ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ, ΔΘΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ, ΔΘΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ, ΔΘΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Β Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΣΟ ΠΑΗΛ ΣΟΤ ΑΤΣΙΜΟΤ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Λάριςα, 8-10 Μαΐου 2015 Αμφικζατρο Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Λάριςασ Πρόεδροσ Μζλθ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ Ε. Καλογεροποφλου Π. Βάθ, Β. Βαγενά, Α. Γκουτηουρζλα, Δ. Γεωργοφλθσ, Ε. Δθμθτρίου, Κ. Ηιάρρα, Ν. Θεοδωροποφλου, Ε. Κλείτςα, Ε. Κοφρτθ, Β. Λιάπθ, Β. Καρλιγκιϊτθσ, Ε. Μακρισ, Ε. Μαρκοποφλου, Π. Μαναοφ, Γ. Μιχαθλίδθσ, Ε. Μπακοφ, Γ. Παπαχαραλάμπουσ Γ. ακελλαρίου, Γ. οφλτθσ, Α. ταμάτθ, Γ. υγκοφνασ, Χ. Σςακμακίδου, Χ. Σςίγκοσ Ι. Σςιοφρθ, Κ. Φοφρλασ, Γ. Χφτασ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ Χ. Βακάλθ Γ. Βογινδροφκασ Α. Γενά Ε. Γεράςθ Γ. Καραντάνοσ Θ. Κουρκοφτασ Β. Μαυρζασ. Μαυροποφλου R. Mellon Φ. Μιδοφχα. Μπακοφρασ Κ. Μπονότθσ. Νότασ Α. Ξθρομερίτθσ Β. Παπαγεωργίου. οφλθσ Ν. κεντζρθσ Ι. Σςιοφρθ ΣΙΜΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ Φ. Βλάχοσ Ι. τεφανίδθσ Γ. υρογιαννόπουλοσ Διοργάνωςθ φλλογοσ Γονζων Κθδ. & Φίλων Ατόμων με Αυτιςμό Ν. Λάριςασ ε ςυνεργαςία με Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιατρικό Σμιμα - Παιδαγωγικό Σμιμα Ειδικισ Αγωγισ Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Λάριςασ Παιδιατρικι Κλινικι Ψυχιατρικι Κλινικι Κζντρο Ψυχικισ Τγείασ Λάριςασ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παραςκευι Εγγραφζσ Χαιρετιςμοί Διάλεξθ υντονιςτισ Φ. Βλάχοσ Ο ξζνοσ του Αλμπζρ Καμφ Μια καταβφκιςθ ςτον κόςμο του αυτιςμοφ - Α. Αφεντουλίδου Διάλεξθ υντονιςτισ Χρ. Αλεξίου Current understanding of autism spectrum disorders and progress in meeting the needs across the lifespan - R. Jordan άββατο Εγγραφζσ 09:30-11:00 υμπόςιο υντονίςτρια Ι. Σςιοφρθ Teaching Reading Skills to Children with Autism: Challenges and Effective Strategies - E. Tyler Teaching Numeracy Skills to Children with Αutism using Adapted Maths Recovery - C. Grindle ΔΙΑΛΕΙΜΑ υμπόςιο υντονιςτισ. Νότασ Όρια και προοπτικζσ ζνταξθσ παιδιϊν του αυτιςτικοφ φάςματοσ / Άςπεργκερ ςτο ελλθνικό ςχολείο - Θ. Κουρκοφτασ Παράλλθλθ Στιριξθ μακθτϊν που βρίςκονται ςτο φάςμα του αυτιςμοφ: Επαναπροςδιορίηοντασ τουσ όρουσ ενόσ ςτοιχιματοσ -. οφλθσ ΠΑΥΕΥΣ: Ζνα Ευφυζσ Πλθροφοριακό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Ατόμων με ΔΑΦ - Β. Βουτςινάσ ΜΕΘΜΒΡΙΝΘ ΔΙΑΚΟΠΘ υμπόςιο υντονιςτισ Β. Μαυρζασ Λειτουργίεσ τθσ ςτερεοτυπικισ ςυμπεριφοράσ - R. Mellon Positive Behavioural Support: Origins, Evidence Base & Application - P. Baker υμπόςιο υντονιςτισ Ν. κεντζρθσ Αποκλείοντασ τουσ γονείσ, Εκπαιδεφοντασ τουσ γονείσ, Οδεφοντασ με τουσ γονείσ: Η Επιςτθμονικι Οδφςςεια τθσ Συνεργαςίασ Γονζων Ειδικϊν για το παιδί με ΔΑΦ - Α. Γενά Ψυχοεκπαίδευςθ γονζων παιδιϊν με Αυτιςμό: Η κεραπευτικι δφναμθ τθσ ομάδα - Ι. Σςιοφρθ Μεγαλϊνοντασ με ζναν αδελφό ι αδελφι με Διαταραχι του Αυτιςτικοφ Φάςματοσ: ζνα μοντζλο για τθν εμπλοκι των αδελφϊν με βάςθ τθ Νοθτικοποίθςθ -. Νότασ, Γ. Παυλοποφλου CYGNET Πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευςθσ Γονζων - Γ. υγκοφνασ κ ςυν ΔΙΑΛΕΙΜΑ Διάλεξθ υντονιςτισ: R. Mellon What might Acceptance and Mindfulness bring to supporting carers work? - S. Noone Διάλεξθ υντονίςτρια Φ. Μιδοφχα The psychological well-being of parents and siblings of children with autism - R. Hastings Κυριακι Εργαςτιριο 1 υντονίςτρια Ι. Σςιοφρθ Numeracy Skills - C. Grindle Εργαςτιριο 2 υντονίςτρια Ε. Γεράςθ Acceptance and Commitment Therapy - S. Noone Εργαςτιριο 3 υντονίςτρια Φ. Μιδοφχα Challenging Behaviour - P. Baker υμπόςιο υντονίςτρια Α. Γενά How Rainbow School uses ABA and Skinner s Analysis of Verbal Behaviour to teach young people with autism - L. Love Εντατικι αλλθλεπίδραςθ ςτθν Πρϊιμθ Παρζμβαςθ - Ι. Βογινδροφκασ, Γ. υγκοφνασ κ ςυν. Ενεργθτικι Υποςτιριξθ ςε ςτεγαςτικι δομι: Κλινικι Περίπτωςθ - Α. Γκουτηουρζλα, Ι. ταφρθ ΔΙΑΛΕΙΜΑ υμπόςιο υντονιςτζσ. Μπακοφρασ, Κ. Μπονότθσ Differential diagnosis in Autistic Spectrum Disordres - P. Bolton Η Αιτιολογία των Προβλθμάτων Ψυχικισ Υγείασ ςτθ ΔΑΦ - Β. Α. Παπαγεωργίου ΔΙΑΛΕΙΜΑ υμπόςιο υντονίςτρια Β. Παπαγεωργίου Cognitive Behavioural Therapy for people with autistic spectrum Conditions - Dr Peter Langdon Autism and the criminal justice system - G. Murphy υμπόςιο υντονιςτζσ Γ. Καραντάνοσ, Α. Ξθρομερίτθσ Φαρμακευτικζσ προςεγγίςεισ ςτον αυτιςμό - Β. Μαυρζασ Genetics Factors in Autistic Spectrum Disorders Λιξθ ςυνεδρίου - P. Bolton 2

3 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΔΟΜΘ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαλζξεισ τρογγυλό τραπζηι Παράλλθλεσ ομάδεσ εργαςίασ Αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ: Οι περιλιψεισ των αναρτθμζνων ανακοινϊςεων κα γίνουν δεκτζσ έως 27/2/2015. Απαραίτθτα: ονοματεπϊνυμο ςυγγραφζα/ων, φορζασ απαςχόλθςθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, mail) Δομι: ςκοπόσ, μζκοδοσ, αποτελζςματα και ςυμπεράςματα. Κείμενο περίλθψθσ: ζωσ 300 λζξεισ, times new roman 12pts, μονό διάςτθμα, μαφρα γράμματα, bold. Επίςθμθ γλώςςα Οι εργαςίεσ του ςυμποςίου κα διεξαχκοφν με ταυτόχρονθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι. υμμετοχι Επαγγελματίεσ Φοιτθτζσ, άνεργοι επαγγ/τίεσ Γονείσ / αδζλφια Δφο άτομα ίδιασ οικογζνειασ Άτομα με αυτιςμό Ζωσ 31/3/2015 1/4/ /4/ ζκαςτοσ 50 ζκαςτοσ δωρεάν Σα ζξοδα ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν: - Παρακολοφκθςθ του ςυνεδρίου - Ζντυπο υλικό - Παρακολοφκθςθ εργαςτθρίων - Πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ - Διαλείμματα καφζ/αναψυκτικϊν, γευμάτων Διαδικαςία εγγραφισ υμπλιρωςθ αίτθςθσ εγγραφισ και αποςτολι με φαξ ( ) ι mail μαηί με αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτθν τράπεηα: ALPHA BANK Δικαιοφχοσ: ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΘΔ. ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΤΣΙΜΟ Ν. ΛΑΡΙΑ. ΠΡΟΟΧΘ: Με τθν κατάκεςθ ςτθν τράπεηα ηθτείςτε να αναγράφεται και όνομα κατακζτθ (ςυμμετζχοντοσ), ϊςτε να εμφανίηεται και on line, για να καταχωρθκεί ςωςτά θ εγγραφι ςασ. Ακφρωςθ ςυμμετοχισ Ακφρωςθ ςυμμετοχισ δεν γίνεται δεκτι. Γίνεται δεκτι αντικατάςταςθ ονόματοσ. 3

4 Διαμονι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΣΕΣΡΑΚΛΙΝΟ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΕΡΑ Πρωινό / Δωρεάν parking + wifi HOTEL DIONISSOS Πρωινό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Πρωινό / Θζςεισ ςτάκμευςθσ GRAND HOTEL Πρωινό HOTEL METROPOL Πρωινό / Δωρεάν wifi / Δυνατότθτα parking PARK HOTEL Πρωινό / Δωρεάν wifi / Δυνατότθτα parking DIVANI HOTEL Πρωινό / Δωρεάν wifi / Δυνατότθτα Parking Προκαταβολι 50% με τθν κράτθςθ Μεταφορά Αςτικό λεωφορείο Γραμμι 4 Πλθροφορίεσ: τθλ Από Δικαςτικό Μζγαρο (κοντά ςτθν Κεντρικι Πλατεία) - προσ Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Από Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο προσ Κεντρικι Πλατεία Παραςκευι κάκε 10 από τισ 6:00-22:45 άββατο-κυριακι κάκε 15 λεπτά από 6:00-22:45 Διάρκεια διαδρομισ περίπου 20 Σαξί Σθλζφωνο: Πιάτςεσ: Κεντρικι Πλατεία / Πλατεία Λαοφ / Παπακυριαηι / Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Οργανωτικι Γραμματεία φλλογοσ Γονζων Κθδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτιςμό Ν. Λάριςασ Ν. Μανδθλαρά 49, Λάριςα 9-4 μ.μ. τθλ./φαξ:

5 Χ. Αλεξίου Κακθγθτισ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ Επίτιμοσ Πρόεδροσ ΕΕΠΑΑ Πατζρασ δφο ενθλίκων με ΔΑΦ Α. Αφεντουλίδου Φιλόλογοσ υγγραφζασ Χ. Βακάλθ Παιδοψυχίατροσ Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ Κζντρου Ψυχικισ Τγείασ Λάριςασ Φ. Βλάχοσ Κακθγθτισ Ψυχοβιολογίασ Πρόεδροσ Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Ειδικισ Αγωγισ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Δρ Ι. Βογινδροφκασ Λογοπεδικόσ, Ιατροπαιδαγωγικό Κζντρο ΨΝΘ Β. Βουτςινάσ Κακθγθτισ, Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Διευκυντισ Εργαςτ. Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Διοίκθςθσ & Επιχειρθματικισ Νοθμοςφνθσ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν Α. Γενά Κλινικι Ψυχολόγοσ Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Ε. Γεράςθ Παιδοψυχίατροσ Α.Γκουτηουρζλα Ψυχολόγοσ, Οικοτροφείο ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Γ. Καραντάνοσ Ψυχίατροσ Παιδοψυχίατροσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Θ. Κουρκοφτασ Αναπληρωτής Καθηγητής Διευκυντισ Σομζα Παιδαγωγικισ Ψυχολογίασ Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Β. Μαυρζασ Κακθγθτισ Ψυχιατρικισ Σμιμα Ιατρικισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων. Μαυροποφλου Senior Lecturer, School of Education, University of New England, New South Wales, Australia ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ R. Mellon Κακθγθτισ Ψυχολογίασ Σμιμα Ψυχολογίασ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Φ. Μιδοφχα Ψυχολόγοσ Consultant Behaviour Analyst, MSc, BCBA Εξωτερικι υνεργάτθσ ΑΛ. Μπακοφρασ Νευρολόγοσ Ψυχίατροσ Κ. Μπονότθσ Λζκτορασ Ψυχιατρικισ Ιατρικοφ Σμιματοσ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Νότασ, κλινικόσ ψυχολόγοσ, Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ Ε.Θ.Μ.Α Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Ακθνϊν "Π. & Α. Κυριακοφ" Α. Ξθρομερίτθσ MSc PhD, Ψυχίατροσ - Ψυχοκεραπευτισ Επιμελθτισ Α Ε..Τ. Πανεπιςτθμιακι Ψυχιατρικι Κλινικι Π.Γ.Ν.Λ. Β. Α. Παπαγεωργίου- MD, Med, Δρ ΑΠΘ Παιδοψυχίατροσ, Advanced TEACCH Consultant Γ. Παυλοποφλου M.Sc. PhD Candidate, Dept. of Psychology and Human Development, IOE, University College London-UCL, UK Lead Primary Years Special Education (PYSE) team International Community School, London, UK Ν. κεντζρθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Παιδιατρικισ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. οφλθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Ι. ταφρθ Ειδικι Εκπαιδεφτρια Οικοτροφείο ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Ι. τεφανίδθσ Κακθγθτισ Πακολογίασ Νεφρολογίασ, Πρόεδροσ Σμιματοσ Ιατρικισ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Γ. υγκοφνασ Ψυχολόγοσ, Κζντρο Θμζρασ ΧΑΡΑ ΙΙ Γ. υρογιαννόπουλοσ Κακθγθτισ Παιδιατρικισ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, Διευκυντισ Παιδιατρικισ Κλινικισ & Νεογνολογικισ Κλινικισ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Ι. Σςιοφρθ Ψυχολόγοσ Ph.D, Ψυχιατρικι Κλινικι Π.Γ.Ν.Λ Dr Peter Baker Chartered Clinical Psychologist, Sussex Partnership NHS Foundation Trust Honorary Senior Lecturer, Tizard Centre, University of Kent Patrick F Bolton, PhD, FRCPsych, Professor of Child & Adolescent Psychiatry, Social, Genetic & Developmental Psychiatry Centre & Department of Child Psychiatry, The Institute of Psychiatry, Kings College London, Honorary Consultant Child & Adolescent Psychiatrist, South London & Maudsley NHS Hospital Trust Dr Corinna Grindle Lecturer, University of Wales, Bangor Prof. Richard Hastings Cerebra Chair of Family Research CEDAR (Centre for Educational Development Appraisal and Research), University of Warwick, Trustee for Mencap, Advisor for Ambitious about Autism and for Sibs Prof. Rita R. Jordan BSc. MSc. MA. PhD. C.Psychol. AFBPsS. OBE Emeritus Professor in Autism Studies: The School of Education, The University of Birmingham, UK Dr Peter Langdon Senior Lecturer in Clinical Psychology and Disability, Tizard Centre, University of Kent Mrs Lesley Love Head Teacher, BCaBA, Rainbow School part of Beyond Autism Prof. Glynis Murphy Co-Director and Professor of Clinical Psychology & Disability, Tizard Centre, University of Kent Dr Stephen Noone Consultant Clinical Psychologist Northumberland, Tyne and Wear Foundation NHS Trust Dr Emily Tyler Wales Centre for Behaviour Centre, University of Wales, Bangor, Research Officer 5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Λάρισα, 8-10 Μαΐου 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Διοργάνωση : Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Επιςτθμονικι θμερίδα ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Αίτια, Διάγνωςθ, & Αντιμετώπιςθ Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια: Δρ Γιάννακα Νατάςςα Διδάκτορασ Κλινικισ Ψυχολογίασ Ψυχοπακολογίασ του παιδιοφ & Διδάςκουςα Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Λζκτορασ ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη. 4 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Αυτισμός: Νέα Δεδομένα. Αυτισμού. 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013. Α Aνακοίνωση

Θεσσαλονίκη. 4 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Αυτισμός: Νέα Δεδομένα. Αυτισμού. 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013. Α Aνακοίνωση 2013 4 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού Θεσσαλονίκη 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013 Αυτισμός: Νέα Δεδομένα Α Aνακοίνωση 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού Αυτισμός: Νέα Δεδομένα 4,5,6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ H

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη. 4 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Αυτισμός: Νέα Δεδομένα. Αυτισμού. 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013. Α Aνακοίνωση

Θεσσαλονίκη. 4 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Αυτισμός: Νέα Δεδομένα. Αυτισμού. 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013. Α Aνακοίνωση 2013 4 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού Θεσσαλονίκη 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013 Αυτισμός: Νέα Δεδομένα Α Aνακοίνωση 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού Αυτισμός: Νέα Δεδομένα 4,5,6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ H

Διαβάστε περισσότερα

Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ!

Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Λογο-Νζα Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011 Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Με χαρά ςασ παρουςιάηουμε τα τελευταία εςωτερικά και εξωτερικά κζματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, MA, Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, MA, Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, MA, Ph.D. ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΧΑ, ΜΑ, PH.D. Αναπτυξιακή Ψυχολόγος ιεύθυνση Επικοινωνίας: Νέας Ροδώνης 17 Μελίσσια 15127 Tηλ: 2106131601 Kιν.: 6944526638

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισµός: Σύγχρονες Απόψεις για την Αιτιολογία-Παθογένεια Θεραπευτική Παρέµβαση

Αυτισµός: Σύγχρονες Απόψεις για την Αιτιολογία-Παθογένεια Θεραπευτική Παρέµβαση Αυτισµός: Σύγχρονες Απόψεις για την Αιτιολογία-Παθογένεια Θεραπευτική Παρέµβαση Τµήµα Λογοθεραπέιας - ΤΕΙ Πάτρας Κέντρο Ηµέρας για Παιδιά µε Αναπτυξιακές ιαταραχές Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1994-1995 University of London, Institute of Education

1994-1995 University of London, Institute of Education ΑΣΗΜΙΝΑ Μ. ΡΑΛΛΗ asralli@psych.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1995-1999 University of London, Institute of Education Ph.D. in Child Development and Learning Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ: 5.7.2000, Αριθμός πράξης:25-1-1450

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Η Κοινωνική Πρόνοια σε μετάβαση: Από την κρίση της Πρόνοιας, στην κοινωνική Πρόνοια αντιμετώπισης της κρίσης. Βαρδακαστάνης Ιωάννης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Dr ΘEΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΖΟΛΙΑΣ Λέκτορας Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Ημερ/νία Γένν. : 09/07/1972 Εθνικότητα : Ελληνική Οικογ. Κατάσταση : Έγγαμος με ένα παιδί Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 09:00 10:30 Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα