ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΙΟΤΝΙΟ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΙΟΤΝΙΟ 2014"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Η ΔΛΛΑΓΑ ΑΦΗΝΔΙ ΠΙΧ ΣΗΝ ΚΡΙΗ

2 * Η ππεξπξνζπάζεηα ησλ 2 ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απέδσζε Γίδπκα πιενλάζκαηα αληί γηα δίδπκα ειιείκκαηα Πξσηνθαλή δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα κε δηεζλή αλαγλψξηζε Οηθνλνκηθνί δείθηεο δηαξθψο βειηηνχκελνη Αμηνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ ηνλψλεη ηηο επελδχζεηο θαη ηελ απαζρφιεζε Σξαπεδηθή αλαζπγθξφηεζε θαη επηζηξνθή θαηαζέζεσλ Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή θαη ζηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε θαη βειηίσζε ειεγθηηθνχ έξγνπ

3 Σα δίδπκα πιενλάζκαηα: Πξσηνγελέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα * Σν 2013 ε Ειιάδα πέηπρε πξσηνγελέο πιεόλαζκα 0,8% ηνπ ΑΕΠ, έλα ρξόλν λσξίηεξα από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο Ιζνδχγηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ηνπ ΑΔΠ) * 2015* 2016* ,6-10,4-10,8-4,9-9,4-2,3-6,4-1,3 0,8-3,2-2,9 1,6-2,1 3,0-0,7 4,5

4 % ΑΕΠ Σα δίδπκα πιενλάζκαηα: Θεηηθφ Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ * Σν ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ γηα πξώηε θνξά από ην 1948 είλαη ζεηηθό ζην 0,7% ηνπ ΑΕΠ εκαληηθό ξόιν ζε απηή ηελ εμέιημε παίδεη ε ζηαδηαθή αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθόη εηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ (% ΑΕΠ) -0,6-1,2-2,0-2,1-4,1-4,0-3,3-4,2-4,2-6,0-4,6-2,4-7,1-6,2-5,8-7,2-6,5-7,9-7,6-10,5-9,7-11,4-11,2-10,1-9,9-14,6-14,9 7,1 6,1 5,0 5,5 4,9 5,3 5,2 2,9 0,2 0,7 1,3 1, * 2015* Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

5 Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είλαη αθφκε κεγαιχηεξε φηαλ ζπλππνινγίδεηαη ε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο * Η βειηίσζε ηνπ θπθιηθά δηνξζσκέλνπ πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο θαηά 19,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΕΠ ηελ πεξίνδν είλαη καθξάλ ε θαιύηεξε επίδνζε αλάκεζα ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Σν 2013 θαηαγξάθεηαη ε κεγαιύηεξε δηαθνξά από ηηο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο 8 6 Κπθιηθά δηνξζσκέλν πξσηνγελέο πιεόλαζκα (ΑΕΠ %) 5,8 5, , ,4-2,6-6,2-1,3-1,2-0,2 1,0 1, , * Διιάδα Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, FISCAL MONITOR, Απξίιηνο 2014 Δπξσδψλε

6 Σα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο απφ ην 2010 έσο ην 2014 αλαινγνχλ πεξίπνπ ζε 30% ηνπ ΑΔΠ * ην 2013 θαη 2014 φκσο ε έκθαζε δίλεηαη ζην θνκκάηη ησλ δαπαλψλ 10% Δεκνζηνλνκηθά κέηξα (% ηνπ ΑΕΠ) 9% 8% 8,6% 8,8% Γαπάλεο Έζνδα 7% 6% 3,76% 4,06% 6,0% 5,6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2,84% 4,41% 4,83% 4,69% 2,1% 3,11% 1,58% 1,16% 0,52% Πεγή: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή

7 * Η Διιάδα απνθαηέζηεζε ηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ θαη θαζηζηά βηψζηκν ην ρξένο ηεο Απηό είλαη ηεθκήξην ηεο δηεζλνύο εκπηζηνζύλεο : ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηε βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο Σν ειιεληθό δεκόζην ρξένο ήδε απηή ηε ζηηγκή ραξαθηεξίδεηαη από: Μαθξά κέζε σξηκφηεηα (17 έηε) Υακειφ κέζν επηηφθην (2%) Πεξίπνπ 80% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ζηα ρέξηα ηνπ επίζεκνπ ηνκέα Μφιηο 29 δηζ. είλαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα Υακειφ θφζηνο εμππεξέηεζεο γηα ηα επφκελα 8 ρξφληα (πεξίπνπ 6 δηζ. εηεζίσο ή 3% ηνπ ΑΔΠ αληί γηα 4.6% θαηά κέζν φξν ησλ πεξηθεξεηαθψλ εηαίξσλ ηεο επξσδψλεο) Ρεηή δέζκεπζε ησλ εηαίξσλ καο όηη βνεζήζνπλ ηελ Ειιάδα λα κεηώζεη ην δεκόζην ρξένο ζεκαληηθά θάησ από ην 110% ηνπ ΑΕΠ ην 2022 Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 11 Απξηιίνπ 2014, γηα πξώηε θνξά ύζηεξα από ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, άληιεζε 3 δηζ. κέζσ ηεο θνηλνπξαθηηθήο δηάζεζεο ελφο λένπ 5-εηνχο νκνιφγνπ κε εκεξνκελία ιήμεο ηε 17 ε Απξηιίνπ 2019 θαη επηηφθην 4,75%. Σα αλσηέξσ θεθάιαηα αληιήζεθαλ κε απφδνζε χςνπο 4,95%. Source: European Commission Πεγή: Bloomberg

8 * Σν ρξεκαηηζηήξην αλέθακςε ζεακαηηθά απνηππψλνληαο ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ηηο αξρέο Ινχληνπ ηνπ 2014 ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ ΥΑ θπκαίλεηαη γχξσ ζηηο 1300 κνλάδεο, ζεκεηψλνληαο άλνδν 170% πεξίπνπ απφ ηηο 5 Ινπλίνπ 2012 πνπ θαηέγξαςε ρακειφ ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 15 εηψλ Πεγή: Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ.

9 Πεγή: Ameco Σν 2014 ε Διιάδα ζα μαλακπεί ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κεηά απφ 6 ρξφληα χθεζεο * Η Ελλθνικι οικονομία απϊλεςε από το 2008 ζωσ το 2013 περίπου το 25% του ΑΕΠ τθσ αλλά το 2014 κα είναι θ πρϊτθ αναπτυξιακι χρονιά. Τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ για το 1ο τρίμθνο του 2014 δείχνουν ότι θ μείωςθ του ΑΕΠ περιορίςτθκε ςτο 0,9% ςε ςχζςθ με το 1ο τρίμθνο του 2013 επιβεβαιϊνοντασ τθν πρόβλεψθ για κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ το Αλλά θ ανάπτυξθ κα ζχει πλζον άλλα χαρακτθριςτικά. Κινθτιριοσ δφναμθ κα είναι πλζον οι επενδφςεισ και όχι θ κατανάλωςθ. ΑΕΠ (%)

10 Σν νηθνλνκηθφ θιίκα μεθίλεζε λα βειηηψλεηαη ζεακαηηθά ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 * Σνλ Μάην ηνπ 2014 ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ ,7 99,2 Πεγή: Eurostat

11 * Η Διιάδα έρεη απνθαηαζηήζεη φιε ηε ρακέλε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο απφ ηελ είζνδν ζηελ Δπξσδψλε Η Διιάδα έρεη ήδε απνθαηαζηήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζε φξνπο κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο Η έκθαζε απφ εδψ θαη πέξα ζα δνζεί ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηψλνπλ ην δηνηθεηηθφ θαη θνξνινγηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ Πεγή: European Economic Forecast, Spring 2013

12 * Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη αλαζπγθξνηεζεί & αλαθεθαιαηνπνηεζεί Στο δεφτερο γφρο ανακεφαλαιοποίθςθσ οι 4 ςυςτθμικζσ τράπεηεσ άντλθςαν 8,3 δις. από τισ κεφαλαιαγορζσ Επίςθσ, θ εμπιςτοςφνθ των κατακετϊν ςτο τραπεηικό ςφςτθμα αποκακίςταται. Εμφανισ αυξθτικι τάςθ ςτισ κατακζςεισ από το ναδίρ του Ιουνίου 2012 Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Τπνγξάθηεθαλ κε ηελ ΔΣΔπ λέεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 2,5 δηζ. (2014 Α' ηξηκ: 321 εθ., 2013: 1,47 δηζ., 2012: 705 εθ.), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ππνδνκψλ. ρεδηάζηεθε γηα ηελ Διιάδα ην πξψην πξφγξακκα ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. λ ηεο ΔΣΔπ πνπ παξέρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα.

13 Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ εληαηηθνπνηήζεθε * Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Υαξηνθπιάθην Μάηνο 2014 Αξηζκόο Δηαηξηθφ Υαξηνθπιάθην 10 Τπνδνκέο 22 Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 1000 Γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα ζε 2,5 ρξφληα έρνπλ αξζεί πεξίπνπ 90 ξπζκηζηηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα Εμέιημε Δηαγσληζκώλ Επηηάρπλζε πξνγξάκκαηνο Απξίιηνο 2013 Μάηνο 2014 Οινθιεξσκέλνη 4 16 ε εμέιημε 9 14 Δπηθείκελνη απνθξαηηθνπνηήζεηο νινθιεξψζεθαλ ή βαίλνπλ πξνο ζπκβαζηνπνίεζε Έρνπλ νινθιεξσζεί 16 δηαγσληζκνί αμίαο 5 δηζ. Ήδε εηζπξάρζεθαλ 2,9 δηζ. Πεξηζζφηεξα απφ αθίλεηα έρνπλ αμηνινγεζεί θαη πεξηζζφηεξα απφ αθίλεηα έρνπλ πξνεπηιεγεί γηα αμηνπνίεζε Σέζεθε ζε εθαξκνγή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΑΓ ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα δεκνπξάηεζεο δεκφζησλ αθηλήησλ e-auction

14 * Η θνξνινγηθή δηνίθεζε εμνξζνιφγηζε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Οη Γ.Ο.Τ. κεηψζεθαλ ζε 118 απφ 240 Δθζπγρξνλίζηεθε ε εζσηεξηθή ηνπο δηάξζξσζε κε κείσζε ησλ ηκεκάησλ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ 61 Γ.Ο.Τ. κε 5 ηκήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ ηκεκάησλ έιεγρνπ θαη δηθαζηηθνχ πνπ είλαη εζηηαζκέλα ζε ειέγρνπο θαηαπνιέκεζεο θνξνδηαθπγήο 57 Γ.Ο.Τ. κε 3 ηκήκαηα Γεκηνπξγήζεθαλ 110 Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο (ζπζηέγαζε ζηα ΚΔΠ/Γήκνπο) ζηηο πφιεηο φπνπ έθιεηζαλ Γ.Ο.Τ. ηα νπνία πξνζθέξνπλ έλα πιήξεο παθέην θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ππεξεζηώλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΟΑ Ε ) / ΕΣΟ ΜΙΘΧΜΑΣΑ , ,97 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΑ , ,59 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ , ,60 Αθνινπζεί ε δνκηθή κεηαξξύζκηζε νιόθιεξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Ο λένο ζχγρξνλνο νξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ θαηαηέζεθε γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο : Κσδηθνπνηεί φιε ηελ πνιπδηάζπαξηε νξγαλσηηθή λνκνζεζία ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 1988 Γεκηνπξγεί λέεο θαη θαιχηεξα ζηειερσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο, αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Μεηώλεη ηηο ζέζεηο επζύλεο θαηά 50% Έρεη εηήζην δεκνζηνλνκηθφ φθεινο 5,4 εθ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμνηθνλνκήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Σεισλείσλ

15 * ΔΣΗ Η θνξνινγηθή δηνίθεζε εθζπγρξνλίζηεθε θαη έγηλε πην θηιηθή ζην θνξνινγνχκελν Νέεο ππεξεζίεο TAXISnet ελεξγνπνηήζεθαλ ην 1ν ηξίκελν 43 δνθηκάδνληαη πηινηηθά 7 λέεο αλαπηχζζνληαη χγρξνλεο ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο: Σαπηφηεηα νθεηιήο Σαπηφηεηα ξπζκηζκέλεο νθεηιήο Νέo TAXIS Οινθιεξψζεθε ε δηαζχλδεζε φισλ ησλ ΓΟΤ ψζηε εληφο ηνπ 2014 λα κπνξεί λα εμππεξεηείηαη ν θνξνινγνχκελνο ζε νπνηαδήπνηε ΓΟΤ Σν λέν TAXIS θφζηηζε 700 ρηι., εμνηθνλνκψληαο 1,5 εθαη. θφζηνπο ηνπ παιηφ TAXIS Γηα 1 ε θνξά ιήθζεθαλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ πνπ πξνζέξρεηαη ζηηο ΓΟΤ, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ππεξεζηψλ ζην TAXISnet: Ηιεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ: απφ 13 εθαη. δειψζεηο ην 2011 ζε 21 εθαη. ην 2013 Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο φισλ ησλ πιεξσκψλ ζηηο ηξάπεδεο - ΔΛΣΑ, αληί ζηηο ΓΟΤ: απφ 2,7 εθαη. πιεξσκέο ζηηο ΓΟΤ ην 1 ν ηξηκ. ηνπ 2012 ζε 1,5 εθαη. ην 1 ν ηξηκ. ηνπ 2014 Φεθηνπνίεζε ησλ ~4.000 παξαβφισλ φισλ ησλ Τπνπξγείσλ: Πψιεζε e-παξαβφισλ ην 1 ηξηκ Γπλαηφηεηα ιήςεο θαη εθηχπσζεο ηεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ κηζζσηεξίσλ αθηλήησλ

16 * Η θνξνινγηθή λνκνζεζία απινπνηήζεθε θαη βειηηψζεθε απνθαζηζηψληαο αδηθίεο πληάρζεθε ν λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ν νπνίνο είλαη απινχζηεξνο, θαηαλνεηφο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνπινγίνπ θαη εληάζζεη δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο πληάρζεθε ν Κψδηθαο Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ ν νπνίνο θσδηθνπνίεζε εθαηνληάδεο δηάζπαξηεο δηαηάμεηο θαη ελνπνίεζε ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζε εληαία δηαδηθαζία Αληηθαηαζηάζεθε ν Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη απφ ηνλ απινχζηεξν Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε θνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο Θεζκνζέηεζε αθαηάζρεηνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ.1.500, επέθηαζε ηνπ αθαηάζρεηνπ ζε φια ηα θπζηθά πξφζσπα Καζηέξσζε ηεο έληνθεο επηζηξνθήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο πνιίηεο Η ρνξεγεζείζα δπλαηφηεηα ζε ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα κελ πξνθαηαβάινπλ ην ΦΠΑ, πνπ δελ έρνπλ εηζπξάμεη αθφκε Μείσζε ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Τηνζέηεζε έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ηεο έθδνζεο πξνζσξηλψλ θχιισλ ειέγρνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο ειεγρφκελεο εηαηξείεο θαη ηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο Φνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ πνπ κέρξη ζήκεξα δηέθεπγαλ ηεο θνξνιφγεζεο (παξνρέο ζε είδνο, ππεξαμίεο), Φνξνιφγεζε νληνηήησλ πνπ κέρξη ζήκεξα δηέθεπγαλ Μεηάζεζε ηεο «απφδεημεο» απφ ηε Γηνίθεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεησλ πεξηνπζηαθψλ πξνζαπμήζεσλ Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε εληαίν ηξφπν κε αλαγλψξηζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ εηαίξσλ ζηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο Απνζχλδεζε ηεο ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο Γηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο βεβαίσζεο νθεηιήο πξνο εμππεξέηεζε ησλ κε θνξνινγηθά ελήκεξσλ θνξνινγνπκέλσλ χζηαζε Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζε ζχληνκεο πξνζεζκίεο θαη ρσξίο ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηθαζηηθή πξνζθπγή Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ειεγθηηθψλ θέληξσλ γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο ζπλήζνπο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ κεγάισλ θνξνινγηθψλ ππνθεηκέλσλ. Καηάξηηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ζηε Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Γηνίθεζε θαη ζχληαμε Κψδηθα Ηζηθήο & Γενληνινγίαο

17 * Η ηεισλεηαθή δηνίθεζε εθζπγρξνλίζηεθε θαη έγηλε πην απνηειεζκαηηθή Δθαξκφζηεθε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ICISnet, κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλείνπ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ αλαγλψξηζε ηηο κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ : Η κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εμαγσγψλ, κε ηελ είζπξαμε ησλ Γηθαησκάησλ Δθηέιεζεο Σεισλεηαθψλ Δξγαζηψλ κφλν εθηφο ηεισλεηαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο κηαο εμαγσγήο, κε ηελ άκεζε απειεπζέξσζε φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο Ο πεξηνξηζκφο ηεο αλάγθεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ ζην ηεισλείν κε ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή απνζηνιήο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαζάθεζεο Η απνδνρή φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη κε fax/mail Η δπλαηφηεηα λα ειέγρνληαη ηα εκπνξεχκαηα θαη εθηφο ηεισλείνπ, ζε θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο Η πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ηνπ εμαγσγέα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο κέζα απφ ην ICISnet, κέζσ αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κε ην Σεισλείν. Η δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 2 κεγαιχηεξσλ ηεισλείσλ ηεο ρψξαο Καζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ην εμαγσγηθφ εκπφξην (Trade Facilitation), κε ζηφρνπο: 30% κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμαγσγήο 20% κείσζε ηνπ θφζηνπο εμαγσγήο ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ εμαγσγήο αδεηνδφηεζε 50 εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζε 50 εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ Σέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ςεθηαθή πιαηθφξκα εμαγσγψλ απφ έλα ζεκείν - Single Window

18 * Σν έξγν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απμήζεθε θαη ηα εξγαιεία αλαβαζκίζηεθαλ Πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ην ΔΟΕ, νη ΔΟΤ θαη ηα Σεισλεία Κέληξν Ειέγρνπ Φπζηθώλ Πξνζώπσλ Μεγάινπ Πινύηνπ Έιεγρνο εκβαζκάησλ εμσηεξηθνχ: Οινθιεξψζεθαλ 170 έιεγρνη, βεβαηψζεθαλ 80 εθαη. Έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ 150 ππνζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα βεβαηψζνπλ 30 εθαη. Έιεγρνο Off-shore εηαηξεηψλ: Οινθιεξψζεθαλ 101 ηαθηηθνί θνξνινγηθνί έιεγρνη, νη νπνίνη ζπλνιηθά έρνπλ βεβαηψζεη 20 εθαη. θαη εθθξεκνχλ γηα βεβαίσζε 10 εθαη. Δπηπιένλ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ 30 έιεγρνη πνπ πξνβιέπεηαη λα βεβαηψζνπλ 10 εθαη. Έιεγρνο ππνζέζεσλ κεγάινπ πινχηνπ (ΜΠΤΔ): Οινθιεξψζεθαλ 152 ππνζέζεηο ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίνη ζπλνιηθά έρνπλ βεβαηψζεη 59,4 εθαη. Έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ 46 ππνζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα βεβαηψζνπλ 17,3 εθαη. Έιεγρνη κεηά απφ Δηζαγγειηθή παξαγγειία: 25 ππνζέζεηο ιίζηαο Lagarde, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, ελψ 4 ππνζέζεηο είλαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ. Έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ: νινθιεξψζεθαλ 5 ππνζέζεηο θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην 10 ππνζέζεηο. ύζηεκα Εηζξνώλ - Εθξνώλ Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία πξνψζεζε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνώλ-εθξνώλ ζε φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Μεηά ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ εληάζζνληαη ζε 2 ζηάδηα θαη νη δεμακελέο ζε θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο απνζήθεο Μεηξών ηξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ: δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ηξάπεδεο, κε ζθνπφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ Εζσηεξηθόο Έιεγρνο Καηά ην έηνο 2013 ζπζηάζεθε ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ ε Απηνηειήο Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κεηαθέξζεθε ζηε ΓΓΓΔ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ειέγρσλ πφζελ έζρεο. Σν 2013 νινθιεξψζεθαλ 54 έιεγρνη ζε ππαιιήινπο κε ζέζε επζχλεο θαη 72 έιεγρνη ζε ειεγθηέο. Ινύληνο Ινύληνο 2014: Σέζεθαλ ζε αξγία ή αλαζηνιή θαζεθόλησλ 198 ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ

19 * Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ εηζπξάηηεη κφλν αιιά πιεξψλεη Επηζηξνθέο ΦΠΑ Δπεζηξάθεζαλ 1,6 δηζ. Κπξίσο ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη κεηψζεθε ην ζρεηηθφ ζπζζσξεπκέλν δεκφζην ρξένο ΦΠΑ απφ 1,5 δηο ζε 0,65 δηζ, κε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηεθπεξαησκέλσλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ζε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην Σαπηφρξνλα θαηαπνιεκήζεθε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, αθνχ νη επηζηξνθέο ΦΠΑ δηελεξγνχληαη πιένλ απφ απηφκαην ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ, ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε. Δλψ παξάιιεια, κεηψζεθε θαη ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε. Επηζηξνθέο Φόξσλ Σα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Κξάηνπο (εμαηξψληαο ηα έζνδα ΠΓΔ) ην 2013 ήηαλ εθ. ελαληη ζηφρνπ εθ. Η ππέξβαζε θαηά 521 εθ. επέηξεςε παξαπάλσ επηζηξνθέο θφξσλ 204 εθ. ζε δειαδή εθ. έλαληη ζηφρνπ εθ.. Η αχμεζε ησλ επηζηξνθψλ θφξσλ πνπ ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζηα 906 εθαη. επξψ, δειαδή ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα ηφζν έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηφδνπ (πνπ ήηαλ 325 εθαη. επξψ) φζν θαη έλαληη ηνπ ζηφρνπ (πνπ ήηαλ 475 εθαη. επξψ). Λεμηπξόζεζκεο Οθεηιέο εκαληηθή κείσζε ηνπ χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (θαηά 50% εληφο ηνπ 2013 ή θαηά 4,7 δηο επξψ). Κνηλσληθό Μέξηζκα Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έιαβε κέρξη ζήκεξα ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» δηακνξθψλεηαη ζε , κε ην ζπλνιηθφ πνζφ λα αλέξρεηαη ζηα επξώ θαη ην κέζν πνζφ αλά λνηθνθπξηφ ζηα 645 επξώ ελψ δηεπξχλζεθε ην βαζηθφ φξην εηζνδήκαηνο δηεπξχλεηαη απφ επξώ ζε επξώ

20 Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ / Άλνηγκα θιεηζηψλ επαγγεικάησλ * Καηάξγεζε εκπνδίσλ ζηελ άζθεζε κηαο ζεηξάο επαγγεικάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έσο ζήκεξα ζεσξνχληαλ «θιεηζηά» ε ζπλεξγαζία κε ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία, απινπνίεζε ηηο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (ηερληθά επαγγέικαηα, επαγγέικαηα πγείαο, κεηαθνξέο, ηνπξηζκφο θιπ) Καζηέξσζε αμηόπηζησλ θαη αδηάβιεησλ δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο κέζσ ηεο δηαπίζηεπζεο ψζηε ε πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα κελ εμαξηάηαη απφ ζπληερληαθά θαη άιια ζπκθέξνληα, αιιά ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ Η επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε πνπ απνθηάηαη ζηελ Διιάδα, γίλεηαη απνδεθηή θαη ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηα ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Γεκηνπξγία δεηθηώλ παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο απειεπζέξσζεο ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηα επξσπατθά πξφηππα.

21 Διιεληθή Πξνεδξία θαη ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθή Έλσζε * Ο Τπνπξγφο πξνήδξεπζε ζε 5 πκβνχιηα Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ Η Διιεληθή Πξνεδξία ηνπ πκβνχιηνπ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ΔΔ (ECOFIN) ηεο πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ - Ινπλίνπ 2014, κε ηελ επηθχιαμε επηπξφζζεησλ απνθάζεσλ ηνπ επεξρφκελνπ Ecofin, πέηπρε ζπκθσλία ζε 16 λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο επξσπατθήο ηξαπεδηθήο έλσζεο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα βήκαηα πξνο πεξαηηέξσ επξσπατθή ελνπνίεζε απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δπξψ. Η ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηηο Δπξσπατθέο αξρέο βειηηψζεθε Επηηπρήο νινθιήξσζε δηαπξαγκαηεύζεσλ κε θιηκάθηα Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θξίζηκεο ππνζέζεηο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία Έγθαηξε ελζσκάησζε θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% Βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαηά 40% θαζψο ζε ζχλνιν 17 αλνηρηψλ παξαβάζεσλ (πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο θαη αηηηνινγεκέλεο γλψκεο), νη 7 νδεγνχληαη πξνο αξρεηνζέηεζε ή έρνπλ ήδε αξρεηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. Έγθαηξε θαη έγθπξε αληαπόθξηζε ζηηο θαηαγγειίεο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΤΠΟΙΚ κέζσ ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο EU Pilot χζηαζε θαη ζηειέρσζε Κεληξηθήο Μνλάδαο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ νξζή θαη ζχκθσλε κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ζηφρν ηελ ελίζρπζε δπλακηθψλ θαη πγηψλ ηνκέσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

22 Σν έξγν ζην Γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ * Ννκνζεηηθό - Δηνηθεηηθό έξγν & Κνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο 43 λφκνη αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ςεθίζηεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην 177 λφκνη αξκνδηφηεηαο άιισλ Τπνπξγείσλ θαη ζπλαξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ςεθίζηεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην 124 πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ππνγξάθεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 6449 ππνπξγηθέο απνθάζεηο ππνγξάθεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ΜΟ: 9 απνθάζεηο/εκέξα) 9616 ππεξεζηαθνί θάθεινη δηεθπεξαηψζεθαλ απφ ην γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΜΟ: 13 θάθεινη/εκέξα) 120 γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΝΚ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 1750 κέζα θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ απαληήζεθαλ γξαπηά Εθπξνζώπεζε ηεο Ειιάδαο ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο εηαίξνπο καο 76 ζπζθέςεηο δηάξθεηαο 252 σξψλ ζπλνιηθά κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ θιηκαθίσλ ηεο Σξφηθα 46 ηαμίδηα εληφο θαη εθηφο Διιάδνο γηα ηηο αλάγθεο εθπξνζψπεζεο ηεο Κπβέξλεζεο ζην ECOFIN ρικ πηήζεσλ (5 θνξέο ν γχξνο ηεο γεο) 123 ζπλαληήζεηο κε αιινδαπνχο αμησκαηνχρνπο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ

ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 27 ΗΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κπβέξλεζε απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην Κιίκα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. Η ρψξα, παξά ηελ θξίζε, έρεη

Η Κπβέξλεζε απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην Κιίκα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. Η ρψξα, παξά ηελ θξίζε, έρεη Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν ελεξγεηαθό πόξν ηεο ρώξαο Υξεκαηνδόηεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

www.pes.org www.europarl.europa.eu

www.pes.org www.europarl.europa.eu σ Σεύρνο Οθηωβξίνπ 2008 Περιβάλλον Ενέργεια Κοινωνική Πολιτική Πολιτισμός Μ.Μ.Ε Απασχόληση Ανθρώπινα Δικαιώματα Θεσμοί Εκπαίδευση Μεταφορές Διαδίκτυο Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολιτικές Ελευθερίες Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΗ SIGMAR GABRIEL

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΗ SIGMAR GABRIEL ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΟΙΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ SIGMAR GABRIEL ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕΜΠΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Φνξνδηαθπγή ηνπ ΦΠΑ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Δπαγγειίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα:

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα: ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ Θεματα: α) Γυναικείο & αντρικό ςτυλ. β)νφχια & παποφτςια. γ)προβλιματα υγείασ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τα ροφχα και τα παποφτςια. Ομάδα: Σταυροφλα Μιχάλογλου Όλγα Σερμπζηθ Αναςταςία

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 χεν αθηνών Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δζεινληηθέο δξάζεηο Δπηκόξθσζε Γεμηόηεηεο Αλνηρηέο δηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο Οκηιίεο Πνιηηηζηηθά Άζθεζε Δπηθνηλσλία Πνηεο είκαζηε; Υξήζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013. Με εθηίκεζε ΑΡ.ΠΡΩΣ : 6483 ΧΑΝΗΑ 18/9/2013 ΠΡΟ : Οκνζπνλδία Δκπνξηθώλ πιιόγωλ Κξήηεο Ο Εκπνξηθόο Σύιινγνο Χαλίωλ απνθάζηζε λα δεηήζεη από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαξλανπηάθε Σηαύξν λα κελ ππάξμεη θακία αιιαγή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝ ΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ Ο ΗΓΡΤΜΑ Κ ΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚ ΖΖ & ΟΗΚ ΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέκα: Ζιεθηξνληθή δηαθήκηζε: Ο λένο ηξόπνο επηθνηλσλίαο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΖΝ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΖΝ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΖΝ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΥ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. τη διασφάλιση της ορθής τήρησης της σχετικής διαδικασίας και την ανόθευτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα