ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES"

Transcript

1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κία επηρείξεζε, ώζηε λα πηζηνπνηεζεί σο Εμνπζηνδνηεκέλν Εμεηαζηηθό Κέληξν City & Guilds γηα ηελ Άδεηα Δηελέξγεηαο Εμεηάζεσλ Languages ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Α. Γενικά Β. Γιενέπγεια Δξεηάζεων και Γ. Ανθπώπινο Γςναμικό Α. Γενικά 1. Τν Κέληξν ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη fax θαη λογαπιαζμό (Πποζοσή: επηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε corporate accounts ή ISP accounts Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε web-based account (π.ρ. hotmail, yahoo). 2. Τν Κέληξν πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ αζθαιή θαη θιεηδσµέλν ρώξν απνζήθεπζεο / αξρεηνζήθε γηα ην εμεηαζηηθό πιηθό. 3. Τν Κέληξν πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη όινη νη ρώξνη ηνπ πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηα ζέµαηα ππξνζβεζηηθήο θαη ειεθηξνινγηθήο αζθάιεηαο, εμαεξηζµνύ, θσηηζµνύ, ζέξµαλζεο θαη ςύμεο, όπσο απηέο εηδηθόηεξα πξνζδηνξίδνληαη από ην Π.Γ. 16/1996 θαη ηα ζπλεµµέλα ζ απηό παξαξηήµαηα (όπσο ηζρύνπλ ζήµεξα), ηνλ Νόµν 1568/85 θαη ην Π.Γ. 17/ Τν Κέληξν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα (1) δηθηπαθό εθηππσηή laser ή inkjet κε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 10 ζειίδσλ ην ιεπηό (αζπξόκαπξεο εθηππώζεηο). Β. Γιενέπγεια Δξεηάζεων Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ην Κέληξν πξέπεη λα πιεξνί ηα αθόινπζα: 1. Δληόο ηεο αίζνπζαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπνζεηεκέλν ξνιόη ηνίρνπ ζε εµθαλέο ζεµείν από όιεο ηηο ζέζεηο εμέηαζεο. 2. Δληόο ηεο αίζνπζαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπνζεηεκέλν Flip chart ή πίλαθαο ζε εµθαλέο ζεµείν από όιεο ηηο ζέζεηο εμέηαζεο. 3. Οη αίζνπζεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο πποθοπικέρ εξεηάζειρ ISESOL είλαη: o Έλαο ρώξνο (αίζνπζα) ππνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ Τειεπηαία αλαζεώξεζε: 14/01/10 Σειίδα 1 από 6

2 o Μία μερσξηζηή θιεηζηή αίζνπζα δίπια ζηελ αίζνπζα ππνδνρήο, ζηελ νπνία ππάξρεη ηξαπέδη θαη δύν θαξέθιεο. Σε θάζε πεξίπησζε αληελδείθλπηαη ε ρξήζε δσκαηίνπ μελνδνρείνπ κε θξεβάηηα κέζα. Επίζεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ εμεηάζεσλ Paper Based θαη Computer Based ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: Paper Based Δξεηάζειρ Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο Paper Based εμεηάζεσλ, ην Κέληξν πξέπεη λα πιεξνί ηα αθόινπζα: 1. Να δηαζέηεη, είηε ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο/ ρώξνπο ηνπ Κέληξνπ είηε ζε ελνηθηαδόκελνπο ρώξνπο, κία ενιαία και αςηόνομη αίθοςζα, ξεσωπιζηή από ηοςρ ςπόλοιποςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ και ηη Γπαμμαηεία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ (αίζνπζα εμεηάζεσλ), ε νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ειάρηζηνλ 1.6 ηµ αλά ζέζε εμέηαζεο. 2. Να δηαζθαιίζεη όηη νη ζέζεηο εμέηαζεο (minimum δηαζηάζεσλ 50cm X 50cm) είλαη ζε ζρνιηθή δηάηαμε (ε κία πίζσ από ηελ άιιε), θνηηάδνπλ ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη ε ειάρηζηε απόζηαζε µεηαμύ ησλ ζέζεσλ εμέηαζεο είλαη ηα 1.25κ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιηζηεί όηη ππάξρνπλ δηάδξνκνη κεηαμύ ησλ ζεηξώλ ησλ ηξαπεδηώλ νξηδνληίσο θαη θαζέησο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε θίλεζε ησλ επηηεξεηώλ. Γελ επηηξέπνληαη νη πηπζζόκελεο ζέζεηο εμέηαζεο. 3. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν CD player κε ηελ θαηάιιειε αθνπζηηθή αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αίζνπζαο, γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ CD πνπ πεξηέρνπλ ηηο αζθήζεηο listening. Computer Based Δξεηάζειρ Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο Computer Based εμεηάζεσλ, ην Κέληξν πξέπεη λα πιεξνί ηα αθόινπζα: 1. Να δηαζέηεη ηοςλάσιζηον μία ενιαία και αςηόνομη αίθοςζα, ξεσωπιζηή από ηοςρ ςπόλοιποςρ κοινόσπηζηοςρ σώποςρ και ηη Γπαμμαηεία, ε νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ειάρηζηνλ 2 ειεύζεξν ρώξν αλά ζέζε εμέηαζεο. ηµ. 2. Σε θάζε εμεηαζηηθή αίζνπζα πξέπεη ε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ Η/Υ λα είλαη ηα 80 cm από ην θέληξν θάζε νζόλεο. Σε επίπεδν εμνπιηζκνύ, ην Κέληξν πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 1. Hardware i. Τνπιάρηζηνλ έλαλ (1) Η/Υ, µε επεμεξγαζηή Pentium 4 θαη κλήκε 512ΜΒ RAM, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξόζβαζε ζην δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα εμεηάζεσλ. ii. Δπηπιένλ, ην θάζε Κέληξν ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θσηνηππηθό κεράλεκα (ή θαμ ην νπνίν έρεη δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο ζειίδσλ Α4). Τειεπηαία αλαζεώξεζε: 14/01/10 Σειίδα 2 από 6

3 2. Internet Access (Ππόζβαζη ζηο Γιαδίκηςο) Η ζύλδεζε ζην Internet πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά κέζσ γξακκήο ADSL θαη αλ δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή δηαζέζηκνο ADSL provider, ηόηε θαη ειάρηζην κε ζύλδεζε ISDN ζηα 128 kbps. 3. Software i. Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Microsoft Windows XP ή Μicrosoft Windows Vista Home Premium ii. Tν δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα εμεηάζεσλ είλαη πξνζβάζηκν κε ρξήζε ηνπ Microsoft Internet Explorer 7 θαη άλσ θαη Mozzila FireFox3 θαη άλσ. Επηπξόζζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Computer Based Δξεηάζεων ζε επίπεδν εμνπιηζκνύ ην Κέληξν πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ Πξνδηαγξαθέο: i. Θέζειρ Δξέηαζηρ Σε θάζε Εμεηαζηηθό Φώξν (Αίζνπζα Εμεηάζεσλ) πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πένηε (5) Η/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ππνςήθηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ (ζέζεηο εμέηαζεο), νη νπνίνη πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: Hardware 1 Δπεξεπγαζηήρ και Μνήμη RAM Αλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows XP, Pentium III ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 800 MHz ή αληίζηνηρν (Pentium IV Celeron 1,2 GHz ή AMD 1,2 GHz) θαη 256 ΜΒ RAM δηαζέζηκε ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Αλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows Vista, Pentium IV ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1 GHz ή αληίζηνηρν (Pentium IV Celeron 1,2 GHz ή AMD 1,2 GHz) θαη 1 GΒ RAM δηαζέζηκε ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. 2 3 GB ηνπιάρηζηνλ ειεύζεξν ρώξν ζην ζθιεξό δίζθν. 3 Έγσπωμη οθόνη ηνπιάρηζηνλ Κάπηα γπαθικών Αλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows XP, ξπζκηζκέλε ζε αλάιπζε 1024x768 ή 1280x800 (wide screen), 32-bit βάζνο ρξώκαηνο θαη 64 MB κλήκε γξαθηθώλ. Αλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows Vista, ξπζκηζκέλε ζε αλάιπζε 1024x768 ή 1280x800 (wide screen), 32-bit βάζνο ρξώκαηνο θαη 128 MB κλήκε γξαθηθώλ. 5 Κάπηα ήσος. 6 Ακοςζηικά κεθαλήρ 1 δεύγνο αλά Η/Υ θαη 1 εθεδξηθό αλά 5 Η/Υ. 7 DVD-R ή CD-R drive. Τειεπηαία αλαζεώξεζε: 14/01/10 Σειίδα 3 από 6

4 8 Θύπα USB. 9 Μέθοδο back-up (Ζip-Drive, CD-R θιπ). Software 1 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα Microsoft Windows ΥP ή Microsoft Windows Vista Home Premium (ή κεγαιύηεξε) Ειιεληθή, Αγγιηθή ή Πνιπγισζζηθή έθδνζε. 2 Ελεκέξσζε κε όιεο ηηο δηνξζσηηθέο εθδόζεηο (service packs) γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. ii. Server Σην Εμεηαζηηθό Κέληξν πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ (1) Η/Τ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο server θαη ν νπνίνο δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζέζε εμέηαζεο. Ο server πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: Hardware 1 Δπεξεπγαζηή Pentium 4 ζςσνόηηηαρ λειηοςπγίαρ ηοςλάσιζηον 2,0 GHz 2 Μνήμη RAM: 512 ΜΒ αλ νη ζέζεηο εμέηαζεο είλαη έσο θαη 20 θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows XP ή 1 GB εάλ νη ζέζεηο εμέηαζεο είλαη έσο θαη 20 είλαη θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows Vista ή 1 GB αλ νη ζέζεηο εμέηαζεο είλαη πεξηζζόηεξεο από 20 θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows XP ή 1,5 GB εάλ νη ζέζεηο εμέηαζεο είλαη πεξηζζόηεξεο ησλ 20 είλαη θαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα είλαη Microsoft Windows Vista. 3 5 GB ηνπιάρηζηνλ ειεύζεξν ρώξν ζην ζθιεξό δίζθν. 4 Κάπηα γπαθικών ξπζκηζκέλε ζε αλάιπζε 1024x768 ή 1280x800 (wide screen) θαη 16-bit ή 32-bit βάζνο ρξώκαηνο. 5 Έγσπωμη οθόνη ηνπιάρηζηνλ DVD-R ή CD-R drive. 7 Θύπα USB. 8 Μέθοδο back-up (Ζip-Drive, CD-R θιπ). Τειεπηαία αλαζεώξεζε: 14/01/10 Σειίδα 4 από 6

5 Software 1 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Microsoft Windows ΦP ή Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (ή κεγαιύηεξε) ή Microsoft Windows Server 2003 ή 2008 Ειιεληθή, Αγγιηθή ή Πνιπγισζζηθή έθδνζε. 2 Ελεκέξσζε κε όιεο ηηο δηνξζσηηθέο εθδόζεηο (service packs) γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. iii. Local Area Network (Τοπικό Γίκηςο) Όλοι οι παπαπάνω ςπολογιζηέρ (ζέζεηο εμέηαζεο θαη server) πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ηοπικό δίκηςο (LAN), κε ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 100 Mbps. iv. Internet Access (Ππόζβαζη ζηο Γιαδίκηςο) Ο server πξέπεη λα έρεη ππόζβαζη ζηο Internet ςποσπεωηικά μέζω γπαμμήρ ADSL θαη αλ δελ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή δηαζέζηκνο ADSL provider, ηόηε θαη ειάρηζην κε ζύλδεζε ISDN ζηα 128 Kbps. v. Δξωηεπικέρ Σςζκεςέρ Αποθήκεςζηρ Ένα (1) USB Flash Disk ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 512 ΜΒ. Γ. Ανθπώπινο δςναµικό Τν Κέληξν ππνρξενύηαη λα νξίζεη: ένα (1) άηοµο Υπεύθςνο για ηα Ππογπάμμαηα City & Guilds (Assessment Manager) και ηοςλάσιζηον έναν (1) Υπεύθςνο Δξέηαζηρ Κένηπος (Examinations Secretary). Σεκεηώλεηαη όηη επηηξέπεηαη ν Υπεύζπλνο ηνπ Ε.Κ. λα είλαη ηαπηόρξνλα θαη Υπεύζπλνο Εμέηαζεο Κέληξνπ. Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ Computer Based Δξεηάζεων ν Υπεύζπλνο Εμέηαζεο Κέληξνπ (Examinations Secretary) νθείιεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζε κία από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Πηςσιούσορ ΑΔΙ/ΤΔΙ θεηικήρ καηεύθςνζηρ Πηςσιούσορ ΙΔΚ Πληποθοπικήρ - ECDL Core (επηζπκεηό) - Γλώζεηο ρξήζεο & δηαρείξηζεο δηθηύσλ Η/Υ θαη ηνπνινγίαο δηθηύσλ (απαξαίηεηεο) Πηςσιούσορ ΑΔΙ/ΤΔΙ μη θεηικήρ καηεύθςνζηρ Απόθοιηορ Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ - ECDL Core (απαξαίηεην εληόο ηξηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο ηνπ Δ.Κ.) - 2 ρξόληα δηδαζθαιίαο ζηνπο Η/Υ ή Σεκηλάξηα ζηελ Πιεξνθνξηθή (>200 Ωξώλ) - Γλώζεηο ρξήζεο & δηαρείξηζεο δηθηύσλ Η/Υ θαη ηνπνινγίαο δηθηύσλ (απαξαίηεηεο) Επηπξνζζέησο, ην Κέληξν ππνρξενύηαη λα θξνληίζεη γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ηθαλνύ αξηζκνύ Δηαρεηξηζηώλ Σπλνκηιίαο (Interlocutors), αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπόκελν αξηζκό εμεηαδνκέλσλ. Τειεπηαία αλαζεώξεζε: 14/01/10 Σειίδα 5 από 6

6 Οι Γιασειπιζηέρ Σςνομιλίαρ (Interlocutors) οθείλοςν να ικανοποιούν ηα παπακάηω κπιηήπια: Πηπρηνύρνο ΑΔΙ Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ άξηζηεο γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο (C2) ή Certified Teacher Status ή θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηελ πεξίπησζε πηπρηνύρσλ ΑΔΙ θαη θαηόρσλ πηζηνπνηεηηθνύ αγγιηθήο γιώζζαο. Τνπιάρηζηνλ 3εηή εκπεηξία δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηελ πεξίπησζε πηπρηνύρσλ ΑΔΙ, Certified Teacher Status θαη θαηόρνπο Μεηαπηπρηαθνύ Τίηινπ Σπνπδώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν θαη ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία γηα θαηόρνπο πηζηνπνηεηηθνύ άξηζηεο γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο (C2)*. Ηιηθία ίζε ή κεγαιύηεξε από 25 έηε Οη Δηαρεηξηζηέο Σπλνκηιίαο νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην Φνξέα City & Guilds ζηελ Ειιάδα. Σηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, νη Δηαρεηξηζηέο Σπλνκηιίαο αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη ηειηθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνύλ ζηα θαζήθνληα ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ. * Η απόδεημε εκπεηξίαο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πηζηνπνηείηαη κέζσ ζρεηηθήο βεβαίσζεο πξνϋπεξεζίαο εξγνδόηε ή ελζήκσλ Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα. ημείωζη: Τν Κέληξν επηβαξύλεηαη κε ην θόζηνο επηηήξεζεο θαη επνπηείαο ησλ εμεηάζεσλ, γηα Επηηεξεηή θαη Επόπηε νη νπνίνη νξίδνληαη από ηελ PeopleCert. Επηζεκαίλεηαη όηη: Σε θάζε εμεηαζηηθή αίζνπζα απαηηείηαη έλαο Επηηεξεηήο αλά 30 ππνςεθίνπο. Επηπξόζζεηα γηα ηηο Paper Based Δξεηάζειρ: Σε θάζε εμεηαζηηθή εκέξα απαηηείηαη έλαο Επόπηεο γηα θάζε 5 αίζνπζεο εμέηαζεο ή κέρξη 150 εμεηαδόκελνπο. Σε θάζε εμεηαζηηθή εκέξα, θαη εθόζνλ δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο ζε 5 ή πεξηζζόηεξεο εμεηαζηηθέο αίζνπζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πξόζζεηνη Επηηεξεηέο ζε αξηζκό ίζν κε ηνλ αξηζκό ησλ Επνπηώλ πνπ έρνπλ νξηζζεί. Σε θάζε εμεηαζηηθή εκέξα, θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ νξηζηεί πάλσ από ηξεηο Επόπηεο, ελδέρεηαη λα απαηηεζεί ε παξνπζία ελόο επηπιένλ. Επηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε εμέηαζε έλαο από ηνπο νξηζκέλνπο Επόπηεο ζα νξίδεηαη σο Επηθεθαιήο Επόπηεο. Τειεπηαία αλαζεώξεζε: 14/01/10 Σειίδα 6 από 6

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα