ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΣΟ ΜΔΛΗ RESIDUES IN HONEY CAUSED BY BEEKEEPING TREATMENTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΣΟ ΜΔΛΗ RESIDUES IN HONEY CAUSED BY BEEKEEPING TREATMENTS"

Transcript

1 1 ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ ΠΑΡΑΗΣΟΚΣΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΣΟ ΜΔΛΗ Καξαδαθείξεο Δκκαλνπήι, Σαλαλάθε Υξπζνύια 1 Μελθίζνγινπ Οπξαλία 2 θαη Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο 1 1 Εργαστήριο Μελισσοκομίας Σηροτρουίας, 2 Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τει , Φαρ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο κειηζζνθόκνο γηα λα πξνζηαηεύζεη ηηο κέιηζζεο θαη ηηο θεξήζξεο ηνπο από ερζξνύο θαη αζζέλεηεο εθαξκόδεη δηάθνξεο νπζίεο κε αθαξενθηόλν δξάζε κέζα ζηελ θπςέιε κε απνηέιεζκα ππνιείκκαηα ησλ νπζηώλ απηώλ λα εκθαλίδνληαη ζην κέιη. Γηεξεπλήζακε ηελ επηβάξπλζε 127 δεηγκάησλ ειιεληθώλ κειηώλ εζνδείαο 2003, κε ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηε θπςέιε (Peizin, Apistan, Μαπξίθ, Αζνπληόι, Folbex VA) θαη άιισλ 109 δεηγκάησλ κε νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απνζήθε γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ θεξεζξώλ όπσο είλαη ην π-δηισξνβελδόιην θαη ην λαθζαιέλην. Η δξαζηηθή νπζία coumaphoο βξέζεθε ζην 50,3% ησλ δεηγκάησλ, ην καιάζεην ζην 10,2%, ην fluvalinate ζην 28,3% θαη ην π-δηρισξνβελδόιην ζην 75,5%. Από ηα επηβαξεκέλα δείγκαηα 5 είραλ ζπγθεληξώζεηο κεγαιύηεξεο από ην κέγηζην όξην θαηαινίπσλ (ΜRL) ησλ 100 κg coumaphos αλά Kg κέιη. Γελ πξνβιέπνληαη MRL γηα ην καιάζεην θαη ην π-δηρισξνβελδόιην. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ ηεο κέιηζζαο από παξαζηηνθηόλεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ θπςέιε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ θαη αζζελεηώλ ησλ κειηζζώλ θαη πξνηείλνληαη ιύζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο. Λέμεηο επξεηεξίαζεο: Μέιη, ππνιείκκαηα, καιάζεην, coumaphos, fluvalinate, π-δηρισξνβελδόιην. RESIDUES IN HONEY CAUSED BY BEEKEEPING TREATMENTS Karazafiris Emmanuel 1, Tananaki Chrysoula 1 Menkissoglou-Spiroudi Urania 2 and Thrasyvoulou Andreas 1 1 Laboratory of Apiculture-Sericulture 2 Pesticide Laboratory Department of Agriculture Aristotle University of Thessaloniki GREECE To examine the current situation of residues in honey that is sold in greek market we bought from supermarket 68 samples (packed-honey) and 59 samples directly from beekeepers (bulk-honey). These samples were analyzed for acaricides used to control Varroa mite. In addition another 109 packed-honeys and bulk-honey were analyzed for paradichlorobenzene (PDCB) and naphalene. Bulk-honey samples were produced in We found that 50,3% of the samples had coumaphos residues, five exceeded MRL (100 κg/kg). Fluvalinate was found in 26 samples (28,3%) at levels between 3,2 and 50,6 ppb and malathion in 10,2 % of the samples at range 4.0 to 27,4 ppb.

2 2 PDCB is found in 75,5% of the bulk honey samples at concentrations that range between 3 and 197,7 ppb. In one case PDCB residues reach 407,8 ppb. In packed honey 62,5% of the samples were found contaminated by PDCB, at the range of 3 to 147,2 κg/kg. Imported honey had mainly naphalene residues. This situation led to extended reports in Greek mass media about carcinogenic substances in honey. After a strong shake up, Greek beekeepers seek alternatives methods to control wax moth. ΔΗΑΓΧΓΖ Η ξύπαλζε ηνπ κειηνύ από θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο κέιηζζαο είλαη πεξηνξηζκέλε (Ester et al, 1972, Ogata & Bevenue, 1973, Morton et al, 1974, Dennis et al., 1981) γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζε βηνινγηθνύο κεραληζκνύο ηνπ ίδηνπ ηνπ κειηζζηνύ. Σπγθεθξηκέλα, όηαλ ε ζπιιέθηξηα κέιηζζα βξεζεί ζε πεξηβάιινλ όπνπ έγηλαλ επεκβάζεηο κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα, είηε ζα πεζάλεη ζηνλ αγξό καθξηά από ηελ θπςέιε είηε ζα επηζηξέςεη ζηε θσιηά ηεο θνπβαιώληαο ηελ επηβαξεκέλε ηξνθή (λέθηαξ, γύξε ή λεξό). Η ζπγθεθξηκέλε όκσο κέιηζζα ζπλήζσο δελ γίλεηαη δεθηή από ηηο άιιεο κέιηζζεο ηεο θπςέιεο ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νζκήο ηεο (Atkins, 1975). Δλώ ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκόο απνηξέπεη ηελ ξύπαλζε ησλ πξντόλησλ ηεο θπςέιεο από ηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, ην κειίζζη είλαη νπζηαζηηθά αλίζρπξν λα αληηκεησπίζεη ηελ «ξύπαλζε» ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ από ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ θπςέιε από ηνλ ίδην κειηζζνθόκν. Τα ζθεπάζκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νξηζκέλεο αζζέλεηεο θαη ερζξνί ησλ κειηζζώλ. Ιδηαίηεξα κεγάιν πξόβιεκα πξνέθπςε ζ νιόθιεξε ηελ επξσπατθή κειηζζνθνκία όηαλ ην άθαξη Varroa desructor (θ. βαξξόα) πξνζέβαιιε ηελ θνηλή κέιηζζα (Apis mellifera L.), πξηλ πεξίπνπ 25 ρξόληα. Η αληηκεηώπηζή ηνπ αθάξενο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε ρεκηθά ζθεπάζκαηα. Η βαξξόα εκθαλίζηεθε ηελ Διιάδα ην (Υθαληίδεο & Θξαζπβνύινπ, 1979) θαη βξήθε ηνπο έιιελεο κειηζζνθόκνπο αλέηνηκνπο. Τα πξώηα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην Μαιάζεην, Αζνπληόι (θνπκαθώο) θαη ην εμεηδηθεπκέλν ζθεύαζκα Folbex-VA (bromopropylate). Αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζθεπάζκαηα Μαπξίθ (fluvalinate), Perizin (θνπκαθώο), BayVarro (flumethin), θαη Apicuard. Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζθεπαζκάησλ απηώλ κέζα ζηελ θπςέιε πξνέθπςε ε αλάγθε παξαθνινύζεζεο ηεο επηβάξπλζεο ησλ πξντόλησλ ηεο κέιηζζαο θαη ε επηθηλδπλόηεηά ηνπο ζηνλ άλζξσπν. Η πξώηε εξγαζία πνπ δεκνζηεύηεθε ζε δηεζλέο πεξηνδηθό γηα ηελ επηβάξπλζε ησλ ειιεληθώλ κειηώλ κε καιάζεην ήηαλ από ηνπο Thrasyvoulou et al, (1985) θαη αθνινύζεζαλ νη εξγαζίεο ησλ Thrasyvoulou & Pappa (1988), Thrasyvoulou and Tselios (1991), Balayannis & Santas, 1992, Balayannis (2001), Menkissoglu et al, (2001a, b), Tsigouri et al, (2001a, b, c) Tsigouri et al, (2003).

3 3 Η πξνζπάαζεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη ζηελ εηζήγεζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ησλ ειιεληθώλ κειηώλ εζνδείαο 2003 ζρεηηθά κε ηελ επηβάξπλζή ηνπο κε ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ κειηζζνθόκν. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Γεηγκαηνιεςία Από ηελ αγνξά Θεζζαινλίθεο θαη Αζήλαο ηνλ Ινύλην ηνπ 2003, αγνξάζηεθαλ 68 ζπζθεπαζκέλα δείγκαηα (ηππνπνηεκέλν κέιη) από δηάθνξα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη 59 από παξαγσγνύο κειηζζνθόκνπο (κε ηππνπνηεκέλν κέιη). Τα δείγκαηα απηά ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαηάςπμε θαη αλαιύζεθαλ 2-3 πεξίπνπ κήλεο κεηά ηελ αγνξά ηνπο. Η αλάιπζε αθνξνύζε ηνλ εληνπηζκό αθαξενθηόλσλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζηελ θπςέιε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αθάξενο βαξξόα. Γελ ήηαλ γλσζην ην ηζηνξηθό ησλ δεηγκάησλ. Παξάιιεια αγνξάζηεθαλ από κειηζζνθόκνπο παξαγσγνύο 150 δείγκαηα ρύκα κειηνύ θαη αλαιύζεθαλ κε ζθνπό θαηά πόζν ήηαλ επηβαξεκέλα κε νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απνζήθε γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ θεξεζξώλ. Υεκηθή αλάιπζε Γηαιύηεο. Αηζαλόιε, Πεηξειατθόο αηζέξαο, Ομηθόο αηζπιεζηέξαο, Ιζννθηάλην θαη H 2 O, όια ηνπ νίθνπ Merck θαη θαηάιιεια γηα αλάιπζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ. Δμνπιηζκόο. Varian SPE-20 Vacuum Manifold, Μηθξνζηήιεο Varian Bond Elute C mg θαη 3 cc, Κνηλό πδαηόινπηξν, Φπγόθεληξνο, Αλαιπηηθόο δπγόο πςειήο αθξίβεηαο (ηξηώλ δεθαδηθώλ), Αέξηα Φξσκαηνγξαθία HP 6890 κε κecd θαη HP-608 ηξηρνεηδή ζηήιε, Απηόκαηνο δεηγκαηνιήπηεο HP Πξνεηνηκαζία Γείγκαηνο. Πέληε γξακκάξηα κειηνύ δπγίδνληαλ κε αθξίβεηα 0,001 γξακκαξίνπ θαη δηαιύνληαλ ζε 10 ml αηζαλόιεο-λεξνύ 1:1. Σηελ ζπλέρεηα ζεξκαίλνληαλ ζε θνηλό πδαηόινπηξν γηα 15 ιεπηά ζηνπο 40 C θαη θπγνθεληξνύληαλ ζηηο 6000 ζηξνθέο αλά ιεπηό γηα 10 ιεπηά. Οη κηθξνζηήιεο Varian Bond Elute C18 ελεξγνπνηνύληαλ κε ηελ δηέιεπζε 3 ml αηζαλόιεο θαη 3 ml λεξνύ. Αθνινύζσο, ην δηάιπκα κειηνύ πεξλνύζε από ηελ κηθξνζηήιε ππό ζηαζεξή πίεζε. Σηελ ζπλέρεηα μεξαίλνληαλ ππό πίεζε γηα 15 ιεπηά θαη αθνινπζνύζε έθινπζε ησλ νπζηώλ κε 2 ml νμηθό αηζπιεζηέξα θαη 2 ml n-εμάλην. Οη δηαιύηεο εμαηκίδνληαλ ππό πίεζε θαη ε αλαγέλλεζε ησλ ππνιεηκκάησλ γηλόηαλ κε 1 ml ηζννθηάλην. πλζήθεο Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο.Οη ζπλζήθεο ηνπ αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ ήηαλ νη αθόινπζεο: Δηζαγσγέαο: Φνύξλνο: Αληρλεπηήο: Πνζόηεηα έγρπζεο: 2κl Temperature: track oven (oven + 3 C) Αξρηθή Θεξκνθξαζία 40 C (0 ιεπηά) 25 C 200 C (1 ιεπηό) 5 C 250 C (14 ιεπηά) κecd Θεξκνθξαζία αληρλεπηή: 300 C

4 4 Φέξνλ Αέξην: Make up Gas: Computer Software: Ήιην: 6 ml/λεπηό Άδσην: 60 ml/ιεπηό HP Chemstation Πξνζδηνξηζκόο αθαξενθηόλσλ κε ηελ αέξηα ρξσκαηνγξαθία. Γπν κl ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο εηζάγνληαλ ζηνλ αέξην ρξσκαηνγξάθν κε ηε βνήζεηα ελόο απηόκαηνπ δεηγκαηνιήπηε HP Ο ηύπνο ηνπ εηζαγσγέα ήηαλ cool on column θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία track oven (δειαδή ήηαλ ζπλερώο 3 C πςειόηεξε από απηήλ ηνπ θνύξλνπ). Η ζηήιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε HP-608 (30m, 0.53id, 0.5 κm film thickness) θαη ν αληρλεπηήο κecd. Ο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ εμσηεξηθνύ πξνηύπνπ θαη νη αλαθηήζεηο γηα ην θάζε αθαξενθηόλν εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Τν όξην αλίρλεπζεο ήηαλ 0,0006mg/Kg θαη ην όξην πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ mg/kg. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ Α. Τπνιείκκαηα αθαξενθηόλσλ νπζηώλ. Σηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ ειιεληθώλ κειηώλ γηα ππνιείκκαηα νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ελαληίνλ ηνπ αθάξενο βαξξόα κέζα ζηελ θπςέιε. Όπσο θαίλεηαη από ηνπο πίλαθεο απηνύο δελ βξέζεθε ζε θαλέλα από ηα 68 ηππνπνηεκέλα θαη 59 κε ηππνπνηεκέλα κέιηα ε νπζία bromopropylate. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη αλακελόκελν εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε νπζία απηή από ηνπο έιιελεο κειηζζνθόκνπο. H δξαζηηθή νπζία coumaphos βξέζεθε ζην 44,1% ησλ ηππνπνηεκέλσλ κειηώλ θαη ζην 57,6% ησλ κε ηππνπνηεκέλσλ. Οη κέγηζηεο ζπγθεληξώζεηο ήζαλ 128,6 κg/kg θαη 352,5 κg/kg αληίζηνηρα. Ο θαλνληζκόο 2377/90 EEC πξνβιέπεη κέγηζηε επηηξεπηή ζπγθέληξσζε ζην κέιη (MRL) 100 κg/kg. Τελ ζπγθέληξσζε απηή μεπέξαζε έλα δείγκα (1,5%) από ηα ηππνπνηεκέλα θαη δύν (3,4%)από ηα κέιηα παξαγσγώλ. Τν καιάζεην βξέζεθε ζην 4,4% ησλ ηππνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ θαη ζην 16,9% ησλ εκπνξηθώλ. Γηα ηελ νπζία απηή δελ έρεη θαζνξηζηεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΜRL, έηζη όια ηα δείγκαηα πνπ βξέζεθαλ κε αληρλεύζηκεο πνζόηεηεο καιαζείνπ (3 ηππνπνηεκέλα θαη 10 παξαγσγώλ) δελ αληαπνθξίλνληαη ζ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θνηλόηεηαο. Τν fluvalinate αληρλεύηεθε ζην 35,3% ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη ζην 20,3% ησλ κειηώλ παξαγσγώλ ζε ζπγθεληξώζεηο πνπ θπκαίλνληαη από 3,2 έσο 50,6 κg/kg. Γηα ηελ νπζία απηή ε Δ.Δ. δελ θαζόξηζε MRL αιιά ζεσξεί όηη κπνξεί λα ππάξρεη ζηηο ζπγθεληξώζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην κέιη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία.

5 5 Πίλαθαο 1. Αλαθηήζεηο αθαξενθηόλσλ ζε κέιη Γξαζηηθή Οπζία Bromopropylate (%) Coumaphos (%) Malathion (%) Tau Fluvalinate (%) Δπίπεδν Η (0,003 mg/kg) Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α AVERAGE 106,8 91,0 81,6 93,6 SD 5,17 7,31 4,56 0,55 RSD 4,84 8,04 5,59 0,59 Δπίπεδν ΗI (0,1 mg/kg) Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α AVERAGE 93,4 98,6 88,2 83,6 SD 1,52 4,16 3,35 2,70 RSD 1,62 4,22 3,79 3,23 Δπίπεδν ΗII (0,5 mg/kg) Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α Δπαλάιεςε α AVERAGE 103,8 106,0 87,0 105,2 SD 3,70 5,15 3,32 4,32 RSD 3,57 4,86 3,81 4,11

6 6 Πίλαθαο 2. Υπνιείκκαηα αθαξενθηόλσλ ζε 68 ειιεληθά κέιηα εκπνξίνπ (ηππνπνηεκέλα)εζνδείαο 2003 Γξαζηηθή νπζία Δπηβαξεκέλα Min-max κg/kg MRL (κg/kg) Αξηζκόο δεηγκ.>mrl bromopropylate coumaphos 30 (44,1%) 3,4-128,6 100,0 1 malathion 3 (4,4%) 4,0-5,1 Μ.Δ. 3 fluvalinate 24 (35,3%) 3,2-28,9 Γ.Α 0 Φσξίο ππνιείκ. 32 (47%) Μ.Δ.=Με εγθεθξηκέλν ζθεύαζκα, Γ.Α.=Γελ απαηηείηαη Πίλαθαο 3. Τπνιείκκαηα αθαξενθηόλσλ ζε 59 ειιεληθά κε ηππνπνηεκέλα κέιηα παξαγσγώλ εζνδείαο 2003 Γξαζηηθή νπζία Δπηβαξεκέλα Min-max κg/kg MRL (κg/kg) Αξηζκόο δεηγκ.>mrl bromopropylate coumaphos 34 (57,6%) 3,4 352,5 100,0 2 malathion 10(16,9%) 4,9-27,4 Μ.Δ. 10 fluvalinate 12(20,3%) 3,2 50,6 Γ.Α 0 Φσξίο ππνιείκ. 16 (27,1%) Σηνλ πίλαθα 4 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο γηα ππνιείκκαηα 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ (PDCB) ζε ειιεληθά θαη ζε εηζαγόκελα κέιηα. Σύκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Bogdanov et. al, 2004) ζπγθεληξώζεηο PDCB έσο 10 κg/kg πηζαλό λα εκθαληζηνύλ ζην κέιη ιόγσ εμσγελνύο επηβάξπλζεο (επηβαξεκέλν θύιιν θεξήζξαο, λεξό, πεξηβάιινλ θ.ά). Σπγθεληξώζεηο κεγαιύηεξεο από 10 κg/kg είλαη ζαθή έλδεημε επηκόιπλζεο ηνπ κειηνύ από ηε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο Κεξνζθσξίλε γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ θεξεζξώλ από ην Λεπηδόπηεξν Galleria mellonela (θ. θεξόζθσξνο). Έλα πνζνζηό 30,7% ησλ δεηγκάησλ από παξαγσγνύο βξέζεθαλ ρσξίο αληρλεύζηκεο πνζόηεηεο PDCB (<3 κg/kg ), πνζνζηό 10,2% κε ζπγθεληξώζεηο έσο 10 κg/kg θαη πνζνζηό 59,2% είραλ PDCB πνπ μεπεξλνύζε ηα 10 κg/kg. Η κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε πνπ βξέζεθε ζε κέιη παξαγσγνύ ήηαλ 418,6 κg/kg. Πίλαθαο 4. Τπνιείκκαηα 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ ζε κέιηα εζνδείαο 2003 PDCB κg/kg Με ηππνπνεκέλα παξαγσγώλ Διιεληθά ηππνπνηεκέλα Δηζαγόκελα ηππνπνηεκέλα <3 15 (30,6%) 7 (17,0%) 18 (100%) (10,2%) 2 (4,8%) (36,7%) 22 (53,6%) (6,1%) 8 (19,5%) (8,1%) 2 (4,8%) (4,0%) 0 >200 2 (4,0%) 0 ύλνιν δεηγ

7 7 Τα ηππνπνηεκέλα ειιεληθά κέιηα εκθαλίδνπλ παξόκνηα εηθόλα. Πνζνζηό 17% βξέζεθε ρσξίο αληρλεύζηκεο πνζόηεηεο PDCB, πνζνζηό 4,8% ήηαλ επηβαξεκέλν έσο 10 κg/kg θαη ην ππόινηπν 78,2% βξέζεθε κε ζπγθεληξώζεηο πνπ μεπεξλνύζαλ ην 10 κg/kg. Η κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε PDCB πνπ βξέζεθε ήηαλ 131,4 κg/kg. Όια ηα εηζαγόκελα κέιηα (18) ήζαλ απαιιαγκέλα από PDCB. Από απηά ηα πέληε πνπ πξνέξρνληαλ από Βνπιγαξία θαη ηξία από Γεξκαλία βξέζεθαλ επηβαξεκέλα κε λαθζαιέλην. Σηελ Βνπιγαξία ρξεζηκνπνηείηαη ην λαθζαιέλην κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε Κεξνζθσξίλε ζηελ Διιάδα. Τν Γεξκαληθό πξντόλ πνπ βξέζεθε επηβαξεκέλν κε λαθζαιέλην πηζαλό λα πξνεξρόηαλ από ηελ Βνπιγαξία. Δίλαη γλσζηό όηη ε ρώξα απηή εηζάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο κειηνύ από άιιεο ρώξεο θαη ην επαλεμάγεη ζαλ Γεξκαληθό πξντόλ. Τα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ απηώλ γλσζηνπνηήζεθαλ ήδε ζηνπο κειηζζνθνκηθνύο θνξείο θαη ζηνπο κειηζζνθόκνπο ηεο ρώξαο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη έληνλε θηλεηηθόηεηα εθ κέξνπο ηνπο θαη αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ αληηκεηώπηζεο ηόζν ηεο βαξξόα όζν θαη ηνπ θεξόζθσξνπ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Atkins E.L., Injury of honey bees by poisoning. Chapter XXII, In The Hive and the Honey Bee. Editors Dadant & sons. Jour. Printing Comp. Carthage, III 740 pp. Balayannis Panos Determination of coumaphos and tau-fluvalinate residues in royal jelly produced under commercial conditions. J. Apicultur. Res. 40(2): Βalayannis P.G., Santas L.A., Dissipation of malathion and fluvalinate residues from honey. Journal of Apicultural research 31(2): (1992) Bogdanov S,, V Kilchermann, K. Pfefferli, Th. Frey, B Roux, P. Wenk and J. Noser, Residues of p-dichlorobenzene in honey and beeswax. J. Apic. Res. In press Dennis W.H., T.R. Kelley, G.R. Morrow and K.J. Langer, Metals in honey produced and marketed in Connecticut. Storrs Agric. Exp. Stat. Res. Prep. 68: 1-8 Ester CB, Menon G.N., Williams H.E. and A.C. Cole Chlorinated hydrocarbon insecticide residues in Tennessee honey and beeswax. Bull. Environm. Contam. & Toxicol. 17 (2) Ogata J.N. & A. Bevenue, Chlorinated pesticide residues in honey. Bull. Environm. Contam. & Toxicol. (3) Morton H., J.O. Moffett, R.D. Martin, Influense of water treated artificially with herbicides in honey bee colonies. Environ. Entomol. 3 (5) : Υθαληίδεο & Θξαζπβνύινπ, 1978 Βαξξνάησζε ε λέα αθαξίαζε ηεο κέιηζζαο θαη ην πξόβιεκα ζηελ κειηζζνθνκία. Γεσηερληθά 78(4):31-41 Thrasyvoulou A, M. Ifantidis, N. Pappas, K. Simmons (1985). Malathion residues in Greek honey. Apidologie 16(1): Thrasyvoulou A.T. & N. Pappas (1988). Contamination of honey and wax with malathion and coumaphos used against the varroa mite, Journal of Apicultural Research 27 (1): pp. Thrasyvoulou A. αnd D. Tsellios (1991) The effectiveness of a single strip of Apistan on controlling Varroa mites in small broodless colonies. Apiacta ΦΦVΙ

8 8 Menkissoglu-Spiroudi U. A.D. Tsigouri, Gr C. Diamantidis and A.T. Thrasyvoulou (2001) Residues in honey and beeswax caused by beekeeping treatments. Fresenius Environmental Bulletin 10(5): Tsigouri A, U. Menkissoglu-Spiroudi & A. Thrasyvoulou (2001) Study of taufluvalinate persistence in honey. Pest Management Sci 57: Tsigouri A., Menkissoglou-Spiroudi U., Thrasyvoulou A., Diamantidis Gr., (2003). Fluvalinate residues in Greek Honey and Beeswax. Apiacta 38 (2003)

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια του ανθρώπου τις τελευταίες δεκαετίες ήταν να μεγιστοποιήσει την ποσότητα παραγωγής γεωργικών προϊόντων αδιαφορώντας

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Τανανάκη Χρυσούλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Τανανάκη Χρυσούλα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης : 5/8/1974 Οικογενειακή Κατάσταση Τόπος Γέννησης Διεύθυνση Εργασίας : Τανανάκη Χρυσούλα : Έγγαμη με ένα τέκνο : Γερμανία : Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE ON PESTICIDES AND RELATIVE ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT

EUROPEAN CONFERENCE ON PESTICIDES AND RELATIVE ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT 1st EUROPEAN CONFERENCE ON PESTICIDES AND RELATIVE ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE ENVIRONMENT 5-8 October 2000 Ioannina, Greece Analytical Techniques Agricultural Products Quality Restoration Techniques

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Aγαπεηνί χλεδξνη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη καο, Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζαο θαισζνξίδσ ζην 2ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

" & " "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", 2010

 &  ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 2010 - " & ". "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", 2010 :. - " & ". "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", 2010 :. ,.,,..,,,.,,,,,.,,. Περίληψη,, (Granular Activated Carbon, GAC)., (COD).,,,,.,.,.,,,. H,

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SCIENCE MEETS PRACTICE

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SCIENCE MEETS PRACTICE 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 3 rd PANHELLENIC SCIENTIFIC CONFERENCE IN APICULTURE Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SCIENCE MEETS PRACTICE ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS 15 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2014 NOVEMBER

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Extract of olive fruit fly males (Diptera: Tephritidae) attract virgin females

Extract of olive fruit fly males (Diptera: Tephritidae) attract virgin females ENTOMOLOGIA HELLENICA 19 (2010): 14-20 Extract of olive fruit fly males (Diptera: Tephritidae) attract virgin females V.G. MAVRAGANIS 1*, N.T. PAPADOPOULOS 2 AND N.A. KOULOUSSIS 3 1 National Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΝΑ Ονοματεπώνυμο: Τόπος Γέννησης: Δομένικο Ελασσόνας, Λάρισα Χρονολογία Γέννησης: 14 Ιουνίου 1964 Διεύθυνση Κατοικίας: Οικ. Πανόραμα, ΤΘ 364, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, 63

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS. Dissertation. Submitted to the. Department of Chemical Engineering. University of Patras

ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS. Dissertation. Submitted to the. Department of Chemical Engineering. University of Patras ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS Dissertation Submitted to the Department of Chemical Engineering University of Patras by MAGDALINI PSICHOUDAKI In Partial Fulfillment of the Requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΝΤΑΝΕΛΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 2251 0 36813, Φαξ 22510 36809 email:

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS 1. Organisational Chart page 1 Preface page 3 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity Report 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla): an emerging weed in cotton and processing tomato in Greece

Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla): an emerging weed in cotton and processing tomato in Greece Hellenic Plant Protection Journal 8: 27-32, 2015 DOI 10.1515/hppj-2015-0005 SHORT COMMUNICATION Wild poinsettia (Euphorbia heterophylla): an emerging weed in cotton and processing tomato in Greece D. Chachalis

Διαβάστε περισσότερα

VOLUNTARY INTAKE OF CRUDE OLIVE CAKE SILAGE BY GROWING EWELAMBS, GOATKIDS AND FRIESIAN HEIFERS

VOLUNTARY INTAKE OF CRUDE OLIVE CAKE SILAGE BY GROWING EWELAMBS, GOATKIDS AND FRIESIAN HEIFERS MISCELLANEOUS REPORTS 75 ISSN 0253-6749 VOLUNTARY INTAKE OF CRUDE OLIVE CAKE SILAGE BY GROWING EWELAMBS, GOATKIDS AND FRIESIAN HEIFERS M. Hadjipanayiotou AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE MINISTRY OF AGRICULTURE,

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969875 e-mail: avanta@upatras.gr http://www.avantarakis.gr ~ΠΑΤΡΑ 2011~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα