ΕΚΚΡΕΜOΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΡΕΜOΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ"

Transcript

1

2

3 ΕΚΚΡΕΜOΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή προσωπικού για το έτος 2012, θα πρέπει οι Υπηρεσίες να τους γνωστοποιήσουν έως 23 Μαρτίου 2012 εκκρεμότητες διορισμών, ως εξής: α) από εκδοθέντες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης- οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων (π.χ. ΟΤΑ), β) διορισμούς ή προσλήψεις κατόπιν της έκδοσης αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων, με προσδιορισμό της ημερομηνίας έκδοσής τους και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτές κατέστησαν αμετάκλητες, γ) διορισμούς βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. διακριθέντες αθλητές, συγγενείς θανόντων εν υπηρεσία, για τους οποίους θα πρέπει να αναφέρεται κατά περίπτωση η ημερομηνία θανάτου και η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης καθώς και εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του αυτού κλάδου και ειδικότητας των διοριστέων.) Ειδικά για τους διακριθέντες αθλητές παρακαλείται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπως μας γνωστοποιήσει τον αριθμό αυτών (ανά έτος) που είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι και το έτος 2007 και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού. δ) κατατάξεις προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βάση το Π.Δ. 164/ 2004, και ε) διορισμούς/προσλήψεις από αντικατάσταση- αναπλήρωση διοριστέων για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση διάθεσης από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.17 του ν.4038/2012. Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/35/οικ Εκκρεμότητες διορισμών WEEKLY TAXnews_3

4 Ξεφυλλίστε την φορολογική ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση. 4_WEEKLY TAXnews

5 Πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε. Από 1/1/2012 μόνο οι απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες εργασίες και ειδικότητες ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.), με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή τους παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Από την ίδια ημερομηνία οφείλεται η πρόσθετη εισφορά Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών των απασχολουμένων στις εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» ημέρες ασφάλισης. Αντίθετα, για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε. έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό (σχετ. Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ10221/οικ.1325/90/ ). Προκειμένου να συνεχιστεί η ασφάλιση κατά τον Κ.Β.Α.Ε. των προσώπων αυτών (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2011 στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ή ημέρες ασφάλισης αντιστοίχως και η εργασία τους ή η ειδικότητά τους εξαιρέθηκε από 1/1/2012 από τον Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) θα πρέπει να παραδώσουν στον εργοδότη τους τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (Λογαριασμός Ασφάλισης για περιόδους από το 2002 και μετά, Δελτία Ασφαλιστικής Ταυτότητας & Εισφορών Δ.Α.Τ.Ε., Ατομικά Δελτία Εισφορών Α.Δ.Ε., Αποφάσεις Αναγνώρισης κ.λ.π.), για να διαπιστώσει εάν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση όμως που ο εργοδότης δεν είναι δυνατόν ή είναι δυσχερές γι αυτόν να προσδιορίσει για συγκεκριμένο εργαζόμενο το χρόνο ασφάλισής του στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μέχρι 31/12/2011, θα πρέπει ο εργαζόμενος να του προσκομίσει βεβαίωση από το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ./Τμ. Μητρώου του τόπου κατοικίας του, από την οποία να προκύπτει εάν συμπλήρωσε ή όχι τον προαναφερόμενο χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (συνημμένο υπόδειγμα βεβαίωσης). Η βεβαίωση θα χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως του εργαζόμενου (συνημμένο υπόδειγμα αίτησης), που θα συνοδεύεται από τα ασφαλιστικά του στοιχεία (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ κ.λπ.) για περιόδους απασχόλησης έως 31/12/2001 (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετέπειτα η πληροφορία θα αντλείται οίκοθεν από τον ασφαλιστικό λογαριασμό του ασφαλισμένου). Για να διαπιστωθεί εάν συμπληρώνονται ή όχι οι εν λόγω προϋποθέσεις και να χορηγηθεί βεβαίωση με το αντίστοιχο περιεχόμενο, θα συνυπολογίζονται χρόνοι ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. σε Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, σε Οικοδομοτεχνικές Εργασίες καθώς και του προσωπικού καθαριότητας των Ο.Τ.Α.. Όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών συμπλήρωσε μέχρι 31/12/2011 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως προς τον αριθμό ημερών ασφάλισης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (3.600 για τους παλαιούς ασφαλισμένους ή για τους νέους ασφαλισμένους), θα του χορηγείται η ζητούμενη βεβαίωση, για να την παραδώσει άμεσα στον εργοδότη του και θα του επιστρέφονται τα κατατεθέντα ασφα- WEEKLY TAXnews_5

6 λιστικά στοιχεία, χωρίς η καταμέτρηση να επεκτείνεται σε τυχόν επιπλέον χρόνο ασφάλισης. Εάν από τη βεβαίωση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. προκύπτει ότι υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής του ή απογεγραμμένο παράρτημά της (ανάλογα που έλαβε χώρα η απασχόληση του συγκεκριμένου εργαζόμενου), για να διορθωθεί η ασφάλιση (μετατροπή από το μικτό κλάδο σε κλάδο βαρέων). Το «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.» πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ αυτόν που εκδόθηκε η παραπάνω βεβαίωση, άλλως δεν θα παρέχεται η κατωτέρω περιγραφόμενη απαλλαγή του εργοδότη από πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών και πρόσθετα τέλη. Στη συνέχεια, θα διενεργείται από το οικείο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «ουσιαστικός έλεγχος» για τη μετατροπή του κλάδου ασφάλισης (χωρίς επιβολή κυρώσεων με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) και θα εκδίδεται σχετική μηχανογραφική Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών. Η εν λόγω Π.Ε.Ε., η οποία πρέπει άμεσα να επιδίδεται στον εργοδότη, θα εξοφλείται (αποκλειστικά ως καθυστερούμενη οφειλή και όχι ως τρέχουσες εισφορές) χωρίς καμία επιβάρυνση με οίκοθεν πρόσθετα τέλη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, απ αυτόν που εκδόθηκε. Ως εκ τούτου, κατά την έκδοσή της πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται κατάλληλα το πεδίο «Ημερ. Έναρξης Π.Τ.» (π.χ. για Π.Ε.Ε. που θα εκδοθεί με την εν λόγω διαδικασία στις 27/8/2012 θα πρέπει στο προαναφερόμενο πεδίο να καταχωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών 01/11/2012). Εάν πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας (για την έναρξη υπολογισμού οίκοθεν προσθέτων τελών), υποβληθεί αίτημα του εργοδότη για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας το ποσό της Π.Ε.Ε. πρέπει να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί σε δόσεις μαζί με τυχόν άλλες οφειλές του. Για τα Παραρτήματα Α φάσης λογισμικού του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. θα τηρούνται οι οδηγίες που περιγράφονται στις σελίδες της παρούσας. Επισημαίνεται ότι, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προωθείται νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα διασφαλίζεται η δυνατότητα των απασχολουμένων σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα την απασχόλησή τους αυτή κατά το διάστημα από 1/1/ /12/2015, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗ- ΡΩΣΗ Α.Π.Δ. (πλην Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 (1/1/ /3/2012) Πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε. 6_WEEKLY TAXnews

7 Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τίθεται σε διαβούλευση, παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, τον Υφυπουργό και Πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παντελή Τζωρτζάκη και τον Υφυπουργό Ντίνο Ρόβλια, παρουσία των μελών της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η διαβούλευση του κειμένου γίνεται στο opengov.gr και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 27 Μαρτίου Ο Υπουργός, στην εισαγωγική τοποθέτησή του τόνισε ότι «η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, αφού άλλωστε είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αλλαγή στο κράτος. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως θεματική κυβερνητική αρμοδιότητα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, με επικεφαλής μάλιστα απ τον Ιούνιο του 2011 ειδικό Υφυπουργό. Θυμίζω», είπε, «ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως κεφάλαιο πολιτικής αποτελεί έναν από τους εφτά πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτύσσονται δράσεις και πρωτοβουλίες για τη συνολική διοικητική μεταρρύθμιση. Πρωτοβουλίες που μέχρι τώρα έχουν αναληφθεί είναι αυτή η οποία αφορά, σε θεσμικό επίπεδο, την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Εσθονία και ακόμη, η συνεχής συνεργασία με την ομάδα δράσης (Τask Force) για θέματα Διοικητικής μεταρρύθμισης». ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Παντελής Τζωρτζάκης, «σήμερα, που η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, επιβάλλεται να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής, στον κρίσιμο αυτό τομέα, αλλά και η συνέπεια στην υλοποίηση της, είναι απολύτως απαραίτητη. Ως Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με ευθύνη στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που είναι συλλογικό όργανο του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέλαβα να συντονίσω τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το κείμενο της οποίας σας παρουσιάζουμε σήμερα», ανέφερε ο κ. Τζωρτζάκης. Και συνέχισε λέγοντας ότι «η εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών, έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό χρόνων. Η Στρατηγική μας, θα πρέπει να αναπτύσσεται ταυτόχρονα προς την εξυπηρέτηση τεσσάρων βασικών στόχων: της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της χώρας, της βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στο Δημόσιο, αλλά και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του Πολίτη και της Επιχείρησης και τη συμμετοχική δημοκρατία». Ο κ. Τζωρτζάκης υπογράμμισε τη σημασία ύπαρξης των δομών που θα εξασφαλίσουν τη συνέχεια της στρατηγικής αυτής και την ολοκλήρωση των έργων που ήδη υλοποιούνται, και ανέπτυξε αναλυτικά τους άξονες στους οποίους εστιάζει, καθώς και τις δράσεις που προβλέπονται για κάθε έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, που είναι: η εύκολη και ασφαλής χρήση των ΤΠΕ, οι υπηρεσίες ΤΠΕ που δημιουργούν οφέλη, η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και η κοινωνική ανάπτυξη με τη χρήση ΤΠΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία του εγχειρήματος, τους απαραίτητους δείκτες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και τον χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής είναι συνυφασμένη με την ανάγκη αξιοποίησης των αναγκαίων πόρων, ανθρώπινων και χρηματικών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση υφιστάμενων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως είναι οι πρωτοβουλίες «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή «Ορίζων 2020», καθώς και άλλες πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής Αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάρτιο του 2010, δρομολόγησε την αναπτυξιακή στρατηγική: «Ευρώπη 2020» για την προετοιμασία της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα αυτό, έχει θέσει στόχους που αφορούν στην παραγωγικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξή τους WEEKLY TAXnews_7

8 σε ευρωπαϊκό ή και σε εθνικό επίπεδο. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες αυτής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε διάφορα εμπόδια ως προς την εξάπλωση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με σημαντικότερα μεταξύ των άλλων τα εξής: 1. Κατακερματισμένες ψηφιακές αγορές 2. Έλλειψη διαλειτουργικότητας 3. Αυξανόμενο ηλεκτρονικό έγκλημα 4. Έλλειψη επενδύσεων σε δίκτυα 5. Ανεπαρκείς προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας 6. Έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού, μόρφωσης και δεξιοτήτων 7. Χαμένες ευκαιρίες για την εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει σειρά δράσεων που δομούνται σε 4 βασικούς τομείς δραστηριότητας που έχουν στο επίκεντρό τους, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Οι τέσσερις αυτοί βασικοί τομείς δραστηριοποίησης είναι: 1. Η εύκολη και ασφαλής χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Για την αντιμετώπιση όλων αυτών αναπτύσσουμε τις αντίστοιχες δράσεις στα πεδία: 1. Ενιαία ψηφιακή αγορά 2. Διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής 3. Εμπιστοσύνη και η ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο 4. Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη 5. Έρευνα και η καινοτομία με την αξιοποίηση χρήσιμων ιδεών που μετατρέπονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην αγορά 6. Βελτίωση της ψηφιακής μόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις 7. Χρησιμοποίηση τεχνολογικών δεδομένων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή η γήρανση του πληθυσμού. Για την εκπλήρωση των στόχων αυτού του ψηφιακού θεματολογίου έχουν σχεδιαστεί 101 ειδικές δράσεις πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όπως εξήγησε ο Υπουργός: «μέρος της ευρύτερης αυτής στρατηγικής για το ψηφιακό θεματολόγιο είναι η στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εθνική στρατηγική για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στοχεύει: α. Στη δημοσιονομική βελτίωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής β. Στην ενίσχυση των αναπτυξιακών δράσεων γ. Στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, και δ. Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της Δημοκρατίας μέσω της παροχής πληροφορίας και διάχυσης της γνώσης. 2. Η λειτουργία υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών που δημιουργούν οφέλη 3. Η κοινωνική ανάπτυξη βάσει των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 4. Η ανάπτυξη υποδομών. Οι δράσεις στους τομείς αυτούς είναι αλληλένδετες. Εξειδικεύονται για καθένα από τα τέσσερα αυτά βασικά πεδία και για κάθε Υπουργείο. Πολλές και σημαντικές δράσεις είναι προγραμματισμένες και είναι σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί και πρόκειται σύντομα να ξεκινήσουν όπως επίσης πολλές σχεδιάζονται και εντάσσονται σε αυτό τον προγραμματισμό». 8_WEEKLY TAXnews

9 Ο κ. Ρέππας υπενθύμισε ότι «για τον συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων συστάθηκε το 2011 η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέλη τους Γενικούς Γραμματείς βασικών Υπουργείων. Για την παρακολούθηση και αποτελεσματική εκτέλεση κάθε έργου έχουν συσταθεί Ομάδες Διοίκησης και Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ). Οι ΟΔΙΣΕΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σχεδιασμού, παρακολούθησης και συντονισμού των δράσεων που αφορούν τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών είτε συνολικά, είτε ανά οριζόμενο τομέα όπου δραστηριοποιείται κάθε ΟΔΙΣΕΕ και επιλύουν προβλήματα που αναφέρονται κατά την εξέλιξη ενός έργου. Η ΟΔΙΣΕΕ κάθε Υπουργείου έχει συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποίο παίρνει αποφάσεις ή εισηγείται στο κεντρικό όργανο για όποιες αναγκαίες αλλαγές. Όσον αφορά στη διαχείριση των σχέσεων κράτους από τη μία πλευρά και πολιτών και επιχειρήσεων από την άλλη, στόχος μας», όπως ανέφερε ο Υπουργός, «είναι μια αρχιτεκτονική λειτουργίας των δομών, έτσι ώστε να κερδίζουν όλοι σε χρόνο, ασφάλεια και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και δεν θα απαιτείται να προσκομίζει πληροφορίες που ήδη υπάρχουν σε άλλα αρχεία του ελληνικού Δημοσίου. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση των σχέσεων των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο, στο οποίο θα υπάρχουν αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες. Θα είναι δυνατή η αναζήτηση σε άλλα αρχεία του Δημοσίου των πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα και την εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου. Το αίτημα θα μεταβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα ακολουθώντας τη ροή εργασιών που προβλέπονται από κάθε διαδικασία και παράλληλα θα απομνημονεύεται στο σύστημα διαχείρισης σχέσεων κράτους-πολιτών και επιχειρήσεων. Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης θα την επεξεργάζεται, εφόσον απαιτεί πρόσθετα στοιχεία από τα αρχεία της Δημόσιας Διοίκησης θα μπορεί να τα αναζητά από τα άλλα συστήματα του Δημοσίου και θα ενημερώνει τελικά το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των σχέσεων πολιτών, επιχειρηματιών με το Δημόσιο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Κάθε διαδικτυακός τόπος θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των υποθέσεων που αφορούν έναν ενδιαφερόμενο, αλλά και θα γνωρίζει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση που τον αφορά. Έτσι, όλα τα κανάλια επικοινωνίας θα είναι απολύτως ενήμερα για την υπόθεση του συγκεκριμένου πολίτη. Το βασικό έργο του κέντρου αυτού της ενιαίας διαχείρισης, αφορά κυρίως στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που παίρνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Με βάση τους τέσσερις βασικούς τομείς δραστηριοποίησης, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής με χρονικό όριο για την επίτευξή τους. Τέλος», όπως παρατήρησε ο κ. Ρέππας, «κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων αυτής της στρατηγικής είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικής, που δεν θα ανατρέπεται αναλόγως των πολιτικών κύκλων, θα έχει ευρύτερη κοινωνική και κομματική συναίνεση και ακόμη, διαρκή στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Σε τελευταία ανάλυση η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα και το χάσμα που τη χαρακτηρίζει σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής, την οποία και σήμερα παρουσιάζουμε πιστεύοντας πως έτσι αποσαφηνίζουμε στόχους, εργαλεία για την επίτευξη τους και την πολιτική που αποτελεί επιλογή και για την υπέρβαση της κρίσης», τόνισε ο Υπουργός Δημήτρης Ρέππας κλείνοντας. WEEKLY TAXnews_9

10

11

12 Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγγραφή στο Νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ Πρόταση νόμου Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για την ανακατανομή των φορολογικών βαρών, έλεγχος πόθεν έσχες από το οικονομικό έτος 2001 και εντεύθεν σε καταθέσεις φορολογουμένων εκτός της χώρας. Παροχή κινήτρων επιστροφής καταθέσεων από τράπεζες του εξωτερικού / Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων E1 Οικονομικού έτους Παρουσίαση Αναπληρωτή Υπουργού, Φ. Σαχινίδη, σε συνάντηση με οικονομολόγους στη Λάρισα Σημαντικές πληροφορίες για την Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 Η Γ.Γ.Π.Σ. με το πέρας της υποβολής θα αποστείλει αρχικά τα υπόλοιπα εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.Α.Κ και στη συνέχεια Φ.Α.Π και νέα σύγχρονα συστήματα στα πλαίσια του έργου «Data Center» που υλοποιεί. Η εγκατάσταση των νέων υποδομών θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες και η μετάπτωση της υφιστάμενης επιχειρησιακής λειτουργίας θα γίνει σταδιακά. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικού Ελέγχου, για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/ (Φ.Ε.Κ Β 1657) και την ΠΟΛ.1011/ (Φ.Ε.Κ. Β 91). Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ Κοινοποίηση της αριθ. 2/61546/0020/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων & εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού» και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη βεβαίωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, προστίμων. ΠΟΛ Κοινοποίηση της με αριθ. 293/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.. ΠΟΛ Κοινοποίηση της 486/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην προσπάθεια αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει, αντικαθιστά το σύνολο των κεντρικών υποδομών της με ΠΟΛ Κοινοποίηση της με αριθ. 505/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 12_WEEKLY TAXnews

13 Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΟΛ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ IKA Αριθ. Πρωτ. Σ70/ Καταβολή Δώρου Πάσχα έτους IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ' εφαρμογή του Ν.3863/10 (άρθ. 10 παρ. 17 περ. β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης. IKA Αρ.Πρωτ. Γ99/ Ανάκληση άδειας λειτουργίας Τραπεζών. IKA Αρ.Πρωτ. Σ40/ Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 του Ν.3996/2011 IKA Αριθ. Πρωτ. Σ40/ Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης των τακτικών υπαλλήλων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που προέρχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔΕΜΕΔ) IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πρόγραμμα διεύρυνσης τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. IKA Αρ. Πρωτ. Π51/ Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τροποποίηση του ειδικού διετούς προγράμματος για την πρόσληψη ανέργων (6248/ Κ.Υ.Α.) και του ειδικού τετραετούς προγράμματος για την πρόσληψη ανέργων (6251/ Κ.Υ.Α.) IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε. IKA Αριθμ. Πρωτ. Τ01/681/ Αλλαγή του τρόπου απεικόνισης της ασφάλισης των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση των τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. και τ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. IKA Αρ. Πρωτ. E40/ α) Νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών για τις καθαρίστριες καθαριστές του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που κατέχουν θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. β) Αναστολή εφαρμογής οδηγιών μας. IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα. WEEKLY TAXnews_13

14 Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ Αρ. Πρωτ. Φ /32110/ Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α. έτους OAEE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ- ΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, σχετικά με την μείωση των επικουρικών συντάξεων. Αριθμ.Πρωτ Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούμενες ενέργειες Δήμων. Ημερήσια Κυκλοφορία ΦΕΚ Αριθμ. Φ /27539/ Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση, διανομή και τήρηση του «ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ» της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3996/2011(Α 170). Λοιπές Αποφάσεις και Σ.ΕΠ.Ε. Αρ. Πρωτ.Φ.80000/οικ.5687/ Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. Aρ.πρ. Φ.10070/οικ.5599/ Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4052/ Αριθμ. Πρωτ. Φ80020/οικ.5553/ Αρ. Πρωτ.: Υ4α/οικ Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ. Αρ. Πρωτ. Β3/οικ / Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τον ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α ) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» Αρ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ ΟΔΗ- ΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓ- ΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ECS) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩ- ΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑ- ΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ICISnet Αρ. Πρωτ. 2/20801/ Καθορισμός μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Αρ.Πρωτ. Δ17Ε ΕΞ Τιμές 14_WEEKLY TAXnews

15 Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α μηνός Απριλίου Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.6037/ Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. ΣΤ του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α 41). Αρ. Πρωτ Διευκρινήσεις μετά την δημοσίευση του Ν. 4052/ (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας. Αριθμ. Πρωτ. Υ7α/Γ.Π Παράταση προθεσμίας εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 Αρ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Δ6Α ΕΞ2012/ (ΦΕΚ 499 Β / ) «Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./103/οικ Δημοσίευση Πράξεων Πρόσληψης και Λύσης σύμβασης εργασίας του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου- Εργασιακή Εφεδρεία. Αρ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/35/οικ Εκκρεμότητες διορισμών Αρ.Πρωτ. Β4/9692/ Προσωρινή λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης εμπορευμάτων. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50 /οικ Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α / ) για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμού. Αρ.Πρωτ.Δ17Γ ΕΞ Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής των Πρωτοκόλλων Καταγωγής που προβλέπουν Διαγώνια Σώρευση στην Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαικής Ένωσης, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας. Αρ. Πρωτ. 30/077/ Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος WEEKLY TAXnews_15

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕRΑΝTΙ 2000 / OV 160x90+60 1781-245-00 VS 004 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 1781-102-00 3000/OV 210x103+45+45 1781-350-00 1950 / OV 145x80+50 1781-190-00 42 2400 / IP 180x103+60 1781-270-00 ΞΥΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα