«Έλαο Δρζξόο ηνπ Λανύ» ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έλαο Δρζξόο ηνπ Λανύ» ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ"

Transcript

1 «Έλαο Δρζξόο ηνπ Λανύ» ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ κε ηνλ Θσκά Κηλδύλε θαη ηνλ Βύξσλα Κνιάζε 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ζηηο Αιεμάλδξεην Σπλεδξηαθό Κέληξν Λνπηξαθίνπ

2 «Ένας Ετθρός τοσ Λαού» Ένασ γιατρόσ, ζνασ ζντιμοσ άνκρωποσ αποφαςίηει να αποκαλφψει τθν απάτθ που τροφοδοτεί μια πόλθ. Έρχεται αντιμζτωποσ με τθν πολιτικι θγεςία και τθ διαφκορά. Υπεραςπίηεται τθν αλικεια και μάχεται τα οικονομικά ςυμφζροντα. Το κεατρικό αριςτοφργθμα του Ερρίκου Ίψεν ξετυλίγει τθν ιςτορία μιασ αποκάλυψθσ για τθν οικολογία, τθν πολιτικι και τθν κοινωνία. Η παξάζηαζε απηή είλαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ Οκίινπ UNESCO Ννκνύ Πεηξαηώο θαη Νήζσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ΟΠΑΝΓΑ) θαη έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο Ννξβεγηθήο Πξεζβείαο θαη ηνπ Ννξβεγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ. Το έργο «Ένας ετθρός τοσ Λαού» λόγω ηης διατρονικόηηηάς ηοσ αποηέλεζε πρώηη επιλογή για ηη θεηινή θεαηρική περίοδο ζε μεγάλα θέαηρα ηης Αμερικής και ηης Εσρώπης.

3 Σπληειεζηέο Σθελνζεζία: Θσκάο Κηλδύλεο Σθελνγξαθία-Δλδπκαηνινγία: Θενδόζεο Γαπιόο Μνπζηθή: Γεκήηξεο Παιαηνγηάλλεο Βνεζόο ζθελνζέηε: Αξγπξώ Γεκαθέα Παίδνπλ: Θσκάο ηόθκαλ: Θσκάο Κηλδύλεο Πέηεξ ηόθκαλ: Βύξσλ Κνιάζεο Άζιαθζελ, Μόξηελ Κηιι: Γεκήηξεο Παιαηνρσξίηεο Χόβζηαλη: Γηάλλεο Σζηώκνπ Μπίιιηλγθ: Κώζηαο Καπεηάληνο Πινίαξρνο Χόξζηεξ: Θνδσξήο Πξνθνπίνπ Καηεξίλα ηόθκαλ: Βιαζία Βεξβέξε Πέηξα ηόθκαλ: Νάλζπ Κιακπάηζα Σα δύν παηδηά: Οξέζηεο Κηλδύλεο, Νηθόιαο ππξόπνπινο

4 Από ην ζθελνζέηε γηα ην έξγν «Να ζώζνπκε ηα παηδηά, Πέηξα. Αλ ζέιεηο λα κνπ ζπκπαξαζηαζείο αο αξρίζνπκε από ηα παηδηά. Πξέπεη λα ηνπο κάζνπκε λα γίλνπλ ιεύηεξνη θαη ηίκηνη άλζξσπνη, πνπ θάπνηε ζα ζηείινπλ θαη αλέκνπ όινπο απηνύο ηνπο θνκκαηαξρίζθνπο όινπο απηνύο ηνπο ιηκαζκέλνπο ιύθνπο πνπ καο ζηεξνύλε ηε δσή θαη ηελ αιήζεηα, πνπ ηα ρνπλ δηαιύζεη όια πνπ έρνπλ δηαβξώζεη ηηο ζπλεηδήζεηο». Σα ιόγηα απηά ηνπ Ίςελ ζεκαηνδνηνύλ θαη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίνλ αλεβάζακε απηό ην έξγν θαη ζέινπκε όρη κόλν ελήιηθεο αιιά θαη λένπο, έθεβνπο γηα θνηλό. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη απνηεινύλ ην κέιινλ ζε κηα θνηλσλία, θαη αλ ζέινπκε λα ζηεξηώζνπκε ην κέιινλ ηεο ζ έλαλ δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ επηπρία, ηόηε πξέπεη λα θξνληίζνπκε ηα παηδηά έηζη ώζηε λα γίλνπλ ειεύζεξνη, ηίκηνη θαη αθέξαηνη άλζξσπνη. Ο γηαηξόο, Θσκάο ηόθκαλ, κε ηε ζηάζε ηνπ, κε ηελ αγσληζηηθόηεηά ηνπ, αθόκα θη όηαλ ηνλ απνθαινύλ νη ηζύλνληεο θαη όζνπο παξαζύξνπλ, ερζξό ηνπ ιανύ, ζπλερίδεη αθόκα θαη κόλνο ηνπ ην δξόκν πξνο ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αιήζεηα. Γε ζπκθσλεί κε ηε βιαθεία, δε ζπκθσλεί κε ηε κηθξνπνιηηηθή θαη ηα ζπκθέξνληα, έρνληαο βνεζό ηελ αιήζεηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αλδξώλεηαη θαη πξνρσξά πξν ηεο ηειηθή δηθαίσζε. Καιώ όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ λνηάδνληαη γηα ην κέιινλ ησλ παηδηώλ θαη ηνπ ηόπνπ, λα δνπλ απηήλ ηελ παξάζηαζε γηαηί ην κήλπκα ηνπ έξγνπ δηθαηώλεη ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ΑΝΘΡΩΠΟ (άλσ ζξώζθσ) θαη ζεκαηνδνηεί ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ ηηκηόηεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επηπρία. Θσκάο Κηλδύλεο

5 Θωμάς Κινδύνης Ηθοποιός Σκηνοθέτης-Μουσικοπαιδαγωγός Κύριες Σπουδές: πούδασε θέατρο πλάι στο Δημήτρη Ροντήρη και τον Πέλο Κατσέλη. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Δραματική χολή του Π. Κατσέλη το Τπήρξε βοηθός του Δ. Ροντήρη στην «Ηλέκτρα» του οφοκλή και στους «Πέρσες» του Αισχύλου. Επίσης φοίτησε πλάι στο Δ. Ροντήρη για 11 χρόνια που ήταν και τα τελευταία της ζωής του. Άρχισε τις μουσικές του σπουδές στο Εθνικό Ωδείο, στη Βυζαντινή μουσική πλάι στον Απόστολο Βαληνδρά όπου και πήρε Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη χολή του ίμωνα Καρά. Είναι κάτοχος, επίσης, πτυχίων Ευρωπαϊκής μουσικής, (Μουσικοδιδάσκαλος, Πτυχίο Ειδικό Αρμονίας) καθώς και Μουσικοκινητικής Αγωγής υστήματος C. ORFF (SCHULWERK ZENTRUM SALZBURG). Άλλες σπουδές: Υωνητική και Σραγούδι με την Ηρώ Πάλλη, ειδικεύτηκε πλάι στο Δ. Ροντήρη στο μάθημα της Αγωγής του Λόγου και της Υωνής, το οποίο δίδαξε (καθώς και Τποκριτική και Μουσική) για 10 χρόνια στη Δραματική χολή του Π. Κατσέλη. πούδασε Κίνηση, Φορό και Έκφραση πλάι στην FRANCE SCHOTT BILLMANN και είναι πτυχιούχος της μεθόδου χοροθεραπείας με βάση την Πρωτόγονη Έκφραση του ιδρύματος ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L' EXPRESSION PRIMITIVE. Έχει μελετήσει πλάι στο Δ. Ροντήρη Αρχαία Ελληνική Σραγωδία, Δημοτικό τραγούδι και Ελληνικούς χορούς.. Έχει παρακολουθήσει σεμιναριακούς κύκλους σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, διαφήμισης και πωλήσεων στα διεθνή σεμινάρια που διοργάνωσε η ΑΜΣ με διακεκριμένους και έγκριτους εισηγητές όπως ο Patrick Valtin, η Κατερίνα Καραδήμα, κ.α.

6 Επαγγελματική εμπειρία: Θέατρο: Σρία χρόνια το Άρμα Θέσπιδος όπου περιόδευσε σχεδόν σ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. υνεργάστηκε για αρκετά χρόνια με το Αμφιθέατρο του πύρου Ευαγγελάτου, με το θέατρο Κνωσός του Φ. Σσάγκα, με το θέατρο Άλφα του Ληναίου και Υωτίου, με το θέατρο της Άννας Βαγενά, με το θέατρο του Ν. Περέλη, με το Δημοτικό θέατρο Κρήτης και Πάτρας, κ.α. Ως ηθοποιός έχει παίξει από το 1975 μια σειρά ρόλων κυρίως κλασσικού ρεπερτορίου, όπως Αίαντα, Νεοπτόλεμο, Αίγισθο ( στην Ηλέκτρα του οφοκλή και τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου), Ωκεανό (στο Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου), Πενθέα (στις Βάγχες του Ευριπίδη), σε διάφορα μεγάλα θέατρα όπως Επίδαυρος, Ηρώδειο, Υιλίππους κ.α. Τηλεοπτικές σειρές: «Σο σπίτι για Πέντε», «Οι Υρουροί της Αχαΐας», «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», «Σο Μονοπάτι της αγάπης», «Μοιραίο πάθος», «Λάμψη», «Επιθυμίες», «Υιλοδοξίες», κ.α. Κινηματογράφος: «Η Αριάδνη μένει στη Λέρο», «Μ αγαπάς» του Πανουσόπουλου, «Ελεύθερη κατάδυση» Σκηνοθεσίες: Ως σκηνοθέτης έχει σκηνοθετήσει την Ηλέκτρα του οφοκλή, την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, Δημοτικά Σραγούδια (της Λυγερής και του Φάρου, του Μαυριανού και της Αδελφής του, τη Λαμπηδόνα, τα Σραγούδια του Υεγγαριού, κ.α.) σε μουσικοθεατρική δομή, μουσικοκινητικές παραστάσεις, (Μουσικές του Κόσμου) Όπερα, ( LA MARTIRE) του αμάρα στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, διάφορες παραστάσεις παιδικού θεάτρου, (Παρέα με τ' άστρα στης Μουσικής τα Κάστρα) του Β. Αναγνώστου Μπρέχτ,(τρόμος κι αθλιότητα του Γ' Ράιχ) Άλμπυ, (Ζωολογικός κήπος) Σ. Ουίλιαμς (η Αδέσμευτη), Λόρκα (Γέρμα), Λούλας Αναγνωστάκη (η Πόλη) κ.α. Επίσης έχει σκηνοθετήσει στην Πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, τη «Λαμπηδόνα». Διδασκαλία: Έχει διδάξει σε Δραματικές χολές, (Π. Κατσέλη, Πειραϊκό Ωδείο) σε Ωδεία (Ωδείο Αττικής, Γλυφάδας) καθώς και σε Εργαστήρια Ελευθέρων πουδών, (χολές Αυγερινοπούλου). Επίσης έχει διδάξει νηπιαγωγούς και δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα στη Μαράσλειο Σχολή με θέμα το μουσικοκινητικό σύστημα του C. ORFF ενώ έχει δημιουργήσει δύο φορές Ορχήστρα με βάση το σύστημα αυτό.

7 Καλλιτεχνικόσ Οργανιςμόσ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ του Θωμά Κινδφνθ Ο καλλιτεχνικόσ Οργανιςμόσ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ιδρφκθκε το 1993 από τον θκοποιό, μουςικοπαιδαγωγό και ςκθνοκζτθ Θωμά Κινδύνη. Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ομάδασ είναι θ διάπλαςθ και αναμόρφωςθ τθσ αιςκθτικισ δίνοντασ ωσ καλλιτζχνεσ ςτουσ ανκρώπουσ, γνώςθ χαρά και ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο, απαλλαγμζνο από το φόβο του αφανιςμοφ κι εμπλουτιςμζνο από μια ανώτερθ ποιότθτα ηωισ, που να κατευκφνει τουσ νζουσ ςτθ δθμιουργία, μζςα από τθ ςτοργι και τθν επικοινωνία. Έχοντασ ωσ άξονα τθν τζχνθ του Θεάτρου, τθσ Μουςικισ και τθσ Κίνθςθσ, οι «Μορφζσ Έκφραςθσ» αναηθτοφν και προτείνουν μια πιο αιςκθτικι και όμορφθ προςζγγιςθ τθσ ηωισ. Από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ τουσ ζχουν μια ςυνεχι παρουςία ςτον χϊρο τθσ Σζχνθσ και του Πολιτιςμοφ με κεατρικζσ και μουςικζσ παραςτάςεισ, δρϊμενα αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Σο 2003 δθμιοφργθςαν το «Παιδί & Τέχνη» ςε μια προςπάκεια να προςφζρουν ςτα παιδιά άπλετο χϊρο για ηωντανι επικοινωνία, παιχνίδι, δθμιουργία και ανάπτυξθ μζςα από παραςτάςεισ, βιωματικζσ δράςεισ και μακιματα. Όλθ θ φιλοςοφία των δράςεων βαςίηεται ςτο μουςικοπαιδαγωγικό ςφςτθμα του Carl Orff και τισ αρχζσ μεγάλων δαςκάλων τθσ Σζχνθσ όπωσ ο Δημήτρης Ροντήρης, o Rudolf Laban κ.α. Προςεγγίηουν κατά τα πρότυπα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Σραγωδίασ τισ Σζχνεσ τθσ Κίνθςθσ, του Λόγου και του Ρυκμοφ, ωσ αλλθλζνδετεσ εκφράςεισ κάκε ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ προκειμζνου να μπορζςουμε να ανακαλφψουμε, να εκφράςουμε και να επικοινωνιςουμε, ςε μια πιο ευρεία κλίμακα, με τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ. Από το 1993 ζωσ ςιμερα οι ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ζχουν παρουςιάςει τισ εξισ παραςτάςεισ: Η πιο παλιά Ιςτορία Ιφιγζνεια εν Αυλίδι του Ευριπίδθ Λαμπθδόνα Ηλζκτρα του οφοκλι Σραγοφδια του Φεγγαριοφ Χριςτουγεννιάςματα και Καλαντίςματα Ιςτορίεσ Μακρινζσ κι Αλλιϊτικεσ Παρζα με τϋάςτρα ςτθσ μουςικισ τα κάςτρα Μουςικζσ του Κόςμου Ο Πουλτςινζλα και το Γελαςτό δάςοσ Θεατρικό αναλόγιο «Ηλζκτρα» του οφοκλι, Σο Παιδί και το Κουδουνάκι Ο Χαχά και θ Χιχί Σοφτεσ οι μζρεσ το χουνε Ηλζκτρα του οφοκλι Ένασ Εχκρόσ του Λαοφ του Ε. Κψεν

8 Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε σύντομα! Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα , Με εκτίμηση, ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΜΟΡΦΕ ΕΚΦΡΑΗ Αλκμήνης 13, Κ. Πετράλωνα , facebook/event/hlektra Στοιχεία επικοινωνίας

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Καλλιτεχνικός Οργανισμός. 1. Ποιοι είμαστε 2. Καλλιτεχνικές δράσεις 3. τοιχεία επικοινωνίας. www.morfesekfrasis.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. Καλλιτεχνικός Οργανισμός. 1. Ποιοι είμαστε 2. Καλλιτεχνικές δράσεις 3. τοιχεία επικοινωνίας. www.morfesekfrasis. Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Αλκμήνης 13, Κ. Πετράλωνα 2103464903, 2103464002 Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 1. Ποιοι είμαστε 2. Καλλιτεχνικές δράσεις 3. τοιχεία επικοινωνίας Ο Καλλιτεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Les Inscriptions de. Thespies

Les Inscriptions de. Thespies Paul Roesch Les Inscriptions de Thespies (IThesp) * Fascicule VII IThesp 341-419 (Inscriptions honorifiques : première partie) Ėdition électronique mise en forme par Gilbert Argoud, Albert Schachter et

Διαβάστε περισσότερα

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath

Cours de grec ancien. 3 ème et 4 ème années. Collège Saint-Julien Ath Cours de grec ancien 3 ème et 4 ème années Collège Saint-Julien Ath «Chaque langue dit le monde à sa façon. Chacune édifie des mondes et des anti-mondes à sa manière. Le polyglotte est un homme plus libre.»

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Grammaire de grec ancien

Grammaire de grec ancien Grammaire de grec ancien Collège Saint-Julien Ath TABLE DES MATIÈRES Table des matières...3 L alphabet grec...5 Pour s entraîner à la lecture du grec...6 Les premiers vers de l Iliade...6 Si vous êtes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα