1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ». ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ». ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012"

Transcript

1 1 1 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ». ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α.1 Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών εν έχει γίνει µέχρι σήµερα κάποια καταγραφή της κατανοµής των µαθητών/τριών σύµφωνα µε το επάγγελµα του πατέρα (και της µητέρας) τους, ούτε εκτίµηση της κοινωνικής-οικονοµικής και µορφωτικής κατάστασης των γονέων τους. Τα στοιχεία χρειάζονται για διεξαγωγή σχετικών ερευνών αλλά και για πληρέστερη εικόνα του «προφίλ» των µαθητών του σχολείου * µπορεί να γίνει µία πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον για τους µαθητές της Α τάξης µε βάση τα στοιχεία από τις καρτέλες Α.2 Πόροι και διαθέσιµα µέσα ι) πόροι: στην παρούσα κατάσταση είναι αναγκαίο να υπάρχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα αναλώσιµα (χαρτί, κιµωλίες, µελάνια φωτοτυπικών και εκτυπωτών), χρήµατα για τη θέρµανση, αλλά και πόροι για προγραµµατισµένες ή έκτακτες εκδηλώσεις (π.χ. διοργάνωση οµιλίας ή παρουσίασης πρότζεκτ, επίσκεψη µαθητών από ξένα σχολεία κλπ.). Στις υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο (και ανεπίτρεπτο) να ζητηθεί οικονοµική βοήθεια από τους γονείς. * να γίνει έγκαιρα προϋπολογισµός των εξόδων και προγραµµατισµός εκδηλώσεων που θα έχουν οικονοµική επιβάρυνση για το σχολείο *να ζητηθεί το αναγκαίο ποσόν από τη Σχολική Επιτροπή και να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα στη σχολική κοινότητα. Τα στοιχεία αυτά είναι, επίσης, χρήσιµα για διεξαγωγή σχετικών ερευνών (κόστος ανά µαθητή κλπ.) ιι) διαθέσιµα µέσα, υποδοµή: - Το κύριο πρόβληµα, όσον αφορά σε Η/Υ και περιφερειακά, βιντεοπροβολείς κλπ. εντοπίζεται στη συντήρηση και πιθανή ανάγκη επισκευής τους, για τις οποίες πρέπει να έχει υπάρξει σχετική πρόβλεψη (βλ. παραπάνω Α.2.ι), - για το χρόνιο πρόβληµα της βιβλιοθήκης (το οποίο, ουσιαστικά, έχει δύο σκέλη βλ. Προτάσεις, παρακάτω), οι προσπάθειες πολλών ετών δεν είχαν αποτέλεσµα και δεν εκτιµάται ότι θα υπάρξει λύση σύντοµα, - για οποιεσδήποτε άλλες ελλείψεις, ή ακόµη περισσότερο- για βελτιώσεις του υπάρχοντος εξοπλισµού και γενικότερα της υλικοτεχνικής υποδοµής, δε µπορεί να γίνεται συζήτηση στις παρούσες συνθήκες, - σχετικά µε τη «διαδικτυακή» παρουσία του σχολείου, υπάρχει πρόβληµα που πρέπει να λυθεί άµεσα. Ο επίσηµος ιστότοπος παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση του (λόγω παλαιάς τεχνολογίας) και, έτσι, έχει «συµπληρωθεί» από ένα «ηµι-επίσηµο» ιστολόγιο, η διαχείριση του οποίου έχει αναληφθεί από ένα συνάδελφο. Το ιστολόγιο αυτό έχει, µερικές φορές, χαρακτήρα «πίνακα ανακοινώσεων», αφού γίνονται αναρτήσεις σχετικές µε εντελώς «άχρηστα» (για κάποιον «εξωτερικό» χρήστη) θέµατα (όπως π.χ. ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων του Συλλόγου κλπ.). * για τη βιβλιοθήκη, πρέπει να γίνει διαχωρισµός µεταξύ του θέµατος των βιβλίων που έχουν αποµείνει από τη βιβλιοθήκη του «Γεννάδειου» και της δηµιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης. Όσον αφορά στο πρώτο, να αναλάβει µία επιτροπή να έρθει σε επαφή µε τους αρµόδιους φορείς για την καταγραφή, συντήρηση και αποθήκευση των παλαιών βιβλίων. Η ίδια επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί και µε το θέµα του χώρου στέγασης της παλαιάς βιβλιοθήκης σε συνεννόηση και µε το Γυµνάσιο. Σχετικά µε το δεύτερο, στις παρούσες συνθήκες το µόνο εφικτό είναι η συγκέντρωση βιβλίων από εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, η καταγραφή και η

2 2 φύλαξή τους, ώστε να αποτελέσουν τον πυρήνα της δηµιουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης. Η εύρεση σχετικού προγράµµατος για ηλεκτρονική καταχώριση και διαχείριση των βιβλίων είναι αναγκαία στην προοπτική λειτουργίας βιβλιοθήκης από το επόµενο σχολικό έτος, * για τον ιστότοπο, είναι αναγκαίο να συσταθεί µία επιτροπή, στην οποία θα συµµετέχουν οπωσδήποτε οι καθηγητές Πληροφορικής και Αγγλικών, µε καθήκοντα: την εύρεση µιας (δωρεάν, κατά προτίµηση) λύσης -ώστε να δηµιουργηθεί ένας φιλικός στο χρήστη διαδικτυακός τόπος, τη µεταφορά του ήδη αναρτηµένου υλικού που θα κριθεί σηµαντικό, και, βέβαια τη διαχείριση και συνεχή ενηµέρωσή του, Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ, «Ι ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ», ΒΙΒΛΙΑ Για το πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία, πολύ λίγες φορές έχει ζητηθεί η γνώµη των εκπαιδευτικών και, ακόµη λιγότερες έχει ληφθεί υπόψη. * γίνονται συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, στις οποίες συζητούνται η καταλληλότητα της οργάνωσης των περιεχοµένων του Προγράµµατος για τους µαθητές της αντίστοιχης τάξης, το κατά πόσον ανταποκρίνονται τα περιεχόµενα του Π.Σ. και των βιβλίων στις σύγχρονες συνθήκες, το αν η διδακτέα ύλη είναι ανάλογη µε το διαθέσιµο χρόνο, αν υπάρχει ευελιξία του Π.Σ. και δυνατότητες ευελιξίας του διδάσκοντα, αν υπάρχει συντονισµός µεταξύ των βιβλίων του ίδιου µαθήµατος και των διαφόρων µαθηµάτων από τάξη σε τάξη, αν οι «οδηγίες» ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίες στην τάξη κλπ. * τα αποτελέσµατα των συζητήσεων γνωστοποιούνται σε συµβούλους κ.ά. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γ.1 ιδακτικό Προσωπικό Όλα τα σχετικά στοιχεία µε το διδακτικό προσωπικό (έτη υπηρεσίας, ωράριο, προσόντα, επιστηµονική δραστηριότητα κ.ά) έχουν τεθεί στη διάθεση αρµόδιων φορέων, µε πολλές µορφές (ηλεκτρονική καταχώριση, συµπλήρωση εντύπων κλπ.) και πολλές φορές. * να ζητηθεί η πλήρης κάλυψη των αναγκών του σχολείου ανά ειδικότητα, * να γίνει πλήρης ενηµέρωση των στοιχείων που υπάρχουν για την επιστηµονική και συγγραφική δραστηριότητα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και ανάρτηση στον ιστότοπο που θα δηµιουργηθεί, * να αναλάβει κάποιος υπεύθυνος, µε τη βοήθεια όλων των ενδιαφεροµένων, να ενηµερώνεται (από διαδίκτυο, έγγραφα που αποστέλλονται συνήθως µε µεγάλη καθυστέρηση από τη ιεύθυνση, κλπ.) και να ενηµερώνει έγκαιρα τον Σύλλογο για τη διεξαγωγή Συνεδρίων, Ηµερίδων κ.ά., ώστε όσοι θέλουν να µπορούν να λαµβάνουν µέρος (βλ. και παρακάτω Ε). Γ.2 ιοικητικό προσωπικό * να υπάρξει συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς/κέντρα για θέµατα ψυχικής υγείας ή µαθησιακών δυσκολιών των µαθητών, όπως και για θέµατα ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής τους πορείας, * να ενταθούν οι προσπάθειες για κάλυψη της θέσης γραµµατέα (πιθανόν µέσω µετατάξεων κλπ.) Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ κλπ. Γ.1 Λειτουργία - Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται (σχεδόν κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους) 1-2 προβλήµατα σοβαρής παραβατικής συµπεριφοράς µαθητών (στα οποία ενίοτε προστίθενται και ζηµιές ή βανδαλισµοί κατά τη διάρκεια των «καταλήψεων»), τα οποία δηµιουργούν αναστάτωση στο σχολικό κλίµα και αντιµετωπίζονται από το Σύλλογο, αναγκαστικά χωρίς τη συνδροµή ειδικών. - Στην καθηµερινότητα του σχολείου έχει παγιωθεί κατά την τελευταία 3ετία, µε συνολική ευθύνη του Συλλόγου αλλά κυρίως του διευθυντή, µία κακώς εννοούµενη «ελαστική» συµπεριφορά (βλ. ατιµωρησία) απέναντι στους µαθητές, η οποία δηµιουργεί

3 3 προβλήµατα. Παρότι είναι αδύνατη η κοινή στάση από όλους τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υπάρξει µία συµφωνία σε ελάχιστα σηµεία, όπως, ότι η κοινή ζωή και λειτουργία σε ένα χώρο έχει κάποιους κανόνες, που αφού γίνουν γνωστοί πρέπει να τηρούνται από όλους, η «τιµωρία» -σε περίπτωση παραβίασης αυτών των κανόνων- έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα κλπ. - Η λειτουργία του σχολείου παρουσίασε προβλήµατα το κατά τις απεργίες των ΜΜΜ, οπότε µεγάλο µέρος των µαθητών που δήλωναν ότι κατοικούσαν σε µεγάλη απόσταση έφευγε λίγο πριν την ώρα έναρξης των απεργιών. Η κατάσταση αυτή είχε ως συνέπειες, τόσο τη διακοπή της οµαλής λειτουργίας του σχολείου, όσο και τη δηµιουργία προβληµάτων σχετικά µε πραγµατοποίηση πολλών απουσιών από τους µαθητές και τη δικαιολόγησή τους, - Μικρότερα προβλήµατα υπήρξαν σχετικά µε την έξοδο των µαθητών, κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, στο χώρο έξω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. - Τέλος, η πρόωρη λήξη των µαθηµάτων από το Υπουργείο επέφερε αναγκαστικές αλλαγές στον προγραµµατισµό κυρίως των επαναλήψεων και των επαναληπτικών διαγωνισµάτων για τη Γ τάξη. * η γνωστοποίηση από την αρχή του σχ. έτους στους µαθητές και τους γονείς κάποιων κανόνων λειτουργίας (π.χ. είναι απαραίτητη η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση, η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη πριν την έναρξη του µαθήµατος, η έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος κλπ.) και η σταθερή προσήλωση στην τήρηση αυτών των κανόνων, χωρίς εξαιρέσεις και σε περίπτωση παράβασής τους- η εφαρµογή «δίκαιης τιµωρίας», στηριγµένης στην αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να παγιωθεί, * η ουσιαστική συνεργασία των εκπροσώπων των µαθητών σε περιπτώσεις προβληµάτων συµπεριφοράς είναι αναγκαία, * πρέπει να τηρούνται τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών σχετικά µε εφηµερίες, * η άτυπα διατυπωµένη, κατά καιρούς, πρόταση για δηµιουργία «σχολικού κανονισµού», δε λύνει το πρόβληµα, αφού ένας κανονισµός είναι αδύνατον πρακτικά να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις, και η παραβίασή του στην πράξη θα δηµιουργούσε µεγαλύτερο πρόβληµα. Η συζήτηση µε τους µαθητές για τους βασικούς, απλούς κανόνες λειτουργίας και συµπεριφοράς µε βάση το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, αλλά και τη µίνιµουµ συµφωνία της σχολικής κοινότητας- µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην οµαλή λειτουργία του σχολείου. * πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα το θέµα πιθανών απεργιών στα ΜΜΜ σε συνεννόηση και µε το υπουργείο (ειδικότερα όσον αφορά στην πραγµατοποίηση και καταχώριση σχετικών απουσιών των µαθητών), και αφού ληφθεί υπόψη ο τόπος κατοικίας των παιδιών, ώστε να µην παρουσιάζονται φαινόµενα «µαζικής αποχώρησης» από το σχολείο, * να λυθεί οριστικά το θέµα εξόδου των µαθητών από το χώρο του σχολείου, η οποία θα γίνεται µόνο µε ειδική άδεια. Η κεντρική πόρτα να κλείνει, αµέσως µετά τη λήξη της πρωινής συγκέντρωσης, * σχετικά µε τις καταλήψεις, προτείνεται να υπάρχει από τις αρχές Οκτωβρίου συνάντηση µελών του Συλλόγου ιδασκόντων µε τους µαθητές του περυσινού 15µελούς για συζήτηση και, αν είναι δυνατόν, «προληπτική» αντιµετώπιση του θέµατος. Σε κάθε περίπτωση, η αντιµετώπιση των καταλήψεων γίνεται µε βασικούς στόχους τη διαφύλαξη της σωµατικής ακεραιότητας των µαθητών, - τις προσπάθειες λύσης των προβληµάτων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας, χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις, - τη διαφύλαξη των καλών σχέσεων εκπαιδευτικών-µαθητών, και - την προστασία της σχολικής περιουσίας. Γ.2 Εφαρµογή σχολικού προγράµµατος, δραστηριότητες κλπ. - Η πραγµατοποίηση όλων των προγραµµατισµένων ωρών διδασκαλίας, αλλά και των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, είναι βασικό στοιχείο της λειτουργίας του σχολείου. Ωστόσο, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του Λυκείου περιορίζει ουσιαστικά τον αριθµό των µαθητών που µπορούν να λάβουν µέρος σε προγράµµατα ή άλλες δραστηριότητες σε αυτούς που φοιτούν στην Α τάξη.

4 4 * να υπάρχει συντονισµός µεταξύ εκπαιδευτικών κατά τάξη και κατά ειδικότητες, * να καταγράφονται στοιχεία σε ετήσια βάση- για το ποσοστό ωρών διδασκαλίας που δεν πραγµατοποιήθηκαν κατά αιτία, καθώς και του ποσοστού µαθητών/τριών που συµµετέχουν κατ έτος και κατά τάξη στις διάφορες δραστηριότητες, * να ζητείται η γνώµη (και οι τυχόν προτάσεις) γονέων και µαθητών σχετικά µε τον προγραµµατισµό π.χ. των διαγωνισµάτων, των προγραµµάτων που συµµετέχει το σχολείο, εκδηλώσεων, γιορτών κλπ. * να καθορίζονται σε συνεδρίαση του Συλλόγου, µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου, οι ηµεροµηνίες για ηµερήσιους περιπάτους και να γίνεται καταρχήν προγραµµατισµός του χρόνου διεξαγωγής πολυήµερων και ηµερήσιων εκδροµών, αφού ληφθούν υπόψη αργίες, διακοπές κλπ., * να υπάρχει, το αργότερο µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, αρχικός προγραµµατισµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν, του χρόνου διεξαγωγής τους και του αριθµού των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών και µαθητών (κατά προσέγγιση), * είναι αναγκαία η τήρηση αναλυτικών στοιχείων (και όλων των σχετικών «ντοκουµέντων») για κάθε δραστηριότητα και η ανάρτησή τους στον ιστότοπο του σχολείου.. ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κλπ..1 Συνεδριάσεις Συλλόγου ιδασκόντων - Οι συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται συχνά από χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες δεν καταλήγουν πάντα σε αποφάσεις περί του πρακτέου. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί µία αίσθηση «χαµένου χρόνου» και αναποτελεσµατικότητας. Επίσης, η µεγάλη συχνότητα των συνεδριάσεων (κάποιες φορές και για το ίδιο θέµα) µπορεί να δίνει µία επίφαση δηµοκρατικότητας στη λειτουργία του Συλλόγου, αλλά ουσιαστικά καταδεικνύει το πρόβληµα της αναποτελεσµατικότητας και των µη ουσιαστικών διαδικασιών, - ειδικότερα οι «παιδαγωγικές συνεδριάσεις» απέχουν πολύ από την ενασχόληση µε ουσιαστικά θέµατα και προβλήµατα και καταλήγουν µετά από ώρες συζητήσεων- στην καταγραφή της «επίδοσης» κάθε τµήµατος σε µερικά µαθήµατα. * πρέπει να συµφωνηθεί και να τηρείται µία διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις (π.χ. µέγιστος χρόνος διάρκειας, χρονικό όριο στις οµιλίες κλπ.), * η προετοιµασία των συµµετεχόντων (και ειδικά του προεδρεύοντα) για τα θέµατα συζήτησης, αλλά και η σωστή τήρηση της διαδικασίας είναι βασικές προϋποθέσεις για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Συλλόγου, * η πιστή τήρηση των πρακτικών είναι εξαιρετικής σηµασίας, γιατί καταγράφει το «κλίµα», αλλά κυρίως τις απόψεις και τις αποφάσεις που λαµβάνονται. Προτείνεται να κατατίθενται τα βασικά σηµεία των τοποθετήσεων όπως και, κυρίως, οι προτάσεις για ψηφοφορία- γραπτώς και, βεβαίως, να γίνεται έλεγχος των πρακτικών πριν υπογραφούν, * οι «παιδαγωγικές συνεδριάσεις» να αντικατασταθούν ουσιαστικά από τις «συναντήσεις διδασκόντων σε κάθε τµήµα», οι οποίες µπορούν να γίνονται 2 φορές κάθε τετράµηνο (στη µέση και προς το τέλος του) κατά τη διάρκεια περιπάτων ή µετά από εορτασµούς επετείων κλπ. Στις συναντήσεις αυτές θα γίνεται πιο ουσιαστική συζήτηση των προβληµάτων και στην «παιδαγωγική συνεδρίαση» θα ανακοινώνονται και θα συζητούνται τα συµπεράσµατα των επί µέρους συναντήσεων. Προβλήµατα, όπως η συµµετοχή σε όλες τις συναντήσεις ενός εκπαιδευτικού που διδάσκει σε όλα τα τµήµατα µιας τάξης, µπορούν να λυθούν µε σωστή προετοιµασία και οργάνωση, * να δηµιουργούνται οµάδες εργασίες για τα διάφορα θέµατα και οι συζητήσεις να διεξάγονται και οι αποφάσεις να παίρνονται µετά από σχετικές εισηγήσεις..2 Σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών, Συλλόγου ιδασκόντων-15µελούς κλπ.

5 5 ι) σχέσεις µε µαθητές: Σε γενικές γραµµές οι σχέσεις µαθητών-εκπαιδευτικών είναι καλές και τα όποια προβλήµατα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν επιδρούν στις σχέσεις συνεργασίας και συνεννόησης. * η συνδιαµόρφωση ενός γενικού πλαισίου κανόνων λειτουργίας (βλ. και παραπάνω Γ1) είναι απαραίτητη για να προληφθούν τα προβλήµατα και να ενισχυθεί η συνεργασία µε τους µαθητές, * βασικός στόχος πρέπει, επίσης, να είναι η διατήρηση και ενίσχυση των καλών σχέσεων µεταξύ των µαθητών. ιι) σχέσεις µε τον Σύλλογο Γονέων: η µέχρι τώρα συνεργασία διδασκόντων-γονέων ήταν από καλή µέχρι άριστη, και πρέπει να παραµείνει έτσι, ειδικά στις παρούσες, δύσκολες για τη δηµόσια εκπαίδευση συνθήκες. * να υπάρχει στενή και συνεχής αλληλοενήµερωση διδασκόντων και γονέων και σε επίπεδο Σχολικού Συµβουλίου και γενικότερα, µε ευθύνη της διεύθυνσης του σχολείου, αλλά και ενός εκπαιδευτικού που θα αναλάβει βοηθητικό ρόλο σε αυτό το θέµα, * να συνεχιστεί η ενηµέρωση των γονέων µαθητών/τριών της Α τάξης σχετικά µε τα ισχύοντα στο Λύκειο και, κυρίως, για τις αλλαγές που προβλέπονται από το τρέχον σχολικό έτος. Ειδικά για το σχ. έτος , να διανεµηθεί ενηµερωτικό έντυπο και να προγραµµατιστεί συνάντηση, µόλις γνωστοποιηθούν τα µέτρα για το νέο σύστηµα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, * να διασφαλίζεται η τακτική ενηµέρωση για την πρόοδο των µαθητών και η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών από τους γονείς για τυχόν ειδικά προβλήµατα των παιδιών ή του περιβάλλοντός τους, * να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους γονείς οι δραστηριότητες που έχουν προγραµµατιστεί από το Σύλλογο ιδασκόντων (εκδηλώσεις-συζητήσεις, προγράµµατα, εκπαιδευτικά ταξίδια κλπ.) και να ζητείται η ενεργή συµµετοχή (ή και συνδιοργάνωση) από το Σύλλογο Γονέων. ιιι) σχέσεις µε άλλους φορείς: στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται σχετικά µε τις σχέσεις του δηµόσιου σχολείου µε άλλους φορείς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύναψη οποιουδήποτε είδους σχέσεων και «συµφωνιών». Συγκεκριµένα, πρέπει να τίθενται από την αρχή οι «κανόνες» της συνεργασίας και να καθίστανται σαφή τα όρια για τον κάθε «συνεργαζόµενο», χωρίς να δηµιουργούνται αµφιβολίες και «γκρίζες ζώνες» σχετικά µε τις δυνατότητες παρέµβασης του κάθε φορέα (ειδικά, αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς που βοηθούν στη διοργάνωση εκδηλώσεων, π.χ. εκδοτικοί οίκοι) στη λειτουργία του σχολείου. * να αξιοποιούνται οι όποιο φορείς και µηχανισµοί στήριξης του εκπαιδευτικού έργου(εργαστηριακά κέντρα, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιµο από φορείς κλπ.), * ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στη συνέχιση της συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς φορείς και, κυρίως, Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, αλλά και δηµόσια Ερευνητικά Κέντρα κλπ.- όχι µόνο για τη συνέχιση διεξαγωγής δειγµατικών διδασκαλιών, αλλά και για ανάπτυξη σχέσεων κάθε είδους (συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, οργάνωση σεµιναρίων για τους εκπαιδευτικούς κλπ.) και συµµετοχή του σχολείου σε τυχόν ερευνητικά προγράµµατα αυτών των φορέων (π.χ. έρευνες παιδαγωγικών τµηµάτων), * να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους επιστηµονικούς φορείς ή επιστηµονικές-επαγγελµατικές ενώσεις (π.χ. Ιατρικός Σύλλογος), καθώς και µε αναγνωρισµένους επιστήµονες, συγγραφείς κλπ., σχετικά µε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος ή/και επικαιρότητας (π.χ. ενηµερωτική συνάντηση σχετικά µε to AIDS). Ε. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Παρά τη σηµαντικότητα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, της συµµετοχής σε προγράµµατα κλπ. πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι η µαθησιακή διαδικασία αποτελεί το βασικό και κύριο σκοπό του σχολείου. Ωστόσο, η βελτίωση της µαθησιακής-διδακτικής διαδικασίας, και η διαµόρφωση πρακτικών που προάγουν τα αποτελέσµατά της µάθησης δε µπορεί να γίνει µε «άνωθεν

6 6 οδηγίες». Με δεδοµένα, αφενός µεν τις ραγδαίες αλλαγές που προωθούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, και αφετέρου τον εµπειριοκρατισµό που επικρατεί στους εκπαιδευτικούς του ελληνικού σχολείου (και) λόγω της ανύπαρκτης ουσιαστικής επιµόρφωσής τους, θεωρείται επιτακτική ανάγκη η κάλυψη βασικότατων κενών στη θεωρητική προσέγγιση εκπαιδευτικών θεµάτων - στα πλαίσια µιας στοιχειώδους «αυτοεπιµόρφωσης», αναλαµβάνουν 2-3 εκπαιδευτικοί να κάνουν ένα κατάλογο επιστηµονικών άρθρων που αναφέρονται σε σηµαντικά επίκαιρα θέµατα (π.χ., «ποιότητα» και «αξιολόγηση» στην εκπαίδευση), κυρίως από αναρτήσεις στο διαδίκτυο (σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης κλπ.), και να τα διανείµουν στο Σύλλογο, - οργανώνονται συζητήσεις επί των παραπάνω θεµάτων, αν είναι δυνατόν µε την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, ώστε να µορφοποιηθούν προτάσεις για τη βελτίωση της µαθησιακήςδιδακτικής διαδικασίας, * συζητούνται στις οµάδες διδασκόντων ειδικότερα θέµατα, όπως η οργάνωση της τάξης και η αξιοποίηση της διδακτικής ώρας, ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός µαθηµάτων, η αξιοποίηση του εξοπλισµού του σχολείου, η συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα κλπ. * ειδικότερα για το θέµα της αξιολόγησης των µαθητών, πρέπει να γίνεται τακτικά ενηµέρωσή τους για την ποιότητα των εργασιών, την επίδοσή τους σε διαγωνίσµατα και προφορική εξέταση, να γίνονται οι αλλαγές που θα θεωρηθούν απαραίτητες για την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας κλπ. ΣΤ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Φοίτηση, διαρροή, επίδοση κλπ.) Τα τελευταία χρόνια το σχολείο παρουσιάζει µία αύξηση στις αιτήσεις εγγραφής µαθητών/τριών, κυρίως στην Α τάξη. Το ποσοστό διαρροής φοιτώντων είναι σχεδόν µηδενικό, ενώ ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες οι µετεγγραφές σε άλλα σχολεία. Τα ποσοστά µετεξεταστέων και απορριφθέντων κυµαίνονται γύρω στο 1% για κάθε χρονιά, ενώ τα ποσοστά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις κατά την τελευταία πενταετία είναι παρόµοια ή µεγαλύτερα από τα ποσοστά στο σύνολο της χώρας. εν έχει γίνει µέχρι τώρα κάποια συστηµατική µελέτη της επίδοσης µαθητών/τριών που να αφορά π.χ. στην κατανοµή των βαθµών τους ανά τάξη και βαθµολογική κατηγορία, την καταγραφή των Μ.Ο. κάθε τµήµατος και την παρακολούθησή του και στις 3 τάξεις, τα ποσοστά των φοιτώντων που βελτίωσαν την επίδοσή τους από τάξη σε τάξη ή από το ένα τετράµηνο στο άλλο κλπ. Είναι απαραίτητο να τονιστεί, για µία ακόµη φορά, ότι η επίδοση των µαθητών/τριών εξαρτάται από πολλούς και πολυσύνθετους παράγοντες και δεν είναι επιστηµονικά σωστό να χρησιµοποιείται για εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την «ποιότητα» της δουλειάς που γίνεται στο σχολείο. Ετσι, διατυπώνονται προτάσεις για καταγραφή και µελέτη της επίδοσης, τα αποτελέσµατα των οποίων θα έχουν ενδεικτικό και µόνο χαρακτήρα, και πιθανώς θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ευρύτερες έρευνες ή/και σε µελέτες για την εξέλιξη της διαφοροποίησης της επίδοσης από τάξη σε τάξη στο ίδιο µάθηµα ή γενικά. * µελέτη της επίδοσης κατά µάθηµα ή κλάδο µαθηµάτων από το ένα τετράµηνο στο άλλο, στην ίδια τάξη (ποσοστό όσων βελτίωσαν την επίδοσή τους, κατά φύλο και τµήµα), *µελέτη ποσοστών που βελτίωσαν το γενικό βαθµό προαγωγής τους από τάξη σε τάξη, κατά τµήµα και φύλο,- ποσοστών που βελτίωσαν την επίδοσή τους κατά µάθηµα ή κλάδο µαθηµάτων, από τάξη σε τάξη, * σύγκριση µεταξύ της βαθµολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην προφορική βαθµολογία κατά κατεύθυνση και µάθηµα (για τη Γ τάξη), * µελέτη της εξέλιξης στη διαφορά στην επίδοση µεταξύ των λιγότερο και περισσότερο ικανών µαθητών, * συγκέντρωση στοιχείων για την ακαδηµαϊκή/επαγγελµατική κλπ. πορεία των αποφοίτων, * σύγκριση απουσιών (κατά τάξη, τµήµα, τετράµηνο, ώρες και δικαιολογηµένες/αδικαιολόγητες) κατά έτος, ενηµέρωση γονέων σχετικά και αναζήτηση των λόγων για τις απουσίες

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιo Έκθεσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Πίνακας περιεχομένων. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα