PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA"

Transcript

1 PATMOS Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA o duchovnom živote a hmotnom hospodárení Cirkevného zboru ev. cirkvi a.v. na Slovensku Prešov za rok Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku Ž 23,1 prečítaná na výročnom zborovom konvente, ktorý sa konal dňa 28. februára 2016 v rámci dopoludňajších služieb Božích v chráme Božom Svätej Trojice v Prešove

2 O B S A H Modlitba na úvod konventu Biblický úvod konventu na text: Ž 23, Bohoslužobný život Sviatosti Konfirmácia Pristúpili a vystúpili z cirkvi Bohoslužobné výkony Biblická a vnútromisijná práca v zbore Výchovná práca Činnosť presbyterstva Diakonická práca v zbore Prehľad udalostí v zbore Nebezpečné vplyvy Pastorálna činnosť Mimozborová činnosť farárov Evanjelická tlač Zborový archív, knižnica, kronika, inventár Počet členov v zbore II. Hospodársky život zboru A). PRÍHOVOR ZBOROVÉHO DOZORCU ING. MILANA DREVEŇÁKA B). SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ CZ V PREŠOVE ZA ROK C). SPRÁVA HV O KONTROLE ÚČTOVNÍCTVA ZA ROK 2015 A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK D). DOBROČINNOSŤ ZBORU E). DOBROVOĽNÍ PRAVIDELNÍ PRISPIEVATELIA F). PATMOS S.R.O G).RELEVANT N.O H).ZAMESTNANCI CZ...31 CH). Zamestnanci v Patmose s.r.o III. Poďakovanie a záver Modlitba na úvod konventu Dobrotivý Bože a Otče náš, ďakujeme Ti v tento deň za pastiersku starostlivosť o Tvoju cirkev na zemi. Prichádzame k Tebe, aby sme Ti ďakovali a oslavovali Tvoje meno. Ty si hoden všetkej chvály, lebo si nás ako pastier viedol, chránil a pásol na pastvách svojho drahého slova. Tvoje sviatosti nás občerstvovali a posilňovali na životnej ceste. Nachádzali sme u Teba milosť, odpustenie našich hriechov i zmierenie s blížnymi a Tebou skrze nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Podopieral si nás v ťažkostiach, prevádzal cez školu utrpenia, pomáhal nám niesť náš kríž, a tak ťa nasledovať. Keď sa dnes pozeráme dozadu a vydávame počet z nášho šafárenia v zborovej práci pred Tebou i ľuďmi, ďakujeme Ti, že Ty si na zemi ustanovil cirkev a v nej si dal priestor a poslanie aj nášmu cirkevnému zboru. Skrze spoločenstvo cirkvi a zboru nás povolávaš na cestu viery a spasenia. Ovocím našej viery má byť služba lásky blížnym, lebo kto blížneho miluje, Teba miluje. Viera a život v zbore nás majú viesť k vyznaniu, že Ty si našim Bohom, Pánom a Pastierom našich duší, a kto má Teba v srdci, ten nemá v živote nijakého nedostatku. Príď Duchu Svätý a naplň nás radosťou a vďačnosťou za všetko, čo nám náš Pastier v roku 2015 daroval. Amen. 2

3 1. Biblický úvod konventu na text: Ž 23,1 Velebný konvent, bratia a sestry v Pánovi! Ž 23,1: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Týmito krásnymi slovami vyznania, spojeného s úžasnou vďačnosťou chcem predstúpiť pred Vás, vydať počet z práce a života nášho CZ v roku Sme v čase, ktorý je stále poznačený nedostatkom práce, nezamestnanosťou a z toho plynúcich starostí a napätia. Okrem toho státisíce utečencov prichádzajúcich do Európy vzbudzuje v nás ďalšie otázky a neistotu do budúcnosti. Máme však v mnohom ohľade za sebou aj požehnaný rok, v ktorom sme denne prežívali blízkosť Pastiera našich duší a prijímali mnohé duchovné i telesne dary v osobnom i cirkevno-zborovom živote. Keď som si to všetko zhrnul pri pohľade na minulý rok, spomenul som si na vzácne slová celého 23. Žalmu. Naplnený pokorou a hlbokou vďačnosťou chcem to, čo cítim vyjadriť práve úvodnými slovami spomínaného žalmu. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Odkiaľ pochádza tento radostný hlas a kto dokáže takto s presvedčením zvolať? Tento radostný hlas nevytryskol zo zemského bohatstva ani z tej najistejšej sociálnej istoty, ale z úprimného vzťahu k Bohu. Slová tohto známeho žalmu boli a sú útechou a vzpruhou mnohým ľuďom, ktorí sa nachádzali v ťažkostiach života. Čím bol Hospodin pre pisateľa tohto žalmu (Dávida)? Nebola to modla, ale živý Boh. Bola to osobná bytosť, ktorá vytvárala vzťah s človekom. Preto je pre nás dôležité to, aby sme o Bohu z plného presvedčenia vedeli vyznať: Hospodin je, existuje a ja ho musím brať smrteľne vážne. Ale nestačí nám len vedomie, že Boh existuje. Pre Dávida to nebol len Boh, ktorého existenciu uznával, tak ako to bežne robia tisíce ľudí dnes a aj mnohí tzv. evanjelici. Pre neho to bol jeho Pastier, ktorý ho viedol a chránil, ktorému plne dôveroval a na neho vo všetkom a vždy spoliehal. Pre veriaceho je potrebný tesný, osobný vzťah s Bohom. On musí byť mojím Pánom, mojím Pastierom. Až vtedy, keď máme s Bohom osobný vzťah, stane sa nám samozrejmým to, že Hospodin je náš Pastier. Náš milujúci láskavý Otec, náš Spasiteľ v Ježišovi Kristovi, ktorý vo svojej nekonečnej láske hľadá to, čo by bez neho zahynulo. Radostné a potešujúce slová: Hospodin Je môj Pastier, nebudem mať nedostatku, pochádzajú teda z úprimného vzťahu k živému Bohu. Ale kto dokáže zvolať: Nebudem mať nedostatku? Ten, kto pozná v živom Bohu svojho Pastiera. Veriaci vždy vyznávajú, že majú hojnosť, dostatok všetkého, že majú dokonca viac, ako si zaslúžia. Vo všetkom i v utrpeniach života a v skúškach vidíme prekypujúcu dobrotu a milosrdenstvo Božie. Budúcnosť veriaci vždy videli a vidia v lepšom svetle. Boli a sú zbavovaní zbytočného strachu a úzkostí. Stále ich sprevádza nádej. Tento svet je však iného názoru. Tvrdí, že v ľuďoch je stále potrebné prebúdzať, alebo udržiavať vedomie nedostatku a nespokojnosti s tým, čo práve máme, lebo nespokojnosť je hybnou silou pokroku. Kristus a cirkev vraj uspáva ľudí, pretože ich vedie k spokojnosti a utešuje ľudí falošnými nádejami. Lenže nespokojnosť znamená neustále zvyšovanie požiadaviek ľudí a prebúdza v človeku vedomie, že má právo na vyššiu životnú úroveň. U iných ľudí zase nespokojnosť vzbudzuje túžbu rozmnožiť svoje imanie všetkými prostriedkami, aj tým nezákonnými. Tieto dve skupiny ľudí sa neustále porovnávajú a ich myseľ je stále sústredená len na mať - vlastniť. Preto chudobní závidia bohatým a bohatí sa boja chudobných. Keď medzi nimi dôjde k boju, obyčajne víťazia tí silnejší, teda bohatí. Veriaci človek však nepociťuje tak silne svoje nedostatky, lebo žije so svojim Pastierom. Vie sa preto radovať z toho, čo mu Boh zo svojej lásky a milosti udelil. Žije na inej úrovni, lebo táto úroveň nie je závislá od veľkosti majetku, ale od žehnajúcej prítomnosti Krista. Vie, že i bohatstvo má svoje tienisté stránky. Veriaci človek môže byť príkladom aj pre bohatých v tom, že k jeho šťastiu stačí málo, lebo to pramení z viery v Krista a Jeho evanjelia. Slová Hospodin je môj pastier nemajú v úmysle uspávať svedomie človeka, naopak chcú v nás prebudiť túžbu a horlivosť po živote s Ježišom Kristom. Veď Hospodin je môj pastier, ktorý nechce aby som 3

4 trpel nedostatok. On predsa praje môjmu životu a chce mi dať všetko, čo potrebujem k dôstojnému životu na zemi. Hlavne mi dáva poznať pravý zmysel života a skutočnú hodnotu všetkých vecí. Nesmieme zabúdať, že Hospodin ako Pastier pasie nielen nás, ale aj ostatných ľudí okolo nás. I naši blížni sú jeho ovce. Nemôžeme byť ľahostajní k tomu, keď naši blížni trpia nedostatkom. Máme prispievať k tomu, aby náš život bol znesiteľný, ale aj radostný a pokojný. Práve v tomto slove sa nám otvárajú netušené zdroje hojnosti, bohatstva a radosti. Len je potrebné, aby tieto slová sa stali našim úprimným vyznaním a trvalou súčasťou nášho života. Aj preto som rád, že sme prijali na Slovensku niekoľko desiatok utečencov v podobe kresťanov z Iraku, aby sme poskytnúc im nový domov a hlavne vytúžený pokoj ukázali aj iným, že sme vďační za Pastiera, ktorý sa o nás stará a vďaka nemu nemáme v ničom nedostatku. Rovnako musím vyjadriť aj radosť nad zbierkou šatstva, ktorú sme zorganizovali spolu s našou Evanjelickou spojenou školou. Pomohla v nedostatku mnohým ľuďom u nás a prostredníctvom Evanjelickej diakonie aj utečencom, ktorí sa nachádzajú v Slovinsku. Jednou z výnimočných situácii, kde sme mohli dokázať, že Hospodin je môj pastier, bolo aj konanie referenda o rodine Bola to jedna zo vzácnych príležitostí, demonštrovať naše kresťanské presvedčenie, našu vieru a hodnoty, ktoré náš Pastier stelesňuje a ku ktorým sa hlásime. Výsledok referenda, resp. účasť na ňom však boli sklamaním. V súvislosti s takýmto výsledkom si kladiem otázky: Sme naozaj presvedčení a hlboko veriaci kresťania? Sme ľahostajní k hodnotám, ktoré predstavuje Biblia? Alebo sme už tak pohodlný, že sa nám nechce ani ísť z domu a vyjadriť svoj názor? Celý uplynulý rok bol v živote nášho zboru znova vzácnym dôkazom toho, aký Pastier náš zbor viedol, požehnával a spravoval. Mohli sme sa z Jeho žehnajúcej prítomnosti tešiť pri všetkých bohoslužbách, stretnutiach detí, mládeže, sestier, modlitebného spoločenstva, spevokolu, výletoch a táboroch, jednoducho pri všetkých vnútromisijných aktivitách nášho zboru. On požehnával mnohorakú činnosť a prácu v našom zbore tak v duchovnej, ako aj v hmotnej oblasti. Ja osobne a verím, že aj Vy, sme denne videli, zažívali a s Dávidom vyznávali: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Amen. 2. Bohoslužobný život Všetkých služieb Božích bolo spolu 308. Ako vidieť z uvedených údajov počet návštevníkov služieb Božích stále mierne klesá. Napriek tomuto smutnému konštatovaniu pozývam znova k spoločným stretnutiam. Vráťme sa k nášmu Pastierovi a neopúšťajme spoločné zhromaždenia. Nešporné služby Božie sa konali aj v našich filiálkach. Pravidelne v Rokycanoch, Janove a Kojaticiach každú druhú nedeľu a vo sviatky, v Petrovanoch 1x mesačne. Na ostatných miestach boli služby Božie nepravidelne obyčajne v pôstnom a adventnom období. Ďakujem bratom kurátorom za zabezpečenie priestorov k službám Božím obvykle na obecných úradoch, v rodine, alebo v dome smútku. Ďakujem našim kantorom za organový doprovod služieb Božích, sestrám, ktoré sa starajú o kvety na oltároch, ale aj kostolníkom, ktorí s láskou pripravujú bohoslužobné miesta k spoločným službám Božím. Pán Boh Vás všetkých žehnaj a odmeň za Vašu službu v cirkevnom zbore. Počas uplynulého roka okrem domácich zborových farárov poslúžili zvesťou slova Božieho nasledujúci bratia a sestry: brat biskup VD Slavomír Sabol, vedúci BÚ VD Dušan Cina, biskupský tajomník VD Peter Mihoč, kazateľ CB Martin Jurčo, sestry farárky Lenka Wagnerová a Lenka Janotková, spirituál ESŠ Matej Oráč, Matúš Vongrej OR PZ Prešov, diakon Milan Kapitáň zo Žehne, farár v.v. Ondrej Koč. Vypomohli aj študenti teológie Marek Ilenin, Slavomír Sabol a Ondrej Kotsch. Tu by som rád v mene oboch zborových farárov poďakoval vyššie spomínaním kolegom za ich bratskú výpomoc pri prisluhovaní velebnej sviatosti VP v našom cirkevnom zbore. 4

5 Rok počet členov hlavné sl. Božie večerné sl. Božie stredtýždňové SB priemerná počet priemerná počet priemerná kartotéka sčítanie počet za rok účasť za rok účasť za rok účasť PO-9.00 h. 59 PO h 20 PO-9.00 h 62 PO h 18 PO-9.00 h 59 PO h 20 PO-9.00 h 52 PO h 15 PO-9.00 h 61 PO h 20 PO-9.00 h 61 PO h 21 PO-9.00 h 61 PO h 22 PO-9.00 h 61 PO h Rok 2014 Rok 2015 Filia Rokycany Janov Kojatice Rokycany Janov Kojatice Počet služieb Božích Priemerná účasť Počet adventných Priemerná účasť Počet pôstnych Priemerná účasť Rok Adventné večierne Prešov počet priemerná za rok účasť Pôstne večierne Prešov počet priemerná za rok účasť Rok ÚSTP Petrovany M. Šariš V. Šariš Gregorovce Žipov Župčany Podhradík

6 3.1. Krst svätý 3. Sviatosti Vďaka Pánu Bohu za to, že skrze svojho Syna ustanovil sviatosť krstu svätého, aby nás povolal do spoločenstva Božieho ľudu a urobil nás svojimi deťmi. Už pri krste nám dáva najavo, že chce byť našim dobrým a láskavým Pastierom a rovnako si praje, aby sme my boli ovce jeho stáda. Krst ešte stále zostáva neoddeliteľnou súčasťou života. Je silne zakorenené v našej tradícii, že nepokrstené dieťa je pohan a to by nemalo byť. Zaujímavé je, ako to od seba oddeľujeme. Minulý rok sa žiaľ v našej krajine narodila väčšia polovica detí mimo manželstva (teda ako nemanželské deti). Veľa párov z rôznych dôvodov nepotrebuje požehnanie manželstva Pánom Bohom, ale o požehnanie dieťaťa pri krste záujem má. Aj keď sa tomu v istom zmysle teším, predsa však dôvod krstu detí často nespočíva v hĺbke kresťanského presvedčenia a živej viery rodičov, ale často v tlaku tradície, resp. starých rodičov a okolia nato, aby bolo dieťa pokrstené, lebo sa to ešte stále nosí Večera Pánova Večera Pánova je príležitosťou na pokánie a reálne stretnutie s Pastierom našich duší Ježišom Kristom. Tu osobne nachádzame Boha a poznávame Jeho lásku. Pravidelná účasť na VP a spovedi je tiež vyznaním, že som hriešnik, ktorý je bez Božieho prijatia, zmilovania a odpustenia stratený. Pre kresťanský život je to veľmi dôležité povedomie. Ježiš hovorí v kázni na vrchu: Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Myslí práve na žalosť resp. ľútosť nad ľudskou hriešnosťou a nehodnosťou. Táto žalosť je spasiteľná, lebo privádza človeka k prijatiu Božej odpúšťajúcej milosti v Kristu, ktorá je zárukou nášho spasenia. Okrem chrámu bola VP prisluhovaná aj v domácnostiach, nemocniciach, v Domovoch sociálnych služieb na Cemjate (2x), v Ličartovciach (2x) a Domove pre seniorov (2x). Na týchto miestach prijalo dary Večere Pánovej 20 mužov a 58 žien, spolu 78. Rok K r s t y Večera Pánova chrám nemocnica doma detí dospelých spolu m ž m ž m ž pokrstených detí, z toho 31 chlapcov a 31 dievčat, nemanželských pokrstených detí bolo 8. spolu 4. Konfirmácia Na prípravu sa používa kniha Verím a sľubujem. Zmyslom konfirmačnej prípravy je privádzať deti do Božej blízkosti, dať im základné informácie vieroučného charakteru, oboznámiť ich s dejinami našej drahej a neraz ťažko skúšanej cirkvi, poučiť ich o usporiadaní cirkvi, v ktorej žijú, ale aj vštepovať im zmysel pre identitu, resp. vnútorné stotožnenie sa s touto cirkvou. Ide o to, aby mohli zakúsiť Božiu lásku a počuť, že Pánu Bohu na nich veľmi záleží. Vysvetľujeme im zmysel života s Kristom a praktické výhody, resp. 6

7 požehnanie, ktoré z takého života plynie. V súčasnosti je v prvom ročníku 47 a v druhom 31 katechumenov. Tohtoročná slávnosť konfirmácie sa bude v našom zbore konať, ak Pán Boh dá, v nedeľu 8. mája. Konfirmačná príprava v šk. roku 2015/2016 prebieha v zb. sieni na fare Streda r. Ondrej Koč Utorok a Štvrtok r. Ján Bakalár Konfirmácia detí chlapcov dievčat spolu dospelých spolu Pristúpili a vystúpili z cirkvi Do zboru boli po predchádzajúcej duchovnej a katechetickej príprave krstom, prípadne zmenou cirkevnej príslušnosti prijatí: Danka Kaňuščinová a Ivana Škintiková. Na vlastnú žiadosť z cirkvi vystúpil Roman Pavluv. Z dôvodu zmeny trvalého bydliska, či na základe žiadosti, sme do zboru prijali týchto bratov a sestry: z CZ Hanušovce n/topľou: Mária Wittner z CZ Senica: Ivan Sás z CZ Chmin. Nová Ves: Xénia Galušková, Jessica Galušková, Samuel Galuška z CZ Gelnica: Jozef Haas z CZ Trebišov: Ingrid Sorgerová, Michal Sorger Kvôli zmene trvalého bydliska z dôvodu presťahovania z Prešova, sa z nášho CZ odhlásili: do CZ Žehňa: Dorota Kočerhová, Emília Miščíková do CZ Bystré: Jozef Kišš ml. do CZ Chmin. Jakubovany: Soňa Mihoková 6.1. Sobáše 6. Bohoslužobné výkony Prehlbujúca sa kríza rodiny a manželstva pokračuje. Táto bolestná skutočnosť sa šíri ďalej ako mor. Samotná cesta do manželstva je poznačená hriechom, ktorý spočíva vo vzájomnom spolužití pred manželstvom. Je poznačená striedaním partnerov smilstvom. Pavlova rada v tejto oblasti: Zdržiavajte sa smilstva a nech každý z vás vie si získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, nie s vášnivou žiadostivosťou, ako aj pohania, ktorí nepoznajú Boha (1T 4,3b-5) je považovaná za prežitú, smiešnu a nemodernú. Mnohí sa žiaľ nedostanú ani k manželstvu, lebo ich vlastná vnútorná sloboda oslobodila nie len od poslušnosti voči Pánu Bohu, ale aj od zodpovednosti a záväzku voči svojmu partnerovi. Kríza rodiny a manželstva je logickým dôsledkom zavrhnutia Božieho poriadku pre manželstvo a rodinu. Ešte aj marxisti 7

8 učili, že rodina je základná bunka spoločnosti. Pod tlakom liberalizmu a sekularizmu sme aj to zavrhli. Vyraďujeme dobrého Pastiera z našich manželstiev a rodín. Dôsledky pociťujeme v každodennom živote. Moje úprimné poďakovanie patrí aj sestre Kamile Urmaničovej za obohacovanie sobášnych obradov jej spevom jednej, resp. dvoch piesní Pohreby Všetci zosnulí zomreli prirodzenou smrťou. Odprevadili sme aj dvoch bratov farárov Jána Midriaka emeritného biskupa. a Jána Jágerského. Na pohreboch nám hrou na organe slúžila, sestra kantorka Anna Štetinová, za čo jej aj touto cestou zo srdca ďakujem, lebo aj vďaka nej sú pohrebné rozlúčky na dôstojnej úrovni po stránke liturgickej i hudobnej. Rok S o b á š e Pohreby Do/Zo zboru Do/Z cirkvi Presbyterstvo evanj. krížne požehn. spolu muži ženy deti spolu prihl. odhl. prist. vyst. členov zasad Biblické hodiny dospelých 7. Biblická a vnútromisijná práca v zbore Biblické hodiny dospelých sa v našom zbore nekonajú. Namiesto nich sú v priebehu celého roka na sl. Božie vo štvrtok večer v chráme Božom. Tieto bohoslužby sa konali 41x s priemernou účasťou Biblické hodiny dorastu a stredoškolskej mládeže V roku 2015 tvorili tím dorastu : Dávid Motýľ, Michal Pončák, Juraj Šimočko, Ivana Argayova, Danica Kudlová, Zuzana Ivanecká, Norbert Glankovič, František Michal Sebestyén, Zuzana Pavlíková. Aktivity tímu spočívali v tom, že sme sa raz týždenne spolu stretli a pripravili sme piatkové stretnutie dorastu. Každý piatok pred dorastom sme sa stretávali o 15:30 pomodlili sme sa za stretnutie a pripravili sme veľkú zborovú miestnosť na dorast. V marci 2015 sme sa ako tím zúčastnili Konferencie pre pracovníkov s mládežou (KPM) v Žiline, kde sme sa naučili niečo nové o službe pre mládež a mnoho tém poslúžilo aj na náš osobný duchovný rast. V lete sme pripravovali Dorastový tábor 2015, ktorého téma bola Tajomná knižnica. Tím tvorili: Dávid Motýľ, Michal Pončák, Peter Harčár, Vladimír Gal, Norbert Glankovič, František Michal Sebestyén, Peter Urbanec, Richard Glankovič, Katarína Leláková, Anna Galová, Danica Kudlová, Alexandra Ernstová, Zuzana Ivanecká, Betina Kollárová, Kristína Petrová, Zuzana Pavlíková. Naším cieľom bolo prerozprávať rôzne biblické príbehy s Ježišom a ukázať im, že ak s Ním začnú žiť, také príbehy sa môžu stať aj im. Na stretnutiach v mesiacoch január jún sme preberali knihu PRÍSLOVÍ. Na každý dorast sme vybrali nejaký verš z knihy Prísloví a od tohto verša sa odvíjala celá téma, ktorú mal brat farár Koč, alebo niekto z tímu. Na začiatku série sme im rozdali zápisníky (tie sme vyrobili) a každý piatok, dostávali 8

9 dorasťáci tematické nálepky s veršom, ktoré si nalepovali do zápisníkov, a taktiež si tam robili poznámky, napr. verše Pr 1, 8-9 (O úcte k rodičom); Pr 18, 24 (O priateľstve); Pr 2, 6 (O múdrosti). Na dorastoch v mesiacoch september - december bola téma výkladov NESPÚTANÍ. Na dorasty sme vyberali príbehy hrdinov z Biblie (napr. Dávid, Jonáš, Daniel), v ktorých sa ukázalo, akí sú vo svetských veciach nespútaní. Tím stredoškolskej mládeže tvorili v roku 2015: Richard Glankovič, Monika Macejová, Katarína Leláková, Ivana Škintiková, Sarah Belejová, Miloš Gall. Stretnutia stredoškolskej mládeže sa konali každú sobotu o 17:00 na fare vo veľkej zborovej sieni, prípadne v klubovni Puzzle. V roku 2015 sa uskutočnilo 40 stretnutí mládeže. Priemerne sa na stretnutiach zúčastňovalo 25 až 30 mládežníkov. Nový kalendárny rok sme začali sériou s názvom Sme bohatí, ktorá hovorila o biblických zasľúbeniach pre náš život. Následne sme sa až do konca leta venovali štúdiu Listu Jakuba. Raz do mesiaca sme sa snažili zorganizovať mládež, ktorá by mala voľnejší priebeh (ako napríklad s tématikou kaviarne), kde by mládežníci mohli pozvať kamarátov, ktorí ešte nepoznajú Krista. Preto aj témy na týchto špeciálnych mládežiach sa snažili vychádzať z evanjelia. Leto sme začali evanjelizačným táborom, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka neziskovej organizácií RELEVANT v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas v Žiline. Na tábore sa zúčastnilo približne 50 mladých ľudí a prišiel nám pomáhať aj tím z amerického zboru v Atlante. Po zvyšok leta sme sa snažili zorganizovať rôznorodé udalosti, ako napríklad kino, kvíz, mestská hra, ktoré by nám pomohli spoznať sa bližšie so stredoškolákmi z tábora, aby sa mohli stať súčasťou nášho spoločenstva. V septembri sme začali novú sériu s názvom Nezaseknutí. Cieľom bolo poukázať na miesta v živote každého z nás, kde sa vo vzťahu s Bohom cítime zaseknutí a nevieme ako ďalej. Október sme zavŕšili témou o vzdávaní vďaky a v prvej polovici novembra sme sa vybrali na spoločnú víkendovku s prešovským dorastom kde sme sa bližšie zaoberali veršom: Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, to je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho, ako seba samého. Rok sme zakončili sériou o službe a zimným výletom, ktorého sa zúčastnilo aj RoS. Téma tohtoročného výletu bola: Viera bez skutkov. Za dorast a SŠM Dávid Motýľ 7.3. Biblické hodiny vysokoškolskej mládeže Staršia (vysokoškolská a pracujúca) mládež sa v roku 2015 stretávala pravidelne každý týždeň, v stredu o 18:00 vo veľkej zborovej sieni na fare. Počas tohto roku sme sa stretli približne 35 krát s priemernou účasťou 25 ľudí. Na príprave stretnutí staršej mládeže sa pod vedením brata farára Bakalára podieľali: Mária Lisiková, Filip Benetín, Andrea Jakubčinová, Zuzana Čerenská, Viktória Svatová a Ján Čerenský. Chcel by som poďakovať bratovi farárovi a celému tímu za veľké množstvo dobre odvedenej práce, spoločných zápasov a modlitieb za mládež a za ich vytrvalosť. Vďaka patrí hlavne nášmu Pánovi za Jeho požehnanie, vedenie, za nových ľudí v tíme a za jeho požehnanie, že sme sa mohli vzájomne dopĺňať a fungovať ako jedno telo. Rok 2015 sme začali sériou tém s názvom Zaostri. Našim cieľom bolo na každej mládeži spoznávať Pána Boha o niečo lepšie, aby sme mohli byť vždy o niečo podobnejší Jeho obrazu, ako keď sa rozprestretý obraz postupne zaostruje a my môžeme vidieť, čo je na ňom. V novom školskom roku boli témami mládeži Ježišove pomenovania v Novej zmluve (Dobrý pastier, Svetlo sveta, Cesta, Pravda, Život), ďalej Bohaté lovenie rýb, Postoj lásky, Zlyhanie v komunikácii, Požehnaní, ktorí tvoria pokoj, Vzťah k autoritám, Dietrich Bonhoeffer, Božia milosť, Duchovné dary, Baránok Boží a Proroctvá o Ježišovi. Hovorili sme o tom, prečo sa Ježiš takto nazval a čo to pre nás znamená. V roku 2015 sme s mládežou v marci organizovali víkendovku v Hermanovciach nad Topľou s témou Pozoruhodný prípad. Zamýšľali sme sa nad tým, čo znamená byť vo viere ako dieťa a kedy sme dospelí vo viere. Druhú víkendovku sme organizovali v novembri v Batizovciach. Víkendovku sme nazvali Srdcerváč a hovorili sme o tom, ako mať naše srdce na správnom mieste, aby sme z celej sily bojovali za náš vzťah s Ježišom. Tento spoločný čas veľmi dobre slúži aj na budovanie vzťahov, zjednocovanie 9

10 spoločenstva. Sme radi, že sme sa mohli podieľať aj na príprave spoločného zimného výletu organizovaného pre všetky mládeže, dorast a rodinné spoločenstvo. Témami v roku 2015 poslúžili: bratia farári Ján Bakalár a Ondrej Koč, sestra farárka Lenka Janotková, Martin Janotka, Lenka Bačová, Marek Ilenin, Maruška Skoncová, Ján Vecan, Peter Michalčík, Anna Gálová, Zuzana Čerenská, Ján Čerenský, Daniel Kobyľan, Peter Podlesný, Mária Lisiková, Filip Benetín a Slavomír Slávik. Týmto im za ich službu ďakujem. Ako Staršia mládež sme organizovali zbierky na tieto účely: klubovňa PUZZLE, EVS, domov na pol ceste Hniezdo, organizáciu Wycliffe a iné. Ján Čerenský 7.4. Spoločenstvo žien ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove V roku 2015 tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sa stretnutia sestier konali pravidelne každý druhý utorok so začiatkom o hod. v malej zborovej sieni na fare. V uplynulom roku bolo celkom 20 stretnutí s priemernou účasťou 25 žien. Náplňou stretnutí bolo v prvom rade štúdium Božieho slova, konkrétne sa pokračovalo vo výklade knihy Prísloví, vybraných žalmov, 10. Božích prikázaní z 5M 5. kapitoly a v jeseni začal úvod epištoly Rímskym. Výkladmi biblických textov nám poslúžili zboroví farári a sestra farárka Lenka Wagnerová. Spev sprevádzala hrou na harmónium po celý rok sestra Helena Midriakova. O finančné prostriedky a organizačne záležitosti SEŽ sa už 15. rok s láskou starala sestra Anna Rubisová. Obom za ich službu na tomto mieste úprimne ďakujeme. Súčasťou stretnutí sú okrem výkladu a duchovných piesní aj modlitby za zbor, cirkev i rozličné potreby rodín a blížnych. Rovnako aj spoločné rozhovory a výmena svojich duchovných a náboženských skúseností a zážitkov, ktoré spoločenstvo vzájomne posilňujú v živote s Pánom Ježišom Kristom. Ďakujeme sestrám, že okrem spomínaných spoločných stretnutí, prichádzajú na služby Božie do ÚTP na Sídlisku III, organizujú návštevy chorých, starých a osamelých, či už v DSS na Cemjate, v Ústave telesne postihnutých, v Domove dôchodcov, v nemocnici, alebo návštevy jednotlivcov v domácnostiach. Ich spoločná finančná zbierka predstavovala 582 Eur. Z nej prispeli napr. milodarom 200 Eur na EZŠ v Prešove, 100 Eur sestre Sylvii z ÚTP na rehabilitáciu, v hodnote 82 Eur zhotovili a doručili vianočné balíčky bratom a sestrám v hore uvedených domovoch. Ďakujeme Pánu Bohu aj za tieto pravidelné stretnutia. Chceme zároveň pozvať aj ďalšie sestry, aby využili túto možnosť povzbudzovať sa vo viere Modlitebné spoločenstvo Viacerí členovia nášho cirkevného zboru sa aj vlani pravidelne zúčastňovali oblastných stretnutí Modlitebného spoločenstva, ktoré sa konalo vždy druhú sobotu v mesiaci v zborovej miestnosti na fare, so začiatkom o 8.30 pod vedením brata farára Ľuboša Činčuráka z Kukovej. Štvrťročne sa toto spoločenstvo stretáva na oblastných stretnutiach v Košiciach, Bardejove, Vranove nad Topľou a Prešove. Na stretnutie prichádza v priemere 30 účastníkov z Prešova, Sabinova, Kukovej, Giraltoviec, Bystrého, či Hanušoviec nad Topľou. Náplňou stretnutí Modlitebného spoločenstva bol výklad knihy proroka Nehemiáša a modlitby za aktuálne problémy v rodinách, zboroch, cirkvi ale aj v spoločnosti. Modlili sa za chorých, ale aj za pozostalé rodiny, o ktorých vedeli, že odprevadili svojich blízkych do večnosti RoS Rodinné spoločenstvo Prešov Spoločenstvo RoS sa v roku 2015 tak ako aj po minulé roky stretávalo vždy 1 x mesačne a to každú prvú nedeľu o 16:00 hod v priestoroch Veľkej zborovej siene na fare. Do prípravy sú aktívne zapojené zložky stredoškolskej, vysokoškolskej mládeže, členovia rodinných skupiniek, a taktiež naša nezisková organizácia Relevant. Svojou účasťou prídu toto stretnutie podporiť aj starší členovia nášho zboru, či ľudia hľadajúci Božiu lásku a prijatie aj cez spoločenstvo. Spoločne tak chceme s Božou pomocou tvoriť jednu veľkú rodinu, zdieľať sa a pozerať na naše životy cez pravdu Božieho slova. Spoločnými modlitbami a 10

11 svedectvami sa snažíme pomáhať si a povzbudzovať sa navzájom vo viere. Vytvárame tak spoločenstvo pre nás dospelých, ale zároveň sa vytvára spoločenstvo aj pre naše deti, ktoré vnímajú potrebu Boha chváliť a ďakovať mu aj za ľudí okolo nás. Na stretnutiach preberáme biblické témy prenesené do praktického života. V tomto školskom roku preberáme témy z Evanjelia podľa Jána a dôležité výroky Pána Ježiša Krista do nášho života (Ja som chlieb života, Živá voda, Svetlo sveta, ) Pri vykladaní Božieho slova si pozývame rôznych hostí ordinovaných, ale aj laikov. Tento čas trávime čiastočne s deťmi a čiastočne bez nich. Teda v čase výkladu Božieho slova a následnej diskusie majú deti svoj vlastný program v besiedkárskej miestnosti alebo klubovni Puzzle. Záver stretnutia vždy tvoria príjemné rozhovory pri výbornom občerstvení. V rámci spoločenstva RoS organizujeme aj ďalšie akcie určené na vzájomné spoznávanie sa a upevňovanie vzťahov. Jedná sa napr. o spoločné silvestrovské výlety, či opekačky v závere školského roka. Taktiež sme sa zapojili do činností o.z. RoS ECAV na Slovensku, kde sme sa aktívne podieľali na príprave novembrovej konferencie RoS. Na záver chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o fungovanie RoS Prešov a pozvať aj ostatných aby svojou účasťou na tomto stretnutí mohli naplniť slová z 1.listu Jána 1,7: Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Miroslav Iľko 7.7. Zborový spevokol Sion Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem. (Žalm 104; 33) Dá sa povedať, že 33. verš 104. žalmu môže byť mottom, ktoré sa hodí pre každý zborový spevokol. Spievať a hrať svojmu Bohu. A môže to byť aj program pre jednotlivcov, ktorí pracujú v našich cirkevných zboroch v oblasti cirkevnej hudby. Program, ktorému sa nevenujeme iba občas, ale celý život. Lebo inak sa to ani nedá. Je to láska na celý život. U mňa sa možno zrodila aj preto, lebo moji rodičia sa starali o naše hudobné vzdelanie s úmyslom, aby sme ho potom využili v práci v cirkevnom zbore. Vtedy to vlastne všetko začalo. Dodnes som im za to vďačná (aj keď to niekedy bola riadna drina...). A prečo o tom hovorím? Tak trochu dúfam, že si to dnes prečítajú nejakí rodičia, ktorí sa rozhodnú urobiť to isté. Kiežby sa ich našlo aspoň zopár. Potom by sme nemali problém získať mladých ľudí pre túto službu. A verte mi, že tento problém tu existuje. V uplynulom roku náš zborový spevokol s pomocou Božou (a tiež vedenia nášho CZ) vykonal veľký kus práce. Začnem krátkou štatistikou. Vystúpili sme celkom 24x a zaspievali pritom 74 piesní. Z toho 15 vystúpení v slávnostnej i bezslávnostnej polovici cirkevného roka sa uskutočnilo v našom prešovskom chráme. To je vlastne hlavná náplň našej činnosti. Sme v prvom rade chrámový spevokol. Na požiadanie zaspievame aj pri sobášnej príležitosti v uplynulom roku sa to stalo 1x. Vo februári sme spievali pri pohrebnej rozlúčke s emeritným biskupom br. Jánom Midriakom a v marci pri ďalšej pohrebnej príležitosti v Kojaticiach (pri rozlúčke so sestrou Annou Gállovou). Ďalšie dve vystúpenia: v týždni modlitieb za jednotu kresťanov (v našom chráme) a pri posviacke Domu smútku vo Vyšnej Šebastovej (12. apríla). 19. apríla na večierku pri spomienke na kňaza, spisovateľa a básnika Ladislava Fričovského pri jeho nedožitých 85. narodeninách sme taktiež zaspievali niekoľko piesní. S recitáciou básní a ďalším programom pomohli bratia farári Bakalár a Koč a sestra Jarmila Kočová (a recitátori z nášho EKG). Bola to pekná a dôstojná spomienka na vzácneho človeka, na ktorej sa zúčastnila aj pozostalá rodina manželka i dcéry zosnulého brata Fričovského, ktoré vyjadrili svoje úprimné poďakovanie za zorganizovanie tohto krásneho podujatia. Sme radi, že sme to mohli urobiť. 31. mája sa v našom chráme uskutočnil slávnostný koncert pri 230. výročí prvej písomnej zmienky o existencii prešovského evanjelického spevokolu. V dejinách nášho cirkevného zboru sme našli dátum , kedy sa konala posviacka prinavráteného evanjelického chrámu Sv. Trojice v Prešove, na ktorej spieval domáci zborový spevokol. V tomto materiáli sú citované aj piesne, ktoré sa pri tejto príležitosti spievali. Sme patrične hrdí na to, že sme pokračovateľmi tradície zborového spevu, ktorá už v tomto čase v Prešove bola živá. K tejto príležitosti sme sa podujali vydať aj naše prvé CD s názvom Ó, príď, ó, príď, 11

12 Imanuel..., na ktoré bolo nahraných 32 piesní a ktoré ešte stále je možné zakúpiť si v našej predajni Patmos. Sme vďační Pánu Bohu za to, že nám bolo umožnené vydať tento hudobný nosič, aby tak naše piesne mohli vstúpiť aj do príbytkov ľudí, ktorí majú radi zborové duchovné piesne a chápu našu činnosť ako jednu z foriem oslavy nášho Boha. Naša vďaka patrí tiež bratovi farárovi Bakalárovi (ktorý o vydávaní tohto CD vie svoje... hlavne v súvislosti s jeho oneskorením, keďže sa k nám dostalo až o takmer 3 mesiace neskôr, ako sme pôvodne plánovali), bratovi farárovi Kočovi, a tiež cirkevnému zboru, ktorý na toto dielko prispel finančne. Osobne ďakujem všetkým členom spevokolu, ktorí sa zúčastnili na náročnom nahrávaní. Táto práca však nebola daromná, keďže naše CD sa rýchlo míňa (preto - kto ho ešte nemá, nech sa poponáhľa!) a zatiaľ sme naň dostali iba pozitívne ohlasy. 20. septembra sme sa zúčastnili inštalácie sestry farárky Marty Ferjovej v CZ Sabinov, kde sme tiež prispeli do programu svojimi piesňami. 22. novembra sme reprezentovali CZ na prehliadke spevokolov ŠZS v Bardejove. Úprimná vďaka patrí členom spevokolu, ktorí venovali svoj voľný čas na to, aby sme sa mohli tejto prehliadky zúčastniť. Máme za sebou skutočne náročný rok a sme vďační Pánu Bohu, že sme ho s Jeho pomocou mohli dôstojne zvládnuť. Radi by sme v našej činnosti aj naďalej pokračovali, no problémom je, že nám nepribúdajú noví, najmä mladší speváci, ktorí by medzi nás prišli a postupne preberali štafetu. V tejto súvislosti sa úprimne tešíme z dvoch mladých sestier Slávky Alexovičovej a Vierky Furdíkovej ktoré nám v uplynulom roku pribudli a veríme, že sa medzi nami cítia dobre a že nám aj zostanú... Ale to je žalostne málo. Potrebujeme kvalitné ženské aj mužské hlasy (najmä mužov získavame veľmi ťažko). Boli by sme veľmi radi, keby tento rok bolo viac bratov aj sestier ochotných podieľať sa na tejto práci. Rovnako privítame aj niekoho, kto sa vyzná v dirigovaní a rád by prevzal vedenie nášho spevokolu (aspoň čiastočne). V tejto súvislosti by som ešte chcela vysloviť poďakovanie sestre Zuzane Lörincovej, ktorá po dlhé roky bola členkou spevokolu a v októbri roku 2015 sa rozhodla odísť do speváckeho dôchodku. Nech ju Pán naďalej požehnáva, dáva jej dobré zdravie a dostatok energie na prekonávanie ťažkostí dôchodcovského veku. A veríme, že aj keď už nie je priamo medzi nami, zachová nám svoju priazeň a nezabudne aspoň občas zavítať medzi nás. (Radi uvidíme aj ďalších našich bývalých spevokolistov dôchodcov.) Ďakujeme každému, kto myslí na nás vo svojich modlitbách, a tiež pri milodaroch na prácu v zbore. Veríme, že budeme môcť pokračovať v našej činnosti aj v tomto roku a spoločne svojím spevom budeme oslavovať Boha, ktorý je darcom našich speváckych daností a raz sa isto opýta, ako sme s nimi naložili... Mgr. Oľga Adamkovičová, dirigentka spevokolu Sion Dovoľte mi bratia a sestry, aby som poďakoval v mene nás všetkých tým, ktorí sa s láskou a zodpovednosťou venujú tejto službe, ktorí prichádzajú pravidelne na nácviky a obetujú svoj čas, aby boli požehnaním na službách Božích a zároveň peknou a dôstojnou reprezentáciou nášho zboru. Ďakujem tým, ktorí na túto prácu myslia vo svojich modlitbách, ale aj finančnými príspevkami podporujú toto dielo. Boh Vás žehnaj Správa o činnosti The Gideons International v Prešove Činnosť medzinárodnej naddenominačnej spoločnosti The Gideons Internationals so svojou pobočkou v Prešove vykonáva bezplatnú distribúciu Biblií - Nových zmlúv už takmer 25 rokov. Za náš cirkevný zbor ju od samého začiatku vykonávajú bratia Peter Dzubaj a Viktor Čop spolu s br. Paľom Petričom a jeho manželkou Jelkou z evanjelického cirkevného zboru v Bardejove. Ďalší členovia sú najme zo zboru Cirkvi Bratskej v Prešove a jeden brat z Apoštolskej cirkvi v Prešove. Celú distribučnú skupinu Prešovský kemp TGI, tak dnes tvorí 10 bratov a 1 sestra. V roku 2015 medzi našich stálych členov pribudli 2 bratia Peter Jamnický z CB v Prešove a Rudolf Daňo z AC v Prešove. V službe ako pomocníci, zatiaľ bez registrovaného členstva, stoja br. Darko Poliak a Šimon Mitáľ obaja z CB v Prešove. Aj keď kemp v Prešove vznikol na začiatku 90-tych rokov čisto so zástupcov ECAV, dnes už tvoríme len minoritnú zložku a aktivity preberajú najme zástupcovia CB v Prešove. Je to trochu na škodu, lebo záujem o tzv. gideónky cítime aj z našich radov. V zmysle platných Stanov TGI, však bez aktívnej účasti ďalších členov nevieme uspokojovať všetky potreby a požiadavky. 12

13 Distribúcia v minulom roku tak bola zameraná najme na misiu medzi Rómami a v nemocniciach a zdravotných zariadeniach. Spolu sme rozdali ks Nových zmlúv. Ďalšou našou aktivitou je podpora tlače Nových zmlúv. Aj keď všetky Biblie sme doposiaľ dostali zdarma, snažíme sa každoročne vlastnými prostriedkami, prostriedkami individuálnych darcov ale aj z podporov miestnych cirkevných zborov, prispievať na tlač NZ. Za uplynulý rok náš príspevok činil 190. Tu chcem poďakovať nášmu bývalému spolubratovi v tejto službe Viktorovi Kušnírovi z Medzan, ktorý každoročne prispieva svojim darom na podporu tlače, úprimne ďakujem. Ako súčasť medzinárodnej organizácie sme v neustálom kontakte nielen s bratmi konajúcimi túto službu na Slovensku (dnes už v 13 kempoch), ale aj s bratmi v Čechách a iných krajinách. Naše vzťahy sú udržiavané predovšetkým prostredníctvom osobných kontaktov, cez tzv. field, resp. area manažérov. V posledných rokoch je takýmto naším manažérom Pavel Denk z Českej republiky, ktorého návštevu sme v našom kempe privítali v dňoch 21. a 22. mája O svojej činnosti aktivitách každoročne informujeme nielen naše ústredie v Nahsville, USA, ale aj v našich zboroch ECAV v Prešove a Bardejove, CB v Prešove a AC v Prešove prostredníctvom krátkych správ, resp. inou formou po konzultácii s duchovnými pastiermi. Ak vás naša činnosť oslovuje, môžete nás podporiť: - aktívnym zapojením sa do činnosti kempu v Prešove, - pomocou pri rôznych distribučných aktivitách, - modlitebnou podporou a finančnou podporou na tlač NZ. - Viktor Čop, sekretár kempu v Prešove 7.9. MamiKlub Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Sme Pánu Bohu vďačné za každé jedno maličké dieťa v našom zbore, ktoré nám požehnal. Ako matky si uvedomujeme aj zodpovednosť, ktorú nám s našími deťmi dal, totiž viesť a vychovávať ich od ich narodenia, už v útlom veku. Aj preto sa snažíme aj v rámci mamiklubov stretávať, spoznávať a spoločným programom povzbudzovať seba navzájom vo viere a našich maličkých viesť k Pánu Bohu a učiť ich o Jeho láske a dobrotivosti. Niekedy sú nám naše deti samotné svedectvom o tom, že Pán Boh chce, aby sme boli úprimní a otvorení v srdciach tak, ako naše deti. V minulom roku sme sa stretávali každý utorok o 9.30 v priestoroch detskej besiedky na fare a sme vďačné, že sme mohli privítať aj nové mamičky. V našich témach sme sa inšpirovali knihou od Hany Pinknerovej Boh pošepkal mamičkám, alebo sme sa nechali povzbudiť inými aktuálnymi biblickými pasážami. S deťmi sme sa učili nové pesničky, robili rôzne aktivity primerané ich veku, ktoré sme vždy aplikovali a spájali s biblickou myšlienkou (stvorenie sveta, sejba semienka na úrodnú pôdu, o stratenej ovečke, o špinavom srdiečku ). Takisto sme detičkám pripravili špeciálny program na Deň detí, spojený s malou oslavou a hrami. Aj v novom roku naše stretnutia pokračujú v obvyklom čase na fare a týmto pozývame všetky mamičky na materskej dovolenke medzi nás. Mgr. Katarína Kendická 13

14 8.1. Detská besiedka v Prešove 8. Výchovná práca Stretnutia detskej besiedky (DB) sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov). Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod., kde je deťom udeľované požehnanie. V roku 2015 bolo 31 stretnutí detskej besiedky, pričom priemerná účasť na jednotlivých stretnutiach bola 30 detí. Spolu sme evidovali 60 detí, ktoré prišli aspoň raz. V prvej polovici roka sme spolu s deťmi pokračovali v starozmluvných témach o Jozefovi a Mojžišovi. V novom školskom roku sme opäť pokračovali v starozmluvných témach z balíčkov Detskej Misie - knihu Sudcov a začali sme preberať Dávida. Na konci školského roka 21.6., sme sa podieľali na príprave zborového dňa spolu s mládežou a rodinami. V roku 2015 sme opäť pripravovali Seniorátne stretnutie detí - Dávidovu harfu. Stretnutie malo názov Urob si selfie! Témou bola pýcha a neprimerané zameriavanie sa na seba. Účasť z nášho zboru (spolu s dospelými a prípravným tímom) bola do 10 ľudí. V lete sme v spolupráci s niekoľkými dobrovoľníkmi z radov prešovskej mládeže, RoS-ky a ďalších ochotných ľudí mali možnosť opäť poslúžiť prípravou programu pre deti na Misijných dňoch Východného dištriktu, ktorý niesol názov Jozua silný a odvážny. Neodmysliteľnou súčasťou leta je aj stretnutie detí v Detskom biblickom tábore, tohto roku s názvom Jozua silný a odvážny. Spolu 70 detí a dospelých sa na príbehoch o odvážnom Jozuovi učilo spoznávať Božiu milosť a moc a dôverovať jej. Detský tábor sa konal v škole pre hlucho-slepé deti v Červenici. Prvý sviatok vianočný aj tento rok patril detskému vianočnému programu. Na službách Božích o 11:00 sme poslúžili s programom zostaveným podľa textov Kristíny Royovej. Ďakujeme za pomoc pri vymýšľaní a realizácii programu mamičkám Slávke Alexovičovej, Janke Vassovej a Zuzke Martausovej a tiež za pomoc s hudbou a technikou Andymu Belejovi, Zuzke Oráčovej a Matejovi Oráčovi. Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť slúžiť deťom v našom zbore, za múdrosť a nápady, ktoré nám dáva a starostlivosť, ktorú nám pri všetkom preukazuje. Ďakujeme aj za ochotné srdcia bratov farárov a mnohých bratov a sestier zo zboru, ktorí nám pomáhali, povzbudzovali nás a modlili sa za nás. Sme vďační Pánu Bohu tiež za všetkých rodičov, ktorí svoje deti privádzajú na stretnutia besiedky a aj takým spôsobom sa starajú o ich duchovný rast. Aktuálny tím pracovníkov s deťmi v Prešove: Andrea Gajdošová, Katarína Imrichová, Táňa Lazorová, Slávka Smolková, Marika Macejová, Maja Macejová, Marek Bačo, Miroslav Iľko, Slavomír Kušnír, Ivana Majerníková, Dušan Majerník a Peter Gál Peter Gál Ďakujem všetkým pracovníkom detskej besiedky za ich lásku a prácu pri výchove a duchovnom vzdelávaní našich detí. Nech ich Pán Boh dáva múdrosť, ochotu, obetavosť a dobré nápady aj v tomto roku pri práci s deťmi Školská náboženská výučba V priloženej tabuľke je celkový prehľad o výučbe Evanjelického náboženstva na základných a stredných školách v meste i na našich filálkach. Učíme 25 hodín týždenne na základných školách a 12 hodín týždenne na stredných školách. Náboženskej výučby sa v tomto školskom roku na základných i stredných školách, okrem EKG zúčastňuje spolu 301 žiakov. V zbore vyučujú Ev. náboženstvo zboroví farári, sestra farárka Lenka Wagnerová a učiteľky PhDr. Kvetoslava Klimková, Mgr. Božena Štefániková a katechétka Mgr. Emília Drobná. Chcem im všetkým za túto dôležitú službu poďakovať a prajem im vytrvalosť a milosť Božiu aj v tomto školskom roku. 14

15 Š T V R T O K S T R E D A U T O R O K PONDELOK Vyučovanie evanjelického náboženstva v šk. roku 2015/2016 D E Ň Š K O L A Č A S ROČNÍK VYUČUJÚCI ZŠ Lesnícka Mgr. E. Drobná ZŠ Lesnícka Mgr. E. Drobná ZŠ Kúpeľná Mgr. B. Štefániková ZŠ Kúpeľná Mgr. B. Štefániková SZŠ Mgr. O. Koč ZŠ Májové námestie Mgr. E. Drobná ZŠ Májové námestie Mgr. E. Drobná ESŠ IV.O Mgr. J. Bakalár ESŠ V.O Mgr. J. Bakalár ESŠ VIII.O Mgr. J. Bakalár ZŠ Svinia Mgr. O. Koč ZŠ Kojatice Mgr. O. Koč ZŠ Šrobárova Mgr. E. Drobná ZŠ Bajerov Mgr. J. Bakalár ZŠ M. Nešpora Mgr. B. Štefániková ZŠ Petrovany Mgr. O. Koč ZŠ Šrobárová Mgr. E. Drobná ZŠ Sibírska Mgr. E. Drobná ZŠ Ľubotice Mgr. E. Drobná SPŠ Strojnícka Mgr. O. Koč ZŠ Bajkalská Mgr. E. Drobná ZŠ Bajkalská Mgr. E. Drobná ZŠ Važecká Mgr. O. Koč ZŠ Prostejovská Mgr. B. Štefániková ZŠ Mukačevská Mgr. E. Drobná PaS akadémia Mgr. J. Bakalár ESŠ IV.O Mgr. J. Bakalár ESŠ V.O Mgr. J. Bakalár ESŠ VIII.O Mgr. J. Bakalár Gym. Konštantínova Mgr. O. Koč ZŠ M. Slovenskej Mgr. B. Štefániková ZŠ V. Šariš Mgr. J. Bakalár ZŠ Čs. armády Mgr. E. Drobná ZŠ Čs. armády Mgr. E. Drobná ZŠ Čs. armády Mgr. E. Drobná Piatok GJAR Mgr. O. Koč 8.3. Teológovia v zbore Z nášho zboru študujú v súčasnosti Evanjelickú teológiu s prípravou na kňazskú službu v cirkvi dvaja študenti na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavea a to brat Marek Ilenin a Samuel Sabol. Na Univerzite Karla Eberharda v nemeckom Tübingene študuje brat Ondrej Kotsch. Prajeme im Božie vedenie, požehnanie, múdrosť i ducha usilovnosti, aby v štúdiu s pomocou Božou úspešne napredovali. 15

16 9. Činnosť presbyterstva Zborové presbyterstvo (v r malo s predsedníctvom zboru 34 členov) sa zišlo na svojom zasadnutí na fare v zborovej sieni na fare, resp. v kostole 7x. Prvýkrát to bolo dňa a program zasadnutia bol nasledovný: - príprava voľby zborového farára - návrh vokátora pre zborového farára Druhé zasadnutie ZP sa uskutočnilo s týmto programom: - kontrola plnenia uznesení - kňazská správa a príprava výročného zborového konventu - finančné hospodárenie CZ, Patmosu s.r.o. a Relevantu n.o. v roku rozpočet + plán aktivít na rok vydanie CD spevokolu Sion Tretie zasadnutie ZP sa konalo s nasledovným programom: - kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia presbyterstva - kontrola plnenia uznesení z posledného výročného konventu - žiadosť OÚ Gregorovce o prenájom pozemku vo vlastníctve CZ Prešov - Patmos s.r.o. informácie (zakúpenie mot. Vozidla Hyundai i20) Štvrté zasadnutie ZP bolo s týmto programom: - kontrola plnenia uznesení z r a plán práce na najbližšie obdobie (sakristia, chodba na fare) - letné akcie - odpredaj auta Patmosu s.r.o. do CZ - návrh Piate zasadnutie ZP sa konalo s týmto programom: - spevokol Sion nahrávanie CD - jednanie s pani primátorkou mesta Prešov list - odkúpenie auta od Patmosu s.r.o. Šieste zasadnutie ZP bolo s nasledovným programom: - Pozemky CZ Prešov v k.ú. Kapušany a zmluva CZ Prešov a PD Kapušany - Evanjelický cintorín v Prešove - štruktúra riadenia Patmos s.r.o. návrh - informácie Relevantu n.o. - gratulácia jubilantom Siedme zasadnutie ZP sa konalo v kostole : - Odkúpenie motorového vozidla Ford Fiesta od spoločnosti Patmos s.r.o. pre potreby CZ - príspevky filiálok na zakúpenie motorového vozidla - rekonštrukcia školy v Rokycanoch Chcem v mene zborových farárov a brata dozorcu poďakovať všetkým členom presbyterstva za vykonanú prácu a obetavosť v minulom roku. Ďakujeme, že ste slúžili a pomáhali nášmu cirkevnému zboru. Vďačnosť chceme vyjadriť aj bratovi dozorcovi Ing. Milanovi Dreveňákovi a jeho zástupcovi Mgr. Miroslavovi Čurlíkovi za ich službu pre zbor. Nech Pán Boh požehná aj ich rodiny. 10. Diakonická práca v zbore V Prešove v roku 2015 dobrovoľnícka návštevná služba fungovala intenzívne v rámci tých možností, aké boli. Najväčším problémom bol malý počet dobrovoľníkov. Návštevnú službu vykonávali len dve dobrovoľníčky, pričom o tretej (ktorá údajne chodí do Domova dôchodcov v Prešove) som sa dozvedela náhodou z druhej ruky, neviem, ako často tam chodí, ani mne oficiálne neoznámila, že túto službu vykonáva, preto o nej písať nebudem a ani vyhodnocovať ju nemôžem. 16

17 Navštevovali sme potrebných v DSS v Prešove - týmto sme poskytovali aj maličké služby - sú to vozíčkari, preto sme s nimi niekedy zašli na nákup do TESCa. Ale návštevy väčšinou slúžili na rozhovory s nimi spojené s prechádzkami, návštevou cukrárne (v prípade nepriaznivého počasia). V rámci návštevnej služby sme pomohli niekoľkým mamičkám s varovaním chorých detí, alebo počas krátkych prázdnin, či odprevadením detí škôlky. Mimoriadne bola za opatrovateľskú službu vďačná Zuzka, ktorá má psychózu, je dzravotne ťažko postihnutá - s ňou chodím minimálne raz do týždňa na niekoľko hodín na prechádzku, do planetária, prípadne plávať do bazéna. Minimálne jedenkrát do mesiaca sa stane, že niekto potrebuje sprevádzanie k lekárovi (jedná sa o pani s chorým srdiečkom a bojí sa ísť sama k lekárovi). Ak to mám vyjadriť v množstve za celý rok, tak sme vykonali spolu asi 250 návštev a darovali sme čas v rozsahu 700 hodín. Alena Bodnárová 11. Prehľad udalostí v zbore Pre úplnosť uvediem v chronologickom poradí mimoriadne udalosti, ktoré sa v zbore odohrali v priebehu celého kalendárneho roka 2015, tak ako sme ich zaznamenali: JANUÁR Konal sa Aliančný modlitebný týždeň. Z hostí poslúžil u nás brat kazateľ BJB Lapčák Konal sa Ekumenický modlitebný týždeň za jednotu kresťanov. K spoločným modlitbám sa schádzali bratia a sestry z týchto cirkví: R.kat., Gr.kat., Bratskej a Ev.a.v. cirkvi. Na stretnutí v našom chráme poslúžil zvesťou Božieho slova brat kazateľ CB Martin Jurčo. FEBRUÁR Sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s dlhoročným farárom nášho CZ, seniorom ŠZS a emeritným biskupom bratom Jánom Midriakom Výročný zborový konvent za rok 2014 v chráme Božom. MAREC 1.3. Mimoriadny zborový konvent voľba zborového farára Jana Bakalára za farára CZ Prešov Uskutočnil sa Ekumenický svetový deň modlitieb v Dvorane kolégia. Program a tému stretnutia (Umývanie nôh prikázanie lásky, J 13,1-7): Ježiš povedal: Či viete, čo som vám učinil? pripravili kresťanské ženy zo súostrovia Bahamy. Program večera sa konal pod vedením sestier z R.kat., Gr.kat., ERC, CASD, BJB, AC, Bratskej cirkvi a ECAV. Výkladom Božieho slova poslúžil brat farár Dušan Cina Seniorálny konvent ŠZS na Chmeľove. APRÍL 2.4. Krstom bola do ECAV prijatá Martina Janková a do našej cirkvi prestúpili sestry Zuzana Vargová, z Janova a Katarína Ferencová zo Bzenova Posviacka Domu smútku vo Vyšnej Šebastovej. Účastní boli zástupcovia troch cirkví: R.kat., Gr.kat a ECAV. Zborový spevokol Sion zaspieval tri piesne Spomienkový večer pri príležitosti nedožitých 85. narodenín brata farára a seniora Ladislava Fričovského v Dvorane kolégia. Sprievodným slovom poslúžili zboroví farári, piesňami zborový spevokol Sion, žiaci ESŠ, recitáciou z tvorby nebohého brata Fričovského poslúžili pán prof. Pavol Mihok, Oľga Semková a Timea Kónyová Brat Roman Pavluv požiadal listom o vystúpenie z ECAV. MÁJ Skúška konfirmandov v kostole Slávnosť konfirmácie, brat farár Ján Bakalár konfirmoval 25 chlapcov a 22 dievčat. Asistovali mu brat farár Pavol Kušnír z Vysokých Tatier a brat superintendent Marián Čop z Prahy. Spevom poslúžil zborový spevokol Sion pod vedením sestry dirigentky Oľgy Adamkovičovej a mládež. 17

18 31.5. Koncert spevokolovu Sion z Prešova a Chválospev z CZ Košice pod vedením dirigentiek Oľgy Adamkovičovej a Emílie Gállovej pri príležitosti 230. výročia písomnej zmienky o zborovom spevokole prešovského CZ. Oba spevokoly zaspievali po 10 skladieb a dve spoločne. Pri tejto príležitosti sme poďakovali aj bývalým dlhoročným dirigentkám nášho spevokolu sestrám Helene Midriakovej a Anne Bakalárovej za ich vedenie spevokolu v predchádzajúcich rokoch. JÚN V chráme Božom sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 5 výročia zriadenia EZŠ. Na službách Božích kázal brat biskup VD Slavomír Sabol, liturgovali brat spirituál Matej Oráč a zb. farár Ondrej Koč. Zhromaždenie pozdravil brat senior ŠZS Ján Velebír z Bardejova Stretnutie rodičov a detí na fare na konci školského roka - opekačka. AUGUST Detský biblický tábor v Červenici Dorastový výlet Stará voda Do cirkvi bola prijatá Danka Kaňuščinová a kofirmovaní boli Ján a Marek Frišničovci. SEPTEMBER Do našej cirkvi prestúpila Ivana Škintiková. NOVEMBER Stretnutie spevokolov ŠZ seniorátu. DECEMBER Vianočný program detí detskej besiedky v rámci dopoludňajších služieb Božích. 12. Nebezpečné vplyvy Určité javy, problémy, či vplyvy pretrvávajú, alebo sa dokonca stále zhoršujú aj niekoľko rokov. Spomínať tu rôzne druhy závislostí či už detí, alebo dospelých, stále rastúcu duchovnú ľahostajnosť, sekularizáciu, pôsobenie siekt, východných náboženstiev, korupciu, nevymožiteľnosť práva, je nielen veľmi smutné, ale niekedy už aj unavujúce. Tieto hriechy ničia naše vzťahy a ak sa nebudeme kajať, tak tieto hriechy privedú človečenstvo k zániku. 13. Pastorálna činnosť Obaja zboroví farári vykonali spolu 127 pastorálnych návštev. Ich účelom bolo prislúžiť Večeru Pánovu, vypočuť bratov a sestry v rozličnom položení života, povzbudiť vo viere, či v utrpení slovom Božím a spoločnou modlitbou. Naším cieľom bolo pozdraviť bratov a sestry pri ich životných jubileách, potešiť v zármutku. Poďakovať za prácu konanú v zbore v rôznych funkciách. Vyjadriť im našu spoluúčasť v kríži, či smútku. Povedať im celkom jednoducho, že sme na nich nezabudli, že na nich myslíme. Pri týchto spoločných rozhovoroch sme sa zaoberali aj každodennými radosťami a starosťami života nášho zboru. Jednoducho pastorálne návštevy slúžia vždy k vzájomnému zdieľaniu, obohateniu a posilneniu. 14. Mimozborová činnosť farárov Aj v tom uplynulom roku boli mimo zborové aktivity, kde bolo potrebné venovať čas a energiu. Sú to prakticky ďalšie úlohy a povinnosti mimo našej zborovej práce. Sme vďační, že nachádzame aj pre tieto aktivity v zbore podporu a pochopenie. Brat farár Ján Bakalár: 1. Člen seniorátneho presbyterstva ŠZS 2. Člen výboru KEI 3. Člen rady školy ESŠ Brat farár Ondrej Koč: 1. Člen Právneho výboru ECAV 2. Člen Generálneho presbyterstva ECAV 18

19 15.1. Kníhkupectvo Patmos 15. Evanjelická tlač Predajňa aj v uplynulom roku plnila svoj účel. Jej prostredníctvom sa šírilo duchovné slovo v rozličnej forme do okolitého sveta. Sestre Ľube Vongrejovej ďakujem za prácu v tejto predajni. Správu o finančnom hospodárení v predajni pripravil brat Jaroslav Ferjo Predaj cirkevných časopisov V živote cirkvi i zboru je veľmi potrebné aby Božie slovo bolo šírené aj písomnou formou. K tomu slúžia rôzne cirkevné časopisy, ktoré si kladú za cieľ duchovne informovať o živote v cirkvi, či dištrikte, ale v prvom rade chcú duchovne vzdelávať a povzbudzovať na ceste viery. Ďakujeme Pánu Bohu za mnohých Duchom Svätým naplnených prispievateľov, cez ktorých sa nám dostáva do rúk Slovo života. V našom zbore sme v uplynulom roku odoberali nasledovné časopisy: Tvorba T, Cirkevné listy, Evanjelický posol, Evanjelický východ, Rozmer, Kostnické jiskry, Ethos, Cestou svetla, Znamenia doby, Nová dúha, Služba slova, Sem text Zborový časopis Patmos Sme vďační bratovi farárovi Bakalárovi a redakčnej rade za 3 čísla zborového časopisu Patmos, ktoré vyšli v uplynulom roku. Mapovali život nášho zboru, niekedy aj cirkvi, prinášali duchovné slovo. Teší nás Váš záujem a sme vďační za Vašu finančnú podporu. Ďakujeme ochotným prispievateľom do nášho časopisu a pozývam aj ďalších, aby sa s nami delili o poznanie, múdrosť, či slovo povzbudenia. Redakčnej rade prajeme dobré zdravie, silu a Božie požehnanie do ďalšej práce. 16. Zborový archív, knižnica, kronika, inventár Stav archívu je nezmenený, knižnica sa priebežne dopĺňa novými titulmi. Zborová kronika je v opatere a starostlivosti brata Vladimíra Ferenca, ktorý ju postupne píše, za čo mu úprimne ďakujeme. Inventár sa priebežne zapisuje. 17. Počet členov v zbore Počet členov nášho zboru je k podľa zborovej kartotéky a podľa sčítania ľudu Pri stanovení tohto počtu vychádzame z počtu členov, ktorých máme evidovaných v zborovej kartotéke na konci minulého roka, k tomu pripočítame narodené a pokrstené deti, ďalej tých, ktorých sme prijali do cirkvi z dôvodu krstu dospelých, potom nasledujú tí, ktorí do našej cirkvi prestupujú z iných cirkví, presťahovaných a prihlásených do CZ a napokon aj novo prihlásených do evidencie CZ, žijúcich na území nášho cirkevného zboru. Od tohto počtu odpočítame prirodzený úbytok z dôvodu úmrtia, odsťahovaných z územia nášho zboru (pokiaľ nám to nahlásia) a napokon odpočítame tých, ktorý z našej cirkvi vystúpili na vlastnú žiadosť. 19

20 II. Hospodársky život zboru a). Príhovor zborového dozorcu Ing. Milana Dreveňáka Milé sestry a bratia, všetkých Vás vítam na dnešnom výročnom zborovom konvente. Dnes zhodnotíme život a prácu v zbore v roku 2015 od posledného konventu, konaného Zároveň chceme prerokovať a schváliť zámery na rok Zborový konvent sa koná počas hlavných služieb Božích. Minulú nedeľu bol konvent riadne ohlásený. Zborové presbyterstvo zasadalo a prerokovalo kňazskú správu vrátane správ jednotlivých zložiek a hospodárenie nášho zboru za rok Súčasťou tejto správy je aj správa o hospodárení spoločnosti Patmos s.r.o. a Relevant n.o. v minulom roku. Všetky tieto správy zborové presbyterstvo prerokovalo a odporučilo konventu na schválenie. Zároveň sme tieto správy uverejnili v zborovom časopise, ktorý máte k dispozícii, a na zborovej stránke. Keďže správy sú v časopise, čítať sa už nebudú, bude k nim len diskusia a môžete sa k nim vyjadriť. Celkové príjmy zboru za minulý rok v porovnaní s rokom 2014 stúpli. Výdavky poklesli a vďaka prebytku z roka 2014 sme zvládli hospodárenie so značným zostatkom. Nižšie boli výdavky na energie a investície. Rovnako boli nižšie aj programové náklady. Spoločnosť Patmos s.r.o. mala vyššie príjmy ako v roku 2014, ale vyššie boli aj náklady. Preto bude potrebné urobiť analýzu a prijať patričné opatrenia. Spoločnosť Relevant n.o. hospodárila s prebytkom a dosiahla väčší obrat ako v predošlom roku. Treba sa poďakovať bratovi Marekovi Ileninovi a všetkým, ktorí v Relevante pracujú. Za službu v minulom roku sa chcem poďakovať bratom zborovým farárom, dôstojnému bratovi biskupovi VD ECAV Slavomírovi Sabolovi, bratom farárom a sestre farárke pracovníkom biskupského úradu, farárom vo výslužbe a na materskej dovolenke, zástupcovi zborového dozorcu, presbyterom, kurátorom, pracovníkom farského úradu, pracovníkom s mládežou, s detskou besiedkou, spevokolu Sion, pracovníkom v spoločnosti Patmos, kantorom a kostolníkom. Nesmieme zabudnúť ani na tie sestry a bratov, ktorí akýmkoľvek spôsobom poslúžili pri akciách v zbore, na biskupskom úrade, výletoch a na biblických táboroch detí a mládeže. Chcem sa poďakovať všetkým ktorí finančne, alebo akýmkoľvek spôsobom podporili náš zbor. Nech sú nám všetkým na povzbudenie slová z listu Rímskym, 13, 6-7: Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní. Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Prajem nám veľa Božieho požehnania v tomto roku, aby sme mali dostatok síl zveľaďovať náš zbor. b). Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2015 P R Í J M Y: - cirkevná daň: ,- - milodary (položkovite): ,02 - cirkevno-zborové ciele ,90 - kostol 6 440,- - domáci tlačový fond 3 225,- - pre mládež 140,- - besiedka 240,- - pre spevokol 920,- - Rokycany 15,- - Janov 60,- - Červenica 455,- - Kojatice 130,- - Ev. posol 65,- - ESŠ 480,- Ing. Milan Dreveňák, zborový dozorca 20

21 - Detský biblický tábor 25,- - pravidelný príspevok 2 377,12 - Hniezdo + Relevant 35,- - Petrovany 30,- - Ev.východ 15,- - Samaritán 20,- - ofery: 9 004,62 - výnosy z nájmov pôdy a za CD: 632,98 - iné príjmy (položkovite): 7 346,77 - poplatok za DBT+ dorast.tabor 4 898,- - úhrady réžie z Kojatíc 867,97 - príspevok na auto 1 050,- - Allianz 266,23 - stravné 164,80 - ostatné 99,77 - zostatok z roku 2014: ,02 Príjmy spolu: ,41 Výdavky CZ ECAV Prešov POLOŽKA VÝDAVKU mzdové náklady 0,00 0,00 režijné náklady , , ,05 rok 2015 elektrina(fara, kostol, fílie) 7 162, , ,06 rozpis invest.: plyn (fara kostol, fílie) 9 494, , ,01 sakristia 762,14 vodné stočné 2 073, , ,71 rekonštrukcia na fare 7 853,92 poplatky banke 217,70 160,80 Puzzle+kuch.linka pre 168,25 Relevant n.o. 946,08 poštovné 34,05 68,95 43,40 bezdr. mikrofon 420,00 časopis Patmos 1 572, , ,20 vysavac 111,99 ostatné 3 869, , ,08 bruska 60,00 občerst.,pohostenia 285,88 296,54 653,15 auto 2 300,00 dary 730,60 817,42 632,20 oprava brány 284,50 internet-web 382,44 382,44 382,44 0,00 vývoz odpadu 109,20 117,23 109,20 spolu ,63 údržba opravy-materiál 203,22 202,75 197,35 cestovné výdavky 946,48 888, ,91 investície a opravy , , ,63 rok 2013 rozpis investícií a opráv je uvedený položkovite veľa tabuľky ,00 762,14 rozpis invest.: 1012, , ,92 el.rozvody v chráme , ,44 946,08 aparatúra, ozvučenie 1 012,27 110,5 89,63 420,00 bojler 201,57 228,58 176,53 111,99 rebrík 110,50 0,00 461,40 60,00 opravy 228,58 0,00 177, ,00 spolu ,00 0,00 947,68 284,50 21

22 0,00 118,66 0,00 rok ,00 112,00 0,00 chrám sokel 4 700,00 0,00 166,92 0,00 chrám dvere 2 520,00 0, ,44 0,00 chrám náter 6 851,44 0,00 270,00 0,00 chrám vysávač 89,63 0, ,94 0,00 čítačka mincí 176,53 0,00 217,92 0,00 kosačka 461,40 programové náklady 8 750, , ,20 chladnička 177,17 fin.výdavky cirkevné 6 463, , ,86 podušky 947,68 fin.výdavky ostatné , , ,11 ohrievač 118,66 daň z príjmu 41,93 33,99 51,82 vybavenie kuchynky 112,00 ofery na iné ciele 2 523,90 377, ,00 madlo fara 166,92 daň z nehnuteľností 2 607, , ,25 zatepl.strechy 2 993,44 odvod prij.milodarov 1 707, , ,00 ozvuč.chrámu 270,00 poistenie 1 136, , ,19 klubovňa Relevant 1 005,94 vrátenie pôžičky 3 250,00 0,00 0,00 ostatné 217,92 poskytnutá pôžička Patmos 0, ,00 0,00 spolu ,73 učebnice náboženstva 0,00 0,00 0,00 príspevok na diakoniu 3 000,00 0,00 0,00 príspevok pre Relevant 0, ,79 ostatné 0,00 156,06 Výdavky spolu , , ,76 stav pokladne : , , ,51 stav na bež.účte , , ,14 peň.prostr. spolu , , ,65 Stav pokladne k : 6 671,51 Stav na bežnom účte: ,14 Peňažné prostriedky spolu: ,65 Pripravila Ing. E. Ondíková a Mgr. Miroslav Čurlík c). Správa HV o kontrole účtovníctva za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 Hospodársky výbor CZ ECAV Prešov pracoval v roku 2015 v zložení : Čurlík M., Damankoš M., Gáll J., Štúrová M., Večimák S., členmi HV CZ je aj predsedníctvo CZ, bratia farári Bakalár J.,Koč O. a brat dozorca Dreveňák M. Hospodársky výbor zasadal v roku 2015 ( , ), zaoberal sa hospodárením CZ ECAV Prešov a Patmos, s.r.o. HV CZ ECAV pripravil podklady k návrhu na prenájom pozemku v k.ú. Gregorovce, pre potreby výstavby multifunkčného ihriska. HV CZ prerokovával podklady k rokovaniu Zborového presbyterstva CZ ECAV Prešov. Na zasadnutí prerokoval objem príjmov a výdavkov CZ ECAV Prešov a výnosov a nákladov v spoločnosti Patmos s.r.o. Cirkevný zbor ECAV Prešov V porovnaní s rokom 2014 sa znížil výber cirkevného príspevku o 887,00. Tento pokles však nebol výrazný a nedosiahol rok Príjem v milodaroch výrazne vzrástol oproti roku 2013 a oproti roku 2014 až o ,91. V rámci milodarov boli najvýraznejšie podporené cirkevno-zborové ciele, chrám Sv. Trojice a domáci tlačový fond. Nárast v príjmovej oblasti nastal aj pri oferách, ktoré oproti roku

23 vzrástli o 708,26. Vďaka patrí aj pravidelným prispievateľom, ktorí prispeli sumou 2 377,12 ( 1775,68 v roku 2014). Oproti rozpočtu, ktorý bol schválený Zborovým konventom CZ ECAV Prešov na rok 2015 sa celkové príjmy CZ ECAV Prešov podarilo naplniť na 120,65%. Plánované príjmy boli vo výške ,00 a v skutočnosti to bolo ,57. Vo výdajoch CZ za plyn došlo k zreálneniu sumy za spotrebovaný plyn, keďže minulý rok bol skreslený úhradou jednej faktúry aj za rok Výraznejšie sa však podarilo ušetriť na elektrickej energii, kde došlo k poklesu výdavkov o 3677,08. Plánované investície, ktoré schválil Zborový konvent CZ ECAV Prešov sa v roku 2015 realizovali v nasledovnom rozsahu: rekonštrukcia priestorov Farského úradu CZ (betónové podlahy + dlažba) a rekonštrukcia priestorov sakristie a toalety v chráme Sv. Trojice (schválená suma 7000, ,00 ) boli zrealizované spolu vo výške 8 616,06. Spolu s drobnými opravami predstavovali investície a opravy sumu ,63 (20 808,73 v roku 2014). CZ podporil aj mládežnícku klubovňu Puzzle, ktorá je v suterénnych priestoroch zborového domu sumou 946,08 vrátane kuchynskej linky pre Relevant n.o. Zakúpili sa: bezdrôtový mikrofón na bohoslužobné účely, brúska, vysávač a opravila sa brána. Od spoločnosti Patmos s.r.o. sa odkúpilo auto Ford Fiesta pre potreby CZ v zostatkovej hodnote 2 300,00 (prispeli aj fílie CZ) Vo výdavkoch pri programových nákladoch v celkovej výške 7 471,20 (10 969,21 rok 2014) sú predovšetkým vnútromisijné aktivity, ktoré zbor podporil (Detská besiedka, Dorast, Stredoškolská mládež, Staršia mládež a Rodinné spoločenstvo). V roku 2014 bolo pre Relevant n.o. schválených 6000,00 na opatrovateľskú službu (ADOS), neboli čerpané, nakoľko ich Relevant vedel pokryť z projektových zdrojov. V roku 2015 však Relevant na opatrovateľskú službu čerpal 6 157,79 ( schválené 6 000,00 ) Vyššie čerpanie bolo vzhľadom k navýšenému počtu hodín, ktoré opatrovateľky poskytujú starostlivosťou o klientov. V roku 2016 by sa počet poskytovaných hodín opatrovateľskej služby mal navýšiť z 300 na 350 hodín mesačne. Výdavky na rok 2015 schválené ZK CZ ECAV Prešov boli vo výške ,00 v skutočnosti sa čerpali vo výške len ,76. Čerpanie oproti plánu bolo vo výške 92,43%. Zostatok peňažných finančných prostriedkov k bol vo výške ,65 aj vďaka vyšším príjmom. Mgr. Miroslav Čurlík, HV CZ ECAV Prešov Návrh rozpočtu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov na rok 2016 Rozpočet na rok 2016 bol predložený Hospodárskym výborom CZ Presbyterstvu CZ ECAV Prešov, ktoré sa konalo Príjmy sú tvorené z: prenesených finančných prostriedkov vo výške ,65 a taktiež z prenájmu vo výške 115,35. Ofery sú predpokladané vo výške 9000 a cirkevný príspevok za 3761 členov v kartotéke by mal byť vo výške V milodaroch predpokladáme príjem vo výške ,00, čo je očakávanie nižšie, ako bolo v roku Celkovo by teda predpokladané príjmy boli vo výške ,00. Mzdy za prácu a daňové poplatky a odvody sú vo výške 500 a Výraznou položkou v rámci réžie sú náklady na plyn, vodu, elektrinu, odpad a iné vo výške ,00. Cestovné náklady sa sú plánované vo výške 1500,00 vzhľadom na zvýšenie počtu služieb Božích a vyučovania náboženskej výchovy v okolitých obciach. Rezerva na opravy a investície v roku 2016 je v predpokladanej výške , 00. V rámci vnútromisijných aktivít CZ budú podporené nasledovné zložky: Detská besiedka 2100 (besiedky, detský biblický tábor, vianočný program, Dávidova harfa, školenie pracovníkov DB, potáborové stretnutie). Dorast 1500, v rámci tejto sumy bude podporený letný dorastový tábor (podpora prípravného tímu a soc.slabších účastníkov), víkendovka, garden party pre konfirmandov a zimný celozborový výlet. Stredoškolská mládež bude podporená sumou 500, podporené aktivity sú víkendové stretnutie mládeže, víkendové pracovné stretnutie tímu mládeže a vzdelávanie pracovníkov, ktorí pracujú s mládežou. Staršia mládež bude podporená tiež sumou 500 na víkendové stretnutie staršej mládeže, víkendové pracovné stretnutie tímu staršej mládeže. Rodinné spoločenstvo je podporené sumou 700, podpora je určená na spoločnú víkendovku s mládežou a zimný celozborový výlet. Spevokol SION bude podporený sumou vo výške 500,00 z rozpočtu CZ. Všetky schválené dotácie pre aktivity VMV budú poskytnuté zálohovite, 23

24 respektíve na základe zúčtovania so správou o priebehu aktivity a podložené pokladničnými, alebo účtovnými dokladmi. Do rozpočtu na rok 2016 je zakomponovaná aj suma na opatrovateľskú službu (ADOS), ktorá by v zbore v rámci diakonie a činnosti Relevantu n.o. pokračovala aj v roku V roku 2015 bolo poskytnutých mesačne 300 hodín starostlivosti. V roku 2016 plánuje Relevant n.o. v rámci opatrovateľskej služby poskytovať 350 hodín starostlivosti. Finančné výdavky pre vyššie COJ predpokladáme vo výške cca V ostatných finančných výdavkoch vo výške sú zahrnuté milodary pre iné subjekty účelovo viazané, povinné ofery ECAV, daň z nehnuteľností, poistenie budov. Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2016 ( ) PRÍJMY 1. Zostatok z predchádzajúceho roka ,65 2 Príjmy z prenájmu 115,35 3 Ostatný príjem 0,00 4 Ofery 9 000,00 5 Cirkevný príspevok ,00 6 Milodary ,00 7 Cirkevné fondy 0,00 8 ŠR a samospráva 0,00 9 Daň VÚP 0,00 10 Ostatné 3 000,00 11 SPOLU ,00 Rozpočet CZ ECAV Prešov na rok 2016 ( ) VÝDAVKY 12 Zdaňované výdavky 0,00 13 Preddavky a zdaňované investície 0,00 14 Mzdy a odmeny za prácu 500,00 15 Daň a odvody 1 900,00 16 Réžia (plyn, voda, elektrina, odpad) ,00 17 Cestovné 1 500,00 18 Opravy a investície ,00 19 VMV aktivity CZ 5 800,00 z toho : detská besiedka 2 100,00 dorast 1 500,00 stredoškolská mládež 500,00 staršia mládež 500,00 RoS 700,00 spevokol SION 500,00 20 Opatrovateľská služba 7 800,00 21 Finančné výdavky cirkevné (vyššie COJ) 4 000,00 22 Finančné výdavky ostatné ,00 Výdavky spolu ,00 Výsledok hospodárenia 0,00 24

25 d). Dobročinnosť zboru Aj v uplynulom roku sme mali možnosť v každodennom živote napĺňať tie Pavlove slová: Jedni druhých bremená znášajte... Robili sme tak aj prostredníctvom ofier a milodarov pre iné zbory, alebo cirkevné zariadenia, či inštitúcie. Odviedli sme finančné prostriedky vo výške Eur. Prehľad príspevkov je uvedený v tabuľke. Ďakujem Pánu Bohu za Jeho požehnanie, vďaka ktorému sme aj napriek svojim výdavkom mohli pomôcť finančne aj mimo nášho cirkevného zboru. 1. Rómska misia 83 Eur 2. Svetový deň modlitieb 340 Eur 3. Evanjelické školy 935 Eur 4. Vranov nad Topľou 100 Eur 5. Chmeľov 143 Eur 6. Fond sociálnej odkázanosti 117 Eur 7. Fond vzdelávania 123 Eur 8. Generálna podporoveň 357 Eur 9. Študenti teológie 142 Eur 10. Svetový luteránsky zväz 112 Eur 11. Podpora slovenských evanjelikov v zahraničí 105 Eur výročie reformácie 134 Eur 13. Príspevok sestre Sabolovej (prevoz manžela z FR.) Eur 14. Relevant opatrovateľská služba Eur 15. Seniorálny príspevok + podporoveň Eur 16. Dištriktuálny príspevok Eur Spolu Eur e). Dobrovoľní pravidelní prispievatelia 1. Ján Bakalár 9. Justína Petrová 2. Marta Gajdošová 10. Viktor Čop 3. Milan Dreveňák 11. Ján Partilla 4. Marián Damankoš 12. Matej Oráč 5. Daniela Pastirčáková 13. Zuzana Maruščáková 6. Mária Kušnírová 14. Viola Janošková 7. Viera Baranová 15. Drahomíra Ščešňáková 8. Darina Malá 16. Martina Štúrová Počas uplynulého roka prostredníctvom pravidelných príspevkov priniesli ochotní darcovia na zborové účely finančné prostriedky vo výške 2.377,12 Eur. Ďakujeme Pánu Bohu za týchto bratov a sestry, ktorí sa snažia plniť to Božie: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Ochota dať je znamením, že žijeme vo vedomí žehnajúcej starostlivosti nášho Pastiera, ktorý sa stará o to, že nemáme nedostatku. f). Patmos s.r.o Spoločnosť Patmos s.r.o. bola registrovaná na Okresnom súde v Prešove oddiel Sro vložka č.: 11856/P dňa: Zriaďovateľom spoločnosti je Cirkevný zbor ECAV v Prešove. Spoločnosť sa v predmete podnikania zaoberá hlavne predajom kníh a prenájmom nehnuteľností. Spoločnosť prevádzkuje kníhkupectvo Patmos a na základe zmluvy spravuje nehnuteľnosti CZ ECAV Prešov, ktoré sú Zborový dom Patmos, časť farskej budovy, parkovisko farského úradu, Jazdecký areál a škôlku v Rokycanoch. Taktiež spoločnosť Patmos prevádzkuje auto, ktoré slúži i cirkevnému zboru. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré volí konvent. Členovia Valného zhromaždenia sú: Ján Bakalár, Ondrej Koč, Milan Dreveňák, Viktor Čop, Ján Partila, Slavomír Harčár a Emília Ondíková. Títo členovia boli riadne zvolení konventom. 25

26 Kníhkupectvo Patmos bolo v roku 2015 otvorené len v popoludňajších hodinách. Vedúcou predajne je pani Ľuba Vongrejová, ktorej vypomáhali počas roka Anna Bakalárová a Kristína Halžová. Verím, že kníhkupectvo za jej vedenia bude naďalej prínosom pre náš cirkevný zbor. Kníhkupectvo má svoje nezastupiteľné miesto v predaji kresťanskej literatúry v tomto meste a regióne. Spoločnosť Patmos v roku 2015 zakúpilo nové auto Hyundai i20 bielej farby. Staré auto Ford Fiesta predalo cirkevnému zboru. Kúpa nového auta a predaj starého boli odsúhlasené valným zhromaždením spoločnosti a presbyterstvom cirkevného zboru. V zborovom dome Patmos sa v roku 2015 neudiali žiadne zmeny. Riešila sa len bežná údržba a problémy s prevádzkou zborového domu napr. vyplnenie dier na streche a obitie časti fasády, ktorá sa uvoľnila. Počet nájomníkov sa počas roka nezmenil. Zborový dom poskytol priestory na dočasné uskladnenie šatstva, ktoré sa vyzbieralo pri ohlásenej zbierke. Prenájom pozemkov v Jazdeckom areáli spoločnosti 4 SPORT a od aj organizácii Parkúr Team Slavoj Prešov bol v roku 2015 bezproblémový, výnosy z tohto prenájmu činili EUR. Spoločnosť prenajíma tiež školu v Rokycanoch, v ktorej je zriadená špeciálna základná škola a materská škola. V materskej škôlke sa cez letné prázdniny robili rekonštrukčné práce (výmena podláh, výmena zariadenia vo WC, vymaľovanie priestorov), ktoré realizovala a financovala obec Rokycany. V roku 2016 sa musíme zamerať na rekonštrukciu strechy, ktorá je už vo veľmi zlom stave. Spoločnosť je dodávateľom tepla pre farskú budovu a pre zborový dom. Náklady na teplo v roku 2015 činili ,10 EUR. V roku 2015 mala spoločnosť kontokorentný úver zo SLSP vo výške EUR. Valné zhromaždenie sa v priebehu roka 2015 stretlo na 3 zasadnutiach, z ktorých je urobený zápis. Na zasadnutiach sa zaoberalo aktuálnymi otázkami spoločnosti. Členovia valného zhromaždenia a členovia hospodárskeho výboru (dozorný orgán spoločnosti) prerokovali predloženú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a odporučili ju schváliť zborovému presbyterstvu a konventu CZ. Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2015 je 2 504,37 EUR (chýba ešte vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné, ktorá nebola doručená do dňa uzávierky tejto správy). Výnosy z predaja tovaru (kníhkupectvo) ,63 z prenájmu ZD Patmos ,65 z prenájmu Jazdeckého areálu ,00 z prenájmu školy v Rokycanoch 1 382,64 z predaja auta 2 300,00 ostatné výnosy 1 225,85 úroky 0 celkom ,77 Náklady na predaný tovar (kníhkupectvo) ,30 výrobná spotreba (prevádzkové náklady) ,10 z toho - náklady na služby ,68 - náklady na energie a materiál ,42 osobné náklady ,88 z toho - mzdové náklady ,63 - náklady na soc. zabez ,37 26

27 - sociálne náklady 565,88 dane a poplatky 340,14 odpisy 2 076,80 ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 236,60 nákladové úroky 421,90 ostatné finančné náklady 350,76 celkom ,48 Účtovný hospodársky výsledok 2 504,37 Spoločnosť má dvoch stálych zamestnancov: Jaroslav Ferjo konateľ spoločnosti, Ľuba Vongrejová vedúca kníhkupectva a externá pracovníčka Emília Ondíková ekonómka spoločnosti. Na záver ďakujem Pánu Bohu za Jeho požehnanie a vedenie pri správe našej spoločnosti. Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti, členom valného zhromaždenia, predsedníctvu cirkevného zboru a všetkým tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na činnosti spoločnosti. Jaroslav Ferjo konateľ spoločnosti g). Relevant n.o. Hneď na úvod chceme vyjadriť veľkú vďaku Pánu Bohu za jeho vernosť, silu a povzbudenie, ktoré bolo v uplynulom roku veľmi potrebné. Vo februári sme ukončili projekt, ktorý financoval dosť veľa aktivít, ale hlavne ľudí, ktorí tieto aktivity konali. Z ekonomického hľadiska to bola pre nás veľká pomoc. No od marca to už tak nebolo a preto obrovská vďaka patrí aj tým, ktorí napriek neistote a nedostatku financií na mzdy no v snahe pomáhať iným, či rozširovať Božie kráľovstvo už tu na zemi, nepoľavili. Veľká časť toho, čo je obsahom tejto správy je vykonaná dobrovoľníkmi, alebo ľuďmi, ktorí urobili mnoho nad rámec svojho úväzku. Kvôli tomu, že videli príležitosť, potrebu a vložili do Božích rúk to, čo im bolo dané. Vďaka patrí aj ľudom, ktorý pomohli finančne, alebo prakticky odbornou radou, posunutím podstatnej informácie, poukázaním 2 % z daní, alebo povzbudením. A ako každý rok aj tento chceme poďakovať aj ľuďom v našom zbore, ktorí sa vytrvalo modlia za všetko čo sa deje, pretože aj, keď ich príspevok nie je vidieť, ovocie ich modlitieb je cítiť. Vďaka. Domov na polceste Hniezdo Rok 2015 bol celkovo úspešný, aj keď náročný. Vo februári sme zorganizovali pri príležitosti ukončenia projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce dve verejné akcie v priestoroch Klubovne Puzzle s názvom A čo teraz?. Ich cieľom bola propagácia DVD sprievodcu (nielen) pre mladých dospelých odchádzajúcich z detských domovov, ale aj ich pracovníkov. Účasťou nás poctili zástupcovia detských domovov, ale aj primátorka mesta Prešov pani Andrea Turčanová, či pani prof. Balogová z Prešovskej univerzity. V uplynulom roku bolo pre nás významné aj predĺženie nájmu bytu, v ktorom je prevádzkované Hniezdo. Podali sme žiadosť o prehodnotenie tejto doby z 5 na 20 rokov a žiadosť o schválenie výmeny okien, nakoľko je to starý byt a táto výmena je už nevyhnutná. V rámci obsadenosti zariadenia sme mali naplnenú kapacitu. Dokonca sme v jednom čase poskytovali sociálnu službu až siedmim prijímateľkám. K tejto skutočnosti pomohlo to, že tri dievčatá boli pracovne dlhodobejšie mimo Prešova. Zaevidovali sme celkovo osem žiadostí o poskytovanie sociálnej služby. Pomerne veľkému záujmu o túto službu vďačíme aj kontaktom, ktoré sme udržiavali prostredníctvom návštev detských domovov. Ich cieľom bolo vzdelávať a školiť mladých dospelých pred ukončením ústavnej starostlivosti a ponúkať možnosť prijatia do Domova na polceste Hniezdo. Tieto aktivity sme realizovali v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva vďaka podporenému projektu 27

28 Pomoc tým, ktorí to nemali ľahké cez zamestnanecký program PWC. Tri dievčatá z Hniezda sa v priebehu roka osamostatnili a ukončili zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Z počtu osem dievčat bolo šesť pracujúcich a dve študujúce. Nadácii Pontis sme vďační za to, že nám prostredníctvom schváleného projektu Lepší život vďaka práci, pomohla zamestnať dve dievčatá na dohodu mimo pracovného pomeru. Pod naším vedením tak mohli rozvíjať svoje pracovné zručnosti, učiť sa zodpovednosti a pracovným návykom. Jedno z dievčat začalo po ukončení tejto dohody študovať a druhé si našlo prácu opäť na dohodu v Ľuboticiach. Príprava pod naším dohľadom teda mala svoj význam. Okrem pracovných povinností sme prežívali s dievčatami aj príjemné chvíle, ako napr. vyše 30 rôznych akcií spolu so širšou komunitou - víkendové stretnutia, výlety na hrad, kultúrne akcie - kino, opera, divadlo, splav, duchovné akcie Camfest, Semfest, kde dievčatá môžu spoznávať ďalej Pána Boha a nájsť si zdravé priateľské vzťahy. Ale aj víkendové stretnutia s psychoterapeutickým zameraním a školením pre ľahšie uplatnenie sa na trhu práce. Jedno z nich bolo absolvované aj pre mladých dospelých mužov z Domu na polceste SED Veľký Slavkov. Koncom roka sme navštívili dievčatá, ktoré dlhodobo pracujú mimo Prešova. Zraz sme si dali v Bratislave, kam prišli z rôznych kútov - Prahy, Malaciek, Galanty. Tieto návštevy hrajú dôležitú úlohu v udržiavaní kontaktu a povzbudzovaní, pretože musia bojovať na dvoch frontoch. Učia sa fungovať v novom prostredí a pomaly zažívať, aké je to starať sa sám o seba. Finančné zabezpečenie sociálnej služby v domove na polceste sme aj v tomto roku mohli doplniť o verejnú zbierku Dni nezábudiek pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Pri nej nám boli veľkou pomocou študenti z 9 tich stredných škôl v meste Prešov. Ďalšou našou minuloročnou aktivitou sú predajné trhy, ktorých sa zúčastňujeme každoročne spolu s dievčatami. Širokej verejnosti ponúkame výrobky z pracovnej terapie. Aj toto je jedna z foriem prezentácie, rozvoja praktických zručností dievčat, ale aj drobného zárobku. V roku 2015 sme sa zúčastnili predvianočných trhov na Úrade prešovského samosprávneho kraja a na Prešovskej univerzite, ktoré sa konali v spolupráci s Inšitútom edukológie a sociálnej práce a Pedagogickou fakultou. Posunom bol začiatok propagácie týchto výrobkov na internetovej doméne ale aj facebooku i našej web stránke Klubovňa PUZZLE Úspešne fungovala aj v roku Jej priestory sa využívali najmä pre deti vo veku 12 až 15 rokov. Mnohé z nich navštevovali klubovňu pravidelne a nadviazali si vzťahy s koordinátorkou alebo s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali v klubovni. Niektoré z týchto detí chodievajú aj na dorast. Veríme, že aj cez túto službu vieme priviesť nových mladých ľudí k Ježišovi Kristovi a do zboru. V prvej polovici roku 2015 bola koordinátorkou Júlia Marcinčová a v druhej polovici Ivana Kožlejová. Okrem pravidelných návštevných hodín sa v klubovni podarilo rozbehnúť aj rôzne pravidelné akcie. V prvej polovici roka to bolo napr. doučovanie vďaka podporenému projektu Karpatskej nadácie. Poskytované bolo zdarma a zúčastňovali sa ho zväčša rómske deti. Ďalšou pravidelnou aktivitou boli dievčenské večery s názvom Heart to heart. Tieto stretnutia boli určené pre mladé dievčatá a ženy, ktoré sa zdieľajú o svojom osobnom živote s Kristom. Z iného súdka boli tvorivé dielne, ktoré sa uskutočňovali každý mesiac a podporovali kreatívne schopnosti detí a mládeže. Boli financované pomocou už spomenutého projektu Karpatskej nadácie. Z tohto projektu sa nám tiež podarilo financovať mnoho iných aktivít, ako napr. filmové večery Kino PUZZLE, vedomostné večery Puzzle kvíz a večery hier GAMENIGHT. Otvorení sme boli aj jednorázovým akciám pre ľudí zo zboru, či evanjelizačným aktivitám pre stredoškolákov. V októbri sa v rámci toho uskutočnili EXIT kluby. V klubovni sa každé poobedie stretlo 40 až 50 stredoškolákov, ktorí boli pozvaní cez projekt EXIT (výchovný koncert s prevenčnými prednáškami). V klubovni sa občasne uskutočňovali aj konfirmandské stretnutia, mládeže, dorasty a stretnutia ROS. Klubovňa Puzzle slúžila aj iným organizáciám na realizáciu svojich aktivít. Napr. Návrat o.z. máva svoje nízkoprahové aktivity každý štvrtok. Pritom je táto organizácia našim stálym partnerom a jej zamestnanci nám pomáhajú v mnohých oblastiach. 28

29 V rámci misijnej práce sa v tomto roku uskutočnil anglický konverzačný tábor KECY, na ktorom sa zúčastnilo 82 mladých ľudí. Z toho 45 boli účastníci z rôznych stredných škôl v Prešove a 23 dobrovoľníkov, ktorí sú mládežníkmi v našom zbore. Sme tiež veľmi vďační za skupinu 13 Američanov z Atlanty zo zboru Vertical life church, ktorí v tábore učili angličtinu. Počas leta na oplátku slúžila v ich zbore v USA naša mládežníčka Monika Macejová. Aké by to bolo, ak by sme sa nepoďakovali dobrovoľníkom za ich veľkú pomoc pri práci s deťmi a mládežou (nielen) v Klubovni Puzle? Vertikálovka - víkendové stretnutie s účasťou 80 ľudí uskutočnené vo februári a splav Dunajca v júni boli aktivitami s týmto účelom. Opatrovateľská a návštevná služba Hneď na začiatku chceme vyjadriť vďaku. Vďaku Pánu Bohu, že nám dal požehnanie k tomu, aby sme mohli aj v roku 2015 opatrovateľskú službu poskytovať. Vyjadrujeme vďaku nášmu cirkevnému zboru ECAV v Prešove, mestu Prešov, Nadácii SOCIA - Fond Lienka pomoci a konkrétnym jednotlivcom, ktorí nám pomohli s finančným pokrytím výdavkov spojených s prevádzkou opatrovateľskej služby. Sme vďační za modlitebníkov, ktorí nás nesú na modlitbách a ľudí, ktorí opatrovateľskú službu akokoľvek inak podporujú. Čo je za nami za posledný rok? Úspešné zriadenie malej špecializovanej knižnice s odbornou literatúrou k opatrovateľskej praxi pre opatrovateľky a rodinných príslušníkov seniorov. Túto knižnicu by sme chceli v tomto roku predstaviť aj na našej internetovej stránke a nájsť systém, ako ju sprístupniť aj ľuďom z nášho okolia. Tesne pred koncom roka sme zaregistrovali výzvu na zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Následne sme do tohto programu boli zaradení. Momentálne čakáme na schválenie počtu opatrovateliek, ktoré môže štát podporiť. Umožní nám to poskytovanie opatrovateľskej služby viacerým seniorom, prípadne vo väčšom rozsahu, ako to bolo doposiaľ. Ako to nakoniec dopadne, nevieme, no predkladáme to Bohu v modlitbách. Zároveň prosíme aj o Vaše modlitby. Máme záujem o to, aby naša opatrovateľská služba bola kvalitnou službou. Aj preto sa opatrovateľky Relevantu stretávajú raz mesačne, aby sa zdieľali, modlili, vymieňali si skúsenosti, povzbudzovali sa, učili sa novým veciam. Zatiaľ sa nám podarilo stretnúť päť krát. Vďaka patrí aj predajni zdravotníckych potrieb Unizdrav Prešov s.r.o., ktorá nás podporila okrem iného aj dvoma novými glukomermi na meranie hladiny cukru v krvi u diabetikov. Pre opatrovateľky je to pomôcka na precvičovanie rôznych praktických úkonov. Pre poskytovanie opatrovateľskej služby v roku 2016 potrebujeme poznať finančné možnosti, ktoré nám zatiaľ nie sú úplne jasné. Od toho veľmi závisí, v akom rozsahu bude opatrovanie pokračovať ďalej. Ak počujeme, že niekto za nami stojí na modlitbách, sme vďační, povzbudení, potešení a posilnení. Ak počujeme, že sa o našej opatrovateľskej službe rozpráva v pozitívnom duchu, či už sú to seniori, o ktorých sa staráme, ich rodiny, alebo naše okolie, vieme, že robíme dobrú službu a oplatí sa do nej investovať nielen peniaze, ale aj čas a energiu. Ak počujeme, že niekto nás podporil hoci len maličkou čiastkou peňazí, máme veľkú radosť, pretože vidíme, že veľmi veľa práce závisí od toho, či sú, alebo nie sú prostriedky na jej financovanie. Výnosy a náklady Relevant, n.o Položky Tržby za služby 8 344,00 Spotreba materiálu 7 133,05 z toho : za sociálne služby - klientky Hniezda 1 910,00 z toho: bežný materiál (kanc. potreby, čist. prostriedky,..) 4 589,92 za opatrovateľskú službu - klienti 6 434,00 pohonné hmoty 185,21 Dotácie ,39 potraviny 1 524,69 z toho : Nadácia Ekopolis ,43 drobný hmotný majetok 833,23 Prešovský samostatný kraj ,61 Spotreba energie 2 294,55 Mesto Prešov 5 972,00 z toho : elektrická energia 134,55 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 155,35 plyn, vodné, stočné 2 160,00 29

30 Prešov 2% dane z príjmov 6 876,78 Cestovné náklady 1 303,21 Príspevky od osôb 4 350,51 Služby ,86 Dary od organizácií 7 733,15 z toho : nájomné 1 582,56 z toho : CZ Prešov 6 000,00 telekomunikačné služby 768,23 Tréningové centrum Kompas 1 250,00 prepravné, doprava 861,60 CZ Richvald 116,50 tlač materiálov 250,70 Evanjelická spojená škola 366,65 ubytovacie a stravovacie služby 8 303,02 Účastnícke poplatky 6 315,88 výroba inštruktážneho DVD 113,00 Zbierka Nezábudka - Liga za duševné zdravie 510,83 supervízia 100,00 Granty 8 215,67 ostatné služby (poist., sprac. miezd, notárske služby, z toho : Nadácia Pontis - PWC 1 013,54 služby BOZP, vyprac.odb. posudkov, 4 449,75 poštovné,...) nadácia IWC - Medzinárodný klub žien 310,02 Osobné náklady ,38 US Steel 1 141,73 z toho : mzdové náklady ,19 Lear Corporation - Karpatská SPP nadácia 1 758, ,64 náklady na sociálne zabezpečenie - odvody ,09 fond sociálne náklady - stravné lístky, sociálny 727,10 Nadácia Pontis - Accenture 2 000,00 Ostatné náklady (poplatky, kolky, poskytnuté dary,...) 893,50 Ostatné výnosy (úroky na BÚ, tržba z tvorivých dielní, platba za obedy zamest.,...) 638,26 VÝNOSY CELKOM ,47 NÁKLADY CELKOM ,55 Účtovný hospodársky výsledok 91,92 Stav v pokladni a účtoch k : ,02 Personálne obsadenie Riaditeľ: Marek Ilenin Vedúca Domova na polceste Hniezdo: Mgr. Martina Spišáková Sociálna pracovníčka: Mgr. Ivana Blecharžová, Mgr. Alena Matijová Sociálno-administratívna pracovníčka: Mgr. Anna Garanová Fundraisor: Marek Ilenin, Mgr. Ivana Blecharžová Grafické práce/propagácia/web stránka: Mgr. Ján Bakalár ml., Ing. Peter Gál Koordinácia klubovne Puzzle: Mgr. Júlia Marcinčová, Ivana Kožlejová Psychologička: PhDr. Lenka Bačová, Mgr. Anna Gálová Psychoterapeutka: Mgr. Martina Spišáková Koordinácia a administrácia opatrovateľskej služby: Mgr. Mária Kostúrová Opatrovateľky: Viera Vernarecová, Mária Rozmanová, Monika Fecková, Iveta Dercová, Anna Bakalárová st., Mgr. Ľudmila Večimáková Koordinátorka Návštevnej služby: Ing. Alena Bodnárová Mzdová účtovníčka: Mgr. Anna Garanová Účtovníčka: Ing. Erika Paľová Predseda správnej rady: Ing. Peter Gál Členovia správnej rady: Mgr. Ján Bakalár st., Ing. Milan Dreveňák, Ing. Slavomír Verčimák, Mgr. Peter Michalčík, Ing. Daniel Harčar, Mgr. Ivana Blecharžová, Ing. Alena Bodnárová, PhDr. Lenka Bačová, Ing. Vladimír Gál, Ing. Ján Čerenský Revízor: Ing. Daniel Hanko Čo prinesie ďalšie obdobie pre Relevant, nevieme. Vieme však, že sa budeme snažiť robiť veci, do ktorých nás volá Pán, a ktoré On aj požehná. Veríme, že tak, ako sa píše v liste Jakuba v 4. kapitole: Ak Pán 30

31 bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!, tak sa aj my budeme snažiť chopiť príležitostí, ktoré prídu. Zároveň si uvedomujeme Božiu zvrchovanosť a našu nedokonalosť. Táto naša nedokonalosť spôsobila, že sme sa napriek splneniu všetkých podmienok, nestihli zaregistrovať do registra prijímateľov 2 % z dane na tento rok. Ale našli sme náhradné riešenie, ktoré je potvrdením spolupráce, ktorú rozvíjame so Strediskom Evanjelickej Diakonie vo Veľkom Slavkove. Tam sa venujú chalanom po odchode z ústavnej starostlivosti. Keďže sa venujeme rovnakej cieľovej skupine, bolo to najschodnejšie riešenie. To pre istotu uvádzame, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam. Ešte raz vďaka tým, ktorí nám tento rok pomohli. Vážime si to. S prianím hojného Božieho požehnania Tím Relevant n.o. h). Zamestnanci v zbore 1. Ing. Anna Štetinová - kantorka 1. MUDr. Daniela Pastirčáková - kantorka 2. Juraj Lenhardt kantor 3. Mgr. Ivana Bendíková - kantorka 4. František Kuropčák - kostolník 5. Milan Jaduš - správca ch). Zamestnanci v Patmose s.r.o. 1. Jaroslav Ferjo konateľ 2. Ľuba Vongrejová kníhkupectvo Patmos V mene celého zboru týmto bratom a sestrám úprimne a zo srdca ďakujem za všetku statočnú, zodpovednú a dobrú prácu a službu vykonanú pre každodenné fungovanie nášho farského úradu, spoločnosti Patmos s.r.o. a Relevantu n.o. Nech Pán Boh požehná Vás i Vaše rodiny. Konfirmácia v roku

32 III. Poďakovanie a záver Milí bratia a sestry! Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na živote nášho zboru. Sme jedno telo, jeden duchovný organizmus a každý úd tohto Kristovho tela je dôležitý. Som rád, že môžeme byť ovcami stáda, ktorého Pastierom je Pán Ježiš Kristus. Ďakujem aj sestrám, ktoré sa podieľajú na upratovaní nášho chrámu i farskej budovy. Zvlášť za kostolnícku službu manželom Kuropčákovcom, rovnako našim zborovým kantorom. Viem, čo to znamená, keď je človek viazaný službou každú nedeľu i sviatok. Ďakujem sestre Emílii Ondíkovej za spoľahlivé a presné vedenie zborových účtov. Bratovi Jaroslavovi Ferjovi za jeho starostlivosť o fungovanie spoločnosti Patmos s.r.o.. Bratovi Marekovi Ileninovi za vedenie Relevantu n.o.. Napokon ďakujem aj bratovi dozorcovi a členom presbyterstva. Moja úprimná vďaka patrí aj bratovi Petrovi Frištikovi, ktorý bezplatne previedol opravu sakristie a toalety, bratovi Marekovi Bačovi ďakujem za viaceré inštalatérské a kurenárske práce na fare a bratovi Petrovi Gálovi a Miroslavovi Iľkovi za zrod novej webovej stránky nášho zboru. Ďakujem všetkým, ktorí ste pre tento zbor čokoľvek potrebné nezištne v uplynulom roku vykonali, za všetky milodary, ofery a príspevky, bez ktorých by náš zbor nebol mohol vykonať po stránke hospodárskej, ale aj duchovnej to, čo vykonal. Ďakujem za to, že ste lásku nášho Pastiera splácali láskou voči svojim blížnym i nášmu cirkevnému zboru. Buď Bohu vďaka! V Prešove 28. februára 2016 Milan Dreveňák zb. dozorca Ondrej Koč zb. farár Vianočný program detskej besiedky 32

33 Jubilanti nášho cirkevného zboru v IV. štvrťroku 2015 a v I. štvrťroku 2016 Milé sestry a bratia jubilanti, dovoľte, aby sme Vám v mene nášho prešovského evanjelického a. v. cirkevného zboru zaželali k Vášmu životnému jubileu, ktorého ste sa z Božej milosti dožili v 4. štvrťroku 2015, dožili, resp. sa dožijete v 1.štvrťroku 2016, najmä hojné Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa radostných chvíľ strávených v kruhu najbližších a v spoločenstve nášho cirkevného zboru. Nech sú pre Vás povzbudením a posilou slová Písma: Lebo či som ti neprikázal: Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj! Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1,9 50 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Bortňáková Iveta, Cina Dušan, Grega Milan, Kominková Renáta, Kušnírová Iveta, Paucová Želmíra, Rubis Peter, Vojtaško Ľubomír 50 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Čopák Miroslav, Ferenc Ľubomír, Hanobíková Jana, Hrivňáková Iveta, Karnišová Kvetoslava, Kmec František, Kuropčák Anton, Olejár Ľuboš, Partilová Božena, Šťastný Richard, Zabadalová Ľubica 60 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Beňko Milan, Jančušková Danica, Juhasová Margita, Kaňuchová Mária, Kišš Jozef, Kiššová Mária, Kolesárová Anna, Müller Pavol 60 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Bakač Ladislav, Filipová Anna, Harčár Jozef, Hycová Mária, Jambrich Ján, Kuropčáková Marta, Mižišin Jozef, Nemečková Daniela, Otčenášová Ružena, Palenčárová Anna, Paľa Milan, Raslavská Zlatica 65 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Bodnárová Alena, Javorník Dušan, Majerníková Mária, Marková Anna, Mavrevová Irena, Mlej Viktor, Olejárová Helena, Priščák Jozef 65 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Bortel Karel, Fecková Ema, Gdovinová Júlia, Kysacká Helena, Lejková Darina, Maščuchová Anna, Rišková Valéria, Semko Vladimír, Straková Božena, Straková Emília 70 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Balocký Andrej, Grega Dušan, Gregor Dušan, Harbáč Dušan, Harčárová Margita, Homulka Milan, Hrabčák Stanislav, Kaňáková Emília, Kišš Milan, Kobyľanová Helena, Merkovský Vladimír, Murínová Emília, Sabolová Božena 70 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Bulna Juraj, Gajdošová Božena, Luchs Eduard, Pravdová Anna, Priščák Milan, Sabol Milan 75 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Benčeková Valéria, Kolesárová Viera, Molitorisová Anna, Rozkošová Mária, Vaňková Zlata 75 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Ferencová Božena, Ištvan Milan, Janošková Viola, Krištúfková Anna, Macejová Božena, Partilla Pavol, Rybár Adam 33

34 80 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Kušnír Vincent, Maruščáková Zuzana, Mihok Andrej, Partillová Zuzana, Priščáková Anna, Šťastný František 80 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Adamcová Matilda, Alcnauer Július, Hudáková Anna, Kuropčáková Helena 85 rokov života v 4. štvrťroku 2015: Bulnová Anna, Doliak Michal 85 rokov života v 1. štvrťroku 2016: Cimermanová Zuzana, Kozáková Anna, Vašková Alžbeta, Šebejová Helena 90 a viac rokov života v 4. štvrťroku 2015: Dučaiová Mária(90), Hanušinová Margita(90), Lipták Andrej(90), Sabová Anna(91), Lorincová Mária(92), Ivanková Anna(93), Jurašová Mária(93), Železníková Anna(93), Moyzesová Margita(94) 90 a viac rokov života v 1. štvrťroku 2016: Boroš Jozef (90), Remetová Mária(93), Straková Mária(94), Bekečová Anna(95) 50 výročie sobáša v 4. štvrťroku 2015: Ivan Hyben a Oľga Hybenová, Ondrej Kobyľan a Helena Kobyľanová, Anton Lorinc a Miroslava Lorincová, Jozef Čanda a Klara Čandová 50 výročie sobáša v 1. štvrťroku 2016: Imrich Kríž a Božena Krížová 55 výročie sobáša v 4. štvrťroku 2015: Ján Varga a Pavlína Vargová 55 výročie sobáša v 1. štvrťroku 2016: Július Forgáč a Emília Forgáčová, František Krištúfek a Anna Krištúfková 60. výročie sobáša v 1. štvrťroku 2016: František Hudák a Helena Hudáková Zborový spevokol SION 34

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 - Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: - ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na

Διαβάστε περισσότερα

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 1150 O B S A H Od 1. júna 2013 DIALÓG Sadová 28 900 51 ZOHOR FÓRUM 4 Telefón: 0903 474142 V súvislosti so sťahovaním ospravedlňujeme možné meškanie distribúcie

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika 1-2016/17 Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Tancujeme, športujeme,hovoríme, tvoríme! Celebrity a matematika Hráme o ŽOLÍKA Kam nás vietor zavial 3 5 15 Duchovné slovko Zážitky zo školy

Διαβάστε περισσότερα

Α Ω Február 2015 Ročník 20 Číslo: 1

Α Ω Február 2015 Ročník 20 Číslo: 1 PATMOS Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove Február 2015 Ročník 20 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA o duchovnom živote a hmotnom hospodárení Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Prešov za rok

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR

Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR názov projektu : Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi oddelenie zdravotnej výchovy a informatiky vedúca projektu: MUDr.Elena

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

KONÍČKY CHOV EMU HNEDÉHO

KONÍČKY CHOV EMU HNEDÉHO DRIENOVSKÝ OBČASNÍK Číslo 3 Ι Ročník 9 I 25. 6. 2008 I Cena 3,- Sk www.drienov.sk Včelárstvo v Drienove Muzika v krvi Materská škola Zo Základnej školy v Drienove Futbal Supermarket KONÍČKY CHOV EMU HNEDÉHO

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Cyklotrasa. Bernolákovo - Nová Dedinka

Cyklotrasa. Bernolákovo - Nová Dedinka 3 O K T Ó B E R / 2 0 1 4 ROČNík XX. www.bernolakovo.sk casopis@bernolakovo.sk Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka predsa len bude! Na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sme ešte

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

MS v stopách - po hodoch môže trochu bolieť brucho

MS v stopách - po hodoch môže trochu bolieť brucho DRIENOVSKÝ OBČASNÍK Číslo 5 Ι Ročník 14 I 30. 10. 2013 I Cena 0,10 www.drienov.sk V šľapajach Janky Guzovej Reportáž z MMM Zo základnej školy Z materskej školy Len nie Halloween MS v stopách - po hodoch

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY KINEKUS VÝROBKY NA KAŽDÝ DEŇ, SPOKOJNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT 1 MAGAZÍN SPOLOČNOSTI KINEKUS ČÍSLO 9 JESEŇ jesenná pohoda Zohrejte sa PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY

Διαβάστε περισσότερα

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá...

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Mgr. Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia BRATISLAVA 2003 1 2 Obsah Úvod...4 Totálny

Διαβάστε περισσότερα

Lekárnik je zárukou efektívnej liečby

Lekárnik je zárukou efektívnej liečby odborno - informačný mesačník pre lekárnikov OKTÓBER 2014 Ročník XIX. Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Richard Raši: Lekárnik je zárukou efektívnej liečby viac na stranách č. 30 33 lekárnik október

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά Ευχές : Γάμος Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc.

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc. Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty Bakalárska práca Juraj Barič Univerzita FMFI KI 9.2.1 Informatika Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. Bratislava 2009 Čestne prehlasujem,

Διαβάστε περισσότερα

P Y T A G O R I Á D A

P Y T A G O R I Á D A 30 P Y T A G O R I Á D A Súťažné úlohy a riešenia celoštátneho kola Kategórie P6 - P8 30. ročník Školský rok 2008/2009 BRATISLAVA, 2009 Súťažné úlohy celoslovenského kola. Školský rok 2008/2009. Kategória

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom.

Ak sa účtuje prostredníctvom účtu 261, a ocenenie prírastku je ocenené iným kurzom, t.j. podľa 24 ods. 3, je rozdiel na účte 261 kurzovým rozdielom. Príloha č. 11 V 24 ods. 6 zákona: Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti z devízového účtu, sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom spôsobom, keď

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Katarína Javorová Τµήµα ιδακτικής της Επιστήµης, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Comenius της Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Διαβάστε περισσότερα

SPRÁVA O VÝCHOVNO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH. za školský rok 2014 / 2015

SPRÁVA O VÝCHOVNO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH. za školský rok 2014 / 2015 Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany SPRÁVA O VÝCHOVNO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2014 / 2015 Prerokované pedagogickou radou školy Dňa 23.10. 2015 Rada školy

Διαβάστε περισσότερα

OBČASNÍK. Obecné noviny obce Malé Zálužie Ročník III December 2007 Slovo na úvod. Činnosť Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží v roku 2007

OBČASNÍK. Obecné noviny obce Malé Zálužie Ročník III December 2007 Slovo na úvod. Činnosť Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží v roku 2007 OBČASNÍK Obecné noviny obce Malé Zálužie Ročník III December 2007 Slovo na úvod Už štvrtý rok sa prostredníctvom obecných novín Občasník dostávame do Vašich príbytkov, aby sme sa k Vám prihovorili, povedali

Διαβάστε περισσότερα

Globalizácia a jej dôsledky. Vianoce našich lektoriek. Univerzitné športové dni. Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. XXXIV

Globalizácia a jej dôsledky. Vianoce našich lektoriek. Univerzitné športové dni. Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. XXXIV Žilinskej univerzity v Žiline http://www.uniza.sk/spravodajca Roč. XXXIV 52016 n o ve m b er - d e c e m b er Globalizácia a jej dôsledky Vianoce našich lektoriek strana 8 strana 11 Univerzitné športové

Διαβάστε περισσότερα

slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 42. ročník číslo výročie mučeníckej smrti bl. Pavla Petra Gojdiča

slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 42. ročník číslo výročie mučeníckej smrti bl. Pavla Petra Gojdiča slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 42. ročník číslo 14 15 04.07.2010 50. výročie mučeníckej smrti bl. Pavla Petra Gojdiča 2 predstavujeme Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa Kongregácia Najsvätejšieho

Διαβάστε περισσότερα

XVIII. ročník BRKOS 2011/2012. Pomocný text. Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú

XVIII. ročník BRKOS 2011/2012. Pomocný text. Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú Pomocný text Číselné obory Číselné obory Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú ľudia začali vnímať. Abstrakcia spočívala v tom, že množstvo, ktoré sa snažili

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Zasępa: Už nemôžem byť rektorom. Príbeh univerzity od roku Knižnica v hodnotení osobností. Katolicita na katolíckych univerzitách

Prof. Zasępa: Už nemôžem byť rektorom. Príbeh univerzity od roku Knižnica v hodnotení osobností. Katolicita na katolíckych univerzitách INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU ročník XIII. máj 2014 ISSN 1338-2411 Prof. Zasępa: Už nemôžem byť rektorom Príbeh univerzity od roku 2008 Knižnica v hodnotení osobností Katolicita

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

3. prednáška. Komplexné čísla

3. prednáška. Komplexné čísla 3. predáška Komplexé čísla Úvodé pozámky Vieme, že existujú také kvadratické rovice, ktoré emajú riešeie v obore reálych čísel. Študujme kvadratickú rovicu x x + 5 = 0 Použitím štadardej formule pre výpočet

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

3TIPY KVALITA ŽIVOTA NA SLOVENSKU AJ V SLOVENSKÝCH FIRMÁCH MÔŽETE NÁJSŤ ZAUJÍMAVÉ PROGRAMY PODPORY ZAMESTNANCOV. október 2013

3TIPY KVALITA ŽIVOTA NA SLOVENSKU AJ V SLOVENSKÝCH FIRMÁCH MÔŽETE NÁJSŤ ZAUJÍMAVÉ PROGRAMY PODPORY ZAMESTNANCOV. október 2013 ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET október 2013 KVALITA ŽIVOTA NA SLOVENSKU Predstavujeme DÔVERUJETE FIRMÁM? Spoločenská zodpovednosť fi riem prináša výsledky 3TIPY PRE KVALITNÝ ŽIVOT ZDRAVÝ

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia 2. vydanie BRATISLAVA 2003 2011 Copyright 2011,

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

NÁŠ ETICKÝ KÓDEX. Naše najdôležitejšie pravidlá, ktoré chránia nás aj naše obchodovanie.

NÁŠ ETICKÝ KÓDEX. Naše najdôležitejšie pravidlá, ktoré chránia nás aj naše obchodovanie. NÁŠ ETICKÝ KÓDEX Naše najdôležitejšie pravidlá, ktoré chránia nás aj naše obchodovanie. 2 3 SPRÁVA OD DAVEA LEWISA, GENERÁLNEHO RIADITEĽA SKUPINY TESCO 5 Čo je Etický kódex? 6 Ako môžem vyjadriť svoje

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Časopis obyvateľov obce Šoporňa

Časopis obyvateľov obce Šoporňa Apríl 2009 Ročník: X. Číslo: 1 NEPREAJNÉ Časopis obyvateľov obce Uctili sme si edzinárodný deň žien Z obsahu Oznamy a pozvánky...... 3 Obecné zastupiteľstvo... 4 Zber odpadov... 5 Obecný úrad informuje...

Διαβάστε περισσότερα

AT IK. Čaute! KOREŠPONDENČNÝ MATEMATICKÝ SEMINÁR. ČÍSLO 6 ROČNÍK 29 INTERNET

AT IK. Čaute! KOREŠPONDENČNÝ MATEMATICKÝ SEMINÁR. ČÍSLO 6 ROČNÍK 29 INTERNET KOREŠPONDENČNÝ MATEMATICKÝ SEMINÁR AT IK ČÍSLO 6 ROČNÍK 29 INTERNET http://matik.strom.sk Čaute! Školský rok sa pomaličky chýli ku koncu a vy sa už určite neviete dočkať prázdnin. Ale ešte predtým sa vám

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

OKTÓBER 06 KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM

OKTÓBER 06 KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM OKTÓBER 06 KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM nb64.indd 1 25.9.2006 7:54:14 2 ŠPIÓN Kiež by nikdy bolo naozaj nikdy! Sekretárka bezdomovcov Marta dlho Nota bene nepredávala. Len pár mesiacov, kým sa dokázala

Διαβάστε περισσότερα

20 th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. ceedings of the

20 th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. ceedings of the 0th International Trends in Public Proceedings of the 20 th International Conference ceedings of the Current Trends in Public Sector Research onference Cur- Sector Research 20th Internaurrent Trends in

Διαβάστε περισσότερα

autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok!

autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok! tesniaci element bezpečnostný hák nové ovládanie denného režimu strelky autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok! + bezprostredné uzamknutie dverí po ich zatvorení

Διαβάστε περισσότερα

Hurá, prázdniny! Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme zaslúžený oddych a ve a krásnych zážitkov.

Hurá, prázdniny! Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme zaslúžený oddych a ve a krásnych zážitkov. 6/2014 MESA NÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA RO NÍK XXI. ÍSLO 6/2014 TERRA VARNA 1254 KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014 Z OBSAHU ÍSLA: Úhor európsky Nelegálna skládka odpadu Dobrovoľný hasičský zbor MDD a oslavy

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Osnovy FOCUS 1 Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 0 Slovná zásoba- abeceda, jazyky triede, čísla, krajiny, národnosti, vek, farby, prídavné mená, rôzne predmety, rodina, bežné slovesá, miestnosti

Διαβάστε περισσότερα

Dnešná škola. človek a príroda

Dnešná škola. človek a príroda Dnešná škola človek a príroda 11 9 771339 776003 Rozhovor s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Petrom Pellegrinim Nezahrávajme sa so zdravím detí ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava získala

Διαβάστε περισσότερα

bedeker jeseňák, Najlepší diabetik je vzdelaný diabetik miloš Srdcom reumatológia Očné prejavy reumatických ochorení

bedeker jeseňák, Najlepší diabetik je vzdelaný diabetik miloš Srdcom reumatológia Očné prejavy reumatických ochorení zdravia medicína prevencia zdravý životný štýl bedeker 02 2015 Oftalmo reumatológia Očné prejavy reumatických ochorení Nepríjemná klinická komplikácia staršieho veku pásový opar Najlepší diabetik je vzdelaný

Διαβάστε περισσότερα