ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. Αδαµόπουλος Α. 1, Χατζηπαντελής Ε. 1, Αγγέλου Γ. 1, Σταθοπούλου Α. 1 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Εγνατία 127, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, ιεύθυνση Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. KEYWORDS: ίκτυο Ύδρευσης, Τηλεµετρία, Τηλεέλεγχος, SCADA, Αυτοµατισµοί, Τεχνο- Οικονοµική Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των κύριων στρατηγικών στόχων της ΕΥΑΘ περιλαµβάνονται η εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές αλλά και η µείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, µεταξύ άλλων, έχει είδη αναπτυχθεί και λειτουργεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, ERP. Παράλληλα αποφασίστηκε η ανάπτυξη συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεχειρισµού των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση ενός έργου σχεδιασµού εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου για την ΕΥΑΘ ΑΕ. TECHNOECONOMIC ANALYSIS OF TELEMETRY SYSTEM IN EYATH S.A. Adamopoulos A. 1, Hatzipantelis E. 1, Aggelou G. 1, Stathopoulou A. 1 1 THESSALONIKI WATER SUPPLY & SEWERAGE S.A., 127 Egnatia Str., Thessaloniki, Greece KEYWORDS: Water network, Telemetry, SCADA, Automation, Techno-Economic Analysis ABSTRACT Among the main strategic targets of EYATH are the rationalization of water resources effective management, optimization of customers services and decrease of its operational expenses. In order to achieve these targets, the company, among others, has already established a fully operational Information System. In parallel, it has been decided the implementation of a new Telemetry system for the control of operation of water management equipment. In this work, a Cost-Benefit analysis is performed for the technoeconomic evaluation of a project concerning the planning, installation and operation of new telemetry system for EYATH. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ, προήλθε από τη συγχώνευση, το 1998, του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και του Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ). Είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και τη συγκέντρωση και µεταφορά των αστικών λυµάτων στους Σταθµούς Επεξεργασίας Λυµάτων. Στην γεωγραφική αυτή περιοχή, που περιλαµβάνει περισσότερους από κατοίκους, είναι εγκατεστηµένα περί τα υδρόµετρα ενώ η µέση ηµερήσια παροχή νερού είναι m 3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ύδρευσης για το 2003 ήταν περί τα Μεταξύ των κύριων στρατηγικών στόχων της ΕΥΑΘ περιλαµβάνονται η εξοικονόµηση υδάτινων πόρων, η ορθολογική διαχείριση αυτών, η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτέςπελάτες της αλλά και η αύξηση της απόδοσης της κεφαλαιακής και εργασιακής βάσης της Εταιρίας µέσω της µείωσης των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης και ανακατανοµής του προσωπικού σε ποιο παραγωγικές δραστηριότητες. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι ΕΥΑΘ έχει είδη αναπτύξει και λειτουργεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, Enterprise Resource Planning (E.R.P.), το οποίο υποστηρίζει αλλά και συµβάλει στην βελτιστοποίηση των διαφόρων εταιρικών λειτουργιών. Παράλληλα αποφάσισε την ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίαςτηλεχειρισµού των εγκαταστάσεων λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης µε δυνατότητα ενοποίησης των διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων και γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) σε µια κοινή «οµπρέλα» ως ένα βιοµηχανικό πληροφοριακό σύστηµα, µε την παράλληλη ενοποίησή (διασύνδεσή τους) µε το E.R.P σύστηµα που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση ενός έργου σχεδιασµού εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού για την ΕΥΑΘ ΑΕ. Τηλεµετρία-Τηλεέλεγχος είναι η χρήση τηλεπικοινωνιών για την αυτόµατη ένδειξη ή καταγραφή µετρήσεων από απόσταση. Τηλεχειρισµός είναι η χρήση τηλεπικοινωνιών για την µεταφορά σηµάτων για την έναρξη, αλλαγή ή τερµατισµό λειτουργιών εξοπλισµού από απόσταση. Συνήθως, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που περιλαµβάνει τις παραπάνω λειτουργίες, ονοµάζεται σύστηµα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) [1], [4]. Το έργο, προϋπολογισµού , δηµοπρατήθηκε εντός του 2003 µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι του ποσού των Αρχικά παρουσιάζεται το υπάρχον σύστηµα τηλεµετρίας-τηλεελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης της εταιρείας και κατόπιν, αναλύεται το νέο προτεινόµενο σύστηµα. Για τον υπολογισµό της απόδοσης της επένδυσης του έργου λαµβάνονται υπόψη τα διάφορα στοιχεία κόστους, σχεδιασµού, κατασκευής αλλά και λειτουργίας-συντήρησης του νέου συστήµατος. Κατόπιν, αναλύονται τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτηση του νέου συστήµατος τηλεµετρίας. Οφέλη που αφορούν σε καθαρά οικονοµικά χαρακτηριστικά, όπως µείωση λειτουργικών εξόδων αλλά και σε αυτά της βελτίωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας της εταιρείας προς του πελάτες τα οποία δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια αλλά αναλύονται ποιοτικά. Αποδεικνύεται τελικά ότι η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος είναι ιδιαίτερα επωφελής για την εταιρεία µε καθαρά οικονοµικά κριτήρια αλλά και µε κριτήρια βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών αυξάνοντος έτσι το επίπεδο της κοινωνικής ωφέλειας. 2

3 Παρουσίαση του υφιστάµενου συστήµατος Tηλεµετρίας-Τηλεελέγχου-Αυτοµατισµών Η εταιρία αυτή τη στιγµή δε διαθέτει ένα ενοποιηµένο σύστηµα τηλεµετρίας-τηλεελέγχου. Συγκεκριµένα, υπάρχουν 3 θεµελιώδεις διαµορφώσεις των συστηµάτων ελέγχου στο υπάρχον δίκτυο της ΕΥΑΘ, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: Ανεξάρτητοι σταθµοί: Αυτοί οι σταθµοί δεν έχουν καµία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που να επιτρέπει παρακολούθηση και έλεγχο, π.χ. περιοχές γεωτρήσεων. Τις περιοχές αυτές πρέπει να επισκέπτονται υπάλληλοι της εταιρείας σε κανονική βάση προκειµένου να ελέγχεται αν ο σταθµός λειτουργεί ακόµη σωστά και να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. διακοπή, εκκίνηση) ανάλογα µε τις ανάγκες του δικτύου. ιακριτά αντλιοστάσια και δεξαµενές µέσα σε µια Περιφερειακή Οµάδα: Αυτοί οι σταθµοί ανήκουν σε µία Περιφερειακή Υδατική Οµάδα και διαβιβάζουν πληροφορίες οι οποίες απεικονίζονται σε δείκτες/όργανα καταγραφής. Ένας χειριστής εγκατεστηµένος σε ένα κεντρικό σταθµό είναι αρµόδιος για µια οµάδα. Μία «Περιφερειακή Υδατική Οµάδα» ορίζεται έτσι ώστε µε τη λειτουργία της να εξυπηρετεί µια συγκεκριµένη περιοχή του ικτύου Ύδρευσης, από την άποψη της άντλησης και της αποθήκευσης. Ο χειριστής χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στον κεντρικό σταθµό για να ελέγχει το δίκτυο ύδρευσης µέσα στην υδατική οµάδα, π.χ. εάν ο χειριστής παρατηρήσει ότι οι στάθµες του νερού πέφτουν ή ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, τότε πραγµατοποιεί µια χειρονακτική ρύθµιση, για παράδειγµα, ξεκίνηµα ή σταµάτηµα µιας αντλίας. Ο χειριστής παρατηρεί επίσης την απόδοση των συστηµάτων νερού, προσέχοντας τις τάσεις στα διαγράµµατα των οργάνων καταγραφής/ δεικτών, προκειµένου να αποφασίσει αν τα συστήµατα λειτουργούν κανονικά ή άρχισαν να δυσλειτουργούν. Ο χειριστής επίσης θα αποκριθεί σε συναγερµούς που προέρχονται από οποιοδήποτε σταθµό. Περιοχές SCADA µέσα σε µια Περιφερειακή Υδατική Οµάδα: Εδώ, οι πληροφορίες από σταθµούς µίας Περιφερειακής Υδατικής Οµάδας εµφανίζονται σε µια οθόνη SCADA (π.χ. η κατάσταση των εγκαταστάσεων, το επίπεδο και τα στοιχεία της παροχής) µε τη µορφή γραφηµάτων, µιµικών χρωµάτων και τάσεων. Ο χειριστής παρατηρεί τις οθόνες SCADA για να αποφασίσει ποια µέτρα πρέπει να πάρει. Μόλις αποφασίσει για κάποια ενέργεια (εκκίνηση/ σταµάτηµα αντλιών, ρύθµιση βαλβίδων ή ταχύτητας κ.λ.π.) την εκτελεί µέσω του πληκτρολογίου του SCADA. Όσον αφορά το βαθµό αυτοµατοποίησης, οι εγκαταστάσεις µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες: Εγκαταστάσεις µε συστήµατα SCADA και PLC Εγκαταστάσεις µε PLC Εγκαταστάσεις χωρίς κάποια αυτοµατοποίηση. Συγκεκριµένα για τα αντλιοστάσια, δεξαµενές και γεωτρήσεις του δικτύου ισχύουν τα παρακάτω: Αντλιοστάσια- εξαµενές (περί τα 40): Υπάρχει ένας βαθµός αυτοµατοποίησης µέσα σε µεµονωµένα αντλιοστάσια, όπως περιγράφθηκε παραπάνω. Αν µια αντλία καλείται να λειτουργήσει, τότε οι σχετικές δικλείδες στον καταθλιπτικό αγωγό θα ανοίξουν / κλείσουν υπό τον έλεγχο των διακριτών ηλεκτρικών συστηµάτων PLC. Η αντλία θα τερµατισθεί αν υπάρχει κάποιος σχετικός συναγερµός, δηλαδή χαµηλή στάθµη αναρρόφησης κ.λ.π. Εντούτοις, η εντολή ελέγχου για να ξεκινήσει ή να σταµατήσει µια αντλία αναλαµβάνεται χειρονακτικά, δηλαδή ο χειριστής θα πατήσει το κουµπί start ή stop στον πίνακα ελέγχου ή στο πληκτρολόγιο SCADA (όπου εφαρµόζεται). Τα συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της ΕΥΑΘ για τα Συστήµατα Ύδρευσης στηρίζονται στην 3

4 παρατηρητικότητα και την επιµέλεια των χειριστών και στη χειρονακτική επέµβαση από τους χειριστές περιοχών. Οι περιοχές είναι επανδρωµένες 24 ώρες /µέρα 365 µέρες/ έτος. Γεωτρήσεις: Οι γεωτρήσεις µέχρι τώρα ξεκινούν ή σταµατούν από τους χειριστές περιοχών που επισκέπτονται τις περιοχές. Όταν οι γεωτρήσεις ξεκινούν, το ηλεκτρικό σύστηµα ελέγχου ανοίγει µια βαλβίδα καθαρισµού και σπαταλά την παροχή για ένα συγκεκριµένο διάστηµα ( λεπτών). Μετά η βαλβίδα καθαρισµού κλείνει αυτόµατα και ανοίγει η βαλβίδα κατάθλιψης, η οποία συνδέει τη γεώτρηση µε το δίκτυο. Σαράντα µια από τις 110 περίπου γεωτρήσεις είναι αυτοµατοποιηµένες όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι υπόλοιπες είναι πλήρως χειροκίνητες και πρέπει να είναι επανδρωµένες κατά τη διαδικασία εκκίνησης. Τέλος, εδώ υπάρχει τηλεέλεγχος 10 γεωτρήσεων από απόµακρο σταθµό ελέγχου. Η σηµερινή κατάσταση του δικτύου αποτυπώνεται συγκεντρωτικά στο παρακάτω διάγραµµα στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ανάλυση Αυτοµατοποίησης Εγκαταστάσεων ΕΥΑΘ Κατάσταση Αυτοµατοποίησης Εγκαταστάσεων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. SCADA 4% PLC 17% Κανένας αυτοµ/σµός 79% *Εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν και δεξαµενή και αντλιοστάσιο θεωρούνται ως µία. Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που χρησιµοποιούνται για να διαβιβάσουν τις πληροφορίες εγκαταστάσεων και ελέγχουν τη λειτουργία αυτών είναι, µισθωµένες γραµµές του OTE, ιδιόκτητα υπόγεια καλώδια της ΕΥΑΘ, ραδιοεπικοινωνίες χαµηλής ισχύος, εγκεκριµένα ράδιο συστήµατα αλλά και κινητή τηλεφωνία Συµπεράσµατα και υπάρχοντα προβλήµατα Τα προβλήµατα που απορρέουν από την σηµερινή κατάσταση λειτουργίας σε σχέση µε τη διαχείριση πληροφοριών µεταξύ των εγκαταστάσεων είναι: εξάρτηση από τους χειριστές για τη συλλογή δεδοµένων (24 ώρες/ µέρα, 365 µέρες/ έτος Οι χειριστές κάθε περιοχής καταγράφουν τις πληροφορίες/ παραµέτρους σε ένα λειτουργικό ηµερολόγιο δεδοµένων χειρονακτικά και σε κανονική βάση. Οι βασικές παράµετροι αποστέλλονται µέσω τηλεφώνου στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, όπου συντάσσεται χειρόγραφη συνοπτική έκθεση τις εργάσιµες µέρες από ευτέρα έως Παρασκευή. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται για επιθεώρηση στους ιευθυντές της ΕΥΑΘ. έλλειψη τυποποίησης στη µορφή των πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις σε µεµονωµένο επίπεδο περιοχών ανεπαρκής µετάδοση πληροφοριών για την υποστήριξη µιας γενικευµένης χρήσης της τηλεµετρίας για µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των περιοχών 4

5 τα συστήµατα διαχείρισης συναγερµών δεν επιτρέπουν την ανάλυση µιας σειράς γεγονότων που οδηγούν σε ένα περιστατικό ή µια αποτυχία (εξαίρεση αποτελούν οι τοποθεσίες SCADA) ανεπαρκείς πληροφορίες συνολικής λειτουργικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλης/ συνολικού δικτύου δεν υπάρχουν αυτόµατα παραγόµενες συνοπτικές εκθέσεις και εκθέσεις απόκλισης 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το νέο έργο περιλαµβάνει τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διαµόρφωση, τις δοκιµές εργασιών, τη προµήθεια, τη διανοµή, την εγκατάσταση, τις δοκιµές εγκαταστάσεων, τις εργασίες εγκαταστάσεων και άλλα αντικείµενα και υπηρεσίες απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός λειτουργικού και ενιαίου Συστήµατος Τηλεµετρίας και Τηλεελέγχου του ικτύου Ύδρευσης. Μεταξύ άλλων, το νέο σύστηµα περιλαµβάνει [2]: Όργανα µέτρησης παροχής, υδραυλικό εξοπλισµό όπως δικλείδες ελέγχου και µειωτές πίεσης τα οποία θα ενισχύσουν την υπάρχουσα υποδοµή εξοπλισµού που υπάρχει στην εταιρεία και που οποίος θα αποτελέσει το µέρος υποδοχής δεδοµένων του συστήµατος από και προς τον τοπικό αυτοµατισµό αρχικά και έπειτα τον σταθµό ελέγχου. 1 Τοπικά συστήµατα αυτοµατισµού και τηλεµετρίας (τοπικοί σταθµοί ελέγχου και µετρήσεων) των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, εγκατεστηµένων στις πηγές (περί τις 110), αντλιοστάσια και δεξαµενές του εξωτερικού υδραγωγείου (περί τα 40) καθώς επίσης σε µικρότερη κλίµακα και στο εσωτερικό δίκτυο, αποτελούµενων βασικά από προγραµµατιζόµενους ελεγκτές (PLC), συστήµατα ενσύρµατης αλλά και ασύρµατης επικοινωνίας και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Η πολυπλοκότητα αυτών των ελεγκτών εξαρτάται από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης που καλείται να εποπτεύει. Κεντρικό και περιφερειακούς σταθµούς ελέγχου ο αριθµός των οποίο εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του δικτύου που θα επιλεγεί. Οι σταθµοί αυτοί αποτελούνται από συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού SCADA µε σκοπό της εποπτεία, τον κεντρικό έλεγχο, την αποθήκευση, της επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Ανάλυση Αρχιτεκτονικής και λειτουργικών χαρακτηριστικών Το Σύστηµα Τηλεµετρίας θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική ενός Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένου ή όχι µε «δορυφορικούς» ή Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ). Μεταξύ άλλων, εξετάζονται από τεχνοοικονοµικής πλευράς οι τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις αρχιτεκτονικής του νέου συστήµατος που παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα : ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παρουσίαση Σεναρίων Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης του νέου συστήµατος Σενάριο 1 ο Ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένος απευθείας µε όλους τους Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ) 2 ο Ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένος απευθείας µε 3 Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ) 1 Σε αυτή την µελέτη θεωρούµε ότι η υπάρχουσα υποδοµή του εξοπλισµού που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην ΕΥΑΘ µαζί µε αυτήν που περιλαµβάνεται στο νέο έργο είναι αρκετή για ολοκλήρωση του νέου συστήµατος τηλεµετρίαςτηλεελέγχου. 5

6 3 ο Ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) διασυνδεδεµένος απευθείας µε τους 6 Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ) Τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του νέου συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων εντός του συστήµατος τηλεµετρίας αλλά και διασυνδέσεων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας είναι: Αυτόµατη συλλογή και αποθήκευση των δεδοµένων που αφορούν τα αναλογικά, τα ψηφιακά σήµατα και τους συναγερµούς. Ενεργός έλεγχος των δικλείδων, των αντλιών, των αεροσυµπιεστών αντιπληγµατικών δοχείων, των χλωριωτήρων, των µειωτών πίεσης και άλλου εξοπλισµού από κάθε ΤΣΕ µέσω εντολών που θα εκδίδονται αρχικά από τον χειριστή του ΠΣΕ και αργότερα από το πλήρες πρόγραµµα ελέγχου που θα είναι αποθηκευµένο σε κάθε ΤΣΕ, ΠΣΕ. Συλλογή των δεδοµένων από το σύστηµα τηλεµετρίας και αποθήκευσή τους σε Ιστορική βάση δεδοµένων τα οποία θα είναι διαθέσιµα σε διάφορες µορφές. υνατότητα καθορισµού προτεραιότητας σηµάτων όπως κρίσιµων συναγερµών κατά την µετάδοση έναντι των συνηθισµένων σαρώσεων για την ενηµέρωση των δεδοµένων. υνατότητα ελέγχου και διαµόρφωσης των Απόµακρων Τερµατικών Μονάδων αυτοµατισµών αλλά ρύθµισης άλλων οργάνων και συσκευών µε δυνατότητα απόµακρης µεταφοράς παραµέτρων ή κωδικών και την εξέτασή τους. Ικανότητα- υνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας του συστήµατος σε ανώτερη προτεραιότητα από τη λειτουργία σε κατάσταση αυτοµατισµού. Το σύστηµα επικοινωνιών θα παρέχει, την απαιτούµενη ασφάλεια και τη δυνατότητα καταγραφής βασικών λειτουργικών παραµέτρων του δικτύου (π.χ. αριθµός επαναποστολών, χρήση σύνδεσης ΤΣΕ µε ΠΣΕ, κτλ.). Τέλος θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης µε τα υπόλοιπα προϋπάρχοντα ή µελλοντικά πληροφοριακά συστήµατα της εταιρείας, όπως άµεση διασύνδεση, µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα, µε το Γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (ΓΣΠ) αλλά και διάφορα άλλα συστήµατα διαχείρισης και µετάδοσης πληροφοριών που χρησιµοποιεί η εταιρεία. Κόστος του νέου συστήµατος Το κόστος του νέου συστήµατος αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση του όπως επίσης και στο κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους [2]. Τα εν λόγω κόστη παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 3 ανάλυσης των οικονοµικών µεγεθών. Οφέλη για την ΕΥΑΘ σε Λειτουργικό και Στρατηγικό Επίπεδο Τα οφέλη που θα προκύψουν από την λειτουργία του συστήµατος χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες οικονοµικά και βελτίωσης παρεχόµενων υπηρεσιών [1], [2]. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σηµαντικότερα από το οφέλη. Από τα οικονοµικά οφέλη αυτά που συµπεριλήφθησαν στην ανάλυση εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες. Περιγραφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Οφέλη του συστήµατος τηλεµετρίας Μείωση αναγκών προσωπικού για την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης. Παρατηρήσεις Μείωση κόστους προσωπικού και δυνατότητα διάθεσης αυτού σε άλλες δραστηριότητες ιακοπή των επισκέψεων απλά για απόκτηση δεδοµένων ή για επιβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν κανονικά και µείωση της συχνότητας και της διάρκειας των επισκέψεων για τον Μείωση του κόστους µεταφοράς Μείωση κόστους προσωπικού και συντήρησης 6

7 έλεγχο της σωστής λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Συναγερµοί που παράγονται σε αποµακρυσµένες περιοχές θα παρουσιάζονται αυτοµάτως και οµοιόµορφα σε ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης υνατότητα να παρέχει ενσωµάτωση µε το σύστηµα µέτρησης παροχών περιοχών/διαρροών µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µια συγκεντρωτική δυνατότητα διαχείρισης του συνολικού δικτύου «από την πηγή µέχρι τη βρύση του καταναλωτή» ΟΦΕΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων Ελαχιστοποίηση βλαβών-χρόνου αποκατάστασης και άρα µείωση λειτουργικών εξόδων και κυρίως ενέργειας και εξοικονόµηση νερού Εξοικονόµηση νερού-πόρων, Έλεγχος διαρροών, Μείωση Λειτουργικών Εξόδων (ποσοστό του νερού που χάνεται σε σχέση µε το συνολικό και το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που αυτό συνεπάγεται) Ελαχιστοποίηση κλοπών-καταστροφών, αποδοτικότερη αντιµετώπιση πιθανών τροµοκρατικών ενεργειών ΟΦΕΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συγκέντρωση επαρκούς ποσότητας πληροφοριών, από όλες τις λειτουργικές περιοχές, γεωτρήσεις, διυλιστήριο, αντλιοστάσια, δεξαµενές, κύριους αγωγούς που επιτρέπει την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση του δικτύου ύδρευσης όπως: περίληψη των παροχών µακροπρόθεσµες τάσεις των παροχών περίληψη των συναγερµών απόκλιση από το κανονικό λίστα των επαναλαµβανόµενων συναγερµών παραµέτρους διαρροών «από την πηγή µέχρι τη βρύση» Έτσι θα επιτευχθεί η εποπτεία του συστήµατος ύδρευσης σε επίπεδο πόλης, µε δυνατότητα να ακολουθηθούν οι αλλαγές στο υδραυλικό σύστηµα και η επιρροή της σε όλο το δίκτυο θα µπορεί να αναλυθεί στον ίδιο χρονικό ορίζοντα Η ευρύτερη πρόσβαση χρηστών στις λειτουργικές πληροφορίες ενισχύει τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα υνατότητα να ενσωµατωθεί το σύστηµα τηλεµετρίας σε ένα κέντρο κλήσης πελατών που θα παρέχει πληροφορίες στο προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών υνατότητα να ενσωµατωθεί µε το σύστηµα GIS αλλά και την υπόλοιπη πληροφοριακών συστηµάτων (ΙΤ) της ΕΥΑΘ Παρατηρήσεις Οφέλη βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας και της παρεχόµενης υπηρεσίας Οφέλη βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας και της παρεχόµενης υπηρεσίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών (παρέχοντας γνώση των προβληµάτων, του χρόνου επιδιόρθωσης κ.ο.κ) Οφέλη βελτίωσης της οργάνωσης της εταιρείας και της παρεχόµενης υπηρεσίας 3. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ Η εφαρµογή µίας διαδικασίας ανάλυσης κόστους-οφέλους για την τεχνοοικονοµική αξιολόγηση έργων εφαρµογής υψηλής τεχνολογίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια [3]: Καθορισµός τεχνολογικών παραµέτρων του έργου. Καταγράφεται αναλυτικά το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου που επιχειρείται να αξιολογηθεί και αφορούν κατά κύριο λόγο τη δυναµικότητα του, το τεχνολογικό του επίπεδο, την αποδοτικότητα του, τις χρησιµοποιηµένες ενεργειακές µορφές, κ.λ.π. Προσδιορισµός των δυνατών εναλλακτικών επιλογών στην υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Μια ολοκληρωµένη αξιολόγηση απαιτεί την εξέταση όλων των εναλλακτικών επιλογών έτσι ώστε τελικά να επιλέγει εκείνη η λύση που µεγιστοποιεί το όφελος της εταιρείας και κατ επέκταση την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας της εταιρείας προς του πελάτες της. το επίπεδο κοινωνικής ευηµερίας. Εδώ εξετάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια καθώς και αυτό της υπάρχουσας κατάστασης. Προσδιορισµός και χρονική κατανοµή των συνιστωσών κόστους και οφέλους του έργου. Οι συνιστώσες του κόστους του εξεταζόµενου έργου περιλαµβάνουν τα κόστη επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης του και είναι σχετικά εύκολο να προσδιορισθούν µέσω ερευνών αγοράς, 7

8 προϋπάρχουσας εµπειρίας κλπ. Αντίθετα, η οικονοµική αποτίµηση του οφέλους που προκύπτει από την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου είναι αρκετά πιο δύσκολη καθώς πολλά από τα οφέλη που απορρέουν είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν οικονοµικά. Υπολογισµός παρούσας αξίας κόστους και οφέλους. Τα µεγέθη που προσδιορίσθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο της ανάλυσης ανάγονται σε ένα κοινό έτος βάσης για το οποίο θα πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της επένδυσης, χρησιµοποιώντας κατάλληλα επιλεγµένο επιτόκιο προεξόφλησης. Η παρούσα αξία (PV) λοιπόν του κόστους ή οφέλους υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: T X PV = Σ t= 1 (1+ r) t όπου Χ το κόστος ή όφελος που υπολογίζεται από την υλοποίηση του έργου το έτος t, r το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης και T ο χρόνος ζωής του έργου. Ο υπολογισµός της απόδοσης της επένδυσης, µε το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) τέλος γίνεται µε την αφαίρεση του κόστους (Costs) της επένδυσης από τα συνολικά οφέλη αυτής (Benefits). NPV= PVB-PVC Ανάλυση ευαισθησίας. Στο τελευταίο αυτό στάδιο της µεθόδου επιχειρείται η διερεύνηση της ευαισθησίας των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης ως προς κρίσιµες παραµέτρους της ανάλυσης. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Παρακάτω, αναλύονται τα οφέλη οικονοµικής βελτίωσης της εταιρείας και ποσοτικοποιούνται σε όρους χρήµατος µε στόχο τον υπολογισµό της συµβολής τους στο τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα της επένδυσης για την εταιρεία. Στόχος των συγγραφέων είναι η περαιτέρω ανάλυση στο άµεσο µέλλον των ποιοτικών χαρακτηριστικών-πλεονεκτηµάτων της εφαρµογής του προτεινόµενου συστήµατος και η προσπάθεια ποσοτικοποίησής τους µε οικονοµικά κριτήρια. Ο κύριος όγκος των ωφελειών υπολογίζεται κύρια από την συνεισφορά των άµεσων µετρήσιµων οικονοµικών ωφελειών σε επίπεδο επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, λαµβάνεται υπόψη η µείωση των εξόδων λειτουργίας του νέου συστήµατος τηλεµετρίας-τηλεελέγχου-αυτοµατισµών σε σχέση µε τωρινό. Η µείωση αυτή προέρχεται κατά κύριο λόγο από την µείωση των αναγκών απασχόλησης προσωπικού για αυτό το λόγο. Επίσης, µε την ανάλυση σχετικών ιστορικών στοιχείων υπολογίζεται η µείωση των δαπανών µετακινήσεων για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του τοµέα ύδρευσης. Τέλος, µετά από συζητήσεις µε τους τεχνικούς συµβούλους αλλά και µε την τεχνική διοίκηση της εταιρείας πιστεύεται ότι µε την αποδοτική εφαρµογή ενός νέου ολοκληρωµένου συστήµατος τηλεµετρίας αναµένεται µια µείωση του ποσοστού των διαρροών-µη τιµολογούµενου νερού κατά περίπου 3% της συνολικής παραγωγής νερού. Οφέλη που σχετίζονται µε την βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας και παροχής υπηρεσιών της προς τους πελάτες τηςκοινωνικό σύνολο δεν επιχειρείται κάποια προσπάθεια άµεσης αποτίµησής τους, πράγµα φυσικά που είναι και πολύ δύσκολο και σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις και αδύνατο. Στην επιχειρούµενη, ανάλυση ευαισθησίας των χρηµατορροών των οφελών η ποσοστιαία αύξηση αυτών µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπεριέχει και την συνεισφορά και κάποιων µη µετρήσιµων ποιοτικών οφελών. Όπως φαίνεται, κυρίαρχος παράγοντας στον χαρακτηρισµό της επένδυσης ως συµφέρουσας οικονοµικά είναι η µείωση των εξόδων λειτουργίας που επιτυγχάνεται µε το νέο σύστηµα σε σύγκριση µε το νέο. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση αυτή προέρχεται κύρια από την µείωση των αναγκών προσωπικού η οποία είναι πολύ σηµαντικότερη στο 3 ο σενάριο αρχιτεκτονικής ανάπτυξης του νέου συστήµατος µε την δηµιουργία ενός µόνο σταθµού ελέγχου. Η αξιολόγηση της επένδυσης γίνεται στον Πίνακα 3 µε τον υπολογισµό της Καθαράς Παρούσας Αξίας (NPV). Οι τιµές κόστους που παρουσιάζονται δεν περιέχουν µέσα το ΦΠΑ. Αρχικά, 8

9 θεωρούµε, επιτόκιο προεξόφλησης 4% και χρόνο ζωής του έργου 10 χρόνια. Η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται επίσης και για επιτόκια προεξόφλησης 3% και 6%. Σε όλες τις περιπτώσεις, η οικονοµική αποδοτικότητα και ελκυστικότητα της συγκεκριµένης επένδυσης είναι υψηλή. Στην πραγµατικότητα µάλιστα οι υπολογιζόµενοι οικονοµικοί δείκτες αναµένονται ακόµα ευνοϊκότεροι σε σχέση µε αυτούς που υπολογίσθηκαν αφού µια σειρά ωφελειών τόσο για την επιχείρηση όσο και για την εξυπηρέτηση των πελατών της δεν αποτιµούνται χρηµατικά σε αυτήν την εργασία. Τα θετικά αποτελέσµατα του έργου επιβεβαιώνονται, στο Πίνακα 4, και για διάφορες αναλύσεις ευαισθησίας που επιχειρούνται σε σχέση µε το οικονοµικό µέγεθος των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία του έργου και της αποδοτικής εκµετάλλευσης του για την εταιρεία, είτε αυτοί σχετίζονται µε τα πιθανά οφέλη είτε µε τα απαιτούµενα κόστη προµήθειαεγκατάστασης και λειτουργίας του νέου συστήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οικονοµική Ανάλυση Επένδυσης (τιµές σε ) Χρόνος (Χρόνος κατασκευής του έργου: 2005) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (-) Υπάρχον Σύστηµα Ελέγχου Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Σύνολικό Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης * Κόστος Εξοπλισµού (σχεδιασµού-προµήθειαςεγκατάστασης-θέση σε λειτουργία του συστήµατος) Κόστος Λειτουργίας (Προσωπικού, ικτύου κτλ ) + Κόστος Συντήρησης (5% του κόστους λειτουργίας Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Σενάριο ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σενάριο 2 (1ΚΣΕ-3ΠΣΕ) Κόστος Εξοπλισµού (σχεδιασµού-προµήθειαςεγκατάστασης-θέση σε λειτουργία του συστήµατος) Κόστος Λειτουργίας (Προσωπικού, ικτύου κτλ ) + 0 Κόστος Συντήρησης (8% του κόστους λειτουργίας) Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Σενάριο ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) Κόστος Εξοπλισµού (σχεδιασµού-προµήθειαςεγκατάστασης-θέση σε λειτουργία του συστήµατος) ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σενάριο 1 (1ΚΣΕ-6ΠΣΕ) Κόστος Λειτουργίας (Προσωπικού, ικτύου κτλ ) + 0 Κόστος Συντήρησης (10% του κόστους λειτουργίας Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Σενάριο ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΛΩΝ (+) Εξοικονόµιση των κοστών λειτουργίας (πριν & µετά), προέρχονται κυρίως από την µείωση αναγκών προσωπικού** **Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) **Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) **Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) ***Άλλα Οικονοµικά Οφέλη µε το νέο σύστηµα Εξοικονόµηση νερού και λειτ/κών εξόδων (Μέσω της πιο έγκαιρης-αποδοτικής ενηµέρωσης για το δίκτυο) 3% από το συνολικό νερό που παράγεται τώρα Μείωση δαπανών συντήρησης (προσωπικού, µεταφοράς) Μείωση µετακινήσεων προσωπικού για Λειτουργία του δικτύου Σύνολο άλλων Οικονοµικών Οφελών ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ (ΟΦΕΛΗ - ΚΟΣΤΗ) Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NPV) r=4% r=3% r=6% Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) Σενάριο 3 (1ΚΣΕ) Θεωρούµε µια ετήσια αύξηση της τάξης του 3% γι α τα διάφορα κόστη στο έργο Ανάλυση Στοιχείων * Θεωρούµε κόστος λειτουργίας (προσωπικού, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) και συντήρησης *Για την λειτουργία του υπάρχοντος συστήµατος υπάρχουν 48 υπάλληλοι της εταιρείας. Θεωρούµε επίσης ότι το κόστος συντήρησης ότι είναι το 5% το κόστους λειτουργίας σε ετήσια βάση ** Τα οφέλη προκύπτουν από την την αφαίρεση των κοστών λειτουργίας του νέου συστήµατος από τα αντίστοιχα κόστη του υπάρχοντος συστήµατος. **Σενάριο 1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ): απαιτούνται 36 άτοµα **Σενάριο 2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ): απαιτούνται 30 άτοµα **Σενάριο 3 (1ΚΣΕ): απαιτούνται 18 άτοµα ** Κόστος υπαλληλου για την εταιρεία ανά µήνα: *** Εξοικονόµηση λειτ/κών εξόδων (Χηµικά-Ενέργεια) από την εξοικονόµηση του 3% του νερού που λαµβάνουµε από τις υδροληψίες το χρόνο: Θεωρούµε ετησίως µε µια άυξηση 3% για κάθε χρόνο ***Μείωση απανών Συντήρησης: Θεωρούµε 5000 ετησίως ***Μείωση Μετακινήσεων Προσωπικου: Θεωρούµε ετησίως 9

10 Παράγοντες αβεβαιότητας και επιχειρηµατικού κινδύνου αφορούν στο βαθµό εκµετάλλευσης του νέου συστήµατος από την εταιρεία µε την βελτιστοποίηση των εσωτερικού τρόπου λειτουργίας της και την ανάπτυξη της νέας οργανωτικής της δοµής. Επίσης, η αναµφισβήτητη ένταση της τεχνολογίας του νέου συστήµατος αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την βέλτιστη εκµετάλλευση του µελλοντικού συστήµατος. Ακόµη, στο κόστος του νέου συστήµατος εµφανίζονται αρκετά στοιχεία αβεβαιότητας κυρίως όσον αφορά την εγκατάσταση των παροχοµέτρων στο δίκτυο µε αποτέλεσµα η όποια πιθανό δυσλειτουργία στην παροχή ύδατος στην πόλη να προξενήσει την αύξηση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας για το διάστηµα αυτό. Για την ποσοτικοποίηση αυτής της αβεβαιότητας επιχειρούµε ανάλυση ευαισθησίας µεταβάλλοντας το ύψους της εξοικονόµησης του κόστους λειτουργίας αλλά και των υπόλοιπων, ποσοτικοποιηµένων οικονοµικά, οφελών από +50% έως 50% της αρχικών τιµών τους. Τέλος, χρησιµοποιούµε προεξοφλητικό επιτόκιο, r= 4%. Παρότι σε αυτήν την εργασία δεν επιχειρείται κάποια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των οφελών βελτίωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας µπορεί να θεωρηθεί ότι εν λόγω ανάλυση ευαισθησίας των ποσοτικοποιηµένων οικονοµικών οφελών και ειδικότερα προς την κατεύθυνση της αύξησής τους συµβάλει στην πρώτη προσπάθεια υπολογισµού της συνεισφοράς των ποιοτικών οφελών στο τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα της επένδυσης, καθώς αυτά αναµένεται να συνεισφέρουν θετικά σε αυτό. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και άλλα ΟΦΕΛΗ µε το νέο σύστηµα σε χιλιάδες (1000 ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΛ Σεν.1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) ΕΚΛ Σεν.3 (1ΚΣΕ) NPV Σεν.1 (1ΚΣΕ, 6ΠΣΕ) NPV Σεν.3 (1ΚΣΕ) % -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 50% ΕΚΛ Σεν.2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) ΟΦΛΕΛΗ NPV Σεν.2 (1ΚΣΕ, 3ΠΣΕ) Ποσοστιαία µεταβολή οικονοµικών µεγεθών για το έργο Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής µελετήθηκε από τεχνο-οικονοµικής σκοπιάς ένα νέο Σύστηµα Τηλεµετρίας, Αυτοµατισµών για την Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Στην ανάλυση κόστους οφέλους, έγινε µια πρώτη προσπάθεια ποσοτικοποίησης των άµεσων οφελών, µετρήσιµης οικονοµικής βελτίωσης, του νέου συστήµατος. Τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο από θετικά καθώς η απόδοση της επένδυσης είναι θετική για οποιοδήποτε σενάριο ανάπτυξης αρχιτεκτονικής του νέου συστήµατος. Ο κυρίαρχος παράγοντας στον χαρακτηρισµό της επένδυσης ως συµφέρουσας οικονοµικά είναι η µείωση των εξόδων λειτουργίας που επιτυγχάνεται µε το νέο σύστηµα σε σύγκριση µε το νέο. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση αυτή προέρχεται κύρια από την µείωση των αναγκών προσωπικού η οποία είναι πολύ σηµαντικότερη στο 3 ο σενάριο ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NPV) τη επένδυσης σε χιλιάδες (1000 ) 10

11 αρχιτεκτονικής ανάπτυξης του νέου συστήµατος µε την δηµιουργία ενός µόνο σταθµού ελέγχου για όλη την περιοχή ευθύνης της ΕΥΑΘ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hope D., (1998), Justification For Large SCADA Systems, Sydney Water Corporation. Crossroads Conference, Institution of Engineers, Australia. 2. HYDER (2003) Τεύχη ηµοπράτησης του έργου, Hyder Consulting Ltd, ΕΥΑΘ ΑΕ.. 3. Riggs J., Bedworth D. & Randhawa S. (1998) Engineering Economics, 4 th edition, McGraw-Hill 4. Τσαλιάνης Α., Οικονοµίδης Α., (2000) Τηλε-έλεγχος βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µέσω Internet σε πραγµατικό χρόνο Βιοµηχανικά ίκτυα εδοµένων, Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία στα Πληροφοριακά Συστήµατα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 11

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

we support the Medical World

we support the Medical World c o m p a n y p r o f i l e welcome Aγαπητοί Φίλοι 2004 2005 2006 2007 2008 2009 > Οι εξελίξεις στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι διαρκείς και απαιτούν από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by

ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by EU-GCC CLEAN ENERGY NETWORK 3 rd Discussion Athens, 24-25 November 2011 ENERGY CONTRANCTING PROCEDURE TOWARDS EDSM APPLICATIONS by Michaelis KARAGIORGAS PhD Energy Engineer UNIVERSITE PARIS VII Shown ADAMSNET-BONAIR

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

YPODOMI. CONSULTING ENGINEERS Ltd.

YPODOMI. CONSULTING ENGINEERS Ltd. YPODOMI CONSULTING ENGINEERS Ltd. YPODOMI CONSULTING ENGINEERS Ltd. COMPANY PROFILE YPODOMI Consulting Engineers Ltd is an Athens based consultancy company that provides professional services for both

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

at a glance SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY S.A.

at a glance SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY S.A. Contents 1 Message from the Chief Executive Officer 3 2 SIDENOR Group 5 3 Strategy - Targets and Outlook 9 4 Activities 11 5 Milestones in the History of the Group 15 6 SIDENOR Group Products 17 7 SIDENOR

Διαβάστε περισσότερα

Από ενδιαφερόµενη εταιρία µας τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε τον διαγωνισµό :

Από ενδιαφερόµενη εταιρία µας τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε τον διαγωνισµό : ΚΟΝΩΦΕΛΗΣ ΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 1 «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός Ευφυών Πόλεων» InSMART» Από ενδιαφερόµενη εταιρία µας τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMME COMPLEMENT OBJECTIVE 3 2004-2006

PROGRAMME COMPLEMENT OBJECTIVE 3 2004-2006 REPUBLIC OF CYPRUS PROGRAMME COMPLEMENT OBJECTIVE 3 2004-2006 September 2004 2 3 Table of Contents CHAPTER 1 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROGRAMME 5 CHAPTER 2 DESCRIPTION OF THE MEASURES (MEASURE FICHE)

Διαβάστε περισσότερα

26 ΙΛΙΟΝ ΜΙΧ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

26 ΙΛΙΟΝ ΜΙΧ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ KE@N ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 26 ΙΛΙΟΝ ΜΙΧ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ mkokinos@kean.gr ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) Το ΚΕΑΝ είναι μία ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ που ασχολείται με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Privatization Plan. George Christodoulakis

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Privatization Plan. George Christodoulakis State Asset Management and Privatization Plan George Christodoulakis Special Secretary of the Ministry of Finance Policy Goals Effective use of public assets and resources so as to: Restructure the economy

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

The Linneaus implementation in Greece

The Linneaus implementation in Greece The Linneaus implementation in Greece Yannis Skalkidis MD, PhD, MPH, FACS Athens University Medical School Linneaus Collaboration Recruit methods for assessing PS culture in primary care Development of

Διαβάστε περισσότερα

The challenge of waste management in Thessaloniki

The challenge of waste management in Thessaloniki The challenge of waste management in Thessaloniki Nuernberg 17 June 2015 Nikolaos Mourouzidis Mechanical Engineer,Msc Manager of Planning & Designing Waste Management Systems Dpt Municipality of Thessaloniki

Διαβάστε περισσότερα

MINUTES OF THE MEETING. Organization: MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF KILKIS

MINUTES OF THE MEETING. Organization: MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF KILKIS ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SUPPLY & SEWERAGE OF KILKIS Greece - the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS 1. Organisational Chart page 1 Preface page 3 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity Report 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 Εκτενής περίληψη Η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού και ο τρόπος ένταξής του στη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

The facilities of Corinth Pipeworks in Thisvi They have a total surface of 497 thousand square metres (49.7 hectares), of which 83 are covered, while

The facilities of Corinth Pipeworks in Thisvi They have a total surface of 497 thousand square metres (49.7 hectares), of which 83 are covered, while The facilities of Corinth Pipeworks in Thisvi They have a total surface of 497 thousand square metres (49.7 hectares), of which 83 are covered, while their mechanical equipment was supplied by leading

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015. Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο

ISO 9001:2015. Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο Αύγουστος 2013 ISO 9001:2015 Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578

LIFE08 ENV/GR/000578 LIFE08 ENV/GR/000578 KICK OFF MEETING OF COORDINATING TEAM OF THE PROJECT PATRAS, Wednesday 10 FEBRUARY, 2010 Development Enterprise of Achaia Prefecture 8 Dim.Ipsilantou Str. & Maizonos, Patras Start

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα