Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις"

Transcript

1 Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν ελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται σύνοψη των κριτηρίων Π Σ που έχουν εκπονηθεί για την οµάδα προϊόντων «συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού» (ΣΘΗ). Στην ενηµερωτική έκθεση (Background Report) αναλύονται πλήρως οι λόγοι επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιέχονται παραποµπές για περαιτέρω πληροφορίες. Οι συστάσεις σχετικά µε την αγορά (προµήθεια) παρέχονται υπό µορφή δύο οµάδων κριτηρίων: Tα στοιχειώδη κριτήρια, κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε συµβαλλόµενη αρχή στα κράτη µέλη αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε η χρήση τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη αύξηση του κόστους. Tα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυµούν να προµηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση µε άλλα προϊόντα της ίδιας χρήσης. Στο πλαίσιο των στοιχειωδών και των αναλυτικών κριτηρίων, οι κατευθυντήριες γραµµές ακολουθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας δηµοσίων συµβάσεων και εξηγούν τους καλύτερους τρόπους ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε στάδιο: Αντικείµενο. Ο τίτλος της προκήρυξης του διαγωνισµού, δηλαδή σύντοµη περιγραφή του προϊόντος, των εργασιών ή των υπηρεσιών προς προµήθεια. Τεχνικές προδιαγραφές. Παρέχουν σαφή, ακριβή και πλήρη περιγραφή των απαιτήσεων και προτύπων που πρέπει να τηρούν τα αγαθά, οι εργασίες ή οι υπηρεσίες. Περιγραφή των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές. Καθορισµός ειδικών περιβαλλοντικών κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων των ορίων πρόκρισης και των επιπέδων τα οποία πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένα προϊόντα. Κριτήρια επιλογής. Βασίζονται στη δυνατότητα/ικανότητα των προσφερόντων για εκτέλεση της σύµβασης. Βοηθούν στον εντοπισµό κατάλληλων προµηθευτών, π.χ. για να εξασφαλίζεται κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό ή ότι υπάρχουν κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές και διαδικασίες. Κριτήρια ανάθεσης. Τα κριτήρια βάσει των οποίων η αναθέτουσα αρχή θα συγκρίνει τις προσφορές και θα αποφασίσει την ανάθεση. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν είναι κριτήρια πρόκρισης/αποκλεισµού δηλαδή, οι προσφορές προϊόντων που δεν καλύπτουν ορισµένα κριτήρια µπορούν να µην απορριφθούν έως την τελική απόφαση, ανάλογα µε τη βαθµολογία τους στα λοιπά κριτήρια ανάθεσης. Ρήτρα εκτέλεσης της σύµβασης. Προσδιορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης, π.χ. ως προς τους τρόπους προµήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών ή οδηγιών για τα προϊόντα τις οποίες πρέπει να παρέχει ο προµηθευτής. Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος δεσµεύεται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Όπου αναφέρεται ότι για την επαλήθευση των κριτηρίων είναι δυνατή η χρήση άλλων κατάλληλων αποδεικτικών µέσων, σε αυτά συγκαταλέγονται τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή/παραγωγό, έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο φορέα ή άλλες κατάλληλες αποδείξεις. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νοµικής πλευράς, την καταλληλότητα των υποβαλλόµενων αποδείξεων. 1 / 10

2 1. Ορισµός και πεδίο εφαρµογής Το πεδίο εφαρµογής της παρούσας προδιαγραφής για Π Σ καθορίζεται περαιτέρω µε βάση την οδηγία για τη συµπαραγωγή. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής για Π Σ, ως«συµπαραγωγή» ορίζεται «η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας». Τα κριτήρια εφαρµόζονται στις µονάδες συµπαραγωγής, δηλαδή σε κάθε µονάδα ικανή να παράγει ταυτόχρονα θερµική και ηλεκτρική ενέργεια (ΣΘΗ). Όταν τα κριτήρια αναφέρονται σε διαφορετικά µεγέθη συµπαραγωγής, δηλαδή σε µονάδες συµπαραγωγής µικρής κλίµακας ή σε µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί - «µονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: µονάδα συµπαραγωγής µε µέγιστη ισχύ µικρότερη από 50 kwe. - «συµπαραγωγή µικρής κλίµακας»: οι µονάδες συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ισχύ κάτω του 1 Μwe. Καλύπτονται όλα τα µεγέθη ΣΘΗ, επειδή οι κρατικοί οργανισµοί είναι πιθανόν, ως αναθέτουσες αρχές, να συνάψουν Π Σ για οποιοδήποτε τύπο εγκατάστασης ΣΘΗ περιλαµβάνεται στην ενηµερωτική έκθεση. Η προµήθεια µονάδων ΣΘΗ είναι δυνατό να προορίζεται όχι µόνο για δηµόσια κτηριακά συγκροτήµατα, όπως σχολεία και νοσοκοµεία, αλλά και, σε διαφορετικά µεγέθη, για µικρότερα κτίρια, όπως λόγου χάρη κοινωνικές κατοικίες, ή για δίκτυα τηλεθέρµανσης. Όταν κρίνεται κατά πόσον θα επιλεχθεί ΣΘΗ ή όχι, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικά δικαιολογηµένες ανάγκες σε θέρµανση και η ζήτηση ηλεκτρισµού. Προτού επιλέξει τη ΣΘΗ, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εξετάσει εάν η ανάγκες σε θέρµανση είναι επαρκείς για να δικαιολογείται η ΣΘΗ και να αναλύσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα άλλων επιλογών, π.χ. της παροχής ηλεκτρισµού από το δίκτυο. Η παραγόµενη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για ψύξη, ωστόσο η ψύξη αυτή καθεαυτή δεν παράγεται από τη µονάδα ΣΘΗ και, συνεπώς, δεν περιλαµβάνεται ούτε εξετάζεται περαιτέρω στα παρόντα κριτήρια Π Σ. Για παράδειγµα, η θερµότητα που παράγεται από εγκατάσταση ΣΘΗ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τροφοδότηση µονάδας ψύξης µε απορρόφηση ή µονάδας κλιµατισµού, αλλά η αποτελεσµατικότητα της ψύξης εξαρτάται από την εκάστοτε ψυκτική µονάδα και όχι από την εγκατάσταση ΣΘΗ. Έχουν εκπονηθεί κριτήρια Π Σ για κλιµατισµό ως µέρος χωριστής οµάδας προϊόντων. 2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Το κύριο περιβαλλοντικό όφελος της ΣΘΗ είναι κατά κανόνα η µειωµένη χρήση καυσίµων σε σύγκριση µε τη συµβατική κατάσταση της χωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, αν και δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν µε τη ΣΘΗ εκποµπές θερµοκηπικών αερίων. Κατά συνέπεια, τα στοιχειώδη κριτήρια εστιάζουν στη συνολική ενεργειακή απόδοση και τη συναφή εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. Tα αναλυτικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια ανάθεσης, αποσκοπούν στην προώθηση της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας (ΕΠΕ) πέραν της ελάχιστα απαιτούµενης, καθώς και εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα 2 / 10

3 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση Π Σ Επίπτωση της εξόρυξης ορυκτών καυσίµων Αυξηµένη κατανάλωση καυσίµων κατά τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµική ενέργειας Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας Ατµοσφαιρική ρύπανση από άλλες εκποµπές, π.χ. CO, NOx, SO, σκόνης Προώθηση της χρήσης µονάδων ΣΘΗ που µετατρέπουν τα καύσιµα σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια µε τη µέγιστη απόδοση, µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και την ελαχιστοποίηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου Προώθηση της χρήσης της ΣΘΗ µε χαµηλές εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων Προώθηση της ΣΘΗ µε σκοπό να µειωθεί η κατανάλωση ορυκτών καυσίµων σε σύγκριση µε τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας Χρήση των υψηλής απόδοσης ΣΘΗ ως συµβολή στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα Προώθηση της χρήσης της ΣΘΗ µε χαµηλές εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων Ενθάρρυνση της χρήσης των υψηλής απόδοσης ΣΘΗ που υπερβαίνουν τις νοµοθετικές απαιτήσεις Σηµειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στην τάξη σηµασίας τους. 3. Κριτήρια Π Σ για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού 3.1. Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια αποδοτικού εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Για να εξασφαλίζεται η αποδοτική µετατροπή της ενέργειας σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια, η συνολική απόδοση 1 της µονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 75%, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ στοιχείο α) σηµείο (i), ή τουλάχιστον 80% σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ στοιχείο α) σηµείο (ii), αν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας 1 «Συνολική απόδοση»: ο λόγος του αθροίσµατος της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας προς τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής και για την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας 3 / 10

4 υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο β), ή να υπερβαίνει το 70%, εάν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III στοιχείο γ) προκειµένου για σταθµούς ΣΘΗ µε ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα άνω των 25 MW κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 2. Επαλήθευση: Ο προσφέρων 3 παρέχει έγγραφη απόδειξη ότι η εγκατάσταση πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια για υψηλής απόδοσης ΣΘΗ. 2. Η µονάδα ΣΘΗ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των υψηλής απόδοσης CHP οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία για τη συµπαραγωγή (2004/8/ΕΚ) και συνοψίζονται ακολούθως: Προκειµένου για µονάδα ΣΘΗ µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη από 1Mwe, πρέπει να αποδειχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση προς τη χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού µε βάση εναρµονισµένες τιµές αναφοράς. Για µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας µε µέγιστη ισχύ µικρότερη από 50 kwe ο υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας επιτρέπεται να βασίζεται σε πιστοποιηµένες τιµές. Προκειµένου για µονάδα ΣΘΗ µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 1Mwe, πρέπει να αποδειχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 10% σε σύγκριση προς τη χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού µε βάση εναρµονισµένες τιµές αναφοράς 4. Επαλήθευση: Η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να αποδεικνύεται µε βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο παράρτηµα III της οδηγίας για τη συµπαραγωγή. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή βεβαίωση ότι θα πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, καθορίζοντας τις συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας για την τήρηση των κριτηρίων. Για µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται πιστοποιηµένα στοιχεία Αναλυτικά κριτήρια Π Σ για συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια αποδοτικού εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Για να εξασφαλίζεται η αποδοτική µετατροπή της ενέργειας σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια, η συνολική απόδοση 5 της µονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 75%, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ στοιχείο α) σηµείο (i), ή τουλάχιστον 80% σύµφωνα µε Όλες οι αναφορές σε παραρτήµατα και άρθρα που περιέχονται σε αυτό το κριτήριο παραπέµπουν στην οδηγία για την συµπαραγωγή. Ως «προσφέρων» νοείται ο προµηθευτής του εξοπλισµού σε περίπτωση συσκευασµένου προϊόντος ή ο ανάδοχος του έργου σε περίπτωση που ο προµηθευτής της µονάδας καύσης δεν είναι υπεύθυνος για τις επιδόσεις της τελικής εγκατάστασης. Ποιος είναι ο αρµόδιος για την επαλήθευση εξαρτάται από τις συγκεκριµένες περιστάσεις. Οι εναρµονισµένες τιµές αναφοράς καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της συµπαραγωγής µε τις καλύτερες τεχνικές επιδόσεις προς τη χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού όταν χρησιµοποιούνται τα ίδια καύσιµα. «Συνολική απόδοση»: ο λόγος του αθροίσµατος της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και της παραγόµενης χρήσιµης θερµότητας προς τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής και για την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας. 4 / 10

5 το παράρτηµα ΙΙ στοιχείο α) σηµείο (ii), αν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο β), ή να υπερβαίνει το 70%, εάν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III στοιχείο γ) προκειµένου για σταθµούς ΣΘΗ µε ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα άνω των 25 MW κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 6. Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει έγγραφη απόδειξη ότι η εγκατάσταση πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια για υψηλής απόδοσης ΣΘΗ. 2. Η µονάδα ΣΘΗ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των υψηλής απόδοσης CHP οι οποίες καθορίζονται στην οδηγία για τη συµπαραγωγή (2004/8/ΕΚ) και συνοψίζονται ακολούθως: Προκειµένου για µονάδα ΣΘΗ µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη από 1 Mwe, πρέπει να αποδειχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση προς τη χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού µε βάση εναρµονισµένες τιµές αναφοράς. Για µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας µε µέγιστη ισχύ µικρότερη από 50 kwe ο υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας επιτρέπεται να βασίζεται σε πιστοποιηµένες τιµές. Προκειµένου για µονάδα ΣΘΗ µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη από 1 Mwe, πρέπει να αποδειχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 10% σε σύγκριση προς τη χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού µε βάση εναρµονισµένες τιµές αναφοράς. Επαλήθευση: Η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να αποδεικνύεται µε βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο παράρτηµα III της οδηγίας για τη συµπαραγωγή. Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει γραπτή βεβαίωση ότι θα πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, καθορίζοντας τις συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας για την τήρηση των κριτηρίων. Για µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται πιστοποιηµένα στοιχεία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Απονέµονται επιπλέον βαθµοί ανάλογα µε το κατά πόσον η εγκατάσταση ΣΘΗ υπερβαίνει την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή 2. Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή δηλώσεις ως έγγραφη απόδειξη. 2. Απονέµονται επιπλέον βαθµοί ανάλογα µε το κατά πόσον η εγκατάσταση ΣΘΗ υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση µε τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα από τα καυσαέρια. Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να παρέχει τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο φορέα 7 για να αποδείξει τη συµµόρφωση µε αυτό το κριτήριο ανάθεσης. 3. Απονέµονται επιπλέον βαθµοί ανάλογα µε το κατά πόσον η εγκατάσταση ΣΘΗ υπερβαίνει την συνολική ενεργειακή απόδοση σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή Οι εναρµονισµένες τιµές αναφοράς καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της συµπαραγωγής µε τις καλύτερες τεχνικές επιδόσεις προς τη χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού όταν χρησιµοποιούνται τα ίδια καύσιµα. Ο αναγνωρισµένος φορέας θα µπορούσε να είναι εργαστήριο δοκιµών µε την απαιτούµενη τεχνογνωσία/διαπιστεύσεις για τη διενέργεια των δοκιµών εκποµπών. 5 / 10

6 Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή δηλώσεις ως έγγραφη απόδειξη Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 1. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες (τύπους και µεγέθη κτηρίων, ανάγκες σε θέρµανση και ηλεκτρική ενέργεια, πιθανές πηγές καυσίµων κ.λπ.) και να πραγµατοποιεί έρευνα αγοράς για να προσδιορίσει την καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Η εγκατάσταση ΣΘΗ πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη συµπαραγωγή όσον αφορά την απόδοση και την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και να επιλεχθεί µε στόχο να καλύψει το µεγαλύτερο µέρος ή και το σύνολο των αναγκών σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια των χώρων για τους οποίους προορίζεται. Όταν κρίνεται κατά πόσον θα επιλεχθεί ΣΘΗ ή όχι, είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικά δικαιολογηµένες ανάγκες σε θέρµανση και ηλεκτρισµό. Προτού επιλέξει τη ΣΘΗ, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εξετάσει εάν η ανάγκες σε θέρµανση είναι επαρκείς για να δικαιολογείται η ΣΘΗ και να αναλύσει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα άλλων επιλογών, π.χ. της παροχής ηλεκτρισµού από το δίκτυο. 2. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στοιχειώδη κριτήρια για την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (ΕΠΕ) πληρούνται υπό συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης ΣΘΗ αντίστοιχες µε εκείνες που χρησιµοποίησε ο προµηθευτής για τον υπολογισµό της ΕΠΕ. Είναι εποµένως σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι ο προµηθευτής δηλώνει τα πλήρη στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από υψηλής απόδοσης ΣΘΗ, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της ΕΠΕ. Για τον υπολογισµό της ΕΠΕ πρέπει να χρησιµοποιούνται οι κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίστηκαν µε την απόφαση 2008/952/ΕΚ 8 της Επιτροπής. 3. Για τη µεγιστοποίηση των οφελών της εγκατάστασης ΣΘΗ, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης όπως, λόγου χάρη, θερµοµόνωση. 4. Κριτήρια ανάθεσης: Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αναφέρει στην προκήρυξη του διαγωνισµού και στα τεύχη του διαγωνισµού πόσους επιπλέον βαθµούς θα απονείµει για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αποτελούν τουλάχιστον το 10 έως 15% του συνόλου διαθέσιµων βαθµών. 5. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση ΣΘΗ πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ή εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα. Στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία που ενδέχεται να σχετίζεται άµεσα µε την προς προµήθεια ΣΘΗ, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος της, συγκαταλέγονται η οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), η οδηγία για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, η οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων, ενδέχεται όµως να εφαρµόζονται και άλλες νοµοθετικές πράξεις ή οδηγίες, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις και τον τόπο. 6. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι, κατά περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του θορύβου από την εγκατάσταση ΣΘΗ και ότι πληρούνται όλα τα τοπικά πρότυπα. 7. Στις αποδείξεις που είναι αποδεκτές συγκαταλέγονται, για παράδειγµα, εκθέσεις δοκιµών, τεχνικές εκθέσεις/φάκελοι ή προδιαγραφές. 8 Απόφαση της Επιτροπής περί καθορισµού αναλυτικών κατευθυντήριων γραµµών για την υλοποίηση και εφαρµογή του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2004/8/ΕΚ 6 / 10

7 4. Πτυχές κόστους Η αρχική επένδυση σε ΣΘΗ ενδέχεται να είναι σηµαντική και ο χρόνος απόσβεσης να είναι πολυετής. Ως εκ τούτου, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η εξοικονόµηση κόστους που προκύπτει από την αυξηµένη απόδοση λόγω της συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, πρέπει να εκτιµηθεί πλήρως η σκοπιµότητα της εγκατάστασης ΣΘΗ. Προκειµένου να συγκριθεί το κόστος της ΣΘΗ σε σχέση µε άλλες τεχνολογικές επιλογές, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη το πλήρες κόστος του κύκλου ζωής της ΣΘΗ και των εναλλακτικών επιλογών. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο το κόστος της επένδυσης, αλλά και τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποξήλωσης/διάθεσης. Η οικονοµική βιωσιµότητα µιας εγκατάστασης ΣΘΗ θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες σε θερµότητα και ηλεκτρισµό. Οι δύο αυτοί παράγοντες πρέπει να αξιολογηθούν µε ακρίβεια κατά την εξέταση της σκοπιµότητας του συστήµατος ΣΘΗ, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή διαστασιολόγηση της εγκατάστασης και, µε τον τρόπο αυτό, η µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητά της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν διαστασιολογηθεί σωστά, για παράδειγµα όταν δεν αξιοποιείται όλη η θερµότητα, θα επηρεαστεί αρνητικά η οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος ΣΘΗ. Επειδή η κύρια δαπάνη λειτουργίας εγκατάστασης ΣΘΗ είναι η ποσότητα του χρησιµοποιούµενου καυσίµου, το µακροπρόθεσµο όφελος της εγκατάστασης θα επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από το κόστος των καυσίµων, για παράδειγµα, του φυσικού αερίου, το οποίο εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο είδος καυσίµου που χρησιµοποιείται για τη ΣΘΗ. Αυτό είναι σηµαντικό στοιχείο κατά τη σύναψη σύµβασης προµήθειας καυσίµων και οι µελλοντικές αυξήσεις θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση ΣΘΗ θα παραµείνει οικονοµικά βιώσιµη σε µακροπρόθεσµη βάση. Το κόστος συντήρησης ενδέχεται επίσης να αποτελεί σηµαντική παράµετρο κόστους και θα εξαρτηθεί από το µέγεθος και το είδος της εγκατάστασης. Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη το κόστος συντήρησης, καθώς η εγκατάσταση ΣΘΗ θα πρέπει να συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή για να διασφαλίζεται η διατήρηση του βαθµού απόδοσής της. Αν η εγκατάσταση δεν λειτουργεί στο βέλτιστο βαθµό, επηρεάζονται αρνητικά τα άλλα οφέλη, όπως για παράδειγµα η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. Για τη µεγιστοποίηση της εξοικονόµησης σε σχέση µε την αρχική επένδυση κεφαλαίου, η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες (και τις ισοδύναµες ώρες λειτουργίας µε πλήρες φορτίο) και, εποµένως, είναι σηµαντική η διαστασιολόγησή της 9. Εάν η εγκατάσταση είναι σε αδράνεια µειώνεται το δυναµικό εξοικονόµησης. Η αποτελεσµατική συντήρηση θα εξασφαλίσει επίσης την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής της λειτουργίας της. Παρατίθενται µερικά παραδείγµατα εγκαταστάσεων ΣΘΗ στο Ηνωµένο Βασίλειο, στις οποίες έχει διαπιστωθεί σηµαντική εξοικονόµηση κόστους. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που καλύπτουν ευρεία κλίµακα µεγέθους και ποικιλία κτηρίων. 9 Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings a guide for building service engineers.( Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού για κτήρια: Επιλογή, εγκατάσταση και λειτουργία συµπαραγωγής στα κτήρια - οδηγός για την µηχανικούς ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων) (http://files.harc.edu/sites/gulfcoastchp/projectdevelopment/ukgoodpracticeguide.pdf) 7 / 10

8 Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση εγκαταστάσεων ΣΘΗ και εξοικονοµήσεων 10 Ονοµασία Εφαρµογή / Χρήση Έτος εγκαινίασης Πανεπιστήµιο York University ήµος Borough of Enfield, Λονδίνο Νοσοκοµείο Freeman Hospital, Newcastle ηµοτικό Συµβούλιο Southampton Κτήρια πανεπιστηµιούπολης Κέντρο αναψυχής Southbury Τµήµα επειγόντων περιστατικών ιάφορα µεγάλα δηµόσια και εµπορικά κτήρια συλλογική θέρµανση Μέγεθος µηχανής Εξοικονόµηση ανά έτος 11 ιάρκεια απόσβεσης σε έτη ευρώ µηχανή ισχύος 1030 kw e 2002 µικροστρόβιλος ευρώ 6 ισχύος 80 kw e (πρόβλεψη) (πρόβλεψη) µηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος1,35 MW e η καθεµία ευρώ µηχανή ισχύος ευρώ - 5,7 MW e τόνοι CO 2 Εκτός από αυτά τα παραδείγµατα από το Ηνωµένο Βασίλειο, η COGEN έδωσε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε ορισµένα µικρότερα έργα. Και για αυτά τα έργα αναφέρονται οι εξοικονοµήσεις κόστους και η διάρκεια απόσβεσης 12. Ονοµασία Εφαρµογή / Χρήση Vlagtwedde (NL) Χώροι κατοικίας και γραφείων Έτος εγκαινίασης Μέγεθος µηχανής Εξοικονόµηση 13 ανά έτος ,5 kwe Εξοικονόµηση ευρώ ιάρκεια απόσβεσης σε έτη 4 έτη διάρκεια απόσβεσης Αεροδρόµιο Schiphol Ξενοδοχείο Ibis kwe Εξοικονόµηση ευρώ διάρκεια απόσβεσης <3 έτη 5. Σχετική νοµοθεσία της ΕΕ και πηγές πληροφόρησης 5.1. Νοµοθεσία της ΕΕ Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ Απόφαση 2007/74/ΕΚ, της 21ης εκεµβρίου 2006, περί καθορισµού εναρµονισµένων τιµών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας κατ εφαρµογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου Για τη µετατροπή των τιµών των εξοικονοµήσεων κόστους χρησιµοποιήθηκε η ισοτιµία 1,25 ευρώ = 1 (λίρα Αγγλίας). Για τη µετατροπή των τιµών των εξοικονοµήσεων κόστους χρησιµοποιήθηκε η ισοτιµία 1,25 ευρώ = 1 (λίρα Αγγλίας). 8 / 10

9 Aπόφαση 2008/952/EK της Επιτροπής, της 19ης Νοεµβρίου 2008, περί καθορισµού αναλυτικών κατευθυντήριων γραµµών για την υλοποίηση και εφαρµογή του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2004/8/ΕΚ Οδηγία 2010/31/EΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ Οδηγία 2009/72 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές Οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Κωδικοποιηµένη έκδοση) Οδηγία 67/548/ΕΟΚ σχετικά µε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες Ψήφισµα σχετικά µε ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών που αφορά την κοινοτική στρατηγική για την προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού (CHP) και την άρση των εµποδίων στην ανάπτυξή της (COM(97) C4-0596/97) XTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&SDOCTA=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EL Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπη (COM(2007)1) 9 / 10

10 Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισµό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα συνδεόµενα µε την ενέργεια προϊόντα: Τα οικολογικά σήµατα και άλλες πηγές κριτηρίων Γαλάζιος Άγγελος (Blauer Engel) µικρής κλίµακας µονάδες συµπαραγωγής µε αέρια καύσιµα, RAL-UZ 108 Γαλάζιος Άγγελος (Blauer Engel) µικρής κλίµακας µονάδες συµπαραγωγής µε υγρά καύσιµα, RAL-UZ 109 Πρόγραµµα του Ηνωµένου Βασιλείου για τη διασφάλιση της ποιότητας της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού (UK CHPQA Scheme) 10 / 10

Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Παράθυρα. ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Παράθυρα - Παράθυρα, Γυάλινες πόρτες και φεγγίτες ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. 2η έκδοση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινες αγορές! Εγχειρίδιο για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Προσοχή Το παρόν είναι ενδεικτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων

Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων Quick appraisal of major project application: Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής Ιούλιο του 2013 regio-publication@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό. της 4.5.2011 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2011 E(2011) 2875 τελικό ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.5.2011 που συµπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2015 C(2015) 2623 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.4.2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχανουργείο» Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα