Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να Έκδόσεις Δόμος ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις. Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998. Έκδόσεις Δόμος ISBN 960-353-049-2"

Transcript

1

2

3 ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ

4 Σ. Σ. Χαρκιανακης Έπιφυλάξεις Πρώτη εκ30ση, Άθ~να 1998 Έκδόσεις Δόμος ISBN Στοιχειοθεσία και εκτύπωσ'~ Τυπογραφικο εργασt'~ρι ((Δόμος)) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομιχαλη 16, Άθ'ήνα, Τηλ. (01) , rax (01) Καστριτσίου 10,54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ. (031) , rax (031) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΟΡΟΣ Α.Ε., Μαυρομιχαλη 64,10680 Άθ'ήνα, Τηλ. (01) , Fax (01)

5 ~. ~. )(αρκιανάκης ΕΠΙΦΤΛΑΞΕΙΣ, ΠΟΙΎ)ματα 'Εκδόσεις Δόμος

6 ΠΟΙΗΤΙΚΑ τσυ ΙΔΙΟΥ ΧCψα χαι στάχτη, 1978 Παραλήρημα του νότου, 1979 Άπα φυλαχης πρωίας, 1980 Είς 6;τα άχουόντων, 1981 ΆπαράΧλητοι καιρο!, 1982 Ή οίχειότητα των αίνιγμάτων, 1983 ΤροπιχιΧ ίδιόμελα, Μεροληψίες, 1985 'Εν rfί άλλ ο τρίο/ 1,1985 Ή αμυνα των νηπίων, 1986 Πορτραίτα του νερου, 1987 Χέρια σκι ας, 1988 Διάκριση πνευμάτων, 1989 Νοσταλγία παραμέτρων, 1990 'Εν yfj άλλοτρίο/ Π,1990 Ή ιiλλη εχδοχή, 1991 Στή δοχψ1 τοlj φέγγους, 1992 Σπασμένοι συνειρμοί, 1993 ΎΥρα τοπία, 1994 Τεφρές άχτές, 1995 'Εν γ,η άλλοτρίο/ ΠΙ, 1996 τα ιiλ Υος της παρρησίας, 1996 Μετρητές άλ Υηδόνες, 1997

7 Στην j1θηνα Πένθος άπαρηυόρητο

8

9 'Ορύσσω προφητεϊες, ιχνασχάφτω 8ιλήμματα Ν. Καροσζος

10

11 ΕΠΙΦΥ ΛΑΞΕΙΣ Είναι ολα έκείνα που τα διαισθάνεσαι και δεν τολμας να τα ονομάσεις οχι Υιατι άυνοείς τα χαρακτηριστικα άλλα Υιατι φοβίχσαι οτι μόλις προφέρεις πλίjρες ονομα θα σπεύσουν να παραταχθοσν άπέναντί σου άντιδικώντας ως τ~ν ϋσταη ρανίδα αιιματος. Δίδεις λοιπον μια άμυδρα ύπουία οπως το πρόχειρο σκίτσο τοσ καταζψούμενου αυνωστου δράστη κι έπικαλε'ϊσαι σιωπηρως να βoηθ~σoυν στ~ σύλληψ'fι οσοι " καταοικα '" 'ζ ουν το \" ευκ λ ημα. Sydney-Melbourne '11

12 ΚΟΥΡΑΣΗ Γνωστ~ σε 5λους, 5μως ποικίλλει στον καθένα άνάλογα με τ~ν άντoχ~. Μια αλλυ) αισθ'f)σ'f) της ματαιότψας υποψία πως Όλες ΟΙ κιν~σεις κι οχι μονάχα ΟΙ άτομικες γίνονται στο κενό. Έτσι που 8εν υπάρχει φάρμακο ι \ \ β β ι μψε γιατρος να ε αιωσει τ~ν βιωμένυ) 8ιάγνωσ'f), το φως που φθίνει γίνεται λαιμψόμος ~ σιωπ~ που ά.πλωνεται ως τα βάθυ) τοσ όρίζοντα μακάβρια ά8ιάβαστυ) μυθιστορία. Melbourne -Sydney

13 ΤΑ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓ Α Συλλέγω άθ6ρυβα τα δάκρυα ενοχος ολων των δακρύων 'Αν. Εύα.γγέλοΙ) Ό ανθρωπος ά.σκεί ένεργως το θρυλούμενο πρωτείο στη φύση, ", 'ζ κατα το μετρο που γνωρι ει και μπορει να ομολογεί το ίσόποσο της εύτέλεtr/.ς που χρεώνεται σε κάθε εκπτωση. Sydney-Brighton Ιe Sands

14 Ο ΦΟΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ το γέλιο ήταν μια. εκφpασύj θριάμβου για. έναν έκπτωτο δίδυμο άδελφό. 'Ivliroslav Holub Φ 'λ ' "ξ "'1' ' Ι οι που η εραν την ασυναμια του για τ~ν θάλασσα 'ζ, " β λ' φροντι αν παντα να τον συμ ου ευουν να μ~ στέκει πoλu στ~ν άποβάθρα. ίόίως οταν όεν ύπ~ρχαν περαστικοί. Ό μα.γν~της του ύγρου στοιχείου άσκουσε πάνω του ελξη πιο ίσχυρ~ άπ' οσί) το φεγγάρι στους σεληνια.ζόμενους. 'Έτσι, που επεσε άθ6ρυβα στο νερο μια βρα.όια μαζι με τα φωτα. τ~ς άποβάθρας, μόνο που έκεϊνα. τον αφφαν στο βυθο για να συνεχίσουν να Οιπλα.σιάζοντα.ι κάθε βράου. Sydney - Brighton Ιe Sands

15 ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ Τί θλιβερ~ κατασκευ~ Υ.αΙ τούτη! 'Α ι 'ξι \, ι ιιτιφαση ε ισου και ειρωνεια οχι μονάχα μέσα στ' ονομα ά.λλα και στο ['οιο το πράγμα "'ξ Ι '<:-' "ψ αν ε αιρεσουμε το οοτο υ ος τοσ φευγαλέου μετεωρισμοσ. Sydney -Brighton Ιe Sands

16 ΚΑ Τ ΑΡΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ Το χάος μετα.τρέποντας σε ρίγος Σπ. Βρεττός ΠρΙν άπο μας οί ποιψες ετχα.ν το δικα.ίωμα. να διευρuνουν τοuς όρίζοντες του πα.ράλογου ψίjλα.φώντα.ς τα κράσπεδα. του πεπρωμένου' τοuς άνα.γνώριζα.ν αλλωστε σχεt;oν είδικη άποστολη ν' άνοίγουν τρuπες ~ ρωγμες διεξόδου σε κάθε τοίχο ποι) όρθώνετα.ι βουβος μπρoστtχ στις άπορίες του πλίjγωμένoυ. Σ~μερα. θεσμoθετίjμένα. προνόμια. όεν ύπάρχουν γκρεμίστίjκα.ν άπο μόνα. τους τα στεγα.να, 'λ 'i." 'ζ, το πα.ρα. ογο οεν χρεια. ετα.ι πια. την όικ~ μα.ς πα.ρέμβα.σίj να πάρει τις όριστικες όια.στάσεις του. Sydncy -Brighton "e Sands

17 ΟΙ ΚΑΘΑΡΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑ "Ώρες ύπερανθρώπως έπικίνόυνες έπιβάλλουν να φυλαχθείς πρψηοον άπ' τ~ συνωμοσία των ένστίκτων. M~ν τολμήσεις ν' αντισταθείς Όρθιος μήτε να μιλήσεις ακόμη και σ' άνύποπτους περαστικους πριν όεις να όιαγράφονται στον όρίζοντα άσφαλ~ τα σημεία πως τελεσφόρησαν, εστω για λίγο, οί καθαρμοι του Περσέα. Sydney-Brighton Le Sands

18 ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ Τριάντα πόντους κάτω άπα τ~ν αμμο στ~ Δυτικ~ άκτ~ βρέθ1jκε τώρα νόμισμα των Πορτογάλων δείχνοντας πως ό Captain Cook οεν ανοιξε παρθένους δρόμους τριακόσια χρόνια άργότερα. "Ο ' 'Ι Ι ~\ θ' 'λ) Ιζ μως Yj στορια οεν α,αι.,ει οϋτε άπ' αύτ~ τ~ν πολύτιμυ] μαρτυρία' τ~ν EroYjcr ~ του cf.σyjμένιοu νομίσματος εχει προ πολλου ύπερακοντίσει ό χρυσος κανόνας του Δ 1jμοσθένYj. Milton N.S.\V. 9/

19 ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Πότε θα ξί)μερ(~σει ενα πρωι που ()λοι θα ξεχάσουν να μετρουν για να μπορουν να θαυμάζουν! 'Όσο το μέτρί)μα ~Tαν κλιμάκωσί) των aακτύλων ~ βουλιμίoc aεν ξεπερνουσε τον φυσικό μocς όρίζοντoc. Ποιος λοιπον μπόρεσε να μας κόψει τα Μκτυλoc χωρις κocμια aιocμocρτυρία; Sydney -Brighton Le Sands

20 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ "Ο σο β α θ' υτερίj ΊJ σκια \ τόσο πιο καθαρόαιμυ] ά.aελφ~ του θανάτου. Ποιος νόμος ~aecre για πάντα ζω~ και φως; 'Άν οπως ειπε ό Χριστος ό όφθαλμος ειναι ό λύχνος του σώματος τότε ~ ζωη γεννιέται μες στα μά.τια \ 'ζ \ θ ι \ " και'η ωίj πε αινει μες στα ματια. Μα. πάλι ποιος μπορεί να λίjcrμoν~σει το ιιμακάριοι οί μη ίμντες και πιστεύσαντες»..,,ι ~ t" ~ι,ι ζ' ι ΊJ ακoμίj «ο οε σικαιος εκ πιστεως ΊJσεται». Sydney - Brighton Le Sands

21 Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Να μη μιλήσω διόλου στον χαπνο γιατι' είναι ύπνοβάτης χαι θα πέσει Κ. ΔΊjμoυλiΧ Αύτο τον Όρκο τον όώσαμε έκ γενετ~ς πριν εχουμε άκόμίj όιόαχθεϊ λέξεις κι ονόματα γι' αύτο άκριβως όεν μας καταλαβαίνουν παρα. μονάχα παραπλήσιοι υπνοβάτες. 'Όταν βέβαια λήξει ή θψεία και καθεις γίνεται πάλι ορυκτο πιάνει τους πάντες μια. περίεργη νοσταλγία ν' άπαυυείλουν στίχους έξευμενίζοντας τον καπνό. Κι έμεϊς, πρώτη φορα. χωρις λόγια.. 'ζ \,, ΧΛευα ουμε την υστερια. Sydney - Brigl1ton Ιε Sands

22 Η Ύ'ΓΡΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ Τό χέρι μου εμα.θε τη σα.γήνη του βάρους... Δ. Παπαδίτσας Στη θάλασσα τα. σί8ερα εlνα~ άχόμυ) πιο σχλυ)ρα. πιο άποτρόπαια χι α.ς λεν πως 8~θεν τα. συ)χώνει το νερο σαν χαρυ8ότσουφλα. Σώματα μες στη θάλασσα οταν 8εν ειναι ψάρια οταν 8εν ειναι βράχια: που ά8ελφώνονται χαθως συμπάσχουν μέρα νύχτα με τα χύματα ι ζ, ~, \ Ι γινονται ι,ενη oυναμ'~ χαι μαχονται την ά8ιαλλαξία τ~ς ύγρ~ς παρθένου. Sydney-Brighton Le Sands

23 Η Γ ΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΩΜΑ 'Άρωμα ειναι ~ γλώσσα κι έξατμίζεται με του καφου το πέρασμα αρωμα και το πα.ίρνουνε οι τέσσερις άνέμοι' 'ξ \ ~,," σφι τε τα οοντια. κι οσο γινεται λιγότερο άναπνέετε ως να περάσει τουτο το μελτέμι. Sydney -Brighton Le Sands

24 ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Με υποβαθμισμένους μαστους το σωμα του ανορα ι \ \ Ψ \ \ Ι κανοντας και την υχη να πιστεuει μοιάζει φρικτα υπανάπτυκτο πως μειονεκτεί μπρος στο ίσόθεο προνόμιο της μψρότψας. 'Όποιος οεν εμαθε να παραιτειται οίκειοθελως είς χεϊρας Θεου ζωντος οεν θα μπορέσει ν' άγαπήσει έκτενι';)ς οϋτε με ενστιυ.το γάτας. Δρόμοι που οεν πατήθηκαν μέχρι άφανισμου σαν σωμα μψρικο στ~ν κυοφορία οεν εχουν άρκούντως ίσοπεοωθεϊ για όλόκληρο θαυμα. Sydney - Brigh Ιση Ιe SiJnds

25 ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ Μας άπειλουν πως σε λίγο θα νοσταλγήσουμε τη μορφη του βιβλίου καθως ενας ανεμος είκoνoκλά.στίjς θα ξεσχίσει ολες μαζι τις σελίόες κι ~ φων'ή μας θά. 'χει βουλιά.ξει σ' ενα ΠΊjγά.όι σκοτεινο ιχπ' οπου μόνο όιακόπης Ί) μαγικη βελόνα θα μπορεί: να έπιτελέσει στιγμιαί:ο θαυμα. Sydney -Brighton Le Sands

26 ΤΟ ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΕΤΜΑ Διηγήματα μιας μόνο φράσεως η μιας μόνο άρά.δας Italo Kalvino Φτάσαμε έπι τέλους σε κάποιας μoρφ~ς όλοκλ~ρωσίj' οχι πια έκτενείς περιγραφες ύπαινιγμοι α.νευλαβείς οιασπαστικες παρεκβάσεις. Τ ο έπαρκες νεϋμα βέλος α.λάθψο όoίjγεϊ: έν εύθυβoλίcι: προς ολες τις κατευθύνσεις,, ), 'λ ζ' κρατωντας το,ογο ο ο ωντανο ωστε να μ~ν έμφιλoχωρ~σει οuτε για κλάσμα οευτερολέπτου θανατερ~ ύπνίjλία,, "'λ Ψ απο περιττίj επανα ΊJ ΊJ. Sydney - ΜeΙbΟUΓne

27 ΛΙΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠοίφΎ) ετναι να. τρως ψωμι και να. φυτρώνουν στα. σπλάχνα σου χλωρα. τα. σπαρτα. πού 'χαν 8ώσει το στάρι. Να βλέπεις τον ~λιo να βασιλεύει και να. μ~ θλίβεσαι ξέροντας πως τ~ν r8lίi. ώρα άνατέλλει σόσουςύπέστύ)σαν την πιο πρόσφατύ) νύχτα. Ν' άκους σα.ν κρωγμο παγωνιου το χλει8ι, \ βλ' \' και να επεις τα χρωματα στην σκουρια. της έξώπορτας της ούρας που νίκφαν κατα κράτος \ t ι 't: 1 το ουρανιο ΤΟι.,Ο. Sydney - Brighton Le Sands

28 ΠΡ ΑΣΙΝΑ ΧΕΡΙΑ Με κίνδljνο νι ά:γυίξω μιιχ εύτljχίιχ 'Ελύτης Άπα καιρα μετρω τιχ χρόνια που μου μένοuν και \ τα \ β γα 'ζ ω ε 'λ' αχιστα \ \ \ \ Ι '<:' 1: λ ' και με τοuς πιο αισιοοοι.,οuς uπο ογισμοuς. 'Όμως κανένας φόβος ~ οuσφορία οεν θα μου άλλάξοuν τα φρόνημα εύγνώμονος ΟοUλοu. Δέχτηκα άπα τ~ χοuφτα του Θεου σαν ταν σποuργίτι νερο και σπόροuς κι οταν ~ κάθε μέρα εφεuγε για πάντα οεν καταοέχτηκα να τ~ν άτιμάσω σuγκρίνοντάς την με κάποια άλλη. 'Άλλωστε ήμοuν κι ό μόνος που ήξερα άπα πρωτο χέρι πως ειχα ήοη οεχθεϊ περισσότερα άπ' οσα θα μπορουσα να περιμένω! Sydney -Brighton Ιe Sands

29 Η ΝΥΧΤ Α ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΑΣΜΑ Κ 'λ' J' ι Ι, β, αι εω, να τη η νυχτα που κατε αινει, τσακά.λι που εχασε λαγο μες στα. στενα. του 8ά.σους. Γ. Μαρκόπουλος Δεν είναι ι3υνατον να πιστεύεις σε ζωντα Θεα και να φοβασαι τόσο τ~ νύχτα άόιάφορο αν ετναι κτισμένί) άπο σκοτάι3ι πυκνο ~ άπα άγερικα και φαντάσματα. Δεν α.ποκλείεται ι3ιόλου ή νύχτα νά 'ναι τέχνασμα για ν' άξιωθείς να μαζέψεις επιτέλους τον εσκορπισμένο σου νου άπ' τις άσωτείες τ~ς μεσoγειακ~ς ήλloφάνειας ελευθερώνοντας gστω τ~ν τελευταία στιγμ~ το φως που α.ντισταθμίζει ϊσο σκοτάδι. Sydney -Redfern

30 Ο ΡΙΨΟΚΙΝΔ ΥΝΟΣ Ύπηρξα ριψοκίνδυνος γι' αύτο κιόλας άγι:ί.πησα τον κόσμο. Τ. Λειβαοίης "Α ν οεν έτόλμ-ησες ν' άπορρίψεις έκ των προτέρων τον κίνουνο ρίχνοντας OΊ)λαO~ τον έαυτό σου άνεπιφύλακτα σε κά.θε κίνουνο για τα λίγα που Οιόά.χθΊ)Κες και πιστεύεις οεν πρόλαβες άτυχως να κατακτ~σεις φρ6νί)μα έλευθερίας οιεκοικώντας μια ζω~ όλόκλύjρύj σαν τον θάνατο. Sydney-Brighton Le Sands

31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ ΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Έμεϊς κρατοσμε άκόμη άνεζαργυρωτη την εύγένεια τ~ς φυλ~ς αν 6χι στην ψυχη και τους τρόπους τουλάχιστον στην άμφίεση. Μη στέργοντας ν' άφ~σoυμε άκάλυπτα σε βέβηλη θέα καμια πλευρα του σώματος μέρη αίόέσψα μη φωνψά, μιλουμε άκόμη για αμφια και λατρεία 5χι άπλως για. ένόύματα και ρουχα ~ &.λλα σκευάσματα μια.ς μόνης χρ~σεως. Sydney -Perth

32 ΕΡΩΣ ΑΣΙΓ ΑΣΤΟΣ Πλάστηχα να έpωτεύoμlχι τη σύμπτωση Δ. Παπα3ίτσας Τ ουτος ό ερωτας άπ' τ~ φύσί) του άσίγαστος θ ' ", '''ζ κα ως ερχεται απ εc.,ω "ψ \ β 'θ ', υ ος και α ος ιχπροσιτο φως έκτυφλωτικο - πρωτόγονο σκοτάοι κι οταν ~ σύμπτωσί) τέμνει θαλερες έτερότί)τες οεν μένει τόπος για το τυχαιο. Sydney -Perth

33 ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΗΧΗΜΑ Τ ώρα που 8εν κινειται πια. με β~ματα φθαρτα. καθώς κι έκεϊνος εγινε Συναξάρι μπορεϊς ν' άκούσεις το πλ~ρες άπ-ήχίjμα τ~ς φων~ς του άπο την άμφισβ~τησίj ως τον θαυμασμό. ΟΙ καλαμιες που θυμασαι στην άπο 8& μερια. του νερου πολλες φορες είχαν γίνει παράσιτα άνυπέρβλψα στην καθίjμερινη έπικοινωνία κι επρεπε να. μεσoλαβ~σει ~ μεγάλίj πυρκαγια. να. φωτίσει όλόκλίjpίj την άπέναντι oχθίj. Perth -Sydney

34 ΠΑΝΗΓΊ"ΡΙ ΣΤΟ ΦΩΣ 'Ισημερία. μιας ωρα.ς άνάμεσα. στη Γη και τον ιχνθρωπο Saint -John Perse Ζητας πoλu μια. όλόκλ"ηpίj ωρα ειναι πoλu άνάμεσα στο ίερο τέρας που μένει \ \ \ ζ Ι και το φτερωτο ωυφιο που άνασαίνει για. λίγο στο φως για. να. ταυτισθεί στ~ συνέχεια με το μητρικο σωμα όριστικα κι ά8υσώπητα. Γι' αύτο το πανί)γύρι στο φως θα. μας εφτανε εστω πέντε λεπτων 'Ισημερία. Sydney -Brighton Le Sands

35 ΟΠΩΣ Ο ΚΕΡΑΤΝΟΣ 'Ή ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ Ό ποιητης του άορίστου 8έν μπορείνιχ εινιχι πιχρα ό ποιητης της άκρίβειιχς. Italo Kalvino Sydney-Brighton Le Sands Θα προσπαθ'ήσεις πάντα το καλuτερo καταγράφοντας τους κραοασμους της καροιας σου χωρις να έξαντλεί:σαι σε περιγραφες που μπορεί: να ποικίλλουν άπο παρατ~ρy)σy) σε παρατ~ρφy). Αύτος οεν άποκλείεται να μ~ν είναι ό τρόπος που θα περίμενε ό ΠOλιτtΚOς η ό έπιστ~μoνας -αύτοι εχουν σταθερ~ πελατεία' ομως έκθέτοντας γενικες άξίες παράλληλα με τις &γνωστες σκοπψόγητες ϊσως πλφιάσεις τ~ν άλ~θεια του βάθους άκαριαί:α οπως ό κεραυνος το στόχο του η το γεράκι. -35-

36 EQUINOX 'Εμεϊς λατρεuοντας το φως μετρουμε το ισοζuγιο της ~μέρας 'Εκείνους τί τοuς εκαμε να. μετρουν το σκοτάοι, 'ζ,, ονομα οντας ισονυκτια και το λέμε ισημερία. το νο'ητο μεταίχμιο; Gold Coast

37 ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΜΗΧΑΝΙΑ Μπροστιχ σχεόον ορθιος ό άφρισμένος ώκεανος κι άπα πάνω το\) χρυση πελώριoc τρύπα ~ σελ ήνύ) άτάραχύ) σα νά 'ναι ό όίκύ)ς όφθocλμος ος τα πάνθ' όρα. Ποιος θα τολμουσε να όύ)λώσει χωρις να θεωρύ)θεί άχocριστίoc πως στα όιocμερίσμocτoc του ένόέκocτου όρόφου ~ ψυχη κocι το σωμoc σου εινocι σε πλήρη άμηχocνίoc; Gold Coast

38 ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΤΟ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ Τ Ι λ -, '('Ι, "ψ ο π ΟΙΟ φαντασμα αεν φαινοταν απο ε στ-ην εϊσοοο του Botany Bay' ποιος ξέρει αν τό 'χρυβε ~ όμίχλη η άπλως μετέφερε άλλου το σίjμειωτό του έχτόπισμα. Πάντως τα. φωτα χι άπο τις ουο άχτες έπέμεναν σε μια. σχεcον συνωμοτικη άλλίjλεyyύίj. Sydney -Brighton Ιe Sands

39 ΑΠΛΩΣ ΑΜΉΧΑΝΟΙ Με πόσί) ανεσί) μιλοϋνε σ~μερα για βιολογικο καθαρισμο των cί:ψύχων. Κι εμεϊς cί:κόμί) ψάχνουμε τραυματισμένοι να βροϋμε ακρί) στο χάος τ~ς βιολογίας μένοντας πάντα στο τέλος άπλως cί:μ~χανoι! Sydney -Brighton Le Sands

40 ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οί άρρωστοι ξεχωρίζουν ιχvcψετrxξύ τους οί ύγιείς ε[νrxι ίδιοι. Ν. Καρουζος 'Έτσι που τους ίσοπεδώνει ολοuς ~ υγείοι εινοιι να το σκέφτεσοιι κάθε φορα πως να εύχηθεϊς χρ6νιοι πολλα χωρις να προσβάλεις τον πoιρoιλ~πτ-η. Φτάσοιμε λοιπον στ~ν ώριμ6τψοι να έπιζητουμε μιαν ά.ρρώστιοι για ν' ά.ποκτ~σοuμε πρ6σωπο ποιος ειπε πώς δεν εύδοκιμεϊ πια σ' έμiχς.ή τέχνη τ-~ς 'Αγιογροιφίοις; Sydney-Brighton Le Sands

41 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡ Α Σuν~θως οί πολλοι τ~ν περιμένοuν σαν όχλί)p~ σuνέπεια του σ~μεpα η του χθες μέρα του ανθρώποu κι οχι του Θεου κλεμμένο φρουτο και φοβουνται τ~ γεύσί) τοu. Έσυ τ~ν περιμένεις με τα παιaια απροϋπόθετί) ά.aιάaοχί) βασιλεία' ΚΡuμμένΊ) πάντα στ~ χούφτα του Θεου μένει μια νέα εκπλί)ζί) γι' αύτο ακριβως του παιδος ή βασιλεία. Sydney-Brighton Le Sands

42 ΣΥΝ-ΗΘΕΙΕΣ "Ολες ο[ λέξεις που εχουν το είναι φιλάνθρωπες γι' αύτο ας τις προσέχουμε και όεν μπορουμε πια να Σuν να μ~ χαθουν συν-εννο'ηθουμε. Λύτες μοιράζουν το ψωμι και το φως σε ϊσες μερίδες η τουλάχιστον οηλώνουν το τραυμα που καθένας μας οέχθ'ηκε έκ γενετ~ς καθως πέρναγε τις σάρκινες συμπλίjγάoες. Κι οταν τά χρώματα σκουραίνουν ''<'' β', '<' λ ' και οεν ρισκεις α-οε φο νά μοιριχσθεϊς η ν' άκουμπήσεις " 'λ'ξ θ', - και τοτε οι ε εις α σε συγκρατουν καθως έσ,) θά συντίjρε'ίς άγιασμένες συν-ήθειες. Sydney -Redfern

43 ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ Ή βαθύτερη μουσικη των χεριων 7' \ ''/ \ Ι ειναι πως μοιω,.,ουν με περιστερια. ΤΟ: Μχτυλα εχουν ευγένεια :χυτoτελ~ κι άρωματίζουν άόριστα τον άέρα καθως κινουνται έν συνδυασμ~ ~ άνεξάρτητ~ νο: μεταφράσουν τ,ην τεταμένη παλάμη σε διαλειπον αrνιγμα. ΤΟ: νύχια έπιφάνειες στιλπνες έπιφων~ματα στ~ν &κρη του δέρματος ώρα'ιζουν τ~ μοναξιο: ραβδώσεων και πόρων με διεξόδους φωτος προς το άπέραντο πέλαγος. Sydney - Brϊghton Le Sands

44 ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΟΣ Κάθε πρωι πριν σίjμειώσω σε χαρτι τις πιο έπείγουσες υποχρεώσεις τ~ς ~μέρας οπως παι3ι οταν μ' εστελνε ~ μάνα στον μπακάλύ) μ' ενα μακρυ κατάλογο για έ3ώ3ιμα βαθυ έρώημα με μοuσκεuει σε κλίμα έπιφων~ματoς: \, \ και αποικιακα Τί θα γινόμασταν χωρις ά.ναλογίες! 'Όσο ~ θψεία μου προχωρεί' προς το τέλος οσο περισσότεροι φίλοι άπαχαιρετασν ι 'ξ J, \ \, 'λ τοσο ε οικειωνομαι κι εγω με το τε ας. Sydney-Brighton Le Sands

45 Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ M~ μιλα.ς i:ί.λλo είπες ~OΎ) πολλα και πρέπει κάποτε να σωπαίνεις. Ή σιωπ~ οεν είναι ιχπουσία είναι i:ί.σκύ)σύ) σε ταπείνωσύ) συμπιέζει την εντασύ) της ψυχης 'Όταν μιλ~σεις Ι/ "\ \ \ υστερ απο μακρα σιωπύ) και πυκνώνει τό λόγο. θα καταλάβεις τ~ οιαφορα καl θα σωπαίνεις συχνότερα' τότε μονάχα θά 'χεις μάθει να μιλα.ς έπ Ι της ούσίας. Sydney -Brighton Le Sands

46 ΧΡΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ "'Ηταν μια νύχτα που τ~ν ρούφ'υ)ξαν τ' άστέρια,, μεχριτρυγος υστερα καθως ειχαν στομαχιάσει απο,\ σκοταοι '" και \ θλ'ψ ι η σοκίμασαν να φυτευθοϋν χριστουγεννιάηκα σέντρα γύρω άπο τ~ νεοσκαμμέν'υ) χωματερ~ το συλλογικο τάφο στ~ γειτονια των άνθρώπων. Sydney-Brighton Le Sands

47 POST EVENTUM ΠρΙν rχπ' τον χρόνο τών σχοιυιών χαl μαστιγώσεων χαl όδυρμών δώσε μας n,v είρήνη σου. Τ. S. ΕΙίοΙ 'Έτσι μιλουνε μόνο οί Προφητες έμείς οί αλλοι που μας κόβουν τον όρίζοντα πυκνες άδιαπέραστες άναθυμιάσεις άπο το συνεχες ώράριο στις ιχγοραιες συναλλαγες μπορουμε να συμβιβαστουμε με πολυ λιγότερα διεκδικώντας μόνο τα δεδουλευμένα. Ό χρόνος των σχοινιων και μαστιγώσεων και όδυρμων πλ~ρωσε ηδί) ολα τα ένδεχόμενα δεν εχει πια κρατ~σει τίποτε ιχπ' τα Υνωστιχ σ'~μεια της προοπτικης \ \. Ν "θ \ β λ''t' με τα οποια εμα αν να αυκα ι",ονται οσοι ά:κόμί) μόνο ιχπειλουνται. Για μας που περάσαμε αυρυπνοι oλίj τ~ φρίχ.-~ της Έρ~μoυ δεν εχει μείνει τίποτε να περιμένουμε παρα μονάχα να θυμοuμαστε και κάπου κάπου να παραμιλουμε. Sydney -Brighton Le Sands

48 Ο ΑΕΡΑΣ Ποιος άσχολεϊται σήμερα με τον άέρα εκτος αν ερχεται σαν τυφώνας να ρί)μάξει τις ορθιες επιχειρήσεις μας να ξεριζώσει aέντρα και \ να \ κα 'ψ ει σπαρτα. Ί 'Όσο τα πλοϊα μας ~σαν ίστιοφόρα ανεμος ~ταν ό Έρμ~ς τ~ς κινήσεως επρεπε κάθε μέρα άποβραaις να μαντεuουμε τις aιαθέσεις του για να μετρήσουμε το μ~κoς του aρόμου τ~ς έπομένί)ς. Σήμερα μιλουμε για άέρα το ανοιγμα μιας άνθρώπινί)ς παρουσίας πλί)ρωτέον επι τη εμφανίσει. Για άέρα άκόμί) μιλουμε σήμερα οταν πουλώντας σπίτι η μαγαζι κοστολογουμε τις περιρρέουσες aυνατότψες στη συγκεκριμένί) τοποθεσία. 'Αέρα λέμε επίσί)ς το κόκκινο πανι που τυλίγει τα Δισκοπότ-ηρα στην 'Άγια Τράπεζα η καλuπτει όριστικα το ιίπτιο πρόσωπο κεκοιμί)μένου λευίτί). Μα πάνω άπ' ολα άέρας είναι βέβαια ~ φευγάτί) ψυχή σου. Sydney - Brighton Ιe Sands οταν πα με να περιγράψουμε μονολεκτικα -48-

49 ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΔΑ Μάθε να ξεχωρίζεις τ~ βία α:πο τ-~ν α:νάυκί) να καταπολεμας τ~ν πρώτί) να ξεφεύυεις τ~ν 8εύτερΊ). M~ λφμονείς: ό &νθρωπος νικιέται ~ φύσί) κι ό Θεος έξευμενίζονται. Sydney-Brighton Le Sands

50 Η ΠΡΟΣΕΤΧΗ ιιδακρόων μ~tηρ και πιχλιν θυyιχτίjρ.» 'IωάννΊJς της Κλ[μακος Τ ο ξέρω πως μοιάζει μονόλογος ~ πpoσευx~ μου αφοσ ό Θεος ειναι τελείως ασώματος οπως έπισί)ς ξέρω πως οεν χω ρα σε λόγια αύτο που με οένει με την Π1)γη τ~ς ζωης. 'Εν τούτοις σπεύοω ν' αρθρώσω προ πάντων με Οάκρυα την αύθεντικότερί) γλώσσα τοσ ανθρώπου οσα 'Εκείνος φύτεψε στο στ~θoς μου 'ζ ι \, \, γνωρι οντας τι)'. πριν απο μενα και μάλιστα καταλεπτως. Δεν πρόκειται λοιπον για αναφορα μ~τε για έκμυστ~pευσί) μύχιων πόθων σ' 'Εκείνον που ξέρει τα 5ντα και τα έσόμενα κι οσα ακόμί) θα μποροσσαν νά 'χαν συμβεί. Προσεύχομαι μόνο για ν' ανοίξει ~ Ψυx~ μου σαν ρόοο στον ~λιo και τον αέρα να μoσxoβoλ~σει ~ ϊοια και να ξεφύγει,ον θάνατο της μοναξιας. Sydney-Brighton Le Sands

51 ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΤΕΣ Δεν ετναι auναταν να ζ-ητας έλευθερία κι ό νους σου νά. 'ναι στις άποσκευές. "Οσο λιγότερες έξαρτήσεις άπα φθειρόμενα τόσο πιο aιαθέσιμος στ ~ν ~σω φωνη που μπορεί νά. 'ναι μόνο μια τρέλα άλλα μπορεϊ νά. 'ναι και κλήση Θεου. Πόσο καιρα οι άπoσκεuες ' 'ζ ι,ι θ α ει..,υπηρετησουν αναγκες; Συνήθως μας έπιβαρύνουν \ ι..., 'ζ και καποτε μας ανα-σκευα ουν. Sydney -Brighton Le Sands

52 το ΠΟΛΥΏΝΥΜΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Τ Ο παιοι άναγκάζεται να πεϊ οεν {ιπάρχει αϋριο: φανερο πως κινουνεuει ό κόσμος. Κανεις οεν καταφεuγει στ~ φαντασία αν εχει εστω ψίχουλα πραγματικότητας. Κ Ν \ 7 \" θ \ 'β εινοι που ειπαν στον αν ρωπο να κρυ ει οσα " νομι 'ζ'" ει οικα του μιλώντας ωστόσο για άξιοπρεπη άποταμίευσί) οίοαξαν πολυώνυμο εγκλ'f)μα άγνώστου άριθμου θυμάτων. Κάθε μέρα καταμετρουνται XIΧLvouPYLIΧ πτώματα. Sydney -Brighton Le Sands

53 ΔΙ'Ι'ΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Χθές: Τ ο α.χθος που ιχπoτινάχθίjκε πριν κάμει τον ανθρωπο χθαμαλό. Σ ημερα: \ΊJPΊJς ε"ισωσίj με ΤΊJ μερα. ι Π),,~, \ \, AιJpιoy: Πάντα 'ή έλπί(;α ερχεται σα.ν αυρα. Sydney -Brighton Le Sands

54 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙ Ή άπτότ-ητα των επερχομένων CJ.ρχ'ισε Ύja"l) ν' άκουμπα τον όρίζοντα τ~ς καινούργιας ~μέρας. τα σώματα των προσaοκωμένων εκπλ~ζεων "\ι ~,ι θ βι" οεν ειναι ακομ"l) ορυ ωo"l) καθως το βλέμμα των ν"ηπίων aεν πρόλαβε να aεσμευθε'i στ~ν αίχμ~ συντελεσμένων aοκιμων. Ποιος τόλμφε να πιστέψει πως ό παρερχόμενος κόσμος ειναι μονάχα τετραπέρατος; Κάθε λεπτο περισυλλoγ~ς aιάψευσ"l) τ~ς όριστικ~ς περατότ-ητας ά,ένα"l) πρόχλφ"l) aοζολογίας εν Μχρυσι. Melbourne

55 ΕΙΚΟΝΕΣ Ή κρούστα που ο-ημιουργεϊ το ζεστο γάλα καθως άρχίζει να κρυώνει οεν ετναι άπλως φαινόμενο φυσικ~ς' ετν' ~ άπόμακρ-η μέριμνα τ~ς Μάνας να προστατεύσει με χιτώνα άραχνοόφαντο άπ' το οιάχυτο κρύο -ηγουν " απ, τον \ αργο \ οισυ '" 'λλ α β ο θ' ανατο. Sydney-Brighton Le Sands

56 Γ ΛΩΣΣΟΓΟΝΙΑ 'Αγκάλιασε τ~ν κάθε λέξίj \ ζ \, θ ι ι σαν ωντανο αν ρωπινο προσωπο και θα σε μυ~σει άνεπιφύλακτα \,~ Ι ζ ι στίjν ιοιωτικί) ΤΊJς ωίj Στ~ν άρχ~ ~ταν φθόγγος μοναχικος σχεοον &ναρθρος μυκίjθμoς ζώου κάτι άβέβαιο άνάμεσα σε φωνηεν και σύμφωνο' ομως ή έπανάλί)ψίj άπο στόμα σε στόμα πλάτυνε τον φθόγγο σε συλλαβίj υψώνοντας σε πλουτισμο τ~ν άλλoίωσίj. 'Έτσι περίπου σχίjματίστίjκε ή λέξίj μονάοα μέλους άνέκφραστου' κι οταν οι φωνψικες άποχρώσεις γέννφαν C(\.JτοτελYj μέρίj του λόγου τότε ~ταν που ελαμψε φως άνέσπερο τοίς έν σκ6τει και σκιij. θανάτου καθημένοις. Sydney -Brighton Le Sands

57 ΕΠΙΧΕΙΡΑ Είσαι μελτέμι ποτε οεν ~σoυν μια άπλ~ ανθρώπιν'η περίπτωσύ). τα θύματά σου πολλά' σε μίσφαν fj ι t Τ, Ι οσοι περιπου σ ειχαν αγαπύ)σει. πως αλλωστε να ξεχωρίσεις \ θ \' \ \, 'β λ τους αυμαστες απο τους επι ου ους; Θεσσαλονίκη

58 ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ Κάπα και Χι κεφαλαίο άχ6ρταγος όιασκελισμος προς το &πεφο, όεμένο άπ' τη ρίζα ξεκίνί)μα στη μέσί) καρφωμένο. Θεσσαλονίκη

59 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΤμαι άσφαλως το πιο χαωaες πρόσωπο άφου για σωμα μου 'aωκαν τ~ν αγνωστη γ~, για φ~μίj και περίγραμμα ώκεανους και τυφωνες. Θεσσαλονίκη

60 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Μ' άνά,υκασες να συνηθίσω τ~ στέρηση και τώρα 8εν άντέχω τ~ν πλφμoν~... Θεσσαλοvίχη

61 ΤΟ ΕΝ ΣΤΙΚΤΟ πως τόλμησαν να το ύποτιμ-ήσουν ό'~θεν λιγότερο άπ' το νου κατώτερο άπ' το αϊσθημα; ΤΟ στίγμα ειναι του Θεου στο βάθος των κυττάρων κι οποιος όεν βλέπει άπ' την άρχη πνίγεται στα φαντάσματα. Θεσσαλονίκη

62 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Τό 'πε ό ποιψης κι ό κόσμος τό 'κcψε «τα 3ανεικα φτερα 3εν μεγαλώνουν». Εύθύνεται ό κόσμος η ό ποιψής; Θεσσαλονίκη

63 ΣΙΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ Έργάζεσθαι {ως ήμέρα έστίν. Ίωάν. 9,4 ης πιο πολλες ciψες κοιμόταν οχι μονάχα ΥιατΙ άυάπφε το κρεβάτι θετα παράλληλο στο κορμί του άλλα. Υιατι έμπιστεύθ-ηκε τ~ νύχτα καθως όεν ειχε πολλες άξιώσεις όoσoλίjψίες και θόρυβο συνεχόμενες βεβίjλώσεις. Θεσσα.λονίκη

64 ΚΕΝΤΡΟΦΥΓΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΣ Σωμα, ό πανταχόθεν έγκλεισμός, Σωμα, ~ πανταχόθεν εύαισθύ)σία. Αθηνα (Μακρυγιάννη)

65 ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ Στη Λίλη και τον Νίκο Γειά σας, της ειπε εύγενικά, καθως τον κοίταξε ~ 8ιερχόμεν'Υ) ώριμ'υ) γυναίκα κι έκείν'υ) εκπλ'υ)κτ'υ) ρωτα: Με ξέρετε; πο\) εχουμε γνωρισθεϊ; 'Όχι, τ~ς λέει αίφνι8ιασμένος εϊναι ά.ρκετο πού ετσθε μια κυρία 8υο μάτια συνανθρώπου πού με ά.τένισαν κι ενιωσα υποχρεωμένος για το 8ευτερόλεπτο πού ά.πασχόλφα την oρασ~ σας. 'Ά ν χαιρετο\)σα έπει8η σας ηξερα θά 'χα τιμήσει μόνο μια. στιγμη έπιπόλαι'υ)ς γνωριμίας μια. ά.φυ8ατωμέν'υ) ά.νάμνφ'υ) την ίόιότψά σας ~ μια Ιστορία. Τ ώρα πού χαιρέησα χωρις να. σας ξέρω τιμω όλόκληρο τον ανθρωπο που βγ~κε στο 8ρόμο την &τυπ'υ) συνεργασία μας στο περπάτημα την κοινή μας έξάντλφ'υ) στην raliχ ζέστ'υ). Νομίζετε πως θά 'πρεπε να. ζψ~σω κι &λλα στοιχεια έπαφίjς; 'Αθήνα: (Μα.κρυΥιάννΊ))

66 ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡ ΑΓΜΑ Τ Α ΕΙναι πoλu περίεργο κι ομως άληθινό: οί λέξεις και τα πράγματα οεν εχουν άκριβως το rolo νόίjμα, όηλαόη τ-ην rociχ γεύση 'Όταν μιλας μοιράζεσαι με άλλους εικόνες και φαντάσματα μέρα και νύχτα. κι εϊναι θαρρείς φυσικο να έξασθενίζουν τα ϊοια ποσα καθως ιχπλώνονται κατα τον νόμο συγκοινωνούντων όοχείων στ ην κοινοκτημοσύνη φωτος και όξυγόνου. 'Όταν άντιθέτως σωπα.ίνεις γίνεται αυτομάτως ~ μέρα νύχτα 5λα βυθίζοντα, με μιας στο όικό σου πηγάόι 7' t Ι Ι \ 'ζ κι ειναι η μνημίj μονο που ραντι ει όστέα γυμνα ωσπου ν' άνθίσουν εις όσμην ευωόίας ως ράβόος 'Ααρων ~ βλαστ ήσασα. 'Αθ'ήνα (Μακρυγιάννη)

67 ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ Σ' ΕΎ'ΝΟΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ Μετωνυμίες και μεταμορφώσεις οεν ά.λλο(6)νουν το β&θος σου μ~τε μειώνουν τη OUναμΊ] τ~ς ταυτ6τυ)τας πού σ' ά.ποκαθυ)λώνει ά.π' την ιχνία των έπαναλ~ψεων οσες φορες σ' ευν6φαν ο[ ανεμοι έπιστρoφ~ς των έφ~βων. 'Αθήνα. (Μα.κρυγιά.ννη)

68 ΝΕΚΥΙΑ Π ' " ψ, 'ψ λ ",, " 'λ οtoζ εκο ε από ε κ αοι απ Τψ πανσε ηνο κι εγιν' Τι νύχτα σαρκοφάγοζ 'Αγγέλων; Τ, β' λ,ι, θ λ ' α οτσα α στο χυμα πεν ιμα φι ια το γιασεμι στο φράχτη αρωμα λευκο υμνος " εc.,οοιος 'Ι:' '" πεπεοημενων. ", Κocσσcίνδρoc (Κocλούτσικο)

69 ΠΡΟΣΦΩΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ZYjλεύω που ΚOιμ~θΊ)κες ευτυχισμένί) με τον 'Ορφέα ολί) νύχτα στ~ν ά.γκαλιoc ένω έγω μετροσσα τις ι'::>ρες αγρυπνος ωσπου voc ξί)μερώσει voc σε aιασχισω aί)λαa~ voc σε συγχαρω σωμα με σωμα 5χι, οπως λέμε, μ' ολί) τ~ν Ψυχ~ μου. KoccrcrIΧvl)poc (Κocλούτσικο)

70 ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ 'Όσοι άγα:ποσν τ~ν πoίίjσίj θα. μείνουν άνυπερά.σπιστοι στ~ν εισβoλ~ τ~ς όμορφιας τ~ θλίψίj τ~ς όρφά.νιocς κι 5σο για. τους άνίδεους ocύτοι εύδα:ψονοσν &.χρι κocφοσ. Άθ'~νoc (ΜOCΚΡUΎιάνγ~)

71 {(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» Άφοσ κατα8έχθί)καν να όρυανωθοσν σuν8ικαλιστικα. σί)μαίνει πως 8εν ύπάρχοuν πια. άντιστάσεις,, \,, σ <Χuτο τον τοπο. Άθ~νoc (ΜIΧΚΡUΥιocνν"l))

72 ΣΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ Τ Ο σκοτάaι έλλοχεύει μες στο μεσίjμέρι' ποιοι του κάνουν πλάτες να σκοτώνει; Δεν θ' άφ~σω άνερμάτιστες τις θίjλες των aακτύλων το βλέμμα μου θα περιπoλ~σει φιλάργυρα 5λΊj την έπιaερμίaα τ~ς ά:φ~ς, Ρέθυμνο -"Αaελε

73 ΕΣ! Δεν δείχνω παρ,χ μόνο το πρόσωπό Σου. πωλ Έλυάρ Δεν μ' ένοχλουν οι παρόντες οσο έξακολουθε'ίς να ο-ηλώνεις θαλερη παρουσία. ΟΙ ά:πόντες οεν μου λείπουν οι όλου r/ "1\ "l' οποιοι κι αν ειναι ά:ρκε'ί να μ.η θλίβεσαι 'Εσύ. Άθ~να (ΜακρυΥιάννΊ])

74 ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜΑ ΤΙΚΗ Κά.νει τιί; κινήσειζ του βιολιστη. Γ. Κοντός Δοuλεuομε ξεχοuραζόμαστε όιασχεόά.ζομε, ολοι άσuναισθ~τως άχολοuθοuμε τις χιγήσεις τοσ βιoλιστίj. 'Έτσι μονάχα έξίjyεϊται πως πήραμε για μοuσικη την παλινόρόμφίj το σψειωτον για πορεία. Sydney -Brighton Le Sands

75 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Είναι καιρος που το αποφάσισε να πpoσχωρ-~σει στις σκιές. 'Έτσι θά 'χει λιγότερα εξοόα μί)όαμινες αντιστάσεις και προ παντος ύποχρεώσεις απροσόιόριστες. Sydney -Brighton Le Sands

76 ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ "Οπως το αίμα για τις άναλύσεις σ' το παίρνουν οταν είσαι νί)στικος ετσι θα πρέπει και ~ άπουσία να μετριέται με νύχτες αν μας ένόιαφέρει ~ άκρίβεια των καταμετρ~σεων. Sydney -Brigh Ιση Le Sands

77 ΑΓΝΩΣΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ Πολλοί είν' αύτοι που το πρωί aev μlλοuνε κάποτε μάλιστα aev ιχνταποaίaουν μ~τε απλο χαιρεησμο λες καί ιχκόμυ) συνομιλοαν με κάποιους &λλους "η προσπαθοαν ν' ιχποτlνάξουν τιχ πλοκάμια της νύχτας. ''Αν τέτοlα θέλγψρα ~χεl κάθε βράaυ ϋπνος βραχυς συχνα. μετ' έμποaίων ι \ ξ ι λ \ γιαη να ποιροι ενευομοιστε οιπον \ f,~\ 'ζ Ι που οι κεκοψυ)μενοl οεν γυρι ουν πισω; Sydney -Brigh Ιση Le Sands

78 ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ* Άγαγέτωσαιι του, μάρτυρα, αύταιιι και δικαιωθήτωσαιι. Ήσαιου 43,9 'Όντως τά πράγματα οεν είναι πιά ά.πλως ουσοιωνα ηγουν σιωπί)ρως άνφυχψικά. Τ όσο πoλu εχουν άγριέψει τά πράγματα ωστε νά μ~ν μπορείς πια νά τά πεις πεπραγμένα Θεου ~ άνθρώπου. 'Όλα τά οεοομένα κα.ι ζψούμενα του κρίσιμου χρόνου οαιμονικα άρχιτεκτονί)μένα έp~μην μαρτύρων κι ~ νύχτα μοιάζει νά. 'χει κηρύξει πανστρατιά πεπτωκότων πνευμάτων. Melbourne ,. Χαρισμένο στον φίλο Χρηστο Γιανναρα -78-

79 ΘΕΜΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Ή ζωή μου ύπηρξε πάντοτε ενα κράμα τύχης και πεπρωμένου. 'Όλιβερ Σάκς τι κρίμα. που στην άλχί)μεία. του μυστί)ρίου που εζφες οεν μπόρεσες να. οεις τον Οια.σκελισμΟ του έν σιωπί) φθευγομένου και συνεχως κρυπτόμενου στους άφρους των κυμάτων στην άντίστα.σί) του χάλυβα στην προσοοκία. των έθνων! Sydney - Redfern

80 ΜΑ ΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥ Α 'οβ Ι Ν Ι Ι (\1 ριχχος... ευιχ τεριχστιο πετριυο οιχκρυ AJlen Ginsberg Μ ', ζ " ε κοιτα αν επlμoνα άλλα τα μάτια EXouv κάτι άπο τ~ν άπιστια του cxνέμοu' 8εν στέκοuν Υια πολυ ποuθενα κι οταν μάλιστα κλεινοuν 8εν μπορείς ποτε μ~τε τ~ν κατεuθuνσ'f] της φuυης να μαντέψεις καθως βuθιζονται στις άόρατες λίμνες προ πολλου καταποντισμένων στεναυμων ζ,., ορι οντιωμενων ιστιων... Sydney-Brighton Le Sands

81 ΧΩΡΙΣ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ Σαν να μας κλέψανε το χρόνο βpεθ~καμε ολοι ζcu.ρνικα όοϋλοι τοϋ άπροσόιόριστου σχισμένοι άπο το χθες έντοιχισμένοι μάρτυρες μια.ς άπαρέμφατης ζω~ς χωρις φων~ και μν-ήμη. Sydney - Brighton Le Sands 2&

82 ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΤΝΗΣ Είμαστε ή Χλωστη χα! Θέλουμε vd μάθουμε όλο το ύφάδι... 'Ας άpxεσθoίjμε στον πίναχα' είναι έξ (σου χαλός. Flaubert Δεν είναι μόνο φιλόθείj σuμβοuλη ~ όλιγάρκεια που σuνιστα ~ σοφία. ΕΙν' έπιτέλοuς και θέμα όικαιoσύνίjς να όείς όλόκλίjρίj την έπιφάνεια του πίνακα άλλιως ματαίως έπιφαίνει το φως. Sydney - Redfern

83 BOOMERANG Κι ό γλάρος ολος ό γλάρος τοϋ όνείρου θα σχίσει τον όρίζοντα. Γ. ΣαραντάΡΊJζ Κάθε φορα. που πρόσεξα ενα σωμα ά.aιάφορο αν ~ταν κτίσμα εμψuχο ~ &ψuχ ο μου έπέστρεψε το βλέμμα μαχαιρια. στο κορμί. 'Η ι \ ~\ Ι \ \ ζ Ι μν"ημ"η πια οεν μπορεσε να το '-"εχασει μήτε βεβαίως οί πέντε μοu αίσθήσεις. Στοιχειώνοuν φαίνεται οί μορφες πίνοντας ατμα κι ά.ναπαράγοuν φαντάσματα ενσωμα μέχρι σ-ημείοu να. μας πνίγει το ά.aιαχώρψο χωρις ποσως να. όλοκληρώσοuμε τον γύρο του κόσμοu. Brisbane-Kangaroo Ροίηι

84 ΕΝ-ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Αύτοι μιλουσιχν ytoc χρυσάφι κι έμείς uμνοuσιχμε το φως. Sydney-Brighton Le Sands

85 ΕΠΟΣ ΑΡΡΗΤΟΝ Να σε θαυμάζει ~ μν~μί) χωρις έπιφων~ματα νoc σε ζψοσν OL αισθ~σεις χωρις καθόλου κιν~σεις αύτο ύπ~ρξε άνέκαθεν το κρυφο επος τοσ ερωτα ~ κορυφαία σου φιλοοοξία ι'σως χωρις νoc το ξέρεις \ \ \... χωρις να το πεις. Sydney -Perth

86 ΑΙΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 'Ομιλία σ'υ)μαίνει όμοσ ομιλος και συνόμιλος με τον &.λλο όπότε πια. μαθαίνεις και να. όμιλείς ά.ρθρώνοντας λέξεις οχι μονάχα ώς έκ-φρά.σεις του έν8ιάθετου λόγου ά.λλα. και ώς δεσμοuς που συλλέγουν τα. έσκορπισμένα ~ 'ζ \ \ ι οιαιωνι οντας τον προσωπικο χρονο 11 \, Ι, λ ζ, εστω και ανωνυμως στα ει.,ικα. Perth -Sydney

87 ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ 'Άδικα είπαν το ποτάμι σijμβολο τ~ς ρευστότητας υπάρχει σταθερότερύj πορεία άπ' το νερο πο\; δεν έπιστρέφει; Sydney -Redfern

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 2 ο βραβείο. Ευαγγελία Παπαγιάννη. Α Γυμνάσιο Κομοτηνής

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 2 ο βραβείο. Ευαγγελία Παπαγιάννη. Α Γυμνάσιο Κομοτηνής ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 2 ο βραβείο Ευαγγελία Παπαγιάννη Α Γυμνάσιο Κομοτηνής 2 Μια φορά κι έναν καιρό σ ένα νησί των Κυκλάδων ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ (Στο stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα τραγούδια του)

http://hallofpeople.com/gr/ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ (Στο stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα τραγούδια του) http://hallofpeople.com/gr/ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ (Στο stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα τραγούδια του) ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝ Αυτοί μιλάν την ώρα που ο ήλιος έγειρε το χάος ν ακουμπήσει την

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος. Προς Ροζαλί Μεντώ Οδός Νταρσέ 21 Περιοχή Κλισί Παρίσι Γαλλία

Αύγουστος. Προς Ροζαλί Μεντώ Οδός Νταρσέ 21 Περιοχή Κλισί Παρίσι Γαλλία Αύγουστος Έτος απροσδιόριστο Προς Ροζαλί Μεντώ Οδός Νταρσέ 21 Περιοχή Κλισί Παρίσι Γαλλία Αύγουστος πια, Ροζαλί. Οι πρώτες μέρες του είναι οι πιο καυτές του χρόνου, οι τελευταίες οι πιο δροσερές, οι πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των έντρων Απ τους Κέδρους του Λιβάνου στην ελιά της προσευχής απ του «εγώ» την άδεια χώρα ως την

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα