ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ 115298-5"

Transcript

1 ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) Γηα πξφζζεηεο γιψζζεο, επηζθεθζείηε ηελ ηνπνζεζία web ηεο εηαηξείαο καο ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Prescribing Information (Πιεξνθνξίεο ζπληαγνγξάθεζεο). Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ ηνπηθφ δηαλνκέα γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη κεηαθξάζεηο. M C 0086* P Wright Medical EMEA Wright Medical Technology, Inc Airline Rd. Krijgsman 11 Arlington, TN DM Amstelveen U.S.A. The Netherlands * Η ζήκαλζε ζπκκόξθσζεο CE ηζρύεη ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό θαηαιόγνπ θαη εκθαλίδεηαη ζηελ εμσηεξηθή εηηθέηα, εάλ εθαξκόδεηαη. Ιαλνπάξηνο 2010 Δθηππψζεθε ζηηο Η.Π.Α.

2 ΟΡΘΜΟΘ Θέματα προσοτής για το τειροσργό ΗΜΑΝΣΘΚΕ ΘΑΣΡΘΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΤΣΗΜΑ ΟΛΘΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΘΚΗ ΑΓΚΩΝΑ ( ) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΜΟΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ A. ΔΝΓΔΙΞΔΙ B. ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ C. ΓΤΝΗΣΙΚΔ ΔΠΙΠΛΟΚΔ D. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ E. ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ F. ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ G. ΤΝΘΗΚΔ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκβνια θαη ζπληκήζεηο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξέρεη ηνλ νξηζκφ απηψλ ησλ ζπκβφισλ θαη ζπληκήζεσλ. Πίλαθαο 1. Οξηζκνί ζπκβφισλ θαη ζπληκήζεσλ ύκβνιν g h D Y i H l p N M P[]\ I K Οξηζκόο Κσδηθφο παξηίδαο Αξηζκφο θαηαιφγνπ Μελ επαλαρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ Πξνζνρή, ζπκβνπιεπηείηε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο Ηκεξνκελία ιήμεο Πεξηνξηζκφο ζεξκνθξαζίαο Γηαηεξήζηε ην ζηεγλφ Γηαηεξήζηε ην καθξηά απφ ην θσο Ηκεξνκελία θαηαζθεπήο Καηαζθεπαζηήο Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Απνζηεηξψζεθε κε ρξήζε νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ Απνζηεηξψζεθε κε αθηηλνβνιία STERILE GAS Απνζηεηξψζεθε κε ρξήζε πιάζκαηνο αεξίνπ J Απνζηεηξψζεθε κε ρξήζε άζεπησλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο

3 Υνξεγείηαη κφλν θαηφπηλ ζπληαγήο ηαηξνχ ύληκεζε Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Τιηθό Σηηάλην Κξάκα ηηηαλίνπ Κξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ Αλνμείδσηνο ράιπβαο Πνιπαηζπιέλην ππεξπςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο ΓΕΝΘΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Μέζσ ηεο εμέιημεο ηεο κεξηθήο θαη νιηθήο αληηθαηάζηαζεο άξζξσζεο, ν ρεηξνπξγφο έρεη πιένλ ηα κέζα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηε δηφξζσζε ησλ δπζκνξθηψλ θαη ηελ ειάηησζε ηνπ πφλνπ γηα πνιινχο αζζελείο. Αλ θαη νη πξνζζέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγάιε επηηπρία ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη θαηαζθεπάδνληαη απφ πνηθηιία πιηθψλ θαη ζπλεπψο, θαλέλα ζχζηεκα αληηθαηάζηαζεο άξζξσζεο δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη κπνξεί λα αληέμεη ζηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο θαη θνξηίσλ, φπσο ηα θπζηνινγηθά πγηή νζηά. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζχλδεζεο εκθπηεχκαηνο/νζηνχ, δε ζα είλαη εμίζνπ ηζρπξφ, αμηφπηζην ή αλζεθηηθφ κε ηε θπζηνινγηθή αλζξψπηλε άξζξσζε. Καηά ηε ρξήζε νιηθψλ πξνζζέζεσλ αξζξψζεσλ, ν ρεηξνπξγφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα εμήο: Η ζσζηή επηινγή ηεο πξόζζεζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Η πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο νιηθήο αληηθαηάζηαζεο άξζξσζεο απμάλεηαη δηα ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο, ζρήκαηνο θαη ζρεδίνπ ηεο πξφζζεζεο. Οη νιηθέο πξνζζέζεηο αξζξψζεσλ απαηηνχλ πξνζεθηηθή ηνπνζέηεζε θαη επαξθή νζηηθή ππνζηήξημε. Καηά ηελ επηινγή αζζελώλ γηα νιηθέο αληηθαηαζηάζεηο αξζξώζεσλ, νη αθόινπζνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ ηειηθή επηηπρία ηεο επέκβαζεο. 1. Σν βάξνο ηνπ αζζελή. Έλαο ππέξβαξνο ή παρχζαξθνο αζζελήο κπνξεί λα επηβάιιεη κεγάια θνξηία ζηελ πξφζζεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζηνρία ηεο πξφζζεζεο. Απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ν αζζελήο έρεη κηθξά νζηά θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηθξνχ κεγέζνπο πξφζζεζε. 2. Σν επάγγεικα ή ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αζζελή. Δάλ ν αζζελήο αζρνιείηαη κε επάγγεικα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ βάδηζε, ηξέμηκν, αλχςσζε θνξηίσλ ή κπτθή θαηαπφλεζε, νη απνξξένπζεο δπλάκεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ αζηνρία ηεο νζηενζχλζεζεο, ηεο ζπζθεπήο ή θαη ησλ δχν. Η πξφζζεζε δελ ζα επαλαθέξεη ηε ιεηηνπξγία ζην επίπεδν πνπ αλακέλεηαη απφ ην θπζηνινγηθφ, πγηέο νζηφ θαη ν αζζελήο δελ πξέπεη λα έρεη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.

4 3. Πεξίπησζε άλνηαο, δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο ή αιθννιηζκνύ. Οη ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα θάλνπλ ηνλ αζζελή λα παξακειήζεη νξηζκέλνπο απαξαίηεηνπο πεξηνξηζκνχο θαη πξνθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο πξφζζεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ αζηνρία ή άιιεο επηπινθέο. 4. Επαηζζεζία ζε μέλα ζώκαηα. Όπνπ πηζαλνινγείηαη επαηζζεζία πιηθνχ, πξέπεη λα γίλνληαη θαηάιιειεο δνθηκαζίεο πξηλ απφ ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ ή ηελ εκθχηεπζε. A. ΕΝΔΕΘΞΕΘ Απηή ε ζπζθεπή ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζε νιηθή αξζξνπιαζηηθή αγθψλα γηα ηελ ειάηησζε ή αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ ή/θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αγθψλα ζε ζθειεηηθά ψξηκνπο αζζελείο κε ηηο αθφινπζεο παζήζεηο: 1) κε θιεγκνλψδεο εθθπιηζηηθή αξζξνπάζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νζηεναξζξίηηδαο ή ηεο ηξαπκαηηθήο αξζξίηηδαο, 2) θιεγκνλψδε εθθπιηζηηθή αξζξνπάζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο, 3) δηφξζσζε ιεηηνπξγηθήο δπζκνξθίαο, 4) αλαζεσξεηηθέο επεκβάζεηο, φπνπ έρνπλ απνηχρεη άιιεο ζεξαπείεο ή ζπζθεπέο, θαη 5) ζεξαπεία θαηαγκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε άιιεο ηερληθέο. ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΤΣΟ ΠΡΟΟΡΘΖΕΣΑΘ ΓΘΑ ΥΡΗΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΣΘΚΟ ΣΘΜΕΝΣΟ. B. ΑΝΣΕΝΔΕΘΞΕΘ Οη απόιπηεο αληελδείμεηο πεξηιακβάλνπλ: 1) έθδειε ινίκσμε, 2) πεξηθεξηθέο εζηίεο ινηκψμεσλ (πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηκαηνγελή εμάπισζε ζηε ζέζε ηεο εκθχηεπζεο), 3) ηαρεία εμέιημε ηεο λφζνπ, φπσο εθθξάδεηαη κέζσ θαηαζηξνθήο ηεο άξζξσζεο ή απνξξφθεζεο νζηνχ, πνπ είλαη εκθαλήο ζε αθηηλνγξαθία, 4) αζζελείο ησλ νπνίσλ ν ζθειεηφο δελ έρεη σξηκάζεη, θαη 5) πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε λεπξνκπτθή θαηάζηαζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (π.ρ. ηζηνξηθφ παξάιπζεο, αξζξφδεζε ή/θαη αλεπαξθήο ηζρχο απαγσγέσλ), ππάξρεη αλεπαξθήο πνζφηεηα νζηνχ ή αλεπαξθήο δεξκαηηθή θάιπςε γχξσ απφ ηελ άξζξσζε, πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηελ επέκβαζε κε δηθαηνινγεκέλε. Οη θαηαζηάζεηο κε απμεκέλν θίλδπλν αζηνρίαο πεξηιακβάλνπλ: 1) κε ζπλεξγάζηκνο αζζελήο ή αζζελήο κε λεπξνινγηθέο παζήζεηο, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη νδεγίεο, 2) αμηνζεκείσηε απψιεηα νζηνχ, ζνβαξή νζηενπφξσζε, ή επεκβάζεηο αλαζεψξεζεο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί επαξθήο πξνζαξκνγή ηεο πξφζζεζεο, 3) κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πνπ ελδέρεηαη λα δηαθπβεχζνπλ ην ζρεκαηηζκφ νζηνχ, 4) νζηενκαιαθία, θαη

5 5) θαθή πξφγλσζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνηεηηθή επνχισζε ησλ ηξαπκάησλ (π.ρ. έιθε θαηάθιηζεο, δηαβήηεο ηειηθνχ ζηαδίνπ, ζνβαξή αλεπάξθεηα πξσηετλψλ ή/θαη ππνζηηηζκφο). C. ΔΤΝΗΣΘΚΕ ΕΠΘΠΛΟΚΕ Η αθαηάιιειε επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη θαζήισζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αζπλήζηζηεο ζπλζήθεο θαηαπφλεζεο θαη επαθφινπζε κείσζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πξνζζεηηθνχ εμαξηήκαηνο. Ο ρεηξνπξγφο πξέπεη λα είλαη θαιά εμνηθεησκέλνο κε ην εκθχηεπκα, ηα εξγαιεία θαη ηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία πξηλ πξνβεί ζηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. πληζηάηαη πεξηνδηθή θαη καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζέζεο θαη θαηάζηαζεο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο, φπσο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παξαθείκελνπ νζηνχ. Οη θαηάιιειεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ηερληθέο είλαη επζχλε ηνπ ηαηξνχ. Κάζε ρεηξνπξγφο πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε βάζε ηε δηθή ηνπ ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη πείξα. Παξφιν πνπ ε Wright Medical Technology, Inc. δελ κπνξεί λα ζπζηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή ηερληθή ε νπνία ζα είλαη θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο αζζελείο, δηαηίζεηαη κηα ιεπηνκεξήο ρεηξνπξγηθή ηερληθή, ζηελ νπνία κπνξεί λα αλαηξέμεη ν ρεηξνπξγφο. Οη ηαηξηθέο επεκβάζεηο γηα ηε βέιηηζηε ρξήζε ηεο πξφζζεζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηαηξφ. Ωζηφζν, ππνδεηθλχεηαη ζηνλ ηαηξφ φηη ππάξρνπλ πξφζθαηα ζηνηρεία φηη ε πηζαλφηεηα ελ ησ βάζεη ζήςεο κεηά ηελ νιηθή αξζξνπιαζηηθή κπνξεί λα κεησζεί κέζσ: 1. πλερνχο ρξήζεο πξνθπιαθηηθήο αληηβηνηηθήο αγσγήο. 2. Υξήζεο ελφο ζπζηήκαηνο νκαιήο ξνήο θαζαξνχ αέξα ζην ρεηξνπξγείν. 3. σζηήο έλδπζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ρεηξνπξγείνπ, θαζψο θαη ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζην ρεηξνπξγείν. 4. Πξνζηαζίαο ησλ εξγαιείσλ απφ αεξνκεηαθεξφκελε κφιπλζε. 5. Αδηαπέξαζηνπ ρεηξνπξγηθνχ πθάζκαηνο. Εθαξκνγή κε ηζηκέλην. Πξέπεη λα πξνζέρεηε ψζηε λα εμαζθαιίζεηε πιήξε ππνζηήξημε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην νζηηθφ ηζηκέλην, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεηε επίπεδα θαηαπφλεζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία ηεο επέκβαζεο. Ο πιήξεο θαζαξηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιήξνπο απνκάθξπλζεο ησλ νζηηθψλ ζξαπζκάησλ, ησλ ζξαπζκάησλ νζηηθνχ ηζηκέληνπ θαη ησλ κεηαιιηθψλ ππνιεηκκάησλ πξηλ απφ ηε ζχγθιεηζε ηεο ζέζεο ηεο πξφζζεζεο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ απνηξνπή ηαρείαο θζνξάο ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ ηεο πξφζζεζεο. Εμαξηήκαηα ηεο πξόζζεζεο. Μελ ζπλδπάδεηε εμαξηήκαηα βξαρηφληαο, σιέληαο θαη θεξθηδηθήο θεθαιήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πξνζζεηηθά ζπζηήκαηα ή απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Λάβεηε ππφςε ζαο φηη ν ζπλδπαζκφο νξηζκέλσλ κεγεζψλ ηνπ ίδηνπ πξνζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ελδέρεηαη λα κελ ζπληζηάηαη. Σα αξζξσηά εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη ζηαζεξά γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ απνζχλδεζήο ηνπο. Απνθχγεηε ηελ επαλαιακβαλφκελε ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ

6 αξζξσηψλ εμαξηεκάησλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαθπβεχζεη ηε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο ησλ εμαξηεκάησλ. Σα ρεηξνπξγηθά ππνιείκκαηα ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ απφ ηα εμαξηήκαηα πξηλ απφ ηε ζπλαξκνιφγεζε, δηφηη ηα ππνιείκκαηα ελδέρεηαη λα παξεκπνδίζνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη λα παξεκπνδίζνπλ ηνπο κεραληζκνχο αζθάιηζεο ησλ αξζξσηψλ εμαξηεκάησλ, νδεγψληαο ζε πξφσξε απνηπρία ηεο επέκβαζεο. Τιηθά. Σα εμαξηήκαηα βξαρηφληαο, σιέληαο θαη θεξθηδηθήο θεθαιήο θαηαζθεπάδνληαη απφ πνηθηιία πιηθψλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπκνιπβδαηλίνπ θαη ην πνιπαηζπιέλην ππεξπςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο (ultra high molecular weight polyethylene-uhmwpe). Όια ηα πιηθά ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Γνθηκψλ θαη Τιηθψλ (American Society for Testing and Materials-ASTM). Πξνεηδνπνίεζε: Οη αθφινπζνη ζπλδπαζκνί πιηθψλ ζε ΑΡΘΡΙΚΔ επηθάλεηεο είλαη αθαηάιιεινη: - Αλνμείδσηνο ράιπβαο/θξάκα ηηηαλίνπ - Αλνμείδσηνο ράιπβαο/αλνμείδσηνο ράιπβαο - Αλνμείδσηνο ράιπβαο/κε θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην - Αλνμείδσηνο ράιπβαο ( ISO )/θξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ - Με θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην/κε θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην - Με θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην/θξάκα ηηηαλίνπ - Με θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην/θξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ - Με θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην/πνιπαηζπιέλην ππεξπςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο - Κξάκα ηηηαλίνπ/θξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ - Κξάκα ηηηαλίνπ/πνιπαηζπιέλην ππεξπςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο - Κεξακηθά δηξθνλίαο/κεξακηθά νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ Πξνεηδνπνίεζε: Οη αθφινπζνη ζπλδπαζκνί κεηάιισλ ζε ΜΗ ΑΡΘΡΙΚΔ επηθάλεηεο επαθήο είλαη αθαηάιιεινη: - Αλνμείδσηνο ράιπβαο (κε εμαίξεζε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ISO )/θξάκα θνβαιηίνπ-ρξσκίνπ - Αλνμείδσηνο ράιπβαο (κε εμαίξεζε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ISO )/κε θξακαηνπνηεκέλν ηηηάλην Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Κάπνηα απφ ηα θξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή νξζνπεδηθψλ πξνζζέζεσλ κπνξεί λα πεξηέρνπλ θάπνηα ζηνηρεία, πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαξθηλνγφλα ζε θαιιηέξγεηεο ηζηψλ ή ζε αθέξαηνπο νξγαληζκνχο. Έρνπλ εγεξζεί εξσηήκαηα ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην εάλ απηά ηα θξάκαηα κπνξεί λα είλαη θαξθηλνγφλα ή φρη ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο ιεπηψλ πξνζζέζεσλ. Οη κειέηεο πνπ δηεμάρζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ δελ έρνπλ πξνζθέξεη πεηζηηθέο απνδείμεηο γηα έλα ηέηνην θαηλφκελν. Επζπγξάκκηζε ησλ εμαξηεκάησλ. Υξεηάδεηαη πξνζνρή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαηάιιειεο επζπγξάκκηζεο ηεο άξζξσζεο θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ηάζεο ησλ ζπλδέζκσλ. Λαλζαζκέλε επζπγξάκκηζε ηεο άξζξσζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππέξκεηξε θζνξά, ραιάξσζε ηεο πξφζζεζεο θαη πφλν, νδεγψληαο ζε πξφσξε

7 αλαζεψξεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο. D. ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΘ 1. Πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηε ηνλ αζζελή γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλαθαηαζθεπήο θαη ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πξφζζεζεο απφ πιήξεο θνξηίν κέρξη ηελ επαξθή νζηενζχλζεζε θαη απνθαηάζηαζε. Τπεξβνιηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηξαπκαηηζκφο ηεο άξζξσζεο πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε αζηνρία ηεο απνθαηάζηαζεο εμαηηίαο ραιάξσζεο, θαηάγκαηνο ή/θαη θζνξάο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο. Σπρφλ ραιάξσζε ησλ εμαξηεκάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζσκαηηδίσλ θζνξάο, φπσο θαη βιάβε ζην νζηφ, θαζηζηψληαο αθφκα δπζθνιφηεξε ηελ επηηπρή αλαζεσξεηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 2. Ο αζζελήο πξέπεη λα πξνεηδνπνηείηαη, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, λα πξνζηαηέςεη ηελ άξζξσζε πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηπρφλ ππεξβνιηθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ ζρεηηθά κε ηε κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα θαη αγσγή. Ο αζζελήο πξέπεη λα παξαθνινπζεζεί ζηελά, εάλ ηπρφλ εληνπηζηεί θάπνηα αιιαγή ζηε ζέζε ηεο επέκβαζεο. Πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε πηζαλφηεηα επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο άξζξσζεο θαη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν αλαζεσξεηηθήο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. 3. Ο αζζελήο πξέπεη λα πξνεηδνπνηείηαη γηα ηνπο ρεηξνπξγηθνχο θηλδχλνπο θαη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Ο αζζελήο πξέπεη λα πξνεηδνπνηείηαη φηη ε πξφζζεζε δελ αληηθαζηζηά ην θπζηνινγηθφ πγηέο νζηφ, φηη ε πξφζζεζε κπνξεί λα ππνζηεί ζξαχζε ή δεκηά σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηξαχκαηνο, έρεη πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα αληηθαηαζηαζεί θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ. Ο αζζελήο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξσζεί γηα άιινπο θηλδχλνπο, πνπ ν ρεηξνπξγφο πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη. 4. Γηαηίζεληαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθξηβνχο εκθχηεπζεο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο. Με ζπλδπάδεηε εξγαιεία απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Αλ θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζξαχζε ησλ εξγαιείσλ, εηδηθά ιφγσ ππεξβνιηθήο ρξήζεο ή ππεξβνιηθήο δχλακεο. Γη απηφλ ην ιφγν, ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ θζνξά ή δεκηέο πξηλ απφ ηελ εγρείξεζε. 5. Η θαιή εθαξκνγή κεηαμχ νζηνχ θαη πξφζζεζεο βνεζά ζηελ επίηεπμε ζηαζεξήο κεραληθήο ζχκπιεμεο. Δάλ νπνηνδήπνηε εμάξηεκα εκθαλίζεη θηλεηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα εμεηάζεηε ηελ εκθχηεπζε ελφο εμαξηήκαηνο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. 6. Πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεγρεηξεηηθά πξφηππα θαη δνθηκαζηηθέο πξνζζέζεηο γηα λα βεβαησζείηε γηα ην θαηάιιειν κέγεζνο ησλ πξνζζέζεσλ. Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κε εμαξηήκαηα πξνζζέζεσλ θαηάιιεινπ κεγέζνπο θαη δηακφξθσζεο. Σπρφλ αθαηάιιεινο ζπλδπαζκφο εμαξηεκάησλ ζα κπνξνχζε λα παξεκπνδίζεη ηελ άξζξσζε ησλ εμαξηεκάησλ, νδεγψληαο ζε θζνξέο θαη πηζαλή αζηνρία ηνπ εμαξηήκαηνο θαη ζπκβάιινληαο ζε ραιαξφηεηα ηεο άξζξσζεο.

8 7. πληζηψληαη κεηεγρεηξεηηθέο αθηηλνγξαθίεο γηα πξνζεθηηθή ζχγθξηζε κε ηηο πξψηκεο κεηεγρεηξεηηθέο ζπλζήθεο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ καθξνπξφζεζκεο ελδείμεηο αιιαγψλ ζέζεο, ηπρφλ ραιάξσζε, θάκςε ή ζξαχζε ησλ εμαξηεκάησλ. πζηάζεηο ζρεηηθά κε ηπρόλ ζξαύζκαηα ησλ ζπζθεπώλ 1. Να ρξεζηκνπνηείηε ηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο ζχκθσλα κε ηηο αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, εηδηθά θαηά ηελ εηζαγσγή θαη αθαίξεζε. 2. Δπηζεσξήζηε ηηο ζπζθεπέο πξηλ από ηε ρξήζε γηα ηπρφλ δεκηέο θαηά ηελ απνζηνιή ή ηελ απνζήθεπζε, ή γηα ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο αηέιεηεο, πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζξαχζεο θαηά ηελ εγρείξεζε. 3. Δπηζεσξήζηε ηηο ζπζθεπέο ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο από ηνλ αζζελή γηα ηπρφλ ελδείμεηο ζξαχζεο ή θαηαθεξκαηηζκνχ. 4. Δάλ ε ζπζθεπή έρεη ππνζηεί δεκηά, δηαηεξήζηε ηε γηα λα βνεζήζεηε ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 5. Δμεηάζηε πξνζεθηηθά θαη ζπδεηήζηε κε ηνλ αζζελή (εάλ απηφ είλαη δπλαηφ) ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο αθαίξεζεο ή ηεο παξακνλήο ηνπ ζξαχζκαηνο ζηνλ αζζελή. 6. πκβνπιεχζηε ηνλ αζζελή γηα ηε θχζε θαη αζθάιεηα ησλ ζξαπζκάησλ ηεο ζπζθεπήο πνπ δελ έρνπλ αλαθηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ πιεξνθνξηψλ: a. Σε ζχζηαζε ηνπ ζξαχζκαηνο (εάλ είλαη γλσζηή) b. Σν κέγεζνο ηνπ ζξαχζκαηνο (εάλ είλαη γλσζηφ) c. Σε ζέζε ηνπ ζξαχζκαηνο d. Σνπο πηζαλνχο κεραληζκνχο ηξαπκαηηζκνχ, π.ρ. κεηαηφπηζε, ινίκσμε e. Σηο επεκβάζεηο ή ηηο ζεξαπείεο πνπ ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, φπσο καγλεηηθή ηνκνγξαθία MRI ζε πεξίπησζε κεηαιιηθψλ ζξαπζκάησλ. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ απφ ην ζξαχζκα. ρεηηθά κε πεξηβάιινληα καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην έλζεην ζπζθεπαζίαο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο ζε πεξηβάιινλ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MR). Οη ζπζθεπέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην έλζεην ζπζθεπαζίαο δελ έρνπλ δνθηκαζηεί γηα ζέξκαλζε ή κεηαλάζηεπζε ζε πεξηβάιινλ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (MR). E. ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΑΝΣΘΔΡΑΕΘ 1. Έρεη αλαθεξζεί θζνξά ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ απφ πνιπαηζπιέλην ησλ θνηπιηθψλ εμαξηεκάησλ, κεηά απφ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηζρίνπ. Οη πςειφηεξνη βαζκνί θζνξάο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ζσκαηίδηα ηζηκέληνπ, κεηάιινπ ή άιισλ ππνιεηκκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ράξαμε ησλ αξζξηθψλ επηθαλεηψλ. Οη πςειφηεξνη βαζκνί θζνξάο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηεο πξφζζεζεο θαη λα νδεγήζνπλ ζε πξψηκε αλαζεσξεηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ

9 αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ πξνζζεηηθψλ εμαξηεκάησλ. 2. ε φιεο ηηο αληηθαηαζηάζεηο αξζξψζεσλ, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αζπκπησκαηηθή, εληνπηζκέλε πξννδεπηηθή απνξξφθεζε νζηνχ (νζηεφιπζε) γχξσ απφ ηα εμαξηήκαηα ηεο πξφζζεζεο σο ζπλέπεηα αληίδξαζεο μέλνπ ζψκαηνο, ζηε ζσκαηηδηαθή χιε. Γεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ εμαξηεκάησλ, φπσο θαη κεηαμχ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εμαξηεκάησλ κε ην νζηφ, θπξίσο εμαηηίαο κεραληζκψλ θζνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπκθχζεηο, ηηο εθδνξέο θαη ηελ θφπσζε πιηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θζνξάο ηξίησλ ζσκάησλ. Η νζηεφιπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κειινληηθέο επηπινθέο, πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αθαίξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο. Αλαηξέμηε ζηελ ελφηεηα εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηαηξό γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 3. Αλ θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ζε θάπνηνπο αζζελείο έρνπλ αλαθεξζεί αληηδξάζεηο επαηζζεζίαο ζε κέηαιια κεηά απφ επέκβαζε αληηθαηάζηαζεο άξζξσζεο. Η εκθχηεπζε μέλνπ πιηθνχ ζηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηζηνινγηθέο αληηδξάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή καθξνθάγσλ θαη ηλνβιαζηψλ. 4. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο κεηά απφ νιηθή αξζξνπιαζηηθή. Έρεη αλαθεξζεί ππνθιηληθή λεπξηθή βιάβε, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο. 5. Μπνξεί λα πξνθιεζεί εμάξζξεκα θαη ππεμάξζξεκα ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο ιφγσ εζθαικέλεο ηνπνζέηεζεο ή/θαη κεηαηφπηζεο ησλ εμαξηεκάησλ. ηηο θαηαζηάζεηο απηέο κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη θαη ε ραιαξφηεηα ηνπ κπτθνχ θαη ηνπ ηλψδνπο ηζηνχ. 6. Σα πξνζζεηηθά εμαξηήκαηα κπνξεί λα ραιαξψζνπλ ή λα κεηαηνπηζηνχλ ιφγσ ηξαχκαηνο ή απψιεηαο θαζήισζεο. 7. Σπρφλ ινίκσμε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζηνρία ηεο αληηθαηαζηαζείζαο άξζξσζεο. 8. Αλ θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ζπκβεί ζξαχζε ηνπ πξνζζεηηθνχ εμαξηήκαηνο ιφγσ θφπσζεο πιηθνχ σο απνηέιεζκα ηξαχκαηνο, έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηάιιειεο επζπγξάκκηζεο, ή παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο ρξήζεο. 9. Δλδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ δηεγρεηξεηηθά θαηάγκαηα ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνχ, ηεο σιέλεο ή ηεο θεξθίδαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νζηηθψλ ζέζεσλ ή/θαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ. 10. Σπρφλ αληζνξξνπία καιαθψλ ηζηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππέξκεηξε θζνξά ή/θαη αζηνρία ηνπ εκθπηεχκαηνο. Οη δηεγρεηξεηηθέο θαη νη πξώηκεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: 1) θάηαγκα ηεο βξαρηφληαο, σιέληαο ή θεξθηδηθήο θεθαιήο ή ζξαχζε ηνπ εμαξηήκαηνο, 2) βιάβε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, 3) πξνζσξηλή ή κφληκε λεπξηθή βιάβε, ε νπνία νδεγεί ζε άιγνο ή αηκσδίεο ηνπ πξνζβιεζέληνο άθξνπ,

10 4) αηθλίδηα πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ιφγσ ηεο ρξήζεο νζηηθνχ ηζηκέληνπ, 5) θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο θιεβνζξφκβσζε, πλεπκνληθή εκβνιή ή έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 6) αηκάησκα, 7) θαζπζηεξεκέλε επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο, θαη 8) ελ ησ βάζεη ινίκσμε ηνπ ηξαχκαηνο (πξψηκε ή φςηκε) πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ αθαίξεζε ηεο πξφζζεζεο. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί αξζξνδεζία ηεο εκπιεθφκελεο άξζξσζεο ή αθξσηεξηαζκφο ηνπ άθξνπ. Οη όςηκεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνπλ: 1) νζηηθφ θάηαγκα, σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθήο ηάζεο ή αθνχζηαο δηεγρεηξεηηθήο εμαζζέλεζεο, 2) πεξηαξζξηθή απνηηηάλσζε ή νζηενπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα εκπνδίδεη ή λα κελ εκπνδίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο άξζξσζεο, 3) αλεπαξθέο εχξνο θίλεζεο ιφγσ αθαηάιιειεο επηινγήο ή ηνπνζέηεζεο ησλ εμαξηεκάησλ, πξφζθξνπζεο θαη πεξηαξζξηθήο απνηηηάλσζεο, 4) ε φςηκε ή πξψηκε ραιάξσζε, ε αιιαγή ζηε ζέζε ησλ εμαξηεκάησλ, ε θζνξά θαη ε θάκςε ή ζξαχζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο απνηεινχλ πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Η θιηληθή εκπεηξία ππνδεηθλχεη φηη, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πεξηερφκελα ηεο ελφηεηαο Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο απηνχ ηνπ έλζεηνπ ζπζθεπαζίαο, κπνξείηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηνλ θίλδπλν εκθάληζήο ηνπο. Δπίζεο, 5) έρνπλ αλαθεξζεί νζηηθά θαηάγκαηα, εμάξζξεκα, ππεμάξζξεκα, θακπηηθή ζχζπαζε, ειαηησκέλν εχξνο θίλεζεο ή επηκήθπλζε ή βξάρπλζε ηνπ ζθέινπο ζε ζπλδπαζκφ κε νιηθή αληηθαηάζηαζε αγθψλα. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηαηξό Η απνξξφθεζε νζηνχ είλαη κηα θπζηθή ζπλέπεηα ηεο νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο ιφγσ αιιαγψλ ζηα πξφηππα αλαδηακφξθσζεο ηνπ νζηνχ. Η αλαδηακφξθσζε ηνπ νζηνχ δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ησλ θαηαπνλήζεσλ ιφγσ ηεο εκθχηεπζεο. Σπρφλ ππεξβνιηθή απνξξφθεζε γχξσ απφ ηελ πξφζζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ραιάξσζε θαη αζηνρία ηνπ εκθπηεχκαηνο. Έρεη ζπκθσλεζεί γεληθά φηη ε νζηεφιπζε είλαη ην απνηέιεζκα εληνπηζκέλεο αληίδξαζεο μέλνπ ζψκαηνο, ζε ζσκαηηδηαθά ππνιείκκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηζηκέλην, κέηαιιν, πνιπαηζπιέλην ππεξπςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο θαη θεξακηθφ πιηθφ. ρεηηθά κε απηήλ ηελ αηηηνινγία, έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ηα ζσκαηηδηαθά ππνιείκκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα εμαξηήκαηα κηαο πξφζζεζεο κεηαηνπίδνληαη ζηελ αξζξηθή θνηιφηεηα θαη ηε δηαζχλδεζε νζηνχ-εκθπηεχκαηνο, φπνπ πξνζειθχνπλ καθξνθάγα θαη ελεξγνπνηνχλ ηε θαγνθπηηαξηθή ηνπο δξάζε. Ο βαζκφο πξνζέιθπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο, ηελ θαηαλνκή θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ζσκαηηδηαθψλ ππνιεηκκάησλ (ξπζκφο παξαγσγήο ππνιεηκκάησλ). Η θαγνθπηηαξηθή δξάζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε θπηνθηλψλ θαη ελδνθπηηαξηθψλ κεζνιαβεηψλ (IL-1, 2, PE2), πνπ πξνάγνπλ ηελ απνξξφθεζε νζηνχ απφ ηνπο νζηενθιάζηεο. πλερίδεηαη ε θιηληθή θαη βαζηθή έξεπλα

11 γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο βάζεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηνπο ελδερφκελνπο ηξφπνπο κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπ. Η νζηεφιπζε κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ζπλεπψο ν ηαθηηθφο πεξηνδηθφο αθηηλνγξαθηθφο έιεγρνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηξνπή νπνηαζδήπνηε ζνβαξήο κειινληηθήο επηπινθήο. Η παξνπζία εμειηζζφκελσλ εζηηαθψλ αιινηψζεσλ κπνξεί λα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο πξφζζεζεο. F. ΥΕΘΡΘΜΟ ΚΑΘ ΑΠΟΣΕΘΡΩΗ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ Σα εκθπηεχκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην έλζεην ζπζθεπαζίαο παξέρνληαη ζηείξα ή κε ζηείξα, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο. Σα εκθπηεχκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζε δίζθνπο εξγαιείσλ δελ παξέρνληαη ζηείξα. Σα εκθπηεχκαηα ζε ζηείξα ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί φηη ε ζπζθεπαζία δελ έρεη ππνζηεί δεκηά ή αλνηρζεί. Δάλ έρεη δηαθπβεπηεί ε αθεξαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. Σα εκθπηεχκαηα ζα πξέπεη λα αλνίγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο άζεπηε ηερληθή ρεηξνπξγείνπ. Θα πξέπεη λα αλνίγνληαη κφλν εθφζνλ έρεη θαζνξηζηεί ην θαηάιιειν κέγεζνο. Σν παξφλ πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία ρξήζε κφλνλ. Σα εκθπηεχκαηα δελ πξέπεη λα επαλαπνζηεηξψλνληαη πνηέ κεηά ηελ επαθή κε ηνπο ηζηνχο ή ηα πγξά ηνπ ζψκαηνο. πζθεπέο νη νπνίεο επηζεκαίλνληαη κε ηελ έλδεημε «κφλν γηα κία ρξήζε» δελ πξέπεη πνηέ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ ελδέρεηαη δπλεηηθά λα πξνθαιέζεη ζνβαξή βιάβε ηνπ αζζελνχο. Πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: ζεκαληηθή κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο, επηινίκσμε θαη κφιπλζε. Σα εκθπηεχκαηα πνπ παξέρνληαη κε ζηείξα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο ζπληζηψκελεο παξακέηξνπο ησλ εξγαιείσλ (παξαθάησ). ΔΡΓΑΛΔΙΑ Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία (θαη ηα κε απνζηεηξσκέλα εκθπηεχκαηα) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνζηεηξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: Καζαξηζκόο 1. Απνζπλαξκνινγήζηε φια ηα εμαξηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (εθφζνλ ελδείθλπηαη). 2. Εθπιύλεηε κε θξχν λεξφ βξχζεο γηα λα αθαηξέζεηε ηηο κνιπζκαηηθέο νπζίεο. 3. Εκβαπηίζηε γηα 5 ιεπηά ζε ελδπκηθφ δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 4. Σξίςηε ζρνιαζηηθά κε κία καιαθή βνχξηζα ή/θαη εξγαιείν θαζαξηζκνχ ζσιήλσλ. Ξεπιχλεηε πνιιέο θνξέο ηπρφλ πνιχ ζηελνχο απινχο κε ελδπκηθφ δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κία ζχξηγγα. 5. Εθπιύλεηε κε θξχν λεξφ βξχζεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηφ, ρξεζηκνπνηήζηε κία ζχξηγγα γηα

12 λα μεπιχλεηε πνιιέο θνξέο ηπρφλ πνιχ ζηελνχο απινχο. 6. Εκβαπηίζηε γηα 5 ιεπηά ζε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 7. Σξίςηε ζρνιαζηηθά κε κία καιαθή βνχξηζα ή/θαη εξγαιείν θαζαξηζκνχ ζσιήλσλ, μεπιχλεηε πνιιέο θνξέο ηπρφλ πνιχ ζηελνχο απινχο κε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κία ζχξηγγα. 8. Εθπιύλεηε ζρνιαζηηθά/μεπιχλεηε κε απηνληζκέλν λεξφ / λεξφ αληίζηξνθεο ψζκσζεο. 9. Τπνβάιεηε ζε θαηεξγαζία κε ππεξήρνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά ζε ελδπκηθφ δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 10. Εθπιύλεηε ζρνιαζηηθά/μεπιχλεηε κε απηνληζκέλν λεξφ / λεξφ αληίζηξνθεο ψζκσζεο. 11. ηεγλώζηε κε έλα θαζαξφ, καιαθφ, απνξξνθεηηθφ παλί κίαο ρξήζεο. 12. Επηζεσξήζηε νπηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαζαξφηεηαο. Πξέπεη λα επηζεσξείηε νπηηθά φιεο ηηο νξαηέο επηθάλεηεο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Δάλ είλαη αλαγθαίν, θαζαξίζηε εθ λένπ, έσο φηνπ έρνπλ θαζαξή εκθάληζε. εκείσζε: Οη βνχξηζεο (π.ρ. εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζσιήλσλ) ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ απιψλ. Δληνχηνηο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε κίαο ζχξηγγαο γηα ηελ έθπιπζε ζηελψλ απιψλ, δηακέηξνπ κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 1,04 mm. Απνζηείξσζε Οη ειάρηζηεο ζπληζηψκελεο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο κε αηκφ γηα ηα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα εξγαιεία ηεο Wright (θαη γηα ηα κε ζηείξα εκθπηεχκαηα) είλαη νη εμήο: 1. Σπιίμηε δχν θνξέο ην εμάξηεκα ζε πεξηηχιηγκα CSR, εγθεθξηκέλν απφ ηνλ FDA, ή ζε παξφκνηνπ ηχπνπ, κε πθαζκέλν, πιηθφ πεξηηχιημεο ηαηξηθνχ ηχπνπ. 2. Απνζηεηξψζηε ζε απηφθαπζην ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: Απνζηείξσζε κε αηκό Σχπνο θχθινπ Παξάκεηξνο Διάρηζηε ηηκή ξχζκηζεο Πξνθαηεξγαζία θελνχ Θεξκνθξαζία έθζεζεο 132 C (270 F) Υξφλνο έθζεζεο 4 ιεπηά 132 C (270 F) Υξφλνο ζηεγλψκαηνο 20 ιεπηά 3. Μεηά ηελ απνζηείξσζε, αθαηξέζηε ην εμάξηεκα απφ ην πεξηηχιηγκά ηνπ κε ηε ρξήζε απνδεθηήο ζηείξαο ηερληθήο, ρξεζηκνπνηψληαο γάληηα ρσξίο πνχδξα. Βεβαησζείηε φηη ηα εκθπηεχκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ απφ ηελ εκθχηεπζε. Απνθχγεηε ηελ επαθή κε ζθιεξά αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά. Οη ζπζηάζεηο απηέο ζπκθσλνχλ κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 5 ηνπ πξνηχπνπ AAMI ST79 θαη έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. Λφγσ δηαθνξνπνηήζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη απηέο νη ζπζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ζηεηξφηεηα ζην πεξηβάιινλ ζαο. Δάλ γίλνπλ αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο, ζηα πιηθά πεξηηπιίγκαηνο ή ζηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο.

13 Γηα επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο βι. ην έληππν «Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments» (Καζαξηζκφο θαη ρεηξηζκφο ηαηξηθψλ εξγαιείσλ Wright Medical) ηεο Wright. Απηέο νη ζπζηάζεηο έρνπλ δηαηππσζεί θαη δνθηκαζηεί κε ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ. Λφγσ δηαθνξνπνηήζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη απηέο νη ζπζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ζηεηξφηεηα ζην πεξηβάιινλ ζαο. Δάλ γίλνπλ αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο, ζηα πιηθά πεξηηπιίγκαηνο ή ζηνλ εμνπιηζκφ, πξέπεη λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο. G. ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Όια ηα εκθπηεχκαηα ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαζαξφ, μεξφ πεξηβάιινλ θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειηαθφ θσο θαη ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. ΠΡΟΟΥΗ: Η νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία (ησλ Η.Π.Α.) πεξηνξίδεη ηελ αγνξά, δηαλνκή θαη ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο από ηαηξό, ή θαηόπηλ εληνιήο ηαηξνύ. Σα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα θαηαηεζέληα, απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Wright Medical Technology, Inc ή ρξεζηκνπνηνχληαη θαηφπηλ αδείαο.

ΤΣΗΜΑ ΗΛΩΝ ΑΡΘΡΟΔΕΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ VALOR TM 141906-2

ΤΣΗΜΑ ΗΛΩΝ ΑΡΘΡΟΔΕΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ VALOR TM 141906-2 ΤΣΗΜΑ ΗΛΩΝ ΑΡΘΡΟΔΕΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ VALOR TM 141906-2 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVE EPS ORTHOLOC 144026-0

EVOLVE EPS ORTHOLOC 144026-0 EVOLVE EPS ORTHOLOC 144026-0 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΡΑΜΜΑΤΟΣ G-FORCE PEEK-OPTIMA 144880-0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΡΑΜΜΑΤΟΣ G-FORCE PEEK-OPTIMA 144880-0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΡΑΜΜΑΤΟΣ G-FORCE PEEK-OPTIMA 144880-0 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΝΟΝΣΙΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ HUNTER 127846-6

ΣΔΝΟΝΣΙΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ HUNTER 127846-6 ΣΔΝΟΝΣΙΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ HUNTER 127846-6 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ BIOARCH 150840-0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ BIOARCH 150840-0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ BIOARCH 150840-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΘΕΗ ΠΛΑΣΤΠΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΘΕΗ ΠΛΑΣΤΠΟΔΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΘΕΗ ΠΛΑΣΤΠΟΔΙΑ 140139-1 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΟΣΕΟΤΝΘΕΗ

ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΟΣΕΟΤΝΘΕΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΟΣΕΟΤΝΘΕΗ 150860-0 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ORTHOLOC 3Di ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΥ ΠΟΔΟΣ/ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ 148680-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ORTHOLOC 3Di ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΥ ΠΟΔΟΣ/ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ 148680-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Ελληνικά (el) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ORTHOLOC 3Di ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΥ ΠΟΔΟΣ/ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ 148680-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 150820-0

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 150820-0 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 150820-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ PRO-TOE VO 144939-4. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ PRO-TOE VO 144939-4. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ PRO-TOE VO 144939-4 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα