Ορίζοντας τη βιώσιµη αλιεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορίζοντας τη βιώσιµη αλιεία"

Transcript

1 Τα κριτήρια της Greenpeace για τη βιώσιµη αλιεία Ορίζοντας τη βιώσιµη αλιεία Βιώσιµη ορίζεται η αλιεία της οποίας οι πρακτικές µπορούν να συνεχιστούν επ αόριστον χωρίς να µειώνεται η δυνατότητα του στοχευόµενου είδους να διατηρεί τον πληθυσµό του σε υγιή επίπεδα, και χωρίς να έχει δυσµενείς επιπτώσεις σε άλλα είδη εντός του οικοσυστήµατος συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπων λόγω της αφαίρεσης της τροφής τους, της τυχαίας θανάτωσής τους, ή της καταστροφής του φυσικού τους περιβάλλοντος. 1 Όταν µιλάµε για αλιεία ή αλιευτική δραστηριότητα, είτε αναφερόµαστε γενικά στην οµάδα αλιέων που στοχεύουν ένα συγκεκριµένο πληθυσµό ενός είδους (για παράδειγµα, η αλιεία µπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα ή η αλιεία µακρύπτερου τόνου στο Νότιο Ατλαντικό), είτε αναφερόµαστε πιο συγκεκριµένα στο είδος, τον πληθυσµό και την αλιευτική µέθοδο που χρησιµοποιείται, ή ακόµα και στο στόλο µίας συγκεκριµένης χώρας (για παράδειγµα, η νορβηγική αλιεία µπακαλιάρου µε απλάδια στη Βόρεια Θάλασσα, ή η αλιεία των Ηνωµένων Πολιτειών µακρύπτερου τόνου µε παραγάδι στο Νότιο Ατλαντικό). Όταν αυτά τα κριτήρια εφαρµόζονται στον ευρύτερο ορισµό, όλα τα µέρη της αλιείας πρέπει να είναι βιώσιµα. Όταν εφαρµόζονται στον πιο συγκεκριµένο ορισµό, οι σωρευτικές επιπτώσεις της αλιείας άλλων ειδών ή στόλων στην περιοχή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Τα κριτήρια της Greenpeace για τη βιώσιµη αλιεία βασίζονται στον Κώδικα εοντολογίας για Υπεύθυνη Αλιεία 2 του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων (FAO) και εφιστούν την προσοχή σε κάποια από τα βασικά περιβαλλοντικά ζητήµατα που συνδέονται µε την αλιεία. Το κεντρικό µήνυµα του κώδικα εµπεριέχεται στις πρώτες δύο γενικές αρχές: 1. «Τα κράτη και οι χρήστες των ζωντανών υδάτινων πόρων πρέπει να προστατεύουν τα υδάτινα οικοσυστήµατα. Το δικαίωµα στην αλιεία φέρει µαζί του την υποχρέωση για αλιεία µε υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσµατικά η προστασία και διαχείριση των ζωντανών υδάτινων πόρων». 2. «Η διαχείριση της αλιείας πρέπει να προωθεί τη διατήρηση της ποιότητας, ποικιλότητας και διαθεσιµότητας των αλιευτικών πόρων σε ικανές ποσότητες για τις παρούσες και τις µέλλοντικές γενιές, στα πλαίσια της διατροφικής ασφάλειας, της ανακούφισης της φτώχιας και της βιώσιµης ανάπτυξης. Τα µέτρα διαχείρισης δε θα πρέπει να διασφαλίζουν µόνο την προστασία των στοχευόµενων ειδών, αλλά επίσης των ειδών που ανήκουν στο ίδιο οικοσύστηµα ή συνδέονται µε ή εξαρτώνται από τα είδη-στόχους». Ο κώδικας τονίζει την ανάγκη για ισχυρή, συντονισµένη και αποτελεσµατική διαχείριση και προστασία των πόρων από όλους τους χρήστες, καθώς και την ανάγκη για συνεργατική έρευνα, µε στόχο τη βελτίωση της επιστηµονικής και τεχνικής γνώσης γύρω από την αλιεία, συµπεριλαµβανοµένης της αλληλεπίδρασής της µε το οικοσύστηµα. Ο κώδικας κάνει ιδιαίτερο λόγο για την ανάγκη εφαρµογής µίας προληπτικής προσέγγισης στην προστασία και διαχείριση, βασισµένης στα βέλτιστα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη «την παραδοσιακή γνώση για τους πόρους και τα ενδιαιτήµατα, καθώς και σχετικούς περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες». Προειδοποιεί ότι «η απουσία επαρκούς

2 επιστηµονικής πληροφόρησης δε θα έπρεπε να εκλαµβάνεται ως λόγος για την καθυστέρηση ή την αποτυχία στη λήψη µέτρων για την προστασία των ειδών-στόχων, των σχετιζόµενων ή εξαρτώµενων ειδών και των µη στοχευόµενων ειδών και του περιβάλλοντός τους». Το 2002, στην Παγκόσµια ιάσκεψη για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις συµφώνησαν στην εφαρµογή του Κώδικα εοντολογίας για την Υπεύθυνη Αλιεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων, µε στόχο την αποκατάσταση των ιχθυαποθεµάτων διεθνώς µέχρι το υστυχώς οι κυβερνήσεις απέχουν ακόµα πολύ από την επίτευξη αυτού του στόχου. Όχι µόνο θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, αλλά επιπλέον υπονοµεύουν τα βασικά δικαιώµατα των εκατοµµυρίων ανθρώπων που εξαρτώνται από τη θάλασσα για την τροφή και την επιβίωσή τους. Οι βιοµηχανικές κοινωνίες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους µε τη θάλασσα. Είναι άµεση η ανάγκη για µία γρήγορη και θεµελιώδη µετάβαση προς µία οικολογικά υπεύθυνη, χαµηλών επιπτώσεων αλιεία. Επίσης απαιτείται αντίστοιχα προσαρµογή στα µοντέλα κατανάλωσης. Η Greenpeace εργάζεται για µία ουσιαστική µετατροπή στην αλιευτική παραγωγή, από τις µεγάλης κλίµακας, εντάσεως κεφαλαίου και µε καταστροφικές µεθόδους, στην αλιεία µικρότερης κλίµακας, οργανωµένης γύρω από τις κοινότητες, εντάσεως εργασίας, η οποία θα χρησιµοποιεί οικολογικά υπεύθυνη, επιλεκτική αλιευτική τεχνολογία και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τους την ατελή µας γνώση για τον τρόπο λειτουργίας των περίπλοκων οικοσυστηµάτων. Η Greenpeace πιστεύει ότι οι αρχές που εκφράζονται εδώ είναι επιτεύξιµες, και ότι αν εφαρµοστούν θα υπάρξουν πολύ µεγάλα οφέλη, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις αλιευτικές κοινότητες. Για την επίτευξή τους όµως απαιτούνται ευρύτατες θεσµικές, κοινωνικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Η κλίµακα και η πολυπλοκότητα της αλιευτικής κρίσης πολύ απλά σηµαίνουν ότι δε µπορεί να υπάρξει µια απλή λύση. Κάθε αλιευτική δραστηριότητα έχει µοναδικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται, τα είδη που αλιεύονται, τη φύση του υπό εκµετάλλευση περιβάλλοντος, και το είδος της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται. Για κάποιες αλιευτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα τη µικρής κλίµακας τοπική αλιεία, τα µόνα στοιχεία που είναι επί του παρόντος διαθέσιµα αφορούν τα είδη-στόχους και την αλιευτική µέθοδο µπορεί να µην υπάρχουν επιστηµονικά στοιχεία για την κατάσταση του πληθυσµού, τα ποσοστά αλιείας ή τις ευρύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ενώ αυτές οι αλιευτικές δραστηριότητες µπορεί να µην πληρούν τα κριτήρια της Greenpeace ως προς τη βιωσιµότητά τους, συχνά έχουν µικρότερες επιπτώσεις από τις αλιευτικές δραστηριότητες µεγαλύτερης κλίµακας, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τις τοπικές κοινότητες. Συνεπώς, προτρέπουµε τους εµπόρους ψαριών και τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν την τοπική αλιεία µικρής κλίµακας προς τη βελτίωση της βιωσιµότητάς της. Τα κριτήρια που παρατίθενται στη συνέχεια περιγράφουν µε λεπτοµέρεια τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει η βιώσιµη αλιεία. Πολλές µεταρρυθµίσεις πρέπει να λάβουν χώρα σε ένα ευρύτερο εθνικό και διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι απαραίτητες αλλαγές για την επίτευξη και προστασία της βιώσιµης

3 αλιείας. Αυτές περιλαµβάνουν νοµοθεσία για την υποχρέωση διενέργειας αξιολογήσεων κινδύνου πριν την έναρξη νέων αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και πολιτικές που να διασφαλίζουν ότι η εξαγωγή της αλιευτικής παραγωγής ενός κράτους δε γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος ή των εγχώριων καταναλωτικών αναγκών, ενώ παράλληλα δεν προκαλούν σηµαντικές δυσµενείς κοινωνικές ή πολιτισµικές επιπτώσεις. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στην έκθεση της Greenpeace Principles fr eclgically respnsible lw impact fisheries. Μάιος 1998 Μια πιο λεπτοµερής παρουσίαση των κριτηρίων που χρησιµοποιεί η Greenpeace για την αξιολόγηση των λιγότερο βιώσιµων αλιευτικών πρακτικών, περιλαµβάνεται στα «Κόκκινα Κριτήρια της Greenpeace για τη µη βιώσιµη αλιεία», τα οποία βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της βιώσιµης αλιείας; 1. Η διαχείριση της βιώσιµης αλιείας γίνεται από µία οικοσυστηµική προοπτική 4 Ακολουθεί τον Κώδικα εοντολογίας του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης. Η προφύλαξη θα πρέπει να αυξάνεται όσο µειώνεται η διαθεσιµότητα επιστηµονικών στοιχείων. Όπου τα επιστηµονικά στοιχεία ή άλλες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης είναι ανεπαρκή για να προσδιορίσουν τις πιθανές επιπτώσεις της αλιείας στους πληθυσµούς και το οικοσύστηµα στο οποίο ανήκουν, η αλιευτική δραστηριότητα θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα πολύ µικρό ποσοστό της χαµηλότερης εκτίµησης ως προς τη βιοµάζα του πληθυσµού, εν αναµονή ολοκληρωµένης έρευνας και ανάλυσης. Θέτει ξεκάθαρους στόχους για την εφαρµογή της χρήσης θαλάσσιων καταφυγίων ως µέρος του σχεδίου διαχείρισης. Τα θαλάσσια καταφύγια θα πρέπει να λειτουργούν ως ένας µηχανισµός προστασίας αντιπροσωπευτικών ενδιαιτηµάτων, να επιτρέπουν την αποκατάσταση ενδιαιτηµάτων που έχουν υποστεί βλάβες, να επιτρέπουν την αποκατάσταση των ιχθυοπληθυσµών, να λειτουργούν ως «µάρτυρες» ή περιοχές σύγκρισης για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της αλιείας σε παρόµοια ενδιαιτήµατα, και να αποτελούν ένα είδος ασφάλειας έναντι της αποτυχίας διαχείρισης εκτός των θαλασσίων καταφυγίων. Έχει σταθερές διαδικασίες παρακολούθησης τόσο για τις περιβαλλοντικές όσο και για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Έχει ένα ευέλικτο σχέδιο διαχείρισης που επιτρέπει τη διόρθωση πιθανών σφαλµάτων ή προβληµάτων, µόλις αυτά εντοπιστούν. 2. Η βιώσιµη αλιεία συµβάλλει στην προστασία ευάλωτων ειδών και ενδιαιτηµάτων. ε δραστηριοποιείται σε ευάλωτες περιοχές ή ενδιαιτήµατα, στα οποία οι αλιευτικές δραστηριότητες µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, την παραγωγικότητα ή την ιδιαίτερη δοµή και λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. εν έχει αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσµούς προστατευόµενων, απειλούµενων ή σε κίνδυνο ειδών, ή στην αποκατάστασή τους. Παρακολουθεί στενά στην περιοχή όπου λαµβάνουν χώρα οι αλιευτικές δραστηριότητες τους πληθυσµούς όλων των ειδών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόµενα, απειλούµενα ή σε κίνδυνο στους αντίστοιχους εθνικούς

4 καταλόγους ή στην Κόκκινη Λίστα της ιεθνούς Ένωσης για τη ιατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) (στις κατηγορίες «υπό απειλή» έως «σε κρίσιµο κίνδυνο»), µε στόχο να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς τους πληθυσµούς, είτε άµεσα µέσω της αλίευσής τους ως παρεµπίπτοντα αλιεύµατα, είτε έµµεσα µέσω της µείωσης βασικών θηραµάτων. Το σχέδιο διαχείρισης επιτρέπει την άµεση αντίδραση για την παύση της αλιείας, σε ολόκληρη ή σε µέρος της περιοχής, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία για αρνητικές επιπτώσεις. Περιλαµβάνει την προστασία σηµαντικών περιοχών, όπως οι περιοχές αναπαραγωγής και τα νηπιοτροφεία. 3. Η βιώσιµη αλιεία διατηρεί τους πληθυσµούς όλων των στοχευόµενων ειδών σε υγιή επίπεδα ε στοχεύει συρρικνωµένους πληθυσµούς (µε βιοµάζα χαµηλότερη από ένα πραγµατικό επίπεδο προφύλαξης), και δεν αλιεύει σε ποσοστά που προκαλούν κίνδυνο µείωσης του αποθέµατος (θνησιµότητα πάνω από ένα πραγµατικό επίπεδο προφύλαξης). εν έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή της σύνθεσης του πληθυσµού ως προς την ηλικία, τη γενετική και το φύλο, σε βαθµό ώστε να θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Παρακολουθεί τακτικά τους πληθυσµούς. Ακολουθεί τις συστάσεις των αρµόδιων επιστηµονικών φορέων, κατ ελάχιστο. Θέτει «σηµεία αναφοράς του κατώτατου ορίου» ή «προληπτικά όρια», τόσο για τη βιοµάζα όσο και για τα ποσοστά αλιείας, ως σηµεία ενεργοποίησης, για να διασφαλίσει ότι τα οριακά σηµεία αναφοράς ή η µέγιστη βιώσιµη απόδοση δεν παραβιάζονται συµπτωµατικά. Όταν αυτά ξεπερνιούνται, το σχέδιο διαχείρισης επιτρέπει µία άµεση αντίδραση για τη µείωση των ποσοστών αλιείας (όπου η θνησιµότητα έχει ξεπεράσει τα προληπτικά όρια), ή την παύση της αλιείας µέχρι την αποκατάσταση του πληθυσµού (όπου η βιοµάζα έχει πέσει κάτω από τα προληπτικά όρια). Θέτει θετικά σηµεία αναφοράς στόχου, ένα βασικό στοιχείο του Κώδικα 5 του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων, για επίπεδα αλιείας που επιτρέπουν την αποκατάσταση και τη διατήρηση των αποθεµάτων σε ένα υψηλό επίπεδο που λαµβάνει υπόψη τόσο την ανθρώπινη χρήση όσο και το οικοσύστηµα ως σύνολο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τίθενται σαφή χρονοδιαγράµµατα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για είδη που αργούν να αναπτυχθούν και γεννούν λίγους απογόνους, καθώς και για τα είδη που αποτελούν τροφή για άλλα ψάρια (όπως η ρέγκα, η φρίσσα του Ατλαντικού, το καλαµάρι και το κριλ), τα οποία υπάρχουν σε αφθονία, αλλά οι πληθυσµοί τους αποτελούν βασικό θήραµα για πολλά µεγαλύτερα θαλάσσια είδη, ενώ παράλληλα κυµαίνονται ευρέως κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις, και εποµένως απαιτούν ευρύτερη προληπτική διαχείριση. Για να επιτευχθεί αυτό, τα στοχευόµενα είδη πρέπει να διατηρούνται σε ένα υψηλό ποσοστό της βιοµάζας 6 που θα διέθεταν εφόσον δεν αλιεύονταν. Έχει ένα σχέδιο διαχείρισης που διασφαλίζει ότι όταν η αλιευτική δραστηριότητα στοχεύει διαφορετικά είδη, όλα τα είδη εκτιµώνται θέτοντας σε προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα ή/και λιγότερο υγιή αποθέµατα. 4. Η βιώσιµη αλιεία χρησιµοποιεί επιλεκτικές αλιευτικές µεθόδους

5 ε χρησιµοποιεί καταστροφικές αλιευτικές µεθόδους 7, όπως εκρηκτικά και δηλητήρια, ή τράτες βυθού (σε αυτές περιλαµβάνονται οι τράτες βυθού µε «πόρτες», οι γαριδότρατες, οι δοκότρατες και οι δράγες). ε χρησιµοποιεί µη επιλεκτικές αλιευτικές µεθόδους που έχουν ως αποτέλεσµα υψηλά ποσοστά (πάνω από 10% του βάρους) παρεµπιπτόντων αλιευµάτων νεαρών ατόµων και ειδών µη στόχων ή µη εµπορικών ειδών, ή υπεραλιευµένων ειδών οποτεδήποτε (δηλαδή σε κάθε καλάδα ξεχωριστά) κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας. Παρεµπίπτοντα αλιεύµατα που ανέρχονται στο 10% οποιασδήποτε καλάδας πρέπει να τεθούν ως κριτήριο που να προϋποθέτει απόσυρση από την περιοχή και µία µικρότερη, δοκιµαστική σειρά αλιευτικών εργαλείων στην επόµενη περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά παρεµπιπτόντων αλιευµάτων θα παραµείνουν χαµηλά. εν απορρίπτει στη θάλασσα θαλάσσια είδη νεκρά ή χωρίς ελπίδα επιβίωσης. Χρησιµοποιεί αλιευτικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριµένη θαλάσσια περιοχή όπου λαµβάνει χώρα η αλιευτική δραστηριότητα, και χρησιµοποιεί όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης (για παράδειγµα κλειστές περιοχές, ισορροπηµένη σύνθεση ποσοστώσεων για αλίευση διαφορετικών ειδών), µε στόχο την ελαχιστοποίηση της τυχαίας αλίευσης ειδών µη στόχων. Εκφορτώνει το σύνολο των αλιευµάτων, µαζί µε τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα που είναι νεκρά, ή δεν έχουν ελπίδες επιβίωσης αν ξαναριχτούν στη θάλασσα. ιασφαλίζει ότι τα ζωντανά είδη που αλιεύονται τυχαία ξαναρίχνονται αµέσως στη θάλασσα, εφόσον η κατάστασή τους προϋποθέτει υψηλές πιθανότητες επιβίωσης. ιαθέτει ένα σχέδιο διαχείρισης που επιτρέπει µία άµεση αντίδραση για την παύση της αλιείας, ή κάποιων περιοχών, όταν αλιεύονται µεγάλοι αριθµοί νεαρών ατόµων ή ειδών µη στόχων. ιαθέτει µεθοδολογία καταγραφής των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, η οποία είναι υπόλογη (δηλαδή χρησιµοποιεί παρατηρητές πάνω στα σκάφη) και µία ρυθµιστική δοµή που µειώνει τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα µε το χρόνο. είχνει ότι το ετήσιο µέσο ποσοστό εκφόρτωσης νεαρών ατόµων, µη στοχευόµενων ή µη εµπορεύσιµων ειδών, ή υπεραλιευµένων ειδών είναι µηδενικό ή ελάχιστο (µικρότερο από 5% του βάρους). Περιλαµβάνει µέτρα για την ελαχιστοποίηση της απώλειας, και για τη διασφάλιση της άµεσης ανάκτησης όπου αυτό είναι δυνατό, του αλιευτικού εξοπλισµού, µε στόχο να αποφευχθεί η «αλιεία φάντασµα». 5. Η βιώσιµη αλιεία διατηρεί τη βιοποικιλότητα που συνδέεται µε την αλιευτική δραστηριότητα. εν προκαλεί ουσιαστικές αλλαγές στο οικοσύστηµα (όπως τροφική κλιµάκωση ή αλλαγές στην κατάσταση του οικοσυστήµατος), ούτε συνδέεται µε πρακτικές που µπορούν να τις προκαλέσουν 8. Παρακολουθεί τακτικά τις ευρύτερες επιπτώσεις στο οικοσύστηµα, ώστε να αποφύγει ουσιαστικές αλλαγές, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις σχέσεις θηράµατοςθηρευτή των ειδών στόχων. 6. Η βιώσιµη αλιεία ελαχιστοποιεί τη χρήση ενέργειας, χηµικών και την παραγωγή απορριµµάτων σε όλες τις λειτουργίες της.

6 ε χρησιµοποιεί χλωροφθοράνθρακες (CFCs), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), υδροφθοράνθρακες (HFCs) ή άλλες ψυκτικές ουσίες που κατααστρέφουν το όζον. Χρησιµοποιεί όλες τις εναλλακτικές στα χηµικά, µη τοξικές ουσίες που είναι διαθέσιµες, ώστε να ελαχιστοποιήσει τη χρήση τοξικών ή βιοσυσσωρεύσιµων ουσιών. Ανακυκλώνει, επαναχρησιµοποιεί ή επανεπεξεργάζεται όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην αλίευση, αποθήκευση και µεταφορά των αλιευµάτων στο σηµείο πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας, όπου είναι δυνατό µε περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Ελαχιστοποιεί τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Περιλαµβάνει µέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης απορριµµάτων (συµπεριλαµβανοµένων καυσίµων, λαδιών µηχανής και πλαστικών) στη θάλασσα. 7. Η βιώσιµη αλιεία λειτουργεί µε κοινωνικά και οικονοµικά δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο. εν αλιεύει σε περιοχές όπου τα προβλήµατα µε την Παράνοµη, Λαθραία και Άναρχη αλιεία (IUU) είναι τόσο µεγάλα 9 ώστε οι υπάρχοντες κανονισµοί και σχέδια διαχείρισης να υπονοµεύονται σοβαρά. Λειτουργεί σύµφωνα µε τους εκάστοτε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόµους και κανονισµούς. Αναφέρει στις αρµόδιες αρχές πρακτικές Παράνοµης, Λαθραίας και Άναρχης αλιείας που τυχόν γίνονται αντιληπτές κατά την αλιευτική δραστηριότητα. Προσφέρει οικονοµική υποστήριξη, όπου αυτό είναι δυνατό, για την παρακολούθηση, έλεγχο και επιτήρηση που στόχο έχουν να διασφαλίσουν ότι οι κανονισµοί και τα σχέδια διαχείρισης εφαρµόζονται και ακολουθούν τις πιο πρόσφατες σχετικές προβλέψεις. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία αναφορικά µε τα αλιεύµατα, τις εκφορτώσεις και άλλα σχετικά και τα παρέχει για επιστηµονική παρακολούθηση και διαχείριση της αλιείας. Απαιτεί αξιολογήσεις για κοινωνικές επιπτώσεις και επίλυση των αρνητικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον κοινωνικό ιστό 10 των τοπικών πληθυσµών. Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Σέβεται τις Βασικές Συµβάσεις του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO) 11 Εµπλέκει όλους τους ενδιαφερόµενους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα τις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία για την τροφή και την επιβίωσή τους. Περιλαµβάνει συµφωνίες ισότιµης πρόσβασης, οι οποίες προστατεύουν τη διατροφική ασφάλεια των τοπικών πληθυσµών, όπου αυτό τίθεται ως ζήτηµα. Εκπαιδεύει και προσλαµβάνει ντόπιους, όπου αυτό είναι δυνατό. Περιλαµβάνει διακανονισµούς για ισότιµη κατανοµή των αγαθών 12. Προσφέρει δίκαιους µισθούς, δηλαδή ένα δίκαιο ποσοστό των κερδών πώλησης των αλιευµάτων, ή όπου αυτό βρίσκει εφαρµογή, µισθούς οι οποίοι είναι τουλάχιστον ίσοι ή µεγαλύτεροι από τον υψηλότερο βασικό µισθό ή από το µέσο όρο του µισθού που δίνεται στην περιοχή για παρόµοιες δραστηριότητες. Εφαρµόζει µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, κατ ελάχιστο στα επίπεδα που προβλέπει ο νόµος. ιασφαλίζει την πρόσβαση των εργαζοµένων σε υπηρεσίες υγείας όπου αυτό είναι δυνατό.

7 8. Η βιώσιµη αλιεία µπορεί να προσφέρει πλήρη ιχνηλασιµότητα για όλα τα αλιεύµατα, από το σηµείο αλίευσης µέχρι την αγορά. Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την προέλευση των ειδών, συµπεριλαµβανοµένων της περιοχής αλίευσης και της αλιευτικής µεθόδου. Χρησιµοποιεί όλες τις διαθέσιµες διασυνδεδεµένες µεθόδους ιχνηλασιµότητας (συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης GPS και του διαδικτύου) για όλα τα µεγάλα σκάφη (η εφαρµογή τους στην παράκτια και µικρής κλίµακας αλιεία δεν είναι απαραίτητη), σαν µέρος ενός αξιόπιστου συστήµατος επισήµανσης και παρακολούθησης εγγράφων τα οποία δε µπορούν να παραποιηθούν. Βιβλιογραφικές αναφορές 1 Για ένα ευρύτερο ορισµό της βιωσιµότητας, βλ.: Jhnstn P, Everard M, Santill D, Rbèrt KH. Reclaiming thedefinitin f sustainability.envirnmental Science and Pllutin Research14 (1): FAO (1995). Cde f cnduct fr respnsible fisheries. Rme, Italy: Fd and Agriculture Organisatin fthe United Natins. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Οκτώβριος UN (2002). Reprt f the Wrld Summit n Sustainable Develpment. Jhannesburg, 26 Aug 4 Sept 2002.United Natins, New Yrk, NY, USA. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Οκτώβριος [βλ. σελ. 23, άρθρο 31] 4 Η οικοσυστηµική διαχείριση είναι µία διαχειριστική προσέγγιση, η οποία: Ενσωµατώνει οικολογικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους και αναγνωρίζει τους ανθρώπους ως βασικά συστατικά του οικοσυστήµατος Λαµβάνει υπόψη τα οικολογικά, και όχι µόνο τα πολιτικά, σύνορα Λαµβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα των φυσικών διαδικασιών και των κοινωνικών συστηµάτων και χρησιµοποιεί µία εναρµονισµένη διαχειριστική προσέγγιση ενώπιον αβεβαιοτήτων που µπορεί να προκύψουν Ενσωµατώνει την κατανόηση των οικοσυστηµικών διαδικασιών καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους τα οικοσυστήµατα αντιδρούν στις περιβαλλοντικές διαταραχές Λαµβάνει υπόψη την οικολογική ακεραιότητα των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και τη βιωσιµότητα τόσο των ανθρώπινων όσο και των οικολογικών συστηµάτων. Εµπλέκει όλους τους ενδιαφερόµενους σε µία συνεργατική διαδικασία για την αναγνώριση προβληµάτων και την εξέρευση λύσεων. 5 FAO (1999). Indicatrs fr sustainable develpment f marine capture fisheries. FAO Technical Guidelinesfr Respnsible Fisheries 8. Fd and Agriculture Organizatin f the United Natins, (FAO) Rme, Italy.σελ Ηµεροµηνία πρόσβασης: Οκτώβριος εν υπάρχει ένας γενικός αριθµός για αυτό, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις ποικίλουν σε κάθε αλιευτική δραστηριότητα, ανάλογα µε τον ευάλωτο χαρακτήρα του είδους και την υγεία του αποθέµατος και του οικοσυστήµατος. 7 Οι καταστροφικές αλιευτικές δραστηριότητες µεταβάλλουν τη δοµή και τη βιοχηµεία των ενδιαιτηµάτων για παράδειγµα ισοπέδωση των σχηµατισµών των κυµάτων, απόσπαση βράχων, και απόσπαση οργανισµών που επηρεάζουν την τρι-επίπεδη δοµή του βυθού. ιατάραξη των ανώτερων στρωµάτων του θαλάσσιου πυθµένα, η οποία προκαλεί βραχυπρόθεσµη επαναιώρηση του ιζήµατος και των ρύπων στην κολώνα του νερού, επανορυκτοποίηση των θρεπτικών και µολυσµατικών παραγόντων, και ανακατανοµή των σωµατιδίων του ιζήµατος 8 Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. : Cmmittee n Ecsystem Effects f Fishing: Phase II Assessments f the Extent fchange and the Implicatins fr Plicy, Natinal Research Cuncil (2006). Dynamic Changes in MarineEcsystems: Fishing, Fd Webs, and Future Optins. The Natinal

8 Academies Press, Washingtn, DC,USA. pp Ηµεροµηνία πρόσβασης: Οκτώβριος εν υπάρχει ένας γενικός αριθµός για αυτό, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις ποικίλουν σε κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Η Παράνοµη, Λαθραία και Άναρχη αλιεία θα έχει για παράδειγµα µεγαλύτερες επιπτώσεις σε πιο ευάλωτα ιχθυαποθέµατα. Για κάποιες αλιευτικές δραστηριότητες ενδεχοµένως να είναι εύκολη η εκτίµηση των ψαριών που αλιεύονται παράνοµα, και της αντίστοιχης προσαρµογής των ποσοστώσεων, έτσι ώστε να λαµβάνουν υπόψη τα παράνοµα αλιεύµατα, ενώ για άλλες αλιευτικές δραστηριότητες αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. 10 Οι άνθρωποι στα πλαίσια των κοινοτήτων συνδέονται µεταξύ τους σε ένα «κοινωνικό ιστό» µέσω των υλικών συνθηκών (απασχόληση, έσοδα, υγεία, εκπαίδευση, στέγη, πρόσβαση σε τροφή και νερό, κλπ.) και των σχέσεών τους µε τους υπόλοιπους εντός και εκτός της κοινότητας. 11 Βασικές Συµβάσεις του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας: ILO C29 Cnventin n Frced Labur, 1930 ILO C87 Freedm f Assciatin and Prtectin f the Right t Organize 1948 ILO C98 Right t Organize and Cllective Bargaining 1949 ILO C100 Equal Remuneratin 1951 ILO C105 Ablitin f Frced Labur Cnventin, 1957 ILO C111 Discriminatin (Emplyment and Occupatin) 1958 ILO C138 Minimum Age Cnventin 1973 ILO C182 Wrst Frms f Child Labur, 1999 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: ILO (2008). What we d> Labur standards> Cnventins> ILOLEX database f internatinal labur standards. Ηλεκτρονική σελίδα του ILO. Internatinal Labur Organizatin (ILO), Geneva,Switzerland. Ηµεροµηνία πρόσβασης: Οκτώβριος Η ισότιµη κατανοµή των αγαθών ορίζει γιακάθε στάδιο µίας παραδοσιακής αλυσίδας αξιών, αρχές για ισότιµες εµπορικές διαπραγµατεύσεις και τιµές. Λαµβάνει υπόψη τόσο τα χρηµατικά όσο και τα µη χρηµατικά κέρδη. ιαθέτει ως προαπαιτούµενο ένα ισχυρό µηχανισµό ιχνηλασιµότητας µε πλήρη διαφάνεια, ο οποίος διασφαλίζει τη µεταβίβαση της πληροφορίας από το ένα στάδιο στο άλλο και προς κάθε κατεύθυνση. Η ισότιµη κατανοµή των αγαθών είναι µία έννοια ευρύτερη από το ίκαιο Εµπόριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο!

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Μάρτιος 2010 www.greenpeace.gr Σχεδιασμός-προσαρμογή: Στεύη Παναγιωτάκη Επιμέλεια κειμένων: Ναταλία Τσιγαρίδου, Άντζελα Λάζου Greenpeace Έκδοση: Μάρτιος 2010 Από τo Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Yπεραλίευση. Η Ευρώπη οφείλει να ξαναδώσει ζωή στις θάλασσες

Yπεραλίευση. Η Ευρώπη οφείλει να ξαναδώσει ζωή στις θάλασσες Yπεραλίευση Η Ευρώπη οφείλει να ξαναδώσει ζωή στις θάλασσες Στοιχεία και στατιστικά Τα εννέα στα δέκα Ευρωπαϊκά ιχθυαποθέματα υπεραλιεύονται (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). Η υπεραλίευση κοστίζει παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 20 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0198(CNS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 11636/16 ADD 2 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες της Greenpeace για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα

Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες της Greenpeace για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες της Greenpeace για τους Ολυµπιακούς Αγώνες και τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα Οι Περιβαλλοντικές Οδηγίες της Greenpeace θέτουν τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις για τους Ολυµπιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νικόλαος Σούλτος Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζ.Π. Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων: Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2007/0224(CNS) 11.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 11-21 Σχέδιο γνωμοδότησης Μάριου Ματσάκη (PE400.613v01-00) πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική βιομάζα ενός ή περισσοτέρων ειδών που αφαιρείται από το οικοσύστημα με το ψάρεμα είναι γνωστή ως αλίευμα. Ένα μέρος του αλιεύματος θα διακινηθεί μέσα από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης

Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Τα Ιχθυαποθέματα της Μεσογείου στα Όρια της Κατάρρευσης Καθώς πολλά ιχθυαποθεμάτα στη Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, η κατάσταση στη Μεσόγειο φανερώνει μια δυσμενή εικόνα. Παρά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2012 SWD(2012) 203 final C7-0196/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση της

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον ως σύστηµα

Το περιβάλλον ως σύστηµα Το περιβάλλον ως σύστηµα Σύστηµα : ηιδέατουστηθεώρησητουκόσµου Το σύστηµα αποτελεί θεµελιώδη έννοια γύρω από την οποία οργανώνεται ο τρόπος θεώρησης του κόσµου και των φαινοµένων που συντελούνται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα Συνδ. 13.2 (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την υιοθέτηση κατά την έβδοµη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών της Σύµβασης για

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό}

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 425 τελικό 2011/0195 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή αλιευτική πολιτική {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0104 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 01: Προβληματική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μέρος 3

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μέρος 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 8.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μέρος 3 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2119(INI) 26.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την: (α) Κοινωνική βιωσιμότητα (β) Οικονομική βιωσιμότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την: (α) Κοινωνική βιωσιμότητα (β) Οικονομική βιωσιμότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα πλαίσιο για ένα μακροπρόθεσμο όραμα βιωσιμότητας, στο οποίο η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν και αλληλοϋποστηρίζονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κόκκινα» κριτήρια της Greenpeace για τη µη βιώσιµη αλιεία Η επιλογή των ειδών που περιλαµβάνονται στην κόκκινη λίστα της Greenpeace είναι µία περίπλοκη διαδικασία. ιαφορετικά είδη ψαριών εκτιµήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EK 1 Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φροντίδας Πελατών και για Υπεύθυνο Παιχνίδι Τυχερών Παιχνιδιών

Αρχές Φροντίδας Πελατών και για Υπεύθυνο Παιχνίδι Τυχερών Παιχνιδιών Παίζοντας Τυχερά Παιχνίδια με Υπευθυνότητα Επισκόπηση Για την πλειοψηφία των ανθρώπων, τα τυχερά παιχνίδια είναι μια απολαυστική ψυχαγωγία και διασκεδαστική δραστηριότητα. Αλλά για μερικούς, τα τυχερά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗ- ΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Κεφάλαιο 7ο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗ- ΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. Κεφάλαιο 7ο ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗ- ΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Κεφάλαιο 7ο Εισαγωγή Πληθυσµοί ζώων και φυτών είναι ανανεώσιµοι πόροι οι οποίοι όµως µπορεί να εξαντληθούν εάν υπάρξει υπερεκµετάλλευση ιαδραστικοί πόροι, ο πληθυσµός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Τεχνικές Λήψης Απόφασης για την Εκτίµηση Επικινδυνότητας των Θαλάσσιων Ιζηµάτων

Μέθοδοι και Τεχνικές Λήψης Απόφασης για την Εκτίµηση Επικινδυνότητας των Θαλάσσιων Ιζηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές Λήψης Απόφασης για την Εκτίµηση Επικινδυνότητας των Θαλάσσιων Ιζηµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής τη εργασίας είναι η αναφορά και η πληροφόρηση, στο βαθµό που είναι δυνατόν, των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: ο Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α.

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α. Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ ΝτουµήΠ. Α. 1 Η αποδοτικότητα του αγροτικού µάρκετινγκ Αποδοτικότητα εµπορίας εννοούµε την προσφορά περισσοτέρων και καλύτερων υπηρεσιών εµπορίας (συσκευασία, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα