19. Θα πρέπει να παρέχεται Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών (συντήρησης ή επισκευής) καθώς και Εγγύηση των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιστ)), αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργολαβίας και περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικών /εξαρτημάτων/ συσκευών/ μηχανημάτων στα πλαίσια εγγυήσεως το νέο ανταλλακτικό/εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούριο και όχι μεταχειρισμένο και η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ίδιο με το αντικατασταθέν ανταλλακτικό/εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα και συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ιστ)). Λοιπά στοιχεία περί Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Εγγύησης προϊόντων/ανταλλακτικών ως αυτά περιγράφονται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 20. Οι υποψήφιοι εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό συμφώνως σχετικού (ιζ). 21. Σας γνωρίζεται ότι στην οικονομική σας προσφορά θα πρέπει: α. Να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες υπέρ του δημοσίου κρατήσεις (8% φόρος εισοδήματος(για νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και 20% (για φυσικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13.) β. Να μην εμπεριέχεται ο ΦΠΑ. 22. Οικονομικές προσφορές α. Θα είναι διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών ενώ ο εργολάβος δεσμεύεται για την διατήρηση αυτών χωρίς αναπροσαρμογή έως και την περαίωση της εργολαβίας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. β. Οι τιμές των προσφορών, θα δοθούν σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

12 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ γ. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς οι προμηθευτές δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. δ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της κανονικότητας ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ε. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 23. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εκτελεσθούν εργασίες ανώτερης από των προδιαγραφών ποιότητας και μεγαλύτερου κόστους το επιπλέον κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο. 24. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εργολάβου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του σχετικού (γ) και τα άρθρα 49 και 61 του σχετικού (ιβ). Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο εργολάβος κατ αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση (όχληση) και στην συνέχεια σε επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού που ορίζεται μετά απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από πρόταση της απολαμβάνουσας την εργολαβία υπηρεσίας και των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του εργολάβου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω σχετικών (γ) και (ιβ). 25. Καθόσον ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΣΝΔ ορίζονται ως καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εργασιών, έναρξης των δοκιμών παραλαβής και παραλαβής των σκαφών χωρίς παρατηρήσεις ως προκύπτουν από το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο της Τεχνικής Προδιαγραφής. Ουδεμία παράταση της προθεσμίας παράτασης της παραλαβής του έργου δεν είναι αποδεκτή πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Σχετικά με τις προθεσμίες και τις παρατάσεις που αφορούν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ισχύουν τα οριζόμενα σε σχετικά (γ) και (ιβ) εφόσον αυτά δεν αντιτίθενται στα καθοριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, Τεχνική Προδιαγραφή και την Σύμβαση που θα συναφθεί. Η ΣΝΔ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να εγκρίνει παράταση των προθεσμιών παράτασης του έργου πλην της περίπτωσης ανωτέρας βίας και οπωσδήποτε κατόπιν υποβολής σχετικής όχλησης από τον εργολάβο τουλάχιστον πέντε (5) εργασίμων ημερών προ της λήξης έκαστης προθεσμίας. 26. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εργολάβος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφονται τα εξής: α. Η επωνυμία του υπεργολάβου β. Η περιγραφή του τμήματος του έργου που προτίθεται ο υποψήφιος εργολάβος να αναθέσει σε υπεργολάβο γ. Η ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης συνεργασίας

13 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ δ. Η υποχρέωση για προσκόμιση αντιγράφου της δήλωσης συνεργασίας σε περίπτωση ανάληψης του έργου Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν όλο ή εν μέρει, όπως καθορίζονται στη Διακήρυξη και στην Τεχνική Προδιαγραφή. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται μεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής. 27. Ο μειοδότης εργολάβος θα προσκομίσει με την ανάθεση της εργολαβίας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης ύψους 10% επί της τιμής μειοδοσίας (άνευ ΦΠΑ) η οποία θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της ΣΝΔ (ΔΤΥ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργολαβίας και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον έξι μηνών. Περιεχόμενο και λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στις διατάξεις του άρθρου 25 του σχετικού (γ). 28. Ο μειοδότης εργολάβος θα προσκομίσει με την ανάθεση της εργολαβίας Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του Έργου ύψους 5% επί της τιμής μειοδοσίας (άνευ ΦΠΑ) η οποία θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της ΣΝΔ (ΔΤΥ) οπωσδήποτε μετά την λήξη της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και εφόσον δεν εκκρεμούν αξιώσεις εγγυήσεως από πλευράς ΣΝΔ (Warranty Claims). Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον πέντε ετών. Περιεχόμενο και λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στις διατάξεις του άρθρου 25 του σχετικού (γ). 29. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά την διαγωνιστική διαδικασία (τεχνική προδιαγραφή, διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευομένη με αποδεικτικό παραβόλου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του σχετικού (γ) και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριμένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου με βάση την οποία ασκείται. 30. Γενικώς για όλες τις διαδικασίες που δεν καταγράφονται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη και την Τεχνική Προδιαγραφή ισχύουν πρωτίστως τα προβλεπόμενα σε σχετικό (γ). 31. Παρακαλούμε όπως για την συμμετοχή σας στον Π.Μ.Δ. μας γνωρίσετε μέσω τηλεομοιοτυπίας σε τμήμα ΔΤΥ/ΣΝΔ (αριθ. φαξ.: ) στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοματεπώνυμο αριθμός ταυτότητας αριθμός κυκλοφορίας οχήματος) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την είσοδο σας στη ΣΝΔ, προκειμένου εκδοθεί άδεια εισόδου. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από αλλοδαπής καταγωγής προσωπικό δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση άδειας εισόδου για τους λόγους που προαναφέρονται σε ανωτέρω παράγραφο 15. Υποναύαρχος Γ.Λεβέντης ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ

14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ Ι/Φ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΝΔ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτούμενες εργασίες για την συντήρηση των Ι/Φ σκαφών της ΣΝΔ καθώς και το πλαίσιο / απαιτήσεις (από πλευράς ΣΝΔ) εκτέλεσης των εργασιών αυτών. 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΥΛΙΚΩΝ Ι/Φ ΣΟΡΟΚΟΣ Α. Γενικές εργασίες 1 Ανέλκυση / καθέλκυση σκάφους Β. Εργασίες γάστρας Βαφές εξωτερικών επιφανειών 1 Υδροβολή υφάλων 2 Βαφή γάστρας: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο1 3 Βαφή εξάλων: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο2 4 Αντικατάσταση ψευδαργύρων (ανοδίων) Γ. Μηχανολογικές εργασίες 1 Service μηχανής YANMAR: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο3 Επιπλέον αντικατάσταση πάνελ οργάνων και διακόπτη εκκινήσεως μηχανής 2 Έλεγχος - Συντήρηση αξονικού συστήματος /συστήματος ώσεως (αναστροφέας - άξονας - έλικα): Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο4 Επιπλέον θα εκτελεσθεί ειδική συντήρηση (εξάρμωση, γρασάρισμα κτλ) για την συγκεκριμένη έλικα (τύπου GORI) 3 Επιστόμια γάστρας: α. Αντικατάσταση συνόλου επιστομίων γάστρας β. Επανατοποθέτηση με υγρό Teflon και συντήρηση εξωτερικής επιφάνειας (επίτριψη με βούρτσα που δεν αλλοιώνει την επιφάνεια) και βαφή με σπρέι βερνικιού. 4 Καθάρισμα οπών γάστρας και επανατοποθέτηση πλαισίων, με κόλλα πολυουρεθάνης. Δ. Εργασίες σεντίνων Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο5 Ε. Ηλεκτρολογικές εργασίες 1 Φώτα ναυσιπλοΐας: α. Ανακαλωδίωση και αντικατάσταση των φανών ναυσιπλοΐας ιστού με νέους LED, κατάλληλους για τον τύπο και το μήκος του σκάφους. β. Αντικατάσταση λοιπών φανών ναυσιπλοΐας (ΑΡ και ΔΕ πλευρικών, Κορώνης, Εφίστιου) με νέους LED κατάλληλους για τον τύπο και το μήκος του σκάφους. 1

15 γ. Αλλαγή θέσης εγκατάστασης ΠΡ φανών ναυσιπλοΐας σε κατάλληλες βάσεις, η θέση των οποίων θα υποδειχθεί από αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ. 2 Εργάτης αγκύρας: α. Εξάρμοση, αντικατάσταση ψυκτρών (καρβουνάκια) κινητήρα (μοτέρ), τοποθέτηση γράσου ναυτικού τύπου (marine) στον άξονα του μειωτήρα και αντικατάσταση βαλβολίνης. Δοκιμή ορθής λειτουργίας με φορτίο σε μέγιστο βάθος αγκυροβολίας και επισκευή εφόσον απαιτηθεί. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω εργάτης παρουσιάζει κραδασμούς κατά την λειτουργία του. β. Αντικατάσταση κομβίων χειρισμού με νέα και σωστή εφαρμογή (στεγανοποίηση/στερέωση) γ. Τοποθέτηση (κατόπιν προμήθειας ή κατασκευής συμφώνως κατάλληλων προδιαγραφών) καλύμματος εισόδου καδένας άγκυρας ώστε να επιτευχθεί στεγανοποίηση καταστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο. 3 Η/Τ Αντλίες σεντινών: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο6 4 α. Εξάρμοση και συντήρηση εκκινητή (μίζα) μηχανής και φορτιστή συσσωρευτών (δυναμό-alternator) (επιθεώρηση - καθαρισμός αντικατάσταση ψυκτρών). β. Επανάρμοση και εκτέλεση δοκιμών (μέτρηση τάσης και ρεύματος φόρτισης κατά τη λειτουργία της μηχανής στο ρελαντί) 5 Έλεγχος καλής λειτουργίας GPS και τυχόν επισκευή/αντικατάσταση με ομοίου τύπου κατάλληλο για χρήση σε ΙΦ σκάφη. 6 α. Έλεγχος πίνακα διανομής ηλεκτρικής ισχύος αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων. β. Επισκευή και εκ νέου ενεργοποίηση συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος από ρεύμα ξηράς. Επιθεώρηση, εντοπισμός προβλημάτων και αποκατάσταση/αντικατάσταση εξαρτημάτων. Έλεγχος στεγανότητας εξωτερικού ρευματολήπτη και αντικατάσταση του με νέο στεγανό ναυτικού τύπου (marine) με βιδωτό καπάκι σε περίπτωση πλημμελούς στεγανότητας. 7 Αντικατάσταση φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας (λυχνίες πυρακτώσεως) σε καμπίνες και κλίνες, με νέα LED αντίστοιχης φωτεινότητας. 8 Εγκατάσταση κατάλληλων διόδων διέλευσης καλωδιώσεων πάσης φύσεως στο εξωτερικό κατάστρωμα ώστε να μην υφίστανται εκτεθειμένα καλώδια κατόπιν υποδείξεως αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ. 9 Εγκατάσταση ψηφιακής πυξίδας η οποία να διασυνδεθεί με το υφιστάμενο ανεμόμετρο ώστε το ανεμόμετρο να παρέχει ένδειξη αληθούς ανέμου. ΣΤ. Εργασίες καταστρωμάτων -Σύστημα πηδαλιούχησης 1 Ιστός (κατάρτι): α. Επιθεώρηση ιστού / αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων β. Τοποθέτηση αντισκωριακού υγρού και γράσου συντήρησης σε όλους τους εντατήρες και στα τερματικά σημεία (όρια) των συρματοσχοίνων. 2 Επισκευή νομέα σκάντζας ιστού: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 9 3 Καταπακτές α. Έλεγχος κατάστασης/αντικατάσταση ελαστικών στεγανοποίησης: 2

16 Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 7 β. Αντικατάσταση καταπακτής άνωθεν καθόδου: ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 8 4 Βιντζιρέλα: α. Επιθεώρηση. β. Συντήρηση (καθαρισμός με κατάλληλο χημικό και εφαρμογή γράσου κατάλληλων προδιαγραφών) 5 Στηλίδια ρέλια- βάσεις στήριξης: α. Εξάρμοση και επιθεώρηση για φθορές ως εξής: (1) Στρεβλώσεις (2) Ρωγματώσεις (3) Οπές πύρων και συρματοσχοίνων με αυξημένες ανοχές (πέραν του 10% από τη διάμετρο του πύρου/ συρματοσχοίνου) (4) Στις ανωτέρω περιπτώσεις να εκτελεσθεί αντικατάσταση ή σε ειδικές περιπτώσεις επισκευή. Σε περίπτωση επισκευής το τελικό προϊόν θα παραληφθεί από το αρμόδιο προσωπικό της ΣΝΔ, εφόσον έχει ποιότητα επισκευής, εφάμιλλης με νέο υλικό. β. Επανατοποθέτηση και εφαρμογή/στερέωση με νέους πύρους στο σύνολο τους. 6 Πηδάλιο: α. Επιθεώρηση συρματόσχοινων και αλυσίδας μετάδοσης κίνησης από την «κιθάρα» πηδαλίου στη ρόδα παρουσία αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ. Αντικατάσταση αυτών εφόσον παρουσιάζουν φθορές. β. Αντικατάσταση του σύρματος που συγκρατεί τα «όρια» (stop) του πηδαλίου με νέο ανοξείδωτο (ιnox)). 7 Baby stay α. Εξάρμοση βάσης β. Μελέτη συστήματος απορροής υδάτων γ. Εφαρμογή συστήματος απορροής υδάτων κατόπιν έγκρισης αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ δ. Επανατοποθέτηση «baby stay» συμφώνως προδιαγραφών Z. Εργασίες Συστημάτων Υγιεινής 1 Τουαλέτες: Αντικατάσταση service kit σε σύνολο τουαλετών. 3

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ι/Φ ΜΑΙΣΤΡΟΣ Α. Γενικές εργασίες 1 Ανέλκυση / καθέλκυση σκάφους Β. Εργασίες γάστρας Βαφές εξωτερικών επιφανειών 1 Υδροβολή υφάλων 2 Βαφή γάστρας: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο1 3 Αντικατάσταση ψευδαργύρων (ανοδίων) Γ. Μηχανολογικές εργασίες 1 Service μηχανής VOLVO PENTA: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο3 Επιπλέον: α. Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού και αντικατάσταση του καλύμματος των ιμάντων που έχει υποστεί θραύση. β. Αντικατάσταση πάνελ οργάνων και διακόπτη εκκινήσεως μηχανής 2 Έλεγχος - Συντήρηση αξονικού συστήματος /συστήματος ώσεως (αναστροφέας - άξονας - έλικα): Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο4 3 Επιστόμια γάστρας: α. Αντικατάσταση συνόλου επιστομίων γάστρας β. Επανατοποθέτηση με υγρό Teflon και συντήρηση εξωτερικής επιφάνειας (επίτριψη με βούρτσα που δεν αλλοιώνει την επιφάνεια) και βαφή με σπρέι βερνικιού. 4 Καθάρισμα οπών γάστρας και επανατοποθέτηση πλαισίων με κόλλα πολυουρεθάνης. Δ. Εργασίες σεντινών Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο5 Ε. Ηλεκτρολογικές εργασίες 1 Φώτα ναυσιπλοΐας: α. Ανακαλωδίωση και αντικατάσταση των φανών ναυσιπλοΐας ιστού με νέους LED κατάλληλους για τον τύπο και το μήκος του σκάφους β. Αντικατάσταση λοιπών φανών ναυσιπλοΐας (ΑΡ και ΔΕ Πλευρικών, Κορώνης, Εφίστιος) με νέους LED κατάλληλους για τον τύπο και το μήκος του σκάφους γ. Αλλαγή θέσης εγκατάστασης ΠΡ φανών ναυσιπλοΐας σε κατάλληλες βάσεις και σε θέση που θα υποδειχθεί από αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ. 2 α. Εξάρμοση εργάτη άγκυρας, αντικατάσταση ψυκτρών (καρβουνάκια) κινητήρα (μοτέρ), τοποθέτηση γράσου ναυτικού τύπου (marine) στον άξονα του μειωτήρα και αντικατάσταση βαλβολίνης. Δοκιμή ορθής λειτουργίας με φορτίο σε μέγιστο βάθος αγκυροβολίας και επισκευή εφόσον απαιτηθεί. β. Αντικατάσταση κομβίων χειρισμού με νέα και σωστή εφαρμογή (στεγανοποίηση/στερέωση) 3 Η/Τ Αντλίες σεντινών: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο6 4

18 4 α. Εξάρμοση και συντήρηση εκκινητή (μίζας) μηχανής και φορτιστή συσσωρευτών (δυναμό-alternator) (επιθεώρηση - καθαρισμός αντικατάσταση ψυκτρών). β. Εκ νέου άρμοση και εκτέλεση δοκιμών (μέτρηση τάσης και ρεύματος φόρτισης κατά τη λειτουργία της μηχανής στο ρελαντί) 5 Έλεγχος καλής λειτουργίας GPS και τυχόν επισκευή/αντικατάσταση με ομοίου τύπου κατάλληλο για χρήση σε ΙΦ σκάφη. 6 α. Έλεγχος πίνακα διανομής ηλεκτρικής ισχύος αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων β. Επισκευή και εκ νέου ενεργοποίηση συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος από την ξηρά. Επιθεώρηση, εντοπισμός προβλημάτων και αποκατάσταση. Έλεγχος στεγανότητας εξωτερικού ρευματολήπτη και αντικατάσταση του με νέο στεγανό ναυτικού τύπου (marine) με βιδωτό καπάκι σε περίπτωση πλημμελούς στεγανότητας. 7 Αντικατάσταση φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας (λυχνίες πυρακτώσεως) σε καμπίνες και κλίνες, με νέα LED αντίστοιχης φωτεινότητας. 8 Εγκατάσταση κατάλληλων διόδων διέλευσης καλωδιώσεων πάσης φύσεως στο εξωτερικό κατάστρωμα ώστε να μην υφίστανται εκτεθειμένα καλώδια κατόπιν υποδείξεως αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ. ΣΤ. Εργασίες καταστρωμάτων-σύστημα πηδαλιούχησης 1 Ιστός (κατάρτι): α. Επιθεώρηση ιστού / αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων β. Τοποθέτηση αντισκωριακού υγρού συντήρησης σε όλους τους εντατήρες και στα τέρματα (όρια) των συρματόσχοινων γ. Έλεγχος στα πριτσίνια της μάτσας και εγκατάσταση νέων. (κατόπιν υποδείξεως αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ) 2 Επισκευή νομέα σκάντζας ιστού: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 9 3 Καταπακτές α. Έλεγχος κατάστασης/αντικατάσταση ελαστικών στεγανοποίησης: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 7 β. Αντικατάσταση καταπακτής άνωθεν καθόδου: ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 8 4 Βιντζιρέλα: α. Εξάρμοση κι επιθεώρηση. β. Συντήρηση (καθαρισμός με κατάλληλο χημικό και εφαρμογή γράσου κατάλληλων προδιαγραφών) γ. Επανατοποθέτηση με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης και καινούριες βίδες 5 Στηλίδια ρέλια- βάσεις στήριξης: α. Εξάρμοση και επιθεώρηση για φθορές ως εξής: (1) Στρεβλώσεις (2) Ρωγματώσεις (3) Οπές πύρων και συρματόσχοινων με αυξημένες ανοχές (πέραν του 10% από τη διάμετρο του πύρου/ συρματόσχοινου) (4) Στις ανωτέρω περιπτώσεις να εκτελεσθεί αντικατάσταση ή σε ειδικές περιπτώσεις επισκευή. Σε περίπτωση επισκευής το τελικό προϊόν θα παραληφθεί από το αρμόδιο προσωπικό της ΣΝΔ, εφόσον έχει ποιότητα επισκευής, εφάμιλλης με νέο υλικό. β. Επανατοποθέτηση και εφαρμογή/στερέωση με νέους πύρους 5

19 στο σύνολο τους. 6 Πηδάλιο: α. Επιθεώρηση συρματόσχοινων και αλυσίδας μετάδοσης κίνησης από την «κιθάρα» πηδαλίου στη ρόδα παρουσία αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ. Αντικατάσταση αυτών εφόσον παρουσιάζουν φθορές. β. Αντικατάσταση του σύρματος που συγκρατεί τα «όρια» (stop) του πηδαλίου με νέο ανοξείδωτο (inox)). Z. Εργασίες Συστημάτων Υγιεινής 1 Τουαλέτες: Αντικατάσταση service kit στο σύνολο των τουαλετών. 6

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ι/Φ ΟΣΤΡΙΑ Α. Γενικές εργασίες 1 Ανέλκυση / καθέλκυση σκάφους Β. Εργασίες γάστρας 1 Υδροβολή υφάλων 2 Βαφή γάστρας: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο1 3 Αντικατάσταση ψευδαργύρων (ανοδίων) Γ. Μηχανολογικές εργασίες 1 Service μηχανής MITSUBISHI: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο3 2 Έλεγχος - Συντήρηση αξονικού συστήματος /συστήματος ώσεως (αναστροφέας - άξονας - έλικα): Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο3 3 Επιστόμια γάστρας: α. Αντικατάσταση συνόλου επιστομίων γάστρας β. Επανατοποθέτηση με υγρό Teflon και συντήρηση εξωτερικής επιφάνειας (επίτριψη με βούρτσα που δεν αλλοιώνει την επιφάνεια) και βαφή με σπρέι βερνικιού. 4 Καθάρισμα οπών γάστρας και επανατοποθέτηση με κόλλα πολυουρεθάνης. Δ. Εργασίες σεντινών Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο5 Ε. Ηλεκτρολογικές εργασίες 1 Φώτα ναυσιπλοΐας: α. Αντικατάσταση φανών ναυσιπλοΐας (ΑΡ και ΔΕ Πλευρικών, Κορώνης, Εφίστιος) με νέους LED κατάλληλους για τον τύπο και το μήκος του σκάφους β. Αλλαγή θέσης εγκατάστασης ΠΡ φανών ναυσιπλοΐας σε κατάλληλες βάσεις και σε θέση που θα υποδειχθεί από αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ. 2 α. Εξάρμοση εργάτη άγκυρας, αντικατάσταση ψηκτρών (καρβουνάκια) κινητήρα (μοτέρ), τοποθέτηση γράσου (marine) στον άξονα του μειωτήρα και αντικατάσταση βαλβολίνης. Δοκιμή ορθής λειτουργίας με φορτίο σε μέγιστο βάθος αγκυροβολίας και επισκευή εφόσον απαιτηθεί. β. Αντικατάσταση κομβίων χειρισμού με νέα και σωστή εφαρμογή (στεγανοποίηση/στερέωση) 3 Η/Τ Αντλίες σεντινών: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο6 4 α. Εξάρμοση και συντήρηση εκκινητή (μίζα) μηχανής και φορτιστή συσσωρευτών (δυναμό-alternator) (επιθεώρηση - καθαρισμός αντικατάσταση ψυκτρών). β. Εκ νέου άρμοση και εκτέλεση δοκιμών (μέτρηση τάσης και ρεύματος φόρτισης κατά τη λειτουργία της μηχανής στο ρελαντί) 5 Έλεγχος καλής λειτουργίας GPS και τυχόν επισκευή/αντικατάσταση με ομοίου τύπου κατάλληλο για χρήση σε ΙΦ σκάφη. 6 α. Έλεγχος πίνακα διανομής ηλεκτρικής ισχύος αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων 7

21 β. Επισκευή και εκ νέου ενεργοποίηση συστήματος παροχής ηλεκτρικής ισχύος από ρεύμα ξηράς. Επιθεώρηση, εντοπισμός προβλημάτων και αποκατάσταση. Έλεγχος στεγανότητας εξωτερικού ρευματολήπτη και αντικατάσταση του με νέο στεγανό ναυτικού τύπου (marine) με βιδωτό καπάκι σε περίπτωση πλημμελούς στεγανότητας. 7 Αντικατάσταση φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας (λυχνίες πυρακτώσεως) σε καμπίνες και κλίνες, με νέα LED αντίστοιχης φωτεινότητας. 8 Εγκατάσταση κατάλληλων διόδων καλωδιώσεων πάσης φύσεως στο εξωτερικό κατάστρωμα ώστε να μην υφίστανται εκτεθειμένα καλώδια κατόπιν υποδείξεως αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ. 9 Εγκατάσταση ανεμοδείκτη με συνεργαζόμενο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί η αληθής κατεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου ΣΤ. Εργασίες καταστρωμάτων-σύστημα πηδαλιούχησης 1 Ιστός (κατάρτι): α. Επιθεώρηση ιστού / αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων β. Τοποθέτηση αντισκωριακού υγρού συντήρησης σε όλους τους εντατήρες και στα τέρματα (όρια) των συρματόσχοινων γ. Έλεγχος στεγανότητας στο σημείο εισόδου του στο κατάστρωμα και αποκατάσταση παρατηρήσεων. 2 Καταπακτές Έλεγχος κατάστασης /αντικατάσταση ελαστικών στεγανοποίησης: Ως ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο 7 3 Βιντζιρέλα: α. Εξάρμοση κι επιθεώρηση. β. Συντήρηση (καθαρισμός με κατάλληλο χημικό και εφαρμογή γράσου κατάλληλων προδιαγραφών) γ. Επανατοποθέτηση με χρήση κόλλας πολυουρεθάνης και καινούριες βίδες 4 Στυλίδια ρέλια- βάσεις στήριξης: α. Εξάρμοση και επιθεώρηση για φθορές ως εξής: (1) Στρεβλώσεις (2) Ρωγματώσεις (3) Οπές πύρων και συρματόσχοινων με αυξημένες (πέραν του 10% από τη διάμετρο του πύρου/ συρματόσχοινου) (4) Στις ανωτέρω περιπτώσεις να εκτελεσθεί αντικατάσταση ή σε ειδικές περιπτώσεις επισκευή. Σε περίπτωση επισκευής το τελικό προϊόν θα παραληφθεί μόνο εφόσον από το αρμόδιο προσωπικό της ΣΝΔ κριθεί ότι έχει ποιότητα επισκευής εφάμιλλη νέου υλικού. β. Επανατοποθέτηση και εφαρμογή/στερέωση με νέους πύρους στο σύνολο τους. 5 Πηδάλιο: Επιθεώρηση και έλεγχος για διαρροές υδραυλικού ελαίου. Σε περίπτωση που υφίστανται διαρροές να γίνει μόνιμη αποκατάσταση αυτών ανεξαρτήτως αιτίου/βλάβης. Z. Εργασίες Συστημάτων Υγιεινής 1 Τουαλέτες: Αντικατάσταση service kit στο σύνολο των τουαλετών. 8

22 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο1: α. Προεργασία επιφάνειας (1) Τρίψιμο με έκκεντρο μηχάνημα (CE) προκειμένου καταστεί δυνατή η επίστρωση βαφή (2) Αναγόμωση/εξομάλυνση επιφανειών προ εφαρμογής της βαφής που να δίνουν απολύτων λεία επιφάνεια χωρίς ατέλειες. β. Εφαρμογή βαφής (1) Μία (1) στρώση προπαρασκευαστικού χρώματος ( primer) (2) Δύο (2) στρώσεις αντιρρυπαντικού υφαλοχρώματος (μουράβια) (3) Μία (1) επιπλέον στρώση αντιρρυπαντικού υφαλοχρώματος στην γραμμή της ισάλου (από το άνω όριο της γραμμής γ. Η απόχρωση του υφαλοχρώματος θα είναι μαύρη και η βαφή να γίνει με χρήση μηχανήματος τύπου airless. δ. Όλα τα χρώματα/υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (primer, μουράβια, στόκος κτλ) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για σκάφη κατασκευασμένα από GRP και συμβατά μεταξύ τους. Ειδικά το αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα θα πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμενο και να παρέχει προστασία από την ανάπτυξη θαλάσσιας ρύπανσης για σκάφη που πλέον με ταχύτητες 8-20 knots. Κατάλληλα πιστοποιητικά ( θα πρέπει να παραδοθούν σε αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ προ εφαρμογής τους καθώς και θα συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς της Διακήρυξης). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο2: Βαφή πλευρικών επιφανειών εξάλων: α. Θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία, μεθοδολογία και διασφάλιση ποιότητας υλικών ως σε ανωτέρω ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο1. β. Η τελική βαφή θα είναι στις υφιστάμενες αποχρώσεις/ διχρωμία (μπλε λευκό σε αποχρώσεις RAL κατόπιν υποδείξεως του μειοδότη εργολάβου και εγκρίσεως από αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ) γ. Προμήθεια και εφαρμογή στις πλευρές των εξάλων (κατόπιν υποδείξεως αρμόδιου προσωπικού ΣΝΔ) γραμμάτων (κατάλληλου μεγέθους και χρωματισμού) συμφώνως των υφιστάμενων τα οποία θα αντικατασταθούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Νο3 α. Αντικατάσταση λιπαντελαίου και φίλτρου ελαίου. Λήψη δείγματος ελαίου και παράδοση του σε αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ. β. Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου και φίλτρου υδατοπαγίδας γ. Αντικατάσταση ιμάντων φορτιστή συσσωρευτών (δυναμό-alternator) και αντλίας νερού (τεμ: 2) δ. Ρύθμιση βαλβίδων ε. Καυστήρες: Εξάρμοση, αντικατάσταση προστομίων, έλεγχος πίεσης ψεκασμού (πρεσάρισμα), άρμοση. (θα παρασχεθεί έντυπο καταγραφής πιέσεως ψεκασμού) στ. Έλεγχος αντικραδασμικών μηχανισμών βάσης μηχανής. ζ. Έλεγχος ευθυγράμμισης μηχανής με αξονικό σύστημα. η. Αντικατάσταση στροφείου (impeller) αντλίας θαλάσσης και στεγανοποιητικού παρεμβύσματος (φλάντζα). θ. Αντικατάσταση σωληνίσκων πετρελαίου με νέους κατάλληλης πιστοποίησης (θα παραδοθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά προ εγκατάστασης τους) 9

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/8/0772 Σ. 571 Πειραιάς,12 Μαΐου 2016 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πλυντηρίου Πιάτων Επαγγελματικού Τύπου για την Κάλυψη Αναγκών Τραπεζαρίας ΣΝΔ

ΘΕΜΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πλυντηρίου Πιάτων Επαγγελματικού Τύπου για την Κάλυψη Αναγκών Τραπεζαρίας ΣΝΔ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581383 Φ.604.4/20/1475 Σ. 1036 Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/16. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διαγωνιστική Διαδικασία με ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ώρα: 13:30 ΣΝΔ ΔΤΥ- ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/16. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διαγωνιστική Διαδικασία με ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ώρα: 13:30 ΣΝΔ ΔΤΥ- ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/9/1417 Σ. 1013 Πειραιάς,4 Αυγούστου 2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ Ι/ΠΙΣΤΝΑΤΟ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ, ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τηλέφ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77Ε/16 Φ.600/77Ε/Σ.77Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα βασικά στοιχεία του εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Τα βασικά στοιχεία του εβδομαδιαίου προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα: Aνήκει στο Φ.604/3/0173/Σ. 99/26-01-17/ΣΝΔ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ -ΛΕΒΗΤΩΝ- ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ:ΓΕΝ - ΔΝΕ-N.B. KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ Αριθ.Φ.830/6/15 Αριθ.Σχ.: 98 ΚΟΙΝ: Τους αναγραφόμενους Πόρος: 19-02-15 Στον Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Β/16 Φ.604/45/16/Σ.547//28-07-16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001070052 2013-05-21

13PROC001070052 2013-05-21 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.292 82.11.124 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 112/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1β Πορταριάς 30, ΤΚ 11523 Αθήνα Τηλ. (εξωτ.) : 2106552502 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β FAX : 2106560086

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΖΦ4691ΩΓ-ΡΜΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 12.06.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/64/3143 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα