ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ"

Transcript

1 ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Μας ρωτήσανε πριν λίγε«μέρες, άνθρωποι ξένοι ά- πό τό Λίησί μ.».«, έπάνω σέ μιά συζήτηση γύρω άπό το σημερινό πνευματικό επίπεδη τού "Ελληνα, σέ ηοιδ σημείο βρίσκεται τό πνευματικό επίπεδο των συγχρόνων Κ,υθηρίων. Ί^ό βέμα και ή συζήτησις πού Απορεί να γίνη, επάνω στο ερώτημα πού μας τέθηκε, είναι πολύ πλατύ άλλα και δύσκολο να πάρη μιά απάντηση άπόλυτα δογματική, πού να σκιαγραφεί Αε θετικότητα και χωρίς αντιρρήσεις, το πνευματικό επίπεδο τού σημερινού Τσιριγώτη, άλλα και την προσφορά του στην γενικώτερη ελληνική διανόηση τού σήμερα. ΙΙάντως, άν δεχθούμε σαν γεγονός, ότι ή μεταπολεμική Κ,υβηραϊκή γενιά ε/ει άνέβει, τόσο επιστημονικά ό- σο και επαγγελματικά, ή άπάντησις γίνεται εύκολώτερη. "Ομως, ή επιστημονική κατάρτισις, συμβαδίζει άραγε και μέ άνάλογη πνευματική καλλιέργεια και γενικώτερη άνάπτυξη τού πνευματικού δυναμικού τού τόπου μας ή αύτό παραμένει στατικό και άπλώς άναμασά, χρησιμοποιώντας πλουσιώτερο λεξιλόγιο, τά όσα επανειλημμένα έχουν γραφεί γιά τον τόπο μας και τούς άνορώπους του; Αέν Οά θέλαμε νά εμπλακούμε στούς δαιδάλους μιας συζήτησης, πού πιθανόν νά μήν κατέληγε πουθενά, γιατί ό καθένας Οά άνέπτυσσε και μία δική του θεωρία. Άλλά συνοπτικά,^ νομίζομε, ότι τό Λίησί μας, πέρα άπό τούς λίγους καταξιωμένους σήμερα πνευματικούς του εκπροσώπους, καθυστερεί αδικαιολόγητα στήν παρουσίαση, στο ευρύτερο κοινό, συμπατριωτών μας πού δουλεύουν άδιάκοπα στούς χώρους τού πνεύματος, και πού ακολουθώντας τά λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής μας, εκφράζουν τούς προβληματισμούς τού σημερινού άνορώπου, μεσα άπό μιά διαφορετική συγγραφική διάσταση. ΊΓ& ((ΙΙνευματικά Ι 4.ύ()ηρα» πιστεύοντας απόλυτα, ό- τι ένας άπό τούς κύριους προορισμούς μιας έκδοσης, είναι και ή παρουσίαση αυτών των άνορώπων, έχουν ήδη 'ξεκινήσει, δημοσιεύοντας εργασίες τους, και πιστεύουν ότι και άλλοι Οά άκολουοήσουν, ξεπερνώντας τήν κάποια δειλία τους γιά νά εμφανισθούν στο πλατύτερο κοινό..%ρης II. 'Ι'σιτσίλιας Τα ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ 1

2 Φωτογραφικά παιχνίδιο Άννίταζ Παναρέτου «Ό "Αη Γιάννης του Γκρεμοί)» Χώρα 2 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚίθίΠ'Α

3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Η ΆΑΑηΑοδιδακτική ΣχοΑή Λίβαδίου Γράφει ό ΠΑΝΟΣ ΒΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Η ΑγγΧιχή Προστασία (άκριβέστερα κατοχή) τής ye νήσου φρόντισε κατά τό δυνατόν και Ϋ» τήν έκπαίδευση τών Κυθηρίων. Πρός τούτο ανήγειρε _ ΎΥcρ-ίας ανθρώπων και ζώων σχολεία εύούχωρα και jl ολ:, σχ;3ρ στή Χώρα, στό Λιβάδι τό πασίγνωστο σχο- -'3 Μηλαπιδέας πού έττιβάλιται όπως ή ύπιηρεα'ία Ύ- --ΡΥειου Πολιτισμού και 'Επιστημών τών Κυθήρων cruvτπ'ρ:ήθ'η, CTT Μυλσπόταμο, στά Φ:άτσια, στά Ποταμό, σ τον Αγιο :όδωρο έντός τού νσιού τών Αγίων Σεργίου Κα' ι Βάκχου και στά Κοατρισιάνικα άλλά τούτο κατ' ά- ^ίτηαιν τών κατοίκων τής περιοχής τό Όλα πιες 111 '-'' έχε.-ν σ:<επήν λίθινη,ν θολωτήν (βόλτα). Όλα σώ- >ttc' 1 όχλ' όχι εις καλή κατάστσισιιιν. Καλά θάτανε νά Στή Σχολή Μηλαπ.δέιας Λιβα&Ιοιυ υπάρχει έπιγρ:*φή II ~Ρμαρ :νη πλά-α έντοιχισμένη έπάνω άπό τή πόρτα ^»Υράφοναα τά έξής: «Εύχάριστοι πρός τήν π'σρούσαν διοίκησιν οί Jν τγ,-ιηβούν ώς παλαιά ίδιορυθμα κτίσματα μέ Ιστοί»». Λιβαδίδιά τήν άνατροφήν τών τέκνων των, έκτελούντες ό- "o^ttyoi τής Αύτού Έξοχότητος Λόρδου Φρειδερίκου,, τάς πατρικός φροντίδας έπ'ί τούτου τού έπιπέ- J 1Γ01Ρά τού ζη λωτού πατριώτου Ιουλίου Κασιμάτη, ^,-ηθέντος, χορηγήσαντες θεληματικώς τήν εργασία,ν, 1 τή» C;LKC.5Γ.ΜΤ,Ν έν χρήσει κοίινής σχολής άνήγει,ραν MDCCCXXV» * Ε CTri Υραφές ύπάρχο'.ιν και σ' άλλες σχολές τού ίδίου -Γιττ-ιυ έτους 1825, όχι όμως σέ όλες έπειδή είχε κα- ΡΥηθή ή άγγορία τό 1827 και δέν ήθ:λον οίί Κυθήριοι Φ'Ο;ν-ντ'ΟΕΊ έργα 'Αγγλικά. Ίσως αύτός είναι ό λόττού δέν έχρονολογήθη τό μέγα έργον τής γέφυρας 0,I-''JV CU. Τό έχρ-νελόγησα έγώ ώς Πρόεδρος Κοινότηc<> Λιδαδΐοκ τό Τή γέφυρα ώς γνωστόν κατε- K,Ul»o : ό Άγγλος διοικητής Μά"φ:ϋλ Και γνωστός εί- 0 θρύλος πτρι αίσθήμίατός του μέ κάποια πολύ ό- ^'Ρφη Κ'ο,'τουνιώτισσ α χάριν τής όποιας έφτιαξε τό ό- 1 *αί καλλίγραμμο σάν τή,ν έρωμένη του γεφύρι ^νμστό σ' όλο τό κόσμο. i'v'ati έ:μ«ς έπίσης γνωστό ότι πολλά γεφύρια στην *»δα, κ άλλού τά περιβάλουν έρωτες, θρύλοι, στοι-, lat ' VWJÍWÍ χτισμένες στά θ-ιμέλια τού γ-φυρι,ού γιά " Γ εριώσει και μή χαλάση, όπως τό γεφύρι τής Άρόπου ό πρωτομάστηριαε Vtx' K» του. έχτισε στά θεμέλια. τή γυ-, λοιπόν ό μερακλής κιαί τζέντλεμαν 'Εγγλέζος, ^ ^άκφτί>χ ( - βολέ τήν υποχρεωτική φοίτηση τών άρ- Wv»τά σχολεία ν;:ϋ έφτιαξε κι όταν οί γονείς δέν έ- ^ -ρινιαν τά άγό-ια τους στά σχολείο τιμωρούσε και τούς. και τά τταιδιά και τά γαϊδούρια τους μέ βσρειά ΥΟρια, Κ, τι αν κάποτε έπήγε σέ ιμιά σχολή νά δει πό- 001 μαθητές φοιτούν εύχαριστήθη κι ό δάσκαλος γιά νά τόν κολακεύσιει τού είπε ότι όφίίλεται σ' έκ,είνον. Τότε ό Εγγλέζος έσχεδίασε στό τοίχο ένα γάιδαρο και είπε στά δάσ:<οιλο ότι σ' αυτόν οφείλεται δηλ. τό γάϊδαρο έ- πειδή κι ό γάιδαρος πήγαινε άγγαρία άν δέν πήγαιναν τά παιδιά σχολείο κι ό γάιδαρος τότε ήταν άπσ,ρσίτητο,ς γιά τούς γεωργούς. 'Από έγγραφα τών χρόνων έκειίνων πού έχω εις χείρας μου καταφαίνεται ή ύποχτέωσι,ς όλων τών Κυθηρίων, τών γαιδάρων τους και τών έργαλείων τους, άν είχαν, εις αγγσρείαν. Π.χ. έγγροφον τού έτους 1824 περιέχον όνομαατικήν κατάστσσιν τού χωρίου άναφ^ρει: «Να οβηζαρησθουν ολα τα ζα τηστρέτο Αλεξανδράδες, λ,ηδαδηου» «Δια ττ,ν δευτέρα θελο γαϊδάρους τρηάντα και πουρουχους 16 η τρηάντα γαϊδοριμ θέλουν ανθρώπους 15». (Διατη:ώ τήν έρθογραφία.) Εις τους ορησμους σας Ιηοονης λευθέρης» Έτερον έγγροφ:ν τού χωρίου Κερσμουτό περιέχει «Νότα τών άι?ρώπ;ν όπού έπήγον εις τά καμήνια και εις τόν άσβέοτη τού σχελιου» (Λιβοδίου). Ή νότα (ονομαστική κατάσιο ο :ς) π:; ιέχει 10 όνέιματα γιά τά καμήνια και 4 γιά τόν σσβέστη μέ τά κτήματα = ζώα, γιά τό κουβόλημα τού άσβέοτη. Τή: 30 Δεκεμβρίου 1824: Ό Προεστός, μανόλης λεοντζί,νης (Κι έδώ διατηρώ τήν έρθογραφία) * Έγγραφα έμφαίνοντα τις παρουσίες και άπο'υαίες τών μαθητών στις άλληλοδιδακτικές σχολές τών Κυθήοων. «Πιστοποιώ ότι τού Έμμονουήλ Δευτερεύου ό υιός ήλθε εις τό σχολε,ίον και έχει κτήμα = (γάϊδαρον) και είς ένδειξιν τής άληδιίας τού έδώθη τό πορον. Έκ τής Σχολής Λιβαδίου 31 Αύγουστου Ό διδάσκαλος: Παναγιώτης Κσσιμάτης. Έτ.ρον: «Γνωστοποιώ ότι ήλθ:ν εις τήν Σχολή«μας ό Πολύχρονης Ζαντιότος τού σιομάτι χρ.(όνων) 8 έχων και έν ζώον τό όποιον έδώθη τάς 13 'Ιουλίου 1825 Ε.Ν. Παύλος Σκούφος Πελοπ-ίδου Διδάσκαλος (Σχολής Ποταμού)». * * * Άλλος ένας σκάμα λεπτειμ-ρέστερος Κατάλογος τής 'Αλληλοδιδακτικής Σχολής Λιβοδίου. Η ΕΝ ΛΙΒΑΔΙΩ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Κατάλογος εβδομάδος άποδεικνύων τά ονόματα και πορ-νόματα τών ποθητών ίνηλήκων τε και άνηλήκων, οί όπο:οι έλλειψον άπό τήν άνω ήριμένη Σχολήν κατ' αύτήν τήν έβδομάδα, προσέτι τόν καιρόν κατά τόν όποιον ίλλειψεν ό καθείς και τήν ήλικίαν των άπό τάς 27 Μαρτίου έως τή 1 'Απριλίου 1826 Ε.Ν. Τ λ ΙΙΝΕΤΜΑΤΙΚΑ ΚΤΘΗΡΑ

4 α)α 'Εποχή τής 'Ημέρας "Ονόματα τών μαθητών Παρανόματα και ονόματα τών γονέων Ηλικία Γαϊδάροι Παρατηρήσει ς για τή λήψη (άπαυσίαι) 1 Μαρτίου 27 Πέτρος Τραβσσάρος τού παπά 2 Μαρτίου Λάζαρος Βοβτιικιίώτης Παναγιώτη 3 Μαρτίου 27 'Ιωάννης Καντολέος του Γεωογ. 4 Μαρτ Παναγιώτης Τραίασάρος τού Κοσμά 5 Μαρτίου Γεώργιος Κοιντολέος τού Νικολάου 6 Μαρτίου Γεώργιος Κοντολέος τιού Μανόλη 7 Μοιρτ 'Ανδρέας Χάρων τού ΊωιάιννοΜ 8 Μάρτ..... Σταυρ,ιαινός Κασιμάτης τού Νικολάου 9 Μορτιίου 29 Δημήτριος Σάμιιος τού Γεωργίου Έτ:ρ;ν τής 'Αλληλοδιδακτικής Μυλοττοτάμου 7 Μαρτίου Ό διδάσκαλος Πέτρος μο-.ρσέλλος 1 Μαρτίου 7 Παναγιώτης Καρύδης τού Μανόλη "Εγγλέζου 'Ελειψε 2 ή μέρας και δέν είχα ίδισιν Έλειψε 2 ή,μέοας διά ύττηρεσίαν του "Ελειψε 1 ήμέραιν και δέν είχα ίδισιν "Ελλειψιΐ 2 ημέρας και δέν είχα ίδισιν Άκολουθή νά είναι άσβ νής Ελλειψε 5 ημέρας έττπδή είναι άσθ:νής ' Ελλιιψι 2 ήμέ" α;ς έττειδή ήτο ασθενής 'Ακολουθεί! νά είναι άσθτινής 'Ελλειψε 1 ήμέραν και δέν είχα ίδισιν "Ο διδάσκαλος Παναγιώτης Κασιμάτης (Κι έδώ έτήρησα τήν όρθογραφίαν) 1 Τό γαϊδούρι είναι ύδροττικίιίασμένον Κι άχόμα ένας κατάλογος μαθητών της ' Αλληιλοδιΐ δαίκτικιής σχολής Άγιο«Θ ιοδώοου ο τίνες έχουν ζώα φόιρτια τής -περιοχής Κηπτρίας. Ό κατάλογοις περιέχει 15 όνά.ιατα μέ 14 ζώα φόρτια δηλ- ικανά νά φοιρτωθούν και μεταφέρουν άνάλογον φό'ρτίιον γιά τά δημόσια έργα τής 'Αγγλικής διοικήσεως. Όπως καταφαίνεται άπιό τά ανωτέρω έττίσημα έγγραφα ή άγγαιρία ήτο ύττοχρεωτιική και γιά τούς άνθοώπους καιί γιά τά ζώα τιοιυς τά φόρτια κι όταν ό μαθητής απουσίαζε έτιμωρείτο καθώς κα!ί τό ζώο δι άγγαρίας έκτος άν ήτο άσθινής. Κι άκέιμαι καταφαίνεται ότι στα μαθητολόγια έκτός τού όνιο'ματετγωνίιμσυ τού μαθητού έγράφετο κα! τό ζώιον γιά νά γνωρίζη ή δΐιοίκιη,σις ότι ή οικογένεια τού μαθητού έχει ζώον φόρτι αν ύγιές και όχι άρρωστο. Περίεργο είιναι ότι όλοι οιί μαθηταί έχουν άπό 1 ζώειν Κι ι όπως έξυττοοχαύεται θά άπέκρυβον τά ύττόλοιττα, διότι δέν γίνεται νά είχαν οί γεωργοί! μόνον ένα, ζώον άφού άλλο μεταφορικό μέσο τά χρόνια έκε:ίινα δέν ύπήρχε άλλ' ούτε δρόμοι. "Απ" όλα αυτά μαθαίναμε ότι ή 'Αγγλική διοίκησις έφρόντισε νά χτίσΐΐΐ σχολεία καίί έπιέβαλε τήν ύποχο»- τική φοίτηση στούς άνδρες κι έτσι οί περισσότεροι έμ<χ" βοιν γραφήν και άνάγνωσιν κίοηϊ μαζί τους έμαβα,ν κι οι αγράμματοι ιδίως οιί κοπέλλ,ες άκ,ούοντάς τους νά διαβάζουν τον 'Ερωτόκιρ.ιτο ττοΰ ττολλές τον έμαθαν άττ' έξ< > όπως ή γιαγιά ιμου, τελείως άγρά.μ ματες. Παιριά ταύτα καΐ! τταιρά τά άξιόλογα έργα πού έκαμαν στά Κύθηρα οί 'Αγγλοιι, ήσαν μισητοί γιατί άντιί προστασίας ('Αγγλική Προστασία έχαρακτηρίσθη τότε 1 κατοχή τών 'Ιονίων νήσων) έττέβαλαν στήν 'Επτάνησο «ψεύτρα λευτεριά» όπως λέγει ό 'Εθνικός μια;ς ποιητής Διον. Σολωμός σέ μιά στροφή τού 'Εθνικού μας 'Υμνου λέγοντας: «Και τού 'Ιονίου τά νησιά τό καθένα τεχνικό έχομν ψεύτρα λευτεριά». Γι αύτό και οί Κυθήριοι διά το" άντιπιροσώπου των Μέριμοιρη άγων'ίσθηχαν άποτελεοπμα τΐγ κά και πέτυχαν τήν ένωση τής "Επτανήσιου μέ τήν "Ελλάδα τό 1864 ύστερα άπά 55 χρόνια τυραννίας. 4 ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ

5 Ό ΚορυδαΑΑός Ταύ κ. ΜΙΧ. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ μ., OTcip'icuXa πού άκολουθεί συνδέθηκε άπ' τήν διά- "Τι»σή Της 'Ολοκληρώθηκε σε τρ?ίς περίοδες τής ζωής ' l0 ' u και άν δέν»είναι σηιμαιντιικιή ώστιε νά τήν θεωρήσει ΡΜΤΓΟ,, ττού ή ιμιπίίρια Ένώ θάπιρεπε νά τόν κουνιήσπι σέ βελουδένια αιώρα αν τ μαρρ, Χωρίς νά τού μαράνει τήν ίθετα τόν ταλάντευσε σ' ένα αισιοδοξία. μιά ιοπρόσεκτη π απ "θυσιάζει ένα κιοιλόκ;αρδο άν- ΙΜΙ-1'J ακούσαμε τόν πατέρα μαις νά μιλά στή μάννα μ:ά μέρα γιά τήν φτλοξ-ινία ένάς άγατιητού του ΤΓ:ιρι»στϋκοίύ άπό τήιν πάλη ττού μέναμε. Είχαιμε θ'υμαμαι σκαρπισβαί όλα τ' αδέλφια γιά νά άγοράσιοιυιμιε τις ^^οτίλ'ΐες κρασί κι ό,τι άλλο χρειαζόταν άττό τρόφιμα τ βραδυνό εκείνο τραττέζι και προπαντός είχαμε * ϋ Ρίσει τά σπίτιια τής γειτανιάς γιά νά βροώμΐε τήν ττιό, 'M ( C"jivia μικρός, ττού μαζί μέ τά τσούριμο τών άδελ- φί- κιθάρα έπειδή ό φίλος αύτός είχε τήν φήμη γλεν- Τ Ki a; τραγουδιστή. ΣτίΙ ζωή μου στάθηκε αδύνατα νά ξεχάσω τό όνομά Tcrj. ^ ^ ' lrou τό λέγσιν Τέλη Τρίζα. Στό ανάστημα του ήταν ^" ΡΜ Υκιανός, ένα: στύλ ραμοντιχό θάλεγα, άν ήξειρα τότήν κατάλληλη λέξη, κιι ή φωνή τιοιυ εύχά 'ίστη ζΐ- Μέ τά σκαμνάκια μαις έγώ καιί τ' άδέλφιια μου εΐίtrasp Ι ι θέση κοντά - κοντά σιτό μπαλκόνι, πού τόν '* ε 1ΤΣΙ Ράσιι ό πατέρας ιμκχις κιαιί ττού καθιστός σέ μιά ^Ρέκλα μετά τό φαγητό τραγουδούσε στήν ήσυχία τής UDCÍ. Άττό τά μιινόριϊ έπεφτε σιτούς κεφάτους σκο- "Toiüc s κι ο,τι φ/σ'ΐκα μου εκσινίε πτιριισσοτειρο εντύπωση έν α τραγουδάκι άττό τις τότε έπιθεκρήσ'τς, πού έ- tví» Yia τά σκάνδαλα κάποιιας μιτκρής. ^ μακρουλά του δάχτυλα γλιυστρούσσιν μέ δεξιότητα '"> Χορδές τής κιθά-αις καιί ιμέχιρι σή.μ':ιρα διατηρώ άν Κ ο,!.» τ»» "εροσαν τόσια πιολλά χρόνια, ακεραιία τήν ει κ ova U P'»B'JVOIO εκείνου ξεφαντώματος. ε'κοσι χρόνια μου, ττού υπηρετούσα στρατιώτης, ένα Κυριακάτικο άπόγευμα μέ τόν δεκανέα μου κι ^ϋν, τ Ρ ο 0 στρατιώτη, άφήνιοντας τις στρατώνες τού κατολήξωμε σέ μιά μικρή ταβέιρινα έκεί κοντά ' ό Λαρίσης. Θάχσιμιε άρχίσειι νά τσιμπάμε τούς γ(ϊς ^ ' όταν ένας κουρελιάρης γεροντάκος κιρατώνκ«ι μιά κιθάρα στά χέρια του πλησίασε τό τραπέ- ^εχτιήκοιμιε νά τού προσφέρω με κάτι, μιά κι έτυχε Τα Ρ θ ε! κιατά σύμπτωση συγγενής τιού συστρατιώτη τάκ κρααακι γρήγορα φυσικά τσιμττησε τον γεροννη ' Τ υ άνοι ξ Ε τό κέφι και ιμέ τήν τραυλή και σττασμέτ'οιυ,μάς τιραγούδησιε κανένα δυό τραγουδάκια. Τραγούδια τσυ πρόδιναν τά ευχάριστα νειάτα, πού ΙΓΝΈΓΜΑΤΙΚΑ ΚΤθΗΡΑ είχε περάσει, μά δέν μούδιναν άκόμα τά σημεία, πού θά ήταν ικανά νά μού ξυπνήσουν κάτι άπό μιά παιδικιά μου θύμηση. Όταν άκριδώς έπειίτα άπό κόιποιια ξεθαρρεμένη κουβέντα ιμιας τόν άκευαα νά πετάει μιά κιο>ρών,α μ:γάλης άσυνσρτησίες. Άρχισε δηλαδή νά λέει: «Τόν καιρό πού είμουνα διευθυντής Τοομείοιυ...». 'Αλλά διευθυντής Τσιμείου τόν παλιό καιρό ήταν κι ό πατέρας μου και φυσ'.ιχά ή θέση αυτή δέν ήταν εύκιολοαπόκτητιη 'Εκείνος πού τήν κατείχε θά έπρεπιε νόααν μοιρφωμένιος και πιραπαι/τός άτσαλάκωτα άξιαπιρεπής. Ό διιακονιά-ΐς αϊτός γέρος δέν μπορούσε παρά νάτα'ν κάποτε ένας μικ,ράς Ταμειοικός ύπάλληλος και τίποτα περισσότερο. Διεκινδύνευσα λοιίπόν τήν παιρατήρησή μοιυ. Διευθυντής Ταμείου ήταν κι ό πατέρας μ.ου... Ό γέ.ρος >μ' ένδ:αφέρον αρκετό μέ ρώτησε τότε τίνος ποιιδί ήμουν. Καιί σάν τού είπα τό έπίθετό μου, άιμέσγος μέ μιά έκτιληξη και μιά στοργή μ' άγκάλιασε και μού π:όφ:ιρε τό ιμίκρό όνοιμα τού πατέρα μιοιυ... Ή στιγμή χάρισιε μιά δυνατ συγκίνηση. Ή σύμπτωση ή τικ» μι:ί<:ριογραφία άπό τις στιγμές τών μοιραίων άναγνωρίσιων πού προισιφέρσι ή ζωή. Βέβαιυα δέν ήταιν μιά συνάιντηο'η στενά συγγενικού προσώπου, μά είχε κάτι τό ώραίϊο κιαί τά έλκυστι.χό... Κι ότοτ/ ό γέιριες έξιοιχιο,λιουύθησε «παιδί ιμιοιυ έμένα μέ λένιε Τέλη Τρίζα...» ό ένθοιυσιααμός ιμου ξεχύθηκε μπροστά στούς κεραυνόπληκτους συντρόφους μου. Σάς θυμάμαι κύριε Τέλη, τού είπα. Θυμάμαι τήν δ.αδυά πούχατε ττυράσει άπ' τό σπίτι ιμας... πού τραγουδήσατε στό μπαλκόνιι ιμιαις.. Αύριο θά τό γράψω άμέσως στον πατέρα μογυ... Και πράγματι, τήν άλλη μέρα ζητούσα μέ τό γράμιμα μου άπό τόν τιατέιρα ιμου νά μαντεύσει μέ ποιό φίλο του είχα συνδιασκεδάσει τό προηγούιμ*;νο βράδυ., κιαί στό τέλος τού έξιστορούσα καταλεπτώς τά τού παλιού του φίλου έστω κιαί στήν άξιολύπητη κατάσταση, πού τόν γνώρισα. Θά πέρασαν άκόμη πολλά χρόνια. Κι ό φίλος τού πατέρα μου κι ό ποιτέρας μου είχαν άπό καιρό πεθάνει. Κ οι! όμως ττού κο'ί πού ζούσαν κανένας - δυό παλιοί και γνωστοί άκόμα συνάδελφο'! τους. Ή ζωή μ' έφερε νά συναντήσω γιά,μιά άκόμα φορά ένιαιν άπό δαύτους και μή ξεύριονταις τί νά τού πώ, θυμήθηκα τήν ένδ'ΐαφέιροωσια παλιά συνάντησή μου μέ τόν κ. Τέλη. Τόν θυμόνταν κι αύτός Είχαν συνυπηρετήσει κάποτε 5

6 στό Ταμ:Γη Θισσαλτινίχης. Μέ έβιβα'ίωσι πώς όλε«τοιις τόν οωμ πα8ΰΐ»«ν... Δέ,ν είχε χάσιει ποτέ τό κέφι του και ιδιαίτερα δέν είχε ξεκολλήσει ή κιθάρα <ΧΤΓ' τά χέρια του και τό τραγούδι, όχι άπό τό στόμα του άλλά άττό τήν καρδιά το!νι. 'Ιδιος ήταν πάντα! κι όμως, συνέχισε, ή ζωή τευ ήταν πολύ τραγική! Μετά τήν παντρειά τοιυ και! τήν απόκτηση άρκετώ,ν παιδιών ή γυναίκα του είχε καταληφθεί άττό ιμιιά άλλόκοτη τρέλλα. 'Ενώ λάτιρεωε τά παιδιά της, τόν μισούσε αφάνταστα και τόιν κυνηγούσε μέ ιμιαινιία νά τόν σκοτώσει... Άνιήμπι: ρη όπως ήτίαιν νά εργαστεί τήν έλυπόταιν, και άπό ευσπλαχνία, σάν,μάνν;α τών παιδιών τοιυ, δέν τήν ζύχε χωρίίσιει. Έτσι ριγμένος στήν πολλή δοιυλειά, άγόραζε πλούσια τά ψώνια τ:ύ σπιτιού Του και τήν νύχτα φορτωμένος <κιο ι :ιρι: φυλα,χ.τίοιύσ'ε νά τής τά ρίξει άπό κάποι ο πΐ0ΐρά :ΐ;ΐ0ι, ενώ άλήτης κατόπιν ξενυχτούσε γυρνώντας ατούς δρομ'ομς. Σ τήν ύπηρ-σία του κατέληγε ένα ράκος.. Κι ό άσύγκριτ'ος αύτός ή - κας τής ζωής είχε άρχΐσ-ιι σιγά - σιγά τώ/ρα κι άπό αυτήν νά κατ αιδ ιώκετοιι γιατί χωρίς νά ζητάει τόν οίκτο κ'αρ/ινός, μ" ένα πυκνό τεχνιτό προπέτασμα μιάς άλυοίδας ψευτιών έχάλυπτε πάντα άπό ψυχική άνωτερότητα τό μυστικό τού δράματος του.... Όταιν τελικά κι ή ύπηρεσ!«τόν έδιωξε, τό κιεινο αποκαλύφθηκε ξοφνι,χά κι οι! συνάδελφοι! του δέν μπορούσαν καν νά πιστέψουν τ φοβερή θέση του και τήν τόση δυστυχία TCU. * + "Ο καλόχοίρδος φίλος τού πατέρα μου, ό Τέλης Τρίζας, τώρα πού κλείνω πάλι τήν διήγηση τοιυ, κορυδαλλός είχε πετάξει στιήν άφταστη άνωτερότητα, άλλ' ή στυγνή μοίρα τού έκοψε άπότο,μοο τό φτερούγισμα. Τόν έ,ρριξε τελικά γειρίοντάκι αξιοθρήνητο στούς διρομιοιυ,ς τής 'Αθήναις, όπως τόν γνώρισα εκείνη τή βραδυά στή a.jvοικιακή ταβέρνα... Μέ τήν κιθάρα στά χέρια, ξεχνϊούσ,ι τά φα;ρμάχια και μέ τό έστω χι άποισυνθαμέν τραιγούδι του ιεύαγγ,ελίζοντον άκόμα τά ύψη, εκεί πού ή κσιρδιά τ;ου έβρισκε τις γνώριμες νότες του ιμιάς χαρούμενης ζωής.. MIX. Κ. Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Λ Ο ς Τό νησί μου Τού νησιού,μου τό άγέρι αγριολούλουδα μυρώνουν τό πρωί μέ τή δροσιά πού ή άνάλαφρη πνοή του μέ τήν αύρα άντοιμώνουν και πιασμένες χέρι - χέρι σκορπούν γύρω ευωδιά. "Ο γαλάζιος ούρανός του τό γεμίζει μέ ιμαγεία και τού ήλιου του οι αχτίδες πού τό λούζουν ιμΐ χρυσάφι στά γαλάζια του νερά τό στολίζουν και τού δίνουν μιά άξέχαστη ομορφιά. Όταν τ' αποχαιρετά ή μέρα όλα τους μορφή άλλάζουν ροδοκόκκινες άνταύγείιες τό άφρόλοιυσιτιο νησί σκεπάζουν οι πρασινωποί τοιυ βράχοι μοιάζουν όλο,ι σαν ρουμπίνια κι ό τρισνταφυλλένιοις ήλιος σβήνει σέ μιά θάλα,σίσια γαλήνια. Κι όταν τ' άγκαλιάζει ή νύχτια μέ τού μπάτη, τήιν άνάσα και τό πελαγίσιο κύμα τό φιλά γλυκά, γλυκά τ' άσημένιο τό φεγγάρι κι όλα τ' ουρανού τά άστρα τού κρατάνε συντροφιά. ΠΑΝΑΓ. Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗί ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΙΙΓΑ

7 ΚΥΘΗΡΑ I ΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ Ό μιοάνδρωπος Όποιος δέν έχει δει τή θάλασσα τού Διακοφτιού εί- Τε στις καλές της στιγμές είτε στις λωλάδες της, έχει δει τίποτα. Όποιος δέν περπάτησε σ'ήν «γουδιά της, δέν αναζήτησε τά κοχύλια της, δέν ά- Φέθηκε στά χάδια της... Νά, λοιπόν ή θάλασσα στά πόδια σου! Και ψη,, λά " * σου, φρουρός κι έπιτηρητής, τό βουνό τής "Αγια Μ. 0ν1ζ ζωγραφιστό νά σού κρύβει πονηρά τόν 'Ορίζοντα. 0 Μπάρμπα - Χρήστος είχε τό στίγμα τού μισάν- Ρωττου. Όλοι οί Δακοφτιώτες τόν θυμόντουνσαν... Υερο! Γέρο και μουφλούζη! Σπάνια καθότανε στό κ φενέ. Χαν δέν ψάρευε μέ τή βάρκα του, άγαπούσε τήν άράζει κάπου στόν παλιό μώλο, άπλώνοντας Τ,<> άρίδες του μ' άνασκουμπωμένα παντελόνια, ξε- >ίαο'μένος και δυστυχής. φαμίλ ια δέν είχε. Γεροντοπαλίκαρο. Μερικές φοτόν είχανε πιάσει νά παραμιλά. Ποτέ νά τραυ α Και σάν συναντούσε ή έβλεπε μισόγυμνες, 'ές, φυσικό άλλωστε θέαμα σέ μιά παοαλία, αττ, στ Ρεφε τά μάτια άπό τό πονηρό φτύνοντας λοξά Κβκϊζοντας τήν έποχή μας και τά ήθη της. ^ αθιά του, ίσως νά πίστευε σάν πολλούς, ότι ζούστις «τελευταίες μέρες», ότι τό τέλος τού Πλανή-, ^ησιάζει, άφού τόσο πληθύνθηκε ή διαφθορά, τό αος και ή άμαρτία. Μέ παρόμοια «φιλοσοφία» "> μή ν καταντά κάποιος μισάνθρωπος; * * *. Πώς θά διασκεδάσομε τό βράδυ; 'Ακούω ίδέες' * ι,.... 7,., π ταν ο Λάκης, ο αρχηγός τής μικρής συντροζ των φοιτητών, πού είχανε νοικιάσει τό τελευ- 0 σπιτάκι στό Διακόφτι, αύτό ποό*: τήν 'Ανατολή.. ~~~ Υπάρχει μιά! Άντι μίλησε ή Μίνα. Μά θά σάς "Χο άργότερα! Άφού τήν κάνω πιό συγκεκριμέ- Ί Μέσα μου., 0 Λάκης έκρυβε ρίζα τσιριγώτικη- οί φίλοι του Χι - 'Αλλά τόν άκολουθήσανε σ' αύτές τις διακοπές Τρι Κ " τ σ ο παίνευε τό νησί του. Ή Μίνα, Τθυ Γ ετ ής τής 'Ιατρικής, ήταν, άς πούμε, τό κορίτσι Τώρα! Τώρα! τής όρμήσανε όλοι. _ ~~~ άθελα νά γελάσουμε, παιδιά, μ' αύτό τό γέ-. *θυ κάθεται μέ τις ώρες έκεί στό μώλο και μάς... Αθ( στη. αά! Τόν μπάρμπα - Χρήστο; μ. Λάκη, αύτόν! Γιά ένα μικρό μάθημα! Δέν ^ α Ρεο ουν οί άνθρωποι πού, χωοίς νά μ' άκούσουν, Πετροβολούνε. 'Εμένα, τήν ήλικία μου, τήν έπο- Χή ^ου... Τό άστείο σίγουρα θάχε προεκτάσεις. Άρχιζε τούς κεντρίζει. Δεχτήκανε. Δίνοντας πρόθυμα τήν άδεια σιή Μίνα νά παίξει τό παιχνίδι της. Μέ μιάν ύποχρέωση σέ κάποια στιγμή νά μπούνε στό παιχνίδι κι αύτοί. Απόγευμα. Ή ζέστη άνελέητη. Ό χρόνος όμως κατρακυλούσε, ένώ ή θάλασσα τούς έκλεινε τό χαδιάρα και προκλητική. νά μάτι Μπήκε βιαστικά νά ντυθεί άναζητώντας τό μακρύ της ρόζ φόρεμα πού έφτανε σχεδόν μέχρι τό χώμα. Αρκετά σχιστό στά μεριά και στις μασχάλες άφινε τόν άνεμο νά κυκλοφορεί άνετα παντού. Όσο γιά παπούτσια, προτιμούσε νά πεοπατά ξ"πό*η~η. Λιγερή καθώς ήταν, έμοιαζε μιά δεύτερη Κυθέρεια Α- φροδίτη ή μιά νέα Ωραία 'Ελένη πού καρτερούσε περί κάλλη τόν Πάρι. Ό μπάρμπα - Χρήσ'ος είχε τά πόδια στό νερό και τό βλέμμα, σάν πάντα, ξενασμένο. Έοημος ό μώλος. Μέ τόν ήλιο ν' άλαργεύει μ' άξιοπρέπεια. Έτσι, σο:ν διέκρινε κάτι σάν οπτασία νά ζυγώνει, δέν πολυέδωσε σηιασία. Μόνο όταν, σέ λίγο, άκουσε φωνή σπαρακτική νά ζητά βοήθεια πισωστράφηκε άπορεμένος. Κάτι μέ δάγκωσε! Σώστε με! Τήν είδε παράμερα νά παλεύει τήν πλάτη της, ύ- στερα νά γονατίζει και νά κυλιέται πάνω στό ύγρό τσιμεντόστρωμα. Όχι, δέν τού πήγαινε νά τήν ά- γνοήσει. Έτρεξε πρός τήν μεριά της. Ή Μίνα ιού έδειξε τήν πλάτη της. Κάπου, μεταξύ μέσης και λαιμού, ένα πετούμενο τήν είχε δαγκώσει άφίνοντάς της όλο τό δηλη'ήοιο τών άδένων του. Πονούσε τρομερά. Έπρεπε τό δηλητήριο νά βγει πριν προλάβει νά κυκλοφορήσει μέσα στό αίμα. Τί νά κάνω; Ρώτησε φοβισμένος ό γέρος. Ένα τό φάρμακο! Νά ρουφήξει κάποιος τό δηλητήριο άπό τήν πλάτη 'Ιατρικής. Ξέρω... μου. Είμαι φοιτήτρια τής Ό γέρος έμεινε μιά στιγμή άναποφάσιστος. Συνέχισε νά τόν ικετεύει. Μή φοβάσαι! Μιά - δυό φορές θά τό κάνεις κι άμέσως θά τό φτύσεις. Πονώ! Σώσε νιε! Γονάτισε άποψασιστικά δίπλα της, ένώ έκείνη ά- νέβασε ψηλά τό φουστάνι. Τό σημάδι μισοματωμένο. Έγειρε τό πρόσωπο του πάνω στή σάρκα της και βάλθηκε νά κάνει όπως τούπε. Διό και τρεις και τέσσερις φορές. Τήν κατάλαβε νά γαληνεύει. Ό κίνδυνος είχε περάσει. ΙΤΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘ1ΙΡΑ

8 Είναι άλήθεια ότι ό ήλιος είχε σεβαστεί τό κορμί της. Δέν τόχε μαυρίσει υπερβολικά, δέν τόχε ξεφλουδίσει. Ροδαλό, φιλντισένιο, τού ξύπνησε μακρινές ανατριχίλες... Σ' ευχαριστώ, μπάρμπα - Χρήστο! Έτσι δέν σέ λένε; Τίποτα, κοπέλα μου. Ναι, έτσι μέ λένε! Προχωρήσανε μαζί στό τέλος τού μώλου. Καθήσανε πλάϊ - πλάϊ. Τά γυμνά τους πόδια άρχίσανε νά παίζουνε μέ τά κυματάκια. Ή θάλασσα μπλάβα έβλεπε και σώπαινε. Τί θά μπορούσε τάχα νά πει; Λένε ότι μισείς τούς άνθρώπους, ιδίως τις γυναίκες. Γιατί; Τόλμησε νά ρωτήσει τό κορίτσι. Δέν τούς μισώ! Τούς άποφεύγω! 'Αγκάλιασα τήν μοναξιά! Βλέπεις, άλλα τά χρόνια τά δικά μας! 'Αγριέψαμε χωρίς νά τό καταλάβομε... Θυμήθηκε τό Νίτσε' «Ή ερημιά άξένει, άλλοι τους όπου κρύβουν ερημιές». Ζεις πάντοτε μόνος; Μόνος! Μέ τό Θεό... άν ύπάρχει! Ξεκούρασε τό χέρι της πάνω στό δικό του. Τόσο άνόμοια τά δυό. Ό Θεός ύπάρχει έκεί πού ύπάρχει ή 'Αγάπη! Έτσι δέν πρέπει νάναι; Δέν τής άποκρίθηκε. Μέσα στό σκοτάδι πού κυριαρχούσε δέν τήν έβλεπε μά τήν αισθανότανε. Βέβαια, άκόμη τού παίδευε τή σκέψη ή ψιλντισένια της έπιδερμίδα. Περισσότερο όμως χαιρότανε τό ότι μιλούσε μ' ένα νέο κορίτσι κι ότι ή κουβέντα τους γινότανε αύθόρμητα και φιλικά. 'Αγάπησες κάποτε μιά γυναίκα; Ό άλλος τής ξέφυγε. Αγαπώ πάντοτε τή γυναίκα! Μπορεί μιά γυναίκα νά τάχει όλα; Ένα κομμάτι άπό κάθε μιά σάν πάρεις, μόνο τότε σκαρώνεις τό άριστούργημά σου πού πλησιάζει τήν τελειότητα. Κι έσύ τό σκάρωσες; Τό βρήκες; 'Οχι! Πάντα έχανα κομμάτια! Έβρισκα τό ένα κι έχανα τ' άλλο! Γελάσανε μαζί. 'Εκείνος είχε χρόνια νά γελάσει. Είχε σχεδόν ξεμάθει. Μά δέν τό μετάνοιωσε πού τ ο ξανάρχισε. Σάν ή Μίνα γύρισε πίσω, οί φίλοι τήν περικυκλώσανε. Π ιό φορτικός ό Λάκης. Θέλομε λεπτομέρειες! Έπιασε ή καζούρα; Τούς τά έξήγησε μέ τό νί και μέ τό σίγμα. Μέχρ κάποιο σημείο. Είχε κάποιο άσήμαντο σπυράκι στή πλάτη. Τόξυσε μονάχη κι έβαλε τις φωνές, τάχα πώς κάτι τήν είχε δαγκώσει. Ζήτησε τή βοήθεια τού γέρου. Τής τήν έδωσε. Αύτά... Θέλομε κι άλλα! 'Επέμενε κι ό Άριστος. Δέν ύπάρχουν! 'Αντέδρασε ή κοπελιά. Άλλωστε δέν φταίει ό ίδιος γιά τή συμπεριφορά του. Πολλοί παράγοντες. Ή μιζέρια μιάς στερεμένης ζωής... Σάς παρακαλώ, παιδιά, ν' άλλάξουμε κουβέντα! Ή ιστορία άς πάρει τέλος! Μά έσύ βρέ Μίνα, δέν είχες πει... Τήν άποπήρε ό Λάκης. Σκόνταψε στή σιωπή της. Ό μπάρμπα - Χρήστος δέν ήταν πιά τό ταλαίπωρο ανθρωπάκι πού μισούσε ή ζήλευε τούς άνθρώπους. "Ητανε στοιχειό καί μνημείο. Ή ίδια ή μοίρα. Αγάπη μονάχα καί σεβασμός τού πρέπανε, όχι κοροϊδία. Ή Μίνα τόχε άποφασίσει. Θά πήγαινε κι αύριο νά τόν άνταμώσει. Νά κουβεντιάσει λίγο μαζί του γιά τούς άνθρώπινους καημούς. Νά τού χαρίσει κάτι άπό τή δροσιά της. Καί, τήν τελευταία βραδυά πριν άπό τήν άναχώρηση, μπορεί νά τού ομολογούσε τήν πάσαν άλήθεια. Ότι πήγε άρχικά νά παίξει μαζί του, άλλά πώς έκείνος βγήκε τελικά ό κερδισμένος.... Γιατί καί στά νειάτα ύπάρχει ομορφιά ψυχής Πού είναι χαρά νά άποκαλύπτεις καί νά δέχεσαι... ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ Νότιος Ευβοϊκός Μενεξεδένια γιρλάντα τό βουνά τ' άντικ.ρυνό, Πού τή θάλασσα άγκβιλιιάζει ττέρ' άπό τήν 'Αττική, Τήν κνκλών&ιι καί τήν κάνιει κάτ' άπό τό γαλανό Ουρανό μας νά φαντάζει σά μιά λίμνη 'Ελβετική! Δές μπροστά σου λοιμπϊΐρά, ζαφειρένια κύματα! Τά ρω'δίζει ή ανατολή, τά χιριισών:ιι ή δύση! Και! κυλούν αδιάκοπα, φέιρ'νβίντιας μηνύματα, Μέ νησιώτικους ττολμούς άττ' τό Γριτιενήσι! Τά μελτέμια πάνω το:υς Σίφουνες σφυρίζοι/νε Ζωντανό, λ:6έντικο κι ήχηιρό σκιοπό! Κι οί έλαφτό-πίειρττάτητες αύρες παιχνίιδίζουνε! Γαλανή μο<υ βάλσσσα, πόσο σ' άγαπώ! ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 8 ΤΑ 1ΓΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

9 ΑΛΗΘΙΝΕ! ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ή γριά Άντριάνα και τό κομπόδεμά της (Τούτη ή ίστορία, όττως και! όλες ο! άλλες πού έχω γράψει, είναι τόσο αληθινές, πού σέ πολλές περιπτώσεις δέν ό'λλάζω ούτε και τά ονόματα) Στσβιάνι κα, ένα μικρό χωριουδάκι τού Νησιού Ι* 1?«ζούσαν πριν λίγα χρόνια δυό γεροντάκια, άντρας γ. νσ!!κα. Ζούσαν ο! δυό τους ολομόναχοι. Δέ 0υτε "παιδιά ούτε σκυλιά. είχαν ^ό σπιτικό τοιυς, ιμιά άθλια χαμοκέλα, ίδια ποντικό- ΤιΡυτΓοτ ι πάνω στό στεινό Κοινοτικό χωματόδρομο τού χωσκεπασμένη μέ δοκάρια μαυρισμένα άττό τήν πολυ- Κα'ρία κι άττ' τήν καπνιά,,μ' ένα μικιρό χαγιάτι μπροστά 0τΠ Ιν είσοδο, σκεπασμένο κι αύτό ιμέ δοκάρια, κι ένα ^Υγίτη μέσα - μέσα στό βάθος σάν σκαλοθυρίδα και Τού ΙΜ'ά σορα$αλισσμένη πόρτα, έμοιαζε καθαυτό καλύβα Καραγκιόζη. γέρ!ο πτόν λέγσινε Δημήτρη. Οί χωριανοί τόν 6ά-? Τ ' σαν Δπμήτγη, γιατ-ί τραύλιζε τό ρό και τό έχα.νε γό. ^τσι τέν ξέραινε κι έτσι τόν φ^νάζαινε και στά γύρω Χ«ιριά. Ο γέρο Δημήτρης, «συχωρεμένες ινάναιι», δέν είχε πο- "αλές σχέσεις μέ τή δουλειά. Προτιμούσε νά τή-ν πτ;ρ<- ολημερίς στό καφενείο, νά τραβά τόιν ναιργιλέ του και ν *«ίΐζϊΐ τήν κοντσινούλα του. Γι αύτό και δέν έκανε * τέ του προκοπή. ^ αύτό λίγο τόν σκότιζε!! Τούφτα,νε νάχει τό καθημ' ρ ' νά τ ου έξοδο στό καφενείο γιά νάναι φχαριστημένι= ί. Τά άλλα, ούτε πιού τά λογάριαζε!! Ούτε καιί τά κα Ίμι.ρινό, καβγαδάκια τής γριάς τοιυ δέν τόν ενοχλούσαν, ^κονε τάχα,, πώς δέν άκουγε τι τού έλεγε. Μοναχά σάν ΎυΧαινε, κι <χύτό όχι σπάνια, νά μήν έχει τό καθημερινό Τ υ Χαρτζιλίκι, έχα/ε τά κέφια του και δέν είχε μιλη- Μυύς, ρ. και δική του φιλοσοφία, πού τώρα κοντολογίς έ- 1Γ'*ράτη σε κα,; γενικεύτηκε. Έλεγε: ^ Ποίος μωρέ σάς είπε ότι ό άνθρωπος γεννήθηκε νά δουλεύει; Τούς γαϊδάρους καί τά βοϋϊδα έκανε ό νά δουλεύουνε και νά τά ζέβο.με στ' αλέτρι!! Αντριάνα, έτσι τήν λέγανε τή γριά ταυ, ήτανε άλ- ^' ω τικ 0ς άνθρωπος. Ψηλή, ξερακιανή, γυναίκα μέ πολ- 1 Προκοπή, έτρεχε πρόθυμα σ' όλες τις δουλειές όπου τήν φώναζσν οιί χωριανοί καιί μάζευε όπτ' όλα στό σπιτικό τους και τό χαρτζιλίκι της οικονομούσε. Είχε και κάτι άνήψι α στήν Άμι:ρΐ'κή, παιδιά τού α- δερφού της τού Γιώργη, πού κάπου «άπου τήν ξαφνιάζανε μέ κα'νένα πεντοδόλλαρο, πού τό καταχώνιαζε νά μή τό πάρεα μυρουδιά ό γέρος και τής τό βουτήξει. Ό γέρος τόξερε τής γριάς του τό κομπόδεμά καιί τόψαχνε. Τόψσχνε παντού. Τούχε γίνει σωστός πειρασμός. Συλλογιζόισν πρωΐ κοί βράδυ ποιά μηχοινή νά στήσ:ι γιά νά μπορέσει νά τό ξετρυπώσει κοί νά τά ξ αφρίσει. Τούτη ή συλλογή δέν τόν άφηνε νά ησυχάσει, ούτιε στόν ύπνο τιου ούτε στόν ξύπνιο. Ή δύστυχη ή γριά Άνιτριάνα είχε άπό γεννησίμιΐού της ένα κοιυσούριι. Ποραιμιλούσε στόν ύπνο της κι άν κάποιος τής άποκρεινόταιν, γινότανε σωστό κουβεντολόι. "Ετσι μοντάρισε μαστορικά ό γέρος τή δουλειά!! Πορομιλούσε έκιείνη ή καψερή και τή ρωτούσε εκείνος τρανλίζοντας: Γιά πέ μου Άντιγιάνα μου νάσαι καλά, έχεις λεφτά; Και πόσα έχεις νά σέ χαγώ; Έχω, μά δέ ξέρω πόσα νάναι. Σάματις ή κακομοίρα ξέρω νά τά μετρήσω; Μά έγνοια σου κα! τάχω καλά φυλαμένα!! Άνέ τάβρισκε ό διολόγερος 8ά μού τά βουτούσε. Μωγέ μπγάβο Άντγιάνα μου!! Καλά τού κάνεις τού γέρο τσιφούτη!! Μά πέ μου εμένα Άντγιάνα μου, πού τάχεις φυλαμένα; Στόν άποκρέβατο πού έχει ιμιία πλάκα ξεκολλημένη, έκειά άπό κάτω άπό τήν πλάκα, τάχω κρυμένα. Κι άς ψάχινιει όσο θέλει ό γέρος νά τά βρει. Νάσαι καλά μωρή Άντγιάνα ιμου!! Δέ σού τό πείρ γάζει κ αινεί ς τό παγαδάκι σου έκειά πού τόχεις. Κοιμήσου κι έγνοια σιου. Έτσι βολευότανε άπό δώ και μπρός ό γέρο Δημήτγης μιά χοιρά ξαφρίζοντας κάβε λίγο και λιγάκι τό κομπόδίίμα τής γριάς. Κι ή δύστυχη ή γριά Άντριάνα αναρωτιόταν και δέ μπορούσε νά καταλάβει «γιά ίντα διάολο δέν άβγαταίνει τό έρηιμο τό χρηματικό της!!» ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ Τ λ πνεγματικα κγθηρα υ

10 Oi ΈΑέφαντες Ή καφτερή άμμο, θάλασσα δίχως άκρη, στίλβει στην κοίτη της, πού κατακάθησε βουβή, έινας κυματισμός μ' άτμιούς στά μάκρη πέρα τ* ορίζοντα, πού ό κόσμος κατοικεί. Καιμιιά ζωή, ούτε θόρυβος, οΐί λέοιντιες σιιωπούν, κοιμούνται στ' άντρα, έκιατό λεύγες μακρυά, οί καμηλοπαρδάλεις στις πηγές τους ξεδιψούν, ICI οιί πάνθηρες ει ν" κάτω άπ' τη χουρμαδιά. Μέ τά φτερά νά σαϊτέψει ούτε ένα πουλί τό πυκνό άγέρι, πού ό ήλιος δ ιαπειρινά, ό βόας μέσ' τόν ύπνο το>υ λάφι άστη κ ε πολύ, στ ή ράχη ή φολίδα του σπιθοβολά. Φλογάτο λάμπει άπ' τόν φωτειινό οώρσνό τό διάστημα, ένώ τό πάν ησυχάζει νεκρικά, ταξιδευτές τραχιοί μέ σώμα ο! έλέφαιντες ρικνό, οδεύουν άττ' τήν γενέθλια χώρια στήν έριμιά. ΜίαύροΊ όγκοι, άπό σηιμιείο πά στή γή, θωρείς τους, ιτού έρχονται σιτή σκόνη πού ύψώνιουν χωρίς παρέκκλιση άπ' τήν εύθιία γραμμή στήν άμιμιο, μέ τό πλατύ τους πόδι πού ισιώνουν. Γη ρ au ό ς αρχηγός μέ σώιμσ ό επικεφαλής σκασμένο σάν κο." μό πού αύλάκιιασε ό καιρός, μέ ράχη τοξωτή, σκιρτά τής κεφαλής σέ κάθε τοιυ προσπάθεια ό όγκος φοβερός. Χωρίς ν' άργεί τό βήμα κάποτες ή σπεύδει στόν άκριιβή προορισμό οδηγάει τούς συντρόφους κι ή μάζα τών προσκυνητών στήν άμιμιο ξέει αυλάκι καθώς του πατριάρχη της τούς τρόπους. > Ή προβοσκίδα μέσ' τά δόντια, δεντάγ ι α τ' αύτιά, κλειστά τά μάτια τιους κιι ή κοιλιά άσθίμίαιίινιει. πάνε κι ό ίδεώς, μ' άχλύ τ' άγέρα άγκαλιά, ένώ έντομα βο,μβοών, ψηλά άνεβαιίνει... Στή δίψα όχι αδιάφοροι άδήψαγοι γιά βρύα, μέσ' τό λιιοπύρι πού στις ράχες τους κάνει πτυχή/ νείριπινται χώιριες πού θά βρούνε κρύα δάση άπό συκιές, τής ράτσας τους σκεπή. Νά ξοιναδούν -ποτάμια ξεχυμέν" άπό βουνά, πού κολυμπάει ό ίπποπότσιμιος βρεμώντας και τό είδωλο του ρίχνει τό φεγγάρι άπαινωτά κ'αί πού θά ροίβοιλήσοωνε σχοιίίνα πατώντας. Βαδίζουνε βαιριιοιί, ώσιτόσο ένθαριΐυμένιοι, μιαίιρη σειίριά στήν άμμο τήν πλατειά, κι ή έρημος τήν άκΐ'.νιησιά της ξαναπαίρνει, σάν σιτ' άπειρο σβηστούν ο! ταξιδευτές άργά. Μετάφραση: MIX. Κ Π ΕΤ Ρ ΟΧ Ε ΙΛΟ Υ 10 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚίθίΠ'Α

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ

ΡΑULO COELHO. ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ. Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ PAULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ ΡΑULO COELHO ο ΑΛΧΗΜΙΣΤHΣ Μετάφραση: ΜΑΡΙΑ-ΦΕΡΡΕΪΡΑ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1996 Σειρά: ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Τίτλος πρωτοτύπου: Ο ALQUIMISTA Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια;

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 10.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE BURIED GIANT Από τις Εκδόσεις Faber & Faber, Λονδίνο 2015 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ο θαμμένος γίγαντας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Kazuo Ishiguro ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αργυρώ Μαντόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2011. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2011, 20.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-099-6

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2011. Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2011, 20.000 αντίτυπα ΙSBN 978-960-496-099-6 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Έγκλημα και τιμωρία Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1 Μια μέρα, πάρα πολύ ζεστή, στις αρχές του Ιουλίου, ένας νέος βγήκε το βράδυ απ' το δωματιάκι που είχε νοικιασμένο στο στενό δρομάκι Σ., κατέβηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ: Εκδόσεις Δρομολόγιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ: Η απάντηση του Ασημάκη στον Ρένο 5 ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ο Μανόλης Αναγνωστάκης κι ο Ρένος Αποστολίδης στα Ηλύσια Πεδία 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΕΡΗΣ: Καβάλα: Η «περίεργη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΑΤΟΠΥΓΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΤΕΑΤΟΠΥΓΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΣΤΕΑΤΟΠΥΓΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Διηγήματα 1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Η μέρα ήταν μουντή. Κάποια υποψία βροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ν ' rv\nss ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995. ( 1 " t

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ν ' rv\nss ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995. ( 1  t % Ρ' 3 ψ. Τ ] ( 1 " t ν ' rv\nss ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και Φίλοι του χωριού μας, Το καλοκαίρι έφτασε. Το χωριό μας είναι ήδη έτοιμο να

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 12.000 ANTITYΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Σιωπάς για να ακούγεσαι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μάρω Βαμβουνάκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Edward

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κουνελάκη Μιχάλη γνωστό ως Κουνέλη 12-2-99. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κουνελάκη Μιχάλη γνωστό ως Κουνέλη 12-2-99. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κουνελάκη Μιχάλη γνωστό ως Κουνέλη 12-2-99 ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Ερ. Κύριε Κουνέλη θα μας πείτε πότε ξεκινήσατε μουσική και με ποιο όργανο; Απ. Εγώ άρχισα το 1935 με 36, ήμουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής

ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ. Κατάθεση ψυχής ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΓΚΙΝΑΚΗ Κατάθεση ψυχής ΚΕΡΚΥΡΑ 2010 !} αφιερωμένο σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του!} !} εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά και τα εγγόνια μου!} ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ Βρήκα κι έσπειρα την ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγράφοντας παράξενες τρομακτικές ιστορίες του χωριού. Ερευνητική Εργασία 50 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β2 2012-2013.

Καταγράφοντας παράξενες τρομακτικές ιστορίες του χωριού. Ερευνητική Εργασία 50 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β2 2012-2013. 50 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β2 2012-2013 Ερευνητική Εργασία Ομάδα Εργασίας Μαριάννα Μ., Βασίλης Ν., Κλεοπάτρα Κ., Γεωργία Κ., Γιάννης Κ., Ελένη Ξ., Χαρά Κ., Κασσιανή Κ., Μπάμπης Π., Δημήτρης Ν., Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κελάρι της ντροπής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Χρυσηίδα

Διαβάστε περισσότερα

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Nυχτερινό αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Τεύχος 15 Kαλοκαίρι 2014 ? Περιοδικό και εκδόσεις «Νυχτερινό» 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, Κύπρου και Ψαρών 28, 121 32,

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου

Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Γιάννης Αντάμης Τα Αποκτηθέντα Κατά Τύχην Όλως, Αποσπάσματα Σελιδοποίηση, τεχνική υποστήριξη: Μάριος Αρσενίου Dreamtigers 2013 www.yannisadamis.com 1 Αχ πώς δάγκωνε η ειρωνική μου διάθεση. Αχ πώς τσίμπαε

Διαβάστε περισσότερα

2 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ

2 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ 2 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 3 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ «ΤΝΠΟΙΕΙΝ» ΣΟΜΟ Β ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΤ Θανάσης Πάνου Σο βιβλίο διατίθεται από τους συγγραφείς, σε βιβλιοπαρουσιάσεις ΖΨΓΡΑΥΙΚΗ ΜΑΚΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2012, 2.000 αντίτυπα ISBN 978-960-496-559-5 M Y Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: OTEL BRUNI Από τις Εκδόσεις MONDADORI, Μιλάνο 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ξενοδοχείο Μπρούνι ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Valerio Massimo Manfredi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Άμπυ Ραΐκου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν πάμε να δούμε αν απαντιούνται αυτά, πάμε και σε μια τελείως διαφορετική* κατηγορία που καμιά φορά ακούγεται για τον Θεοδωράκη, όχι πολύ

Πριν πάμε να δούμε αν απαντιούνται αυτά, πάμε και σε μια τελείως διαφορετική* κατηγορία που καμιά φορά ακούγεται για τον Θεοδωράκη, όχι πολύ Στο θέατρο ήταν που ο Έλληνας πολίτης έβλεπε τον εαυτό του και υπάκουε το Δελφικό ρητό: Γνώθι σαυτόν. Περισσότερο από παντού, στις κωμωδίες μάθαινε να βλέπει τον εαυτό του, ειρωνικά, όπως τον έβλεπαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 H Ανθολογία αυτή ετοιμάστηκε για να αναγνωσθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Μ Υ ΘΙ Σ Τ ΟΡ Η Μ Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: LA SOMBRA DEL VIENTO Από τις Εκδόσεις Planeta S.A., Βαρκελώνη 2001 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η σκιά του ανέμου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Carlos Ruiz Zafón ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Βασιλική Κνήτου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Γ. Τσελίκας. Απ όσα θυμάμαι. Αυτοβιογραφία

Μάνος Γ. Τσελίκας. Απ όσα θυμάμαι. Αυτοβιογραφία Μάνος Γ. Τσελίκας Απ όσα θυμάμαι Αυτοβιογραφία ΑΘΗΝΑ 2010 Μάνος Γ. Τελίκας Απ όσα θυμάμαι Όπως τα δέντρα φυλάγουν τη μορφή του αγέρα κι ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί, έτσι και τα λόγια φυλάγουν τη μορφή

Διαβάστε περισσότερα