ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΙΟΤΝΙΟ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΙΟΤΝΙΟ 2014"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Η ΔΛΛΑΓΑ ΑΦΗΝΔΙ ΠΙΧ ΣΗΝ ΚΡΙΗ

2 * Η ππεξπξνζπάζεηα ησλ 2 ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απέδσζε Γίδπκα πιενλάζκαηα αληί γηα δίδπκα ειιείκκαηα Πξσηνθαλή δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα κε δηεζλή αλαγλψξηζε Οηθνλνκηθνί δείθηεο δηαξθψο βειηηνχκελνη Αμηνπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο πνπ ηνλψλεη ηηο επελδχζεηο θαη ηελ απαζρφιεζε Σξαπεδηθή αλαζπγθξφηεζε θαη επηζηξνθή θαηαζέζεσλ Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή θαη ζηελ ηεισλεηαθή δηνίθεζε θαη βειηίσζε ειεγθηηθνχ έξγνπ

3 Σα δίδπκα πιενλάζκαηα: Πξσηνγελέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιεφλαζκα * Σν 2013 ε Ειιάδα πέηπρε πξσηνγελέο πιεόλαζκα 0,8% ηνπ ΑΕΠ, έλα ρξόλν λσξίηεξα από ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο Ιζνδχγηα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ηνπ ΑΔΠ) * 2015* 2016* ,6-10,4-10,8-4,9-9,4-2,3-6,4-1,3 0,8-3,2-2,9 1,6-2,1 3,0-0,7 4,5

4 % ΑΕΠ Σα δίδπκα πιενλάζκαηα: Θεηηθφ Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ * Σν ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ γηα πξώηε θνξά από ην 1948 είλαη ζεηηθό ζην 0,7% ηνπ ΑΕΠ εκαληηθό ξόιν ζε απηή ηελ εμέιημε παίδεη ε ζηαδηαθή αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθόη εηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ (% ΑΕΠ) -0,6-1,2-2,0-2,1-4,1-4,0-3,3-4,2-4,2-6,0-4,6-2,4-7,1-6,2-5,8-7,2-6,5-7,9-7,6-10,5-9,7-11,4-11,2-10,1-9,9-14,6-14,9 7,1 6,1 5,0 5,5 4,9 5,3 5,2 2,9 0,2 0,7 1,3 1, * 2015* Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

5 Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή είλαη αθφκε κεγαιχηεξε φηαλ ζπλππνινγίδεηαη ε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο * Η βειηίσζε ηνπ θπθιηθά δηνξζσκέλνπ πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο θαηά 19,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΕΠ ηελ πεξίνδν είλαη καθξάλ ε θαιύηεξε επίδνζε αλάκεζα ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Σν 2013 θαηαγξάθεηαη ε κεγαιύηεξε δηαθνξά από ηηο ρώξεο ηεο Επξσδώλεο 8 6 Κπθιηθά δηνξζσκέλν πξσηνγελέο πιεόλαζκα (ΑΕΠ %) 5,8 5, , ,4-2,6-6,2-1,3-1,2-0,2 1,0 1, , * Διιάδα Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, FISCAL MONITOR, Απξίιηνο 2014 Δπξσδψλε

6 Σα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο απφ ην 2010 έσο ην 2014 αλαινγνχλ πεξίπνπ ζε 30% ηνπ ΑΔΠ * ην 2013 θαη 2014 φκσο ε έκθαζε δίλεηαη ζην θνκκάηη ησλ δαπαλψλ 10% Δεκνζηνλνκηθά κέηξα (% ηνπ ΑΕΠ) 9% 8% 8,6% 8,8% Γαπάλεο Έζνδα 7% 6% 3,76% 4,06% 6,0% 5,6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2,84% 4,41% 4,83% 4,69% 2,1% 3,11% 1,58% 1,16% 0,52% Πεγή: Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή

7 * Η Διιάδα απνθαηέζηεζε ηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ θαη θαζηζηά βηψζηκν ην ρξένο ηεο Απηό είλαη ηεθκήξην ηεο δηεζλνύο εκπηζηνζύλεο : ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηε βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο Σν ειιεληθό δεκόζην ρξένο ήδε απηή ηε ζηηγκή ραξαθηεξίδεηαη από: Μαθξά κέζε σξηκφηεηα (17 έηε) Υακειφ κέζν επηηφθην (2%) Πεξίπνπ 80% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ζηα ρέξηα ηνπ επίζεκνπ ηνκέα Μφιηο 29 δηζ. είλαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα Υακειφ θφζηνο εμππεξέηεζεο γηα ηα επφκελα 8 ρξφληα (πεξίπνπ 6 δηζ. εηεζίσο ή 3% ηνπ ΑΔΠ αληί γηα 4.6% θαηά κέζν φξν ησλ πεξηθεξεηαθψλ εηαίξσλ ηεο επξσδψλεο) Ρεηή δέζκεπζε ησλ εηαίξσλ καο όηη βνεζήζνπλ ηελ Ειιάδα λα κεηώζεη ην δεκόζην ρξένο ζεκαληηθά θάησ από ην 110% ηνπ ΑΕΠ ην 2022 Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο 11 Απξηιίνπ 2014, γηα πξώηε θνξά ύζηεξα από ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, άληιεζε 3 δηζ. κέζσ ηεο θνηλνπξαθηηθήο δηάζεζεο ελφο λένπ 5-εηνχο νκνιφγνπ κε εκεξνκελία ιήμεο ηε 17 ε Απξηιίνπ 2019 θαη επηηφθην 4,75%. Σα αλσηέξσ θεθάιαηα αληιήζεθαλ κε απφδνζε χςνπο 4,95%. Source: European Commission Πεγή: Bloomberg

8 * Σν ρξεκαηηζηήξην αλέθακςε ζεακαηηθά απνηππψλνληαο ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ηηο αξρέο Ινχληνπ ηνπ 2014 ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ ΥΑ θπκαίλεηαη γχξσ ζηηο 1300 κνλάδεο, ζεκεηψλνληαο άλνδν 170% πεξίπνπ απφ ηηο 5 Ινπλίνπ 2012 πνπ θαηέγξαςε ρακειφ ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 15 εηψλ Πεγή: Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ.

9 Πεγή: Ameco Σν 2014 ε Διιάδα ζα μαλακπεί ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κεηά απφ 6 ρξφληα χθεζεο * Η Ελλθνικι οικονομία απϊλεςε από το 2008 ζωσ το 2013 περίπου το 25% του ΑΕΠ τθσ αλλά το 2014 κα είναι θ πρϊτθ αναπτυξιακι χρονιά. Τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ για το 1ο τρίμθνο του 2014 δείχνουν ότι θ μείωςθ του ΑΕΠ περιορίςτθκε ςτο 0,9% ςε ςχζςθ με το 1ο τρίμθνο του 2013 επιβεβαιϊνοντασ τθν πρόβλεψθ για κετικό ρυκμό ανάπτυξθσ το Αλλά θ ανάπτυξθ κα ζχει πλζον άλλα χαρακτθριςτικά. Κινθτιριοσ δφναμθ κα είναι πλζον οι επενδφςεισ και όχι θ κατανάλωςθ. ΑΕΠ (%)

10 Σν νηθνλνκηθφ θιίκα μεθίλεζε λα βειηηψλεηαη ζεακαηηθά ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 * Σνλ Μάην ηνπ 2014 ν Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ ,7 99,2 Πεγή: Eurostat

11 * Η Διιάδα έρεη απνθαηαζηήζεη φιε ηε ρακέλε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο απφ ηελ είζνδν ζηελ Δπξσδψλε Η Διιάδα έρεη ήδε απνθαηαζηήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζε φξνπο κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο Η έκθαζε απφ εδψ θαη πέξα ζα δνζεί ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ κεηψλνπλ ην δηνηθεηηθφ θαη θνξνινγηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ Πεγή: European Economic Forecast, Spring 2013

12 * Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη αλαζπγθξνηεζεί & αλαθεθαιαηνπνηεζεί Στο δεφτερο γφρο ανακεφαλαιοποίθςθσ οι 4 ςυςτθμικζσ τράπεηεσ άντλθςαν 8,3 δις. από τισ κεφαλαιαγορζσ Επίςθσ, θ εμπιςτοςφνθ των κατακετϊν ςτο τραπεηικό ςφςτθμα αποκακίςταται. Εμφανισ αυξθτικι τάςθ ςτισ κατακζςεισ από το ναδίρ του Ιουνίου 2012 Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Τπνγξάθηεθαλ κε ηελ ΔΣΔπ λέεο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο 2,5 δηζ. (2014 Α' ηξηκ: 321 εθ., 2013: 1,47 δηζ., 2012: 705 εθ.), γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ππνδνκψλ. ρεδηάζηεθε γηα ηελ Διιάδα ην πξψην πξφγξακκα ηεο ΔΣΔπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. λ ηεο ΔΣΔπ πνπ παξέρεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα.

13 Σν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ εληαηηθνπνηήζεθε * Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Υαξηνθπιάθην Μάηνο 2014 Αξηζκόο Δηαηξηθφ Υαξηνθπιάθην 10 Τπνδνκέο 22 Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 1000 Γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα ζε 2,5 ρξφληα έρνπλ αξζεί πεξίπνπ 90 ξπζκηζηηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα Εμέιημε Δηαγσληζκώλ Επηηάρπλζε πξνγξάκκαηνο Απξίιηνο 2013 Μάηνο 2014 Οινθιεξσκέλνη 4 16 ε εμέιημε 9 14 Δπηθείκελνη απνθξαηηθνπνηήζεηο νινθιεξψζεθαλ ή βαίλνπλ πξνο ζπκβαζηνπνίεζε Έρνπλ νινθιεξσζεί 16 δηαγσληζκνί αμίαο 5 δηζ. Ήδε εηζπξάρζεθαλ 2,9 δηζ. Πεξηζζφηεξα απφ αθίλεηα έρνπλ αμηνινγεζεί θαη πεξηζζφηεξα απφ αθίλεηα έρνπλ πξνεπηιεγεί γηα αμηνπνίεζε Σέζεθε ζε εθαξκνγή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΑΓ ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα δεκνπξάηεζεο δεκφζησλ αθηλήησλ e-auction

14 * Η θνξνινγηθή δηνίθεζε εμνξζνιφγηζε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Οη Γ.Ο.Τ. κεηψζεθαλ ζε 118 απφ 240 Δθζπγρξνλίζηεθε ε εζσηεξηθή ηνπο δηάξζξσζε κε κείσζε ησλ ηκεκάησλ θαη εμνξζνινγηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ 61 Γ.Ο.Τ. κε 5 ηκήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ησλ ηκεκάησλ έιεγρνπ θαη δηθαζηηθνχ πνπ είλαη εζηηαζκέλα ζε ειέγρνπο θαηαπνιέκεζεο θνξνδηαθπγήο 57 Γ.Ο.Τ. κε 3 ηκήκαηα Γεκηνπξγήζεθαλ 110 Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο (ζπζηέγαζε ζηα ΚΔΠ/Γήκνπο) ζηηο πφιεηο φπνπ έθιεηζαλ Γ.Ο.Τ. ηα νπνία πξνζθέξνπλ έλα πιήξεο παθέην θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ππεξεζηώλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΟΑ Ε ) / ΕΣΟ ΜΙΘΧΜΑΣΑ , ,97 ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΑ , ,59 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ , ,60 Αθνινπζεί ε δνκηθή κεηαξξύζκηζε νιόθιεξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Ο λένο ζχγρξνλνο νξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ θαηαηέζεθε γηα έγθξηζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο : Κσδηθνπνηεί φιε ηελ πνιπδηάζπαξηε νξγαλσηηθή λνκνζεζία ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ην 1988 Γεκηνπξγεί λέεο θαη θαιχηεξα ζηειερσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο, αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Μεηώλεη ηηο ζέζεηο επζύλεο θαηά 50% Έρεη εηήζην δεκνζηνλνκηθφ φθεινο 5,4 εθ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμνηθνλνκήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Σεισλείσλ

15 * ΔΣΗ Η θνξνινγηθή δηνίθεζε εθζπγρξνλίζηεθε θαη έγηλε πην θηιηθή ζην θνξνινγνχκελν Νέεο ππεξεζίεο TAXISnet ελεξγνπνηήζεθαλ ην 1ν ηξίκελν 43 δνθηκάδνληαη πηινηηθά 7 λέεο αλαπηχζζνληαη χγρξνλεο ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο: Σαπηφηεηα νθεηιήο Σαπηφηεηα ξπζκηζκέλεο νθεηιήο Νέo TAXIS Οινθιεξψζεθε ε δηαζχλδεζε φισλ ησλ ΓΟΤ ψζηε εληφο ηνπ 2014 λα κπνξεί λα εμππεξεηείηαη ν θνξνινγνχκελνο ζε νπνηαδήπνηε ΓΟΤ Σν λέν TAXIS θφζηηζε 700 ρηι., εμνηθνλνκψληαο 1,5 εθαη. θφζηνπο ηνπ παιηφ TAXIS Γηα 1 ε θνξά ιήθζεθαλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ πνπ πξνζέξρεηαη ζηηο ΓΟΤ, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ππεξεζηψλ ζην TAXISnet: Ηιεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ: απφ 13 εθαη. δειψζεηο ην 2011 ζε 21 εθαη. ην 2013 Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο φισλ ησλ πιεξσκψλ ζηηο ηξάπεδεο - ΔΛΣΑ, αληί ζηηο ΓΟΤ: απφ 2,7 εθαη. πιεξσκέο ζηηο ΓΟΤ ην 1 ν ηξηκ. ηνπ 2012 ζε 1,5 εθαη. ην 1 ν ηξηκ. ηνπ 2014 Φεθηνπνίεζε ησλ ~4.000 παξαβφισλ φισλ ησλ Τπνπξγείσλ: Πψιεζε e-παξαβφισλ ην 1 ηξηκ Γπλαηφηεηα ιήςεο θαη εθηχπσζεο ηεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ κηζζσηεξίσλ αθηλήησλ

16 * Η θνξνινγηθή λνκνζεζία απινπνηήζεθε θαη βειηηψζεθε απνθαζηζηψληαο αδηθίεο πληάρζεθε ν λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ν νπνίνο είλαη απινχζηεξνο, θαηαλνεηφο, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνπινγίνπ θαη εληάζζεη δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο πληάρζεθε ν Κψδηθαο Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ ν νπνίνο θσδηθνπνίεζε εθαηνληάδεο δηάζπαξηεο δηαηάμεηο θαη ελνπνίεζε ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζε εληαία δηαδηθαζία Αληηθαηαζηάζεθε ν Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη απφ ηνλ απινχζηεξν Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε θνξνινγία αθίλεηεο πεξηνπζίαο Θεζκνζέηεζε αθαηάζρεηνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ.1.500, επέθηαζε ηνπ αθαηάζρεηνπ ζε φια ηα θπζηθά πξφζσπα Καζηέξσζε ηεο έληνθεο επηζηξνθήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο πνιίηεο Η ρνξεγεζείζα δπλαηφηεηα ζε ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα κελ πξνθαηαβάινπλ ην ΦΠΑ, πνπ δελ έρνπλ εηζπξάμεη αθφκε Μείσζε ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Τηνζέηεζε έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ, ηεο έθδνζεο πξνζσξηλψλ θχιισλ ειέγρνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο χγρξνλεο δηαηάμεηο γηα ηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο ειεγρφκελεο εηαηξείεο θαη ηηο ηξηγσληθέο ζπλαιιαγέο Φνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ πνπ κέρξη ζήκεξα δηέθεπγαλ ηεο θνξνιφγεζεο (παξνρέο ζε είδνο, ππεξαμίεο), Φνξνιφγεζε νληνηήησλ πνπ κέρξη ζήκεξα δηέθεπγαλ Μεηάζεζε ηεο «απφδεημεο» απφ ηε Γηνίθεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεησλ πεξηνπζηαθψλ πξνζαπμήζεσλ Φνξνινγηθή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε εληαίν ηξφπν κε αλαγλψξηζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ εηαίξσλ ζηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο Απνζχλδεζε ηεο ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο Γηεχξπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο βεβαίσζεο νθεηιήο πξνο εμππεξέηεζε ησλ κε θνξνινγηθά ελήκεξσλ θνξνινγνπκέλσλ χζηαζε Τπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζε ζχληνκεο πξνζεζκίεο θαη ρσξίο ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηθαζηηθή πξνζθπγή Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ειεγθηηθψλ θέληξσλ γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο ζπλήζνπο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ κεγάισλ θνξνινγηθψλ ππνθεηκέλσλ. Καηάξηηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ζηε Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Γηνίθεζε θαη ζχληαμε Κψδηθα Ηζηθήο & Γενληνινγίαο

17 * Η ηεισλεηαθή δηνίθεζε εθζπγρξνλίζηεθε θαη έγηλε πην απνηειεζκαηηθή Δθαξκφζηεθε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ICISnet, κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηεισλείνπ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ αλαγλψξηζε ηηο κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ : Η κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εμαγσγψλ, κε ηελ είζπξαμε ησλ Γηθαησκάησλ Δθηέιεζεο Σεισλεηαθψλ Δξγαζηψλ κφλν εθηφο ηεισλεηαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη εθηφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο Η κείσζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο κηαο εμαγσγήο, κε ηελ άκεζε απειεπζέξσζε φισλ ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο Ο πεξηνξηζκφο ηεο αλάγθεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ ζην ηεισλείν κε ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή απνζηνιήο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαζάθεζεο Η απνδνρή φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη κε fax/mail Η δπλαηφηεηα λα ειέγρνληαη ηα εκπνξεχκαηα θαη εθηφο ηεισλείνπ, ζε θαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο Η πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ηνπ εμαγσγέα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο κέζα απφ ην ICISnet, κέζσ αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κε ην Σεισλείν. Η δηεχξπλζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 2 κεγαιχηεξσλ ηεισλείσλ ηεο ρψξαο Καζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ην εμαγσγηθφ εκπφξην (Trade Facilitation), κε ζηφρνπο: 30% κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμαγσγήο 20% κείσζε ηνπ θφζηνπο εμαγσγήο ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ εμαγσγήο αδεηνδφηεζε 50 εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζε 50 εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ Σέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ςεθηαθή πιαηθφξκα εμαγσγψλ απφ έλα ζεκείν - Single Window

18 * Σν έξγν ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απμήζεθε θαη ηα εξγαιεία αλαβαζκίζηεθαλ Πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγεί ην ΔΟΕ, νη ΔΟΤ θαη ηα Σεισλεία Κέληξν Ειέγρνπ Φπζηθώλ Πξνζώπσλ Μεγάινπ Πινύηνπ Έιεγρνο εκβαζκάησλ εμσηεξηθνχ: Οινθιεξψζεθαλ 170 έιεγρνη, βεβαηψζεθαλ 80 εθαη. Έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ 150 ππνζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα βεβαηψζνπλ 30 εθαη. Έιεγρνο Off-shore εηαηξεηψλ: Οινθιεξψζεθαλ 101 ηαθηηθνί θνξνινγηθνί έιεγρνη, νη νπνίνη ζπλνιηθά έρνπλ βεβαηψζεη 20 εθαη. θαη εθθξεκνχλ γηα βεβαίσζε 10 εθαη. Δπηπιένλ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ 30 έιεγρνη πνπ πξνβιέπεηαη λα βεβαηψζνπλ 10 εθαη. Έιεγρνο ππνζέζεσλ κεγάινπ πινχηνπ (ΜΠΤΔ): Οινθιεξψζεθαλ 152 ππνζέζεηο ηαθηηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, νη νπνίνη ζπλνιηθά έρνπλ βεβαηψζεη 59,4 εθαη. Έρνπλ ήδε μεθηλήζεη θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ 46 ππνζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα βεβαηψζνπλ 17,3 εθαη. Έιεγρνη κεηά απφ Δηζαγγειηθή παξαγγειία: 25 ππνζέζεηο ιίζηαο Lagarde, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, ελψ 4 ππνζέζεηο είλαη ζην ηειηθφ ζηάδην ειέγρνπ. Έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ: νινθιεξψζεθαλ 5 ππνζέζεηο θαη βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην 10 ππνζέζεηο. ύζηεκα Εηζξνώλ - Εθξνώλ Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία πξνψζεζε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνώλ-εθξνώλ ζε φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Μεηά ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ εληάζζνληαη ζε 2 ζηάδηα θαη νη δεμακελέο ζε θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο απνζήθεο Μεηξών ηξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ: δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο κε ηξάπεδεο, κε ζθνπφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ Εζσηεξηθόο Έιεγρνο Καηά ην έηνο 2013 ζπζηάζεθε ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ ε Απηνηειήο Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κεηαθέξζεθε ζηε ΓΓΓΔ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ειέγρσλ πφζελ έζρεο. Σν 2013 νινθιεξψζεθαλ 54 έιεγρνη ζε ππαιιήινπο κε ζέζε επζχλεο θαη 72 έιεγρνη ζε ειεγθηέο. Ινύληνο Ινύληνο 2014: Σέζεθαλ ζε αξγία ή αλαζηνιή θαζεθόλησλ 198 ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ

19 * Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δελ εηζπξάηηεη κφλν αιιά πιεξψλεη Επηζηξνθέο ΦΠΑ Δπεζηξάθεζαλ 1,6 δηζ. Κπξίσο ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη κεηψζεθε ην ζρεηηθφ ζπζζσξεπκέλν δεκφζην ρξένο ΦΠΑ απφ 1,5 δηο ζε 0,65 δηζ, κε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηεθπεξαησκέλσλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ ζε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην Σαπηφρξνλα θαηαπνιεκήζεθε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, αθνχ νη επηζηξνθέο ΦΠΑ δηελεξγνχληαη πιένλ απφ απηφκαην ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλνπ, ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε. Δλψ παξάιιεια, κεηψζεθε θαη ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε. Επηζηξνθέο Φόξσλ Σα ηαθηηθά έζνδα ηνπ Κξάηνπο (εμαηξψληαο ηα έζνδα ΠΓΔ) ην 2013 ήηαλ εθ. ελαληη ζηφρνπ εθ. Η ππέξβαζε θαηά 521 εθ. επέηξεςε παξαπάλσ επηζηξνθέο θφξσλ 204 εθ. ζε δειαδή εθ. έλαληη ζηφρνπ εθ.. Η αχμεζε ησλ επηζηξνθψλ θφξσλ πνπ ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2014 δηακνξθψζεθαλ ζηα 906 εθαη. επξψ, δειαδή ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα ηφζν έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο πεξηφδνπ (πνπ ήηαλ 325 εθαη. επξψ) φζν θαη έλαληη ηνπ ζηφρνπ (πνπ ήηαλ 475 εθαη. επξψ). Λεμηπξόζεζκεο Οθεηιέο εκαληηθή κείσζε ηνπ χςνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ (θαηά 50% εληφο ηνπ 2013 ή θαηά 4,7 δηο επξψ). Κνηλσληθό Μέξηζκα Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έιαβε κέρξη ζήκεξα ην «θνηλσληθφ κέξηζκα» δηακνξθψλεηαη ζε , κε ην ζπλνιηθφ πνζφ λα αλέξρεηαη ζηα επξώ θαη ην κέζν πνζφ αλά λνηθνθπξηφ ζηα 645 επξώ ελψ δηεπξχλζεθε ην βαζηθφ φξην εηζνδήκαηνο δηεπξχλεηαη απφ επξώ ζε επξώ

20 Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ / Άλνηγκα θιεηζηψλ επαγγεικάησλ * Καηάξγεζε εκπνδίσλ ζηελ άζθεζε κηαο ζεηξάο επαγγεικάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έσο ζήκεξα ζεσξνχληαλ «θιεηζηά» ε ζπλεξγαζία κε ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία, απινπνίεζε ηηο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ έλαξμε άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (ηερληθά επαγγέικαηα, επαγγέικαηα πγείαο, κεηαθνξέο, ηνπξηζκφο θιπ) Καζηέξσζε αμηόπηζησλ θαη αδηάβιεησλ δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο κέζσ ηεο δηαπίζηεπζεο ψζηε ε πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα κελ εμαξηάηαη απφ ζπληερληαθά θαη άιια ζπκθέξνληα, αιιά ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ Η επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε πνπ απνθηάηαη ζηελ Διιάδα, γίλεηαη απνδεθηή θαη ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηα ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο Γεκηνπξγία δεηθηώλ παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο απειεπζέξσζεο ησλ επαγγεικάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Βξίζθεηαη ζε εμέιημε, δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηα επξσπατθά πξφηππα.

21 Διιεληθή Πξνεδξία θαη ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθή Έλσζε * Ο Τπνπξγφο πξνήδξεπζε ζε 5 πκβνχιηα Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ Η Διιεληθή Πξνεδξία ηνπ πκβνχιηνπ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ΔΔ (ECOFIN) ηεο πεξηφδνπ Ιαλνπαξίνπ - Ινπλίνπ 2014, κε ηελ επηθχιαμε επηπξφζζεησλ απνθάζεσλ ηνπ επεξρφκελνπ Ecofin, πέηπρε ζπκθσλία ζε 16 λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο, ν νπνίνο απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ηεο επξσπατθήο ηξαπεδηθήο έλσζεο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα βήκαηα πξνο πεξαηηέξσ επξσπατθή ελνπνίεζε απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δπξψ. Η ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ κε ηηο Δπξσπατθέο αξρέο βειηηψζεθε Επηηπρήο νινθιήξσζε δηαπξαγκαηεύζεσλ κε θιηκάθηα Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θξίζηκεο ππνζέζεηο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία Έγθαηξε ελζσκάησζε θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% Βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκφξθσζεο κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαηά 40% θαζψο ζε ζχλνιν 17 αλνηρηψλ παξαβάζεσλ (πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο θαη αηηηνινγεκέλεο γλψκεο), νη 7 νδεγνχληαη πξνο αξρεηνζέηεζε ή έρνπλ ήδε αξρεηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. Έγθαηξε θαη έγθπξε αληαπόθξηζε ζηηο θαηαγγειίεο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ΤΠΟΙΚ κέζσ ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο EU Pilot χζηαζε θαη ζηειέρσζε Κεληξηθήο Μνλάδαο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ νξζή θαη ζχκθσλε κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία δηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ζηφρν ηελ ελίζρπζε δπλακηθψλ θαη πγηψλ ηνκέσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

22 Σν έξγν ζην Γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ * Ννκνζεηηθό - Δηνηθεηηθό έξγν & Κνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο 43 λφκνη αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ςεθίζηεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην 177 λφκνη αξκνδηφηεηαο άιισλ Τπνπξγείσλ θαη ζπλαξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ςεθίζηεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην 124 πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ππνγξάθεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 6449 ππνπξγηθέο απνθάζεηο ππνγξάθεθαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ΜΟ: 9 απνθάζεηο/εκέξα) 9616 ππεξεζηαθνί θάθεινη δηεθπεξαηψζεθαλ απφ ην γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΜΟ: 13 θάθεινη/εκέξα) 120 γλσκνδνηήζεηο ηνπ ΝΚ έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 1750 κέζα θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ απαληήζεθαλ γξαπηά Εθπξνζώπεζε ηεο Ειιάδαο ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο εηαίξνπο καο 76 ζπζθέςεηο δηάξθεηαο 252 σξψλ ζπλνιηθά κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ θιηκαθίσλ ηεο Σξφηθα 46 ηαμίδηα εληφο θαη εθηφο Διιάδνο γηα ηηο αλάγθεο εθπξνζψπεζεο ηεο Κπβέξλεζεο ζην ECOFIN ρικ πηήζεσλ (5 θνξέο ν γχξνο ηεο γεο) 123 ζπλαληήζεηο κε αιινδαπνχο αμησκαηνχρνπο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ * Η υπερπροσπάθεια των 2 τελευταίων χρόνων στο Υπουργείο Οικονομικών απέδωσε Δίδυμα πλεονάσματα αντί για δίδυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation in Cyprus

Research and Innovation in Cyprus Research and Innovation in Cyprus InnoFun, Hilton, 5 th June 2014 Dr Panayiotis Philimis, President CARIE Cyprus Innovation Strategy 2004: Development of Innovation Strategy for Cyprus 2005: The Minister

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα!

Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα! Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα! Ludovic Subran, Chief Economist Ana Boata, Europe Economist International Trade Observatory Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2014 Agenda 1 Οικονομική αδράνεια για την Ευρώπη (και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 20 Μαΐου 2014 Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 20 Μαΐου 2014 Βασικά μακροοικονομικά δημοσιονομικά μεγέθη (% ΑΕΠ) Μακροοικονομικά μεγέθη 2009 2013 2014 ΑΕΠ -3.1-3.9 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Costa Navarino, 11-12 Μαρτίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Euro Area & Greece: Can we escape the crisis?

Euro Area & Greece: Can we escape the crisis? Euro Area & Greece: Can we escape crisis? American College Thessaloniki, 28/9/2011 Ομιλία στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 19 Οκτωβρίου, 2010

Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 19 Οκτωβρίου, 2010 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Εστιάζοντας στα Οικονομικά της Υγείας στην Κρίση Λυκούργος Λιαρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Εκδήλωση Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 19 Οκτωβρίου, 2010 Σύνοψη Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα