ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ"

Transcript

1 ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Μας ρωτήσανε πριν λίγε«μέρες, άνθρωποι ξένοι ά- πό τό Λίησί μ.».«, έπάνω σέ μιά συζήτηση γύρω άπό το σημερινό πνευματικό επίπεδη τού "Ελληνα, σέ ηοιδ σημείο βρίσκεται τό πνευματικό επίπεδο των συγχρόνων Κ,υθηρίων. Ί^ό βέμα και ή συζήτησις πού Απορεί να γίνη, επάνω στο ερώτημα πού μας τέθηκε, είναι πολύ πλατύ άλλα και δύσκολο να πάρη μιά απάντηση άπόλυτα δογματική, πού να σκιαγραφεί Αε θετικότητα και χωρίς αντιρρήσεις, το πνευματικό επίπεδο τού σημερινού Τσιριγώτη, άλλα και την προσφορά του στην γενικώτερη ελληνική διανόηση τού σήμερα. ΙΙάντως, άν δεχθούμε σαν γεγονός, ότι ή μεταπολεμική Κ,υβηραϊκή γενιά ε/ει άνέβει, τόσο επιστημονικά ό- σο και επαγγελματικά, ή άπάντησις γίνεται εύκολώτερη. "Ομως, ή επιστημονική κατάρτισις, συμβαδίζει άραγε και μέ άνάλογη πνευματική καλλιέργεια και γενικώτερη άνάπτυξη τού πνευματικού δυναμικού τού τόπου μας ή αύτό παραμένει στατικό και άπλώς άναμασά, χρησιμοποιώντας πλουσιώτερο λεξιλόγιο, τά όσα επανειλημμένα έχουν γραφεί γιά τον τόπο μας και τούς άνορώπους του; Αέν Οά θέλαμε νά εμπλακούμε στούς δαιδάλους μιας συζήτησης, πού πιθανόν νά μήν κατέληγε πουθενά, γιατί ό καθένας Οά άνέπτυσσε και μία δική του θεωρία. Άλλά συνοπτικά,^ νομίζομε, ότι τό Λίησί μας, πέρα άπό τούς λίγους καταξιωμένους σήμερα πνευματικούς του εκπροσώπους, καθυστερεί αδικαιολόγητα στήν παρουσίαση, στο ευρύτερο κοινό, συμπατριωτών μας πού δουλεύουν άδιάκοπα στούς χώρους τού πνεύματος, και πού ακολουθώντας τά λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής μας, εκφράζουν τούς προβληματισμούς τού σημερινού άνορώπου, μεσα άπό μιά διαφορετική συγγραφική διάσταση. ΊΓ& ((ΙΙνευματικά Ι 4.ύ()ηρα» πιστεύοντας απόλυτα, ό- τι ένας άπό τούς κύριους προορισμούς μιας έκδοσης, είναι και ή παρουσίαση αυτών των άνορώπων, έχουν ήδη 'ξεκινήσει, δημοσιεύοντας εργασίες τους, και πιστεύουν ότι και άλλοι Οά άκολουοήσουν, ξεπερνώντας τήν κάποια δειλία τους γιά νά εμφανισθούν στο πλατύτερο κοινό..%ρης II. 'Ι'σιτσίλιας Τα ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ 1

2 Φωτογραφικά παιχνίδιο Άννίταζ Παναρέτου «Ό "Αη Γιάννης του Γκρεμοί)» Χώρα 2 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚίθίΠ'Α

3 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Η ΆΑΑηΑοδιδακτική ΣχοΑή Λίβαδίου Γράφει ό ΠΑΝΟΣ ΒΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Η ΑγγΧιχή Προστασία (άκριβέστερα κατοχή) τής ye νήσου φρόντισε κατά τό δυνατόν και Ϋ» τήν έκπαίδευση τών Κυθηρίων. Πρός τούτο ανήγειρε _ ΎΥcρ-ίας ανθρώπων και ζώων σχολεία εύούχωρα και jl ολ:, σχ;3ρ στή Χώρα, στό Λιβάδι τό πασίγνωστο σχο- -'3 Μηλαπιδέας πού έττιβάλιται όπως ή ύπιηρεα'ία Ύ- --ΡΥειου Πολιτισμού και 'Επιστημών τών Κυθήρων cruvτπ'ρ:ήθ'η, CTT Μυλσπόταμο, στά Φ:άτσια, στά Ποταμό, σ τον Αγιο :όδωρο έντός τού νσιού τών Αγίων Σεργίου Κα' ι Βάκχου και στά Κοατρισιάνικα άλλά τούτο κατ' ά- ^ίτηαιν τών κατοίκων τής περιοχής τό Όλα πιες 111 '-'' έχε.-ν σ:<επήν λίθινη,ν θολωτήν (βόλτα). Όλα σώ- >ttc' 1 όχλ' όχι εις καλή κατάστσισιιιν. Καλά θάτανε νά Στή Σχολή Μηλαπ.δέιας Λιβα&Ιοιυ υπάρχει έπιγρ:*φή II ~Ρμαρ :νη πλά-α έντοιχισμένη έπάνω άπό τή πόρτα ^»Υράφοναα τά έξής: «Εύχάριστοι πρός τήν π'σρούσαν διοίκησιν οί Jν τγ,-ιηβούν ώς παλαιά ίδιορυθμα κτίσματα μέ Ιστοί»». Λιβαδίδιά τήν άνατροφήν τών τέκνων των, έκτελούντες ό- "o^ttyoi τής Αύτού Έξοχότητος Λόρδου Φρειδερίκου,, τάς πατρικός φροντίδας έπ'ί τούτου τού έπιπέ- J 1Γ01Ρά τού ζη λωτού πατριώτου Ιουλίου Κασιμάτη, ^,-ηθέντος, χορηγήσαντες θεληματικώς τήν εργασία,ν, 1 τή» C;LKC.5Γ.ΜΤ,Ν έν χρήσει κοίινής σχολής άνήγει,ραν MDCCCXXV» * Ε CTri Υραφές ύπάρχο'.ιν και σ' άλλες σχολές τού ίδίου -Γιττ-ιυ έτους 1825, όχι όμως σέ όλες έπειδή είχε κα- ΡΥηθή ή άγγορία τό 1827 και δέν ήθ:λον οίί Κυθήριοι Φ'Ο;ν-ντ'ΟΕΊ έργα 'Αγγλικά. Ίσως αύτός είναι ό λόττού δέν έχρονολογήθη τό μέγα έργον τής γέφυρας 0,I-''JV CU. Τό έχρ-νελόγησα έγώ ώς Πρόεδρος Κοινότηc<> Λιδαδΐοκ τό Τή γέφυρα ώς γνωστόν κατε- K,Ul»o : ό Άγγλος διοικητής Μά"φ:ϋλ Και γνωστός εί- 0 θρύλος πτρι αίσθήμίατός του μέ κάποια πολύ ό- ^'Ρφη Κ'ο,'τουνιώτισσ α χάριν τής όποιας έφτιαξε τό ό- 1 *αί καλλίγραμμο σάν τή,ν έρωμένη του γεφύρι ^νμστό σ' όλο τό κόσμο. i'v'ati έ:μ«ς έπίσης γνωστό ότι πολλά γεφύρια στην *»δα, κ άλλού τά περιβάλουν έρωτες, θρύλοι, στοι-, lat ' VWJÍWÍ χτισμένες στά θ-ιμέλια τού γ-φυρι,ού γιά " Γ εριώσει και μή χαλάση, όπως τό γεφύρι τής Άρόπου ό πρωτομάστηριαε Vtx' K» του. έχτισε στά θεμέλια. τή γυ-, λοιπόν ό μερακλής κιαί τζέντλεμαν 'Εγγλέζος, ^ ^άκφτί>χ ( - βολέ τήν υποχρεωτική φοίτηση τών άρ- Wv»τά σχολεία ν;:ϋ έφτιαξε κι όταν οί γονείς δέν έ- ^ -ρινιαν τά άγό-ια τους στά σχολείο τιμωρούσε και τούς. και τά τταιδιά και τά γαϊδούρια τους μέ βσρειά ΥΟρια, Κ, τι αν κάποτε έπήγε σέ ιμιά σχολή νά δει πό- 001 μαθητές φοιτούν εύχαριστήθη κι ό δάσκαλος γιά νά τόν κολακεύσιει τού είπε ότι όφίίλεται σ' έκ,είνον. Τότε ό Εγγλέζος έσχεδίασε στό τοίχο ένα γάιδαρο και είπε στά δάσ:<οιλο ότι σ' αυτόν οφείλεται δηλ. τό γάϊδαρο έ- πειδή κι ό γάιδαρος πήγαινε άγγαρία άν δέν πήγαιναν τά παιδιά σχολείο κι ό γάιδαρος τότε ήταν άπσ,ρσίτητο,ς γιά τούς γεωργούς. 'Από έγγραφα τών χρόνων έκειίνων πού έχω εις χείρας μου καταφαίνεται ή ύποχτέωσι,ς όλων τών Κυθηρίων, τών γαιδάρων τους και τών έργαλείων τους, άν είχαν, εις αγγσρείαν. Π.χ. έγγροφον τού έτους 1824 περιέχον όνομαατικήν κατάστσσιν τού χωρίου άναφ^ρει: «Να οβηζαρησθουν ολα τα ζα τηστρέτο Αλεξανδράδες, λ,ηδαδηου» «Δια ττ,ν δευτέρα θελο γαϊδάρους τρηάντα και πουρουχους 16 η τρηάντα γαϊδοριμ θέλουν ανθρώπους 15». (Διατη:ώ τήν έρθογραφία.) Εις τους ορησμους σας Ιηοονης λευθέρης» Έτερον έγγροφ:ν τού χωρίου Κερσμουτό περιέχει «Νότα τών άι?ρώπ;ν όπού έπήγον εις τά καμήνια και εις τόν άσβέοτη τού σχελιου» (Λιβοδίου). Ή νότα (ονομαστική κατάσιο ο :ς) π:; ιέχει 10 όνέιματα γιά τά καμήνια και 4 γιά τόν σσβέστη μέ τά κτήματα = ζώα, γιά τό κουβόλημα τού άσβέοτη. Τή: 30 Δεκεμβρίου 1824: Ό Προεστός, μανόλης λεοντζί,νης (Κι έδώ διατηρώ τήν έρθογραφία) * Έγγραφα έμφαίνοντα τις παρουσίες και άπο'υαίες τών μαθητών στις άλληλοδιδακτικές σχολές τών Κυθήοων. «Πιστοποιώ ότι τού Έμμονουήλ Δευτερεύου ό υιός ήλθε εις τό σχολε,ίον και έχει κτήμα = (γάϊδαρον) και είς ένδειξιν τής άληδιίας τού έδώθη τό πορον. Έκ τής Σχολής Λιβαδίου 31 Αύγουστου Ό διδάσκαλος: Παναγιώτης Κσσιμάτης. Έτ.ρον: «Γνωστοποιώ ότι ήλθ:ν εις τήν Σχολή«μας ό Πολύχρονης Ζαντιότος τού σιομάτι χρ.(όνων) 8 έχων και έν ζώον τό όποιον έδώθη τάς 13 'Ιουλίου 1825 Ε.Ν. Παύλος Σκούφος Πελοπ-ίδου Διδάσκαλος (Σχολής Ποταμού)». * * * Άλλος ένας σκάμα λεπτειμ-ρέστερος Κατάλογος τής 'Αλληλοδιδακτικής Σχολής Λιβοδίου. Η ΕΝ ΛΙΒΑΔΙΩ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Κατάλογος εβδομάδος άποδεικνύων τά ονόματα και πορ-νόματα τών ποθητών ίνηλήκων τε και άνηλήκων, οί όπο:οι έλλειψον άπό τήν άνω ήριμένη Σχολήν κατ' αύτήν τήν έβδομάδα, προσέτι τόν καιρόν κατά τόν όποιον ίλλειψεν ό καθείς και τήν ήλικίαν των άπό τάς 27 Μαρτίου έως τή 1 'Απριλίου 1826 Ε.Ν. Τ λ ΙΙΝΕΤΜΑΤΙΚΑ ΚΤΘΗΡΑ

4 α)α 'Εποχή τής 'Ημέρας "Ονόματα τών μαθητών Παρανόματα και ονόματα τών γονέων Ηλικία Γαϊδάροι Παρατηρήσει ς για τή λήψη (άπαυσίαι) 1 Μαρτίου 27 Πέτρος Τραβσσάρος τού παπά 2 Μαρτίου Λάζαρος Βοβτιικιίώτης Παναγιώτη 3 Μαρτίου 27 'Ιωάννης Καντολέος του Γεωογ. 4 Μαρτ Παναγιώτης Τραίασάρος τού Κοσμά 5 Μαρτίου Γεώργιος Κοιντολέος τού Νικολάου 6 Μαρτίου Γεώργιος Κοντολέος τιού Μανόλη 7 Μοιρτ 'Ανδρέας Χάρων τού ΊωιάιννοΜ 8 Μάρτ..... Σταυρ,ιαινός Κασιμάτης τού Νικολάου 9 Μορτιίου 29 Δημήτριος Σάμιιος τού Γεωργίου Έτ:ρ;ν τής 'Αλληλοδιδακτικής Μυλοττοτάμου 7 Μαρτίου Ό διδάσκαλος Πέτρος μο-.ρσέλλος 1 Μαρτίου 7 Παναγιώτης Καρύδης τού Μανόλη "Εγγλέζου 'Ελειψε 2 ή μέρας και δέν είχα ίδισιν Έλειψε 2 ή,μέοας διά ύττηρεσίαν του "Ελειψε 1 ήμέραιν και δέν είχα ίδισιν "Ελλειψιΐ 2 ημέρας και δέν είχα ίδισιν Άκολουθή νά είναι άσβ νής Ελλειψε 5 ημέρας έττπδή είναι άσθ:νής ' Ελλιιψι 2 ήμέ" α;ς έττειδή ήτο ασθενής 'Ακολουθεί! νά είναι άσθτινής 'Ελλειψε 1 ήμέραν και δέν είχα ίδισιν "Ο διδάσκαλος Παναγιώτης Κασιμάτης (Κι έδώ έτήρησα τήν όρθογραφίαν) 1 Τό γαϊδούρι είναι ύδροττικίιίασμένον Κι άχόμα ένας κατάλογος μαθητών της ' Αλληιλοδιΐ δαίκτικιής σχολής Άγιο«Θ ιοδώοου ο τίνες έχουν ζώα φόιρτια τής -περιοχής Κηπτρίας. Ό κατάλογοις περιέχει 15 όνά.ιατα μέ 14 ζώα φόρτια δηλ- ικανά νά φοιρτωθούν και μεταφέρουν άνάλογον φό'ρτίιον γιά τά δημόσια έργα τής 'Αγγλικής διοικήσεως. Όπως καταφαίνεται άπιό τά ανωτέρω έττίσημα έγγραφα ή άγγαιρία ήτο ύττοχρεωτιική και γιά τούς άνθοώπους καιί γιά τά ζώα τιοιυς τά φόρτια κι όταν ό μαθητής απουσίαζε έτιμωρείτο καθώς κα!ί τό ζώο δι άγγαρίας έκτος άν ήτο άσθινής. Κι άκέιμαι καταφαίνεται ότι στα μαθητολόγια έκτός τού όνιο'ματετγωνίιμσυ τού μαθητού έγράφετο κα! τό ζώιον γιά νά γνωρίζη ή δΐιοίκιη,σις ότι ή οικογένεια τού μαθητού έχει ζώον φόρτι αν ύγιές και όχι άρρωστο. Περίεργο είιναι ότι όλοι οιί μαθηταί έχουν άπό 1 ζώειν Κι ι όπως έξυττοοχαύεται θά άπέκρυβον τά ύττόλοιττα, διότι δέν γίνεται νά είχαν οί γεωργοί! μόνον ένα, ζώον άφού άλλο μεταφορικό μέσο τά χρόνια έκε:ίινα δέν ύπήρχε άλλ' ούτε δρόμοι. "Απ" όλα αυτά μαθαίναμε ότι ή 'Αγγλική διοίκησις έφρόντισε νά χτίσΐΐΐ σχολεία καίί έπιέβαλε τήν ύποχο»- τική φοίτηση στούς άνδρες κι έτσι οί περισσότεροι έμ<χ" βοιν γραφήν και άνάγνωσιν κίοηϊ μαζί τους έμαβα,ν κι οι αγράμματοι ιδίως οιί κοπέλλ,ες άκ,ούοντάς τους νά διαβάζουν τον 'Ερωτόκιρ.ιτο ττοΰ ττολλές τον έμαθαν άττ' έξ< > όπως ή γιαγιά ιμου, τελείως άγρά.μ ματες. Παιριά ταύτα καΐ! τταιρά τά άξιόλογα έργα πού έκαμαν στά Κύθηρα οί 'Αγγλοιι, ήσαν μισητοί γιατί άντιί προστασίας ('Αγγλική Προστασία έχαρακτηρίσθη τότε 1 κατοχή τών 'Ιονίων νήσων) έττέβαλαν στήν 'Επτάνησο «ψεύτρα λευτεριά» όπως λέγει ό 'Εθνικός μια;ς ποιητής Διον. Σολωμός σέ μιά στροφή τού 'Εθνικού μας 'Υμνου λέγοντας: «Και τού 'Ιονίου τά νησιά τό καθένα τεχνικό έχομν ψεύτρα λευτεριά». Γι αύτό και οί Κυθήριοι διά το" άντιπιροσώπου των Μέριμοιρη άγων'ίσθηχαν άποτελεοπμα τΐγ κά και πέτυχαν τήν ένωση τής "Επτανήσιου μέ τήν "Ελλάδα τό 1864 ύστερα άπά 55 χρόνια τυραννίας. 4 ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ

5 Ό ΚορυδαΑΑός Ταύ κ. ΜΙΧ. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ μ., OTcip'icuXa πού άκολουθεί συνδέθηκε άπ' τήν διά- "Τι»σή Της 'Ολοκληρώθηκε σε τρ?ίς περίοδες τής ζωής ' l0 ' u και άν δέν»είναι σηιμαιντιικιή ώστιε νά τήν θεωρήσει ΡΜΤΓΟ,, ττού ή ιμιπίίρια Ένώ θάπιρεπε νά τόν κουνιήσπι σέ βελουδένια αιώρα αν τ μαρρ, Χωρίς νά τού μαράνει τήν ίθετα τόν ταλάντευσε σ' ένα αισιοδοξία. μιά ιοπρόσεκτη π απ "θυσιάζει ένα κιοιλόκ;αρδο άν- ΙΜΙ-1'J ακούσαμε τόν πατέρα μαις νά μιλά στή μάννα μ:ά μέρα γιά τήν φτλοξ-ινία ένάς άγατιητού του ΤΓ:ιρι»στϋκοίύ άπό τήιν πάλη ττού μέναμε. Είχαιμε θ'υμαμαι σκαρπισβαί όλα τ' αδέλφια γιά νά άγοράσιοιυιμιε τις ^^οτίλ'ΐες κρασί κι ό,τι άλλο χρειαζόταν άττό τρόφιμα τ βραδυνό εκείνο τραττέζι και προπαντός είχαμε * ϋ Ρίσει τά σπίτιια τής γειτανιάς γιά νά βροώμΐε τήν ττιό, 'M ( C"jivia μικρός, ττού μαζί μέ τά τσούριμο τών άδελ- φί- κιθάρα έπειδή ό φίλος αύτός είχε τήν φήμη γλεν- Τ Ki a; τραγουδιστή. ΣτίΙ ζωή μου στάθηκε αδύνατα νά ξεχάσω τό όνομά Tcrj. ^ ^ ' lrou τό λέγσιν Τέλη Τρίζα. Στό ανάστημα του ήταν ^" ΡΜ Υκιανός, ένα: στύλ ραμοντιχό θάλεγα, άν ήξειρα τότήν κατάλληλη λέξη, κιι ή φωνή τιοιυ εύχά 'ίστη ζΐ- Μέ τά σκαμνάκια μαις έγώ καιί τ' άδέλφιια μου εΐίtrasp Ι ι θέση κοντά - κοντά σιτό μπαλκόνι, πού τόν '* ε 1ΤΣΙ Ράσιι ό πατέρας ιμκχις κιαιί ττού καθιστός σέ μιά ^Ρέκλα μετά τό φαγητό τραγουδούσε στήν ήσυχία τής UDCÍ. Άττό τά μιινόριϊ έπεφτε σιτούς κεφάτους σκο- "Toiüc s κι ο,τι φ/σ'ΐκα μου εκσινίε πτιριισσοτειρο εντύπωση έν α τραγουδάκι άττό τις τότε έπιθεκρήσ'τς, πού έ- tví» Yia τά σκάνδαλα κάποιιας μιτκρής. ^ μακρουλά του δάχτυλα γλιυστρούσσιν μέ δεξιότητα '"> Χορδές τής κιθά-αις καιί ιμέχιρι σή.μ':ιρα διατηρώ άν Κ ο,!.» τ»» "εροσαν τόσια πιολλά χρόνια, ακεραιία τήν ει κ ova U P'»B'JVOIO εκείνου ξεφαντώματος. ε'κοσι χρόνια μου, ττού υπηρετούσα στρατιώτης, ένα Κυριακάτικο άπόγευμα μέ τόν δεκανέα μου κι ^ϋν, τ Ρ ο 0 στρατιώτη, άφήνιοντας τις στρατώνες τού κατολήξωμε σέ μιά μικρή ταβέιρινα έκεί κοντά ' ό Λαρίσης. Θάχσιμιε άρχίσειι νά τσιμπάμε τούς γ(ϊς ^ ' όταν ένας κουρελιάρης γεροντάκος κιρατώνκ«ι μιά κιθάρα στά χέρια του πλησίασε τό τραπέ- ^εχτιήκοιμιε νά τού προσφέρω με κάτι, μιά κι έτυχε Τα Ρ θ ε! κιατά σύμπτωση συγγενής τιού συστρατιώτη τάκ κρααακι γρήγορα φυσικά τσιμττησε τον γεροννη ' Τ υ άνοι ξ Ε τό κέφι και ιμέ τήν τραυλή και σττασμέτ'οιυ,μάς τιραγούδησιε κανένα δυό τραγουδάκια. Τραγούδια τσυ πρόδιναν τά ευχάριστα νειάτα, πού ΙΓΝΈΓΜΑΤΙΚΑ ΚΤθΗΡΑ είχε περάσει, μά δέν μούδιναν άκόμα τά σημεία, πού θά ήταν ικανά νά μού ξυπνήσουν κάτι άπό μιά παιδικιά μου θύμηση. Όταν άκριδώς έπειίτα άπό κόιποιια ξεθαρρεμένη κουβέντα ιμιας τόν άκευαα νά πετάει μιά κιο>ρών,α μ:γάλης άσυνσρτησίες. Άρχισε δηλαδή νά λέει: «Τόν καιρό πού είμουνα διευθυντής Τοομείοιυ...». 'Αλλά διευθυντής Τσιμείου τόν παλιό καιρό ήταν κι ό πατέρας μου και φυσ'.ιχά ή θέση αυτή δέν ήταν εύκιολοαπόκτητιη 'Εκείνος πού τήν κατείχε θά έπρεπιε νόααν μοιρφωμένιος και πιραπαι/τός άτσαλάκωτα άξιαπιρεπής. Ό διιακονιά-ΐς αϊτός γέρος δέν μπορούσε παρά νάτα'ν κάποτε ένας μικ,ράς Ταμειοικός ύπάλληλος και τίποτα περισσότερο. Διεκινδύνευσα λοιίπόν τήν παιρατήρησή μοιυ. Διευθυντής Ταμείου ήταν κι ό πατέρας μ.ου... Ό γέ.ρος >μ' ένδ:αφέρον αρκετό μέ ρώτησε τότε τίνος ποιιδί ήμουν. Καιί σάν τού είπα τό έπίθετό μου, άιμέσγος μέ μιά έκτιληξη και μιά στοργή μ' άγκάλιασε και μού π:όφ:ιρε τό ιμίκρό όνοιμα τού πατέρα μιοιυ... Ή στιγμή χάρισιε μιά δυνατ συγκίνηση. Ή σύμπτωση ή τικ» μι:ί<:ριογραφία άπό τις στιγμές τών μοιραίων άναγνωρίσιων πού προισιφέρσι ή ζωή. Βέβαιυα δέν ήταιν μιά συνάιντηο'η στενά συγγενικού προσώπου, μά είχε κάτι τό ώραίϊο κιαί τά έλκυστι.χό... Κι ότοτ/ ό γέιριες έξιοιχιο,λιουύθησε «παιδί ιμιοιυ έμένα μέ λένιε Τέλη Τρίζα...» ό ένθοιυσιααμός ιμου ξεχύθηκε μπροστά στούς κεραυνόπληκτους συντρόφους μου. Σάς θυμάμαι κύριε Τέλη, τού είπα. Θυμάμαι τήν δ.αδυά πούχατε ττυράσει άπ' τό σπίτι ιμας... πού τραγουδήσατε στό μπαλκόνιι ιμιαις.. Αύριο θά τό γράψω άμέσως στον πατέρα μογυ... Και πράγματι, τήν άλλη μέρα ζητούσα μέ τό γράμιμα μου άπό τόν τιατέιρα ιμου νά μαντεύσει μέ ποιό φίλο του είχα συνδιασκεδάσει τό προηγούιμ*;νο βράδυ., κιαί στό τέλος τού έξιστορούσα καταλεπτώς τά τού παλιού του φίλου έστω κιαί στήν άξιολύπητη κατάσταση, πού τόν γνώρισα. Θά πέρασαν άκόμη πολλά χρόνια. Κι ό φίλος τού πατέρα μου κι ό ποιτέρας μου είχαν άπό καιρό πεθάνει. Κ οι! όμως ττού κο'ί πού ζούσαν κανένας - δυό παλιοί και γνωστοί άκόμα συνάδελφο'! τους. Ή ζωή μ' έφερε νά συναντήσω γιά,μιά άκόμα φορά ένιαιν άπό δαύτους και μή ξεύριονταις τί νά τού πώ, θυμήθηκα τήν ένδ'ΐαφέιροωσια παλιά συνάντησή μου μέ τόν κ. Τέλη. Τόν θυμόνταν κι αύτός Είχαν συνυπηρετήσει κάποτε 5

6 στό Ταμ:Γη Θισσαλτινίχης. Μέ έβιβα'ίωσι πώς όλε«τοιις τόν οωμ πα8ΰΐ»«ν... Δέ,ν είχε χάσιει ποτέ τό κέφι του και ιδιαίτερα δέν είχε ξεκολλήσει ή κιθάρα <ΧΤΓ' τά χέρια του και τό τραγούδι, όχι άπό τό στόμα του άλλά άττό τήν καρδιά το!νι. 'Ιδιος ήταν πάντα! κι όμως, συνέχισε, ή ζωή τευ ήταν πολύ τραγική! Μετά τήν παντρειά τοιυ και! τήν απόκτηση άρκετώ,ν παιδιών ή γυναίκα του είχε καταληφθεί άττό ιμιιά άλλόκοτη τρέλλα. 'Ενώ λάτιρεωε τά παιδιά της, τόν μισούσε αφάνταστα και τόιν κυνηγούσε μέ ιμιαινιία νά τόν σκοτώσει... Άνιήμπι: ρη όπως ήτίαιν νά εργαστεί τήν έλυπόταιν, και άπό ευσπλαχνία, σάν,μάνν;α τών παιδιών τοιυ, δέν τήν ζύχε χωρίίσιει. Έτσι ριγμένος στήν πολλή δοιυλειά, άγόραζε πλούσια τά ψώνια τ:ύ σπιτιού Του και τήν νύχτα φορτωμένος <κιο ι :ιρι: φυλα,χ.τίοιύσ'ε νά τής τά ρίξει άπό κάποι ο πΐ0ΐρά :ΐ;ΐ0ι, ενώ άλήτης κατόπιν ξενυχτούσε γυρνώντας ατούς δρομ'ομς. Σ τήν ύπηρ-σία του κατέληγε ένα ράκος.. Κι ό άσύγκριτ'ος αύτός ή - κας τής ζωής είχε άρχΐσ-ιι σιγά - σιγά τώ/ρα κι άπό αυτήν νά κατ αιδ ιώκετοιι γιατί χωρίς νά ζητάει τόν οίκτο κ'αρ/ινός, μ" ένα πυκνό τεχνιτό προπέτασμα μιάς άλυοίδας ψευτιών έχάλυπτε πάντα άπό ψυχική άνωτερότητα τό μυστικό τού δράματος του.... Όταιν τελικά κι ή ύπηρεσ!«τόν έδιωξε, τό κιεινο αποκαλύφθηκε ξοφνι,χά κι οι! συνάδελφοι! του δέν μπορούσαν καν νά πιστέψουν τ φοβερή θέση του και τήν τόση δυστυχία TCU. * + "Ο καλόχοίρδος φίλος τού πατέρα μου, ό Τέλης Τρίζας, τώρα πού κλείνω πάλι τήν διήγηση τοιυ, κορυδαλλός είχε πετάξει στιήν άφταστη άνωτερότητα, άλλ' ή στυγνή μοίρα τού έκοψε άπότο,μοο τό φτερούγισμα. Τόν έ,ρριξε τελικά γειρίοντάκι αξιοθρήνητο στούς διρομιοιυ,ς τής 'Αθήναις, όπως τόν γνώρισα εκείνη τή βραδυά στή a.jvοικιακή ταβέρνα... Μέ τήν κιθάρα στά χέρια, ξεχνϊούσ,ι τά φα;ρμάχια και μέ τό έστω χι άποισυνθαμέν τραιγούδι του ιεύαγγ,ελίζοντον άκόμα τά ύψη, εκεί πού ή κσιρδιά τ;ου έβρισκε τις γνώριμες νότες του ιμιάς χαρούμενης ζωής.. MIX. Κ. Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Λ Ο ς Τό νησί μου Τού νησιού,μου τό άγέρι αγριολούλουδα μυρώνουν τό πρωί μέ τή δροσιά πού ή άνάλαφρη πνοή του μέ τήν αύρα άντοιμώνουν και πιασμένες χέρι - χέρι σκορπούν γύρω ευωδιά. "Ο γαλάζιος ούρανός του τό γεμίζει μέ ιμαγεία και τού ήλιου του οι αχτίδες πού τό λούζουν ιμΐ χρυσάφι στά γαλάζια του νερά τό στολίζουν και τού δίνουν μιά άξέχαστη ομορφιά. Όταν τ' αποχαιρετά ή μέρα όλα τους μορφή άλλάζουν ροδοκόκκινες άνταύγείιες τό άφρόλοιυσιτιο νησί σκεπάζουν οι πρασινωποί τοιυ βράχοι μοιάζουν όλο,ι σαν ρουμπίνια κι ό τρισνταφυλλένιοις ήλιος σβήνει σέ μιά θάλα,σίσια γαλήνια. Κι όταν τ' άγκαλιάζει ή νύχτια μέ τού μπάτη, τήιν άνάσα και τό πελαγίσιο κύμα τό φιλά γλυκά, γλυκά τ' άσημένιο τό φεγγάρι κι όλα τ' ουρανού τά άστρα τού κρατάνε συντροφιά. ΠΑΝΑΓ. Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗί ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΙΙΓΑ

7 ΚΥΘΗΡΑ I ΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ Ό μιοάνδρωπος Όποιος δέν έχει δει τή θάλασσα τού Διακοφτιού εί- Τε στις καλές της στιγμές είτε στις λωλάδες της, έχει δει τίποτα. Όποιος δέν περπάτησε σ'ήν «γουδιά της, δέν αναζήτησε τά κοχύλια της, δέν ά- Φέθηκε στά χάδια της... Νά, λοιπόν ή θάλασσα στά πόδια σου! Και ψη,, λά " * σου, φρουρός κι έπιτηρητής, τό βουνό τής "Αγια Μ. 0ν1ζ ζωγραφιστό νά σού κρύβει πονηρά τόν 'Ορίζοντα. 0 Μπάρμπα - Χρήστος είχε τό στίγμα τού μισάν- Ρωττου. Όλοι οί Δακοφτιώτες τόν θυμόντουνσαν... Υερο! Γέρο και μουφλούζη! Σπάνια καθότανε στό κ φενέ. Χαν δέν ψάρευε μέ τή βάρκα του, άγαπούσε τήν άράζει κάπου στόν παλιό μώλο, άπλώνοντας Τ,<> άρίδες του μ' άνασκουμπωμένα παντελόνια, ξε- >ίαο'μένος και δυστυχής. φαμίλ ια δέν είχε. Γεροντοπαλίκαρο. Μερικές φοτόν είχανε πιάσει νά παραμιλά. Ποτέ νά τραυ α Και σάν συναντούσε ή έβλεπε μισόγυμνες, 'ές, φυσικό άλλωστε θέαμα σέ μιά παοαλία, αττ, στ Ρεφε τά μάτια άπό τό πονηρό φτύνοντας λοξά Κβκϊζοντας τήν έποχή μας και τά ήθη της. ^ αθιά του, ίσως νά πίστευε σάν πολλούς, ότι ζούστις «τελευταίες μέρες», ότι τό τέλος τού Πλανή-, ^ησιάζει, άφού τόσο πληθύνθηκε ή διαφθορά, τό αος και ή άμαρτία. Μέ παρόμοια «φιλοσοφία» "> μή ν καταντά κάποιος μισάνθρωπος; * * *. Πώς θά διασκεδάσομε τό βράδυ; 'Ακούω ίδέες' * ι,.... 7,., π ταν ο Λάκης, ο αρχηγός τής μικρής συντροζ των φοιτητών, πού είχανε νοικιάσει τό τελευ- 0 σπιτάκι στό Διακόφτι, αύτό ποό*: τήν 'Ανατολή.. ~~~ Υπάρχει μιά! Άντι μίλησε ή Μίνα. Μά θά σάς "Χο άργότερα! Άφού τήν κάνω πιό συγκεκριμέ- Ί Μέσα μου., 0 Λάκης έκρυβε ρίζα τσιριγώτικη- οί φίλοι του Χι - 'Αλλά τόν άκολουθήσανε σ' αύτές τις διακοπές Τρι Κ " τ σ ο παίνευε τό νησί του. Ή Μίνα, Τθυ Γ ετ ής τής 'Ιατρικής, ήταν, άς πούμε, τό κορίτσι Τώρα! Τώρα! τής όρμήσανε όλοι. _ ~~~ άθελα νά γελάσουμε, παιδιά, μ' αύτό τό γέ-. *θυ κάθεται μέ τις ώρες έκεί στό μώλο και μάς... Αθ( στη. αά! Τόν μπάρμπα - Χρήστο; μ. Λάκη, αύτόν! Γιά ένα μικρό μάθημα! Δέν ^ α Ρεο ουν οί άνθρωποι πού, χωοίς νά μ' άκούσουν, Πετροβολούνε. 'Εμένα, τήν ήλικία μου, τήν έπο- Χή ^ου... Τό άστείο σίγουρα θάχε προεκτάσεις. Άρχιζε τούς κεντρίζει. Δεχτήκανε. Δίνοντας πρόθυμα τήν άδεια σιή Μίνα νά παίξει τό παιχνίδι της. Μέ μιάν ύποχρέωση σέ κάποια στιγμή νά μπούνε στό παιχνίδι κι αύτοί. Απόγευμα. Ή ζέστη άνελέητη. Ό χρόνος όμως κατρακυλούσε, ένώ ή θάλασσα τούς έκλεινε τό χαδιάρα και προκλητική. νά μάτι Μπήκε βιαστικά νά ντυθεί άναζητώντας τό μακρύ της ρόζ φόρεμα πού έφτανε σχεδόν μέχρι τό χώμα. Αρκετά σχιστό στά μεριά και στις μασχάλες άφινε τόν άνεμο νά κυκλοφορεί άνετα παντού. Όσο γιά παπούτσια, προτιμούσε νά πεοπατά ξ"πό*η~η. Λιγερή καθώς ήταν, έμοιαζε μιά δεύτερη Κυθέρεια Α- φροδίτη ή μιά νέα Ωραία 'Ελένη πού καρτερούσε περί κάλλη τόν Πάρι. Ό μπάρμπα - Χρήσ'ος είχε τά πόδια στό νερό και τό βλέμμα, σάν πάντα, ξενασμένο. Έοημος ό μώλος. Μέ τόν ήλιο ν' άλαργεύει μ' άξιοπρέπεια. Έτσι, σο:ν διέκρινε κάτι σάν οπτασία νά ζυγώνει, δέν πολυέδωσε σηιασία. Μόνο όταν, σέ λίγο, άκουσε φωνή σπαρακτική νά ζητά βοήθεια πισωστράφηκε άπορεμένος. Κάτι μέ δάγκωσε! Σώστε με! Τήν είδε παράμερα νά παλεύει τήν πλάτη της, ύ- στερα νά γονατίζει και νά κυλιέται πάνω στό ύγρό τσιμεντόστρωμα. Όχι, δέν τού πήγαινε νά τήν ά- γνοήσει. Έτρεξε πρός τήν μεριά της. Ή Μίνα ιού έδειξε τήν πλάτη της. Κάπου, μεταξύ μέσης και λαιμού, ένα πετούμενο τήν είχε δαγκώσει άφίνοντάς της όλο τό δηλη'ήοιο τών άδένων του. Πονούσε τρομερά. Έπρεπε τό δηλητήριο νά βγει πριν προλάβει νά κυκλοφορήσει μέσα στό αίμα. Τί νά κάνω; Ρώτησε φοβισμένος ό γέρος. Ένα τό φάρμακο! Νά ρουφήξει κάποιος τό δηλητήριο άπό τήν πλάτη 'Ιατρικής. Ξέρω... μου. Είμαι φοιτήτρια τής Ό γέρος έμεινε μιά στιγμή άναποφάσιστος. Συνέχισε νά τόν ικετεύει. Μή φοβάσαι! Μιά - δυό φορές θά τό κάνεις κι άμέσως θά τό φτύσεις. Πονώ! Σώσε νιε! Γονάτισε άποψασιστικά δίπλα της, ένώ έκείνη ά- νέβασε ψηλά τό φουστάνι. Τό σημάδι μισοματωμένο. Έγειρε τό πρόσωπο του πάνω στή σάρκα της και βάλθηκε νά κάνει όπως τούπε. Διό και τρεις και τέσσερις φορές. Τήν κατάλαβε νά γαληνεύει. Ό κίνδυνος είχε περάσει. ΙΤΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘ1ΙΡΑ

8 Είναι άλήθεια ότι ό ήλιος είχε σεβαστεί τό κορμί της. Δέν τόχε μαυρίσει υπερβολικά, δέν τόχε ξεφλουδίσει. Ροδαλό, φιλντισένιο, τού ξύπνησε μακρινές ανατριχίλες... Σ' ευχαριστώ, μπάρμπα - Χρήστο! Έτσι δέν σέ λένε; Τίποτα, κοπέλα μου. Ναι, έτσι μέ λένε! Προχωρήσανε μαζί στό τέλος τού μώλου. Καθήσανε πλάϊ - πλάϊ. Τά γυμνά τους πόδια άρχίσανε νά παίζουνε μέ τά κυματάκια. Ή θάλασσα μπλάβα έβλεπε και σώπαινε. Τί θά μπορούσε τάχα νά πει; Λένε ότι μισείς τούς άνθρώπους, ιδίως τις γυναίκες. Γιατί; Τόλμησε νά ρωτήσει τό κορίτσι. Δέν τούς μισώ! Τούς άποφεύγω! 'Αγκάλιασα τήν μοναξιά! Βλέπεις, άλλα τά χρόνια τά δικά μας! 'Αγριέψαμε χωρίς νά τό καταλάβομε... Θυμήθηκε τό Νίτσε' «Ή ερημιά άξένει, άλλοι τους όπου κρύβουν ερημιές». Ζεις πάντοτε μόνος; Μόνος! Μέ τό Θεό... άν ύπάρχει! Ξεκούρασε τό χέρι της πάνω στό δικό του. Τόσο άνόμοια τά δυό. Ό Θεός ύπάρχει έκεί πού ύπάρχει ή 'Αγάπη! Έτσι δέν πρέπει νάναι; Δέν τής άποκρίθηκε. Μέσα στό σκοτάδι πού κυριαρχούσε δέν τήν έβλεπε μά τήν αισθανότανε. Βέβαια, άκόμη τού παίδευε τή σκέψη ή ψιλντισένια της έπιδερμίδα. Περισσότερο όμως χαιρότανε τό ότι μιλούσε μ' ένα νέο κορίτσι κι ότι ή κουβέντα τους γινότανε αύθόρμητα και φιλικά. 'Αγάπησες κάποτε μιά γυναίκα; Ό άλλος τής ξέφυγε. Αγαπώ πάντοτε τή γυναίκα! Μπορεί μιά γυναίκα νά τάχει όλα; Ένα κομμάτι άπό κάθε μιά σάν πάρεις, μόνο τότε σκαρώνεις τό άριστούργημά σου πού πλησιάζει τήν τελειότητα. Κι έσύ τό σκάρωσες; Τό βρήκες; 'Οχι! Πάντα έχανα κομμάτια! Έβρισκα τό ένα κι έχανα τ' άλλο! Γελάσανε μαζί. 'Εκείνος είχε χρόνια νά γελάσει. Είχε σχεδόν ξεμάθει. Μά δέν τό μετάνοιωσε πού τ ο ξανάρχισε. Σάν ή Μίνα γύρισε πίσω, οί φίλοι τήν περικυκλώσανε. Π ιό φορτικός ό Λάκης. Θέλομε λεπτομέρειες! Έπιασε ή καζούρα; Τούς τά έξήγησε μέ τό νί και μέ τό σίγμα. Μέχρ κάποιο σημείο. Είχε κάποιο άσήμαντο σπυράκι στή πλάτη. Τόξυσε μονάχη κι έβαλε τις φωνές, τάχα πώς κάτι τήν είχε δαγκώσει. Ζήτησε τή βοήθεια τού γέρου. Τής τήν έδωσε. Αύτά... Θέλομε κι άλλα! 'Επέμενε κι ό Άριστος. Δέν ύπάρχουν! 'Αντέδρασε ή κοπελιά. Άλλωστε δέν φταίει ό ίδιος γιά τή συμπεριφορά του. Πολλοί παράγοντες. Ή μιζέρια μιάς στερεμένης ζωής... Σάς παρακαλώ, παιδιά, ν' άλλάξουμε κουβέντα! Ή ιστορία άς πάρει τέλος! Μά έσύ βρέ Μίνα, δέν είχες πει... Τήν άποπήρε ό Λάκης. Σκόνταψε στή σιωπή της. Ό μπάρμπα - Χρήστος δέν ήταν πιά τό ταλαίπωρο ανθρωπάκι πού μισούσε ή ζήλευε τούς άνθρώπους. "Ητανε στοιχειό καί μνημείο. Ή ίδια ή μοίρα. Αγάπη μονάχα καί σεβασμός τού πρέπανε, όχι κοροϊδία. Ή Μίνα τόχε άποφασίσει. Θά πήγαινε κι αύριο νά τόν άνταμώσει. Νά κουβεντιάσει λίγο μαζί του γιά τούς άνθρώπινους καημούς. Νά τού χαρίσει κάτι άπό τή δροσιά της. Καί, τήν τελευταία βραδυά πριν άπό τήν άναχώρηση, μπορεί νά τού ομολογούσε τήν πάσαν άλήθεια. Ότι πήγε άρχικά νά παίξει μαζί του, άλλά πώς έκείνος βγήκε τελικά ό κερδισμένος.... Γιατί καί στά νειάτα ύπάρχει ομορφιά ψυχής Πού είναι χαρά νά άποκαλύπτεις καί νά δέχεσαι... ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ Νότιος Ευβοϊκός Μενεξεδένια γιρλάντα τό βουνά τ' άντικ.ρυνό, Πού τή θάλασσα άγκβιλιιάζει ττέρ' άπό τήν 'Αττική, Τήν κνκλών&ιι καί τήν κάνιει κάτ' άπό τό γαλανό Ουρανό μας νά φαντάζει σά μιά λίμνη 'Ελβετική! Δές μπροστά σου λοιμπϊΐρά, ζαφειρένια κύματα! Τά ρω'δίζει ή ανατολή, τά χιριισών:ιι ή δύση! Και! κυλούν αδιάκοπα, φέιρ'νβίντιας μηνύματα, Μέ νησιώτικους ττολμούς άττ' τό Γριτιενήσι! Τά μελτέμια πάνω το:υς Σίφουνες σφυρίζοι/νε Ζωντανό, λ:6έντικο κι ήχηιρό σκιοπό! Κι οί έλαφτό-πίειρττάτητες αύρες παιχνίιδίζουνε! Γαλανή μο<υ βάλσσσα, πόσο σ' άγαπώ! ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 8 ΤΑ 1ΓΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

9 ΑΛΗΘΙΝΕ! ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ή γριά Άντριάνα και τό κομπόδεμά της (Τούτη ή ίστορία, όττως και! όλες ο! άλλες πού έχω γράψει, είναι τόσο αληθινές, πού σέ πολλές περιπτώσεις δέν ό'λλάζω ούτε και τά ονόματα) Στσβιάνι κα, ένα μικρό χωριουδάκι τού Νησιού Ι* 1?«ζούσαν πριν λίγα χρόνια δυό γεροντάκια, άντρας γ. νσ!!κα. Ζούσαν ο! δυό τους ολομόναχοι. Δέ 0υτε "παιδιά ούτε σκυλιά. είχαν ^ό σπιτικό τοιυς, ιμιά άθλια χαμοκέλα, ίδια ποντικό- ΤιΡυτΓοτ ι πάνω στό στεινό Κοινοτικό χωματόδρομο τού χωσκεπασμένη μέ δοκάρια μαυρισμένα άττό τήν πολυ- Κα'ρία κι άττ' τήν καπνιά,,μ' ένα μικιρό χαγιάτι μπροστά 0τΠ Ιν είσοδο, σκεπασμένο κι αύτό ιμέ δοκάρια, κι ένα ^Υγίτη μέσα - μέσα στό βάθος σάν σκαλοθυρίδα και Τού ΙΜ'ά σορα$αλισσμένη πόρτα, έμοιαζε καθαυτό καλύβα Καραγκιόζη. γέρ!ο πτόν λέγσινε Δημήτρη. Οί χωριανοί τόν 6ά-? Τ ' σαν Δπμήτγη, γιατ-ί τραύλιζε τό ρό και τό έχα.νε γό. ^τσι τέν ξέραινε κι έτσι τόν φ^νάζαινε και στά γύρω Χ«ιριά. Ο γέρο Δημήτρης, «συχωρεμένες ινάναιι», δέν είχε πο- "αλές σχέσεις μέ τή δουλειά. Προτιμούσε νά τή-ν πτ;ρ<- ολημερίς στό καφενείο, νά τραβά τόιν ναιργιλέ του και ν *«ίΐζϊΐ τήν κοντσινούλα του. Γι αύτό και δέν έκανε * τέ του προκοπή. ^ αύτό λίγο τόν σκότιζε!! Τούφτα,νε νάχει τό καθημ' ρ ' νά τ ου έξοδο στό καφενείο γιά νάναι φχαριστημένι= ί. Τά άλλα, ούτε πιού τά λογάριαζε!! Ούτε καιί τά κα Ίμι.ρινό, καβγαδάκια τής γριάς τοιυ δέν τόν ενοχλούσαν, ^κονε τάχα,, πώς δέν άκουγε τι τού έλεγε. Μοναχά σάν ΎυΧαινε, κι <χύτό όχι σπάνια, νά μήν έχει τό καθημερινό Τ υ Χαρτζιλίκι, έχα/ε τά κέφια του και δέν είχε μιλη- Μυύς, ρ. και δική του φιλοσοφία, πού τώρα κοντολογίς έ- 1Γ'*ράτη σε κα,; γενικεύτηκε. Έλεγε: ^ Ποίος μωρέ σάς είπε ότι ό άνθρωπος γεννήθηκε νά δουλεύει; Τούς γαϊδάρους καί τά βοϋϊδα έκανε ό νά δουλεύουνε και νά τά ζέβο.με στ' αλέτρι!! Αντριάνα, έτσι τήν λέγανε τή γριά ταυ, ήτανε άλ- ^' ω τικ 0ς άνθρωπος. Ψηλή, ξερακιανή, γυναίκα μέ πολ- 1 Προκοπή, έτρεχε πρόθυμα σ' όλες τις δουλειές όπου τήν φώναζσν οιί χωριανοί καιί μάζευε όπτ' όλα στό σπιτικό τους και τό χαρτζιλίκι της οικονομούσε. Είχε και κάτι άνήψι α στήν Άμι:ρΐ'κή, παιδιά τού α- δερφού της τού Γιώργη, πού κάπου «άπου τήν ξαφνιάζανε μέ κα'νένα πεντοδόλλαρο, πού τό καταχώνιαζε νά μή τό πάρεα μυρουδιά ό γέρος και τής τό βουτήξει. Ό γέρος τόξερε τής γριάς του τό κομπόδεμά καιί τόψαχνε. Τόψσχνε παντού. Τούχε γίνει σωστός πειρασμός. Συλλογιζόισν πρωΐ κοί βράδυ ποιά μηχοινή νά στήσ:ι γιά νά μπορέσει νά τό ξετρυπώσει κοί νά τά ξ αφρίσει. Τούτη ή συλλογή δέν τόν άφηνε νά ησυχάσει, ούτιε στόν ύπνο τιου ούτε στόν ξύπνιο. Ή δύστυχη ή γριά Άνιτριάνα είχε άπό γεννησίμιΐού της ένα κοιυσούριι. Ποραιμιλούσε στόν ύπνο της κι άν κάποιος τής άποκρεινόταιν, γινότανε σωστό κουβεντολόι. "Ετσι μοντάρισε μαστορικά ό γέρος τή δουλειά!! Πορομιλούσε έκιείνη ή καψερή και τή ρωτούσε εκείνος τρανλίζοντας: Γιά πέ μου Άντιγιάνα μου νάσαι καλά, έχεις λεφτά; Και πόσα έχεις νά σέ χαγώ; Έχω, μά δέ ξέρω πόσα νάναι. Σάματις ή κακομοίρα ξέρω νά τά μετρήσω; Μά έγνοια σου κα! τάχω καλά φυλαμένα!! Άνέ τάβρισκε ό διολόγερος 8ά μού τά βουτούσε. Μωγέ μπγάβο Άντγιάνα μου!! Καλά τού κάνεις τού γέρο τσιφούτη!! Μά πέ μου εμένα Άντγιάνα μου, πού τάχεις φυλαμένα; Στόν άποκρέβατο πού έχει ιμιία πλάκα ξεκολλημένη, έκειά άπό κάτω άπό τήν πλάκα, τάχω κρυμένα. Κι άς ψάχινιει όσο θέλει ό γέρος νά τά βρει. Νάσαι καλά μωρή Άντγιάνα ιμου!! Δέ σού τό πείρ γάζει κ αινεί ς τό παγαδάκι σου έκειά πού τόχεις. Κοιμήσου κι έγνοια σιου. Έτσι βολευότανε άπό δώ και μπρός ό γέρο Δημήτγης μιά χοιρά ξαφρίζοντας κάβε λίγο και λιγάκι τό κομπόδίίμα τής γριάς. Κι ή δύστυχη ή γριά Άντριάνα αναρωτιόταν και δέ μπορούσε νά καταλάβει «γιά ίντα διάολο δέν άβγαταίνει τό έρηιμο τό χρηματικό της!!» ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ Τ λ πνεγματικα κγθηρα υ

10 Oi ΈΑέφαντες Ή καφτερή άμμο, θάλασσα δίχως άκρη, στίλβει στην κοίτη της, πού κατακάθησε βουβή, έινας κυματισμός μ' άτμιούς στά μάκρη πέρα τ* ορίζοντα, πού ό κόσμος κατοικεί. Καιμιιά ζωή, ούτε θόρυβος, οΐί λέοιντιες σιιωπούν, κοιμούνται στ' άντρα, έκιατό λεύγες μακρυά, οί καμηλοπαρδάλεις στις πηγές τους ξεδιψούν, ICI οιί πάνθηρες ει ν" κάτω άπ' τη χουρμαδιά. Μέ τά φτερά νά σαϊτέψει ούτε ένα πουλί τό πυκνό άγέρι, πού ό ήλιος δ ιαπειρινά, ό βόας μέσ' τόν ύπνο το>υ λάφι άστη κ ε πολύ, στ ή ράχη ή φολίδα του σπιθοβολά. Φλογάτο λάμπει άπ' τόν φωτειινό οώρσνό τό διάστημα, ένώ τό πάν ησυχάζει νεκρικά, ταξιδευτές τραχιοί μέ σώμα ο! έλέφαιντες ρικνό, οδεύουν άττ' τήν γενέθλια χώρια στήν έριμιά. ΜίαύροΊ όγκοι, άπό σηιμιείο πά στή γή, θωρείς τους, ιτού έρχονται σιτή σκόνη πού ύψώνιουν χωρίς παρέκκλιση άπ' τήν εύθιία γραμμή στήν άμιμιο, μέ τό πλατύ τους πόδι πού ισιώνουν. Γη ρ au ό ς αρχηγός μέ σώιμσ ό επικεφαλής σκασμένο σάν κο." μό πού αύλάκιιασε ό καιρός, μέ ράχη τοξωτή, σκιρτά τής κεφαλής σέ κάθε τοιυ προσπάθεια ό όγκος φοβερός. Χωρίς ν' άργεί τό βήμα κάποτες ή σπεύδει στόν άκριιβή προορισμό οδηγάει τούς συντρόφους κι ή μάζα τών προσκυνητών στήν άμιμιο ξέει αυλάκι καθώς του πατριάρχη της τούς τρόπους. > Ή προβοσκίδα μέσ' τά δόντια, δεντάγ ι α τ' αύτιά, κλειστά τά μάτια τιους κιι ή κοιλιά άσθίμίαιίινιει. πάνε κι ό ίδεώς, μ' άχλύ τ' άγέρα άγκαλιά, ένώ έντομα βο,μβοών, ψηλά άνεβαιίνει... Στή δίψα όχι αδιάφοροι άδήψαγοι γιά βρύα, μέσ' τό λιιοπύρι πού στις ράχες τους κάνει πτυχή/ νείριπινται χώιριες πού θά βρούνε κρύα δάση άπό συκιές, τής ράτσας τους σκεπή. Νά ξοιναδούν -ποτάμια ξεχυμέν" άπό βουνά, πού κολυμπάει ό ίπποπότσιμιος βρεμώντας και τό είδωλο του ρίχνει τό φεγγάρι άπαινωτά κ'αί πού θά ροίβοιλήσοωνε σχοιίίνα πατώντας. Βαδίζουνε βαιριιοιί, ώσιτόσο ένθαριΐυμένιοι, μιαίιρη σειίριά στήν άμμο τήν πλατειά, κι ή έρημος τήν άκΐ'.νιησιά της ξαναπαίρνει, σάν σιτ' άπειρο σβηστούν ο! ταξιδευτές άργά. Μετάφραση: MIX. Κ Π ΕΤ Ρ ΟΧ Ε ΙΛΟ Υ 10 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚίθίΠ'Α

11 ΤΑΞΕΙΔΙΑ Πυραμίδες Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΥΘΕΡΗ ^Ρόνια και χρόνια ένοιωθα τις πυραμίδες να 6α- Ρβινουν τη ζωή μου. Έτσι τρόμαξα σαν ξαφνικά 3"> είδα να ορθώνονται ζωντανοί λόφοι, τεράστιοι Υ*οι, δίπλα από του οδηγού τ' αυτοκινήτου το κεφάλι. Δεν τις περίμενα ακόμα να φανούν, καθώς ορθώ- ΠΚαν λοιπόν ξαφνικά καθισμένες σαν δράκοι πάνω τις στέγες των σπιτιών της Πολιτείας, στ' α- Ποεια μ ε τρόμαξαν. Μέσα στην αντηλιά του πρωιν υ ήλιου φάνταζαν σαν χνουδωτά τέρατα αποκοιμ' σ μένα ακίνητα μέσα στην έρημο. Η Υ» Τ Υ _ γνωριμία τους απο κοντά με εκανε αΐγ0 τι πίστευα ότι είναι ο εαυτός μου. μικρότερο Ενοιωθα τόσο πολύ να εκμηδενίζομαι, μπροστά Το Μέγεθος της κατασκευής και το μάκρος του χρόν υ ; γύρευα να βρω τον εαυτό μου κάπου εκεί α ήμαντο ερπετό να σέρνεται στη σκιά της Πυραμίδας., λίγο άρχισε να στροβιλίζη η κεφαλή μου χω- Ρ Ι( > να το θέλω, από τη βουή των πεθαμένων. Δούκ«< Βασιλιάδων. Ήταν τόσο πολύς μαγεμένος "Ονατος εδώθε στην έρημο χτισμένος, που σαν τον αντίκρυζε με δέος η ζωή, της ερχόταν να το βάλει τα ΤΓ όδια... Βέβαια αυτό ήταν αδύνατο να το κάνει, Ϋ' <τί ήδη ή Σφίγγα με είχε καθηλώσει. Κάτσε εδώ μηδαμινή ποσότητα ζωής, κοίταξε Τα σβησμένα μάτια μου που κοιτάζουν την Ανατολή Κα Προσπάθησε να βρεις αλήθεια τι ψάχνω να βρω α,μνες τώρα μες στην άμμο. Τ' με ρωτάς εμένα κυρά Σφίγγα μου, τό φτωχό ερτετό; Τί εγώ μπορώ να ξέρω για τούτο το μυστή ' >, της πλατομούρας κεφαλής σου με τα τεράστια ^Ήά που φαίνεται να περιμένουν ν' ακούσουν ποπερισσότερα απ' ό,τι τα μάτια σου ψάχνουνε α δουν στο άπειρο του χρόνου; Εγώ είμαι τόσο λίγος, ακόμα και να σκεφθώ Τ τ ύτη την ώρα βρίσκομαι εδώ και σε κοιτάζω... ^Ρεις λίρες στοίχιζε μια επίσκεψη στα σπλάχνα Τ*Κ Μεγάλης Πυραμίδας. Προχώρησα αργά με τον ΠΥ μου στη πόρτα που χωοίζει τον θάνατο από θα Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι τέτοιο περίπου είναι και η πόρτα της κόλασης ή του παράδεισου 1 0 αράπης ο οποίος μάζευε το εισιτήρια και τις φωτογραφικές μηχανές θύμιζε τον Άγιο Πέτρο ή το Διάβολο, ανάλογα πως τον έπαιρνε ο καθένας. Σαν πέρασα τη «Μεγάλη Πύ>η>: της εισόδου άρχισα ν' ανεβαίνω σκυφτός κάτι σχεδόν κατακόρυφα σκαλιά μέσα στο πέτρινο χάος. Όμως γρήγορα άρχισε να με κυριεύει μιά ανεξήγητη στενοχώρια. Ο νους μου πήγε αμέσως στη κόλαση. Κοίτα να δεις που ζωντανός ακόμα προκρίθηκα για τη κόλαση... Προσπάθησα να βρω τα αμαρτήματα που είχα κάνει στη ζωή όμως εκτός από κάτι επιτρεπόμενες αμαρτίες από το θεό, άλλο δε μπορούσα να βρω. Τότε γιατί ανεβαίνω τούτη τη σκάλα του Διαβόλου; Άρχισα ν" αναπνέω δύσκολα, να ιδρώνω. Από ψηλά κατέβαιναν κάτι παιδιά φωνάζοντας, μου φάνηκαν σαν τα παιδιά του Διαβόλου που ερχόντουσαν χοροπηδητά ν' αρπάξουν και να μασουλήσουν τη ψυχή μου. Μέσα βαθειά στα έγκατα, στο τέ." Α ος της σκάλας ήσαν οι σκοτεινοί θάλαμοι των Φαραώ, κείθε με περίμεναν. Όμως εγώ δεν είχα πια τη δύναμη να προχωρήσω. Μιάς λοιπόν και μπορούσα ακόμη να σκεφτώ ότι υπήρχε δυνατότητα ζωντανός πίσω να γυρίσω, λέω στον οδηγό μου γύρνα γρήγορα, άλλο δε μπορώ να αντέξω τούτο το ανέβασμα των τάφων. Τους Φαραώ δε θέλω να τους δώ, αρκετούς σκλάβους έχουν καταβροχθίσει μέχρι τώρα τούτα τα πέτρινα θανατερά παλάτια. Χάρηκε ο οδηγός μου για τούτη την απόφαση «Γ αφέντη» και πηδηχτά πήραμε κι οι δύο το δρόμο του γυρισμού. Παραξενεύτηκε ο φρουρός «Διάβολος» στη πόρτα, σαν μας είδε να γυρίζουμε τόσο γρήγορα. Βλέπεις αυτή ήταν η διαφορά από τήν άλλη την άληθινή κόλαση, πως μπορούσες να γυρίσεις πίσω ζωντανός, αν προλάβαινες... Ευχαρίστησα το θεά της περιοχής για τη βοήθεια που μου έδωσε να ξεπορτίσω από τη πυραμίδα, ζήτημα συγγνώμη από τους Φαραώ γιά την ακύρωση της επίσκεψής μου στα εσωτερικά τους διαμερίσματα και τους υποσχέθηκα να τους επισκεφτώ στο μουσείο του Καίρου σε λίγη ωρα, μόλις διαπίστωνα με σιγουριά ότι κουμαντάρω απόλυτα το μυαλό και τα πόδια μου... Μόλις πέρασα τη πόρτα του μουσείου η διαφορά ήταν ολοφάνερη. Αυτός που ΤΑ 11 \πίύίΐ/ΐ Λ Τ Ι Τ/Λ νν ωιΐγ>λ 1 1

12 έφτιαξε τη διάταξη του μουσείου θο ήταν άνθρωπος. έξυπνος ποτιθέμενους προγόνους τους, των αγαλμάτων του μουσείου. Οπωσδήποτε σε ξεκινούσε από το δρόμο της ζωής, του παραδείσου, προτού σε οδηγήσει αργότερα πάλι στα παλάτια του θανάτου με τις σαρκοφάνους και τις μούμιες. Έτσι ένα από τα πρώτα πράγματα που έβλεπες στο μουσείο του Καΐρου ήταν κάτι ζωγραφιές φτιαγμένες πριν χιλιάδες χρόνια, πολυ καλά διατηρημένες, με απεικονίσεις από διάφορες εικόνες με τα ανθρώπινα όργανα αναπαραγωγής σε έξαρση, έτσι καθώς σκάρωναν τη ζωή; βέβαια με τον ίδιο τρόπο όπως τώρα... Ήταν το μόνο παρήγορο σημείο του μουσείου. Από εκεί και πέρα, χρυσός, μούμιες, όλα σου θύμιζαν θάνατο. Τώρα δε λέω υπήρχαν απεικονίσεις και εικόνες από τη ζωή. Όπως εκείνα τα τεράστια γρανιτένια αγάλματα του Βασιλιά και της Βασίλισσας με τις κό">ες τους, σε υπερμεγέθη κατάσταση μάλιστα. Ο άνθρωπος βλέπεις από κείνα τα χρόνια ήθελε να παραστήσει το σπουδαίο στο θεό, ότι και καλά δε τον φοβάται. Από τότε αγωνίζονταν ν" αναμετρηθεί με την αιωνιότητα, ολούθε στους αρχαίους χώρους της Αιγύπτου νοιώθεις τούτο τον αδυσώπητο αγώνα. Αντίθετα με τις πυραμίδες, από δώθε δεν έφυγα κυνηγημένος. Ολα τούτα τα εκθέματσ καθώς ήταν σκλαβωμένα, κλειστά μέσα στο μουσείο, έξω από τούς δικούς τους χώρους, ένοιωθα να ίο εξουσιάζω, να ελέγχω απόλυτα την ύπαρξή τους μέσα στη σκέψη μου. Ήμουν λεύτερος πάνω τους. "Ετσι αφού τα έβαλα όλα τούτα τα μνημεία του παρελθόντος στη τσέπη μου, πάνω σε καρτποστάλ ζωγραφισμένα τα ξέχασα γρήγορα. "Αρχισα να κοιτάζω τις φάτσες των ζωντανών περαστικών, να δω κατά πόσο μοιάζανε με τους υ- Παρατήρησα πράγματι ότι τα μάτια μερικών και τα χείλια ειδικά των γυναικών, είχαν κάποια ομοιοτητα, με κείνα των αγαλμάτων, και των εικόνων Δεν αποκλείεται λοιπόν το πνεύμα των Φαραώ και της Νεφερτίτης να βρίσκονται τώρα ανάμεσά μας» αλλά χωρίς πια τη λαμπερή τους δύναμη. Είχαν απομείνει σκέτη διωνιζώμενη σάρκα ταλαιπωρημένη από τον ήλιο, και τη πείνα. Η πνευματική φεγγοβολία τους είνε σβήσει μέσα στους αιώνες, έτσι καθώς οι απόγονοι τους άνοιγαν και έκλεβαν σιγά σιγά τα τάφινα επιβλητικά παλάτια, που εκείνοι είχαν χτίσει. Αλλά όσο και να λέω δεν είναι και τόσο εύκολο να ξεχάσεις κείνους τους «κατοίκους» του μουσείου. Έτσι τελειώνοντας τη περιήγησή μου, θα ήθελα να πω ότι αν τύχαινε και τους έπαιρνες με τη σκέψΐ σου αυτούς τους «κατοίκους» και τους ξαναγύριζε? στους φυσικούς τους χώρους, στα σκοτεινά παλάτια των Πυραμίδων, τότε η φουκαριάρα, η ντελικάτΐ σκέψη, γονάτιζε από το φόβο. Χανόταν μέσα στο λαβύρινθο της πυραμίδας Δεν εύρισκες πια τη ζωή, έτσι καθώς είχε χαθε" μέσα στο άγνωστο σκοτάδι της σκοτεινής απεραντοσύνης. Ι 1 Νομίζω πως της ζωής τούτο το μυστήριο, έψαχναν, ψάχνουν και μάτια της Σφίγγας. θα ψάχνουν να βρουν τα θαμ'π' 0 ' Μέχρι που και ή Σφίγγα εξαντληθεί σιγά σι γ 0 ' γίνει και αυτή ένα με την άμμο. Όμως ποιοί ξέρει μέχρι τότε ίσως ο χρόνος να έχει πληρωθεί, ν μη χρειάζεται πια τα μάτια της Σφίγγας να κοιτάζουν την Ανατολή, ακόμη και τις πυραμίδες να έ- χουνε γκρεμίσει. Κρίμα που αυτό εγώ δε το ι*'' στεύω ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ ΚΓΘ ^

13 ΌιΗγα περί Αύστραίϋας 'Από τόν κ. ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΝ Υλ 0 γνωστά; σέ αλους Κυθήριος Δικηγόρος κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (JIMMrS) ΙΊΑΝΑΓΙΩΤΟ ΠΟΓΛΟΣ, τιμώνταε τό περιοδικό μας μέ τήν συνεργασία του, ξεκινά άπό το παρόν τεύχος ]Μα σειρά δημοσιευμάτων- σχετικών μέ τήν Αυστραλία Τό θέμα είναι ιδιαζόντως ενδιαφέρον γι» δ- λϊυς μας, αν άναλ γισθή κανείς δ'.ι τήν στιγμήν αυτήν ή Κυθηραϊκή παροικ'α τής Ήπεί- Ρ-υ αυτής είναι ή δευτέρα εις άριθμόν ατόμων, ( περίπου), καί διαδραματ ζει ένεργό" τατον ρόλο ν εις τήν Αύστραλιανήν ζιοήν- * + * COo θαλασσοπ6 Ρ^ Α' ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΑΥΤΗΣ Τ υ Άιτρ(λ.ον του έτους 1770, ό περίφημος "Αγ- κα ' εξερευνητής CAPTAIN JAMES εφθανεν εις τήν Αύστραλ'αν κα! άπεβιβάζετο εις τό άκ τίπατε δεν ύπήρχεν ακόμη γνωστόν περί τήν "Οιι ^ υτε ύπόστασιν τής άγνωστου αυτής καί ώς 'Ηπείρου. Χώρας, ούτε ώς νή- 'ΤΌτε τό θετικόν κα! τό συγκεκριμένον. ^ Κ"Α INCOGNITAS τταρέμενεν άκόμη έν τώ συνόλω της. W>u α 0:1 Υνωστοι. μέν Άνατολικαί Κανείς πρό τού Άκταί COOK ήσαν δεν άπολύτως τάς είχε έξ ττοτέ όλοκλή- πλη- ^'Ócr, ' Ούδέ κάν είχεν ύποπτευθή τήν ύπαρξίν των. έν ' ^ ικ,αΐ, καθώς καί αϊ πρός Βορράν είχον έκληφθή, ^Μέρει^ ττροέκτασις τής Νέας Γουϊνέας. PtU ir * ^ '698 ' Vil ω, έξ άλλου, καί όλαι os! έκτεταμέναι άκταί τού Νό- α ί>εμε νον Ka οώτα; άγνωστοι. U7T ap>(ei μέν ιστορικώς βεβαιωμένη ή, πολύ πρό τού Κ0ΓΤ^ εβδομήντα (70) περιττού έτη, καί δή κατά τό ' Ycvo^vr l απόπειρα τού Γάλλου Ναυάρχου BOUGAIN ^ ττρός άνακάλυψιν τής ύπό τόν Σταυρόν τού Νότου τ '9εμέγης άγνώστου άχρι τούδε Χώρας ταύτης, άλλ' αύτη <*ττ Τυ χε. ρ Μώμε ν0ς ού το ς έκ τών νήσων τού Ειρηνικού, όπου καί μέ fr 'ΊΜϊρον έχει κτήσεις ή Γαλλία, καί έν τή περαιτέρω Χήν T U ' C ' π έρ αυτον έκείνην θαλασσίαν περιοτλ ' υν^πεσε νά πλεύση πολύ ύψηλότερα καί δή πρός τό ύψος οέ <ρ Κτών τής σημερινής Πολιτείας QUEENSLAND καί προυσεν ε, 'ς τήν μακράν καί πυκνήν, χιλίων διακοσίων Rgg p Μιλλίων μήκους, κοραλιογενή GREAT BARR ER ίττι,-τ Π ναυσιπλοία, κοιΐ σήμερον άκόμη, είναι άκρως "ΐκιίνδ. υνος. Έάν είχε πλεύσει νοτιώτερον, οπουδήποτε νοτιώτερον, θά προηγείτο αύτός τού COOK. Οά είχεν άσφαλώς προσεγγίσει καί άποβιβασθή αύτός εις τάς άκτάς τού NEW SOUTH WALES καί τής VICTORIA. Και έάν ό BOUGAINVILLE άπογοητευθείς δέν άνέκρουε ττρύμναν καί δέν άπεχώρει, ασφαλώς άλλη θά ήτο ή καθ' όλου τύχη τής Αύστραλ:ας. Ή ύποτιθεμένη, ώς εις τόν γεωγραφικόν αύτόν χώρον τής 'Υδρογείου κειμένη, άγνωστος εισέτι, Χώρα, ή κλασσική TERRA AUSTRALIS, ή, ύπό τόν SOUTHERN CROSS, καί TERRA AUSTRALIS έπικαλουμένη, ήτο διά μέσου τών αιώνων τό «όραμα» όλων τών έξερευνητών καί τών θαλασσοπόρων, όλων τών Εποχών τού Ειρηνικού κα! τού 'Ινδικού 'Ωκεανού. "Ομως, κατά παράδοξον τών περιστάσεων συγκυρ'αν, έν ώ διάφοροι κατά καιρούς Θαλασσοπόροι καί έξιρευνητα τ διέπλεον καί διέσχιζον τάς γύρω της θαλάσσας καί ίδίως τάς πρός τά βόρεια, τά δυτικά καί τά άιατολικά αύτής παράλια, έν τούτοις ουδείς έξ αύτών ε!χε συλλάβει, ούδέ έννοήσει τό θέμα τής ύπάρξεώς της είτε ώς νήσου είτε ώς ηπείρου, άλλά καί έτι πλέον ούδέ ώς νέας διαφόρου Γής, παρ' όλον μάλιστα άκόμη ότι έξ αύτών τινές όχι μόνον ε τ χαν έπισημάνει τάς άκτάς αύτάς (τάς Δυτικάς), άλλά καί είχον άποβιβασθή, ό- πως ό 'Ολλανδός HARTOG τώ 1616, ό επίσης 'Ολλανδός DE VLAMINGH τώ 1697, άκόμη δέ καί ό "Αγγλος DAMPIER τώ 1688 καί τώ 1699, ότε μάλιστα καί παρέμεινεν έκεί έ- ξερευνών έπί τέσσαρας (4) όλους μήνας. 'Αλλά καί πολύ πρό αύτών, πρό ένός ήδη και πλέον αιώνος, οι Πορτογάλλοι πρώτοι διέπλεον καί διέσχιζον ήδη όλην τήν θαλασσίαν αυτήν περιοχήν καί είχον καταλάβει τάς νήσους τού 'Ινδονησιακού Συμπλέγματος. Οί Πορτογάλλοι πρώτοι έθαλασσοπόρησαν άπό τού 'Ακρωτηρίου τής Καλής 'Ελπίδος πρός τόν Ίνδικόν Ώκεανόν μέχρι και τής Καλκούτας, όπου τά πρώτον έφθασαν τώ "Ας ύπομνησθή ότι ο! περίφημοι θαλασσοπόροι Βαρθολομαίος Ντιάζ καί VASCO DA GAMA ήσαν Πορτογάλλοι. Ώς έπίσης καί ό θρυλικός Μαγγελάνος, ανεξαρτήτως όλως τής μετέπειτα έξ ανάγκης Ισπανικής του ύπηκοότητος. ΑΙ εις τάς αγνώστους θαλασσίας περιοχάς τής Ύδρογε ; ου εξερευνήσεις έγένοντο μέ όξύτατον μεταξύ τών Ναυτικών Χωρών άνταγωνισμόν, κυρίως δέ κατά τούς αιώνας αυτούς με- -,αξύ Πορτογάλλων καί Ισπανών, τών όποιων αί έξερευνήσεις καί αί άνακαλύψεις έτηρούντο έν άρχή ζηλοτύπως μυστικά!. "Οπως έπί τών ήμερών μας, ό περ! τήν έξερεύνηστν κα! τήν μελέτην, άμα δέ κα! τήν κατάκτησιν τού Διαστήματος, ανταγωνισμός, διεξάγεται, καθώς βλεπομεν, μέ οξύτητα κα! μυστικότητα, ούτω, τηρουμένων τών αναλογιών, μέ όξύτητα καί μυστικότητα διεξήγοντο κατά τούς αιώνας έκείνους αί άπό θαλάσσης έξερευνήσεις. Τλ 0ΝΕΓΚΑΤΙΚΑ ΚΓβίΙΡΑ 13

14 ΆλΧ' εις τόν άνταγωνισμόν προσετέθησαν και οι 'Ολλανδοί, οί όποιοι μάλιστα καΐ διεξεδίκησαν τά πρωτεία. Έξεδίωξαν τούς Πορτογάλλους άπό όλας τάς νήσους τών λεγομένων Άνατολικβν 'Ινδιών (EAST INDIES), ττλήν τής TIMOR. Και μέ έδρα* τήν JAVA, διά τής περίφημου καταστάσης 'Εταιρείας DÜTCH EAST INDIES, ανέπτυξαν τήν έ- μπορικήν των δραστηριότητα πρός όλας τάς κατευθύνσεις και έπεδόθησαν εις έξερευνήσει ς όλης τής τριγύρω περιοχής. Τό, έν προκειμένω, όμως, παράδοξον είναι ότ,ι ή Αυστραλία, παρ' όλην τήν εγγύτητα της πρός τήν ύπ' αύτών, (δηλαδή τών 'Ολλανδών) κατεχομένην και πρός δορράν αντής έγγύς κειμένην, μεγάλην νήσον NEW GUINEA, έν τούτοις τούς διέφυγε και παρ' όλον ότι πολλοί θαλασσοπόροι των και έξερευνηταΐ είχον επισημάνει και τά δυτικά και τά βόρεια ταράλια αύτής. Έξ αύτών, ö WILLIAM JANZ, τώ 1605, έξερευνών τά νότια παράλια τής Νέας Γουϊνέας, είσήλθεν έν συνεχεία εις ιόν τεράστιον κόλπον τής Αυστραλίας CARPENTARIA, αλλά, κατ' είρωνείαν τής τύχης του, ούτος έξέλαδεν τάς άκτάς ίου ώς συνέχειαν κοιϊ προέκτ,ασιν τών ακτών τής Νέας Γουϊνέας. Μετ' ολίγα έτη, άλλος 'Ολλανδός, ό HARTOG, τώ 1616 άνεκάλυψε τήν δυτικήν άκτήν τής Αύστραλίας. Αύτός μάλιστα άφήκε και μίαν πλάκα μέ έπιγραφήν περί του γεγονότος τής άποδιδάσεώς του. Μετά άγδόντα (SO) περίπου έτη, άλλος 'Ολλανδός θαλασσοπόρος, ό WILLIAM DE VLAMINGH έξερευνών τήν Ιδίαν πε ριοχήν άνευρε τήν πλάκα αυτήν. Τήν έπήρε και τήν μετέφερεν εις τήν Όλλανδίαν. Αύτη εύρίσκεται εις τό Μσυσείον τού AMSTERDAM, όπου και μέχρι σήμερον φυλάσσεται. Άντ' αύτής ό DE VLAMINGH άφήκεν έπ( τόπου άλλην πλάκαν, έφ' ής έσημείωσε τά τής έπιγραφής τής πρώτης, προσέθεσε δέ και νέαν: Τά χρονικόν τής Ιδικής του άποδιίϊάσεως τώ Έπ' αύτής ύπάρχει και συνέχεια. Μετά εκατόν είκοσι (120) περίπου έτη άνευρέθη ή ένε- '"ίγραφος αύτή πλάξ ϋπό Γάλλων θαλασσοπόρων, παρ' ών και μετεφέρθη εις τήν Γαλλΐαν. "Ηδη αύτη εύρίσκεται εις τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην τής πόλεως PERTH, πρωτευούσης τής Δυτικής Αύστραλίας, όπου και φυλάσσεται ώς πολύτιμον κειμήλιον τής Αυστραλιανής 'Ιστορίας. Τό, έν προκειμένω, Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν είναι ότι, έν ώ άπό ένάμισυ και πλέον αιώνος πρό τής έμφανίσεως τού COOK, οί 'Ολλανδοί είχον περιπλεύσει, πρός 6έ και έν μέρει έξερευνήσει, μέγα τμήμα τών Δυτικών, ώς και τών πρός Βορράν, ακτών τής Αύστραλίας, έν τούτοις ούδέν επέδειξαν δι' αύτήν ένδιαφέρον ούτε δέ κοοΐ εις έγκατάστα- ΡΊν τινα έμπορικήν ή άλλην προέβησαν. Ώς παρά τών διαφόρων 'Ιστορικών δεβαιούται, οί Ολλανδοί, πέραν τού λεγομένου 'Ινδονησιακού Συμπλέγματος και πέραν τής μεγάλης νήσου Νέας Γουϊνέας, δέν προέβησαν εις άλλας κατακτήσεις, ουδέ και έξερευνήσεις, παρακινούμενοι και ένδ',αφερόμενοι μόνον διά τήν έπ κτασιν τής έμπορικής των δραστηριότητος, μέ προέχοντα, μάλιστα, στόχον τά Μπαχαρικά. Ό, διά τό «πνεύμα» τής έποχής έκείνης χαρακτηρισμός «έν άρχή τά μπαχαρικά», έχει μείνει, ώς γνωστόν, παροιμιώδης και Ιστορικός. Τό περί τά μπαχαρικά ένδιαφέρον έξήπτε και διήγειρεν έ- πί αιώνας τήν φαντασία./ τών άνθρώπων, όπως και όσον, μετέπειτα, ή έπιθυμία και ή άναζήτησις «RUSH» τού χρυσού. Άλλ' έξ άλλου και αϊ, έκ τών 'Εκθέσεων τών διαφόρων Η 'Ολλανδών θαλασσοπόρων, εντυπώσεις ήσαν όλαι άπογοητέυτικαί. Έντύπωσιν ιδιαιτέρα/ τούς είχε κάμει τό άγονον, τό αίχμηρόν τού έδάφους και τό άξενον όλης τής Δυτικής ακτής. Τήν αύτήν έντύπωσιν απεκόμισε καΐ ό "Αγγλος θαλασσοπόρος DAMPIER, τόσον κατά τό 1688, όσον και κατά τήν δευτέραν εκεί μετάβασίν του, ένδεκα έτη άργότερον, τώ Αί άπογοητευτικαί αύται έκ τών Δυτικών άκτών εντυπώσεις τών 'Ολλανδών, άποτελούν τήν έν μέρει ίστορικήν έξήγησιν τής αδιαφορίας των διά τήν Χώραν και τής μή ύπ' σύτών καταλήψεώς της. 'Αλλ' έκτός αύτής ύπάρχει και άλλη ιστορική έξήγησις, ίσχυροτέρα, άμα δέ και πραγματική: Είναι ή πεπλαονημ-" νη των άντίληψις, ή πεποίθησις, ότι τάχα επρόκειτο περί έν σπνεχεία προεκτάσεως τής ύπ' οούτών κατεχομένης Νέας Γουϊνέας. Και Val μεν ό TORRES είχε διαπλεύσει άπό τού έτους ήδη 1606 τό μεταξύ Νέας Γουϊνέας και Αύστραλίας θαλάσσιο" στενόν, μέ τό άνομα τού οποίου ονομάζεται και σήμεραν αυτό, TORRES STRAIT, άλλά τά έν τή 'Εκθέσει του Ιστορούμενα και περιγραφόμενα δέν ελήφθησαν και τόσον ύπ' όψιν, άψ' ού δέν έπεβεδαιώθησαν άπό άλλους, οί όποιοι είχον κατά καιρούς θαλασσοπορήσει εις τήν περιοχήν αύτήν, τώ 1610, 1623, κλπ. Και άφ' ού μάλιστα δέν έπεβεδαιώθησαν ούδέ και άπ' αύτόν τόν ABEL TASMAN, σπουδαίον τώ όντι και περιώνυμο" Όλλανδόν θαλασσοπόρον και εξερευνητή ν. Κα! αποτέλεσμα ήτο νά έξακολουθή κρατούσα ή άρχική ε- σφαλμένη έντύπωσις ότι έπρόκειτο περί προεκτάσεως τής Νέας Γουϊνέας. 'Αλλ' έν ώ οί 'Ολλανδοί παρέμειναν αδρανείς εις τάς περαιτέρω έξερευνήσεις των, αντιθέτως οί 'Ισπανοί, οί Γάλλοι "οί οί "Αγγλοι έπεδόθησα εις όλα τά γεωγραφικά σημεία τής 'Υδρογείου εις πολλάς και έπι τύχεις έξερευνήσει ς και εις κατακτήσεις. «NO REPORTS TO ENCOURAGE FURTHER ATTENTI- ON» ήτο ή κατακλείς όλων σχεδόν τών 'Εκθέσεων τών 'Ολλανδών, αναφέρουν οϊ διάφοροι 'Ιστορικοί. Άξιοσημείωτον κατ' έξαίρεσιν ήσαν μόνον αί ύπό τού Α- 5EL TASMAN γενόμενοι 'Εκθέσεις διά τάς ύπ' αύτού διεξαχθείσας εξερευνήσεις. Αύτός άνεκάλυψε και τήν νοτίως τής Αύστραλ'ας κειμένη" μεγάλην νήσον, τήν πρός τιμήν του όναμαζομένην ήδη TA- SMANIA, ύπ' αύτού δέ τότε άποκληθεΐσαν VAN DI EMANS LAND, Αύτός άνεκάλυψε και τήν μεγάλην νότιον νήσον τής Νέας Ζηλανδίας. 'Επιστρέφων τώ 1643 πρός τήν )AVA έκ τής επιτυχούς αύτής έξερευνήσεως άνέπλευσε πρός δορράν, διαπλεύσας τη" πρός ανατολάς θάλασσαν, χωρίς ούδέ πόρρωθεν νά φαντασβΐ ότι παρέπλεε τήν Αυστραλίαν, τήν ύπαρξιν τής όποιας παντελώς ήγνόει. Και παρ' όλαν ότι ό μεγάλος θαλασσοπόρος MARCO POLO, 5 περιπετειώδης ούτος καΐ σπουδαίος έξερευνητής, ε,ιχεν ήδΐ άπό πολλού σημειώσει κα;ί άναφίρει ότι νοτίως τών Ινδιών, νοτίως είδΐ'κώτερον της MALAYA, υπήρχε μία εκτεταμέ"1 Χώρα ύπό τόν 'Αστερισμόν τού Σταυρού τού Νότου, THE SOUTHERN CROSS, ή TERRA AUSTRALIS. Kai παρ' όλον ότι oí περίφημοι χάρται τού MERCATOR τού 1589 και τού WHYTFLIER τού 1597, δηλαδή 50 και 60 (πενήντα και εξήντα) ήδη έτη πρό αύτού, σχεδιαγράφουν τ*- ρ! τής Χώρας αύτής πολλά, ιδίως δέ ό τού WHYTFELIiER μνί μονεύει αξιοσημείωτα στοιχεία, περί τών όποιων, έκ λόγω" ΤΑ ΙΙΝΕΪΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ

15 σ *Ρΐ6οδικαίας κρίσεως άς λεχθή, οι 'Ιστορικοί δέχονται ότι λλον επρόκειτο περί ορθών και επιτυχών υπολογισμών και Προβλέψεων και ούχί, τήν έποχήν έκεϊνην, περί θετικών στοι ττερί εξακριβωμένων διαπιστώσεων και γεγονότων. Και παρ' όλον άκόμη ότι διά τήν άγνωστον αύτήν Χώραν,,Γ Ι ν, έν τή ύπό τον Σταυρόν τού Νότου περιοχή, κειμένην, τήν TERRA AUSTRAL^, INCOGNITAS, άποιοαλουμένην, κατά ττολύν.ιστορικόν τής Αυστραλίας CLARK, μνεία ανευρίσκεται και άπ' αύτής έτι τής έποχής τού Πυθαγόρα (580 - π.χ.) κα; τή ν όποίαν, τόσον οί "Ελληνες, όσον και οι Ρ, ομα!οι αποδέχονται. Ει< : κολλών συγχρόνων 'Ιστορικών τάς μελετάς και τά ' υ ΥΥράμματα ανευρίσκεται ή έπιβεβαίωσις αύτη, ώς π.χ. είς τ ANCIENT GREEK MARINERS τού WILLIAM HYD, είς 10 STORY OF ANCIENT GEOGRAPHY τού THOMPSON, εις t HE DAWN OF MODERN GEOGRAPHY τού BEAZLY. ^πιβεβαίωσις ανευρίσκεται και εις τά περίφημα Γεωγρα- ^κ«τού Στράβωνος (65 π.χ. 23 μ.χ.). δέχονται οί 'Ιστορικοί ότι, άπό τής 'Εποχής έτι τών Έπι- νων τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, ε τ χον φθάσει ε τ ς τήν Έλλάκαι εις τήν Αίγιπττον και περαιτέρω έξ αύτών εις τήν Εύρ^πην ειδήσεις περί τής ύπάρξεως νοτίως τών Ινδιών και "Κ MALAYA μιάς μεγάλης Χώρας. Ειδήσεις όμως άόριστοι και συγκεχυμένοι. Κατά τούς 'Ελληνιστικούς όμως Χρόνους τά περί τής ^ ER RA 1ης INCOGNITAS αύτής, τά περί -τής TERRA AUSTRA- ^ έγένοντο κάπως πλ ον συγκεκριμένα. Διά πρώτην φοράν ρητή γίγνεται μνεία περί τής ύπάρξεώς ΰς TERRA AUSTRALIS εις τά έργα τού περιφήμου "Ελ- Π ς Αστρονόμου καοί Γεωγράφου τής 'Αρχαιότητος Πτολεμο; Όυ ( μ.χ.), όπου άπαντάται και χάρτης μέ Χεδι.αγρ3φη σ ν τών ύπό τού 'Ινδικού 'Ωκεανού περιβρεχομέluv άκτών, μεταξύ τών όποιων και τής TERRA INCOGNITAS, 1ής TERRA AUSTRALIS., ^ενθυμίζεται ότι ό Πτολεμα'ος ήτο είς τών μεγίστων τ Ρονόμων και Γεωγράφων τής 'Αρχαιότητος. ^Πμιιωτέον ότι ό χάρτης αύτός τού Πτολεμαίου γενικώς νο Υνορίζ ετ0[,ς σπουδαιότατος, περίφημος. τή ύπό τών διαφόρων 'Ιστορικών έπισκοπήσει και μεπερί τών, πέραν και νοτίως τών 'Ινδιών και τής ΜΑ- ^ Α>Ι Ά κει μένων Χωρών και τών Λαών των, έκτός πλήθους άλν θεμάτων κα! προβλημάτων, έθνολογικής, φυλετικής, λαο- Υρα Φικής < πολιτιστικής, κλπ. φύσεως αύτών, ώς και έπί μέάλλων, άναγομένων εις τήν έν γένει ζωήν, διακιίνησιν, "^τυξιν, έπίδοσιν, κλπ. αύτών, έχει άνακύψει και τό θέμα,<0< > και διατί έπί τόσους αιώνας, πιρό δηλαδή τής έμφαιν τ σ :- ϋυ εκεί τών Ευρωπαίων έξερευνητών καί θαλασσοπόρων, δέν Φθάσει μέχρι τής κατέναντι αύτών, τής έγγύς πώς αύκειμένης αγνώστου ταύτης Χώρας, οί Λαοί, τουλάχιστον, Χωρών τής Νοτιο - 'Ανατολικής 'Ασίας καί δέν είχαν V ^τή έγκατασταθή. ii5^ T a ' όνευρεθέντα είς τάς πρός Βορράν άκτάς τής Αύστραλίέλάχ ' ιστα, 'Ασιατικού τύπου, έργαλε'α καί σκεύη, τ ά έλά κ σ ' τ ' κ 1 'X v r K a ' τ ν ' α πρωτόγονα σχεδιάσματα, θά J r ' a v T o ίσως ν' αποτελέσουν κατά τούς ε'δικούς άρχαι- Υους κάποιον ένδεχομένη,ι ένδε ι ξι ν έπί κοινωνίας, άλλ' ν " ' α ι είς Προχριστιανικούς Χρόνους, χωρίς π ά ν ς νά u ε 'ζ τ ά έρωτήματα αύτά, θετικήν άπάντησιν. Ή» Π' ωρισμένων φυλών 'Ιθαγενών τής Αύστραλίας, των U R I G I N I E S, ποία τις, έν τισι, τών χαρακτηριστικών των μ ο '*της πρός τόν κλασσικόν τύπον τών Ίθαγεινών τής Μ Α - ΤΑ ΖΤΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ έχει θιωρηθή ότι ίσως θά παρε τ χε βάσιν τινα. Αλλά, π α ρ χ α α ύ τ ά, παρά τάς έρεύνας «α! τάς είδικάς μελετάς, τά πρό τώ 'Ιστορικών τεθειμ να έρωτήματα παρα-...», μένουν ακόμη αναπαντητα. 'Αλλ' έρωτήματα ανακύπτουν, έπίσης, καί διά τούς Μετα - Χριστιανικούς 'Αλλά, καί αύτά Χρόνους. μένουν άναπάντητα. Δύο είναι, κατά τούς 'Ιστορικούς, αί κύριαι δι' αύτά δικαιολογικαί έξηγήσεις. Ή μία: Τό άγονον, τό αύχμηρόν καί τό άξενον όλης τής πρός Δυσμάς καί πρός Βορράν παραλ τ ας τής Χώρας, δέν ήτο ποτέ δυατόν νά έλκύση τούς πολλώ δέ μάλλον έάν προστεθή καί τό άνυδρον. έκ τών άιντιπ ραν ακτών, Ή κατάστασις αύτή έχει καταδειχθή κα! μέ τά έκτεθέντα περιστατικά τών 'Ολλανδών καί τού "Αγγλου ϋαμριερ, Ή δ' άλλη έξήγησις, ή κατ' αύτούς καί σοβαρωτέρα καί πλέον οφθαλμοφανής καί πειστική είναι, ότι εις τούς Λαούς τών 'Ινδιών καί τής Νοτιο - 'Ανατολικής 'Ασίας, διάχυτος, γενική καί έδραία ύπήρχεν ή παράδοσις άτι ό Κόσμος έξικνείτο μέχρι τών ακτών των κα! ότι πέραν αύτών ύπήρχεν ή "Αβυσσος καί τό Χάος. Τέρατα κα! σημεία έθρυλούντο ότι συνέβαινον... Πολλά περί αύτών, λ*αν χαρακτηρκττικά καί ενδιαφέροντα, άναφέρονται, άλλά προδήλως έκφεύγουν τής παρούσης μελέτης. ή μικράς Τό Χρονικόν τών 'Ινδιών διά τά μυθικόν καί τερατώδες δένδρον ΡΑί^ΕΝΰΙ μέ τό θρυλικόν παμφάγον άρπακτικόν όρνεον ΟΕΡϋϋΑ, είχε διά μέσου τών αιώνων, βαθύτατα έπηρεάσει όλους τούς τριγύρω Λαούς καί τούς είχε περιαγάγει εις τρόμον. 'Αλλά τό φαινόμενον αύτό τής 'Εποχής εκείνης δέν θά πρέπει νά μάς φαίνεται παράδοξον. Μήπως κα! τώρα, έπ! τών ήμερων μας παρ' όλην τήν θαυμαστήν ανάπτυξιν τού πολιτισμού μας, δέν έχομεν σχετικά άνάλογα φαινόμενα; Τά περί Ιπταμένων δίσκων, π.χ., κα! τά περί Άρειανών δέν έχουν μυριάδων άνθρώπων διεγείρει τήν φαντασίαν; Κα! δέν έχουν, κατά τόπους, προκαλέσει κα! άνησυχίαν; "Αν, λοιπόν, είς τήν έποχήν μας αύτήν, μέ τά τόσα θαυμαστά έπιτεύγματα τής Τεχνολογίας και τής 'Επιστήμης, τίθενται ανησυχητικά έρωτήματα διά τά περίεργα περί τούς ιπταμένους δίσκους καί τούς Άρειανούς φαινόμενα, τότε διατί νά μή φαίνεται εύλογος ή φοβία κα! φυσικός ό τρόμος τών άνθρώπων τής έποχής έκείνης; Ύπό τό κράτος τού τρόμου δέν άπετόλμων νά άναχοώσιν είς τό πέλαγος. Αντιθέτως οί ναυτικοί Λαοί τής Δύσεως, ό ένας κατόπιν τού άλλου είχον έκχυθή πρός όλας τάς θαλάσσας. Κα)' πρός Δυσμάς καί πρός Ανατολάς καί πρός Νότον. Ή, έν τώ μεταξύ, έφεύρεσις διαφόρων ναυτικών οργάνων πλεύσεως, τής πυξ'δος, τής άστρολαβής, ή χαρτσγράφησις, ή άνάπτυξις τής ναυπηγικής τέχνης, κατέστησε σιγά - σιγά δυνατήν τήν ναυσιπλο'αν καί εις τούς ώκεανούς. Καί έπραγματοποιήθησαον τότε πλείσται θαλασσο<πορ τ αι καί πολλοί άνεφάνησαν θαλασσοπόροι. 'Εξερευνήσεις καί άνακαλύψεις έπραγματοποιήθησαν τότε πολλών νέων Χωρών τής 'Υδρογείου. "Ομως, παρ' όλα αύτά, έν ώ μία - μία άνευρίσκοντο καί άνεσύροντο αϊ νήσοι κα! αϊ χώραι, έν τούτοις ή ύπό τόν Σταυρόν τού Νότου Χώρα, καί δή τόσον μεγάλη, δέν είχεν ά- κόμη άνευρεθή κατ' είρωνείαν τής Μοίρας όλων τών θαλασσοπόρων καί τών έξερευνητών. Οί Πορτογάλλοι ε ; χον φθάσει καί έγκατασταθή είς τά νησιά τού 'Ινδονησιακού Συμπλέγματος. "Οχι όμως πέραν οώτών. 15

16 Εκτοπισθέντες ΰττό τών 'Ολλανδών, παρέμειναν εις την TIMOR, τήν εις τό Βορειο - δυτικά τής Αυστραλίας κειμένην. Διά τήν Αύστραλίαν τίποτε δέν είχαν άντιληφθή. ΟΙ 'Ολλανδοί ώς ανωτέρω ελέχθη τήν είχον έξ άρχής εκλάβει ώς προέκτασιν τής Νέας Γουϊνέας. Ή πλάνη αύτή υπήρξε τραγική διά τούς 'Ολλανδούς. 'Εάν ό ABEL TASMAN είχεν έιτ ι βεβαιώσει ι τήν όρθήν, τήν πρός τήν πραγματικήν αυτής κατάστασιν άνταποκρινομένην, άποψιν, διαπίστωσιν του TORRES (άπό τοϋ όποιου, ώς είδομεν, και τό: TORRES STRAIT), άλλη, έντελώς άλλη, 9ά ήτο ή τύχη τής Αύστραλίας. 'Αλλά και οί 'Ισπανοί, οϊ οποίοι, ορμώμενοι έκ τών κτήσεων των τής Νοτίου 'Αμερικής και ιδίως έκ τού PERU διέπλεον και διέσχιζον πρός δυσμάς τόν Είρηνικόν Ώκεανόν, δέν είχον, και αύτ,οϊ, περί τήν άνακάλυψιν τής Αυστραλίας, καλυτέραν τύχην. Ή κακοτυχία των οφείλεται έν πολλοίς καί εις τό ότι ένέπεσαν εις τά συμπλέγματα τών άπειραρίθμων νήσων τής 'Ωκεανίας. Είχον φθάσει μέχρι και τών Φιλιππίνων και είχον κάμει κτήσιν των όλόκληρον ιαϋτό τό αρχιπέλαγος τών έπτά χιλιάδω (7.000) περίπου νήσων. Στόχος των όμως ήτο πάντοτε ή Χώρα τού Σταυρού τού Νότου, ή TERRA AUSTRALIS. Ό πολύς MENDANA, Ισπανός θαλασσοπόρος, έξεκίνησε και αυτός άπό τό PERU, άνεκάλυψε πολλά νησιά τού Ειρηνικού, μεταξύ τών οποίων, κυρίως τό αρχιπέλαγος τού Σολομώντος. Άλλ' έν ώ, ήγκυροβολημένος εις τήν SANTA ISABEL, έ- τοιμάζετο νά συνέχιση τήν θαλασσοπορίαν του διά τήν άνακάλυψιν αύτής τής αναζητούμενης TERRA INCOGNITAS, έ- στασ ; ασαν τά πληρώματα τών πλοίων του και ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις τήν έν PERU 6άσιν τής πόλεως CALLAO. ('Υπενθυμίζεται ότι και ό Χριστόφορος Κολόμβος παρ' ο- λίγον, έξ όμοιας αίτιας, τήν αυτήν νά είχε κακότυχον μοίραν.) 'Επίσης και ό PEDRO FERDINANDEZ DE QU I ROS, άλλος 'Ισπανός, σπουδαίος και αύτός θαλασσοπόρος, έπίσης άπό τό CALLAO τού PERU, έξεκίνησε και αύτός, διαπλεύσας τόν Είρηνικόν Ώκεανόν εις άναζήτιησιν τής TERRA.IN- COGNITAS τής Αύστραλίας. Τώ 1606 άνεκάλυψε τό 'Αρχιπέλαγος τής Μελανησίας, έν τή 'Ωκεανία, και έν τώ ενθουσιασμό) του έσπευσε νά προσονομάση AUSTRALIA DEL ESPIRITU SANTO τήν νήσον, εις τήν οπόταν είχε προσεγγίσει. Προφανώς τήν είχεν εκλάβει ώς τήν άναζητουμένην περιπόθητον TERRA AUSTRALIS. 'Αργότερα διηκριβώθη άτι ή «AUSTRALIA» αύτή τού QUI- ROS ήτο μία νήσος τού Συμπλέγματος τών NEW HEBRIDES. Άπό τήν περίπτωσιν αύτήν τού QU IROS ανέκυψε μάλιστα και Ιστορική σύγχυσις και διαμάχη, ή όποια έκράτησε μέχρι τού 'Εδημ ι ουργήθη θέμα ποίος ό άνακαλύψας τήν Αύστραλίαν. Ό πολύς Καρδινάλιος MORAN, Καθολικός 'Αρχιεπίσκοπος τού SYDNEY, είχε μετ' έπι μονής ύποστηρίξει ότι ό QU IROS άνεκάλυψε τήν Αύστραλίαν. Σημειωτέον ότι και οί 'Ολλανδοί διεξεδίκουν αύτήν τήν τιμήν και τήν δόξαν, έπικαλούμενοι τά τών JANZ και HARTOG (περί y άνωτέρω), άφ' ού καί NEW HOLLAND είχεν όνομασθή. Τήν Ιστορικήν αύτήν διαμφισβήτησιιν' έλυσε τελικώς ό έκλεκτός 'Ιστορικός τής Αύστραλ'ας O' BRIEN. Ή τιμή αυτή καΐ ή δόξα άνήκει έξ όλοκλήρου είς τόν COOK. 'Εάν ό MENDANA δέν έξηνοτγκάζετο τώ 1568 νά ματαίωση τήν περαιτέρω συνέχισιν τής έξερευνητικής του άποστολής και άνεκάλυπτεν οώτός τήν Αύστραλίαν, ασφαλώς ή τύχη τής Αύστραλίας θά ήτο έντελώς άλλη. Τούτ' αύτό, έπίσης, έάν τήν άνεκάλυπτεν ό PEDRO QUI- POS. 'Ασφαλώς θά ήτο Χώρα Λατινική. Και θά είχε γίνει πολλά διάφορα κρατίδια. Και θά έπαρουσιίαζεν, έν γένει, τήν εικόνα και τήν κατάστασιν τής Νοτίου και Κεντρώας 'Αμερικής. 'Αλλά καί άν ό BOUGAINEVILLE, τώ 1698, είχεν ανακαλύψει αύτός τήν Αύστραλίαν, άσφαλώς ή όλη Πολιτειακή της μορφή KOCÍ κατάστασις δέν θά ήτο ή σημερινή. Θά ήτο κατατετμημένη είς κρατίδια. Και δέν θά ήτο ή, οία ήδη είναι, Ένια'α, 'Ισχυρά, Σπουδαία Αυστραλία. Περιζήλευτη, μεγάλη. Παραδόξως, παρ' όλας τάς, είς τάς τριγύρω θαλάσσας, ι-αθώς ε τ δαμεν, έξερευνήσεις καί θαλασσοπορίας, παρ' όλας ιάς άνακαλύψεις χιλιάδων πολλών, τής περιοχής έκείνης, νήσων, τής 'Ωκεανίας, ή Αύστραλία άκόμη δέν είχεν άνακαλυφθή. Αύτή ή Κλασσική TERRA INCOGNITAS τών Χρόνων της Αρχαιότητος, τών Χρόνων τού Πτολεμα ; ου, τών Χρόνων τού V.ARCO POLO, τού MERCATOR καί τού WHYTFLIER, τών Χρόνων τών Πορτογάλλων, τών 'Ολλανδών, τών Ίσπτανών θαλασσοπόρων και έξερευνητών, τών του "Αγγλου DAMPIER καί τών τού Γάλλου BOUGAINEVILLE, ήτο, άκόμη καί έν έ- τει 1770, άγνωστος είσέτα. Καί έν ώ, όλα πλέον τά μέρη τής 'Υδρογείου, 'Ηπειρωτικά καί Νησιωτικά, ήσαν ήδη γνωστά, μόνον ένα, τό, κατά τούς νεωλόγους μάλιστα, καί παλαιότερον τής Υδρογείου, παρέμενεν άκόμη άγνωοτον. Καί έν ώ καί τά μικρότερα άκόμη νησιά βίχαν ήδη όονακαλυφοή, χιλιάδες πολλά, έν τούτοις, τό μεγαλύτερον όλων, μέ δώδεκα χιλιάδες διακόσια περίπου (12.200) μίλια περίμειρον καί εις έκτασιν όσον τά τρία τέταρτα περίπου (3)4) τής Ευρώπης, είχε διαφύγει καί ήτο άγνωστον άκόμη... Παράδοξος τών θαλασσοπόρων καί τών έξερευνητών ή Μοίρα «... Παλίμβουλος...» ή Μονρα. Μυστήριον, περιέργως, περιέβαλεν αύτήν τήν TERRA IN- COGNITAS. Καί τόν πέπλο*/ αύτόν τού μυστηρίου έπέπρωτο έν τέλει ν' άνασύρη ό CAPTAIN JAMES COOK, ό μέγας αύτός "Αγγλος 6αλασσοπόρος. Αύτός πρώτος έφθασε καί άπιεβιβάσθη εις τάς 'Ανατολικός άκτάς τής Αύστραλίας καί πρώτος τήν εξερεύνησε. 'Εξ όλων τών θαλασσοπόρων καί τών έξερευνητών, όλων τών 'Εποχών, ό COOK θεωρείται ότι ήτο ό πιρώτος εις Έπιστημοσύνην. Είς τά Μαθηματικά καί τήν Άστρονομίαν είχε κάμει δικάς, μακράς καί σπουδαίας μελέτας. Δύο ήσαν οί ταχθέντες αύτώ σκοποί τής άποστσλής του: Ό ένας, νά λάβη μέρος είς τό έν TAHITI τού Ειρηνικού Διεθνές Συνέδριον δι' έπιστημονικάς παρατηρήσεις έπί τής διελεύσεως τής 'Αφροδίτης καί έπί τού καθορισμού τής μεταξύ Γής καί 'Ηλίου άποστάσεως. Ό άλλος, ήτο ή συνέχισις τών γεωγραφικών έξερευνήσε- (ον, αί όποίαι είχον προγραμματιίσθή ύπό τού 'Αγγλικού Ναυαρχείου, ιδίως δέ ή άναζήτησις, ή άνεΰρεσις τής TERRA IN- COGNITAS, τής TERRA AUSTRALIS. Ή πρός τήν Αύστραλίαν θαλασσοπορία τού COOK καί Ρ ύπ' αυτού άνακάλυψίς της δέν έγίνετο κατά τύχην. 16 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚίθίΠ'Α

17 Hto ό καρπός μακράς, έπι μόνου, εμπεριστατωμένης μελίτης. Και ακριβώς δι' αυτόν τόν λόγον έχρειάσθη νά έπεκταθώμει/ κ όπως εις τά άναγόμενια εις την ττρό του COOK, έν σχέμέ τό θέμα μας, κατάστασιν, διά νά καταδειχθή ή θρια μ6ευτική επιτυχία του. Υπενθυμίζεται, έν τούτω, τό άνωτέρω άναφερθέν τών Ολλανδών θαλασσοπόρων: «... NO REPORTS TO ENCOU- RAGE FURTHER ATTENTION...». Αύτη ή το ή κατακλείς Ολων σχεδόν τών ΰπ' αυτών υποβαλλομένων 'Εκθέσεων εις την JAVA έδρεύουσαν περιώνυμον Έταιρείαν των DUTCH E^ST INDIES. ΚαΙ τόν Άπρίλιον του 1770 τό περί τής TERRA INCO- U3T GNITAS μυστήριον έλύθη έπ! τέλους: ό COOK άπεβιβάεις το BOTANY BAY και κατέλαβε την Χώραν έπ' δνό- τού Βασιλέως τής 'Αγγλίας. Ανύψωσε/ έκεΐ τήν JUNION JACK και προοέδωκε τήν όνο- Haaiav NEW SOUTH WALES, όνομασίαν τήν οποίαν φέρει μ -Χρι Kaei σήμερον ή άρχαιοτέρα και Κοιτϊς Πολιτεία τής Αύστ ΡαιλΙας. ^ Πολλά περ! τού COOK, τού JOSEPH BANKS, τού AR- ; HU R PHILLIP, κλπ. έπιφυλασσόμεθα εις, έν ακολουθία, εις λλην συνεργασίαν μας έδώ είς τά «Πνευματικά Κύθηρα». λίγα, μόνον, διά τήν όνομασίαν τής Χώρας: έν αρχή έκαλείτο NEW HOLLAND. Τώ 1817 ό περιώνυμος GOVERNOR MACQUARIE τήν μετωνόμασεν εις AUSTRALIA, ώς άλλωστε είχεν άρχήθεν όνομασθή ύπό τού προαναφερθέντος περιφήμου "Ελληνος 'Αστρονόμου και Γεωγράφου Πτολεμα'ου ή άγνωστος αύτή, ύπό τόν Σταυρόν τού Νότου, Χώρα: TERRA AUSTRALIS. Ή Σκέψις, έν τούτω, τού σοφού αύτού "Ελληνος, κατά δέκα επτά (17) και πλ ον όλοκλήρους αιώνας προτρϊξασα, είχεν όρθώς προσονομάσει αύτήν τήν TERRA INCOGNITAS, ούτήν τήν άγνωστον Χώραν, εις TERRA AUSTRALIS. Διό, εύλόγως, οί δύο αύτοΐ "Ανδρες, ό Πτολεμαίος και ό MACQUARIE, λογίζονται οί Πνευματικοί Πατέρες τής Αύ-.ττραλίας. 'Εν τή αναδρομή πρός τήν Έποχήν τού Πτολεμα'ου, είναι επιτρεπτή ή σκέψις, ή παρατήρησις, ότι παρ' όλην τήν τότε παντελή έλλειψιν τών τής μετέπειτα 'Επιστήμης και Τεχνολογίας, τό UNIQUE και «δαιμόνιον» αύτό Πνεύμα τού Πτο- >εμα'ου, είχεν εισχωρήσει και διεισδύσει έως τό "Αδυτα τών Μυστηρ τ ων τής Δύσεως και τών όποιων έξηγήσεις και λύσεις, μετ' έ.δελεχή έρευναν και μελέτην, είχεν άνεύρει. Και ε-ιχεν, άμα, θαυμαστώς, ανέλθει εις "Υψη δυσθεώρητα... "Εφθασε νά «... πλήττη τ' άστρα...». ('Ακολουθεί συνέχεια είς τό έπόμενο τεύχος) Νησιώτικο Τ' άκ;ρΐ:ί)αλάσσι τού νησιού άττοβραδί ς έφάνταζε διαμάντι μέ τις φωνές μας γιά σημάδι τού έδιωχνε τούς ίσκιους τής ντροπής και γράφαμε στήν άσπρη άιμ,μουδιά γειά σαις γοργόνες κοιί καράβια τού νοτιά. Τό μεσοστ,ράτι τού χωρκού ολημερίς ίμάζευε τόν 'Ηλιο μέ τις ματιές μας σάν τόν φίλο ττού έρχεται σέ ώρα προσμονής κ'αί γράφαμε μέ κόκκινη μπογιά πάνω σέ δέντρο μιά γραφή: γειά σας παιδιά. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΧΘΗΡΑ 17

18 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ. ΔΡΙΖΟΣ. Κονχά οι όνειρο MAN. Π. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ «'Αφιέρωμα στά Κύθηρα», είινβιι ό τίτλος τής νέας έκθεσης ζωγραφικής τού Γ. Δρίζου, πού άνοιξε στήν γκαλερί Ζαχαρίου. Ό Γ. Αρίζος άκιολουθεί τή,ν παράδοση πού θέλει τά Κύθηρα ονειρική γή και πιοιύ φαίνεται νά ξεκινά άπό τήν αρχαία 'Ελλάδα μ' άφετηοία τή (μυθολογική γέννηση στά νερά τού νησιού τής Ούρανίας 'Αφροδίτης τής ίδιας πού ενέπνευσε ζωγράφους και ποιητές και πού συνεχίζεται στις μέρες μιας σέ καλλιτέχνες πιοιύ υπηρετούν διαφορετικές μορφές τέχνης. Ό Δρίζος όμως πετυχαίνει δύο στόχους. Δέν φτάνει πού ζει τό όνειρο. Χρόνια τώρα ζει στό όνειιρο και μ' αύτό τόν τρόπο υπερέχει άπ' όσους πλάθουν α τήν φαντασία. Δημιουργεί στόν τόπο τού Έ- ρωτα, πού τόν διάλεξε μέσα άιτ' όλους τούς άλλους πόλους έμπνευσης. Μιά δημιουργία πού έρχεται νά δικαιώσει τις αναζητήσεις τού καλλιτέχνη και νά δέσειι στέρεα τήν χρόνια διπλή έπαφή του ιμέ τ' όνειρο. Τις θάλασσες πού διάλεξε γιά μιήτιρα τό Όλύιμπιιο θεϊκό σπέρμα γιά νά δώσει στό αρχαίο Πάνθεο τήν θ:ά τής 'Ομορφιάς κσι'ί τού Έρωτα, διαλέγει κι ό χρωστήρας τού Δρίζου και δίνοντας τιοιυς τό χρώμια τής δικής του φιαρ/ταίσιας δημιουργεί ένα νέο κιομιμάτι άπιό τήν 'Ομορφιά πού τήν προσθέτει στήν πλούσια παράδοση τού τόπ:υ. Μέ τά ίδια μάτια ξεχωρίζει, ό,τιι έδωσε ζωή αιίώνος τώρα στήν ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική τιού νησιού και δια.τηρϊί μέ τις χρωματικές ιμνιήμιες ό,τι ή άγνοια κι ή αδιαφορία κι ό χρόνος κιι ή λήθη καταστρέφουν. Μπροστά στήν ά- τυπα οργανωμένη «συνωμοσία», πού θέλει ό,τι άντιπροσωπιεύειι τήν πσράδοση νά θάβεται κιαιί νά καταστρέφεται γιά νά μήν άντιστιριαιτιεύεταιι μιάν ά μφ!6ολη κι άπιριοσδιό ριστη πρόοδο, ό Δριίζοις δημ ιιοιυργ εΐί. Σ' αύτό άκιριιβώς τό σημείο ή ζωγραφική ματιά κιαί τό ένστικτο τής μή α- πώλειας τής παράδοσης τού Δρίζοιυ, συναντά ίτσιι ιμέ τήν εύαιισθησίια και τήν,μαχητικότητα ένός άλλου «ώραιοπαθούς», τής παράδοσης, τού Βασ. Χάρου. Έκ συμπαθείας εις τήν Κυθηρίαν γήν, πολιτογραφηθείς πολίτης ό πρώτος, ιθαγενής κι ερευνητής τοιύ «iploeilciu τόπ'ου ό δεύτερος, συναντήθηκαν άτυπα και «συναποφάσισαν» νά ξυπνήσουν σ' έμάς όλους όσα δέν έδλεπαν τά ιμάτια κι ή ψυχή μας- Κι ένας νά σηκωθεί και νά φωνάξει κέρδος είναι. Γnarri έμείς έδώ ανέστιοι στήν τσιμεντένια άποφοιρά τής πόλης, μόνο ονειροπόλοι θειωροι'ιμαθα πλέοιν, όσοιι τουλάχΐ' στιοιν αναλογιζόμαστε τήν απώλεια τής δικής μιας 'Εδέμ. Μέ τήν κλαγγή «ονειρικών πόθων άπ "αγ μ άτοπο ί ητων» φέρνουμε πιιό κοντά στήν ψυχή μας τό παράπονο, τήν ώρια πού αύτή εύφ'ριοίίινετσιι μέ τό χιρώιμια και τήν έκφραση τού καλλιτέχνη. Κοιί καθώς ψάχνουμε εναγωνίως, όσο 1 πιστοί, νά δρο.'με τήν ταυτότητα στήν παράδοση, δέ μένει ίσως τίποτ' άλλο άπό τό νά εύχαριστούμε, όσιους κατοφέρνοι^ν νά μετιατρέπρυιν τό όνειιρο σέ προβγμ,ατικότητα. Κι ό Δρίζος τό πετυχσίνει άπόλυτα. Είναι δέν e'iναι τοπία άπό τά Κύθηρα, δέν παύουν όλαι οί πίνιακές του ν' αναδίδουν τήν όμοΐρφιά αυτού τιού τόποιυ. ΚαΙί θάνίαι άσφαλώς σέ καλά χέρια ή θεά τής Όιμοιρφιάς κοιί του Έρωτα μ.ά και χιλιάδες τώρια χρόνια πιερνά μέσ' άπό τήν ποίηοτη και τήν πεζογραφία κιαιί τή ζωγραφική και τήν γλυπτική. Κι όοΐο γιά τήν ζωγραφική τού Δρίζου σίγουρα δέν ύπάρχει αμφιβολία πώς ή μούσα το J μπιοιμε ρφώθηικε σέ χρώμ ατα, τό γυναικείο της κορμί σέ σιχή.ιαρ.α κι ή διάχυτη όμοΐρψιά έμεινε ή ίδια μέσο άπό δημιουργική φοντασάα. Κι οί Κυθήιρι:!:Ιι πού άπόλαυσσιν αύτή τή δημιουργία (κι ήτον δυστυχώς ελάχιστοι), δέν λυπούνταιι μόνο γιατί δέν ήταν κι άλλοι έκεί νά συνομιλήσουν ιμέ τήν σμ>:ιρ* φιά μέσω τών έργων τιού Δρίζοιυ, οολλά γιά τόν κόσμΐ τ, ού χάνεται και φεύγει κιαί πού μέ τόση ένάργοια διατηρεί ό Δρίζος μέσ' άπό τά χρώματα και τά σχήματα, μέσ' άπό τήν ψυχή του. Ή ζωγραφική του πίναι πιά έρωμένη τών Κυθή-ων, ό ίδιος έραστής τής Ουρανίας κ«' μείς όλοι τής τέχνης του. 18 ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚίθίΠ'Α

19 ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ Ή μικρή Αευκή ΠοΑιχεΐα «Περάσανε τά χρόνια. Ή ζωή ατό Γυμνάσια τής ωρας, μάς άφησϊ πολλές άνα,μνήσεις. 'ζ πήραμε μαζί μ ας. Τίποτα δέν τις ξεθώριασε' κι ό- ταν στις ανάπαυλες τής βιοπάλης βρισκόμασιτε ιμαζί,.. 1(1 όρχίζ 0,μ Ε( g v ε; χαμ ε τελειωμούς». ("Από -τό 8ο τεύχος «ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ» ΣΙΟΝ».) έπϊλογος στό άφήγη,μά μου «ΕΝΟΠΑΟΝ ΓΥΜΝΑ- Εττί,'ρα γράμματα κα! τηλεφωνήματα: Περιμένουμε κι λες αναμνήσεις σας. Πώς ήτανε ή ζωή στή Χώρα, 'Ριγο έκείνα τά χρόνια... στό Σύμπτυξη ολόκληρου βιβλίου σέ λίγες σελίδες τού ^-^ICSIKOÚ δέν είναι κα.ί τόσιο εύκολη. Θά βγούν δυό - τρ-ίς - πέντε δέκα εικόνες. Άς προτιμήσουμε τις χω- ^αΐτικες. Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ " Καλώς ήλθατε εις τήν πόλτν ιμας αΐδεσιμώτατε... Πώς εις τήν πόλιιν ιμ,ας κύριε Πρόεδρε; ^ καιλά έφέρατε εις τήν πρωτεύσυσάιν μας κύριε "Ορτταλη (μεγάλος φρουτοποιραγωγός τών Μητάτων μέ 7ΓΕΡιφημα ροδάκινα «μαστό! τής Αφροδίτης» τά άετ "ύχιoc καϊ τις φτάουλες...). τιμητικό τίτλο τής «πόλεως» και τής «πρωτιεύ- Γυσας» τού προέβαλαν επιδεικτικά,... ο! μόνιμοι πρωτευ- ΌΊανοι ττρός τούς έκ τών χωρίων έττισκέπτας των. Tw?e,... κοι.ιάρωναν τή γραφική μικρή πολιτεία τους, Χωρι άτες! Χωρίων και πόλεως πρός έπίδειξιν τών ίδίων,... ή τατιείνωσιιν τών χωρικών πού τους έλεγαν., και ΣτΠ Χώρα ήταν μιά περίεργη ταξική κοινωνία. 01 και μέ x δίκιο τους ή έτένιζσιν τήν αντίθεσιν με- άρ- Χεντιες μ τά οίκόσιημα, έλάχιστοι OJÚTOÍ ό πολυ- ".-'ος αστικός πληθλσμός, οί δημόσιοι ύπάλληλαι, ό ^^ΐτόιοοαμιος, οί έπαγγ-ελμ,στιες και οί εργάτες. Κι «υτιή τήιν κοινωνιχή κλιμάκωση, δέν έλειπαιν και οί, lut ai!oi υού ύπάρχουν σέ κάθε πρωτεύουσα... 1 ζητιάνοι!... οά Εύες, ή Βασιλού, ό Δημοσθένης - Ρ! οί άρχοντες πρός τήν Πο,ρa ιό Μπ,ελβ:ντέ,?ε ή τό Καψάλι, πολλοί άπό τούς ^ '^ους θνητούς παραμέριζαν ίδίως στό στενό κεντρικό Ρ<:μο' έβγαζαν τό σκούφο τους και υποκλίνονταν. ' Καλημέρα σας, καλημέρα σας άρχοντά μου. 1 εκείνοι άνταπέδιδαν τό χαιρετισιμό μέ χαμόγελο και j. Καλτμέροι, καλημέρια (τά δύο καλημέρα συνηθΐ- VTtx ' v στή χώρα) και πιροαπερνούσιαν μέ τό αίσθημα ΤΑ ιινεγματικλ κγθηρα τής ύπεροχής και τής ίκονοποίησης. Καλώς ιμου το,... καλώς μου το,... τραγουδιστά και καλωσυνάτα μ' απλωμένο τό χέρι, ή κοντούλα και κουτσή ή ζητιάνα ή Βασιλού. Περίμενε κάτι νά πέση στή φούχτα της. Άν δέν έπεφτε;... Έ, δέν πειιράζει, άλλη φορά πού νά εύκολύνεσαι και τού λόγου σου. Καλά νάσαι παιδί μου, ό Θ:ός νά εύλογε!... τις καλές πράξεις σου. Οί δύο άδελφές οί Εύες ήτοιν άξιαπρεπέστερες κα! τόχαν νά τό κάνουν,... όχι σάν τή Βοσιλού. Εμείς δέν απλώνουμε τό χέρι μας. Οί δημόσιοι ύπάλληλοι είχαν 51 :< ς τους συντροφιές. Δύσκολα άνοιγαν γι αυτούς οί πόρτες τών «καλών σπιτιών». Οί καθηγηταί μας αισθάνονταν τήν απομόνωση στό μακρινό νησί μας και! οί περισσότεροι ζητούσαν μετάθ:ση. Προτ'.μούσον τ!ς μεγαλύτερες έπαρχιαχές πόλεις ή τό κέντρον. Στά τέσσερα χρόνια, πέρασαν πέντε καθηγητές Μαθηματικών. Κοθένας είχε τό βίτσιο του. Ό τελευταίος ήταν ό... καλύτερες! Ε.!χε τή μ-οτ/ία νά βάζει σέ όλους άειστα και... μάς διευκόλυνε στήν αντιγραφή... Ότσν ήταν λιακάδα, εξέταζε, παρέδιδε στά γρήγορα και ιμάς έλεγε: Πρέπει νά έχει κανείς θηριώδη ένστικτα νά σάς κρατά στό μπουντρούμι αυτό (δέν ειίχε γίνει τότε άκόμα τά νέο κτίριο τού Γυμνασίου) και νά μή σάς στέρνει νά λιαστήτε στό Κάστρο! Δρόμο γιά τό Κάστρο Κύριοι γεννήθηκα καλός και εις άνταιμοιβήν τό φαυλεπίφαιυλεν κράτος πώς μού φέρθηκε; Στά 15 χρόνια τής ύπηρσίας ιμου, έχω φάει 16 μεταθέσεις. Τόν άλλο χρόνο μετατέθηκε. Ευτυχώς πού το ρυθμό λε'ΐιτοιυργίαις τού Γυμνασίου τόν κρατούσε γερά στά χέρια του ό καθηγητής και στήν συνέχεια Γυμνασιάρχης, Σπύρος Στάθης. Όλοι ο,! μή χωραίτες μαθητές βρισκόμαστε ύπό τήν... μυστική ν κηδε,μιοινίσν του. Οίκότροφοι οί περισσάτιεππ σέ οικογένειες φτωχές, άλλοι πάλι σέ δωμάτια αυτοεξυπηρετούμενοι, και όλοι μαζί και μέ τούς πιό ξένους όπως τούς έλεγαν οί ντόπιοι τούς Βατικιώτες μαθητές άπατιελούσαιμε τήν πιό ζωντανή μερίδα τού πληθυσμού τής μικρής και γραφικής ταξικής κοινωνίας. Είχαμε κι εμείς τήν ά- ριστοκρατία μας. Τήν (αποτελούσαν ο'ί μαθηταί μεγάλης ήλικίας, πού τούς έπιστράτεισε ό αείμνηστος καθηγητής μας ό Στάθης, άπό τά χω-: ϊ κα! τά χωράφια μερικούς (πού μάζευαν έληές) γιά νά μπεοέσει νά χσραχτ ηρισθιί άπό τό 'Υπουργείο έπαοκής ό σ,ειθμός, γ'ΐά τή λειτουργία τής πρώτης τάξεως τού Γυμνασίου. Και λόγω ηλικίας λοιπόν, άλλά κα! άπό τήν προσωπική τους άξια κα! τήν άξιόλογη προβολή τους σέ ήθος καϊ έμφάνιοη, τούς αναγνωρίζαμε καίί τούς σεβόμαστε, και τούς άγαπού- 19

20 σο με. Είχαν ιδρύσει μιά δανειστική βιβλιοθήκη και μάς έδιναν βιβλία πού θάπρεπε νά διαβάζουμε γιιά νά πλουτίζουμε τις γνώσεις μας. Τρεις άπ' αυτούς δέν βγαίνουν αϊτό τό μυαλό μου. "Ο Μαινώλης 6 Φαιτισύας, ττού έγιίνε δικηγόρος και περίφημος λογοτέχνης, μά πού ττέθπινε πολύ νέος, ό Μήτσος ό Καρύδης δικηγόρος, κι αύτός πεθαμένος, και ό Γιάννης ό Μιχαλέτος, ττού ζει, και άπορε! και ό ίδιος σήμερα,... πώς ζει, ύστερα άπ' όσα τρα^ βά άπό μαστόρους KOCI μηχανικούς μέ τό σπίτι πού χτίζει ατή Βούλα τώρα στά γεράματα. Ή τ αίνε πάντα έ- νοιντιίιο<ν τών κοινωνικών διακρΐσιων. Τώρα μέ δαύτους άλλαξε γνώμη! 'Αριστούχος σ' όλες τις τάξ-ιις έκιαινε μαθήματα σέ καθυστερημένους μαθητές, έσπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία, και έγύρισε στό Γυμνάσιο μας καθηγητής Φιλόλογος και διέπρεψε ώς πνευματικός άνθρωπος και ώς δάσκαλος. Ή ψυχαγωγία -μας ήταν ή Γυμναστική, και τό φούτ - μπώλ στό άγιάτικο, καμιά θεατρική παράσταση άπό μαθητικό θίασο, οί άποιχριάτικοι χοιραί, οί εκδρομές μα:ς, όλα διοργανωμένα άπό τό Σπύρο Στάθη. Άπό μάς τούς ίδιους κατά προτίμηση οί ρομαντικοί μοος περίπατοι στό Κάστρο, τό κολύμπι στό Καψαλάκι δίπλα στό τεπόζιτο τού Ύδραγωγυίου και πρό πάντων έκβϊνο τό αξέχαστο σοιυλάτσο πέρα δώθε κάθε βράδυ στό ΒΕΝΤΕΡΕ. Αύτό όμως... ύπό έπιτήρησιν σχετική ν... * * * Οί έτταγγε> μιατίΐες ήξεροιν καλά τή δο'ΐ/λειά τους. ΜΠΕΛ- Αύτοί ήταν οί οικονομικά κερδισμένοι, κιαιί πρόσεχαν πολύ και τούς ύπαλλήλους, και τό μαθητόκοσμο. Εύγενείς, πρόσχαροι, εξυπηρετικοί!. 'Εκπρόσωπος τους πού τιιμβύσε τήν τάξη τους ήταν ό άφταστος Άντζολος Πετρόχειλος πού ξεκίνησε άπό μιά πολυθρόνα τού κουρείου, του κιαιί μ' ένα ψαλίδι και μιά τσατσάρα φτωχού στό χέρι, έφτασιε νά γίνει ό πρώτος μεγαλέμπορος τού Τσιρίγου. Ποτέ δέιν δυσαρεστούσε άνθρωπο' γλυκομ ϊλητος και καλόκαρδος ιμέ όλους τάχε καλά ώς και μέ τούς συναδέλφους καιί ανταγωνιστές του τούς μαθητές τού Γυμνασίου τούς ήξειρε και μέ τά μικρά τους όνόιμιατα, και ήταν ό ιμόνος πού άμιολογοίσε ότι μέ τήν ίδρυση τού Γυμνασίου, πήρε και οικονομικά και κοινωνικά πάνω της ή χώρια, κιαιί έπρόκοψε κιαιί ό ίδιος. Άνιτ'ίβετα άλλοι χωρίαΐτες... άρχοντοφέρνοντες, έβλεπαν προνομιούχους τούς φτωχούς χωρικούς μαθητές πού σπούδαζαν τσάμπα στόν τόπο τους χάρις στή χώρα και στό Στάη, καιί χωρίς νά τό έκτιιμιούν, έμιενοΐν λέει σωστοί χωρ'ιάτες και δέν κρατούσαν τάν άνάλογο σεβασμό πιρός τήν κοινωνία τής πρωτεύουσας. Καιί είπε μάλιστα κάποιος τους: Δέν έπρεπε ν' άνοίξει ή πορτέλα στούς χμριάτες!! Τό άκουσε ό Άντζολος και διαμαρτυρήθηκε: Ντροπή μας τέτοιες κουβέντες. Αύτό τό Γυμνάσιο ήταν ό σωσμός τής χώρας. Ό θεός νά μακιροιημεριεύει τό Στάη. Τήν έβγαλε άπό τόν οικονομικό ιμίαιρασμό σήμερα. Και γιά αύριο, ετοιμάζει ένα καλλίτερο Τσιρίγο μέ έ- πιστήμιοινες και πνευματικούς ανθρώπους πού θά τιμήσουν τό νησί μιας- Καιί τά παιδιά άπό τά χωριά μας εί ναι καλύτερα άπό τά λιγοστά δικά μιας πού σπουδάζουν μέ όλες τιίς ανέσεις τους. Οί συγκρούσεις αιύτές, (όσιες δέν προλάβαινε νά έξου δετειρώσει ό Γυμνασιάρχης Σπύρος Στάθης πού ήταν συνήθως ύπέρ τών χωρικών, καιί ό ίδιος Φριατσιώ- Τή,ς προκιαλούσοίν ψυχρότητες καιί αντιπάθειες πού πολλοί τις έπαιρναν μαζί τους, και όταν άποφοιτούσαν άπό τό Γυμνάσιο. Έδώ μιά παρένθεση θά βοηθήσει τήν έρμήνεία τού πνεύματος πού έπι κρατούσε στά έπτάνησα μέ τιούς άρχοντες και τούς χωρικούς. Μετά τούς σεισμούς τής Ζαιχύινθοιυ τό '56, ιμού διηγήται ένας στ:νός φίλος Ζακύνθιος άπό τιά [μεγαλύτερα οίκόσημα τής Ζαωύνθοιυ έπήγα κι έγώ στή Ζάκυνθο νά ιδώ τ;ί γίνεται ένα ιμεγάλο κτήμα πού μούχε άφήσει ό μακαρίτης ό πατέρας μου. Άπό ιμαχιρυά, είδα, ότι είχαν ισοπεδωθεί τά πάνται, σπίτια γιά τούς σέμπρους, άποθήκες γιά τά προϊόντα, ή ώραία άψιδωτή είσοδος τού κτήματος μέ δεξιά τιης τό σπίτι ιμας... σού κανε λύπη καιί φρίκη νά τά βλέπεις. Με είχαν δει άπό μέσα, μέ περιμένουν οϋ κακόμοιροι είπα, φτωχοί άνθρωποι πού ζούσαν μ' αύτό τό κτήμία, νά μέ ύποδεχτούν. Προχώρησα μέ δακρυσμένα μάτια. Ό άρχισέμπρος μπροστά άπό τούς άλλοιυς μέ υποδέχεται., πρόσχαρος! Καλώς τάν Κόιντε μας! Δόξα τόν άγιο,... πού μάς έκανε όλους ίσιους, άρχοντες και χωρικούς. Κλείνω τήν παρένθεση. Στό Τσιιρίγο ιμας οί πραγματικοί! άρχοντες λιγοστοί μέ οίκάση,μα δέν είχαν πολλές έπαφές μέ τό λαό, κρατούσαν τή θέση τους ήταν όμως ευγενείς μαζί του και οί ιμιι κιρίοσυγκγούσιε'ι ς μεταξύ τού ζωηρού μο;5ητόκ:σμ:υ μάλλον τούς δυσαρεστούσαν. Στόν καιρό μας μπορεί νά ύπή,ρχοΐν μχροαντιπάθεΐιες όχι όμως μίση και αντιπάθειες σόβαιρές, όπως τάν παληό καιιιρό πού κατέληγαν σέ ένοπλες αιματηρές συγκρούσεις. Τό χωρικό στοιχείο ιμέ τή μετανάστευση είχε κατά πολύ ξπτ'εράαι;» οικονομικά τήν άλλοτε εύπορη τάξη τών αρχόντων κιαίί τής είχε «πάρει τόν άέρα», κιαί κατά τις τότε προβλέψεις δέν ήταν μακρυά ό καιρός πού θά κα>τέριρεε τελείως ή τόσο γραφική ταξική κο<:νωινία τής χώρας. Είχσιν όρχί σε ι άπό τότε σατυρικές ιστορίες και ευτράπελα σχόλκα. ιγεινιικά όμως κρατούσε άκόμα τήν ισορροπία της ή ήσυχη αύτή μικρή ταιξική κοινωνία. Και ή κάθε τάξη δεχόταν ήρεμα τήν κοινωνική θέση πού τής ταίριαζε χωρ'ίς επαναστατική διάθση, χωρίς παράπονο, άποδεχομένη πο.λ:ιτΐγθιμένα τήν τοπιοθέτησή της σάν νάξερε τούς πάρα κάτω στίχους ένός ποιητή φιλόσοφου: Πεύ;ίο νάσαι δέν μπορείς στιού βουνού τήν κορυφή; Τότ 3, κάτω στήιν κοιλάδα ένας θάμνος ιμποιρείς νάσαί. Στό μιχρό π'οιτάμ'ι δίπλα, ό πιό όμορφος του θάμνος. Δέντρο νάσιαι δέν μποιριείς; Έναις θάμνος τότε νάσιαι. Άν τυχόν καΐί δέν μιποιρείίς ούτε θάμνος έσύ ινάσαιι τότε νάσ/αα χοιρταΐράκι. Στούς δια,βάτες πού σέ βλέπουν όταν δίπλα σου περνάνε στού ψηλού βουνού τή ράχη νά τούς δίνεις τή χαρά. Στό καράβι δέν μπορούμε νάιμαστ' όλοι καπετάνιοι θάμαστε λοιπόν και ναύτες. Γιά καθένα μας ύπάρχει κάτι τ< σ' αύτή τή γή, ή μεγάλο ή μικρό' θά τό φέρουμε σέ πέρας, ό,τι έργο,μάς δοθεί. * * * Δυό γέροι φιλόσοφοι θρονιασμένοι άπό νω^ίς τό ά- πάγειυ,μα σ' ένιαι πάγκο τού Μπελβειντέιρε, ό Σπυριουλής καιί ό συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος Γορδσδανάς, κ,ουβεντιάζουνε περιμένοντας πότε θ' αρχίσει τό μεγάλο σου- 20 ΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘϋΡΑ

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Ο Πότης Ράτος ζούσε στα 1880 μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του κάπου στην Ελλάδα. Λαχταρούσε να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Και

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς

Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης. Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Aνάπτυξη δημιουργικότητας και καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης Χριστιάνα Χρίστου Β Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς Τα δεδομένα Παρατηρήθηκε Απαξιωτική στάση/συμπεριφορά για το σχολείο, τα μαθήματα και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO

Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: AO Απ' το Μαρόκο η Εσμέ :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: AO-2611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5771 Απ' το Μαρόκο η Εσμέ, το είχε αποφασίσει μες στον Περαία για να 'ρθει,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα