Πξνο Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνο Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε."

Transcript

1 Πξνο Δθεκεξίδα Γπηηθή Όρζε. Με αθνξκή δεκνζίεπκά ζαο πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λπθείνπ Εεθπξίνπ θαη ηηο ζπλεπαθόινπζεο ελέξγεηεο θαη επεηδή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην νλνκά κνπ ζην δεκνζίεπκα έρσ λα παξαηεξήζσ θαη λα ελεκεξώζσ εζαο θαη ηνπο αλαγλώζηεο ζαο γηα ηελ αιήζεηα ησλ γεγνλόησλ. 1. Τν δεκνζηεπκά ζαο αθνξά κόλν πιεξνθόξεζε από ηε κεξηά ηνπ Λπθεηάξρε θαη δελ δηεξεπλήζαηε ηα θαηαγγειιόκελα όπσο ε δεκνζηνγξαθηθή δενληνινγία επηβάιιεη, ξσηώληαο έζησ θαη ηειεθσληθά θαη ηελ άπνςε όζσλ εύθνια ραξαθηεξίδεηε πιαζηνγξάθνπο θιπ. Μπνξεί λα ηειείσζε ε πνιηηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία αιιά ζα ππεξαζπηζηώ ηελ πζηεξνθεκία κνπ όπσο έθαλα ζε όιε κνπ ηε δσή, γηαηί< ζε ηνύηα εδώ ηα κάξκαξα θακκηά ζθνπξηά δελ πηάλεη>. 2. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ ζαο είλαη εληειώο ιάζνο δηόηη: α. Ο δήκαξρνο δελ ςεθίδεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε θ.γηαλλνπνύινπ δελ έζηεηιε θαλέλαλ ζηε δηθαηνζύλε. β.τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην απέζηεηιε ζηνλ Δηζαγγειέα θαη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο γηα δηεξεύλεζε ηπρόλ επζπλώλ ζηε δηαρείξηζε ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο όιν ηνλ θάθειν θαη ηελ θαηαγγειία ηνπ θ.γηαλλίθα, εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθιήζεθε ε έθηαθηε ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη δελ ζα κπνξνύζε λα κελ ζπλνδεύεη ηελ απόθαζε..οη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη δελ είλαη ειίζηνη όπσο εκκέζσο ραξαθηεξίδνληαη ώζηε λα ηνπο απνζπάζσ ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη λα πιαζηνγξαθήζσ ηελ απόθαζε. Αλ ν Δηζαγγειέαο παξέπεκςε κόλν ηνλ θ.γηαλλίθα ζην αθξναηήξην απηό αο πξνβιεκαηίζεη όινπο. 3. Τνλ Λπθεηάξρε ηνλ είρα θαηαηάμεη ζηνπο θίινπο κνπ θαη ε ζπλεξγαζία καο θαη από ηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ κεηέπεηηα αξκνδηνηήησλ κνπ ήηαλ πάληα πεξηζζόηεξν από απιά ππεξεζηαθή. Πεξηηηεύεη λα πσ όηη ην ζέκα ηεο πγείαο ηνπ καο ζηελαρώξεζε όινπο (άζρεηα ηη κπνξεί λα πηζηεύεη ν ίδηνο).καη αλαξσηηέκαη κεηά από ηόζα ρξόληα γηαηί αλακνριεύεη πξάγκαηα πνπ είραλ ιπζεί θαη πόζν ηνλ βνεζνύλ ζηελ πγεία ηνπ λα μαλαζπδεηηέηαη ην όλνκά ηνπ ζηνλ ηύπν. Ο ρεηξηζκόο ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηνπ ζε όιε ηελ πνξεία κε έρεη εθπιήμεη θαη ραξαθηεξίδεηαη από απηνθαηαζηξνθηθή αλνεζία. Τν αιεζηλό ηζηνξηθό. 1.Οη Σρνιηθέο επηηξνπέο πνπ ππήξραλ κε ην ηόηε λνκνζεηηθό πιαίζην θαζόξηδαλ όηη νηθνλνκηθόο δηαρεηξηζηήο είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Κάζε ρξόλν ν απνινγηζκόο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ έπαηξλε ηελ ηειηθή έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ ηππηθή

2 έγθξηζε έρνληαο όινη εκπηζηνζύλε θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σρνιείσλ πνπ ήηαλ νηθνλνκηθνί δηαρεηξηζηέο αιιά θαη ζηα άιια κέιε ησλ ζρ.επηηξνπώλ. 2. Ο Γήκνο Εεθπξίνπ κε λόκηκεο απνθάζεηο θαζόξηζε όπσο είρε δηθαίσκα ηξείο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο, κηα γηα ηα ζρνιεία ηεο Αβάζκηαο, κηα γηα ηα ζρνιεία ηεο Ββάζκηαο θαη κηα γηα ηα Νεπηαγσγεία. Γηα ηε ιήςε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο βάξπλε ε δηαπίζησζε όηη θάπνηνη δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη βέβαηα όρη γηα όιεο ηηο αγνξέο, πξνκεζεύνληαλ θαύζηκα, γξαθηθή ύιε, γιπθά θαη ινπινύδηα γηα ηηο ζρνιηθέο γηνξηέο θιπ.από θαηαζηήκαηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο θαη όρη από ηελ ληόπηα αγνξά όπσο ζα έπξεπε θαη πνπ απαηηνύζε ε δεκνηηθή αξρή. Έπξεπε ηειηθά όιεο νη πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο επηηξνπέο λα παξαδώζνπλ ηνπο απνινγηζκνύο ηνπο ζηηο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαζώο θαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη όρη λα κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηα ζην Γήκν όπσο αλαθξηβώο αλαθέξεηε ζην δεκνζίεπκα. Όινη ζπκκνξθώζεθαλ πιήλ ηνπ θ.γηαλλίθα ν νπνίνο αξλείην λα παξαδώζεη θαη ρξεηάζηεθαλ πξνθνξηθέο παξεκβάζεηο κέρξη θαη αιιεινγξαθία γηα λα θάλεη ην απηνλόεην.οη δηθαηνινγίεο ήηαλ δελ <δελ αλαγλσξίδσ ηηο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο>< δελ βξίζθσ ηα ραξηηά γηα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, επεπζπλζείηε ζηνλ θ.πηπέξα><δελ ζα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν έηζη> θιπ. Μεηά από αξθεηή θαζπζηέξεζε θαη αθνύ γλσζηνπνηήζακε όηη ζα δεηήζνπκε εηζαγγειηθή παξαγγειία γηα λα παξαδώζεη ηα βηβιία, παξέδσζε ηνλ απνινγηζκό ζηε λέα ζρνιηθή επηηξνπή. 3. Ο Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ηηο λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο δηέζεζε ζηε δηαζεζή ηνπο Πηπρηνύρν Λνγίζηξηα ε νπνία ζα ελεκέξσλε ηα βηβιία. Με εληνιή ηεο Γηνίθεζεο πξνέβε θαη ζε έλαλ ηππηθό έιεγρν ησλ απνινγηζκώλ ησλ ζρνι.επηηξνπώλ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ειεγκέλνπο ηνπο απνινγηζκνύο νη λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 4. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ βηβιίσλ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ηνπ Λπθείνπ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο παξαηππίεο πνπ δεκηνπξγνύζαλ νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ( ζα αλαθέξσ κεξηθέο θαη ζηε δηαζεζή ζαο ε έθζεζε ηεο Λνγίζηξηαο) ηελ νπνία δελ ακθηζβήηεζε νύηε ν Γηαλλίθαο, ππνγξάθνληαο. ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599 αλαθεξόκελν ην πεξηερόκελό ηεο πάλσ ζηελ έθζεζε Δ ην ξεύκα ηεο νηθίαο ηνπ θ.γηαλλίθα ζηα έμνδα ηνπ ζρνιείνπ -500 Δ εγγύεζε ηνπ θπιηθείνπ απέξαζηε ζηα έζνδα -500 Δ δόζε ηνπ θπιηθείνπ νκνίσο απέξαζηε ζηα έζνδα Δ θαηαβνιή ζε εξγνιάβν ηδακηώλ ζηα έμνδα ρσξίο λα ηα θαηαβάιιεη αιεζηλά γηαηί ην ηηκνιόγην ησλ ηδακηώλ ήηαλ κεγαιύηεξν θαη θόπεθε θαη πιεξώζεθε από ηνλ Γήκν Δ γηα πεηξέιαην ελώ νη απνδείμεηο είλαη 2370,92 Δ

3 Οη ζπλνιηθέο ζε αξηζκό παξαηππίεο είλαη 24 θαη αζξνηζηηθά έβγαδαλ έιιεηκα 3094,12 Δ. Ο αξηζκόο ησλ παξαηππηώλ όπσο θαηαιαβαίλεηε δελ ζπλάδεη κε αλζξώπηλν ιάζνο. Να ζεκεηώζσ όηη νη απνδείμεηο πξνο ην θπιηθείν ήηαλ από κε αξηζκεκέλν κπιόθ, κε ζεσξεκέλνελώ ζα έπξεπε θαη ρσξίο λα ππάξρεη αληίγξαθν ζην ζηέιερνο. 5. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζηνλ θ.γηαλλίθα αληηκεησπίζηεθε κε θξάζεηο όπσο << εγώ δελ είκαη ινγηζηήο>>, << εγώ έρσ βάιεη πνιιά ιεθηά από ηελ ηζέπε κνπ γηα ην ζρνιείν>> θιπ., ανξίζησο ρσξίο ζηνηρεία. Ζ άπνςε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ήηαλ λα ζηαινύλ ηα ζηνηρεία ζηνλ εηζαγγειέα γηα θαηάρξεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Παξά ηελ αξρηθή αληίζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη αλαινγηδόκελνη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδηνλ θαη ηελ νηθνγελεηά ηνπ άιια θαη γηα λα κελ δπζθεκηζηεί ν Γήκνο θαη γηα θάηη αθόκε, αλέιαβα πξνζσπηθά λα ηαθηνπνηεζεί ην ζέκα θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, δειαδή ρσξίο λα δεκησζεί ην δεκόζην θαη ρσξίο λα ππνζηεί ζπλέπεηεο ν Λπθεηάξρεο. Με πάξα πνιιέο θηιηθέο πξνζπάζεηεο θαηόξζσζα λα ηνλ πείζσ γηα απηή ηε ζσηήξηα ιύζε γη απηόλ πνπ εληειώο αλόεηα θαη απηνθαηαζηξνθηθά αξληόηαλ, δειαδή λα θαηαβάιιεη ην πνζό ηνπ ειιείκαηνο 3094,12 Δ θαη λα θιείζεη (θνπθνπισζεί ζηελ νπζία) ην ζέκα. Μάιηζηα ζπκθσλήζακε νη ζπλάδειθνη λα κελ δηαξεύζεη ε ιύζε απηή γηαηί δελ ήηαλ όηη ην πην ζύλλνκν θάλακε. Γηα όια ηα παξαπάλσ ν θ.γηαλλίθαο ππέγξαςε δήισζε ηνπ Ν.1599 όπνπ αλαγλσξίδεη ηα ιάζε θαη δέρεηαη λα θαηαβάιιεη ην πνζό ηνπ ειιείκαηνο. Τν ίδην έθαλε θαη ζην βηβιίν εζόδσλ εμόδσλ κε ζπκβνπιέο κνπ σο Λνγηζηήο όπνπ κε δηνξζσηηθέο εγγξαθέο απνθαηέζηεζε ηα ιάζε θαη νξηζηηθνπνηήζεθε ν απνινγηζκόο ζπκθσλώληαο βηβιίν θαη ηακείν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ειιείπνληνο πνζνύ..καη ζαλ λα κελ θαηαιάβαηλε ηε δύζθνιε ζέζε πνπ ήηαλ θαη πνπ ζηελ θπξηνιεμία ηνλ ζώζακε, άξρηζε λα θαηεγνξεί θαη λα ζηέιλεη γξάκκαηα ζηελ ΔΛΜΔ όηη θαθώο θαηέβαιιε ηα ρξήκαηα θαη δίλνληαο δεκνζηόηεηα ζε θάηη πνπ έπξεπε λα ζησπήζεη λα κελ αλαθηλεζεί. Έρσ κεηαλνηώζεη πηθξά γηα ηελ ιύζε πνπ ηνπ έδσζα εξρόκελνο ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη κε ηνλ δηθό κνπ θώδηθα εζηθήο. Γηαηί άιιε ζα ήηαλ κηα δηθαζηηθή απόθαζε κε νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο πνπ δηνξζώζεθαλ αο πνύκε εζεινπζίσο θαη άιιε ζε εθθξεκόηεηα. Αιιά θαλείο πην αράξηζηνο από ηνλ επεξγεηεζέληα. 6. Τα παξαπάλσ έγηλαλ από ηνλ 5/2009 (έθζεζε ηεο Λνγίζηξηαο) θαη νινθιεξώζεθαλ κεηά από πνιύλ θαηξό ην Καη ελώ όια είραλ ιήμεη θαη μεραζηεί, ν θ.γηαλλίθαο ζηηο δύν κέξεο πξίλ παξαδώζεη ε Γηνίθεζε ηεο θ.γηαλλνπνύινπ ζηνλ λέν Καιιηθξαηηθό Γήκαξρν, ζηέιλεη επηζηνιή αθήλνληαο αηρκέο γηα κέιε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο κε αόξηζηα εξσηήκαηα αλ πήξε θαλείο ρξήκαηα λα ηα θέξεη πίζσ θαη άιιεο αλνεζίεο.

4 Δπεηδή ε επηζηνιή άθελε αηρκέο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζε έθηαθην ζέκα, αλαθέξεη όια όζα είραλ ζπκβεί θαη απνθαζίδεη λα δηεξεπλεζεί όιε ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ηνπ Λπθείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ.γηαλλίθα. (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλεκκέλα θαη πξόο ηνλ εηζαγγειέα θαη πξνο ην Υπ.Παηδείαο. θαζώο θαη όιε ε αιιεινγξαθία πξόο θαη από ηνλ θ.γηαλλίθα. 7.Καη απηή ε αληίδξαζε ηνπ Γεκ.Σπκβνπιίνπ ήηαλ επλνηθή γηα ηνλ θ.γηαλλίθα γηαηί θαλείο δελ ηνπ ππέβαιιε κήλπζε όπσο ζα κπνξνύζακε.τελ παξαπνκπή ηνπ ζηε δηθαηνζύλε έθαλε ν εηζαγγειέαο απηεπάγγειηα θαη δελ παξέπεκςε θαλέλαλ από ηηο αόξηζηεο θαηαγγειίεο ηνπ θ.γηαλλίθα. Καη όηαλ παξεπέκθζε ζην αθξναηήξην δελ ππήξρεο νύηε δηθεγόξνο θαηεγνξίαο από ηε κεξηά καο, νύηε πήγακε ζαλ κάξηπξεο θαηεγνξίαο (πιήλ ηεο Γεκάξρνπ πνπ θάιεζε ν εηζαγγειέαο) γηαηί είρακε κάζεη ην πξόβιεκα ηεο πγείαο ηνπ θαη απνθαζίζακε λα κελ πάκε.καη είρε όιε ηελ επρέξεηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ εαπηό ηνπ κε πιεηάδα καξηύξσλ πνπ θαλείο ηνπο από ηνλ Γήκαξρν κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν κάξηπξα ππεξάζπηζεο δελ είρε θακηά ζρέζε ζεζκηθά θαη ρξνληθά κε όζα είραλ ζπκβεί. 7. Ζ αλαθίλεζε όκσο δηαξθώο ηνπ ζέκαηνο εθ κέξνπο ηνπ κε ςεύδε θαη ζπθνθαληίεο, ζα μεπεξάζεη ηελ αλζξσπηά καο θαη πιένλ ζα θηλεζνύκε δηθαζηηθώο κε ζπλήγνξν, κάξηπξεο θαη απνδεηθηηθό πιηθό. 8.Ζ αλαθνξά ηνπ ζε ρξήκαηα ησλ ζρνιείσλ πνπ δελ δόζεθαλ ζηα ζρνιεία θαη πήγαλ γηα άιινπο ζθνπνύο ηνπ Γήκνπ δελ είλαη αιήζεηα θαη ην γλσξίδνπλ όινη. Σε αίηεκα ηεο Γεκάξρνπ πξνο ηνλ ηόηε Υπ.Δζσηεξηθώλ γηα έθηαθηε ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ ηεο έδσζε Δ από ηνλ θσδηθό ησλ ζρνιείσλ ζην Υπνπξγείν γηαηί εθεί κόλν είρε ρξήκαηα.απν απηά πήγαλ ζηελ αλέγεξζε ηνπ 4 νπ Νεπηαγσγείνπ θαη γηα θαζαξηζκό ησλ Σρνιείσλ. Καηά ζπλέπεηα ηα ρξήκαηα δελ θόπεθαλ από ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία δηλόηαλ απνθιεηζηηθά ζηα ζρνιεία κε επζύλε ηεο Γεκνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο πνπ ζπκκεηείραλ νη πεξηζζόηεξνη Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ θαη δελ ζα δέρνληαλ πεξηθνπή ησλ ρξεκάησλ ησλ ζρνιείσλ. 9.Ζ δηθαηνινγία ηνπ θ.γηαλλίθα όηη δελ ήηαλ Λνγηζηήο γηα λα ηεξεί ζσζηά ηα βηβιία είλαη θσκηθή. Θα πξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμύ ηνπ λα παξαδερηεί όηη είλαη αλίθαλνο θαη ραδόο λα γξάθεη ηηο εηζπξάμεηο ζηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ζηα έμνδα θάηη πνύ θάλαλε όινη νη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο ηεο Διιάδαο, ή θάηη άιιν ζπκβαίλεη. Καη νη άιινη δάζθαινη θαη θαζεγεηέο, δελ ήηαλ ινγηζηέο αιιά ηα βηβιία ηνπο ήηαλ άςνγα. 10. Ο δήζελ εθβηαζκόο γηα ηα ρξήκαηα γηα ηε ζρνιηθή εθδξνκή ηεο Γ Λπθείνπ είλαη αζηείνο δηόηη όινη γλσξίδακε όηη δελ επηηξέπεηαη λα επηρνξεγείηαη ε εθδξνκή κε ρξήκαηα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.γηαρξνληθά θαη ηα Γεκ.Σπκβνύιηα ελέθξηλαλ ηελ επηρνξήγεζε κε δηάθνξνπο λνκηκνθαλείο ηξόπνπο (κέζσ ζπιιόγσλ) θαη πνηέ δελ δηαλνεζήθακε λα θαηαγγείινπκε ηνλ Λπθεηάξρε γηα ηελ ελεξγεηά ηνπ απηή, ηνπλαληίνλ ηνλ δηαβεβαηώλακε όηη αλ ζπλέβαηλε θάηη όρη από εκάο, ζα ηνλ ζηεξίδακε.

5 11.Όια ηα πεξί εγθαηάιεηςεο ησλ Σρνιείσλ θαη ηνπ θηλδύλνπ ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ θιπ. δηθαηνινγνύληαη από ηελ όιε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην Γήκν γηαηί ηνλ αλαγθάζακε λα θαιύςεη ην έιιεηκα. Όια ηα άιια ζρνιεία γηαηί δελ είραλ παξάπνλα ή κήπσο ηα παηδηά ηνπ Λπθείνπ δελ ήηαλ δηθά κα ο παηδηά. 12. Ζ δηθαηνινγία όηη έβαιε ρξήκαηα από ηελ ηζέπε ηνπ γηα ην ζρνιείν ηα νπνία ν πξνηζηάκελόο ηνπ (θ) Πεξηκέλεο ηα εληνπίδεη ζε 6000 πεξίπνπ, θαηαληάεη γειείν. Αιήζεηα ν πξνηζηάκελνο πνπ είλαη γηα λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Νόκσλ, δελ είδε ηελ παξάβαζε ηεο εγθπθιίνπ γηα ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο, δελ έρεη λα πεί ηίπνηε γηα ηελ ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αθνύ ηα γλώξηδε παξά κόλν αλαθάιπςε θαη ην ύςνο ηνπ πνζνύ πνπ δήζελ έβαιε ν Λπθεηάξρεο από αλύπαξθηεο απνδείμεηο θαη ηηκνιόγηα. Αιιά θόξαθαο θνξάθνπ κάηη δελ βγάδεη πνπ ιέεη ε παξνηκία. 13. Αιιά αο δερηνύκε ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Λπθεηάξρε. Γηαηί γηα ηα ρξήκαηα πνπ ιέεη όηη έβαιε δελ θαηαρώξεζε ηηο αληίζηνηρεο απνδείμεηο θαη ηηκνιόγηα ζηα βηβιία ηνπ ζρνιείνπ ώζηε λα ηα πάξεη θάπνηα ζηηγκή πνπ ζα ππήξραλ ρξήκαηα ή λα ηα ραξίζεη αλ ήζειε ώζηε λα ηνπ έρνπλ όινη ππνρξέσζε. Πσο κπνξεί λα πηζηέςεη θαλείο όηη ε δηαρείξηζε ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο κπνξεί λα γίλεηαη όρη κε ζηνηρεία αιιά κε ην κάηη ζην πεξίπνπ. Απηό ην απηνλόεην ζα έθαλε θαη ν πην απιόο αγξάκκαηνο άλζξσπνο. Μόλν γηα ηνλ Γηαλλίθα θαη ηνλ Πεξηκέλε είλαη θάηη θπζηνινγηθό. 14. Όινη γλσξίδνπκε όηη ζην Γεκόζην όηη ε όπνηα θαηαγγειία πνπ αθνξά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ βάιεη ζην αξρείν (πιήλ ηνπ εηζαγγειέα), άιια πξέπεη λα δηεμαρζεί ΔΓΔ (έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε) θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα πάεη ζην αξρείν ή λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε από όζν γλσξίδσ δελ δηεμήρζε ΔΓΔ θαη ν Φάθεινο βξίζθεηαη ζε θάπνην ζπξηάξη κάιινλ ζηελ Διεπζίλα. Αλ θ.δεκνζηνγξάθε ζαο ελδηαθέξεη ε αιήζεηα εξεπλήζηε ηε δηαδξνκή θαη ζα δείηε όηη ππάξρεη ζέζε, όλνκα θαη ηειέθσλν απηνύ πνπ ζηακάηεζε ηε δηαδηθαζία.(πάιη ζηα πιαίζην θόξαθαο θνξάθνπ κάηη δελ βγάδεη). Κιείλνληαο ζα κείλσ πάληα κε ηελ απνξία πσο είλαη δπλαηόλ έλαο <κνξθσκέλνο> άλζξσπνο λα έρεη ηόζε κεησκέλε αληίιεςε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, λα κελ δπγίδεη ηελ ζέζε ηνπ θαη λα έρεη κηα απηνθαηαζηξνθηθή ηάζε.να είλαη ηόζν αράξηζηνο, ηόζν θαθόο κε απηνύο πνπ ηνλ έζσζαλ θαη λα κελ θαηαιαβαίλεη όηη ηα πξάγκαηα ηα έθηαζε απηόο θαη κόλνο κε ηηο ελεξγεηέο ηνπ εθεί πνπ έθηαζαλ.καη λα κελ θνξηώλεη ην ζέκα ηνπ ιππεξνύ όλησο ζπκβάληνο ηεο πγείαο ηνπ ζηηο δηθέο καο ελέξγεηεο γηαηί εκείο ην ζέκα έζησ παξάηππα ην είρακε θιείζεη. Απηόο ην άλνημε κεηά από αξθεηνύο κήλεο. Καη παξαθαιώ ηνλ αλαγλώζηε λα κελ δηαβάδεη ην γξάκκα (θ).ύξηνο πξίλ από ην όλνκα ηνπ Λπθεηάξρε πνπ από έκθπηε επγέλεηα πάληα ρξεζηκνπνηώ γηα όινπο δηόηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην θύξηνο δελ ηαηξηάδεη.

6 Όζν γηα ην δεκνζίεπκά ζαο, αλ ζέιεηε λα είζηε αληηθεηκεληθή, ζπγθξίλεηε ηελ πηνζέηεζε ρσξίο δηεξεύλεζε ηνπ θεηκέλνπ ζαο, κε απηά πνπ ζαο πιεξνθόξεζα θαη ζα θαηαιάβεηε πόζν εύθνια αδηθείηε αλζξώπνπο θαη δελ ππεξεηείηε ηελ αιήζεηα <πξηλ ακθίκύζνλ αθνύζεηο>. Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε επίζεκα έγγξαθα πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο. Διπίδσ όηη ζα δεκνζηεύζεηε ηελ απάληεζή κνπ απηή όπσο ε δενληνινγία θαη ε εζηθή πξνζηάδεη. Σηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε Απνζηόιεο Εέξβαο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ

ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Θεζζαινλίθε, 7 επηεκβξίνπ 2012 ΕΘΗΓΗΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΕΕΕ Κύξηε Πξόεδξε ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξόεδξνη κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, θύξηε Πξόεδξε ηνπ ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο, θύξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΚΖ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, θύξηε Πξόεδξε, θύξηνη Τπνπξγνί, ζα είκαη ζύληνκνο, δηόηη

Διαβάστε περισσότερα

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ EΥΓΟΝΙΚΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΩΝ Η αναβίωση μιας αρχαίας βαρβαρότητας στη σύγχρονη "πολιτισμένη" κοινωνία Κάπνηνο ίζσο ηξνκάμεη, ίζσο ζνθαξηζηεί, δηαβάδνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξν απηνύ. Δίλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα