Προϋπολογισθείσα ανω τατη δαπάνη (άνευ ΦΠΑ): Ευρω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισθείσα ανω τατη δαπάνη (άνευ ΦΠΑ): 33.210 Ευρω"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τιμ. Βάσσου 10, 11521, Αθήνα, Αττικής Πληροφορίες: Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη Τηλέφωνα/Fax : Αθήνα, 25/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 20/2015 Αριθ. Προκήρυξης: 1 Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: Επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες Σχεδιασμού και Παραγωγής πληροφοριακού & διαφημιστικού υλικού για το έργο με τίτλο Βιοτουρισμός και Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης LEADER Λασιθίου Προϋπολογισθείσα ανω τατη δαπάνη (άνευ ΦΠΑ): Ευρω Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής του πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την περιοχή παρέμβασης LEADER Λασιθίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και προϋπολογισμό Ευρω (άνευ Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη (Μέρος Α Γενικοί Όροι, Μέρος Β Τεχνικές Προδιαγραφές). Μέρος Α, Όροι Διαγωνισμού ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/ Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου, όπως: υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάπτυξη χαρτογραφικών δεδομένων και βάσεων δεδομένων για τον πολιτισμικό και τον φυσικό πλούτο, έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού, ανάπτυξη υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού, πολύ καλή γνώση της αγγλικής. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) με συστημένη επιστολή (η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη έγκαιρης υποβολής) ή ταχυμεταφορέα, το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου 2015 και ω ρα 12:00 στα Γραφεία της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Τιμ. Βάσσου 10, 11521, Αθήνα, Αττικής υπόψη κας Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη. - Στο φάκελο να αναφέρεται ο αριθμός και ο τίτλος της Προκήρυξης.

2 - Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. - Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. - Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει «για τις υπηρεσίες Σχεδιασμού και Παραγωγής του πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες του έργου «Βιοτουρισμός και Ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης LEADER Λασιθίου» - Η τεχνική προσφορά θα απαντά στις απαιτήσεις του Μέρους Β της παρούσας «Τεχνικές Προδιαγραφές», για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. - Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόμενη τιμή. - Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης. - Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. - Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. - Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά, τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως: Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος: i. Για τα Φυσικά Πρόσωπα, Πιστοποιητικό του αντίστοιχου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας στην Εφορία ή υπ.δήλωση της επαγγελματικής ιδιότητας. ii. Για τα Νομικά Πρόσωπα, Καταστατικό ή ΦΕΚ ίδρυσης. iii. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: α. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες: Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδαφίου α της παραγράφου 2 και στην περ. (3) του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή ότι δεν υποχρεούται σε εγγραφή σε Επιμελητήριο. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ. θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων από την Αναθέτουσα Αρχή δικαιολογητικών (απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης) iv. Χαρακτηριστικά και υποδομή του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει:

3 Ταυτότητα του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ορισμός και στοιχεία νομίμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό). Περιγραφή των δραστηριοτήτων του υποψηφίου και περιγραφή της εμπειρίας στα θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου. Περιγραφή του προσωπικού του υποψηφίου και της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο θέματα. Τα αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία πρέπει να προκύπτει η εξειδίκευση, η γνώση, η εμπειρία τους και η κάλυψη των απαιτήσεων του έργου, όπως επίσης και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνοπτική περιγραφή έργων παρόμοιας φύσης που υλοποίησε ο προσφέρων, με παρουσίαση του αντικειμένου, της αμοιβής και του χρονικού διαστήματος παροχής των υπηρεσιών, καθώς και ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας των αποδεκτών φορέων, σε πίνακα που θα έχει την ακόλουθη μορφή: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) % Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών), όλα τα αναφερόμενα στο παρόν σημείο της προκήρυξης πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα υποβάλλονται για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συμπληρώσεις ή αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού. Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του Αναδόχου έργου. Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει διαδικαστικά τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: - Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου και περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου Ανάδοχου θα πρέπει να εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους της προκήρυξης. Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, (καθαρά ποσά και ποσά με ΦΠΑ). Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά την υλοποίηση του έργου. Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή για την παροχή από πλευράς αναδόχου συνεχούς υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου. Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει τις μετακινήσεις του όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 - Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριω ν χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρω ( ) άνευ Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί και το ανω τατο όριο για την υποβολή προσφορω ν. Ενέργειες 1 Συγγραφή και έρευνα κειμένων βιοτουριστικού οδηγού (συμπεριλαμβάνεται φωτογράφηση) 2 Γραφιστική επιμέλεια βιοτουριστικού οδηγού (256 σελίδες, στην ελληνική και αγγλική) σε μορφή ebook 3 Συγγραφή και επιμέλεια του οδηγού, των κειμένων του τρίπτυχου θεματικού φυλλαδίου, των κειμένων του χάρτη, των 5 άρθρων και των 2 δελτίων τύπου στην αγγλική γλώσσα 4 Σχεδιασμός και επιμέλεια χάρτη της περιοχής 5 Εκτύπωση χάρτη της περιοχής (1.000 αντίτυπα, διπλωμένος 12.5*25 εκ., 2 όψεων, τετραχρωμία μπρος - πίσω, χαρτί αδιαβροχοποιημένο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) 6 Σχεδιασμός και επιμέλεια τρίπτυχου θεματικού φυλλαδίου και πόστερ 7 Εκτύπωση θεματικού τρίπτυχου φυλλαδίου σε 100 τεμάχια 8 Εκτύπωση Α1 πόστερ * 10 τεμάχια 1. Συγγραφή και έρευνα κειμένων βιοτουριστικού οδηγού Ο οδηγός θα είναι περίπου 256 σελίδες δίγλωσσος ελληνικά και αγγλικά. Ο Βιοτουριστικός Οδηγός θα έχει θέμα την περιοχή και τα φυσικά και πολιτιστικά της μνημεία που έχουν ενδιαφέρον επισκεψιμότητας. Θα αναδεικνύει ειδικότερα τον Πολιτισμό και την Φύση της ΠΕ Λασιθίου. Επίσης θα παρουσιάζονται δράσεις εναλλακτικού θεματικού τουρισμού και κοινωνικής εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες περιήγησης και συμμετοχής σε δρώμενα του τόπου. Παράλληλα θα καταγράφεται η τοπική ιστορία της περιοχής σε συνδυασμό με την ανάδειξη του λαογραφικού υλικού της. 2. Συγγραφή και επιμέλεια των κειμένων του προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα 3. Σχεδιασμός & Επιμέλεια θεματικού χάρτη της περιοχής παρέμβασης Η δημιουργία του έντυπου χάρτη όπου θα αναφέρονται τα φυσικά, πολιτιστικά μνημεία και γενικές πληροφορίες της περιοχής παρέμβασης LEADER (διαδρομές κ.λ.π.) που έχουν ενδιαφέρον στην ΠΕ Λασιθίου. Ο χάρτης θα διανεμηθεί σε επισκέπτες, ταξιδιωτικά πρακτορεία τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής παρέμβασης LEADER (Τουριστικές εκθέσεις, ημερίδες, διαφημιστικές εταιρείες, ΕΟΤ). Ο χάρτης θα είναι δίγλωσσος, στη αγγλική και ελληνική γλώσσα. 4. Εκτύπωση χάρτη της περιοχής αντίτυπα, 2 όψεων, τετραχρωμία μπρος πίσω,χαρτί αδιαβροχοποιημένο, Ελληνική και Αγγλική ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης με την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής και έως την λήξη του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιστημονικού υπεύθυνου, ο Δικαιούχος οφείλει να έχει παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. Στα ενδιάμεσα στάδια, ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής για την πορεία του έργου καθώς και να συμμετέχει στις συναντήσεις της Ομάδας Έργου.

5 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου. - Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή. - Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη από 5%. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και ώρας κατάθεσης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, Τιμ. Βάσσου 10, 11521, Αθήνα, Αττικής. - Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με από 23/06/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, σύμφωνα με τα παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συμφωνία της προσφοράς με τις προδιαγραφές της προκήρυξης ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 50% Κατανόηση αντικειμένου, τρόπος προσέγγισης και 25% Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 25% ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το 100 Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το 100 Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το 100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα τωv σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

6 προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από όρους της προκήρυξης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη προκήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη τωv προσφορών. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού. - Μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραβρίσκεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συναντήσεις αλληλοενημέρωσης και δυνατότητα αναγκαίων ενεργειών (παρατηρήσεις, διευκρινίσεις, συμπληρωματικά στοιχεία κλπ.) που σχετίζονται με το έργο του, όποτε καλείται από την «Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής», στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Τυχόν έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τον ανάδοχο. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλα τα παραδοτέα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μέρους Β της παρούσας και τυχόν τροποποίηση του. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα συνοδευμένα από έγγραφο υποβολής. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - Η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή στον «Ανάδοχο», ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του λογαριασμού του έργου, μετά από την έκδοση των νομίμων δικαιολογητικών τόσο από την πλευρά του Αναδόχου όσο και από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. - Τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις πλέον της συμφωνηθείσας τιμής βαρύνουν τον ανάδοχο. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της Παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων στην Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ: κα. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη. Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο πίνακα ανακοινώσεων της οργάνωσης είναι η 25η Ιουνίου Η περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr). Αθήνα 25/06/2015 Η Πρόεδρος Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 39121 : « ) : : : : Fax: E mail: ( 8. 4. 1599/1986) (1) :

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 39121 : « ) : : : : Fax: E mail: ( 8. 4. 1599/1986) (1) : ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 39121 ( 8.1599/1986) ( 8. 4. 1599/1986) «(.....)» :. :.. *. *.. :. :*. * (1) : : : : : Fax: E mail: *. / (2) ( ) :. : : : : :. : : Fax: E mail: 39122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions on Stone

Inscriptions on Stone . chapter nine. Inscriptions on Stone Charles Crowther Introduction The rescue excavations at Zeugma 1 carried out in summer 2000 across Trenches 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, and 19 in Area

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα