Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8)"

Transcript

1 Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) [6] Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε λυπεῖν μήτε λίαν ἐπ ἐκείνῃ εἶναι ὅ τι ἂν ἐθέλῃ ποιεῖν, ἐφύλαττόν τε ὡς οἷόν τε ἦν, καὶ προσεῖχον τὸν νοῦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν. ἐπειδὴ δέ μοι παιδίον γίγνεται, ἐπίστευον ἤδη καὶ πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα, ἡγούμενος ταύτην οἰκειότητα μεγίστην εἶναι [6] Io dunque, o Ateniesi, quando decisi di prender moglie e di sposarmi, nei primi tempi mi comportavo in modo tale da non infastidirla ma nemmeno che avesse troppa facoltà di fare quello che voleva. La sorvegliavo per quanto mi era possibile e prestavo attenzione, com era naturale. Ma quando mi nacque un bambino, ormai mi fidavo e le avevo affidato tutti i miei beni, pensando che questa fosse la manifestazione di familiarità più grande. Inizio della narrazione: dopo il προοίμιον, con la πρόθεσις e l esposizione del πρόβλημα, al capitolo 6 vi è l inizio della narrazione (διήγησις), cioè l esposizione dei fatti. La narrazione aveva una grandissima importanza all interno delle orazioni giudiziarie: la giustizia infatti ad Atene, dalla istituzione del tribunale popolare dell Eliea da parte di Solone, si fondava sulla figura del giudice popolare, il quale non possedeva una τέχνη, non aveva cioè competenza in materia di diritto attico, conoscenza delle leggi e della loro applicazione; spettava dunque alle parti interessate individuare le leggi e le testimonianze che potevano essere utili per volgere a proprio favore l esito del processo. Le parti in causa dovevano dunque portare a proprio favore quanti più possibili elementi durante la ricostruzione dei fatti e l interpretazione delle leggi, esercitando una vera e propria azione persuasiva nei confronti dei giudici che venivano influenzati dunque non solo (e non tanto) dalle argomentazioni giuridiche, dalle prove e dalle testimonianze, quanto dall esposizione dei fatti, dalla condotta di vita di chi parlava (sia pubblica che privata), dalle eventuali benemerenze che il cittadino si era guadagnato nei confronti della città In un discorso giudiziario era inevitabile tener conto di questi fattori e di come essi potessero influire sullo stato d animo dei giudici ed eventualmente condizionarne la sentenza. Ed è per questo che la διήγησις nell orazione I del Corpus Lysiacum ricopre quasi il 40% dell intero discorso. Il logografo Lisia ha voluto fare emergere dalla sua narrazione l immagine di un cittadino onesto, alieno da liti e soprattutto ingenuo, ma deciso a farsi garante della giustizia, a mettere in pratica ciò che la legge ordina e pretende da un cittadino onesto come lui. Che questo fosse il vero carattere di Eufileto non sappiamo, ma la grande capacità mimetica di Lisia di caratterizzare individualmente i protagonisti delle sue orazioni (l ἠθοποιία emerge anche, nel corso della narrazione, dalla semplicità dell elocuzione, caratterizzata da una sintassi poco elaborata, da frasi brevi, dalla scarsa presenza di figure retoriche e dalle numerose ripetizioni che contribuiscono a delineare il carattere naïf del protagonista) ci mostra un quadro efficace della media-piccola borghesia dell Atene del tempo, rendendo in un certo senso unica la vicenda narrata. Lisia era inoltre celebre sin dall antichità per la sua grande capacità di narrare e di coinvolgere l uditorio nella narrazione con la sua grande forza persuasiva: Dionigi di Alicarnasso lo considerava il più grande in questo campo tra gli oratori attici (Dion. Lys ). 1 «ἐν δὲ τῷ διηγεῖσθαι τὰ πράγματα, ὅπερ οἶμαι μέρος πλείστης δεῖται φροντίδος καὶ φυλακῆς, ἀναμφιλόγως ἡγοῦμαι κράτιστον αὐτὸν εἶναι πάντων ῥητόρων, ὅρον τε καὶ κανόνα τῆς ἰδέας ταύτης αὐτὸν ἀποφαίνομαι. οἴομαι δὲ καὶ τὰς τέχνας τῶν λόγων, ἐν αἷς εἴρηταί <τι> περὶ διηγήσεως ἀξιόλογον, οὐκ ἐξ ἄλλων τινῶν μᾶλλον ἢ τῶν ὑπὸ Λυσίου γραφεισῶν εἰληφέναι τὰ παραγγέλματα καὶ τὰς ἀφορμάς. καὶ γὰρ τὸ σύντομον μάλιστα αὗται ἔχουσιν αἱ διηγήσεις καὶ τὸ σαφὲς ἡδεῖαί τέ εἰσιν ὡς οὐχ ἕτεραι καὶ πιθαναὶ καὶ τὴν πίστιν ἅμα λεληθότως συνεπιφέρουσιν, ὥστε μὴ ῥᾴδιον εἶναι μήθ ὅλην διήγησιν μηδεμίαν μήτε μέρος αὐτῆς ψευδὲς ἢ ἀπίθανον εὑρεθῆναι τοσαύτην ἔχει πειθὼ καὶ ἀφροδίτην τὰ λεγόμενα καὶ οὕτως λανθάνει τοὺς ἀκούοντας εἴτ ἀληθῆ ὄντα εἴτε πεπλασμένα. ὥσθ

2 ἐγώ: pronome personale di I persona singolare. Al nominativo il singolare è espresso da un tema caratteristico (lat. egŏ>egō, a.i. ahám) diverso dal tema *mē/ĕ (gr. με forma atona, ἐμέ forma tonica, lat. mē, a.i. mā) dell accusativo, dal quale il greco forma i casi obliqui del singolare: gen. om. ἐμεῖο, ἐμέο, ἐμεῦ e μευ (anche ionico), att. ἐμοῦ, μου, dor. ἐμέος, beot. ἐμοῦς (dor. e beot. secondo la flessione atematica dei nomi in sibilante), om. ἐμέθεν, lesb. ἔμεθεν (con la caratteristica θεν degli avverbi di origine), dat. ἐμοῖ, μοι (in Omero usato anche con funzione di gen. κλῦθι μοι in E 115), dor. letterario (Epichar. 99, Aristoph, Ach. 733 ) ἐμίν. Il tema del nominativo in greco poteva essere ampliato e rafforzato da particelle: om. ἐγών, lesb. ἔγων, dor. ἐγών, ἐγώνγα, beot. ἰών, ἰώνγα, ἰώνει, att. ἔγωγε. Se espresso, è enfatico. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec 147-8, L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 282] γάρ: marca l inzio della narrazione (così anche in Lisia 12, 6 «Θέογνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι»). γάρ deriva dalla fusione di γε (intensivo) e ἄρ (ἄρα), presto però la particella non è stata più sentita dai parlanti come frutto di composizione, perciò in alcuni casi si trova anche γάρ ἄρα (Plat. Prot. 315 C «ἐπεδήμει γὰρ ἄρα Πρόδικος»). γάρ può introdurre una giustificazione di ordine intellettuale (e allora avrà valore esplicativo), oppure si propone di giustificare una espressione, un ragionamento che rientrano nella sfera della volontà o del sentimento (viene usata per una esclamazione indignata, una brusca sorpresa come in Soph. O.T «Πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἔφυσέ με;», una concessione ironica all avversario...) oppure può avere valore confermativo, sia in senso positivo, sia in senso negativo. In Omero e nella tragedia spesso, la particella γάρ si trova insieme a εἰ/αἴ per esprimere un desiderio riferito sia al passato (rimpianto) come in Aeschl. Choeph. 345 «αἴ γὰρ ὑπ Ἰλίῳ κατηναρίσθης» sia riferito al futuro come in Od. 309 «αἴ γὰρ τοῦτο, ξεῖνε, ἔπος τετελέσμενον εἴη». Spesso γάρ si trova con congiunzioni come ἀλλά (ἀλλὰ γάρ indica generalmente un rifiuto o il desiderio di interrompere la discussione su quell argomento o la volontà di introdurre un obiezione nel discorso) oppure con καί (καὶ γάρ è equivalente ad un γάρ rinforzato). [J. Humbert, Syntax Grecque 689 e ss.] ὦ Ἀθηναῖοι: formula di invocazione non usuale (si veda prima a I, 1 e a I, 4 «ὦ ἄνδρες» con l ellissi di δικασταί). Il richiamo alla cittadinanza è più adatto per una orazione politica e non per una giudiziaria (anche la formula ἔδοξε con il dativo richiama decisioni politiche di ordine pubblico: è la formula dei decreti e dei trattati). È l appello ai giudici del tribunale del Delfinio, che, secondo Aristotele (Ath. Pol. 57, 3 2 ), doveva giudicare i casi di φόνος δίκαιος. È probabile che Eufileto non si rivolga ai cittadini deputati a giudicare il suo caso con la formula ὦ δικασταί perché propriamente essi non erano giudici, ma ἐφέται, oppure il non utilizzare la formula corretta per appellarsi ai giudici è uno dei tratti della ἠθοποιία di Lisia per ritrarre la ingenuità di Eufileto. ἔδοξέ μοι: formula impiegata per indicare decisioni private o pubbliche (formula tipica dei decreti ateniesi «ἔδοχσεν τει βολει καὶ τοι δέμοι»). ἔδοξε è indicativo aoristo sigmatico III p. sing. di δοκέω, iterativo-causativo in έω (-*ej e /o-) a vocalismo radicale di timbro o. Gli iterativi-causativi in έω non sono da confondere con i denominativi in έω come φιλέω (da φίλος). Non è sempre facile però distinguere, nell ambito dei verbi in έω gli iterativi-causativi dai denominativi: verbi come φοβέω, σκοπέω o βρομέω possono essere o gli iterativi-causativi di φέβομαι, σκέπτομαι e βρέμω, ma anche i denominativi rispettivamente da φόβος, σκόπος e da βρόμος. Per μοι si veda nota ad ἐγώ. [L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 358]. γῆμαι: è il verbo del γάμος. All attivo significa sposare, prender moglie detto dell uomo (può trovarsi anche con due acc. γάμον e il nome della sposa in Hdt «Γάμους τε τοὺς πρώτους ἐγάμεε Πέρσῃσι ὁ Δαρεῖος, Κύρου μὲν δύο θυγατέρας Ἄτοσσάν τε καὶ Ἀρτυστώνην»), solamente nel greco tardo verrà riferito anche alla donna (Ev.Marc.10.12). Può indicare anche solamente una relazione extra-coniugale (come in Od. 1, 36 «ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο/γῆμ ἄλοχον μνηστήν.»). Al medio invece significa dare in matrimonio se stessa, maritarsi ed è dunque ὅπερ Ὅμηρος ἐπαινῶν τὸν Ὀδυσσέα ὡς πιθανὸν εἰπεῖν καὶ πλάσασθαι τὰ μὴ γενόμενα εἴρηκε, τοῦτό μοι δοκεῖ κἂν ἐπὶ Λυσίου τις εἰπεῖν εἶσκεν ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα.» 2 «ἐάν δ ἀποκτεῖναι μἐν τις ὁμολογῆ, φῇ δὲ κατὰ τοὺς νόμους, οἶον μοιχὸν λαβῶν ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας ἢ ἐν ἄθλῳ ἀγωνιζόμενος, τοῦτῳ ἐπὶ Δελφινίῳ δικάζουσιν»

3 riferito alla donna. (Od. 2, «μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι/τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ.»). [Liddell-Scott Jones, Greek-English Lexicon] γυναῖκα: Eufileto non dice il nome della moglie. Shaps (1977) ha notato come solo tre categorie di donne fossero nominate nei tribunali ateniesi: donne di bassa reputazione, donne in relazione con l avversario e donne morte. Nella prima parte della narrazione, Eufileto evita di nominare la moglie in quanto donna rispettabile nei primi tempi del matrimonio (per un cittadino ateniese la vita privata all interno dell οἶκος, non doveva diventare di pubblico dominio della πόλις), ma ciò che può sorprendere, è il fatto che non la nomini neppure dopo l adulterio. Questo ci mostra in realtà il ruolo passivo della donna nella società ateniese, come cioè fosse considerata parte integrante dell οἶκος (che lei stessa doveva amministrare), possesso del marito. E come l adulterio fosse considerato una colpa gravissima, non per la correità della moglie (non responsabile ma vittima come il marito), ma per il fatto che l adultero avesse violato la donna e l οἶκος di un altro uomo. Infatti, di tutte le donne che entrano a far parte della vicenda, come la moglie di Eufileto, la serva compiacente, la madre di Eratostene, l amante tradita dell adultero, la vecchia serva che rivela la tresca, Eufileto non dice il nome: esse sono per lui solo oggetti passivi del racconto (nonostante siano le vere protagoniste della vicenda: due di esse, la moglie di Eufileto e la vecchia serva dell amante tradita, sono caratterizzate anche tramite l impiego del discorso diretto), mentre il nome dei tre uomini implicati nella vicenda: Eufileto stesso, l adultero Eratostene e l amico invitato a cena, Sostrato, vengono nominati (viene nominato anche un altro amico, Armodio, che non era in casa la notte dell uccisione). γυναῖκα ἠγαγόμην: fa riferimento alla cerimonia del matrimonio. Il matrimonio nell antica Grecia consisteva in due momenti: l ἐγγύη, la promessa, il contratto tra il padre della sposa e il futuro marito, che legittimava sul piano giuridico il trasferimento di una proprietà, la donna, dall οἶκος di un uomo, il padre appunto, all οἶκος di un altro uomo (il matrimonio era di norma determinato da ragioni di tipo patrimoniale e sociale, non certo affettivo). Tramite l ἐγγύη, che si stipulava spesso molto prima del matrimonio vero e proprio, il diritto attico trasformava una semplice coabitazione (συνεῖναι) in un vero e proprio matrimonio (συνοἰκεῖν). Il secondo momento era caratterizzato dal rito nuziale vero e proprio (il γάμος), rito di passaggio per la donna, ad una condizione socializzata e adulta di sposa. Qualche giorno prima del matrimonio, la sposa consacrava ad un eroe o ad una eroina adolescente i capelli, abbandonando dunque con questo atto la condizione adolescenziale, testimoniata dalla lunga capigliatura. Alla vigilia dalle nozze vi era poi il rito del bagno nuziale: i due sposi si purificavano con acqua attinta da un fiume o da una fonte sacra tramite vasi lutrofori; questa cerimonia veniva accompagnata da canti imenei. Lo stesso giorno il padre della sposa offriva sacrifici a Zeus e ad Era τέλειοι, ad Artemide, ad Afrodite e a Peitho (cit. Sapph, Test. 194 V.). Il rito nuziale è costituito da un banchetto, che si tiene a casa del padre della sposa, al termine del quale, la sposa sino a quel momento velata e circondata dalla νυμφεύτρια e dalle amiche, mostrava il volto ai commensali e riceveva dallo sposo gli ἀνακαλυπτήρια (cioè i doni dello svelamento). Il banchetto si concludeva con delle libagioni e gli auguri alla coppia (cit. Sapph. fr. 141 V.). In seguito un corteo (πομπή) accompagnava la sposa dalla casa del padre a quella dello sposo tra i canti delle amiche della sposa (cit. Hom. Il. 18, 491, Hes. Scut. 271 e ss. Pynd. Pyth. 3, 16). La donna veniva trasportata su un carro trainato da buoi e sedeva accanto ad un amico o un parente della sposa (πάροχος); le torce che accompagnavano il corteo erano tenute dalla madre della sposa, quelle presso la casa dello sposo, meta del corteo, venivano tenute dalla madre dello sposo. Se il πάροχος simboleggia la presenza dell ἔρως durante il passaggio dalla casa del padre a quella dello sposo, il vaglio da orzo che conduceva la sposa durante la πομπή simboleggia il passaggio ad un regime cerealicolo con tutti i valori ad esso collegati (cit. Sol. fr. 71b Ruschenbusch). Una volta entrata nella nuova casa, la sposa vicino al focolare riceveva i καταχύσματα, dolciumi e fichi secchi, come segno di ospitalità per l integrazione in questo nuovo ambiente. Poi la coppia entrava nel talamo, dove anche la consumazione del matrimonio veniva ritualizzata: il θυρορός, l amico dello sposo montava la guardia davanti alla porta, mentre le amiche della sposa eseguivano nuovi canti corali. La sposa prima della consumazione doveva addentare una mela cotogna, simbolo, ancora una volta, del potere di Afrodite (cit. Sol. fr. 127b Ruschenbusch). Il giorno successivo si cantavano nuovi imenei (detti διεγερτικά cioè del risveglio) e una nuova πομπή recava una sorta di dote supplementare (mobilio e vesti per la sposa). ἠγαγόμην: indicativo aoristo medio I p. sing. di ἄγω. Aoristo di tipo tematico a raddoppiamento. Nelle radici che iniziano per vocale il raddoppiamento è costituito dalla ripetizione della vocale (che si contrae con l aumento) e la consonante immediatamente successiva (con valore fattitivo ὤρορε aor. di ὄρνυμι). [L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 367]

4 γυναῖκα: acc. di γυνή, dalla radice *g w en-/*g w on-/*g w n- (γυνή deriverebbe del grado zero *g w n- ma è inspiegabile il vocalismo u e il conseguente sviluppo della labiovelare in velare davanti a u; dal grado zero si avrebbe * βαν-, si veda il beot. βανά). Per la flessione si è partiti da γύναι (vecchio vocativo anomalo di γυνή) che ha fornito gli altri casi con un allargamento in -κ- : nom. γυνή gen. γυναικός dat. γυναικί acc. γυναῖκα voc. γύναι. Ι comici presentano forme rifatte sul nominativo: acc. sing. γυνήν, nom. plur. γυναί, acc. plur. γυνάς. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec 62] οἰκίαν: dalla radice indo-europea *weik-,*woik-,*wik- (tribù, clan, unità formata da più famiglie), il cui significato originario si è conservato nel sanscrito viç-, nell avestico vīs-, nell antico persiano viϑ-, nel lituano vẽš-pats (signore), mentre nell antico slavo vĭsĭ, nel latino vīcus e nel gotico weihs il termine ha subito uno slittamento di significato, venendo ad indicare in senso materiale un gruppo di case, un borgo, un villaggio. Il greco Ϝοῖκος ha mantenuto un significato intermedio: l οἶκος è una grande abitazione che raggruppa i discendenti del capo della famiglia (Erodoto parla ancora in V 31 di οἶκον τὸν βασιλέος), mantenendo dunque i due significati di unità sociale e costruzione materiale. È interessante notare però come il termine indo-europeo che in origine designava l unità sociale espresso dalla radice *weik-,*woik-,*wik-, mantenuta in tutte le lingue della grande famiglia (eccetto che nel celtico) abbia subito nel tempo un mutamento di significato e sia stato progressivamente sostituito da altri termini: il vocabolario delle istituzioni ci aiuta in questo caso a focalizzare i cambiamenti in atto nelle società antiche. In Grecia infatti per designare l unità sociale si utilizzò anche il termine γένος (che trova un parallelo nella latina gens), mentre φρατρίαι e φυλαί sono creazioni esclusivamente elleniche e più recenti. Sono intervenuti alcuni cambiamenti nella società: il frazionamento della grande famiglia in nuclei familiari indipendenti e più piccoli e la creazione del grande organismo unitario della πόλις che tende ad assorbire tutte le divisioni sociali precedenti fondate su legami di sangue (γένη) a favore dei divisioni territoriali (φρατρίαι e φυλαί appunto). Il termine οἶκος e i suoi derivati, avendo perso il loro significato originario, finirono per acquisire quello proprio della radice *dem-,*dom-,*dm- cioè quello concreto di casa (il greco οἶκοι corrisponde esattamente al latino domi). Il significato originario della radice *weik-,*woik-,*wik- è però mantenuto in Omero (Od. ΧΙΧ, 177) «ἐν μὲν Ἀχαιοί,/ἐν δ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες/Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί». Nel termine τριχάϊκες infatti si riconoscono le radici di τριχῇ (avverbio che indica la divisione in tre parti) e di οἶκος (*wik-): significa divisi in tre tribù, in tre raggruppamenti sociali. [P. Chantraine, Dictionnaire etimologique de la Langue Grecque, E. Benveniste Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I : économie, parenté, société pp. 293 e ss.]. Senofonte però in Oec. 1, 5 «Οἶκος δὲ δὴ τί δοκεῖ ἡμῖν εἶναι; ἆρα ὅπερ οἰκία, ἢ καὶ ὅσα τις ἔξω τῆς οἰκίας κέκτηται, πάντα τοῦ οἴκου ταῦτά ἐστιν; Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, δοκεῖ, καὶ εἰ μηδ ἐν τῇ αὐτῇ πόλει εἴη τῷ κεκτημένῳ, πάντα τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέκτηται.» distingue tra οἶκος (proprietà che si può possedere anche fuori dalla οἰκία) e οἰκία (casa). Tuttavia quest ultimo termine può significare anche patrimonio (cioè la somma dei beni posseduti da un individuo: terre, case, denaro, schiavi, suppellettili ) come in Isai «ἐπὶ γήρως δὲ αὐτῷ συμφορὰ ἐγένετο οὐ μικρά, ἣ ἐκείνου πᾶσαν τὴν οἰκίαν ἐλυμήνατο καὶ χρήματα πολλὰ διώλεσε καὶ αὐτὸν τοῖς οἰκειοτάτοις εἰς διαφορὰν κατέστησεν.». οἰκία conserva però anche il significato di famiglia (anche se più raro degli altri due nei testi giuridici), ad esempio in Isocr. 19,7 «καταπλεύσας δ εἰς Σίφνον ἔγημεν ἀδελφὴν τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ, πλούτῳ μὲν αὐτὸς πρῶτος ὢν τῶν πολιτῶν, γένει δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀξιώμασιν εἰδὼς τὴν ἡμετέραν οἰκίαν προέχουσαν.», dove οἰκία fa riferimento alla famiglia aristocratica e non certo al suo patrimonio. L οἶκος è fondata sull unione tra marito e moglie (Aristot. Pol. 1252b, Xen. Oec. 3, 10-16); l uomo procura da vivere all οἶκος ed è il tramite tra il piccolo e privato mondo dell οἶκος, di cui è κύριος e la πόλις, la donna invece si occupa dell amministrazione della casa e del controllo degli schiavi (Xen. Oec. 9, 14-15). τὸν μὲν ἄλλον χρόνον: espressione utilizzata in riferimento al passato, è in contrapposizione con ἐπειδὴ δέ. μέν e δέ correlati hanno valore oppositivo: servono per esprimere una antitesi ma non solo. Possono essere impiegati per le enumerazioni con il primo termine seguito da μέν, gli altri seguiti da δέ: in questo caso le due particelle esprimono un legame esattamente come καί. Non è nemmeno riconducibile all antitesi l utilizzo di μέν e δέ per mettere in evidenza la successione di due fatti non in opposizione l uno con l altro [Humbert, Syntax Grecque 739]. In questo caso però la successione temporale implica anche una opposizione. Anche altrove in Lisia (3. 20 «Σίμων δ οὑτοσί, ὁ πάντων τῶν κακῶν αἴτιος γενόμενος, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν ἦγε δεδιὼς περὶ αὑτοῦ, ἐπειδὴ δὲ δίκας ἰδίας ᾔσθετο κακῶς ἀγωνισάμενον ἐξ ἀντιδόσεως»)

5 οὕτω ὥστε μήτε μήτε: proposizione subordinata circostanziale consecutiva. La frase consecutiva inizialmente era paratattica e conserva ancora in greco la traccia della sua indipendenza per dell utilizzo dei tempi e dei modi. La frase consecutiva si è sviluppata a partire dall infinito consecutivo, più tardi determinato da aggettivi (οἷος, ὅσος ) o da avverbi (ὡς, ὥστε ). Solo a partire dal V secolo ὥστε ammetterà anche l indicativo. Distinzione tra consecutive oggettive (con l impiego dell indicativo) e soggettive (con l impiego dell infinito) - ὡς, ὥστε + modi finiti (neg. οὐ): indicativo (conseguenza di un fatto semplicemente constatato), ἄν e l ottativo o indicativo di tempi storici (valore potenziale o irreale). - ὡς, ὥστε + infinito (neg. μή e sogg. all acc.): la conseguenza è possibile. Talora si può trovare anche la negazione οὐ quando si vuole prescindere dal fatto in sé. La negazione μή nella frase consecutiva non esprime una pura e semplice enunciazione della realtà (come οὐ e l indicativo) ma una conseguenza filtrata dalla soggettività (μή e l infinito). διεκείμην: impf. di διάκειμαι (presente medio radicale atematico senza raddoppiamento del tipo di ἧμαι, in composizione κάθημαι, ἄγαμαι, κρέμαμαι, πέταμαι...). μήτε λίαν ἐπ ἐκείνῃ εἶναι: Eufileto naturalmente doveva esercitare un notevole controllo sulla moglie e le sue responsabilità domestiche ed in questo, in un primo tempo era coadiuvato anche dalla madre. ἐκείνῃ: dativo femminile singolare del pronome dimostrativo di III persona. Il pronome dimostrativo di III persona si flette come un aggettivo della prima classe (per il maschile e il neutro secondo la declinazione tematica, per il femminile secondo la declinazione dei temi in ᾱ), il nom. acc. neutro singolare presenta però la desinenza pronominale ο: ion. κεῖνος, lesb. cret. rod. κῆνος, entrambi da *κε-ενος dove κε è una particella dimostrativa e *eno/*ono una base pronominale riconoscibile anche in ὁ δεῖνα. L ἐ- della forma attica può essere una particella dimostrativa. Con l utilizzo di un altra particella dimostrativa (om. τῆ), il dor. (anche di Sicilia come in Epicarmo) delf. eracl. argol. meg. hanno τῆνος. Il pronome dimostrativo di III persona richiama l oggetto lontano. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec 138, L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 275] εἰναῖ: infinito presente di εἰμί. Il verbo εἰμί presenta una radice *es-/s- e come gli altri presenti radicali atematici con e senza raddoppiamento dovrebbe alternare all indicativo presente il grado normale della radice (*es-) alle tre persone del singolare, con il grado zero (*s-) al duale e al plurale. In realtà il greco ha esteso il grado normale della radice a tutte le persone eccetto alla III plurale. Anche l imperfetto è formato dalla radice a grado normale, così come il congiuntivo omerico ἔω (ma non l attico ὦ, ἦς che è formato dal grado zero!), l ottativo, l imperativo (eccetto la II p. sing. ἴσθι che è formato dal grado zero con vocale protetica), il participio omerico ἐών (ma non l attico ὤν che è formato dal grado zero!) e l infinito: ion. att. εἶναι, arc. ἦναι, lesb. ἔμμεναι, tess. ἔμμεν, gr. occ. beot. εἶμεν, ἦμεν, rod. ἤμειν, cret. ἤμην. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec 235, L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 334] ὅ τι: nom. acc. neutro sing. del pronome indefinito-relativo ὅστις, ἥτις, ὅτι. Il pronome indefinito-relativo è formato dall unione del relativo ὅς, ἥ, ὅ, dalla radice *jo-/*jā e dal pronome indefinito (atono) τις, τι dalla radice caratterizzata da una labiovelare iniziale *k w i che in greco forma anche il pronome interrogativo tonico τίς, τί. ἂν ἐθέλῃ: ἄν + congiuntivo esprime l eventualità (che si fonda sull osservazione della realtà) mentre la particella modale ἄν non è mai impiegata con il congiuntivo per esprimere l altro valore, ben distinto, di questo modo: la volontà (l affermazione piena dell io, indipendente dalla realtà: congiuntivo esortativo, proibitivo, deliberativo, desiderativo). ἐφύλαττόν: isoglossa dialettale tipica dell Attica, dell Eubea (all interno del dialetto ionico-attico) e della Beozia (all interno dell eolico): laddove tutti gli altri dialetti hanno -σσ-, att. eub. e beot. hanno -ττ- (att. πράττω, eub. πρήττω, ionico d Asia πρήσσω). Questo è un tratto dell atticismo di Lisia, che gli antichi già prendevano a modello; in generale, la retorica dei dibattiti giudiziari si serviva della lingua del tempo, parlata ad Atene e della lingua delle leggi: gli oratori, i logografi perciò non eliminavano quei tratti caratteristici che nella prosa d arte sarebbero stati sentiti come eccessivamente dialettali (-ττ- per -σσ-, -ρρ- per -ρσ-). Lisia doveva riprodurre la lingua spontanea e popolare di Eufileto, certo non rinunciando ad artifici retorici e a forme ricercate (come il duale ad esempio, che non appariva

6 eccessivamente aulico ed era una particolarità ateniese, sconosciuta allo ionico letterario), ed è più attico di Tucidide, perché la sua lingua è più pura e risponde alla esigenza concreta delle attività giudiziarie dell Atene del secolo. La prosa artistica di Tucidide invece, risente molto della storiografia ionica ed è nobilitata da un lessico dal colorito poetico e arcaico (particolarmente presente nei discorsi e nei momenti drammatici), perciò rifiuta i tratti iper-dialettali tipici dell attico. Se in Lisia troviamo φυλάττω, in Tucidide troveremo φυλάσσω (un esempio in Thuc. I, 55, 1 «πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον καὶ ἐν θεραπείᾳ εἶχον πολλῇ»). [O. Hoffman, A. Debrunner, A. Scherer, Storia della lingua Greca 180, 220 e ss., A. Meillet, Lineamenti di Storia della lingua Greca pp ] τε: particella connettiva e correlativa. τε può fungere sia da semplice connettiva sia da correlativa: τε τε o τε καί. τε è liberamente impiegato in poesia per connettere parole, frasi, clausole e sentenze, è molto meno impiegato in prosa, anche se si trova in Tucidide e Platone, raro negli oratori attici (in Antifonte, Andocide, Lisia, dove si trova come arcaismo) e assente in Demostene e in Licurgo. [J. D. Denniston, The Greek Particles pp ]. Nella stessa orazione τε è utilizzato per collegare due preposizioni anche nel 17 «ἀναμιμνῃσκόμενος δὲ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐψόφει ἡ μέταυλος θύρα καὶ ἡ αὔλειος, ὃ οὐδέποτε ἐγένετο, ἔδοξέ τέ μοι ἡ γυνὴ ἐψιμυθιῶσθαι.». ὡς οἷόν τε ἦν ὥσπερ εἰκὸς ἦν: proposizione limitativa che allude all impossibilità di una custodia totale della moglie (espressa anche mediante οἷον che impersonalmente con il verbo essere, talora anche omesso, ha il valore di possibile) e proposizione comparativa che allude al fatto che la custodia della moglie da parte del marito era naturale. εἰκὸς ( è naturale, sensato, verisimile ): pt. nom. acc. n. sing. del perfetto ἔοικα<*ϝε-ϝοικ-α, dalla radice ad alternanza apofonica *weik-/*woik-/*wik-, grado normale di timbro o al perfetto (con tracce di un antica alternanza apofonica della radice o/grado zero nel perfetto omerico (Ϝ)ἕ-(Ϝ)οικ-α/du. (Ϝ)ἕ-(Ϝ)ικ-τον, (Ϝ)ἐ-(Ϝ)οικώς/(Ϝ)ἐ-(Ϝ)ικ-υῖα). Il pt. nom. e acc. n. ἐικός può derivare dal grado normale di timbro e (weik-) senza raddoppiamento (Ϝ)εἰκ-ός oppure dal grado zero (wik-) con raddoppiamento (Ϝ)ε-(Ϝ)ἰκ-ός. [L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 378] παιδίον: l inizio del racconto di Eufileto è ricco di diminutivi (oltre a παιδίον anche οἰκίδιον) secondo un lessico semplice, familiare e colloquiale. παιδίον in particolare non indica solamente un bambino di età inferiore ai sette anni [Liddell-Scott Jones, Greek-English Lexicon], ma ha anche una connotazione affettiva. Generare figli legittimi era lo scopo primario del matrimonio come ci attesta Demostene nella Contro Neera (Dem. 59, 122 «τὰς μὲν γὰρ ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκ ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν») e Senofonte nei Memorabili (Xen. Mem. 2, 2, 4 «καὶ μὴν οὐ τῶν γε ἀφροδισίων ἕνεκα παιδοποιεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους ὑπολαμβάνεις, ἐπεὶ τούτου γε τῶν ἀπολυσόντων μεσταὶ μὲν αἱ ὁδοί, μεστὰ δὲ τὰ οἰκήματα. φανεροὶ δ ἐσμὲν καὶ σκοπούμενοι ἐξ ὁποίων ἂν γυναικῶν βέλτιστα ἡμῖν τέκνα γένοιτο αἷς συνελθόντες τεκνοποιούμεθα. καὶ ὁ μέν γε ἀνὴρ τήν τε συντεκνοποιήσουσαν ἑαυτῷ τρέφει καὶ τοῖς μέλλουσιν ἔσεσθαι παισὶ προπαρασκευάζει πάντα, ὅσα ἂν οἴηται συνοίσειν αὐτοῖς πρὸς τὸν βίον, καὶ ταῦτα ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα»). Il legame tra marito e moglie si rafforzava dopo la nascita di un figlio (Men. «Φιλίας μέγιστος δεσμὸς αἱ τέκνων γοναί»). Solo quando la donna dava un figlio al marito, e non prima, poteva legittimamente entrare a far parte del nuovo οἶκος, infatti Eufileto inizia a fidarsi della moglie e ad affidarle tutti i suoi affari proprio dopo la nascita del figlio. La fiducia di Eufileto nei confronti della moglie è però mal ripagata: paradossalmente è proprio il bambino che dà alla moglie di Eufileto maggiore libertà e dunque la possibilità di concretizzare la sua tresca con Eratostene! μοι è dativo etico, molto più efficace dell aggettivo possessivo (vedi anche «ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε»). γίγνεται: vedi γεγένηται (I, 7). πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα: la donna è custode dell οἶκος come viene detto in Dem. 59, 122 «τὰς δὲ γυναῖκας [ ] τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν» e in Xen. Oec. 7, 36 «Δεήσει μέντοι σε, ἔφην ἐγώ, ἔνδον τε μένειν καὶ οἷς μὲν ἂν ἔξω τὸ ἔργον ᾖ τῶν οἰκετῶν, τούτους συνεκπέμπειν, οἷς δ ἂν ἔνδον ἔργον ἐργαστέον, τούτων σοι ἐπιστατητέον, καὶ τά τε εἰσφερόμενα ἀποδεκτέον καὶ ἃ μὲν ἂν αὐτῶν δέῃ δαπανᾶν σοὶ διανεμητέον, ἃ δ ἂν περιττεύειν δέῃ, προνοητέον καὶ φυλακτέον ὅπως μὴ ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κειμένη δαπάνη εἰς τὸν μῆνα δαπανᾶται. καὶ ὅταν ἔρια εἰσενεχθῇ σοι, ἐπιμελητέον ὅπως οἷς δεῖ ἱμάτια γίγνηται. καὶ ὅ γε ξηρὸς σῖτος ὅπως καλῶς ἐδώδιμος γίγνηται ἐπιμελητέον. ἓν μέντοι τῶν σοὶ προσηκόντων, ἔφην ἐγώ, ἐπιμελημάτων ἴσως ἀχαριστότερον δόξει εἶναι, ὅτι, ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν, τούτων σοι ἐπιμελητέον πάντων ὅπως θεραπεύηται.». Si veda anche Ar. Lys «τί {δὲ}

7 δεινὸν τοῦτο νομίζεις;/ Οὐ καὶ τἄνδον χρήματα πάντως ἡμεῖς τεμιεύομεν ὑμῖν;» e Ar. Eccl «ταῖς γὰρ γυναιξὶ φημὶ χρῆναι τὴν πόλιν/ἡμᾶς παραδοῦναι. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς οἰκίαις/ταύταις ἐπιτρόποις καὶ ταμίαισι χρώμεθα». παρέδωκα: I p. sing. indicativo aoristo di παραδίδωμι. L aoristo radicale atematico di δίδωμι presenta un allargamento in -κ- nelle tre persone del singolare e la caratteristica alternanza radicale dovuta alla presenza del suffisso cappatico così ἔδωκα contro a ἔδομεν. Il verbo δίδωμι ha all indicativo presente una alternanza radicale *δeə3>δω/*δə3>δο tra una vocale lunga (grado normale) alle prime tre persone del singolare e una vocale breve (grado zero) alle persone del duale e del plurale per la presenza della laringale indo-europea schwa (*ə) che forma dittongo con e allungandola e modificandone il timbro a seconda del tipo di ə (ə1>ε, ə2>ᾰ, ə3>ο). L alternanza è dunque tra un grado normale: *eə1>η, *eə2>ᾱ, *eə3>ω e un grado zero *ə1, *ə2, *ə3, che si vocalizza davanti a consonante, scompare davanti a vocale (*δeə3: δι-δω-μι, *δə3: δι-δο-μεν. L alternanza vocale lunga/*ə nei verbi radicali atematici gioca lo stesso ruolo che l alternanza *ĕ/grado zero in εἶ-μι/ἴμεν). [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec IV, M. Lejeune, Phonetique historique du Mycenien et du Grec ancient 204 e ss.] ταύτην: acc. femm. sing. del pronome dimostrativo di II persona. Il pronome dimostrativo di II persona οὗτος, αὕτη, τοῦτο si flette come un aggettivo della prima classe (per il maschile e il neutro secondo la declinazione tematica, per il femminile secondo la declinazione dei temi in ᾱ), il nom. acc. neutro singolare presenta però la desinenza pronominale ο. Il primo elemento del pronome οὑ-, αὑ-, του-, ταυ- sembra essere la radice dell articolo con un ampliamento in υ, mentre il secondo elemento è το-, τα-. οὗτος, αὕτη, τοῦτο flette solo il secondo elemento ma i singoli dialetti presentano tipi flessivi diversi variando la distribuzione delle forme con o senza τ- e in το-, τα- che in attico si ripartiscono secondo la flessione dell articolo con l eccezione del gen. plur. femm. τούτων per estensione analogica della forma del maschile. Indica oggetto vicino a chi ascolta (codesto), indica cosa appena nominata (Plut. Per. 28, 6-7 «ἀλλὰ σύμμαχον καὶ συγγενῆ πόλιν καταστρεφόμενος. ταῦτα τῆς Ἐλπινίκης λεγούσης») mentre il pronome di I persona ὅδε, ἥδε, τόδε indica cosa vicina a chi parla e cosa che non si è ancora nominata ma che sta per esserlo. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec 135, L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 274] οἰκειότητα: significa essere οἰκεῖος, è la parentela, la consanguineità (come in Thuc. Hist. 3, 86, 4 «καὶ ἔπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι τῆς μὲν οἰκειότητος προφάσει» a proposito dei legami di sangue tra Atene e Leontini i quali sostenevano «ὅτι Ἴωνες ἦσαν»), l affinità, l amicizia (come in Plat. Symp.197d a proposito di Ἔρως «οἰκειότητος δὲ πληροῖ, τὰς τοιάσδε συνόδους μετ ἀλλήλων πάσας τιθεὶς συνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν χοροῖς, ἐν θυσίαισι γιγνόμενος ἡγεμών». Ma può significare anche familiarità, intimità in relazione con il matrimonio. Particolare è qui l utilizzo di οἰκειότης riferito al rapporto tra marito e moglie, molto più frequente è l οἰκειότης tra le famiglie degli sposi (e in particolare tra il marito e il padre o tutore della sposa e dunque una relazione tra uomini), acquisita grazie al matrimonio (Isocr «Οὕτω δὲ σφόδρ ἠγάπησεν τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν, ὥστ ἀποθανούσης ἐκείνης ἄπαιδος αὖθις ἠγάγετ ἀνεψιὰν τοῦ πατρὸς, οὐ βουλόμενος διαλύσασθαι τὴν πρὸς ἡμᾶς οἰκειότητα.» anche Dem. 27.5). Isocrate però come Lisia indica con οἰκειότης il legame tra Elena e Teseo e poi tra Elena e Paride (Isocr , 42) [Liddell-Scott Jones, Greek-English Lexicon] [7] ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ, ὦ Ἀθηναῖοι, πασῶν ἦν βελτίστη καὶ γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς {ἀγαθὴ} καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα ἐπειδὴ δέ μοι ἡ μήτηρ ἐτελεύτησεν, ἣ πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται [7] In un primo tempo dunque, o Ateniesi, era la migliore di tutte: era una straordinaria e parsimoniosa custode della casa e amministrava scrupolosamente ogni cosa. Ma quando morì mia madre, la quale, morendo, è diventata causa di tutte le mie sventure -

8 ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ: Eufileto dà una scansione temporale precisa al suo racconto: prima della nascita del bambino, sua moglie era la migliore tra tutte. Dicendo così dimostra che la tresca con Eratostene era iniziata dopo la nascita del bambino che quindi era suo e non dell adultero! πασῶν ἦν βελτίστη: affermazione ingenua di Eufileto! La moglie di Eufileto è ritratta come una donna onesta e dedita alla cura dell οἶκος nella προδιήγησις ( 6-7) in cui si raccontano i primi tempi felici del matrimonio di Eufileto; tanto più risulta stridente il contrasto con il ritratto che Eufileto dà di lei, ormai corrotta dall adultero, nel corso della vicenda: la moglie avrà parte attiva nell ordire inganni contro l ignaro Eufileto! βελτίστη è il nom. femm. sing. di uno dei superlativi di ἀγαθός e significa ottimo, migliore in senso morale. In greco vi sono due diversi modi di comparazione: formazione dei comparativi con il suffisso oppositivo τερο- (che è bene attestato in πότερος, δεξιτερός, ἀριστερός ) e dei superlativi con il suffisso ατο-, τατο- (sviluppatosi dal suffisso τος degli ordinali del tipo δέκατος) aggiunti al tema dell aggettivo, e formazione dei comparativi con il suffisso intensivo ιων, -ιον e dei superlativi con il suffisso ιστο- che si uniscono alla radice. Quest ultima categoria di comparativi e i superlativi presenta un suffisso indo-europeo in sibilante *jes/jos/is: -ίων, -ιον risulta dal grado zero del suffisso (*is) con un ampliamento in nasale -*ōn/-*ŏn, mentre il grado normale di timbro o è attestato nell acc. sing. masch. e femm., nel nom. plur. masch. femm. e nel nom. acc. plur. n. (ἡδίων<*ἡδ-jσ-ων, ἡδίονος<*ἡδ-jσ-ον-ος ma ἡδίω<*ἡδ-jοσ-α). Il superlativo è invece formato dal suffisso al grado zero - *js- ampliato con il suffisso -*t(h)o-: ἥδιστος. [L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 182, ] γὰρ οἰκονόμος δεινὴ καὶ φειδωλὸς {ἀγαθὴ} καὶ ἀκριβῶς πάντα διοικοῦσα: la donna all interno della famiglia era la custode dell οἶκος. Si veda Il, VI, 490 e ss. «ἀλλ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ αὐτῆς ἔργα κόμιζε/ἱστόν τ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε/ἔργον ἐποίχεσθαι πόλεμος δ ἄνδρεσσι μελήσει/πᾶσι, μάλιστα δ ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν.», Odyss. XXIII, 355 «κτήματα μέν, τά μοί ἐστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι», Xen. Oec. 7, (vedi nota a πάντα τὰ ἐμαυτοῦ ἐκείνῃ παρέδωκα), Dem. 59, 122 (vedi nota a παιδίον). οἰκονόμος: sia maschile che femminile significa colui/colei che amministra la casa o il patrimonio (νέμειν: amministrare), φειδωλός: dalla radice *bheid- (presente nel got. beitan, ang. sax. bītan, skr. con infisso nasale bhinadmi anche nel lat. findo>*bhi-n-d-) di φείδομαι che presenta vecchia eteroclisia nella composizione e nella derivazione: ampliamento in l-: φειδωλός, in n-: Φείδων, in s-: -φειδῆς, in i-: Φειδι-. φειδωλή: risparmio, (Il , Sol.13.46, AP.12.31), φειδωλός, ή, όν: economo, parco, parsimonioso (Ar.Nu.421, Hes. Op. 720, Pl.R.548b). δεινός, ή, όν: terribile, tremendo, spaventoso (Odyss. 12, 260 «δεινήν τε Χάρυβδιν»), ma anche straordinario, mirabile, forte (Hdt. 9, 3 «ἀλλά οἱ δεινός τις ἐνέστακτο ἵμερος τὰς Ἀθήνας δεύτερα ἑλεῖν») e intelligente, esperto, abile (Soph, Ph. 440 a proposito di Odisseo «γλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ», Soph, OT 545 riferito a Creonte «λέγειν σὺ δεινός»), in ambito retorico è un superlativo di σοφός. [Liddell-Scott Jones, Greek-English Lexicon, P. Chantraine, Dictionnaire etimologique de la Langue Grecque] {ἀγαθὴ}: 21 ἀγαθή del. Dobree, def. Albini SIFC 32 (1960), ret. Avezzù: καὶ ἐργάτις Reuss: ἀλύπως Thalheim: ἀγαπητῶς Groeneboom: δαπάνης Erbse. Sia φειδωλός che ἀγαθὴ sono aggettivi e non possono qualificarsi a vicenda. Sono state proposte molte soluzioni, tra le quali la più semplice è quella del Dobree (1874), adottata dal Carey nella sua edizione oxoniense del 2007 (ma già dall oxoniense dell Hude del 1912) che propone di espungere (delevit) ἀγαθὴ sentita come una glossa marginale interpolata nel testo che spiegava il significato incerto di δεινή o di φειδωλός. Albini (1960), che nota come il testo sia stato imitato da un retore del VI sec. d.c. (Coricio di Gaza in un orazione funebre in onore di Maria), mantiene la lezione del manoscritto (defendit) interpretando il nesso come asindeto (ma Carey ipotizza che Coricio avesse potuto imitare da un testo già corrotto). Altri studiosi pensano ad una corruzione, ad esempio Erbse (1958) corregge in δαπάνης. ἡ μήτηρ: nome di parentela con tema in liquida. I nomi di parentela (μήτηρ, πατήρ, θυγάτηρ ) presentano caratteristiche arcaiche come l alternanza apofonica del suffisso tipica dell indoeuropeo: grado allungato al nominativo: μήτηρ, grado normale di timbro e all acc. sing, voc. sing., nom. acc. du., nom. voc. plur., con l estensione del grado normale al gen. dat. du., gen. plur. e acc. plur. (μητέρα, μῆτερ, μητέρε, μητέρες e anche μητέροιν, μητέρων, μητέρας), grado zero al gen. sing., dat. sing., dat. plur. (μητρός, μητρί, μητράσι). Con il tempo, il valore che le alternanze apofoniche avevano all interno della declinazione sono andate perdute e si sono create forme analogiche con l estensione del vocalismo e a tutti casi (μητέρος in Aesch. Suppl. 539, μητέρι in Soph. OC 1481 ). [L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca 243]

9 ἣ πάντων τῶν κακῶν ἀποθανοῦσα αἰτία μοι γεγένηται -: 22 ἣ πάντων η, [[I litt.]] πάντων Χ: πάντων Af: Il ramo della tradizione che fa capo a η (il Marc.Gr. 422 [H], il Pal.Gr. 117 [P] che però ha ἢ πάντων e il Tolet [To]) presenta ἣ πάντων che introduce dunque una frase relativa, il Palatinus Gr. 88 (X) presenta πάντων dinnanzi al quale è erasa una lettera, mentre l Ambrosianus Gr. 436, copia di X presenta solo πάντων. La lezione di η adottata dalla oxoniense del Carey del 2007 e già da qualla dell Hude del 1912 ma non dalla teubneriana del Thalheim del 1901, presenta però dei problemi sintattici: si avrebbe un periodo senza il verbo principale. Possono esserci tre spiegazioni: possiamo supporre un anacoluto con Wilamowitz 3 che dà l idea di un discorso estemporaneo e pronunciato da un uomo non molto colto, non in grado di padroneggiare sempre bene la sintassi soprattutto in un momento drammatico come questo (quando inizia il racconto del brusco cambiamento della moglie). Sono frequenti anacoluti come questi in Lisia (12. 20, 36 ). Oppure con Schenkl 4 possiamo ipotizzare una lacuna dopo γεγένηται. Un altra soluzione potrebbe essere espungere γἀρ dopo ἐπ ἐκφοράν in modo tale che διαφθείρεται possa diventare il verbo principale. Ma è difficile ipotizzare l intrusione di un γάρ. Carey preferisce la lezione di η come lectio difficilior in quanto ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ χρόνῳ della frase precedente induce ad aspettarsi nella frase successiva un cambiamento nel comportamento della moglie, più che una focalizzazione sulla madre del protagonista. ἀποθανοῦσα: pt. aoristo nom. femm. sing. di ἀποθνῄσκω. Il tema del presente è formato dalla radice bisillabica *dhneə2 con la prima sillaba a grado zero (*dhen/*dhon/*dhn) secondo l alternanza apofonica di tipo grado allungato/grado normale/grado zero (con vocali di timbro e o o) e la seconda al grado normale (*eə2/*ə2) secondo l alternanza di tipo grado normale (vocale lunga ē, ā, ō) /grado zero (ə che scompare dinanzi a vocale e si vocalizza dinnanzi a consonante). Il tema dell aoristo (ἀπέθανον) invece presenta entrambe le sillabe al grado zero (*dhnə2) con la scomparsa dello ə dinnanzi alla vocale tematica. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec IX e ss., L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca, 156 e ss.] γεγένηται: ind. perf. medio III p. sing. di γίγνομαι. Anche γίγνομαι è formato da una radice bisillabica: al presente *gnə1 con entrambe le sillabe al grado zero (*gen/*gon/*gn e *eə1/*ə1) con ə che scompare davanti a vocale tematica. Il tema dell aoristo ἐγενόμην invece presenta il grado normale di timbro e nella prima sillaba (*gen) e il grado zero nella seconda (*ə1) con lo ə che scompare ancora davanti alla vocale tematica. Anche il tema del perfetto γέγονα presenta il grado normale di timbro ο nella prima sillaba (*gοn) e il grado zero nella seconda (*ə1) con lo ə che scompare ancora davanti alla desinenza. Il tema del perfetto γεγένημαι presenta la prima sillaba con un grado normale di timbro e, la seconda con un grado zero ə1 che scompare davanti all ampliamento in η.[p. Chantraine, Morphologie historique du Grec IX e ss., L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca, 156 e ss.] [8] ἐπ ἐκφορὰν γὰρ αὐτῇ ἀκολουθήσασα ἡ ἐμὴ γυνὴ ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ὀφθεῖσα χρόνῳ διαφθείρεται [8] dunque, avendo seguito il suo funerale, mia moglie fu vista da quell uomo e nel tempo venne sedotta. ἐκφορὰν: Da ἐκφέρω, il verbo tecnico per il trasporto del cadavere (Lys «τριῶν ἡμῖν οἰκιῶν οὐσῶν {ἐξ} οὐδεμιᾶς εἴασαν ἐξενεχῆναι»). Demostene ci riporta in la legislazione soloniana in materia di funerali «Τὸν ἀποθανόντα προτίθεσθαι ἔνδον, ὅπως ἂν βούληται. ἐκφέρειν δὲ τὸν ἀποθανόντα τῇ ὑστεραίᾳ ᾗ ἂν προθῶνται, πρὶν ἥλιον ἐξέχειν. βαδίζειν δὲ τοὺς ἄνδρας πρόσθεν, ὅταν ἐκφέρωνται, τὰς δὲ γυναῖκας ὄπισθεν. γυναῖκα δὲ μὴ ἐξεῖναι εἰσιέναι εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος μηδ ἀκολουθεῖν ἀποθανόντι, ὅταν εἰς τὰ σήματα ἄγηται, ἐντὸς ἑξήκοντ 3 U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Lesefrüchte, Hermes 58 (1923). 4 K. Schenkl, Handschriftliches zu Lysias, Wiener Studien, III (1881).

10 ἐτῶν γεγονυῖαν, πλὴν ὅσαι ἐντὸς ἀνεψιαδῶν εἰσι μηδ εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος εἰσιέναι, ἐπειδὰν ἐξενεχθῇ ὁ νέκυς, γυναῖκα μηδεμίαν πλὴν ὅσαι ἐντὸς ἀνεψιαδῶν εἰσίν.» Il corpo del defunto doveva dunque essere inizialmente esposto all interno della casa (πρόθεσις) per l ultimo saluto di familiari ed amici. Il funerale doveva avere luogo il giorno successivo alla πρόθεσις, tre giorni dopo la morte del defunto e prendeva inizio con la ἐκφορά, il trasporto del cadavere guidato dagli uomini. Le donne che avevano un età inferiore ai sessant anni e che non erano parenti strette del defunto (Demostene parla di ἀνεψιάδαι cioè di cugine di secondo grado), non potevano partecipare né alla πρόθεσις né alla ἐκφορά, non era inoltre permesso loro lacerarsi le vesti e lamentarsi. Non era possibile sacrificare animali vicino alla tomba ed il defunto non poteva essere sepolto con più di tre mantelli (ἱμάτια). Tutte queste restrizioni dovevano evidentemente impedire funerali troppo sontuosi. I funerali della aristocrazia greca di età arcaica pre-soloniana dovevano infatti essere molto lussuosi: con προθέσεις che duravano giorni (in Il. XXIV, il corpo di Ettore viene miracolosamente preservato dagli Dei per nove giorni, in Odyss. XXIV, 63-5 si dice che la πρόθεσις di Achille durò diciassette giorni!), con processioni fastose seguite oltre che da parenti e amici anche da musicisti e lamentatrici professionali, da carri, da opliti in armi e da donne che pubblicamente si laceravano le vesti e si graffiavano il volto (così come ci testimonia la ceramica attica pre-soloniana come l anfora e il cratere della bottega del Dipylon con scene rispettivamente di πρόθεσις e di ἐκφορά). Le donne in Grecia erano recluse in casa (si veda Lisia III, 6 «ἐκκόψας τὰς θύρας εἰσῆλθεν εἰς τὴν γυναικωνῖτιν, ἔνδον οὐσῶν τῆς τε ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς καὶ τῶν ἀδελφιδῶν, αἳ οὕτω κοσμίως βεβιώκασιν ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων ὁρώμεναι αἰσχύνεσθαι.») ed erano pochissime le occasioni pubbliche alle quali potevano partecipare, come nozze, processioni, feste religiose (come i Θεσμοφόρια nominati in questa orazione o i Ταυροπόλια in Men. Epitr. 451 e ss. e 471 e ss. o gli Ἀδώνια in Sam. 38 e ss.) e funerali ed in ogni caso erano sempre accompagnate (Theophr. Char. 22, 10 «καὶ τῇ γυναικὶ δὲ τῇ ἑαυτοῦ προῖκα <πολλὴν> εἰσενεγκαμένῃ μὴ πρίασθαι θεράπαιναν, ἀλλὰ μισθοῦσθαι εἰς τὰς ἐξόδους ἐκ τῆς γυναικείας παιδίον τὸ συνακολουθῆσον.»). Per il motivo letterario del giovane che si innamora di una ragazza incontrata ad una festa religiosa, si veda Herond. I, ἡ ἐμὴ γυνὴ: vedi nota a γυναῖκα. ἐμὴ: nom. femm. sing. aggettivo possessivo ἐμός, ἐμή, ἐμόν (da un tema *mo-). Gli aggettivi possessivi sono derivati dalle forme dei pronomi personali. ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου: Eufileto evita di nominare direttamente l adultero, lo fa solamente sei volte per necessità: al 4 dove vi è l atto di accusa contro il morto, al 16 dove vi è la delazione della vecchia serva, al 19 dove lo nomina per mostrare alla serva compiacente come in realtà lui sapesse già tutto, al 23 accusa formale di violazione di domicilio, ai 40 e 43 citazioni dell atto di accusa mosso dai parenti dell adultero contro Eufileto. Per nominarlo altrove utilizza perifrasi, pronomi o espressioni ostili (come 16 ὁ γὰρ ἀνήρ ὁ ὑβρίζων, 37 τὸν νεανίσκον διαφθείραντα, 40 τὸν μοιχόν): in particolare qui ne parla come se il morto fosse presente al processo: è come se Eufileto non fosse tanto l imputato, ma l accusatore di Eratostene contro il quale parla in tribunale nonostante egli sia morto e abbia già ricevuto la pena prescritta dalle leggi contro gli adulteri! ὀφθεῖσα: pt. aoristo passivo, nom. femm. sing. di ὁράω. Alcuni verbi formano i temi verbali da radici completamente diverse, perché alcune radici sono più adatte ad esprimere la valenza aspettuale dei diversi tempi (presente, aoristo, perfetto). Il greco ha ad esempio, per indicare il verbo vedere, un presente ὁράω, un futuro ὄψομαι, un aoristo εἶδον e un perfetto di volta in volta costruito sul tema del presente ἑόρακα, su quello del futuro ὄπωπα, ὦμμαι o su quello dell aoristo οἶδα. L aoristo passivo ὤφθην è formato dalla radice *op che si ritrova anche in ὄμμα e in ὀφθαλμός. [P. Chantraine, Morphologie historique du Grec, 171] χρόνῳ: indica con enfasi un lungo intervallo di tempo. Si vedano espressioni simili ai 10 «καὶ ταῦτα πολὺν χρόνον οὕτως ἐγίγνετο», 11 «προιόντος δὲ τοῦ χρόνου» e 15 «μετὰ δὲ ταῦτα χρόνου μεταξὺ διαγενομένου». διαφθείρεται: III p. sing ind. pres. medio di διαφθείρω. L indo-europeo formava dei presenti in *-j e /o- che l indo-iranico e il greco hanno mantenuto. Il suffisso, nei presenti radicali si aggiungeva direttamente alla radice: se la radice terminava in occlusiva dentale o velare sorda o aspirata, l esito dell incontro tra occlusiva e suffisso era σσω, att. beot. ττω (ταράσσω<ταράχ-jω). Se l occlusiva finale era un dentale o velare sonora, l esito era ζω (φράζω<φραδ-jω). Se

11 l occlusiva era una labiale, l esito indipendente dal modo di articolazione era πτω (κλέπτω<κλεπ-jω). Se la radice terminava in sonante: αρ, ερ, ιρ, υρ, αν, εν, ιν, υν, λ + j<αιρ, ειρ, ῑρ, ῡρ, αιν, ειν, ῑν, ῡν, λλ (χαίρω<χαρ-jω, φθείρω<φθερjω, βάλλω<βαλ-jω). Νelle radici uscenti in vocale rimane traccia di j- dopo υ solo in eolico (φυίω, μεθυίω) negli altri casi scompare senza lasciare traccia; in questa serie, importanti sono i denominativi in αω, -εω, -οω (τιμάω, φιλέω, δηλόω). [L. Heilmann, Manuale di Grammatica e Storia della lingua Greca, 350 e ss.]. Quella che Eratostene esercita sulla moglie di Eufileto è una corruzione sia fisica che morale, e su questo Eufileto si baserà per asserire la maggiore gravità della seduzione rispetto alla violenza in I, 33 «τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς διαφθείρειν, ὥστ οἰκειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναῖκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πᾶσαν ἐπ ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους εἶναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν μοιχῶν.». Bibliografia: Edizione critica di riferimento: C. Carey, Lysiae orationes cum fragmentis, Oxonii, e typographeo Clarendoniano, Traduzione italiana: E. Medda, Lisia. Orazioni (I-XV), Milano, 1991; U. Albini, Lisia. I discorsi, Firenze Commento e approfondimento critico: S.C Todd, A commentary on Lysias. Speech 1-11, Oxford 2007; M. J Edwards, Lysias, five speeches (1, 12, 19, 22, 30), London, 1999; C. Carey, Lysias, selected speeches, Cambridge University Press, 1989; U. Mancuso, Lisia. Per l uccisione di Eratostene, I-II, Roma 1955; A. Ronconi, Lisia. Per l uccisione di Eratostene, Roma Studi generali su Lisia e sull orazione I: C. Calame, L amore in Grecia, Roma-Bari, Laterza, 1984; E. Cantarella, L ambiguo malanno. La donna nell antichità Greca e Romana, Milano, 1995; M. G. Golden, Children and Childhood in Classical Athens, Baltimore-London 1990; J. Gould, Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens, «The Journal of Hellenic Studies», 100, (1980), pp ; S. C. Humphreys, Family Tombs and Tomb Cult in Ancient Athens: Tradition or Traditionalism? «The Journal of Hellenic Studies», 100, (1980), pp ; D. M. MacDowell, The Oikos in Athenian Law, «The Classical Quarterly», 39, No. 1 (1989), pp ; L. C. Nevett, House and Society in the Ancient Greek World, Cambridge 1999; C. B. Patterson, The Family in Greek History, Harvard 1998; J. Roy,'Polis' and 'Oikos' in Classical Athens, Greece & Rome, 46, No. 1 (Apr., 1999), pp. 1-18; S. Usher, Individual characterisation in Lysias, «Eranos» LXIII (1965) ; A. O. Wolpert, Lysias 1 and the politics of the oikos, «CJ» XCVI (2001)

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].)

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].) LISIA, PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE 30-31 UN ATTO DI GIUSTIZIA ΝΟΜΟΣ Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν,

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

PERFETTO IL RADDOPPIAMENTO. Caratteristica del perfetto greco è la presenza in tutti i modi di un RADDOPPIAMENTO INIZIALE DEL

PERFETTO IL RADDOPPIAMENTO. Caratteristica del perfetto greco è la presenza in tutti i modi di un RADDOPPIAMENTO INIZIALE DEL PERFETTO Il perfetto greco è in tutti i modi un tempo principale, quindi non realmente concepito come passato (manca infatti l aumento anche nell indicativo), che esprime come valore aspettuale l idea

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

5. Se la consonante π si trova, fatta l elisione, davanti a vocale con spirito aspro diventa:

5. Se la consonante π si trova, fatta l elisione, davanti a vocale con spirito aspro diventa: 1) L accusativo femminile duale dell aggettivo καλός καλή καλόν è: A. καλά B. B. καλοί C. C. καλαί D. D. καλή 2. Indica il dativo singolare di πῠρ πυρόϛ : A.πυρί B. πυρῶν C. πυρόν D. πυρά 3. Il nominativo

Διαβάστε περισσότερα

Lys. 1,47-1,50 GIUSTIZIA PER TUTTI

Lys. 1,47-1,50 GIUSTIZIA PER TUTTI Lys. 1,47-1,50 ΛΥΣΙΑΣ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ GIUSTIZIA PER TUTTI 47. Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ νομίζω ταύτην γενέσθαι τὴν τιμωρίαν, ἀλλ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἁπάσης οἱ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa 1. Il pronome riflessivo pg. 2 2. Uso del pronome riflessivo pg. 3 3. Bibliografia pg. 8 1 1. Il pronome riflessivo. I pronomi personali sono, nella specie

Διαβάστε περισσότερα

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Nella prima metà del Quattrocento, la casa di Borgogna, sotto il regno di Filippo il Buono, estende

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

Lezione 388 (GRE) La terza declinazione greca Riassunto

Lezione 388 (GRE) La terza declinazione greca Riassunto Lezione 388 (GRE) La terza declinazione greca Riassunto Nota La terza declinazione greca è particolarmente complessa e articolata. Non spaventatevi per la lunghezza e la laboriosità di questa lezione.

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

Usi e funzioni del participio greco: il genitivo assoluto

Usi e funzioni del participio greco: il genitivo assoluto Liceo Ginnasio statale G. M. Dettori Usi e funzioni del participio greco: il genitivo assoluto Classe II H Prof.ssa Eleonora Salomone PARTICIPIO: LA DEFINIZIONE Dal Vocabolario Etimologico della Lingua

Διαβάστε περισσότερα

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE Per un introduzione generale sulla figura del medico greco vd. J. Jouanna, Ippocrate, tr. it. Torino 1994, pp. 75-11 e 188. Per maggiori informazioni

Διαβάστε περισσότερα

Centro studi Hermeneia. Dispense di lingua. Analisi, costruzione e traduzione di un testo greco

Centro studi Hermeneia. Dispense di lingua. Analisi, costruzione e traduzione di un testo greco Dispense di lingua greca I Analisi, costruzione e traduzione di un testo greco Centro studi Hermeneia 1 Sommario Esempio di traduzione di un testo greco.... 3 Lettura: Prime gesta di Zeus... 3 Analisi

Διαβάστε περισσότερα

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA.

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Matteo Re Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Actas 2-3 de abril de 2012 UNIVERSIDAD DE TIRANA III edición corregida

Διαβάστε περισσότερα

AORISTO. Aoristo debole

AORISTO. Aoristo debole AORISTO L'aoristo (dal greco ἀόριστος χρόνος "tempo indefinito") è uno dei quattro temi temporali fondamentali del verbo greco. Esso, come suggerisce il nome, non ha connotazione temporale, ed esprime

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli GRAECO-LATINA BRUNENSIA 15, 2010, 2 Ángel Narro 1 (Universitat de València) Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli di Santa Tecla The Life and Miracles of Saint Thekla

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 4 agosto 2015, n. 440 Approvazione del "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA THE COLOUR TRANSPARENCIES OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA Was born in Gravina in Puglia, in Bari Province. A childhood in the workshop, with his father goldsmith

Διαβάστε περισσότερα

Processo contro il Piacere

Processo contro il Piacere Processo contro il Piacere Luciano, La doppia accusa Quando, intorno al 165 d.c., il quarantenne Luciano scriveva il Δὶς κατηγορούμενος, aveva alle spalle una carriera di retore e di scrittore che lo aveva

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele e il Peripato

Aristotele e il Peripato Aristotele e il Peripato Dossier Il controverso parlare del poeta ispirato La spiegazione data nello Ione La mimesis in Platone Come conciliare l imitazione personale e l ispirazione divina? «Il poeta,

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ WEBQUESTS Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ερώτηµα: Πώς να µπορούµε να εισάγουµε το ιαδίκτυο στην διδακτική της ξένης γλώσσας µε αποτελεσµατικό τρόπο; WebQuest? Ένα WebQuest αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Referat di. Federico Campedelli. Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, )

Referat di. Federico Campedelli. Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, ) Referat di Federico Campedelli Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, 2012-13) APPUNTI SULLO SPOUDAIOS NELLA TEORIA POETICA ARISTOTELICA Ar. Po. 1448a 1-18:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO ( Appunti di Paolo Franchi, sulle spiegazioni della prof.ssa Angela Preziosi Per l uccisione di Eratostene Propedeutica

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina Ciclo XXIII Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum Coordinatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Gilberto Biondi Tutor: Chiar.mo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ *

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * Μεταξύ των αρχαϊκών επιγραφών επι τών λίθων τών τοιχωμάτων τοΰ ναού τοΰ Δελφινιού Απόλλωνος εις Δρήρον υπάρχει μία ή οποία εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα διά τούς έρμηνευτάς,

Διαβάστε περισσότερα

Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα.

Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma. ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Homilia exhortatoria ad sanctum baptisma ΟΜΙΛΙΑ ΙΓʹ. Προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. Ὁ μὲν σοφὸς Σολομὼν, τῶν κατὰ τὸν βίον πρα γμάτων τοὺς καιροὺς διαιρῶν, καὶ ἑκάστῳ τῶν γινο μένων τὸν ἐπιτήδειον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA

ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA Elio Scarciglia Born in Guagnano (LE), lives and works in Lecce, dealing with photography and cinematography for many years. He has organized

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

Historiae ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α.

Historiae ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. Historiae ΛΑΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΙΞΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. Λαονίκῳ Ἀθηναίῳ τῶν κατὰ τὸν βίον οἱ ἐς ἐπὶ θέαν τε καὶ ἀκοὴν ἀφιγμένων ἐς ἱστορίαν ξυγγέγραπται τάδε, ὥστε δὴ χρέος τοῦτο ἐκτινύναι τῇ φύσει ἅμα οἰόμενος καὶ μηδὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Δείτε την απόδοση ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν, τοῦ Ἱερέως ἑστῶτος ἐν τῷ Ἱερατείῳ, παρίστανται οἱ μέλλοντες ζεύγνυσθαι πρὸ τῶν ἁγίων Θυρῶν ὁ μὲν ἀνὴρ ἐκ δεξιῶν,

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori MACRÌ, Gabriella. La ricezione di Primo Levi in Grecia. Ricercare le radici: Primo Levi lettore- Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, a cura di Raniero Speelman, Elisabetta Tonello & Silvia

Διαβάστε περισσότερα

Erodoto, Storie, IX 67-75.

Erodoto, Storie, IX 67-75. Erodoto, Storie, IX 67-75. 67. ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπικέσθαι. Καὶ δὴ οὗτοι μὲν ταύτῃ ἐτράποντο. Τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος ἐθελοκακεόντων Βοιωτοὶ Ἀθηναίοισι ἐμαχέσαντο χρόνον ἐπὶ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

Chronicon i Συγγραφικαὶ ἱστορίαι(libri vi de Michaele Palaeologo) ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ

Chronicon i Συγγραφικαὶ ἱστορίαι(libri vi de Michaele Palaeologo) ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ Chronicon i Συγγραφικαὶ ἱστορίαι(libri vi de Michaele Palaeologo) ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΚ ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΛΟΓΟΥ αʹ. Προοίμιον τοῦ συγγραφέως καὶ περὶ τῆς ἀληθείας

Διαβάστε περισσότερα

Isocrate e Demostene a confronto. di Fabio Macciò

Isocrate e Demostene a confronto. di Fabio Macciò Isocrate e Demostene a confronto Esame di Isocrate, Sulla pace, 41-50, e Demostene, Terza Olintiaca, 23-32 sulla base di Dionigi di Alicarnasso, Sullo stile di Demostene, 17-22 di Fabio Macciò PREMESSA

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche di GIANNI MONTEFAMEGLIO Abbiamo visto, nella lezione precedente, che la prima declinazione

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012 Histos 6 (2012) 214 27 SUI FONDAMENTI DELLA TESI ANTICA DELLA PATERNITÀ ANASSIMENEA DEL TRICARANO: MIMESI STILISTICA E ANALOGIE TRA I PROEMI STORIOGRAFICI DI ANASSIMENE DI LAMPSACO E DI TEOPOMPO DI CHIO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca di GIANNI MONTEFAMEGLIO Più che mandare subito a memoria le preposizioni greche che

Διαβάστε περισσότερα

Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Historia ecclesiastica ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1.1 Τὸ τοῦ βιβλίου προοίμιον. Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐν ὅλοις δέκα βιβλίοις τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ἐκθέμενος, κατέπαυσεν εἰς τοὺς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Le età della vita. Immaginario medico in età greco-romana

Le età della vita. Immaginario medico in età greco-romana Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato in Studi di Genere XXVIII ciclo Le età della vita Immaginario medico in età greco-romana Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Claudia Montepaone Dottoranda: Dott.ssa

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Glosse Dialettali negli Scholia Omerici

Glosse Dialettali negli Scholia Omerici Glosse Dialettali negli Scholia Omerici FRANCO MONTANARI Lo studio delle glosse dialettali menzionate negli scholia omerici può essere visto in primo luogo entro un quadro di ricerca ben noto e frequentato,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2016 ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εὐλογήσαντος δὲ τοῦ Ἀρχιερέως ἢ τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ Λυχνικοῦ, καὶ μετὰ τὸν Προοιμιακόν, Συναπτὴ μεγάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΛΟΥΚΑ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης (τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας). Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ( 1580). Ἰακώβου ἱ ερομάρτυρος τοῦ ἐν Αἰτωλίᾳ καὶ τῶν μαθητῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αnnales ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ.

Αnnales ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ. Αnnales ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ. 1 Τὸ τῆς ἱστορίας χρήσιμον καὶ πρὸ ἡμῶν οἱ συγ γραψάμενοι διωρίσαντο, καὶ ἅπερ ἂν ἐκείνοις ἐπῆλθεν εἰπεῖν, ταῦτ' ἂν καὶ ἡμεῖς ἐρεῖν ἔχωμεν τί γὰρ ἂν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Adversus Judaeos ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥ ΑΙΩΝ

Adversus Judaeos ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥ ΑΙΩΝ Adversus Judaeos ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥ ΑΙΩΝ 48.843 Λόγος πρῶτος. αʹ. Ἐβουλόμην ὑμῖν ἀποδοῦναι τὰ λείψανα σήμερον τῆς ὑποθέσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κάστρα της Ικαρίας

Τα Κάστρα της Ικαρίας Ιωάννης Ζελεπός Τα Κάστρα της Ικαρίας Εισαγωγή Στην Ικαρία (Εικ. 1) βρίσκονται τρεις οχυρωμένες θέσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «Κάστρα», όπως και πραγματικά ονομάζονται στη τοπική προφορική παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Ἦχος δʹ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στιχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Relatore Ch. Prof.ssa Claudia Antonetti

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση) ΕΠΙΠΕΔΑ Β (Β1 και Β) NOΕΜΒΡΙΟΣ 013 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

13 Cfr. Diog. Laer. II 48-59. 14 Per una ricostruzione della biografia di Senofonte cfr. ANDERSON 1974a.

13 Cfr. Diog. Laer. II 48-59. 14 Per una ricostruzione della biografia di Senofonte cfr. ANDERSON 1974a. INTRODUZIONE Nel 1976, presentando la propria edizione critica dell'agesilao, Rosemary Wieczorek 1 rilevava come l'opuscolo senofonteo non fosse stato sottoposto ancora a uno studio analitico e intepretativo

Διαβάστε περισσότερα

Paroemiae (e cod. Leidense) ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ἉΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ.

Paroemiae (e cod. Leidense) ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ἉΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ. Paroemiae (e cod. Leidense) ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ἉΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ. Α. 1.1 Ἀφροδίσιος ὅρκος: οὐκ ἐμποίνιμος. ἐπὶ γὰρ τοῖς ἐρωτικοῖς ἐπιορκούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

[1250a] (1) ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης καὶ μικροψυχία.

[1250a] (1) ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθεριότης καὶ μικροψυχία. Ἀριστοτέλους Περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν [1249a](26) ἐπαινετὰ μέν ἐστι τὰ καλά, ψεκτὰ δὲ τὰ αἰσχρά. καὶ τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ἀρεταί, τῶν δ αἰσχρῶν αἱ κακίαι. ἐπαινετὰ δ ἐστὶ καὶ τὰ αἴτια τῶν ἀρετῶν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO Giovanni Costa 1. L espressione ed il discorso pg. 2 1.2 I due tipi di espressione pg. 3 2. Le parti del discorso pg. 8 3. Bibliografia pg. 13 SOMMARIO:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Η προσπάθεια οργάνωσης της κοινωνικοοικονομικής και πνευματικής ζωής, ήδη από πολύ νωρίς,

Διαβάστε περισσότερα

I 20020 Lainate (Mi) - Via Mascagni, 7 Tel.: +39 02. 93.76.21 +39 02. 93.76.400 www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com

I 20020 Lainate (Mi) - Via Mascagni, 7 Tel.: +39 02. 93.76.21 +39 02. 93.76.400 www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com I 20020 Lainate (Mi) - Via Mascagni, 7 Tel.: +39 02. 93.76.21 +39 02. 93.76.400 www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com Edilkamin S.p.A. si riserva di modificare senza preavviso parti del seguente manuale.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ Μέρος Α ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΑΘΗΝΑΙΚΗ «ΑΡΧΗ» Γιατί Έγινε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και Γιατί Ηττήθηκε η Αθήνα 2013 2 I Το έργο του Θουκυδίδη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Verso un approccio cartografico

Verso un approccio cartografico Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Mondo Antico SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: Scienze linguistiche, filologiche e letterarie INDIRIZZO: Filologia classica

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo

Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Ambasciata d'italia Dal volume Cipro Italia A/R Architettura di Emma Tagliacollo Il progetto della mostra di Architettura cipriota ha origine da una serie di interrogativi che nascono dal ruolo che ricopre

Διαβάστε περισσότερα