Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4)"

Transcript

1 Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεούς ἐνόμισεν, καί ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καί ἀγάλματα θεῶν ἔπειτα φωνήν καί ὀνόματα ταχύ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καί οἰκήσεις καί ἐσθῆτας καί ὑποδέσεις καί στρωμνάς καί τάς ἐκ γῆς τροφάς ηὕρετο. Οὕτω δή παρεσκευασμένοι κατ ἀρχάς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δέ οὐκ ἦσαν ἀπώλλυντο οὖν ὑπό τῶν θηρίων διά τό πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καί ἡ δημιουργική τέχνη αὐτοῖς πρός μέν τροφήν ἱκανή βοηθός ἦν, πρός δέ τόν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής - πολιτικήν γάρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική ἐζήτουν δή ἁθροίζεσθαι καί σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις ὅτ οὖν ἁθροισθεῖεν ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τήν πολιτικήν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεύς οὖν δείσας περί τῷ γένει ἡμῶν μή ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καί δίκην, ἵν εἶεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καί αἰδῶ ἀνθρώποις «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καί ταύτας νείμω; Νενέμηνται δέ ὧδε εἷς ἔχων ἰατρικήν πολλοῖς ἱκανός ἰδιώταιςς, καί οἱ ἄλλοι δημιουργοί. Καί δίκην δή καί αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἤ ἐπί πάντας νείμω;» «Ἐπί πάντας», ἔφη ὁ Ζεύς, «καί πάντες μετεχόντων, Οὐ γάρ ἄν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν» 44

2 ÁÑ ÁÉÁ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ Γ ËÕÊÅÉÏÕ ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ 1. Να μεταφράσετε το χωρίο: «Οὕτω δή παρεσκευασμένοι καί αἰδῶ ἀνθρώποις.» (Ìï íü äåò 10) 2. Να προσδιορίσετε τις έννοιες «αἰδώς και δίκη» και να εξηγήσετε γιατί θεωρούνται «πόλεων κόσμοι τε και δεσμοί φιλίας συναγωγοί». (Ìï íü äåò 15) 3. Ποιες απόψεις εκφράζει ο Πρωταγόρας σχετικά με τους λόγους συγκρότησης μιας πόλης και ποιους σκοπούς υπηρετεί αυτή; Να συγκρίνετε τη θέση του σοφιστή με τις απόψεις του Αριστοτέλη, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω κείμενο: «Πολιτικά» 12 ενότητα: «Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων χωριών είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια. Συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να διασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων και αφού αυτό που λέμε φύση ενός πράγματος δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δε λέμε, πράγματι, πως είναι τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει όταν ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία; Επίσης: Ο τελικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα πράγμα είναι κάτι το έξοχο, και η αυτάρκεια είναι τελικός στόχος και, άρα, κάτι το έξοχο. Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων που υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη. Ο δίχως πόλη άνθρωπος (θέλω να πω: ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, όχι ο δίχως πόλη από κάποια τυχαία συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή είναι ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο. (Ìï íü äåò 15) 4. Τι γνωρίζετε για το σχολιασμό ποιητικών κειμένων ως μέθοδο έκθεσης των απόψεων των σοφιστών; Ποιες αντιρρήσεις εξέφραζε ο Σωκράτης σχετικά με το γραπτό λόγο; (Ìï íü äåò 10) 5. Να βρεθούν από το πρωτότυπο κείμενο τύποι που να είναι ετυμολογικά συγγενείς των παρακάτω λέξεων: σχήμα, μέρος, γονιός, ζωηρός, αγαλλίαση, όλεθρος, σωτήριος, αναιδής, διαπαιδαγώγηση, διανομή, θέμα. (Ìï íü äåò 10) Á Ð Á Í Ô Ç Ó Å É Ó 1 ï õ Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Ô Ï Ó 1. Έτσι, λοιπόν, εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν διασκορπισμένα, πόλεις όμως δεν υπήρχαν^ καταστρέφονταν, λοιπόν, απ τα θηρία, επειδή ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι απ αυτά, και οι τεχνικές γνώσεις ήταν καλός βοηθός για την τροφή τους, ελλιπής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία γιατί δεν κατείχαν ακόμη την τέχνη για την οργάνωση μιας πόλης, μέρος της οποίας είναι η πολεμική-. Επεδίωκαν, λοιπόν, να συγκεντρώνονται και να σώζονται Διδακτική συμπεριφορά εξειδικευμένη σε κάθε μαθητή 45

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Φροντιστήριο χτίζοντας πόλεις^ όμως, όποτε συγκεντρώνονταν αδικούσαν ο ένας τον άλλο, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, ώστε ξανά καθώς διασκορπίζονταν καταστρέφονταν. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας, μήπως χαθεί ολοκληρωτικά στέλνει τον Ερμή στους ανθρώπους για να φέρει το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να υπάρχει τάξη στις πόλεις και δεσμοί που να (τις) συνδέουν με φιλία. Ρωτάει, λοιπόν, ο Ερμής το Δία με ποιο τρόπο τέλος πάντων να δώσει τη δικαιοσύνη και το σεβασμό στους ανθρώπους 2. Η Αιδώς είναι μια προσωποποιημένη θεότητα και σύντροφος της Δίκης, που σήμαινε το αίσθημα της ντροπής και της ηθικής συστολής, που νιώθει ο άνθρωπος όταν οι πράξεις του δεν είναι σύμφωνες με τις παραδόσεις και τις αντιλήψεις της κοινότητας. Είναι η αυτοανάσχεση που νιώθουμε, όταν σκεφτούμε να αδικήσουμε κάποιον. Συνδέεται άρρηκτα τόσο με τον αυτοσεβασμό και την αυτοκυριαρχία, που πρέπει να διέπει κάθε μέλος της κοινότητας, όσο και με τον αλληλοσεβασμό που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της αρμονικής συνύπαρξης. Είναι η συναίσθηση της τιμής και της φιλοτιμίας, που παραπέμπει στη σεμνότητα και την κοσμιότητα. Επίσης σχετίζεται με το σεβασμό των άγραφων νόμων, του εθιμικού δικαίου και των ηθικών επιταγών. Η Δίκη ήταν μία από τις τρεις Χάριτες (Ευνομία, Ειρήνη, Δίκη), κόρη του Δία και της Θέμιδος και αδερφή της Ανάγκης. Η έννοια αυτή που στάλθηκε στους ανθρώπους σηματοδοτεί το αίσθημα του δίκαιου και την έννομη τάξη. Ταυτίζεται με το σεβασμό των αναφαίρετων δικαιωμάτων μας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και της τήρησης των νόμων, των γραπτών κανόνων δικαίου. Παραπέμπει, επίσης, στην έννοια της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης. Αυτές θεωρήθηκαν αναγκαίες προ ποθέσεις για την ύπαρξη τάξης και συνεκτικών δεσμών φιλίας: «πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί φιλίας συναγωγοί» ώστε να υπερνικηθεί το «Νεῖκος». Συμβάλλουν στην αρμονία και την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Διασφαλίζουν την ομαλή συμβίωση και την αγαστή συνεργασία και κατ επέκταση την ευνομία και την ευταξία. Έτσι επιτυγχάνεται η κοινωνική ευημερία. Η αιδώς καλλιεργεί την ηθική συνείδηση και τη σωφροσύνη, επιδιώκοντας τη σύσφιξη των σχέσεων και τη σφυρηλάτηση ισχυρών συνεκτικών δεσμών, ενώ η δίκη περιορίζοντας τον ατομικισμό και την ασυδοσία διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ευρυθμία και περιφρουρεί την ηρεμία, τη γαλήνη. Έτσι χαλιναγωγούνται τα πάθη και αποτρέπονται οι αυθαιρεσίες και οι παράφορες ενέργειες. Οι πολίτες υπακούουν συνειδητά στους νόμους και προστατεύεται το δημοκρατικό πολίτευμα και η κοινωνική συνοχή. Οι έννοιες αυτές, λοιπόν, κατοχυρώνουν τη σταθερότητα και ομαλές συνθήκες διαβίωσης, αφού συντελούν στην εξάλειψη των κοινωνικών συγκρούσεων. Τελικά ρυθμίζουν σιωπηρά την κοινωνική συμπεριφορά. 3. Σύμφωνα με το μύθο που αναπτύσσει ο Πρωταγόρας ο Προμηθέας έδωσε στους ανθρώπους την «ἔντεχνον σύν πυρί σοφίαν» για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και τους όρους ύπαρξής τους. Όμως δε μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θηρία, γι' αυτό αποφάσισαν «ἀθροίζεσθαι και σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις». Άρχισαν όμως να αδικούν ο ένας τον άλλο γιατί δεν κατείχαν τη πολιτική τέχνη, γι' αυτό ο Δίας τους έστειλε με τον Ερμή την Αιδώ και τη Δίκη, το σεβασμό και τη δικαιοσύνη. Ο σοφιστής πιστεύει ότι η πολι- 46

4 ÁÑ ÁÉÁ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ Γ ËÕÊÅÉÏÕ τική κοινότητα προέκυψε λόγω των αντίξοων συνθηκών, θεωρεί ότι υπάρχει μια σύμβαση, συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων για την αντιμετώπιση της εξωτερικής πίεσης. Έτσι έκτιζαν πόλεις, για να εξασφαλίσουν τη σωτηρία τους απ τα άγρια ζώα. Αιτία δηλαδή της κοινωνικής τους οργάνωσης σύμφωνα με τον Πρωταγόρα ήταν ο φόβος και η αδυναμία αντιμετώπισης των θηρίων. Από τις απόψεις του φαίνεται καθαρά ότι οι άνθρωποι δεν ήταν εκ φύσεως πλασμένοι να ζουν σε πόλεις- κράτη. Αντίθετα ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι η κοινωνική συμβίωση αποτελεί εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου και προέρχεται απ τη φύση του, αφού είναι ον κοινωνικόν (ζῷον πολιτικόν). Επομένως η συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα δεν είναι απόρροια εξωτερικών συνθηκών, αλλά εσωτερική, φυσική προδιάθεση. Ο φιλόσοφος πρέσβευε ότι η πόλη είναι φυσική ύπαρξη και μάλιστα προηγείται αξιολογικά των ατόμων, δηλαδή η δημιουργία αυτής δεν είναι αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων, αλλά ενδογενής ανάγκη. Οι απόψεις τους διαφοροποιούνται και ως προς τους σκοπούς που υπηρετεί η πόλη. Κατά τον Αριστοτέλη η πόλη έχει ως αρχική, βασική επιδίωξη τη διασφάλιση του «ζῆν», την επιβίωση των ανθρώπων, την υλική αυτάρκεια, την κάλυψη των βασικών αναγκών και έπειτα το «εὖ ζῆν», την ευδαιμονία, δηλαδή την ευτυχία που προκύπτει μέσα από μια ανώτερη ποιοτικά ζωή. Αυτή η ευδαίμων και αυτάρκης πόλη παρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να γευτούν κάθε είδους αγαθά και να έχουν μια άνετη ζωή. Μέσα σ αυτή θα είναι ευτυχισμένοι και θα πραγματώσουν την ολοκλήρωσή τους, δηλαδή τη σύμμετρη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Έτσι επιτυγχάνεται τόσο η κοινωνική ευδοκίμηση όσο και η ατομική ανέλιξη. Για τον Πρωταγόρα πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής κοινότητας είναι η ασφάλεια, η άμυνα και η αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων. Έτσι η κοινωνική ισορροπία επέρχεται όταν όλοι οι πολίτες ζουν με γνώμονα την αιδώ και τη δίκη. Για τον Αριστοτέλη, που υπογραμμίζει τόσο το φυσικό χαρακτήρα της πόλης όσο και τη φυσική τάση του ανθρώπου προς την πολιτική κοινωνία, η αίσθηση του δίκαιου και του άδικου προ πάρχει στον άνθρωπο. 4. Ο σχολιασμός ποιητικών κειμένων είναι η τρίτη μέθοδος που θα ακολουθήσει ο Πρωταγόρας στη συζήτησή του με το Σωκράτη. Οι αρχαίοι Έλληνες, των οποίων η βασική παιδεία ήταν τα ομηρικά έπη, συνήθιζαν να αναφέρουν είτε τον Όμηρο είτε άλλους ποιητές ως αυθεντίες σε ζητήματα κάθε είδους. Η αναφορά στα λεγόμενα κάποιου ποιητή δεν ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σοφιστών. Οι σοφιστές, ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα που καλλιέργησαν, ασχολήθηκαν και με τις «ανθρωπιστικές επιστήμες», μπορούμε επομένως να τους θεωρήσουμε ως πρωτοπόρους της λογοτεχνικής ανάλυσης, της φιλολογίας και της γλωσσολογίας. Η βασική αντίρρηση του Σωκράτη σ αυτήν την περίπτωση έχει να κάνει με τη γενική καχυποψία του (που ήταν και καχυποψία του Πλάτωνα) απέναντι στο γραπτό λόγο. Το γραπτό είναι βουβό, δεν μπορεί να απαντήσει σ αυτόν που του θέτει ερωτήματα. Και σ αυτήν την περίπτωση, ξαναγυρνάμε στην προσπάθεια του Πλάτωνα, μέσα σ αυτό το έργο, να καταδείξει τις περιορι- Επικοινωνία όχι μόνο με το λόγο αλλά και με το συναίσθημα 47

5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Φροντιστήριο σμένες δυνατότητες της σοφιστικής και να αναδείξει τη σωκρατική διαλεκτική ως μοναδική φιλοσοφική μέθοδο ικανή να οδηγήσει στην αλήθεια. 5. μετέσχε, μοίρας, συγγένειαν, ζῲων, ἀγάλματα, ἀπώλλυντο, σῲζεσθαι, αἰδῶ, συναγωγοί, νενέμηνται, θῶ. EðéìÝëåéá: Μανωλάκη Αγγελική 48

6 Â. ÁÄÉÄÁKÔÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÑ ÁÉÁ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇÓ Γ ËÕÊÅÉÏÕ Καί μήν ὅτι μέν προσήκει πάντας κολάζειν τούς ἀδικοῡντας, εὖ οἶδ ὅτι πάντες, ἄν εἴ τις ἔροιτο, φήσαιτε ὅσῳ δέ μάλιστα τοῡτον, ὅς νόμον εἰσενήνοχεν ἐπί βλάβῃ τοῡ πλήθους, ἐγώ πειράσομαι διδάξαι. Τῶν μέν γάρ κλεπτῶν και λωποδυτῶν καί τά τοιαῡτα κακουργούντων ἕκαστος πρῶτον μέν ὡς ἀληθῶς τόν ἐντυχόντ ἀδικεῑ, καί οὐκ ἄν οἷός τ εἴη πάντας ἐκδύειν οὐδέ τά πάντων ὑφελέσθαι, εἶτα καταισχύνει τήν αὑτοῡ δόξαν καί τόν βίον μόνον. Εἰ δέ τις εἰσφέρει νόμον, ἐξ οὗ τοῑς ὑμᾱς βουλομένοις ἀδικεῑν ἡ πᾱσα ἐξουσία καί ἄδεια γενήσεται, οὗτος ὅλην ἀδικεῑ τήν πόλιν και καταισχύνει πάντας νόμος γάρ αἰσχρός, ὅταν κύριος ᾖ, τῆς πόλεως ὄνειδός ἐστι τῆς θεμένης και βλάπτει πάντας, ὅσοι περ ἄν αὐτῷ χρῶνται. Δημοσθ., Κατά Τιμοκράτους, ἐπί βλάβῃ : με σκοπό να βλάψει οἷός τ εἰμί: μπορώ, είμαι σε θέση ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ 1. Να μεταφραστεί το κείμενο στη νεοελληνική γλώσσα. (MïíÜäåò 20) 2. α.να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : οἶδα: το δεύτερο ενικό πρόσωπο Παρατατικού. ἔροιτο: το δεύτερο ενικό πρόσωπο Προστακτικής του ίδιου χρόνου. φήσαιτε: το δεύτερο ενικό πρόσωπο Προστακτικής του ίδιου χρόνου. εἰσενόνοχε: το τρίτο ενικό πρόσωπο Μέλλοντα στην ίδια φωνή. ἐντυχόντα: ο ίδιος τύπος στο Μέλλοντα. β.να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πάντες: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος. τοῡ πλήθους: τη δοτική ενικού. ἀληθῶς: το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό. αἰσχρός: την αιτιατική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος. πόλεως: τη δοτική πληθυντικού αριθμού. 3. α. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των λέξεων: κολάζειν, τους ἀδικοῡντας, τοῡ πλήθους, τῶν κλεπτῶν, αὐτῷ. β. ὅταν κύριος ᾖ: Να αναγνωριστεί συντακτικά η πρόταση ( εισαγωγή και εκφορά ). Φροντίδα για την αυτοεκτίμηση και τη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή 49

7 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Φροντιστήριο Á Ð Á Í Ô Ç Ó Å É Ó 1 ï õ Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Ô Ï Ó 1. Και ακόμα γνωρίζω καλά ότι όλοι θα (το) λέγατε, αν κάποιος (σας το) ρωτούσε, ότι βέβαια αρμόζει να τιμωρείτε όλους εκείνους που αδικούν εγώ όμως θα προσπαθήσω να σας διαφωτίσω πόσο περισσότερο (επιβάλλεται να τιμωρείτε σεις) αυτόν, ο οποίος έχει προτείνει νόμο με σκοπό να βλάψει το λαό. Γιατί καθένας, βέβαια, από τους κλέφτες και τους λωποδύτες και από αυτούς που διαπράττουν τέτοιες κακές πράξεις πρώτα αδικεί πραγματικά όποιον συναντήσει, και δε θα μπορούσε να απογυμνώνει όλους ούτε να αφαιρεί κρυφά τα πράγματα όλων, έπειτα ντροπιάζει τη δική του υπόληψη και τη ζωή του μονάχα. Αν λοιπόν προτείνει (προς ψήφιση) νόμο, από τον οποίο θα δίνεται κάθε ελευθερία και ασφάλεια σ αυτούς που θέλουν να αδικούν, αυτός αδικεί ολόκληρη την πόλη και ντροπιάζει όλους γιατί ένας αισχρός νόμος, όταν γίνει έγκυρος, αποτελεί ντροπή για την πόλη που τον θέσπισε και προξενεί βλάβη σε όλους, όσοι τυχόν τον χρησιμοποιούν. 2. α. ᾔδησθα/ ᾔδεις, ἐροῡ, φῆσον, εἰσοίσει, ἐντευξόμενον. β. πᾱσι, τῷ πλήθει, ἀληθέστερον, τόν αἰσχίονα και αἰσχίω, πόλεσι. 3. α. κολάζειν: τελικό απαρέμφατο, Υποκείμενο στο προσήκει. τούς ἀδικοῡντας: επιθετική μετοχή ως αντικείμενο στο κολάζειν. τοῡ πλήθους: γενική Αντικειμενική στο βλάβῃ. τῶν κλεπτῶν: γενική Διαιρετική από το ἕκαστος. αὐτῷ: αντικείμενο στο χρῶνται. β. ὅταν κύριος ᾖ: Δευτερεύουσα χρονικο ποθετική πρόταση. Ο Λανθάνων υποθετικός λόγος έχει δύο αποδείξεις και δηλώνει την αόριστη επανάληψη στο παρόν μέλλον : ὅταν ᾖ ( Υπόθεση ) ὄνειδός ἐστι βλάπτει ( Απόδοση ). EðéìÝëåéá: Γεωργονίκου Γεωργία 50

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Grammaire de grec ancien

Grammaire de grec ancien Grammaire de grec ancien Collège Saint-Julien Ath TABLE DES MATIÈRES Table des matières...3 L alphabet grec...5 Pour s entraîner à la lecture du grec...6 Les premiers vers de l Iliade...6 Si vous êtes

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα