ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ CPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Σ.Κουτσουδάκη - Μ.Μαγκλάση Τηλ.: Κόρινθος Fax : Αριθ. Πρωτ. 40 Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών Τόπος Διενέργειας της διαπραγμάτευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΠΥΥ 00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/0 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία:0-0-0 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα:.00 Ημερομηνία: Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 4.00μμ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ CPV ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ,00 ΣΥΜΠ.ΦΠΑ ΚΑΕ Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ έχοντας υπ όψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα:. Το Ν.86/95 (ΦΕΚ Α 9/--95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/007 (ΦΕΚ Α 64/6--007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 004/8/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 50 / ). 4. Το Ν. 580/007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 4 / ) 5. Τις διατάξεις του Ν. 846/ (ΦΕΚ 66/τ.Α/.5.00) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 4.

2 6. Τις διατάξεις του Ν. 867/.7.00 (ΦΕΚ 8/τ.Α/.8.00)άρθρο 7«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμούς αξιολόγησης πιστοπληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Την με αριθ.πρωτ. 47/ έγγραφο της ΕΠΥ 8. Την υπ. αριθ. πρωτ. /7--00 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου 9. Την με αριθ. 5670/--00 έγκριση της ΕΠΥ Π ρ ο β α ί ν ε ι Σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί α δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για Μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Αντίγραφα των όρων της διαπραγμάτευσης θα διατίθενται από την ηλεκτρονική διεύθυνση δωρεάν. Α Ρ Θ Ρ Ο. Τ Ο Π Ο Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις ημέρα Πέμπτη και ώρα.00μμ στην Αίθουσα των Διαλέξεων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου Λ.Αθηνών 5 ΤΚ 0 00 Κόρινθος, από την ορισθείσα επιτροπή, παρέχεται δε η δυνατότητα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μέχρι τις και ώρα 4.00 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά (άσχετα με τον τρόπο αποστολής τους) στην Γραμματεία του Νοσοκομείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν... Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων λαμβάνουν ταυτόχρονα γνώση όλων των στοιχείων της προσφοράς. Α Ρ Θ Ρ Ο. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ.. Όλα τα έγγραφα η προσφορά και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα... Η προσφορά πρέπει: Να κατατεθεί δακτυλογραφημένη, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία διεύθυνση τηλέφωνο fax Α.Φ.Μ. )με την ένδειξη: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ : ΥΠ.ΑΡ.5/0 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΚΑΙ ΩΡΑ.00 ΜΜ.. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται :... Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.... Η τεχνική προσφορά.... Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. (Σημειώνεται ότι προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των πρακτικών και εν συνεχεία των συμβάσεων είναι επιθυμητή και η ταυτόχρονη κατάθεση της οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή σε excel (δισκέτα-cd-dvd-κ.λ.π.), που θα περιλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς).

3 . 4. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά (σε φύλλο συμμόρφωσης ) την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.. 5. Η προσφορά (τεχνική και οικονομική) θα φέρει την επωνυμία του προμηθευτή, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, Α.Φ.Μ. και στο τέλος θα σφραγίζεται καθαρά και θα υπογράφεται.. 6. Η προσφορά θα ισχύει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα (0) ημερών, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να ζητήσει παράταση ισχύος για το ίδιο χρονικό διάστημα μετά και με δικαίωμα του προμηθευτή να αποδεχτεί ή όχι την παράταση αυτή. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (0) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης στους προμηθευτές μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.. 7. Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά: για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, ή για κάθε ζητούμενο είδος.. 8. Οι συμμετέχοντες θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητουμένων ειδών (στο άρθρο 8 της παρούσης) (στην τεχνική οικονομική προσφορά ). Άρθρο Ο Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών Ανακοίνωση τιμών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή μετά την έλεγχο των δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών προβαίνει στην σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (αν υπάρχουν) ή εάν δεν αναγράφεται θα πρέπει να είναι μειωμένη από τις ανώτατες καθοριζόμενες τιμές από τα ασφαλιστικά ταμεία για την εξασφάλιση και επίτευξη των ευνοϊκότερων τιμών προς προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. 4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων λαμβάνουν ταυτόχρονα γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των στοιχείων της προσφοράς.. 5. Τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου του ΠΔ 8/07 Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Α Ρ Θ Ρ Ο ο. Τ Ι Μ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Η τιμή θα δίδεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα μέτρησης και θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για παράδοση του είδους ελεύθερου μέχρι και εντός των

4 αποθηκών του Νοσοκομείου, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά στην προσφορά και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Για είδος το οποίο προσφέρθηκε και αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία... Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες... Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.. 4. Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιμώv πρoσφoράς και oπoιαδήπoτε αξίωση τoυ πρoμηθευτή πέραv τoυ αvτιτίμoυ τωv ειδώv πoυ θα πρoμηθεύσει βάσει τωv τιμώv της πρoσφoράς τoυ..5. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση από τις αντίστοιχες αναγραφόμενες τιμές στο παρατηρητήριο τιμών ή εάν δεν αναγράφεται θα πρέπει να είναι μειωμένη από τις ανώτατες καθοριζόμενες τιμές από τα ασφαλιστικά ταμεία. Για συντόμευση των διαδικασιών και προς αποφυγή λαθών θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά ανά είδος και η αντίστοιχη τιμή του παρατηρητηρίου τιμών Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο. Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η 4.. Οι εκάστοτε παραγγελίες θα δίδονται στον προμηθευτή εγγράφως η προφορικά από τους υπευθύνους της αποθήκης του Νοσοκομείου και οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά και σύμφωνα με τα χρονικά όρια που θα αναφέρονται στην προσφορά και στη σύμβαση, στην αποθήκη του Νοσοκομείου. 4. Η παράδοση θα γίνεται από τους προμηθευτές με δικά τους μεταφορικά μέσα, έξοδα και ευθύνη στην αποθήκη του Νοσοκομείου και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 4.. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάσταση των ειδών εκείνων που θα κρίνονται σαν ακατάλληλα από τις αρμόδιες επιτροπές. Α Ρ Θ Ρ Ο 5. Π Λ Η Ρ Ω Μ Η 5... Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυvση, ενδεικτικά: Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο Π.Δ. 4/98):,50% Επί του πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού %, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 0%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 0 Ν. 87/94). Ποσοστού παρ.7 άρθρο 6 Ν.580/07 Ποσοστού % άρθρο Ν.580/07 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση και κάθε άλλης νόμιμης κράτησης και επιβάρυνσης 5.. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο 4

5 5.. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 8/007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 66/00 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 000/5 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 8/5-6-00) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 7 του Π.Δ. 8/007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο. Λ Ο Ι Π Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Π Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ Ρ Η Τ Ρ Ε Σ 6.. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή [ + ] 6.. Για το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί με την διαπραγμάτευση οφείλει υποχρεωτικά να προσέλθει μέσα σε δέκα (0) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (0%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν εφ' όσον δεν φόρτωσε, 5

6 παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.86/95. Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στα άρθρα, και 4 του Π. Δ. 8/ Στην τεχνική Προσφορά απαιτείται κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο είδος πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας CE που εκδίδεται για το συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προιόντων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε που αφορούν Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Ο προσφέρων θα δηλώσει στηv τεχνική προσφορά τoυ την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στηv oπoία δεv υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εάν διαπιστωθεί από το Νοσοκομείο ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προμηθευτή μπορεί να επιβληθούν και κυρώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται επίσης και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 86/995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 6.. Η υπογραφείσα σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για δύο μήνες με τον όρο της αυτοδίκαιης και μονομερούς λύσης της σύμβασης εφόσον κατά την διάρκεια αυτής υπογραφούν συμβάσεις για τα εν λόγω είδη από την ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από την 6 η Υγειονομική Περιφέρεια Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 6

7 (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 8/007. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 7.. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες στην διαπραγμάτευση θα υποβάλλουν υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.599/986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να δηλώνεται ότι : Αποδέχονται τους όρους της παρούσης. Θα προσκομίσουν άμεσα επί πλέον στοιχεία (τεχνικής προσφοράς, διευκρινίσεις, δείγμα, βιβλιογραφία, δικαιολογητικά κ.λ.π.),που θα ζητηθούν από το Νοσοκομείο. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, Δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου, Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση () του εδ. α της παρ. του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/07, Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. () του εδ. γ της παρ. του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Α Ρ Θ Ρ Ο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΥ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ Ημιαρθροπλαστική Ισχίου Bipolar με τσιμέντο 4,00 Ημιαρθροπλαστική Ισχίου Bipolar χωρίς τσιμέντο,00 4 Ολική αρθροπλαστική Ισχίου Modular χωρίς τσιμέντο με κεραμική κεφαλή Ολική αρθροπλαστική Ισχίου Modular χωρίς τσιμέντο με πλήρη πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών,00,00 5 Ολική αρθρ/κή Ισχίου Modular CERAMIC to CERAMIC χωρίς τσιμέντο και με πρόσθετη,00 επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών 6 Ολική αρθρ/κή Ισχίου Modular Υβρίδιο,00 7

8 7 Μακρύς στυλεός (ανω των 60 χιλ.) με τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου.,00 8 Μακρύς στυλεός (άνω των 90 χιλ.) modular, χωρίς τσιμέντο οποιουδήποτε τύπου με πρόσθετη,00 επικάλυψη της προθέσεως ή συνδυασμό υλικών. 9 Αντικατάσταση μεταλλικής κεφαλής,00 0 Τσιμέντο με αντιβιοτικό 7,00 Τσιμέντο απλό, για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος,00 Τσιμέντο με αντιβιοτικό, για χρήση σε συσκευή ανάδευσης σε κενό αέρος,00 Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού 4 Σύριγγα ανάδευσης και έγχυσης τσιμέντου σε κενό αέρος,00 5 πώμα αυλού μηριαίου από πολυαιθυλένιο,00 6 Μπώλ ανάμιξης τσιμέντου με σπάτουλα 4,00 7 πώμα αυλού μηριαίου απορροφούμενου 8 Βίδες τιτανίου για τα κύπελλα Muller,00 ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Ολική Αρθρ/κή Γόνατος με τσιμέντο,00 Ολική Αρθρ/κή Γόνατος υβρίδιο, με πρόσθετη επικάλυψη των προθέσεων ή συνδυασμό υλικών,00 Αρθρούμενες ( τύπου μεντεσέ Rotation ή όχι) Ολικές αρθροπλαστικές γόνατος με τσιμέντο,00 4 Στυλεοί κνήμης χωρίς τσιμέντο διαμέτρου 8- χιλ. μήκους άνω των 0 χιλ,00 5 Αντικατάσταση επιγονατίδος.,00 6 Λάμα οστεοτόμου,00 ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΩΜΟΥ & ΆΛΛΕΣ Ημιολικη Αρθροπλαστικη Ωμου εκκεντρηση ανατομικης κεφαλης, χωρις τσιμεντο, modular.,00 ΣΕΤ ΔΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Βελόνες Kirshner με σπείραμα από ανοξείδωτο χάλυβα 8 Φρέζες 8 πλάκες 4,5/5,0 χιλ. LC-DCP Ti 4 πλάκες Τ, LC-DCP Ti 5 πλάκες L-butress δεξιές και αριστερές LC-DCP Ti 6 οδηγοί βελόνες με μάτι 6,00 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ(μετά των αναλόγων κοχλίων ασφάλισης τους) Ενδομυελικοί ήλοι για παιδιά.,00 Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Τι 5 ειδικής αγκύρωσης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ (μετα των ανάλογων κοχλιών τους) ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΟΣΤΟ: Υβριδικά,00 Επιμήκυνσης,00 ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ 8

9 Επιμηκυνσης,00 Υβριδιακα,00 ΟΣΤΟΥΝ ΚΝΗΜΗΣ Κυκλοτερη-δακτυλιων,00 Επιμηκυνσης,00 Υβριδακα,00 4 Modular,00 ΑΡΘΡΩΣΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ Επιμηκυνσης,00 Υβριδιακά Τύπου Ilizarov ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ilizarov,00 ΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Υβριδιακά,00 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Απλές σε διάφορες διαστάσεις και τύπους 5,00 ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ Βόεια οστικά μοσχεύματα σε διάφορα είδη, μεγέθη, σχήματα και μορφές 4 Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική με φλοιοσπογγώδη τρίμματα και κατάλληλο φορέα Ξηρά ανθρώπεια οστικά αλλομοσχεύματα σε μορφή πάστας 9,00,00 4 Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείματα. 8,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδαρθρικής πίεσης,00 Διεγέρτες ανάπτυξης - πώρωσης οστών υπερήχων εξωτερικής εφαρμογής,00 ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (Αξιολόγηση κατά ποσότητα),00 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ανάρτηση αντιβραχίου 9 κολάρο 9 κολάρο μαλακό 5 4 νάρθηκας ακινητοποίησης πηχεοκαρπικής 97 ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΙΣΧΙΟΥ-ΚΟΝΔΥΛΩΝ Β. ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ- ΚΟΝΔΥΛΩΝ:ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΗΛΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ(ΣΕΤ) ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Β.4 ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ- ΚΟΝΔΥΛΩΝ:ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΗΛΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ,ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ Β.5 ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ- ΚΟΝΔΥΛΩΝ:ΒΙΔΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 9 7 9

10 4 5 ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Γ.α ΒΙΔΕΣ CORTICAL TYΠOY A.O. ME ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4.5ΜΜ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 4-0ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Γ.β ΒΙΔΕΣ CORTICAL TYΠOY A.O. ME ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4.5ΜΜ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 4-0ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΕΘΩΝ Γ.α ΒΙΔΕΣ CORTICAL TYΠOY A.O.,ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ,ME ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4.5ΜΜ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 4-0ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Γ5.α ΒΙΔΕΣ CANCELLOUS TYΠOY A.O.,ME ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6.5ΜΜ ME ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 45-50ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Γ5.β ΒΙΔΕΣ CANCELLOUS TYΠOY A.O.,ME ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6.5ΜΜ ME ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 45-50ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΛΑΟΥΖΟΙ,ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΒΙΔΩΝ Γ8. ΚΟΛΑΟΥΖΟΙ,ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΒΙΔΩΝ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Δ.α ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΕΙΕΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΙΕΖΟΥΣΕΣ(SELF COMPRESSING),ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Δ.α ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ / ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ,ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Δ.α ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ CORTICAL ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ.5ΜΜ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 0-0ΜΜ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Δ.α ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ CANCELLOUS,TΥΠΟΥ Α.Ο. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4.0ΜΜ ME KONTO ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 0-50ΜΜ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Δ4.α ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ CANCELLOUS,TΥΠΟΥ Α.Ο. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4.0ΜΜ ME ΠΛΗΡΕΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 0-60ΜΜ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

11 Ε.α ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΕΙΕΣ, ΑΥΤΟΣΥΜΠΙΕΖΟΥΣΕΣ(SELF COMPRESSING),ΠΑΧΟΥΣ.7ΜΜ,ΤΥΠΟΥ Α.Ο.,ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ε.α ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Τ ΚΑΙ L,ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΕΣ,ΠΑΧΟΥΣ.7ΜΜ,ΤΥΠΟΥ Α.Ο.,ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ε.α ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΕΙΕΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΙΕΖΟΥΣΕΣ,(SELF COMPRESSING),ΠΑΧΟΥΣ.0ΜΜ,ΤΥΠΟΥ Α.Ο.,ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ε4.α ΠΛΑΚΕΣ Τ ΚΑΙ L ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ,ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ-ΔΕΞΙΕΣ,ΠΑΧΟΥΣ 4.0ΜΜ,ΤΥΠΟΥ Α.Ο.,ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΙΔΕΣ ΑΥΛΟΦΟΡΕΣ Ζ.α ΒΙΔΕΣ ΜE ΑΥΛΟ ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 7.0ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 0-0ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ζ4.α ΒΙΔΕΣ ΜE ΑΥΛΟ ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 4.5ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 0-7ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ζ5.α ΒΙΔΕΣ ΜE ΑΥΛΟ ΤΥΠΟΥ Α.Ο. ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 4.5ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 0-7ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟ 9 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 4 ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΑΥΛΟ 4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗ,ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΟΣΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΥΑΛΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΞΩΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΤΙΚΟ SHAVER 4 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΟΣΤΟ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ Για την ακρίβεια Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας

12 Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Τηλ.: Fax : ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠ.ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κόρινθος σήμερα την... 0 ημέρα της εβδομάδας μεταξύ των συμβαλλόμενων αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου (αποκαλούμενου στη συνέχεια «το Νοσοκομείο») το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικητή

13 αυτού.. και αφετέρου της Εταιρείας... η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τ... και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής,η οποία εδρεύει στην... οδό... Τ.Κ... τηλέφωνο... φαξ..., ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ ο Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω εταιρεία που αποκαλείται από δω και πέρα «Προμηθευτής» ο οποίος και αναδείχθηκε Προμηθευτής μετά από διενέργεια του από Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης, με τίτλο αυτού «ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια... και που κατακυρώθηκε στο όνομά του με απόφαση Δ Σ (.) αναλαμβάνει, με την παρούσα Σύμβαση να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τα πιο κάτω είδη και με τους ακόλουθους όρους: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (ΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι της αρ.πρωτ. διακήρυξης διαπραγμάτευσης καθώς και η προσφορά σας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ΑΡΘΡΟ ο: ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπογραφείσα σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για δύο μήνες με τον όρο της αυτοδίκαιης και μονομερούς λύσης της σύμβασης εφόσον κατά την διάρκεια αυτής υπογραφούν συμβάσεις για τα εν λόγω είδη από την ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η από την 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΑΡΘΡΟ ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ.. Οι εκάστοτε παραγγελίες θα δίδονται στον προμηθευτή εγγράφως η προφορικά από τους υπευθύνους της αποθήκης του Νοσοκομείου και οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά στην αποθήκη του Νοσοκομείου... Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από τους προμηθευτές με δικά τους μεταφορικά μέσα, έξοδα και ευθύνη στην αποθήκη του Νοσοκομείου και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου ή να μετατίθεται, με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ.8/07).. 4. Η παραλαβή ποσοτική και ποιοτική θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή, παρουσία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εφ' όσον το επιθυμεί. Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Π. Δ. 8/97. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν είναι τα από τη σύμβαση προβλεπόμενα το Δ. Σ. του Νοσοκομείου αποφαίνεται τελεσίδικα για την απόρριψη ή παραλαβή του είδους.

14 . 5. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απόρριψης της προμήθειας, από το Δ. Σ. του Νοσοκομείου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος ή τα είδη που απορρίφθηκαν το αργότερο μέσα σε δύο () ημέρες χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις διαφορετικά εφαρμόζονται κατ αυτού οι προβλεπόμενες περί έκπτωσης κυρώσεις που περιγράφονται πιο κάτω στο άρθρο 5. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 4.. O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ.. εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού.... Ευρώ με απεριόριστο χρόνο ισχύος 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την πλήρη και σύννομη εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 8/007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 66/00 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 000/5 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 8/5-6-00) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 7 του Π.Δ. 8/007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 5..`. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυvση, ενδεικτικά: 4

15 Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο Π.Δ. 4/98):,50% Επί του πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού %, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 0%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 0 Ν. 87/94). Ποσοστού παρ.7 άρθρο 6 Ν.580/07 Ποσοστού % άρθρο Ν.580/07 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση και κάθε άλλης νόμιμης κράτησης και επιβάρυνσης 5.. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ 6ο: Λ Ο Ι Π Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Π Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ Ρ Η Τ Ρ Ε Σ 6.. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε ή σε μη εκπλήρωση κάποιου όρου της παρούσας. 6.. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Το ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να το αποδείξει το αργότερο μέσα σε είκοσι (0) ημέρες από τότε που ανέκυψαν, αλλιώς στερείται του δικαιώματος να τους επικαλεσθεί. Στις περιπτώσεις μετάθεσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 6.. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλονται από το Δ. Σ. του Νοσοκομείου με την ίδια απόφαση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : Kκατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Προμήθεια του είδους σε βάρος του έκπτωτου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας αγορά. Κάθε άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ζημιά θα καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Προσωρινός ή διαρκής οριστικός αποκλεισμός του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.86/95. Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στα άρθρα, και 4 του Π. Δ. 8/ Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, απ αυτά που έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : Καλύφθηκε η κατακυρωθείσα ποσότητα. Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου έχει παραδοθεί ολόκληρη η παραγγελθείσα ποσότητα μέχρι τη στιγμή εκείνη ή μέχρι το τέλος της παράτασης. Παραλήφθηκε οριστικά (ποιοτικά-ποσοτικά) και η τελευταία ποσότητα είδους που παραγγέλθηκε εντός του συμβατικού χρόνου. 5

16 Έγινε η αποπληρωμή όλων των τιμολογίων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις. Εκπληρώθηκε κάθε συμβατική υποχρέωση και αποδεσμεύτηκε η εγγυητική επιστολή Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα Σε περίπτωση που τα αρμόδιο Υπουργείο ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών Απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Το κείμενο της παρούσης σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι έλαβε γνώση των πιο πάνω όρων και περιορισμών και ότι βάσει αυτών και μόνο θα λύεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη από οποιονδήποτε λόγο και αιτία. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Βεβαιώνεται και από τους δύο συμβαλλόμενους ότι κατά τα υπόλοιπα, έχουν ισχύ οι όροι της διακήρυξης της προσφοράς (τεχνικών και οικονομικών )και των τεχνικών προδιαγραφών που είναι αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασής μας τούτης. Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, ένα από τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα