ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση Πρακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής ύλης & Χαρτικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, έτους ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέμας Ευάγγελος 3. Μαμάρα Μαρία 4. Μπάρδας Κων/νος 5. Καλτσογιάννης Γεώργιος 6. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Αλεξάκος Φώτιος 8. Μπούτας Ευάγγελος Συνήλθε την 27 η Απριλίου 11 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τετάρτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 237/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Κων/νος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και συζητήθηκε το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ Σκούτας Δ/ντής Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ. 1196/52775/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπ όψη : 1. Το Ν.2286 / 95 ( ΦΕΚ 19 / Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει. 2. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( ΦΕΚ 150 / Α / ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» ( Κ.Π.Δ. ). 3. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Την αριθμ.2067/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5. Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για προμήθεια γραφικών- χαρτικών για το έτος 2011.

2 6. Το από 14/42011 Πρακτικό Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης & Χαρτικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Τρικάλων, έτους ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΥΣ Στα Τρίκαλα σήμερα στις 14 Απριλίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10π.μ συνήλθε στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Τρικάλων ( οδός Τσιτσάνη 31 γραφείο 326) σε τακτική συνεδρίαση η 5 μελής Επιτροπή Προμηθειών που συγκροτήθηκε με την αριθ. α/α 37/ απόφαση της Π.Ε Τρικάλων μα σκοπό τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για της ανάδειξη Γραφικής Ύλης και Χαρτικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων έτους Στην παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αφού κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω. 1. Τζέλης Αθανάσιος, Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών ως Πρόεδρος. 2. Μπαλαμώτης Στέργιος Υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου&Τουρισμού ως τακτικό μέλος. 3. Λιούλιος Θεόδωρος, Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών ως αναπληρωματικό μέλος του Τζιώλη Χρήστου Υπαλλήλου του ιδίου τμήματος. 4. Παπακων/νου Χρήστος, Υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, ως τακτικό μέλος. 5. Λώλης Γεώργιος, σύμβουλος Επιμελητηρίου Τρικάλων, ως τακτικό μέλος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία παρόντων των μελών ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή στη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές δόθηκαν και καταχωρήθηκαν με την εξής σειρά. Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ 1. ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ &ΣΙΑ Ο.Ε. 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Γ. ΑΝΘΟΥΛΑ 3. ΚΑΛΦΑΣ Φ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 4. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 5. Π.&Φ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΗΣ Ο.Ε. 6. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 28 ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 90 ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ- ΦΑΒΙΕΡΟΥ 5 ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΒΥΔΟΥ 9 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ- ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 ΤΡΙΚΑΛA

3 Αφού πέρασε η ώρα και δεν εμφανίσθηκε άλλoς προμηθευτής η επιτροπή κήρυξε ότι έληξε η παράδοση των προσφορών περί 10 π.μ. Στη συνέχεια αφού η συνεδρίαση έγινε δημόσια, ακολούθησε η αποσφράγιση των φακέλων, εκτός των φακέλων των οικονομικών προσφορών εκείνων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, κατά σειρά επίδοσης υπογράφηκαν όλα τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι, και έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών εάν είναι σύμφωνα με την προκήρυξη και τον κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου ( ΚΠ.Δ 118/2007( ΦΕΚ 150/Α/ ).. Εδώ επισυνάπτει ο πίνακας δικαιολογητικών ο ποιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή. ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά των 6 (έξι) παραπάνω ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια άρχισε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εκείνων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό κατά σειρά επίδοσης που έγιναν δεκτές οι προσφορές των. Στην συνέχεια έγινε η καταχώρηση των οικονομικών προσφορών με τη χαμηλότερη τιμή. Ο επισυναπτόμενος πίνακας των οικονομικών προσφορών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού. Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή: ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. ΝΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ο διαγωνισμός για τα είδη όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα στους: 1.ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ &ΣΙΑ Ο.Ε. Τα με α/α 1,2(μισή ποσότητα),3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17(μισή ποσότητα),18(μισή ποσότητα),19,20,21,22,23,25,hp F4280( XL)τιμή με ΦΠΑ 23,74 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Γ. ΑΝΘΟΥΛΑ Τα με α/α 2(μισή ποσότητα),14,17(μισή ποσότητα),18(μισή ποσότητα),26,27,hp CP 1215(multi color) τιμή με ΦΠΑ 23, ΚΑΛΦΑΣ Φ.& ΣΙΑ Ο.Ε. Τα με α/α 4,8. 4. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Τα με α/α 24,ΗP 1020(12A) τιμή με ΦΠΑ 53,44,HP P300dn(51A) τιμή μεφπα 97,91,HP 1280(51645-C6578) τιμή μεφπα 46,33,HP K7100( ) τιμή μεφπα 31,21,HP(45-78) τιμή με ΦΠΑ 46,33,FA BROTHER 2920(TN2000) τιμή με ΦΠΑ 51,38. Β. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α)ο ΚΑΛΦΑΣ Φ.& ΣΙΑ ΟΕ για τα Μελανάκια- Τόνερ,ΗP1020(12A),HP1280(51645-C6578),HP(45-78),FA BROTHER 2920(TN2000),προσφέρει συμβατά αναλώσιμα και όχι σύμφωνα με τον πίνακα της Προκήρυξης. Η επιτροπή προτείνει τα συγκεκριμένα μελανάκια-τόνερ να πάνε στον επόμενο μειοδότη, σύμφωνα με τον πίνακα της Προκήρυξης. β)στα είδη με α.α.2,17,18 λόγω ότι οι μειοδότες έχουν ίδιες τιμές η επιτροπή προτείνει την διάθεση από μισές ποσότητες.

4 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τα μέλη 1.Μπαλαμώτης Στέργιος 2.Λιούλιος Θεόδωρος 3.Παπακων/νου Χρήστος 4.Λώλης Γεώργιος

5 Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ ΕΙΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Γ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΘΟΥΛΑ 3 ΚΑΛΦΑΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 Π.& Φ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 6 "ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ" ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α) ΣΕ ΕΥΡΩ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕ ΓΙΔΑΡ. ΑΛΕΞΑΝ. ΚΑΛΦΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓ Μ. ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ BIG 1 0,08 0,098 0,134 0,18 0,28 ΚΡΥΣΤΑΛ 2 ΧΑΡΑΚΑΣ 30ΕΚ. 1 0,0001 0,0001 0,001 0,22 0,12 0,20 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 3 ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΕΤ 1 0,08 1,50 1,50 0,51 0,72 1,40 4 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ 1 0,08 0,08 0,014 0,29 0,20 0,44 ΤΑΜΠΟΝ 5 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 1 1,80 8,70 3,00 3,97 8,30 9,65 ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Νο ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 1 1,50 3,80 3,00 2,32 7,30 3,92

6 ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Νο 64 7 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦ. 1 2,50 6,67 3,50 5,42 4,80 7,65 ΚΑΤΡΓΕ ΔΙΠΛΕΣ 60gr ΠΑΚΕΤΟ 400 Φ. 8 ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΡΓΕ 1 0,30 7,80 0,20 5,42 5,80 9,07 ΔΙΠΛΕΣ 60gr ΠΑΚΕΤΟ 400 Φ. 9 ΧΑΡΤΙ Α3 ΦΩΤ/ΚΟΥ 1 5,25 7,98 8,50 5,52 7,40 9,00 (ΠΑΚΕΤΟ) 80gr/m2 ΛΕΥΚΟ 10 // Α4 // 1 2,40 3,95 4,00 2,66 3,60 3,80 // 80gr/m2 ΛΕΥΚΟ 11 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕΓΑΛΑ 8-1 0,78 1,52 1,10 1,07 1,48 1,71 32 (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 12 ΝΤΟΣΙΕ ΜΙΚΡΑ ,20 1,52 1,10 1,22 1,48 1,71 (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) 13 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΛΟΙ 1 0,0001 0,10 0,014 0,11 0,19 0,10 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ 14 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ 1 0,22 0,12 0,30 0,60 0,44 0,40 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ 15 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ 1 0,0001 0,21 0,05 0,17 0,20 0,25 ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΛΟΙ 16 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ 1 0,05 0,75 0,70 0,67 0,86 0,96 ΚΟΡΔΟΝΟΙ 25Χ35/8 ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ) 17 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΗ 1 0,0001 0,0001 0,025 0,05 0,05 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Νο // // 1 0,0001 0,0001 0,025 0,06 0,06 // Νο // // 1 0,0001 0,025 0,025 0,06 0,07 // Νο // 1 0,0001 0,03 0,013 0,03 0,021 ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο ΦΑΚΕΛΟΙ 1 0,0001 0,04 0,001 0,04 0,029 ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΑΡΑΘΥΡΟ) Νο ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 1 0,0001 0,19 0,04 0,10 0,15 0,19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 3 23 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 1 0,0001 0,25 0,05 0,10 0,17 0,19

7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 4 24 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ 25 ΤΑΜΠΟΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ Νο 2 ΜΕΣΑΙΟ 26 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗ ΜΕΓΑΛΟ 27 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗ ΜΙΚΡΟΣ 1 0,50 0,45 0,39 0,19 0,56 1,20 1 0,0001 0,71 0,30 0,77 0,60 0,84 1 4,50 3,84 4,50 4,64 10,50 1 0,70 0,39 1,70 1,39 1,60 2,97 ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ Η/Υ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α) ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΝΕΡ ΤΕ Μ. ΓΙΔΑΡ. ΑΛΕΞΑΝ. ΚΑΛΦΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΙΔΗΣ 1 HP 1020 (12A) 1 62,73 75,63 55,00 53,44 75,00 2 HP P300dn (51A) 1 118,33 141,64 89,89 97,91 134,00 3 HP CP 1215 (multi 1 242,19 140,84 258,06 196,45 142,50 color) INKJET 1 HP 1280 ( ,92 69,55 44,15 46,33 65,70 C6578) 2 HP K7100 ( ) 1 36,30 39,47 43,80 31,21 43,80 3 HP F4280 ( ,74 40,18 71,36 39,67 46,50 300XL) 4 HP (45-78) 1 50,92 61,11 44,15 46,33 65,70 FAX: BROTHER 2920 (TN2000) 1 63,84 74,74 42,50 51,38 72,90 ΠΑΝΟΥΡΓ ΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε Tην έγκριση με ημερομηνία 14/4/2011 Πρακτικού Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης & Χαρτικών για τις ανάγκες της Π.Ε.Τρικάλων, έτους 2011.

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.77/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Tην έγκριση με ημερομηνία 14/4/2011 Πρακτικού Ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης & Χαρτικών για τις ανάγκες της Π.Ε.Τρικάλων, έτους Η απόφαση αυτή πήρε α/α 99 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Περιφερειάρχης Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Νούσιος Κων/νος Λάρισα 27/4/11 Λέμας Ευάγγελος Μαμάρα Μαρία Μπάρδας Κων/νος Καλτσογιάννης Γεώργιος Τσιάρας Αθανάσιος Αλεξάκος Φώτιος Μπούτας Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1185/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο «A.Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης Β. Έγκριση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2 ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση αποτελέσµατος συµφερότερης οικονοµικής προσφοράς και έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΘΕΜΑ: 37 ο : Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΘΕΜΑ: 53 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 659/2015 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /31-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 ΘΕΜΑ: 21 ο Eισήγηση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /25-8-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 385/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /25-8-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 385/2011 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΚΤΙΚΟ 15 ο /25-8-2011 ΠΟΦΣΗ 385/2011 ΘΕΜ: 22 ο Εξέταση της ένστασης της τεχνικής εταιρείας Κ.ΜΪΔΟΥ & ΣΙ Ο.Ε. και έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα