ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 46799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 673/02 Παροχή από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινω νιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» της υπηρεσίας χονδρικής με την ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος (EMA). Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 3, 12 (α), (ια), (ιβ), 16, 17 παρ 1 και 2, 38, 41 έως 54 και 79 παρ. 3 και 6 αυτού (ΦΕΚ 82/Α / ). β) Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχε τικά με ένα Κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δί κτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη δια σύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύ ων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L337/37, , ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15 και 16 αυτής. γ) Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροπο ποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρί ου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L 337/37, , ιδίως δε το άρθρο 7 αυτής. δ) Τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, ), (εφεξής Νέα Σύσταση). ε) Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθ μίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, ). στ) Τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) [2010/572/EE, EE L 251/35, ]. ζ) Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστι κού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2005/698/ΕΚ, EE L 266/64, ). η) Την υπ αριθμ. 482/051/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέ ρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β / ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ αριθμ. 573/011/ από φαση της ΕΕΤΤ, (ΦΕΚ 1348/Β / ). θ) Την υπ αριθμ. 614/013/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβα σης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1908/Β / ). ι) Την υπ αριθμ. 614/012/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό σβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β / ).

2 46800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ια) Την υπ αριθμ. 573/015/ απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/B/ ). ιβ) Την υπ αριθμ. 580/010/ απόφαση της ΕΕΤΤ Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφα σης της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1814/Β / ). ιγ) Την υπ αριθμ. 612/025/2011: απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β / ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 580/010/ (ΦΕΚ 1814/Β / )» (ΦΕΚ 1952/ Β / ), ιδ) Την υπ αριθμ. 654/11/2012 απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 614/12/ (ΦΕΚ 1983/Β / )» (ΦΕΚ 1846/Β / ). ιε) Την υπ αριθμ. 636/37/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» (ΦΕΚ 729/Β / ). ιστ) Την υπ αριθμ. 665/5/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυα στικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερι κά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (EMA) από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 2731/Β / ). ιζ) Την υπ αριθμ. 669/10/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Καθορισμός τιμής χονδρικής για την παροχή από την εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε) του προϊόντος με την ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποί ητος Βρόχος (EMA), σε εφαρμογή των οριζομένων στην απόφαση της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 665/5/ Εμπορι κή διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδε σμοποίητος Βρόχος (EMA) από την εταιρεία «Οργανι σμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 2731/ Β / )» (ΦΕΚ 2870/Β / ). ιη) Την υπ αριθμ. 670/66/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με: (i) την τεχνική περι γραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικα σίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής VPU και (iii) το σχέδιο σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών χον δρικής VPU», όπως αυτή υποβλήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 4190/ επιστολή του ΟΤΕ». ιθ) Την υπ αριθμ. 671/6/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προ σφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο για την ένταξη σε αυτές της διαδικασίας παροχής της υπη ρεσίας χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)». κ) Την επιστολή του ΟΤΕ υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 43005/ με θέμα: «Διάθεση Υπηρεσιών Χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled)». κα) Την επιστολή του ΟΤΕ υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 43038/ με θέμα: «Μετρήσεις για το φάσμα του βρό χου». κβ) Την επιστολή του ΟΤΕ υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 43266/ με θέμα: «Μεταβάσεις VPU». κγ) Τα σχόλια επί της από Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με: (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής VPU και (iii) το σχέδιο σύμ βασης για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής VPU», όπως αυτή υποβλήθηκε με την υπ αριθμ. 4190/ επιστολή του ΟΤΕ, όπως αυτά υποβλήθηκαν με τις υπ αριθμ. ΕΕΤΤ: 43148/ (HOL), 43152/ (OnTelecoms), 43147/ (CYTA), 43155/ (Forthnet), ΕΜΠ/4228/Φ960/ (WIND) επιστολές των ως άνω εταιρειών. κδ) Την υπ αριθμ / Εισήγηση της αρ μόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ. κε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση των: Αντιπροέ δρου της ΕΕΤΤ (Δρ. Κωνσταντίνου Σ. Δεληκωστόπου λου) και Προέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ Λεωνίδα Ι. Κανέλλου). Επειδή: 1. Με την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 665/5/ , η ΕΕΤΤ απο δέχθηκε καταρχήν την πρόταση της εταιρείας «Οργα νισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» για την εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστι κών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και για την παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερι κά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)», υπό τους κάτωθι όρους (άρθρο 1 της ως άνω απόφασης): «α) Η εμπορική διάθεση των προτεινόμενων λιανικών υπηρεσιών θα αρχίσει από την επομένη της ημερομη νίας κατά την οποία το προϊόν χονδρικής, το οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικο νικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)» θα είναι διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό προς τους εναλλα κτικούς παρόχους, σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. β) Θα υποβάλλει στην ΕΕΤΤ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως, i) τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης καθώς και ii) της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρό σβασης στον Τοπικό Βρόχο, προκειμένου να ενταχθεί σε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτές η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας χονδρικής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)», σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. γ) Θα προσκομίσει στην ΕΕΤΤ, εντός διμήνου από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι: i) οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους να επαναλάβουν τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ και ii) οι εν λόγω τιμές είναι προσανατολισμένες στο κόστος, σύμφωνα με το σημείο (γ) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας δ) Θα υποβάλλει στην ΕΕΤΤ σε διμηνιαία βάση στοι χεία για την εξέλιξη του αριθμού πελατών VDSL χον δρικής και λιανικής και τον αριθμό πελατών ανά κα μπίνα, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα το Παράρτημα 1 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/13/ , τα οποία είναι αναγκαία για την εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σημείο (ε) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. ε) Θα υποβάλει εκ νέου στην ΕΕΤΤ, εφόσον επιθυμεί την κυκλοφορία τους, τα οικονομικά προγράμματα: «OTE DOUBLE PLAY 30 GR», «OTE DOUBLE PLAY 50 GR», «OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS» και «OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS» λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο σημείο (στ) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. στ) Μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου έξι (6) μηνών από την εκκίνηση παροχής λιανικών υπηρεσιών VDSL και σε κάθε περίπτωση μέχρι η ΕΕΤΤ να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στην αγορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αιτιολογικό της παρούσας, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε δεν θα υποβάλλει, στην ΕΕΤΤ προς έγκριση και δεν θα δι αθέσει στην αγορά νέα πακέτα VDSL ή τροποποιήσεις των ιδίων, με την εξαίρεση των προγραμμάτων του προηγουμένου υπό ε στοιχείου.» 2. Στα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 18 της Ενό τητας Β, του αιτιολογικού της ΑΠ ΕΕΤΤ 665/5/ αναφέρεται ότι: «Ειδικότερα και αναφορικά με την πα ροχή, κατόπιν υποβολής συνδυασμένου αιτήματος, της υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (x DSL) και πλήρως αποδεσμοποιημένου ΤοΒ, η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα αιτήματα των εμπλεκομένων Παρόχων (αιτούντων την πρόσβαση Παρόχων και ΟΤΕ), καταλήγει στα εξής: (α) Κατά δήλωση του ΟΤΕ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4065/Φ.960/ εμπιστευτικού πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ επιστολή του, η διάθεση του ανωτέρω προϊόντος χον δρικής, εξασφαλίζει πλήρως τη μη διακριτική μεταχείρι ση των παρόχων και την επαναληψιμότητα (replicability) των προσφορών λιανικής VDSL του ΟΤΕ. Κατά τούτο, η παροχή του ανωτέρω προϊόντος είναι εύλογη και αναλογική υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με τις ρυθ μιστικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/ και ΑΠ 614/013/ (β) Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στην εμπο ρική διάθεση των ανωτέρω λιανικών υπηρεσιών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν χονδρικής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Eικονικά Mερικά Aποδεσμοποίητος Bρόχος EMA τύπου Β» (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας υπ αριθμ. 4065/Φ960/ επιστο λής του) είναι διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό προς τους εναλλακτικούς παρόχους, τόσο για υφιστάμενους όσο και για νέους συνδρομητές. Ο ανωτέρω όρος πληρούται εφόσον έχουν δοθεί από τον ΟΤΕ στους εναλλακτικούς παρόχους αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση εκ μέρους τους των τεχνικών ελέγχων. Το προϊόν «ΕΜΑ τύπου Γ» πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο και λειτουργικό, όχι μόνο για υφιστάμενους συνδρομη τές, όπως αναφέρεται στην πρόταση του ΟΤΕ, αλλά και για νέους συνδρομητές μέχρι τις , σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Τα νέα χονδρικά προϊόντα ΕΜΑ τύπου Γ, και όπου είναι τεχνικά εφικτό τύπου Β, μέχρι την πρέπει να εξασφαλίζουν, μέσω των συνδέσεων VDSL επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, που να ικανοποιεί το εύλογο αί τημα των εναλλακτικών παρόχων να προσφέρουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση ιδίως σε υπηρεσίες VoIP και περιεχομένου, τύπου IPTV. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ οφείλει να εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας ανάλογο με αυτό που παρέχεται στο λιανικό του άκρο προς τους δικούς του πελάτες. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω, ο ΟΤΕ και οι πάροχοι ενημερώνουν εγγράφως την ΕΕΤΤ για τη διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα των προϊόντων χονδρικής, καθώς και για την επάρκεια του χρόνου για την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατός και ο αναγκαίος από την ΕΕΤΤ έλεγχος εφαρμογής των αναλυτικά ορι ζομένων υποχρεώσεων στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 636/37/ «Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» (ΦΕΚ 729/ Β / ).» 3. Στο σημείο (γ) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της ΑΠ ΕΕΤΤ 665/5/ ανα φέρεται ότι: «(γ) Στην παρούσα φάση, αν και η παροχή υπηρεσι ών VDSL είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση των προτεινόμενων από τον ΟΤΕ τιμών χονδρικής στην αγορά, ωστόσο η ΕΕΤΤ προσδοκά ότι οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής θα διευκολύνουν τους εναλλακτικούς παρόχους να «επαναλάβουν» (replicate) τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ προς όφελος των καταναλωτών. Ειδικότερα, κατά δήλωση του ΟΤΕ, η οποία περιέχεται στην προαναφερόμενη υπ αριθμ. 4065/Φ.960/ επιστολή του, η διάθεση του ανω τέρω προϊόντος χονδρικής,...η μείωση των 3 ευρώ αντι προσωπεύει την κοστοστρεφή τιμολόγηση του νέου συνδυασμένου προϊόντος ΕΜΑ.... Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του περί τήρησης της αρχής της κοστο στρέφειας, θα πρέπει να κληθεί να αποδείξει, προσκο μίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ότι οι προτει νόμενες τιμές χονδρικής είναι κοστοστρεφείς. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ δύναται να κάνει κατ αρχάς αποδεκτές τις ανωτέρω τιμές, υπό τον όρο ότι ο ΟΤΕ, εντός διμήνου από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι:

4 46802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i) Οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής θα επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους να επαναλάβουν τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ και ii) Οι εν λόγω τιμές είναι προσανατολισμένες στο κόστος.» 4. Με την με αριθμό 669/10/ Απόφασή της (Κεφάλαιο Δ. Συμπεράσματα), η ΕΕΤΤ αναφέρει: «Σχε τικά με τις υποχρεώσεις της ΟΤΕ Α.Ε. για την απόδειξη κοστοστρέφειας του νέου συνδυασμένου προϊόντος «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (EMA)» ισχύουν τα εξής:α. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/12/ και ΑΠ 614/13/ , στις οποίες και υπάγεται το ανωτέρω νέο προϊόν χονδρικής, ο ΟΤΕ δεν προέβη στην παροχή στοιχείων προκειμένου να αποδείξει την κοστο στρέφεια των σχετικών υπηρεσιών για το έτος β. Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 614/12/ και 614/13/ αποφάσεις της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ, προκει μένου να αποδείξει την κοστοστρέφεια των τελών των υπηρεσιών του για το νέο συνδυασμένο προϊόν οφεί λει να ενσωματώσει τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους στο ενδεδειγμένο και εγκεκριμένο κοστολογικό του σύστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, σε συνδυασμό με τις υπ αριθμ. 612/025/2011 και 654/11/2012 αποφάσεις της ΕΕΤΤ για την έγκριση των Προσφορών Αναφοράς Αδεσμοποίη της Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο και Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, τις οποίες άλλω στε, με την υπ αριθμ. 665/5/ , έχει κληθεί να επικαιροποιήσει, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτές η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας χονδρικής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικο νικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)». Αντ αυτού, η ΟΤΕ Α.Ε. έχει δηλώσει ότι δεν υφίστανται άλλα διαθέσιμα στοιχεία, οπότε η ΕΕΤΤ, αποδεχόμενη την πρόταση της ΟΤΕ Α.Ε. για το έτος 2012, ως μη έχουσα στην διάθεσή της ούτε τεκμηρίωση των επιμέρους ισχυρισμών αυτής ούτε τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδειξη κοστοστρέφειας, καθορίζει με την παρούσα την τιμή χον δρικής, μέχρι την έκδοση νεότερης Απόφασής της επί των αποτελεσμάτων κοστολογικού ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε. [ΕΚΟΣ 2013 (με απολογιστικά στοιχεία 2011)] και εφόσον η ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της υποβολής κοστολογικών στοιχείων των υπό ρύθμιση υπηρεσιών της, προσκομίσει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών. γ. Ο ως άνω τρόπος καθορισμού της τιμής χονδρικής για το νέο συνδυασμένο προϊόν ΕΜΑ, εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με τους αντικειμενικούς στό χους της ΕΕΤΤ ως Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής για την προώθηση αποδοτικών επενδύσεων, την αύξηση ενσω μάτωσης εξελιγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών, και την προάσπιση των συμφερόντων των χρηστών.» 5. Ενόψει των ανωτέρω με την ως άνω Απόφασή της η ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων: Όρισε ότι, κατ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ αριθμ. 665/5/ απόφαση της ΕΕΤΤ, (ΦΕΚ 2731/ Β / ) και λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που προ έκυψαν από τον κοστολογικό έλεγχο έτους 2012 (για τις υπηρεσίες που συνιστούν το εν λόγω προϊόν), η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. δύναται να παρέχει το νέο συνδυασμένο προ ϊόν χονδρικής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρό χος (ΕΜΑ)» στις εκεί καθοριζόμενες τιμές (παράγραφος 1 του διατακτικού). Κάλεσε την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. όπως προσκομίσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία, στο πλαίσιο διενέργειας του κοστολογικού ελέγχου έτους 2013 (Ε.ΚΟ.Σ ), σε εφαρμογή των οριζομένων στην υπ αριθμ. 665/5/ απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2731/Β / ), καθώς και, να προσκομίσει, κατά το αιτιολογικό, στοιχεία κόστους για την παροχή διαδι κασιών απενεργοποίησης/ αποσύνδεσης, μετάβασης, βλαβοδιαχείρισης και άλλων συναφών ευκολιών της εν λόγω υπηρεσίας, άμεσα, και οπωσδήποτε εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης (παράγραφοι 2 και 3 του διατακτικού). 6. Όρισε (παράγραφος 4 του διατακτικού) ότι, κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/5/ (ΦΕΚ 2731/Β / ). 7. Εξάλλου, με την υπ αριθμ. 670/66/ απόφασή της η ΕΕΤΤ ενέκρινε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβού λευσης σχετικά με: (i) την τεχνική περιγραφή των υπη ρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής VPU και (iii) το σχέδιο σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής VPU, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ με την υπ αριθμ. πρωτ. 4190/ επιστολή του ΟΤΕ. Με την ως άνω από φαση ορίστηκε ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει από 1 έως και 19 Νοεμβρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική πρόταση του ΟΤΕ, αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενες δι αδικασίες, ενώ κοινοποιήθηκε από τον ΟΤΕ στην ΕΕΤΤ και στους άμεσα ενδιαφερόμενους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, ήδη από την 24η Οκτωβρίου Παράλληλα ετέθησαν υπό δημόσια διαβούλευση με την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 671/6/ , οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των προσφορών αναφοράς χονδρικής ευζωνικής πρόσβασης και αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο για την ένταξη σε αυτές της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας χονδρικής virtual partial unbundled loop (VPU) με στόχο να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες ένταξης της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας χονδρι κής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)» στις προσφορές Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (εφεξής RBO) καθώς και Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (εφεξής RUO) σε συμμόρφωση με τις επιτα γές του άρθρου 1 παρ. β της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 665/5/ Η εν λόγω διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη. 9. Στο διάστημα που βρισκόταν σε εξέλιξη η από δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε συνα ντήσεις τόσο με την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ ( ) όσο και με τους παρόχους ( ) με αντικείμενο την όσο το δυνατό ταχύτερη επίλυση όλων των τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων σχετικά με την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών χονδρικής VPU από τον ΟΤΕ. 10. Στο πλαίσιο της από συνάντησης εκπρο σώπων του ΟΤΕ με υπηρεσιακούς της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ γνωστοποίησε στον ΟΤΕ τα αρχικά της σχόλια σχετικά με τις υπό διαβούλευση προδιαγραφές της υπηρεσίας ΕΜΑ, τα κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα: i. Στην ενότητα 2.2 ο ΟΤΕ θέτει ως προϋπόθεση της παρο χής της υπηρεσίας ΕΜΑ, την προγενέστερη υπογραφή της ισχύουσας σύμβασης RUO και RBO. Η ΕΕΤΤ επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση περιορίζει την παροχή της υπη ρεσίας ΕΜΑ, μόνο στους ήδη συμβεβλημένους με τον ΟΤΕ παρόχους, ζητώντας από τον ΟΤΕ την τροποποίησή της.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ii. Στην ενότητα 2.3 η ΕΕΤΤ παρατήρησε ότι οι περιορι σμοί στη διάθεση της υπηρεσίας ΕΜΑ οφείλουν να είναι αθροιστικά οι περιορισμοί της παροχής της υπηρεσίας V Α.Ρ.Υ.Σ. [KV] και της υπηρεσίας ΑΠΤοΒ. iii. Η ΕΕΤΤ επεσήμανε ότι σύμφωνα με το ισχύον κα νονιστικό πλαίσιο και όπως αναφέρεται στην ΑΠ ΕΕΤΤ 665/5/ , ο ΟΤΕ οφείλει να εξασφαλίζει, επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας το οποίο ικανοποιεί το εύλογο αί τημα των εναλλακτικών παρόχων να προσφέρουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση, ιδίως σε υπηρεσίες VoIP και περιεχομένου, τύπου IPTV. Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσίασε τεχνική πρόταση για την επί τευξη του ανωτέρω μέσω παροχής τριών (3) διακριτών VLANs (Virtual Local Access Networks) ανά συνδρομητή και συνολικά τεσσάρων (4) VLANs ανά πάροχο. iv. Στην ενότητα 2.9 η ΕΕΤΤ υπενθύμισε ότι η τιμή της υπηρεσίας ΕΜΑ ορίζεται εν προκειμένω με την απόφαση της υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 669/10/ και δεν αφορά έκ πτωση επί των τελών των επιμέρους υπηρεσιών, ζητώ ντας από τον ΟΤΕ να διορθώσει τη σχετική διατύπωση. Επεσήμανε επίσης, ότι η τελευταία παράγραφος της ενότητας πρέπει να αφαιρεθεί. v. Στην ενότητα 3.10 η ΕΕΤΤ παρατήρησε ότι οι ρήτρες παράδοσης της συνδυασμένης υπηρεσίας θα πρέπει να προκύπτουν από το άθροισμα των ρητρών των επιμέ ρους υπηρεσιών ΠΤοΒ και V ΑΡΥΣ. vi. Τέλος, η ΕΕΤΤ επεσήμανε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την αρχική διάθεση του προϊόντος και σε εξέλιξη της αρχικής πρότασης του ΟΤΕ, θα πρέπει να καλυφθούν με ενιαίο τρόπο τα θέματα ποιότητας υπηρεσίας (QoS), βλαβοληψίας/ βλαβοδιαχείρισης, με τρήσεων κατά την παράδοση/ βλαβοδιαχείριση και ρη τρών της συνδυασμένης υπηρεσίας. 11. Στο πλαίσιο της από συνάντησης εκ προσώπων των παρόχων με υπηρεσιακούς της ΕΕΤΤ εκφράσθηκαν και εντοπίσθηκαν τα βασικά σημεία προ βληματισμού/διαφωνίας των εναλλακτικών παρόχων με την πρόταση του ΟΤΕ. Τα εν λόγω σημεία συνοψίζονται ως εξής: i. Δύο πάροχοι υποστήριξαν ότι απαιτούνται τέσσερα (4) VLANs ανά συνδρομητή για την σωστή παροχή της λιανικής υπηρεσίας. Τα συγκεκριμένα VLANs διαχωρί ζουν τη κίνηση για VoIP, IPTV, Internet και Management της υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής κυρίως της υπηρεσίας VoIP, μέ χρις ότου καταστεί δυνατή η υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας στο χονδρικό προϊόν του ΟΤΕ. ii. Ένας πάροχος διαφωνεί με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με διαδικασία βλαβοληψίας/βλαβοδιαχείρισης, στην οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση βλάβης μόνο στην ευρυζωνικότητα, δεν πραγματοποιείται έλεγχος του φυσικού φορέα (χάλκινο ζεύγος). Δεδομένου ότι ο εν λόγω πάροχος δεν προτίθεται να χρησιμοποιεί τον πλήρη βρόχο του προϊόντος ΕΜΑ για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, αλλά θα παρέχει την υπηρε σία μέσω τεχνολογίας VoIP, η προτεινόμενη διαδικασία βλαβοδιαχείρισης από τον ΟΤΕ δεν εξασφαλίζει κανένα έλεγχο του φυσικού μέσου για τις υπηρεσίες του. iii. Όλοι οι συμμετέχοντες πάροχοι θεωρούν ότι ο χρό νος που έχουν στη διάθεσή τους για την υπογραφή της νέας σύμβασης ΧΕΠ σύμφωνα με την αναθεωρημένη προσφορά αναφοράς RBO είναι εξαιρετικά σύντομος, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για τον έλεγχο και σω στό σχολιασμό του προτεινομένου σχεδίου σύμβασης. Σημειώνεται δε, ότι σύμφωνα με την πρόταση του ΟΤΕ, η υπογραφή της νέας σύμβασης είναι προαπαιτούμενο για την παροχή των χονδρικών υπηρεσιών ΕΜΑ. iv. Όλοι οι συμμετέχοντες πάροχοι ανέφεραν ότι δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών για τη νέα υπηρεσία, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά περιορισμένος ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους για έλεγχο των συστημάτων τους για χρήση της νέας υπηρεσίας. v. Ένας πάροχος ανέφερε ότι η υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης (ΣΥΜΕΦΣ) δεν είναι διαθέσιμη από τον ΟΤΕ. Η εν λόγω υπηρεσία εί ναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας ΕΜΑ τύπου Γ. vi. Όλοι οι συμμετέχοντες πάροχοι θεωρούν την έλλει ψη δυνατότητας μαζικής υποβολής αιτήσεων για τη νέα υπηρεσία ΕΜΑ ως σημαντικότατο πρόβλημα, δεδομένου ότι όλα τα αιτήματα για υπηρεσίες ΤοΒ γίνονται μέσω του συγκεκριμένου σημείου αλληλεπίδρασης (interface) του Π/Σ ΟΤΕ. 12. Παράλληλα, οι πάροχοι έθεσαν και κάποια γενι κότερα θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο παροχής της υπη ρεσίας ΕΜΑ. Τα εν λόγω θέματα δεν επηρεάζουν σε πρώτη φάση την διάθεση της υπηρεσίας, αλλά είναι απαραίτητο να επιλυθούν στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Τα κυριότερα από τα θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα: i. Υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας υπη ρεσίας. ii. Πλήρης καθορισμός διαδικασίας βλαβοληψίας/ βλα βοδιαχείρισης. iii. Καθορισμός της μεθοδολογίας και του είδους των μετρήσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά την πα ράδοση ή τον έλεγχο της υπηρεσίας. iv. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής των υπηρεσιών στο λιανικό πελάτη. v. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ADSL από καμπίνα. 13. Εν συνεχεία, η ΕΕΤΤ ενημέρωσε αυθημερόν τον ΟΤΕ για τα βασικά σημεία που έθεσαν οι Τηλεπικοινω νιακοί Πάροχοι στην από συνάντησή τους με την ΕΕΤΤ, αναφορικά με την εμπορική διάθεση από τον τελευταίο, υπηρεσιών χονδρικής VPU και έλαβε την από απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (αποσταλείσα και στους παρόχους με την από επιστολή του ΟΤΕ υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 43005/ ), στην οποία επισυνάπτεται αναθεωρημένο κείμενο των προδιαγραφών της υπηρεσίας VPU. Στην εν λόγω επι στολή του ο ΟΤΕ αναφέρει τα ακόλουθα: «Σε συνέχεια της συνάντησης μεταξύ στελεχών του ΟΤΕ και της ΕΕΤΤ στις 15/11/2012, σχετικά με την λει τουργικότητα της υπηρεσίας VPU και τους όρους πα ροχής της υπηρεσίας, στο πλαίσιο εμπορικής διάθεσης της υπηρεσίας EMA στις 26/11/2012 θα θέλαμε να επι σημάνουμε τα κάτωθι: 1) Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονικά περι θώρια για την υπογραφή της σύμβασης RBO 2012 από πλευράς παρόχων, ο ΟΤΕ προτείνει την εισαγωγή με ταβατικής διάταξης στο παράρτημα VPU της σύμβασης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και της σύμβασης χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Σύμφωνα

6 46804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με την μεταβατική αυτή διάταξη μέχρι την υπογραφή της σύμβασης RBO 2012 οι Πάροχοι που διαθέτουν, ήδη, σε ισχύ παλαιότερες Συμβάσεις RUO και RBO που δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες VDSL και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. θα μπορούν να υπογράψουν την υφιστάμενη σύμβαση της υπηρεσίας VPU και να λαμβάνουν υπηρεσίες VPU και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. σύμφωνα με τους όρους της ΑΠ 654/11/ της ΕΕΤΤ με την οποία εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυ ζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ. Η μεταβατική περίοδος ορίζεται μέχρι τις 29/3/ ) Ως εκ τούτου, η παροχή της υπηρεσίας ΕΜΑ από τον ΟΤΕ προς τους παρόχους στις 26/11/2012 προϋπο θέτει να υπάρχουν υπογεγραμμένες Συμβάσεις RUO και RBO ανεξαρτήτως χρονολογίας καθώς και να υπογρα φεί το παράρτημα της Σύμβασης ΕΜΑ. 3) Επιβεβαιώνουμε την ετοιμότητα του ΟΤΕ για την ικανοποίηση αιτημάτων παρόχων τύπου ΟΚΣΥΑ Γ. Τα αιτήματα θα ολοκληρώνονται εντός 5 εργάσιμων από την Η/Μ κατάθεσης του αιτήματος σε οποιοδήποτε Α/Κ από το οποίο θα παρέχεται η υπηρεσία ΕΜΑ έτσι ώστε όλοι οι πάροχοι να είναι έτοιμοι στις 26/11/2012 να δι αθέσουν υπηρεσίες τύπου DSLAM όπου το επιθυμούν. 4) Επιβεβαιώνουμε ότι ειδικά για την περίπτωση πα ρόχων που δεν χρησιμοποιούν το φωνόσυχνο τμήμα του χαλκού για παροχή υπηρεσιών φωνής η διαδικα σία βλαβοδιαχείρισης θα γίνεται μόνο μέσα από το WCRM VDSL και θα περιλαμβάνει όλες τις βλάβες της υπηρεσίας EMA συμπεριλαμβανομένου και αυτών που αφορούν το φυσικό φορέα. 5) Επιβεβαιώνουμε ότι στις 26/11/2012 η υποβολή αι τήσεων VPU θα γίνεται μόνο μέσω από το γραφικό περιβάλλον GUI του WCRM και δεν θα υποστηρίζεται η υποβολή αιτημάτων μέσω μαζικού αρχείου. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη διαδικασία υποβολής μαζικών αιτημά των για την υπηρεσία LLU δεν αλλάζει, δεν απαιτείται η αποστολή νέας γραμμογράφησης για το WCRM LLU για την παροχή της υπηρεσίας VPU στις 26/11/ ) Περαιτέρω σας πληροφορούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την καθολική απαίτηση από πλευράς παρόχων για παροχή εργαλείου υποβολής αιτημάτων μέσω μα ζικού αρχείου σας ενημερώνουμε ότι θα ικανοποιήσου με την εν λόγω απαίτηση η οποία θα είναι εμπορικά διαθέσιμη στους παρόχους στις 10/12/2012. Επιπλέον ο ΟΤΕ θα αποστείλει τις αλλαγές που υπεισέρχονται στη γραμμογράφηση για το WCRM LLU σε σχέση με το μα ζικό αρχείο που χρησιμοποιείται σήμερα για κατάθεση αιτημάτων ΤοΒ την 01/12/2012. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ προτίθεται να συνεργαστεί με τους παρόχους προκειμένου επιλυθούν τυχόν προ βλήματα που θα παρουσιαστούν κατά την παροχή των υπηρεσιών του νέου χονδρικού προϊόντος.» 14. Η ΕΕΤΤ εξέτασε την ανωτέρω επιστολή καθώς επίσης και το συνημμένο σε αυτή αναθεωρημένο κεί μενο και διαπίστωσε ότι ο ΟΤΕ έχει λάβει υπόψη το σύνολο των παρατηρήσεών αυτής (σημείο 10) και των κυριοτέρων σημείων των παρόχων (σημείο 11). 15. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των ευρύτερων υποχρε ώσεών του με βάση την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 636/37/ «Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» (ΦΕΚ 729/Β / ), ο ΟΤΕ με την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 43038/ επιστολή του, προώθησε στην ΕΕΤΤ στοιχεία και μετρήσεις στα οποία περιλαμβάνονται: α) οι τιμές της προσαρμοσμένης ηλε κτρικής απόστασης, που έχουν υπολογιστεί είτε μέσω μετρήσεων είτε με τη χρήση του θεωρητικού μοντέλου καλωδίων χαλκού, των 600 εμπορικά διαθέσιμων κα μπινών για παροχή υπηρεσίας VDSL, β) τις αναλυτικές μετρήσεις που λήφθηκαν για την εξαγωγή της τιμής της ηλεκτρικής απόστασης σε 282 VDSL καμπίνες της Αττικής. Κατά δήλωση του ΟΤΕ, η μάσκα έχει εφαρ μοστεί και στις 600 εμπορικά διαθέσιμες καμπίνες για παροχή υπηρεσίας VDSL. Ο έλεγχος συμμόρφωσης του ΟΤΕ με τους όρους του εν λόγω Κανονισμού, αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ. 16. Εν συνεχεία η ΕΕΤΤ αποδελτίωσε τις υποβληθείσες απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση, τα βασικά σημεία των οποίων έχουν ως εξής: i. Όλοι οι συμμετέχοντες πάροχοι σημειώνουν ότι θέ ματα που αφορούν στις διαδικασίες παροχής της υπη ρεσίας ΕΜΑ θα πρέπει να σχεδιασθούν για τις ανάγκες του συνδυασμένου προϊόντος και να αντιμετωπισθούν ενιαία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικασίες παραγ γελίας/παράδοσης, βλαβοληψίας/ βλαβοδιαχείρισης και υπολογισμού ρητρών. Δεδομένου ότι η υπηρεσία ΕΜΑ αποτελεί συνδυασμό των υφιστάμενων προϊόντων ΑΠΤοΒ και ΧΕΠ, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι αρχικά τα συγκε κριμένα θέματα αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά στις Προσφορές Αναφοράς ΑΠΤοΒ (η αναθεωρημένη έκδοση της οποίας επίκειται στο άμεσο μέλλον) και ΧΕΠ. Ωστό σο, καλεί τον ΟΤΕ εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τους παρόχους, ενιαίες διαδικασίες παραγγελίας/παράδο σης, βλαβοληψίας, βλαβοδιαχείρισης και υπολογισμού ρητρών για το προϊόν ΕΜΑ. Οι εν λόγω διαδικασίες θα ενσωματωθούν σε μεταγενέστερη τροποποίηση των Προσφορών Αναφοράς ΑΠΤοΒ και ΧΕΠ. ii. Όλοι οι συμμετέχοντες πάροχοι έθεσαν τεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναγνώριση του τερματικού του συνδρομητή, ο αριθμός των παρεχόμενων VLANs ανά συνδρομητή και ανά πάροχο, ο καθορισμός αποδε κτών τιμών συγχρονισμού της υπηρεσίας, παράμετροι εγκατάστασης των VDSL modems. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι τα σημεία αυτά δεν αποτελούν φραγμό για την αρχι κή διάθεση της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση κρίνει ικανοποιητική τη δέσμευση του ΟΤΕ να συνεργαστεί με τους παρόχους προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιαστούν κατά την παροχή των υπηρεσιών του νέου χονδρικού προϊόντος. iii. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες τόνισαν ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας (QoS) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσμα τική παροχή υπηρεσιών (π.χ. VoIP, IPTV) σε επίπεδο λιανικής. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η προτεινόμενη από τον ΟΤΕ τεχνική λύση σύμφωνα με την οποία παρέχει τρία (3) VLANs ανά συνδρομητή και τέσσερα (4) ανά πάροχο, χωρίς εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας, είναι καταρχήν ικανοποιητική λόγω της αρχικά περιορισμένης αναμενό μενης διείσδυσης της υπηρεσίας. Η ΕΕΤΤ καλεί τον ΟΤΕ, εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τους παρόχους, συγκε κριμένη πρόταση υλοποίησης διαφορετικών επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας για το χονδρικό προϊόν ΕΜΑ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iv. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θεω ρούν σημαντική τη δυνατότητα παροχής από τον ΟΤΕ εργαλείου μαζικής υποβολής αιτημάτων στο ΠΣ ΟΤΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του ΟΤΕ να παρέχει τη δυνατότητα αυτή στους παρόχους την 10η/12/2012 (σημείο κ) και δεδομένου ότι η αρχική ζήτηση λιανι κών υπηρεσιών VDSL μπορεί να καλυφθεί ικανοποιητι κά μέσω της παρεχόμενης επί του παρόντος από τον ΟΤΕ διεπαφής στο ΠΣ ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι το συ γκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί φραγμό για την έναρξη διάθεσης της υπηρεσίας ΕΜΑ. v. Κάποιοι πάροχοι σημείωσαν ότι θα πρέπει να υπο στηρίζονται μεταβάσεις από VPU τύπου Β σε VPU τύπου Γ και το αντίστροφο. Ο ΟΤΕ ήδη ενημέρωσε την ΕΕΤΤ με επιστολή του (σημείο κβ), ότι η διαδικασία μετάβασης από VPU τύπου Β σε VPU τύπου Γ και το αντίστροφο, θα είναι διαθέσιμη στους παρόχους στις 5/02/12 μέσω του WCRM LLU. Η ΕΕΤΤ θεωρεί εύλογο το σχόλιο και τροποποιεί αναλόγως το υπό διαβούλευση κείμενο. vi. Κάποιοι πάροχοι θεωρούν ότι, στο υπό διαβούλευ ση κείμενο, πρέπει να αντικατασταθούν οι αναφορές «ισχύουσα σύμβαση RUO» και «ισχύουσα σύμβαση RBO» με αναφορά σε «Προσφορά Αναφοράς RUO» και «Προ σφορά Αναφοράς RBO» αντίστοιχα. Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα υπογραφεί από τους παρόχους οι νέες Συμβάσεις RBO σύμφωνα με την αναθεωρημένη Προ σφορά Αναφοράς ΧΕΠ, η ΕΕΤΤ θεωρεί εύλογο το σχόλιο και τροποποιεί αναλόγως το υπό διαβούλευση κείμενο. vii. Κάποιοι πάροχοι σημειώνουν ότι, στο υπό διαβού λευση κείμενο, δεν προβλέπεται η ενημέρωση των πα ρόχων ως προς την επέκταση και θέση σε λειτουργία των νέων KV. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.3 σημείο 10 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 654/11/2012, ΦΕΚ 1846/Β / ), ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώνει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες προ της ενεργοποίησης των DSLAMs σε υπαίθριες καμπίνες, η ΕΕΤΤ θεωρεί εύλογο το σχόλιο και τροποποιεί το υπό διαβούλευση κείμενο. viii. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τόσο ο παρεχόμενος χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας του ΠΣ ΟΤΕ, όσο και ο χρόνος ελέγχου των πιλοτικών συνδέσεων της νέας υπηρεσίας είναι περιορισμένοι και εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την ορθή λειτουργία της νέας υπηρεσίας. Η ΕΕΤΤ κρίνει ότι το διάστημα μίας εβδομάδας για τις δοκιμές στο νέο περιβάλλον του ΠΣ ΟΤΕ, καθώς επίσης και των (τουλάχιστον) δύο εβδομά δων για τις πιλοτικές δοκιμές της νέας υπηρεσίας, είναι καταρχήν ικανοποιητικό, αποφασίζει: 1. Διαπιστώνει ότι η διαδικασία παροχής της υπη ρεσίας ΕΜΑ, έτσι όπως αυτή περιγράφεται στην υπ αριθμ. πρωτ. 4190/ επιστολή του ΟΤΕ, τροπο ποιηθείσα με την υπ αριθμ / επιστολή του ιδίου, σχετικά με: (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες πα ροχής των υπηρεσιών χονδρικής VPU και (iii) το σχέδιο σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής VPU, όπως διαμορφώνεται με την παρούσα, κατόπιν των σχολίων των παρόχων στη δημόσια διαβούλευση, είναι λειτουργική σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της ΑΠ ΕΕΤΤ 665/5/ και το άρθρο 1 (α) αυτής. Η τροποποιημένη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας ΕΜΑ περιγράφεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα. 2. Ορίζει ότι για την τιμολόγηση των υπηρεσιών χονδρικής VPU εφαρμόζεται η υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 669/10/ (ΦΕΚ 2870/Β / ), όπως εκάστοτε ισχύ ει. 3. Ορίζει ότι, κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην απόφαση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 665/5/ (ΦΕΚ 2731/ Β / ). 4. Καλεί τον ΟΤΕ, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, για την βέλτιστη παροχή του χονδρικού προϊόντος ΕΜΑ, να διαμορφώσει σε συνεργασία με τους παρόχους: i. πρόταση υλοποίησης επιπέδων ποιότητας υπηρε σίας (QoS), ii. διαδικασία παραγγελιοληψίας/παράδοσης του ενι αίου προϊόντος, iii. διαδικασία μετρήσεων στο στάδιο της παράδοσης και της βλαβοληψίας, iv. ενιαία διαδικασία βλαβοληψίας/βλαβοδιαχείρισης, v. καθορισμό ρητρών και διαδικασία υπολογισμού αυ τών ως ενιαία διαδικασία. 5. Καλεί τον ΟΤΕ να υλοποιήσει στο ΠΣ ΟΤΕ τη δυ νατότητα μαζικής υποβολής αιτημάτων στο ΠΣ ΟΤΕ, το αργότερο μέχρι την 10η/12/2012, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ 43005/ επιστολή του, το πε ριεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο σημείο 13 του αιτιολογικού της παρούσας. 6. Καλεί τον ΟΤΕ να συνεργάζεται με τους παρόχους προκειμένου να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβλήματα που ήδη εντοπίστηκαν από τους παρόχους καθώς και όσα τυχόν ανακύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών του νέου χονδρικού προϊόντος ΕΜΑ. 7. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το ακόλουθο Παράρτημα:

8 46806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : 1) «..» «..» 99, 15124, , / 2) «...»... ( )( ),......,, :. 614/13/ «( ) ( ), (3 )» ( 1908/ / ), ,. 614/12/ «, (3 )» ( 1983/ / ), , , , (iii).,., «()» V.. [KV] (V-... BRAS [KV] V-... DSLAM [KV] ),.,,.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46807,,.. /

10 46808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (NGA): (optical elements). VDSL (Very-High-bitrate Digital Subscriber Line ):. (BRAS Broadband Remote Access Server) DSL,, DSL. V-... BRAS [KV]: ( VDSL) VDSL modem, DSLAM,. V-... DSLAM [KV]: ( VDSL) VDSL modem, DSLAM,. ():, ( ) VDSL ( V-...[KV]). / WCRM-VDSL:... VDSL..... BRAS - DSL BRAS:

12 46810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ), / DSL /.... DSLAM - DSL... DSLAM:,, /, / DSL /..... BRAS : BRAS:, / DSL /..... DSLAM DSLAM:,, /, DSLAMs, / DSL /. «( / )»:. H DSL DSLAMs (). DSLAMs,. DSLAMs DSLAMs. DSLAMs DSLAMs. 1.2 / / /.... DSL

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V-...[K/V] VDSL DSLAM 5. V-... BRAS [KV] V-... DSLAM [KV] H VDSL (DSLAM OTE) V-... [K/V]., V-... BRAS [KV] ( ), VDSL : (escalit ) BRAS NGA, V-DSLAM ( ),. V-... DSLAM [KV] ( ) VDSL : (escalit ) (L2 / L3 Switch) / V-DSLAMs ( ).,. VDSL ( V-...[KV]). (roll-out) VDSL [KV], / WCRM-VDSL (4) DSLAMs / 3.3

14 46812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10, 654/11/2012, 1846/ / ( DSLAM),, / / V-DSLAMs., / /, A/K V-DSLAMs.. WCRM-VDSL,. 2.2, : 1: RUO ( RUO ) ( ). 2: RBO VDSL ( RBO ) VDSL 1. 3: / V-DSLAM., V-... BRAS [KV],.... ( ).... ( ) V-... DSLAM [KV] : VDSL-DSLAM. / WCRM-VDSL. 2.3 / / V-...[KV] ( ) ( ). 1 RUO RBO VDSL.... VPU VPU /11/ /3/2013.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & 3.1, V-...[KV]. 3.2 H, V-... BRAS [KV], ( ),.... ( ).... ( ), V-... DSLAM [KV] ( ), , V-...[KV]. 3.3, / WCRM-LLU V-.. [KV]. VPU ( ) V / WCRM-LLU : (W-LLU), V-...[KV]. W-LLU,, V-...[KV], , (,, ) / WCRM-LLU V-...[KV] WCRM-VDSL, V-...[KV] RBO.

16 46814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V-...[KV] / WCRM-VDSL V-...[KV] / WCRM-VDSL,,. 3.5 EMA V-...[KV], RUO RBO, 2 (VPU / 1 VPU / 2) ,, ( ), ( V-...): :. V-...[KV] ( ) V-.... : V-...[KV]. V-...[KV] V-...[KV]., V-...[KV]. 3.7.,,. 3.8 / 3.8.1, : ( ), / WCRM-LLU

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V-...[KV] ( ), / WCRM-VDSL , ( V-...[KV]), / WCRM ( ),, : «,, «ADSL».,,, ,,, V-...[KV], / WCRM- VDSL, «...». V- [KV] ( ),, :, / WCRM-LLU, 20, , ( ),, V-...[KV], / WCRM-VDSL, «...». V- [KV] ( ),, WCRM-VDSL EMA.

18 46816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : 669/10/ (2870/ /2012), - V-.. [KV],., V-.. [KV],. ( ), «-»,.., V-...[KV], RBO. ( ), «-», SLA , :, SLA V-...[KV], 6 «(Basic SLA)...»., SLA,. VPU SLA,

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) LLU V-.., 4 6 «(Basic SLA)...».

20 46818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1063 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άρθρου 23 του Κανονισμού Διαχείρι σης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18.09.2012 ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 10 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 665/5 Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυα στικών οικονομικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1889 1 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 697/20 Τροποποίηση των όρων παροχής από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ

ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1846 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 654/11 Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παρο χή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ βάσει της υποχρέωσής του από το άρθρο 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 673/02/20.11.2012 (ΦΕΚ 3090/Β/20.11.2012)» Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1453 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, 15/12/2016 ΑΡ.ΑΠ. 791/4 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 24 της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες (ΑΠΤΒ) RUO 2012, όπως αυτή ισχύει τροποποιηθείσα»

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), . Μαρούσι, 08-09-2016 AΠ: 776/9 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον επί της ηµόσιας ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον

τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 671 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2405 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 729/010 Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37875 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3782 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1983 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 614/12 Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρό σβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. απόφ. 698/022 Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αι τήματος αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 573/012 Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Πα ροχή υπηρεσιών Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1550 28 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 (ΦΕΚ 340/Β /20.3.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/72 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1908 30 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Αποφ. 614/13 Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» Μαρούσι, Οκτώβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά»

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» Το παρόν κείμενο και το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» δε δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 14 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 640/16 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 237 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 701/67 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Η ΕΕΤΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ προωθεί την ευρυζωνικότητα και τον ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά Η ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Μαρούσι, 05-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1483 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44293 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4385 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 791/03 Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι,12-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «Conn-x Internet & Ομιλία Mixed 300 (ή Conn-x 24mbps +250+50F2M)

Διαβάστε περισσότερα

MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ MH ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 29.06.2015 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Broadband Access gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μητρώου Επιμορφωτών, στο πλαίσιο υλο ποίησης του Υποέργου 8: «Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα