Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012"

Transcript

1 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε ςχζςθ με το πρϊτο τρίμθνο του 2011). Κακαρι αφξθςθ ταμειακϊν διακεςίμων κατά 3,9 εκατ. (+ 13,2 εκατ. ςε ςχζςθ με το πρωτο τρίμθνο του 2011) Περαιτζρω αφξηςη λειτουργικήσ κερδοφορίασ: το προςαρμοςμζνο EBITDA του Ομίλου διαμορφϊκθκε ςε 21,0 εκατ. (+18% ζναντι του πρϊτου τρίμθνου 2011), ενϊ το περικϊριο προςαρμοςμζνου EBITDA ανιλκε ςε 20% (+2,1 π.μ. ζναντι 1ου τρίμθνου 2011) Διατήρηςη τησ ςυνδρομητικήσ βάςησ και των εςόδων: αφξθςθ ενοποιθμζνου Κφκλου Εργαςιϊν κατά 1,6% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2011, ςτα 105,3 εκατ. Σα μοναδικά νοικοκυριά ςτακεροποιοφνται ςτισ 747 χιλιάδεσ, εκ των οποίων 140 χιλιάδεσ περίπου διακζτουν ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ. Σφμφωνα με το Διευκφνοντα Σφμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Παρά τθ ςυνεχιηόμενθ αβεβαιότθτα ςε ςχζςθ με το μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλοσ Forthnet πζτυχε εξαιρετικά αποτελζςματα κατά το πρϊτο τρίμθνο του Με γνϊμονα τθ ςτρατθγικι που χαράχκθκε κατά το 2011, ςυνεχίςαμε να αυξάνουμε τισ ταμειακζσ ροζσ και τθ λειτουργικι κερδοφορία του Ομίλου, διατθρϊντασ παράλλθλα τθν ποιότθτα των εςόδων και τθσ ςυνδρομθτικισ μασ βάςθσ. Με δεδομζνθ τθ μζχρι ςιμερα πορεία μασ, εκτιμοφμε ότι θ επιμονι μασ ςτθ διαρκι λειτουργικι βελτίωςθ και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ κα ςυνεχίςει να αποδίδει καρποφσ για τουσ πελάτεσ, τουσ μετόχουσ και του ςυνεργάτεσ του Ομίλου μασ κακ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ - 1 -

2 Λειτουργικά Αποτελζςματα υνδυαςτικζσ Τπηρεςίεσ Οι ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ παραμζνουν το βαςικό εργαλείο ανάπτυξθσ των λιανικϊν πωλιςεων τθσ Forthnet: τζλοσ Μαρτίου 2012, ο Όμιλοσ εξυπθρετοφςε ςχεδόν 140 χιλιάδεσ νοικοκυριά με ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ (ςε ςφνολο 747 χιλιάδων μοναδικϊν νοικοκυριϊν). Η πλειονότθτα των νζων πελατϊν ςυνδυαςτικϊν υπθρεςιϊν κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2012 αφοροφςε ςε πελάτεσ οι οποίοι αγοράςαν για πρϊτθ φορά υπθρεςίεσ του Ομίλου. Νοικοκυριά με ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Ποςοςτό νοικοκυριϊν με υνδυαςτικζσ Τπθρεςίεσ Νζα νοικοκυριά με υνδυαςτικζσ Τπθρεςίεσ Q Q Q Q Q ,7% 17,1% 16,7% 16,7% 14,6% Σηλεπικοινωνιακζσ Τπηρεςίεσ Η Forthnet, όντασ ο κορυφαίοσ εναλλακτικόσ τθλεπικοινωνιακόσ πάροχοσ, ςυνζχιςε να αντιςτζκεται ςτισ πιζςεισ του ανταγωνιςμοφ για αφξθςθ μεριδίων αγοράσ. Εν αντικζςει επικεντρϊκθκε ςτθ διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςυνδρομθτικισ βάςθσ με γνϊμονα τθν αφξθςθ κερδοφορίασ και ρευςτότθτασ με παράλλθλθ ελαχιςτοποίθςθ των επιςφαλειϊν. υνδρομητζσ Broadband Q Q Q Q Q υνδρομητζσ Broadband Νζοι υνδρομθτζσ Broadband Ενεργοί ςυνδρομητζσ ΑΠΣΒ Ποςοςτό ΑΠΣΒ 96% 95% 94% 94% 93% Νζοι υνδρομθτζσ ΑΠΣΒ Μερίδιο Αγοράσ ςε Νζουσ υνδρομθτζσ ΑΠΣΒ 9,2% 20,0% 11,7% 18,0% 18,5% υνολικό μερίδιο αγοράσ ΑΠΣΒ 29,5% 30,0% 30,6% 31,3% 31,9% 1 Ενεργοί & υπό ενεργοποίθςθ ςυνδρομθτζσ Forthnet ADSL & Forthnet 2play πλζον ενεργοί και υπό ενεργοποίθςθ ςυνδρομθτζσ ΑΠΣΒ - 2 -

3 Σο εκτιμϊμενο ςυνολικό μερίδιο αγοράσ τθσ Forthnet ανιλκε ςε 29,5% τον Μάρτιο 2012, ενϊ το μερίδιο των νζων ΑΠΣΒ ςυνδζςεων κατά το πρϊτο τρίμθνο διαμορφϊκθκε ςε 9,2%. Τπηρεςίεσ υνδρομητικήσ Σηλεόραςησ Οι μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ επθρζαςαν τθ πελατειακι βάςθ τθσ ψθφιακισ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ, θ οποία διαμορφϊκθκε ςε 360 χιλιάδεσ πελάτεσ ςτο τζλοσ Μαρτίου του 2012, ςθμειϊνοντασ οριακι πτϊςθ. Δεδομζνου ότι θ μείωςθ του αρικμοφ των ςυνδρομθτϊν οφείλεται επίςθσ και ςτθ διακοπι τθσ αναλογικισ επίγειασ υπθρεςίασ (Ιανουάριοσ 2012), εκτιμάται ότι θ επικείμενθ ζναρξθ τθσ νζασ πλατφόρμασ επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ DTT (βλζπε "Πρόςφατεσ Εξελίξεισ" παρακάτω) κα ςυνδράμει ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμδρομθτικισ βάςθσ. υνδρομητζσ PayTV Ελλάδα Q Q Δ Ψθφιακι πλατφόρμα Αναλογικι πλατφόρμα φνολο Πρόςφατεσ Εξελίξεισ Σον Μάιο του 2012 ξεκίνθςε επίςθμα το λανςάριςμα τθσ επίγειασ ψθφιακισ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ DTT (Nova Επίγεια), που κα εξυπθρετιςει ςταδιακά τουσ αναλογικοφσ ςυνδρομθτζσ. Η Nova Επίγεια ςε πρϊτο ςτάδιο κα καλφψει Ακινα και Θεςςαλονίκθ ενϊ μζχρι το τζλοσ του ζτουσ το ποςοςτό κάλυψθσ αναμζνεται να φτάςει το 78%. Σον Απρίλιο, θ Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ αποδζχκθκε τισ δεςμεφςεισ που προςφζρκθκαν από τον Όμιλο για τθν άρςθ τθσ αποκλειςτικότθτασ με τα free-to-air εκνικισ εμβζλειασ κανάλια χωρίσ να προχωριςει ςτθν εξζταςθ τθσ ουςίασ τθσ υπόκεςθσ και ςτθν επιβολι προςτίμου ςε βάροσ του Ομίλου. Μετά τθν πρϊτθ μετάδοςθ ςτθν Ελλάδα 3D ποδοςφαιρικοφ αγϊνα τον Νοζμβριο του 2011 και τθν πρϊτθ 3D ποδοςφαιρικι παραγωγι και μετάδοςθ τον Μάρτιο του 2012, ο Όμιλοσ ενςωματϊνει από τον Μάιο ςτο πρόγραμμα τθσ Nova, 3D κινθματογραφικό περιεχόμενο για όλθ τθν οικογζνεια

4 Οικονομικά Αποτελζςματα Κερδοφορία Σα ςυνολικά ζςοδα του Ομίλου κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2012 διαμορφϊκθκαν ςε 105,3 εκατ., ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 1,6% ζναντι του πρϊτου τριμινου Σα ζςοδα από υπθρεςίεσ ΑΠΣΒ αυξικθκαν κατά 5,4% κυρίωσ λόγω αφξθςθσ τθσ ςυνδρομθτικισ βάςθσ. Η μείωςθ των εςόδων ςτθ ςυνδρομθτικι τθλεόραςθ οφείλεται κυρίωσ ςτον τερματιςμό τθσ αναλογικισ υπθρεςίασ. Παράλλθλα, και ωσ αντιςτάκμιςμα ςτισ επικείμενεσ αλλαγζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν, ο Όμιλοσ ςυνζχιςε επιτυχϊσ τισ προςπάκειεσ διαφοροποίθςθσ των πθγϊν εςόδων του (ςε τθλεπικοινωνίεσ και ςυνδρομθτικι τθλεόραςθ), δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν προςζλκυςθ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ και ςτθν αφξθςθ των εςόδων από εταιρικοφσ πελάτεσ. Ανάλυςη Εςόδων (ςε 000) Q Q Δ Τπθρεςίεσ Οικιακϊν πελατϊν ΑΠΣΒ ,4% Τπθρεςίεσ Οικιακϊν πελατϊν χονδρικισ ,7% Τπθρεςίεσ προσ Εταιρικοφσ πελάτεσ ,3% Τπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ ,6% Λοιπά ζςοδα ,2% υνολικά ζςοδα (ςυμπ. και των λοιπϊν εςόδων) ,6% Σα οφζλθ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν του 2011 ςε ςχζςθ με τθ ενοποίθςθ των δραςτθριοτιτων και τον εξορκολογιςμό του λειτουργικοφ κόςτουσ, διαφαίνονται ςε πλιρθ ζκταςθ το Παράλλθλα ζχουν ιδθ δρομολογθκεί νζεσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθν περαιτζρω αναδιάρκρωςθ τθσ κοςτολογικισ βάςθσ. Ωσ αποτζλεςμα των ανωτζρω, το προςαρμοςμζνο EBITDA του Ομίλου αυξικθκε κατά 2,6 εκατ., ιτοι κατά 13,8% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του Παράλλθλα, το περικϊριο προςαρμοςμζνου EBITDA κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2012 διαμορφϊκθκε ςε 20%, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 2,1 ποςοςτιαίων μονάδων ζναντι του πρϊτου τρίμθνου (ςε 000) Q Q Δ υνολικά ζςοδα (ςυμπ. λοιπϊν εςόδων) ,6% Δθμοςιευμζνο EBITDA ,8% Προςαρμοςμζνο EBITDA ,8% Περικϊριο Προςαρμοςμζνου EBITDA 20,0% 17,9% 2,1π.μ. 2 Μθ ταμειακζσ και άλλεσ προςαρμογζσ - 4 -

5 Ρευςτότητα Οι ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου βελτιϊκθκαν κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2012 ωσ αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ κερδοφορίασ του Ομίλου ςε λειτουργικό επίπεδο, τθσ αποτελεςματικότερθσ διαχείριςθσ του κεφαλαίου κίνθςθσ, και των χαμθλότερων κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν. υγκεκριμζνα, οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ κατά το πρϊτο τρίμθνο ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 46% ζναντι του πρϊτου τρίμθνου Ωσ αποτζλεςμα τθσ ανωτζρω αφξθςθσ οι ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου διαμορφϊκθκαν ςε 3,9 εκατ. (παρουςιάηοντασ αφξθςθ 13,2 εκατ. ζναντι του πρϊτου τριμινου του 2011). (ςε 000) Q Q Δ Λειτουργικά Κζρδθ ,0% Λειτουργικζσ Σαμειακζσ Ροζσ ,9% Κακαρι μεταβολι χρθματικϊν διακζςιμων (*) ,0% Παρά τθν αφξθςθ των ςυνολικϊν εςόδων του Ομίλου και τθν περιοριςμζνθ ρευςτότθτα τθσ αγοράσ, ο Όμιλοσ διατιρθςε με επιτυχία τθν αυςτθρι πιςτωτικι πολιτικι του κατά το πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιςφαλειϊν, ενϊ παράλλθλα μείωςε τα υπόλοιπα των προμθκευτϊν του. Εμπορικζσ Απαιτιςεισ Τποχρεϊςεισ ςε Προμθκευτζσ (ςε 000) Q Q Δ ,7% ,4% Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλϊ επικοινωνιςτε με: κ. Γιϊργο Δερμιτηάκθ, Διευκυντι Επενδυτικϊν Σχζςεων Τθλ , fax ,

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα