Κεφάλαιο 28. Πολυπρακτορικά Συστήµατα. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 28. Πολυπρακτορικά Συστήµατα. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η."

Transcript

1 Κεφάλαιο 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge 2002] Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

2 Πολυπρακτορικά Συστήµατα Σύνολο από πράκτορες που δρουν µαζί για να επιλύσουν προβλήµατα που είναι πέρα των δυνατοτήτων και της γνώσης ενός µόνο πράκτορα. Αποτελούν βασικό τοµέα της Κατανεµηµένης ΤΝ Ένα τέτοιο σύστηµα στοχεύει στην: Επίλυση προβληµάτων που είναι πολύ πολύπλοκα για να επιλυθούν αποδοτικά από ένα µόνο πράκτορα Επίλυση προβληµάτων τα οποία είναι από τη φύση τους κατανεµηµένα ιασύνδεση και λειτουργία ήδη υπαρχόντων συστηµάτων (legacy systems). Κύριο χαρακτηριστικό των συνεργαζόµενων πρακτόρων: Συντονισµός (Coordination) "O συντονισµός είναι η ιδιότητα ενός συστήµατος πρακτόρων να φέρουν εις πέρας ενέργειες µέσα σε ένα κοινό περιβάλλον" ύο τρόποι συντονισµού: ιαπραγµάτευση-negotiation Συνεργασία-Cooperation Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 2

3 Άλλα Χαρακτηριστικά Κανένας πράκτορας δεν έχει πλήρη πληροφορία. εν υπάρχει κεντρικός έλεγχος στο σύστηµα. Τα δεδοµένα είναι κατανεµηµένα. Οι υπολογισµοί γίνονται µε ασύγχρονο τρόπο. Κρίσιµα σηµεία στη σχεδίαση και υλοποίηση Επικοινωνία πρακτόρων Ποιες γλώσσες και πρωτόκολλα θα χρησιµοποιηθούν. Πότε αυτοί επικοινωνούν και τι πληροφορία ανταλλάσσουν. Με ποιους άλλους πράκτορες επικοινωνούν και ποιο είναι το επιπλέον κόστος. Αλληλεπίδραση πρακτόρων Τυποποίηση, περιγραφή, διαµοιρασµός του προβλήµατος και σύνθεση λύσεων, σε µία οµάδα νοηµόνων πρακτόρων. Τρόπος συµβιβασµού διαφορετικών απόψεων από πράκτορες, αντιµετώπιση ενδεχόµενων συγκρουόµενων προθέσεων τους και τρόπος διαχείρισης περιορισµένων πόρων. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 3

4 Επικοινωνία. Το σηµαντικότερο και πιο κρίσιµο σηµείο στην ανάπτυξη συστηµάτων. Απαιτεί την ύπαρξη τριών διαφορετικών επιπέδων. Το κατώτερο επίπεδο (τρόπος διασύνδεσης). Το µεσαίο επίπεδο (σύνταξη και τη µορφή των µηνυµάτων) Το ανώτερο επίπεδο (σηµασιολογία) Μοντέλα ιασύνδεσης Συστήµατα µαυροπίνακα (blackboard systems) Συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων (message passing systems). Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 4

5 Συστήµατα Μαυροπίνακα (Blackboard) Κοινός χώρος εργασίας για όλους τους πράκτορες του συστήµατος Προσπελάσιµος από όλους τους πράκτορες που συµµετέχουν στο σύστηµα. Ανταλλαγή αποτελεσµάτων ή διαµοιρασµός εργασιών. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 5

6 Συστήµατα Ανταλλαγής Μηνυµάτων (1/2) Ανταλλαγή πληροφορίας και συνεργασία µέσω µηνυµάτων Αποστολή µηνυµάτων βάσει συγκεκριµένων γλωσσών υψηλού επιπέδου. Επιτρέπουν την υλοποίηση πολύπλοκων µοντέλων συνεργασίας µεταξύ των πρακτόρων Προσφέρουν µεγαλύτερη ευελιξία στην ανταλλαγή πληροφοριών από ότι τα συστήµατα µαυροπίνακα. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 6

7 Σύγχρονος Ασύγχρονος Συστήµατα Ανταλλαγής Μηνυµάτων (2/2) Tύπος Eπικοινωνίας (Communication Type) Βαθµός Επικοινωνίας (Cardinality) Ο αριθµός των αποστολέων και αποδεκτών σε µια ανταλλαγή πληροφορίας. 1 προς 1 1 προς Ν Ν προς Ν Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 7

8 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Communication Protocols Όποιο και αν είναι το µοντέλο διασύνδεσης που υιοθετεί ένα πολυπρακτορικό σύστηµα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δύο πρωτοκόλλων: Πρωτόκολλο επικοινωνίας (communication protocol) Πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης (interaction protocol) Καθορίζουν: τύπο και µορφή των µηνυµάτων σηµασιολογία των µηνυµάτων τρόπο διασύνδεσης των µηνυµάτων KQML (Knowledge and Query Manipulation Language) Γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων (Agent Communication Languages). Βασίζεται στη θεωρία πράξεων λόγου (speech acts -Austin 1962) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 8

9 Θεωρία Πράξεων Λόγου (Speech Acts) Τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται: Αποτελούν ουσιαστικά πράξεις/ενέργειες Μπορούν να εξεταστούν από τρεις σκοπιές: τη σύνταξη του µηνύµατος (locution), τον τύπο του µηνύµατος, δηλαδή αν είναι ενηµέρωση, προειδοποίηση ή αίτηµα (illocution) το αποτέλεσµα του µηνύµατος στον παραλήπτη (perlocution). Οι τύποι των µηνυµάτων κατηγοριοποιούνται χρησιµοποιώντας δηλώσεις. Κατηγορία Επεξήγηση Παραδείγµατα Assertives ηλώσεις κάποιου γεγονότος, στις οποίες ο οµιλητής δεσµεύεται στην αλήθεια τους. Directives Πράξεις τις οποίες απευθύνει ο οµιλητής παρακαλώ, προστάζω στον ακροατή µε σκοπό ο τελευταίος να (begging, ordering) κάνει µια ενέργεια. Commisives Declaratives Expressives εσµεύσεις του οµιλητή για κάποια µελλοντική ενέργεια ηλώσεις γεγονότων που κάνουν αληθές το γεγονός Εκδηλώσεις συναισθηµάτων του οµιλητή πληροφορώ, υποθέτω, επιµένω (informing, hypothesizing, insisting) υπόσχοµαι, αναλαµβάνω (promising, undertaking) κηρύσσω πόλεµο, παντρεύοµαι (declaring war, marrying) ευχαριστώ, καλωσορίζω (thanking, wellcoming) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 9

10 Ρόλος των ηλώσεων στην Σηµασιολογία του Μηνύµατος Η κατηγοριοποίηση βοηθά στο να είναι ξεκάθαρη η πρόθεση (τύπος) του µηνύµατος. Για παράδειγµα, έστω ένα µήνυµα: "work(complete)". Οι πιθανές ερµηνείες του µηνύµατος βάσει του τύπου είναι: ήλωση Περιεχόµενο Ερµηνεία requesting work(complete) Αίτηση για την ολοκλήρωση της εργασίας informing work(complete) Πληροφόρηση ότι η εργασία έχει ολοκληρωθεί promising work(complete) Υπόσχεση για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η ύπαρξη του τύπου Περιορίζει σηµαντικά το εύρος των ερµηνειών. Καθορίζει επίσης σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσει ο πράκτορας. Η πλήρης κατανόηση του µηνύµατος απαιτεί και ορισµό της σηµασιολογίας του περιεχοµένου του. Τόσο η KQML όσο και η FIPA ACL ορίζουν στην σύνταξη τους τον τύπο του µηνύµατος. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 10

11 Το Πρωτόκολλο KQML Τρία διαφορετικά επίπεδα. Το επίπεδο περιεχοµένου (content layer) Το επίπεδο µηνύµατος (message layer) Το επίπεδο επικοινωνίας (communication layer). Τα µηνύµατα στο KQML έχουν την ακόλουθη µορφή: (<performative> :sender <ο αποστολέας> :receiver <ο παραλήπτης> :language <η γλώσσα στην οποία έχει κωδικοποιηθεί το περιεχόµενο> :ontology <η οντολογία είναι το λεξιλόγιο το οποίο πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να γίνει κατανοητό το µήνυµα> :content <το περιεχόµενο του µηνύµατος> ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 11

12 Κατηγορίες ηλώσεων (performative) στην KQML Χαρακτηρίζουν τον τύπο του µεταδιδόµενου µηνύµατος Κατηγορία ηλώσεων Βασική Ερώτηση (Basic Query) Ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων (Multi-response query) Απάντηση (Response): Γενική Πληροφόρηση (Generic Informational) Γεννήτρια (Generator): Ορισµός Ικανοτήτων (Capability Definition) ικτύωση (Networking) ιαθέσιµες ηλώσεις evaluate, ask-if, ask-about, ask-one, ask-all stream-about, stream-all, eos reply, sorry tell, achieve, cancel, untell, unachieved standby, ready, next, rest, discard, generator advertise, subscribe, monitor, import, export register, unregister, forward, broadcast, route Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 12

13 Τα πεδία language και ontology Το πεδίο language δηλώνει τη γλώσσα στην οποία έχει κωδικοποιηθεί το µήνυµα. Για παράδειγµα PROLOG, LISP, SQL,... Ανάπτυξη µιας γλώσσας η οποία θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των πρακτόρων. Γλώσσα KIF (Knowledge Interchange Format) Το πεδίο ontology καθορίζει το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται Βοηθά στο να αποδίδονται στις λέξεις η ίδια σηµασία. Για παράδειγµα, η λέξη ποντίκι. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 13

14 Παράδειγµα Μηνύµατος KQML Μήνυµα-ερώτηση για την τιµή της µετοχής της εταιρίας ΙBM στο χρηµατιστήριο. Ο πράκτορας που ρωτά ονοµάζεται stock-client Ο πράκτορας που απαντά stock-server Η γλώσσα στην οποία είναι κωδικοποιηµένο το µήνυµα είναι η Prolog, Το λεξιλόγιο (ontology) που θα χρησιµοποιηθεί αφορά το χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης (NYSE-TICKS) (ask :sender stock-client :receiver stock-server :language standard Prolog :ontology NYSE-TICKS :content price("ibm", Price) ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 14

15 Παραδείγµα Άµεσης Επικοινωνίας (tell :sender AgentA :receiver AgentB :language Prolog :ontology path-finding :content obstacle_at(rooma, (5,5) ) ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 15

16 Παράδειγµα Έµµεσης Επικοινωνίας (forward :from AgentA :to AgentC :sender AgentA :receiver AgentB :language KQML :ontology KQMLontology :content (tell :sender AgentA :receiver AgentC :language Prolog :ontology path-finding :content obstacle_at(rooma, (5,5)) ) ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 16

17 Παράδειγµα ήλωσης Ικανότητας (advertise :sender AgentA :receiver Supervisor :language KQML :ontology KQML- ontology :content (ask-one :sender Supervisor :receiver AgentA :in-reply-to message1 :language Prolog :ontology path-finding :content goid(agenta, IS, FS, Route) ) ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 17

18 Μήνυµα για Αναζήτηση ιαδροµής (ask-one :sender Supervisor :receiver AgentA :in-reply-to message1 :reply-with message2 :language Prolog :ontology path-finding :content goid(agenta, (3,3), (5,5), Route) ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 18

19 Μήνυµα Αποτελεσµάτων της ιαδροµής (tell :sender AgentA :receiver Supervisor :in-reply-to message2 :language Prolog :ontology path-finding :content [(3,3), (3,4), (4,4), (4,5), (5,5)] ) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 19

20 Aρχιτεκτονική Πράκτορα µε το πρωτόκολλο KQML Aπαιτείται η ύπαρξη δύο στοιχείων (components): ιεπαφής (interface) ανάµεσα στην KQML και στη γλώσσα συστήµατος του πράκτορα ροµολογητή (router) ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση όλων των χαµηλού επιπέδου λειτουργιών επικοινωνίας. Ο τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των πρακτόρων είναι ένα από τα πιο ενεργά ερευνητικά πεδία. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 20

21 Επιτυχία και Κριτική της KQML Η γλώσσα KQML αποτέλεσε την πρώτη επιτυχηµένη προσπάθεια Έτυχε ευρείας αποδοχής. Υπάρχει πληθώρα συστηµάτων τα οποία χρησιµοποίησαν την KQML. Η κύρια κριτική στην KQML Οι δηλώσεις της γλώσσας (performatives) δεν είχαν σαφώς καθορισµένη σηµασιολογία. Το σύνολο των δηλώσεων της γλώσσας είναι ανοικτό. Το πρόβληµα ορισµού της σηµασιολογίας της KQML αντιµετωπίστηκε σε ένα βαθµό από µερικούς ερευνητές Η αρχική έλλειψη αυστηρά καθορισµένης σηµασιολογίας οδήγησε στην FIPA ACL. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 21

22 Η γλώσσα επικοινωνίας FIPA ACL Η FIPA ACL παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε την KQML. Ακολουθεί παρόµοια µορφή µηνυµάτων. Χρησιµοποιεί δηλώσεις για τον καθορισµό της επικοινωνιακής πράξης του κάθε µηνύµατος. Υπάρχει πλήρης απουσία καθορισµού της γλώσσας στην οποία εκφράζεται το περιεχόµενο του µηνύµατος. Η FIPA ACL παρέχει: (inform :sender agenti :receiver agentj :content "direction(west, speed(34))" :language Prolog) ένα κλειστό σύνολο είκοσι δύο επικοινωνιακών πράξεων /δηλώσεων οι δηλώσεις έχουν σαφή αυστηρά καθορισµένη σηµασιολογία. Κατηγορία Μετάδοση Πληροφορίας (Information passing) Αίτηση για Πληροφορία (Requesting information) ιαπραγµάτευση (Negotiation) Εκτέλεση Ενεργειών (Action performing) Μηνύµατα Λάθους (Error handling) Επικοινωνιακή Πράξη (communicative act) confirm, disconfirm, inform, inform-if, inform-ref query-if, query-ref, subscribe accept-proposal, cfp, propose, reject-proposal agree, cancel, refuse, request, request-when, request-whenever failure, not-understood Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 22

23 Σηµασιολογία FIPA ACL Η σηµασιολογία των δηλώσεων της γλώσσας ορίζεται χρησιµοποιώντας την γλώσσα SL. Για κάθε επικοινωνιακή πράξη ορίζονται χρησιµοποιώντας τύπους της SL Ποιες είναι οι προϋποθέσεις (feasibility conditions - FP) Ποιο είναι το αναµενόµενο αποτέλεσµα (rational effect - RE). Για παράδειγµα για την επικοινωνιακή πράξη inform (πληροφορώ), οι προϋποθέσεις είναι (περιεχόµενο µηνύµατος πρόταση φ): να πιστεύει ότι η πρόταση φ είναι αληθής. να έχει την πρόθεση ο παραλήπτης να αποκτήσει την πεποίθηση ότι η φ είναι αληθής. να µην πιστεύει ότι ο παραλήπτης έχει κάποια γνώση για την φ. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 23

24 Εκφράζοντας σηµασιολογία σε SL Θεωρώντας ότι i είναι ο αποστολέας του µηνύµατος j είναι ο παραλήπτης, B i φ και B j φ σηµαίνουν ότι οι πράκτορες i και j πιστεύουν αντίστοιχα τη φ ως αληθή. Bif j φ σηµαίνει ότι ο πράκτορας j είτε πιστεύει την φ είτε την άρνηση της, δηλαδή Bif j φ B j φ B j φ. Uif j φ σηµαίνει ότι ο πράκτορας έχει αβέβαιη γνώση για την αλήθεια της φ, δηλαδή Uif j φ U j φ U j φ. Ο τύπος της γλώσσα SL που εκφράζει τα παραπάνω είναι ο ακόλουθος. <i, INFORM (j, φ )> FP: B i φ B i (Bif j φ Uif j φ) RE: B j φ Το πρότυπο ορίζει µε αρκετή αυστηρότητα την χρήση κάθε επικοινωνιακής πράξης. Πώς θα επαληθευτεί ότι ο πράκτορας ακολουθεί την συγκεκριµένη σηµασιολογία (conformance testing); Η γλώσσα SL µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κωδικοποίηση περιεχοµένου του µηνύµατος. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 24

25 Πρωτόκολλα Αλληλεπίδρασης ίνουν τη δυνατότητα στους πράκτορες να ανταλλάσσουν ακολουθίες µηνυµάτων, (συζητήσεις - conversations). Συντονισµός Ο συντονισµός στα πολυπρακτορικά συστήµατα είναι η διαδικασία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η λογικά συνεπής λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος. Είναι απαραίτητη για: Την αποφυγή καταστάσεων χάους. Την ικανοποίηση καθολικών περιορισµών. Την εκµετάλλευση κατανεµηµένης εµπειρογνωµοσύνης. Την αύξηση της αποδοτικότητας. Ο συντονισµός µεταξύ πρακτόρων: µε κοινό στόχο αναφέρεται ως συνεργασία (cooperation), µε αλληλοσυγκρουόµενους προσωπικούς στόχους ως διαπραγµάτευση (negotiation) ή ανταγωνισµός (competition). Κοινό χαρακτηριστικό: απαιτείται η εξασφάλιση της λογικά συνεπούς λειτουργίας του συστήµατος. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 25

26 Κεντρικός Ρόλος εσµεύσεων και Συµβάσεων Συντονισµός: Σύνολο δεσµεύσεων (commitments) και συµβάσεων (convention). εσµεύσεις: αναλήψεις εργασιών από ένα πράκτορα ως "υπόσχεση" προς κάποιον άλλο. ανάληψη µιας εργασίας από µια οµάδα πρακτόρων (joint commitments). Συµβάσεις: τρόπος διαχείρισης και εποπτείας των δεσµεύσεων. Υπόθεση του "κεντρικού ρόλου των δεσµεύσεων και συµβάσεων" (centrality of commitments and conventions hypothesis) N. Jennings: "όλοι οι µηχανισµοί συντονισµού µπορούν να αναχθούν σε (κοινές) δεσµεύσεις και τις αντίστοιχες τους (κοινωνικές) συµβάσεις". Κατηγορίες Τεχνικών Κατηγορίες τεχνικών για το συντονισµό µεταξύ των πρακτόρων Τεχνικές βασισµένες στην οργάνωση (organizational structure) Τεχνικές σύναψης συµβολαίων (contracting net) Τεχνικές πολυπρακτορικού σχεδιασµού (multiagent planning) Τεχνικές διαπραγµάτευσης (negotiation) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 26

27 Τεχνικές Βασισµένες στην Οργάνωση Προϋποθέτουν µια οργανωτική δοµή των πρακτόρων. Κάθε πράκτορας έχει: Συγκεκριµένο ρόλο Υπευθυνότητες Ικανότητες. Αρχιτεκτονική κατανοµής εργασίας (master-slave) η οποία µπορεί να υλοποιηθεί µε τους ακόλουθους δύο τρόπους: Ένας κεντρικός πράκτορας αναλαµβάνει το χωρισµό του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα Μέσω ενός συστήµατος µαυροπίνακα. Συντονισµός µεταξύ των πρακτόρων επιτυγχάνεται είτε: µέσω ενός πράκτορα (scheduling agent) ή έχοντας καθορίσει σαφώς ποιες είναι οι αρµοδιότητες του κάθε πράκτορα Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 27

28 Τεχνικές Σύναψης Συµβολαίων ηµιουργία ενός δικτύου σύναψης συµβολαίων (contract net). Στο µοντέλο αυτό κάθε πράκτορας µπορεί να αναλάβει δύο ρόλους: διαχειριστής (manager) εργολάβος (contractor) O ιαχειριστής Χωρίζει το πρόβληµα σε υποπροβλήµατα. Αναλαµβάνει να τα αναθέσει στους εργολάβους (contractors). Επιβλέπει την πορεία της λύσης Ο Εργολάβος Αναλαµβάνει να λύσει ένα υποπρόβληµα. Οι εργολάβοι µπορούν να χωρίσουν το υποπρόβληµα σε περισσότερα υποπροβλήµατα και να το αναθέσουν σε άλλους. Κάθε πράκτορας µπορεί να είναι ταυτόχρονα διαχειριστής και εργολάβος. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 28

29 ιαδικασία Ανάθεσης Η διαδικασία ανάθεσης των υποπροβληµάτων περιλαµβάνει: Τη δηµοσιοποίηση τους (announcement). Αξιολόγηση από τους αποδέκτες των δηµοσιοποιήσεων των υποπροβληµάτων Αποστολή από τους αποδέκτες στο διαχειριστή προσφορών (bids) ή απορρίψεων (declination) Συλλογή από τον διαχειριστή των προσφορών (bids) Αξιολόγηση των προσφορών Κατάλληλες αναθέσεις (awards). Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 29

30 Από την πλευρά του διαχειριστή Ανάθεση προβληµάτων (1/2) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 30

31 Ανάθεση προβληµάτων (2/2) Αποδοχή (α) και απόρριψη (β) µιας δηµοσιοποίησης από ένα πράκτορα. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 31

32 Σύναψη Συµβολαίων σε FIPA ACL Η τεχνική ανάθεσης συµβολαίων αποτελεί ίσως το πλέον διαδεδοµένο πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης πρακτόρων για διαµοιρασµό προβληµάτων. Προδιαγραφές του πρωτοκόλλου χρησιµοποιώντας στην γλώσσα FIPA ACL. Fipa-ContractNet-Protocol Initiator i 2 n j=n-i cfp refuse propose reject-proposal Participant m k 2 j accept-proposal I=j-k failure inform-done:inform inform-result:inform Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 32

33 Πολυπρακτορικός Σχεδιασµός Οι πράκτορες συντάσσουν ένα πλάνο ενεργειών, βάσει του οποίου θα επιλύσουν το πρόβληµα. ύο τύποι πολυπρακτορικού σχεδιασµού: Κεντρικός πολυπρακτορικός σχεδιασµός Κατανεµηµένος πολυπρακτορικός σχεδιασµός ιαπραγµάτευση Η διαπραγµάτευση (negotiation) αφορά το πώς πράκτορες µε προσωπικούς, πιθανά αλληλοσυγκρουόµενους/ανταγωνιστικούς στόχους θα φτάσουν σε κοινά ωφέλιµες συµφωνίες. Μεγάλος αριθµός µεθόδων για διαπραγµάτευση: Μέθοδοι που βασίζονται στη θεωρία παιχνιδιών (game theory based negotiation), Μέθοδοι που βασίζονται σε δηµιουργία πλάνων Μέθοδοι που βασίζονται στην κατανεµηµένη ικανοποίηση περιορισµών (distributed constraint satisfaction). Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 33

34 Πρωτόκολλα πλειστηριασµού Οι πλειστηριασµοί (auctions) αποτελούν πρωτόκολλα µέσω των οποίων διακινούνται αγαθά. Στόχος: Καθορισµός τιµής αγαθού και σε ποιον πράκτορα θα διατεθεί. Σε ένα πλειστηριασµό υπάρχουν δύο εµπλεκόµενα µέρη: ο εκπλειστηριαστής (auctioneer) οι πλειοδότες (bidders). Οι πλειοδότες κάνουν µια ή περισσότερες προσφορές (bids) και το αγαθό διατίθεται στον πράκτορα που έδωσε την µεγαλύτερη προσφορά. Οι µηχανισµοί µε τους οποίους καθορίζεται ο τελικός πλειοδότης διαφέρουν στα ακόλουθα σηµεία: Αν οι προσφορές είναι ανοικτές (open cry) ή κλειστές (sealed bid) Αν γίνεται µόνο ένας κύκλος προσφορών (one shot) ή περισσότεροι. Η τιµή των προσφορών σε κάθε κύκλο µπορεί να αυξάνεται (ascending) ή να µειώνεται (descending). Ο τρόπος µε τον οποίο καθορίζεται η τελική τιµή του αγαθού. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 34

35 Είδη Πλειστηριασµών Υπάρχουν τέσσερα είδη πλειστηριασµών: Πλειστηριασµοί κλειστών προσφορών ενός κύκλου (one shot sealed bid auctions), Πλειστηριασµοί Αγγλικού τύπου (English auctions), Πλειστηριασµοί Ολλανδικού τύπου (Dutch Auctions) Πλειστηριασµοί Vickrey (Vickrey auctions). Πλειστηριασµοί κλειστών προσφορών ενός κύκλου. Αποτελούν την απλούστερη µορφή πλειστηριασµών. Κλειστές προσφορές. Ένας κύκλος Το αγαθό διατίθεται στον πράκτορα µε τη µέγιστη προσφορά στην τιµή που προσέφερε. Πλειστηριασµοί Αγγλικού τύπου Ανοικτές προσφορές Περισσότερουι κύκλοι. Οι προσφορές ξεκινούν από µια χαµηλή τιµή και αυξάνονται. Κάποια στιγµή οι προσφορές σταµατούν. Ο νικητής του πλειστηριασµού: εκείνος µε την µεγαλύτερη προσφορά και καλείται να καταβάλλει το αντίστοιχο τίµηµα που προσέφερε. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 35

36 Είδη Πλειστηριασµών Πλειστηριασµοί Ολλανδικού τύπου Παρόµοιοι µε τους πλειστηριασµούς Αγγλικού τύπου. ιαφορά: ο εκπλειστηριαστής ξεκινά την διαδικασία από µια αρκετά υψηλή τιµή. Σε περίπτωση κανένας από τους πλειοδότες δεν προχωρήσει σε προσφορά, τότε ο εκπλειστηριαστής µειώνει την τιµή. Το αγαθό διατίθεται σε εκείνον που κάνει την πρώτη προσφορά. Πλειστηριασµοί Vickrey Αποτελούν ίσως το πλέον ενδιαφέρον (και σπάνιο) είδος πλειστηριασµών. Είναι πλειστηριασµοί ενός κύκλου, κλειστού τύπου όπου ο νικητής είναι εκείνος που κατέθεσε την µεγαλύτερη προσφορά Ο νικητής καλείται να καταβάλλει το τίµηµα της δεύτερης µεγαλύτερης προσφοράς. Εξασφαλίζουν ότι οι πράκτορες θα προσφέρουν την µέγιστη δυνατή τους τιµή για το αγαθό. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 36

37 Γιατί οι πράκτορες δίνουν την πραγµατική τους τιµή στους Πλειστηριασµούς Vickrey Τιµή προσφοράς µεγαλύτερη από την µέγιστη δυνατή Μέγιστη δυνατή τιµή για τον πράκτορα. Προσφορά ανταγωνιστή Τιµή προσφοράς Προσφορά ανταγωνιστή Προσφορά µικρότερη από την µέγιστη δυνατή Επιπλέον κόστος που καλείται να καταβάλλει ο πράκτορας. Τιµή που θα καταβάλλει ο πράκτορας. Περίπτωση (α): Ο πράκτορας χάνει τον πλειστηριασµό ενώ µπορούσε να τον κερδίσει. Περίπτωση (β): Ο πράκτορας καλείται να πληρώσει µεγαλύτερη τιµή από εκείνη την οποία ήταν διατεθειµένος να πληρώσει. Περίπτωση (γ): Ο πράκτορας κερδίζει την δηµοπρασία µε την µικρότερη δυνατή τιµή. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 37

38 Εφαρµογές Πρακτόρων Πλήθος βιοµηχανικών και εµπορικών εφαρµογών, όπως ο έλεγχος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο έλεγχος γραµµών παραγωγής. Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας Το σύστηµα ΟASIS είναι ένα πολυπρακτορικό σύστηµα στο οποίο Τα αεροσκάφη όσο και τα διάφορα συστήµατα ελέγχου αναπαρίστανται από πράκτορες. Σε κάθε αεροσκάφος που µπαίνει στην επιχειρησιακή ζώνη του αεροδροµίου ανατίθεται ένας πράκτορας Αποκτά τους στόχους και γνωρίζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το αεροσκάφος, (αεροδρόµιο προορισµού, τύπος αφους, κλπ.) Οι πράκτορες οι οποίοι αντιστοιχούν στα συστήµατα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι υπεύθυνοι για το συντονισµό και τη διαχείριση ολόκληρου του συστήµατος. Οι πράκτορες του ΟASIS έχουν αναπτυχθεί βάσει του µοντέλου BDI Όλο σύστηµα δοκιµάζεται σε πραγµατικές συνθήκες στο αεροδρόµιο του Σίδνεϋ. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 38

39 Εφαρµογές Πρακτόρων Πράκτορες διαδικτύου/πληροφοριών ιευκολύνουν το χρήστη στην ανεύρεση της χρήσιµης πληροφορίας στο διαδίκτυο. Στόχοι τους είναι: Να φιλτράρουν την εισερχόµενη µέσω newsgroups ή mailing lists πληροφορία Να αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα ενδιαφέροντα του χρήστη. Μαθαίνουν τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη χρησιµοποιώντας µεθόδους µηχανικής µάθησης. Παρατηρούν τις επιλογές του (σύστηµα MAXIMS) Μέσω παραδειγµάτων (σύστηµα NEWT) Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 39

40 Εφαρµογές Πρακτόρων Πράκτορες διεπαφής Αποτελούν προσωπικούς βοηθούς (personal assistants) του χρήστη Μαθαίνουν τις ιδιαίτερες προτιµήσεις του Τον βοηθούν στη χρήση προγραµµάτων. Παραδείγµατα Ο γνωστός συνδετήρας του προγράµµατος WORD. Πράκτορες οι οποίοι βοηθούν τους χρήστες να κανονίσουν το ηµερήσιο πρόγραµµα τους CALENDAR AGENT, CALENDAR APRENTICE Παρακολούθηση ασθενών Παιχνίδια Προσοµοίωση Ηλεκτρονικό εµπόριο, κλπ. Άλλες Εφαρµογές Είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία των πρακτόρων θα επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό όλα τα πεδία εφαρµογής της πληροφορικής στις επόµενες δεκαετίες. Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση 40

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ο Η/Υ για σας ενώ δεν είστε μπροστά του; Μπορεί ο Η/Υ σας να εκμεταλλευτεί κάποιον άλλον για να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Autonomous Agents and Self Organization

Autonomous Agents and Self Organization Autonomous Agents and Self Organization 1 Outline What s an Agent? Multi-Agent Systems Cooperative multi-agent systems Competitive multi-agent systems Mobile agents Self-organizing systems 2 What s an

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο DICOM και η εφαρμογή του στην Διαχείριση Ιατρικών Εικόνων

Το Πρότυπο DICOM και η εφαρμογή του στην Διαχείριση Ιατρικών Εικόνων Το Πρότυπο DICOM και η εφαρμογή του στην Διαχείριση Ιατρικών Εικόνων Digital Imaging & Communication in Medicine Βαγγέλης Σακκαλής Τι είναι το DICOM; Πρότυπο για τη μεταφορά ψηφιακών εικόνων Επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σσνολική Λύση για Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σσμβάσεις στην Κύπρο

Σσνολική Λύση για Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σσμβάσεις στην Κύπρο Σσνολική Λύση για Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σσμβάσεις στην Κύπρο Παροσσίαση στοσς υοιτητές ΔΔΕ τοσ Πανεπιστημίοσ Κύπροσ Φίλιππος Καηράνης Λογιζηής, Διεύθσνζη Δημοζίων Σσμβάζεων Γενικό Λογιζηήριο ηης Δημοκραηίας

Διαβάστε περισσότερα

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES.

INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. INVITATION FOR TENDERS FOR THE SUPPLY OF LOW SULFUR HEAVY FUEL OIL 1% FOR YEAR 2011 INTO SES LINOPERAMATA AND SES RHODES. INQUIRY N o : DYKPM - 611027 Athens, 27.10.2010 CONTENTS

Διαβάστε περισσότερα

Next Generation Networking with SDN and NFV

Next Generation Networking with SDN and NFV Next Generation Networking with SDN and NFV Salvatore Costanzo Department of Informatics and Telecommunications, University of Athens {scostanzo@di.uoa.gr} 1 Outline Networking Technology Trends: Network

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 7η Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα και ίκτυα εδοµένων - Μάθηµα 8ο Καθ. Θωµάς Σφηκόπουλος thomas@di.uoa.gr Κατσιάνης ηµήτρης, Επιστ. Συνεργάτης dkats@di.uoa.gr Τσίπουρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα,

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα, ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα Βασίλειος Σύρης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό εξάμηνο 2008 ATM Technology ATM Service Categories Frame Relay A Taxonomy of

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα,

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα, ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα Βασίλειος Σύρης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό εξάμηνο 2008 QoS in IP networks: Integrated Services (IntServ) Differentiated

Διαβάστε περισσότερα

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015 400 HP SERVER (http://h10076.www1.hp.com/education/curr-proliant.htm) HE643s Introduction to HP ProLiant servers : This course provides essential ProLiant Gen8 training to System Administrators responsible

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 201/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2647 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Specification. For first certification 2014

Specification. For first certification 2014 Specification Edexcel GCSE in Greek (2GK01) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Spoken Language (3GK0S) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Written Language (3GK0W) For first certification 2014 Issue

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2005) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Κεφάλαιο 6 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 6.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Device-to-Device (D2D) Communications in LTE-A Networks. Eirini Liotou eliotou@di.uoa.gr 2/4/2013

Device-to-Device (D2D) Communications in LTE-A Networks. Eirini Liotou eliotou@di.uoa.gr 2/4/2013 Device-to-Device (D2D) Communications in LTE-A Networks Eirini Liotou eliotou@di.uoa.gr 2/4/2013 1 Outline 1. Introduction to D2D What is it? Why use it? How is it different from other technologies? 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC

WorldVentures Marketing, LLC WorldVentures Marketing, LLC - Policies & Procedures - Greece WorldVentures Marketing, LLC STATEMENT of POLICIES and PROCEDURES GREECE Revised January 2011 Revised Jan 2011 1 WorldVentures Marketing, LLC

Διαβάστε περισσότερα

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches ultiplexing: TD, FD, Statistical multiplexing, CDA OSI

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Επίπεδo Εφαρμογής Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Δημιουργώντας μια δικτυακή εφαρμογή Γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

REST Υπηρεσίες. Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού. S 3 Laboratory

REST Υπηρεσίες. Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού. S 3 Laboratory REST Υπηρεσίες Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού S 3 Laboratory Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στις REST Υπηρεσίες 2. Χαρακτηριστικά μοντέλου 3. Πρωτόκολλα JSON WADL 4. REST Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυείς Πράκτορες. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυείς Πράκτορες. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Eυφυείς Πράκτορες Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Με τον όρο αρχιτεκτονική ενός διαμεσολαβητή (και

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Wireless/Mobile Communications. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Introduction to Wireless/Mobile Communications. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Introduction to Wireless/Mobile Communications Lecture Contents Mobile communications evolution Course lectures Local area communications evolution (WiFi) Metropolital area communications evolution (WiMaX)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων, - Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρήσεις - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ICT >>> Information & Communication Technologies. Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (ICT & FET)

ICT >>> Information & Communication Technologies. Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (ICT & FET) >>> Information & Communication Technologies Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 ( & FET) Excellent science Industrial leadership Societal challenges 2016 762.55Μ 2017 807.65Μ

Διαβάστε περισσότερα