Επισκέψεις σε µονάδες διαχείρισης αποβλήτων του εξωτερικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκέψεις σε µονάδες διαχείρισης αποβλήτων του εξωτερικού"

Transcript

1 Επισκέψεις σε µονάδες διαχείρισης αποβλήτων του εξωτερικού Στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE 3 rd Countries KYPROS πραγµατοποιήθηκαν ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Σκοπός των ταξιδιών αυτών ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών µε τους φορείς και τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων του εξωτερικού, καθώς και η επίσκεψη σε µονάδες διαχείρισης των αποβλήτων προτεραιότητας που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος KYPROS. Η οµάδα εργασίας που συµµετείχε στις επισκέψεις αυτές αποτελείτο από δύο ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είναι ο Τεχνικός Σύµβουλος του προγράµµατος (Φώτης Κουρµούσης, Κώστας Μουστάκας) και δύο λειτουργούς της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, που είναι ο beneficiary του έργου (Μερόπη Σαµαρά, Έλενα Χριστοδουλίδου). Συνολικά, κατά το χρονικό διάστηµα από Απριλίου 2005 πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε 3 Ευρωπαϊκές χώρες, Γερµανία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο, τόσο σε µονάδες διαχείρισης/ανακύκλωσης αποβλήτων όσο και σε βιοµηχανικές µονάδες που λαµβάνουν απόβλητα και τα επαναχρησιµοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τις επισκέψεις αυτές. 1. Επίσκεψη σε µονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (Γερµανία, ) Ι. Γενικές πληροφορίες Στη Γερµανία παράγονται ετησίως 80 εκατοµµύρια τόνοι Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ), δηλαδή αναλογεί περίπου 1 τόνος ΑΚΚ ανά κάτοικο. Από αυτά το 40% καταλήγει σε χώρους τελικής διάθεσης (χώρους διάθεσης αδρανών και ΧΥΤΑ) ή σε χώρους αποκατάστασης παλαιών ανενεργών λατοµείων. Το υπόλοιπο 60% οδηγείται σε µονάδες ανακύκλωσης ΑΚΚ. Όταν ένας ιδιώτης ή εργολάβος θέλει να κάνει έναρξη εργασιών κατεδάφισης τότε ο εκάστοτε εργολάβος συνεννοείται µε τη µονάδα ανακύκλωσης ΑΚΚ για την κατεδάφιση αυτή. Στο χώρο που γίνεται η κατεδάφιση γίνεται διαλογή στην πηγή των υλικών (επιλεκτική κατεδάφιση) και τα ΑΚΚ παραδίδονται στη µονάδα ανακύκλωσης διαχωρισµένα. Τα υλικά των ΑΚΚ, µετά την ανάκτησή τους στη µονάδα προωθούνται για επαναχρησιµοποίηση στην κατασκευή νέων δρόµων (ποσοστό 90%) και σε θεµελιώσεις κτιρίων (ποσοστό 10%). Για τα προς επαναχρησιµοποίηση υλικά, υφίσταται σχετικός νόµος που καθορίζει τη σύσταση και τις ποιοτικές παραµέτρους τους. Αναφορικά µε τη σύστασή τους ισχύουν τα εξής: Μέγιστη περιεκτικότητα Υλικό 25% Τούβλα 25% Χαλίκια 30% Άσφαλτος 2% Ξύλο, πλαστικό, χαρτί 1

2 Οι ποιοτικές παράµετροι αφορούν στην αντοχή στο ψύχος, πάγο κλπ και πιστοποιούνται µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους 4 φορές ετησίως που πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένους φορείς/εταιρείες ελέγχου (επιθεωρητές). Σε περίπτωση που βρεθεί ότι τα τελικά ανακυκλωµένα προϊόντα δεν πληρούν τις υφιστάµενες προδιαγραφές τότε οι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους υποχρεούνται να τα οδηγήσουν σε χώρο τελικής διάθεσης, αναλαµβάνοντας το κόστος η ίδια η µονάδα ανακύκλωσης. Οι µονάδες ανακύκλωσης που επιθεωρούνται από τις εταιρείες ελέγχου αποκτούν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τα προϊόντα τους, γεγονός που διευκολύνει την προώθησή τους στην αγορά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρήσεις των τελικών ανακυκλωµένων προϊόντων: ιάµετροι τελικού προϊόντος ανακυκλωµένων Χρήση ΑΚΚ 0-4 ή 0-8 χιλιοστά Άµµος για γέµισµα σε τρύπες και σε δρόµους για τµήµατα µε καλώδια και πεζοδρόµια 0-45 χιλιοστά Για δρόµους χιλιοστά Για δρόµους ειδικούς για χρήση το χειµώνα από µηχανήµατα έργων και βαριά οχήµατα ώστε αυτά να µην βυθίζονται στο χώµα Η µελέτη και αδειοδότηση µιας µονάδας ανακύκλωσης ΑΚΚ περιλαµβάνει την εξασφάλιση µέτρων για τα εξής: Έλεγχο σκόνης Έλεγχο δονήσεων Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού Προστασία του περιβάλλοντος (χρήση νερού, ενέργειας κλπ). Αν η µονάδα χωροθετείται εντός κατοικηµένης περιοχής τότε υποχρεωτικά πρέπει να βρίσκεται εντός κλειστού χώρου (επιπλέον κόστος κατασκευής ειδικού κτιρίου). Επιπρόσθετα θα πρέπει να τοποθετείται προστατευτικό κάλυµµα στο έδαφος για τον έλεγχο της απορροής υγρών αποβλήτων. ΙΙ. Πληροφορίες για τη µονάδα Η συγκεκριµένη µονάδα αποτελεί έχει συνολική έκταση τετραγωνικών µέτρων. Παραλαµβάνει τόνους ΑΚΚ ετησίως, εκ των οποίων το 0,05% αποτελεί απόβλητα που παραδίδονται σε χώρους τελικής διάθεσης ή καύσης. Τα ΑΚΚ που οδηγούνται στη µονάδα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή µέχρι απόσταση ακτίνας 50 χιλιοµέτρων. Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ΑΚΚ βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από τη µονάδα ανακύκλωσης ΑΚΚ τότε τα παραδίδει σε έναν από τους χώρους τελικής διάθεσης. Η µονάδα αυτή παραλαµβάνει µόνο µη επικίνδυνα ΑΚΚ. Κατά την είσοδο στη µονάδα ενός φορτηγού που περιέχει ΑΚΚ, το περιεχόµενό του αδειάζεται σε συγκεκριµένο χώρο, έτσι ώστε να γίνει οπτικός έλεγχος των παραδιδόµενων υλικών. 2

3 Σε περίπτωση που τα ΑΚΚ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα ή µεγάλη ποσότητα ακατάλληλων υλικών (πχ πολύ χαρτί ή ξύλο) τότε δεν πραγµατοποιείται η παραλαβή τους. Σε περίπτωση όµως που εντοπισθούν επικίνδυνες ή άλλες ουσίες µετά την παραλαβή των ΑΚΚ, τότε αυτά αποστέλλονται στους κατάλληλους χώρους επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης τους µε χρέωση αυτού που τα παρέδωσε. Η µονάδα επεξεργάζεται και ανακυκλώνει όλα τα είδη υλικών και ΑΚΚ. Ωστόσο ζητούν από τους εργολάβους να µην απορρίπτουν εντός των ΑΚΚ ξύλα, άργιλο και χώµα, λόγω του γεγονότος ότι τα υλικά αυτά δεν είναι δυνητικά ανακυκλώσιµα. Σε περίπτωση όµως που τέτοια υλικά εντοπισθούν εντός των ΑΚΚ η µονάδα διαθέτει κατάλληλη ταινία όπου καθώς διέρχονται τα ΑΚΚ γίνεται χειροδιαλογή και αποµακρύνονται των υλικών αυτών. Η µονάδα διαθέτει κατάλληλο µηχάνηµα θραύσης (hopper) των ΑΚΚ στο οποίο εισάγονται υλικά µε µέγιστη διάµετρο 80 εκατοστών. Σε περίπτωση που τα υλικά έχουν µεγαλύτερη διάµετρο τότε αυτά θραύονται µε σφυρί. Στη συνέχεια οδηγούνται σε µηχάνηµα σύνθλιψης (impact crusher ή/και jug crusher). Τονίζεται ότι δεν εισάγονται µεγάλα τµήµατα σιδήρου ή χάλυβα διότι καταστρέφουν τα µηχανήµατα θραύσης. Η µονάδα διαθέτει κατάλληλα εξοπλισµένο εργαστήριο και πραγµατοποιεί η ίδια ελέγχους σε εβδοµαδιαία βάση για να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες σχετικά µε την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Προκειµένου να επιτυγχάνεται ποσοστό υγρασίας 7%, έτσι ώστε να είναι εύκολη η περαιτέρω διαχείρισή τους (διαφορετικά είναι πολύ σκληρά) και να αποφεύγεται η δηµιουργία σκόνης, λαµβάνει χώρα διαβροχή των εισερχόµενων ΑΚΚ. Επίσης, στις περιπτώσεις που τα ΑΚΚ δεν θα υποστούν διαχείριση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε καλύπτονται µε ειδικά καλύµµατα. Κατά την παράδοση των ΑΚΚ ο παραδίδων πληρώνει ευρώ ανά φορτηγό, το οποίο αντιστοιχεί σε 5-6 ευρώ ανά τόνο ΑΚΚ. Επιπλέον, η εταιρεία διαχείρισης των ΑΚΚ διαθέτει και µικρές κινητές µονάδες ανακύκλωσης ΑΚΚ τις οποίες αποστέλλει σε µεγάλα εργοτάξια µακριά από τις πόλεις. Οι κινητές µονάδες είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε εργοτάξια κατασκευής µεγάλων δρόµων κλπ. Σε ολόκληρη τη βόρεια Westfalia (περίπου εκατοµµύρια κάτοικοι) υφίστανται 100 χώροι τελικής διάθεσης και 60 µονάδες ανακύκλωσης ΑΚΚ. Πλησίον της µονάδας αυτής υφίσταται µια µονάδα ανακύκλωσης ασφάλτου και εκεί παραδίδουν τα υλικά αυτά προς επεξεργασία και ανακύκλωση. Ο χρόνος ζωής µιας σταθερής µονάδας είναι περίπου 10 έτη, ενώ απαιτείται προσωπικό τεσσάρων ατόµων για τη λειτουργία της. Επίσης υπάρχουν σηµαντικές καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια (300 χιλιάδες KWh ετησίως), πετρέλαιο και νερό. Οι τιµές πώλησης νέων υλικών κατασκευών είναι περίπου 9 ευρώ ανά τόνο (για υλικά 0-45 χιλιοστών), ενώ η τιµή των ανακυκλωµένων υλικών είναι αντίστοιχα 4 3

4 ευρώ ανά τόνο (για υλικά 0-45 χιλιοστών). Οι τιµές αυτές περιλαµβάνουν και το κόστος µεταφοράς τους στο χώρο χρήσης τους. 4

5 ΙΙΙ. Ενδεικτική παρουσίαση της µονάδας Κέντρο επιχειρήσεων της µονάδας Σχηµατική αποτύπωση και διάγραµµα ροής της λειτουργίας της µονάδας 5

6 Μηχάνηµα θραύσης ΑΚΚ Μεταφορά ΑΚΚ εντός της µονάδας 6

7 Ταινίες µεταφοράς των υλικών Μηχάνηµα θραύσης ΑΚΚ 7

8 Ταινίες µεταφοράς των υλικών 8

9 Συνολική άποψη της µονάδας ανακύκλωσης ΑΚΚ 9

10 Εξοπλισµός της µονάδας ανακύκλωσης ΑΚΚ 2. Επίσκεψη σε µονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, Γερµανία, Ι. Γενικές πληροφορίες Ο κάτοχος του προς απόσυρση οχήµατος το παραδίδει σε συγκεκριµένα σηµεία, λαµβάνοντας ως οικονοµικό αντιστάθµισµα το ποσό των ευρώ (το κόστος αυτό θα καταργηθεί προσεχώς λόγω των προβλεποµένων από την Κοινοτική νοµοθεσία. Σε κάθε πόλη υφίστανται αρκετά σηµεία παράδοσης οχηµάτων και οι µονάδες παραλαβής διαθέτουν ειδική άδεια και πιστοποίηση για το σκοπό αυτό. Κάθε µονάδα που παραλαµβάνει οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους εκδίδει και παρέχει πιστοποιητικό παραλαβής σε κάθε κάτοχο που παραδίδει το όχηµα του. Ο κάτοχος λαµβάνει το πιστοποιητικό αυτό (πιστοποιητικό ορθής τελικής διάθεσης) και το καταθέτει στις αρµόδιες κρατικές αρχές έτσι ώστε να διαγραφεί το όχηµα από την κατοχή του, στα αντίστοιχα µητρώα. ΙΙ. Πληροφορίες για τη µονάδα Στη µονάδα λαµβάνει χώρα αποσυναρµολόγηση των οχηµάτων και διαχωρισµός των παρακάτω υλικών: Μπαταρίες: παραδίδονται σε µεταλλουργικές βιοµηχανίες Υγρά: παραδίδονται σε χηµικές βιοµηχανίες για ανακύκλωση Επικίνδυνα: παραδίδονται σε µονάδες επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων Καταλύτες: αποµάκρυνση και περαιτέρω διαχείριση/επαναχρησιµοποίηση Ελαστικά: οδηγούνται σε τεµαχιστή και στη συνέχεια παραδίδονται ως τεµαχισµένο ελαστικό (tyre chips) σε τσιµεντοβιοµηχανία Τµήµατα οχήµατος που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν π.χ. πόρτες Υπόλοιπο οχήµατος: οδηγείται σε τεµαχιστή για ανάκτηση του χάλυβα 10

11 Συνολικά το 25% των εισερχοµένων ποσοτήτων οχηµάτων είναι απόβλητα (ASR: Auto Shredded Residue), ενώ το 75% είναι µέταλλα τα οποία πωλούνται σε µεταλλουργικές µονάδες, µονάδες παραγωγής χάλυβα ή αποστέλλονται στο εξωτερικό για περαιτέρω διαλογή και µεταπώληση. Γενικά οι απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη καθορίζουν το βαθµό διαχωρισµού των µετάλλων. Έτσι οι µονάδες διαχωρίζουν τα µέταλλα µέχρι το σηµείο που είναι οικονοµικά συµφέρον και συνήθως πωλούν µίγµα µετάλλων (το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα µε τον εκάστοτε τελικό αποδέκτη/χρήστη). Η µονάδα παραλαµβάνει περίπου 1300 τόνους αυτοκινήτων ηµερησίως (περίπου 900 κιλά είναι το µέσο βάρος ενός αυτοκινήτου). Επίσης, παραλαµβάνει µέταλλα και από άλλες πηγές (π.χ. κατασκευές, παλαιά πλοία κλπ). Κατά την παραλαβή γίνεται έλεγχος για την παρουσία ή µη, υλικών τα οποία δεν είναι αποδεκτά για διαχείριση από τη µονάδα. Τα µεγάλου µεγέθους µέταλλα τεµαχίζονται µε ειδικό µηχάνηµα σε µικρότερα κοµµάτια και στη συνέχεια οδηγούνται σε ειδικό τεµαχιστή. Έπειτα διαχωρίζονται ανά µέταλλο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 3. Επίσκεψη σε µονάδα παραγωγής τσιµέντου µε χρήση αποβλήτων ελαστικών, Λουξεµβούργο, Ι. Πληροφορίες για τη µονάδα Η µονάδα αποτελεί ένα εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου µε περιστροφικούς κλιβάνους οι οποίοι αναπτύσσουν θερµοκρασίες 1500 ο C. Η µονάδα παραλαµβάνει χρησιµοποιηµένα ελαστικά από όλες τις γειτονικές χώρες σε ακτίνα 250 χιλιοµέτρων. Χρησιµοποιούνται τεµαχιστές σε συγκεκριµένες περιοχές συλλογής, όπου λαµβάνει χώρα αρχικός τεµαχισµός των ελαστικών και στη συνέχεια τα τεµαχισµένα ελαστικά (tyre chips) µεταφέρονται στη µονάδα. Με την πρακτική αυτή, επιτυγχάνεται η µέγιστη σχέση όγκου/βάρος κατά τη µεταφορά. Συνολικά εισάγονται χιλιάδες τόνοι τεµαχισµένων ελαστικών ετησίως, το οποίο υποκαθιστά το συµβατικό καύσιµο (κάρβουνο) µέχρι ποσοστού 22-25%. Επιπλέον, η µονάδα χρησιµοποιεί ως καύσιµο και ξηρή ιλύ σε ποσοστό 1-2% (µε την προοπτική αύξησης της ποσότητάς της στο 5%). Για τη χρήση των ελαστικών και της ιλύος, η µονάδα λαµβάνει οικονοµική αποζηµίωση, ως εξής: τεµαχισµένα ελαστικά: 15 ευρώ ανά τόνο ολόκληρα ελαστικά: 60 ευρώ ανά τόνο ξηρή ιλύς: 15 ευρώ ανά τόνο. Επίσης στην ιλύ ενσωµατώνεται και η ιπτάµενη τέφρα από µονάδες παραγωγής ενέργειας, µε τήρηση συγκεκριµένης αναλογίας ενσωµάτωσης ιπτάµενης τέφρας, στην ιλύ. Για την παραλαβή της τέφρας, η µονάδα καλύπτει το 50% του κόστους µεταφοράς της, ενώ το υπόλοιπο 50% το καλύπτει το αντίστοιχο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Επίσης παραλαµβάνεται και σκουριά µετάλλων (slag) από την ανακύκλωση αλουµινίου. 11

12 Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη και διαδικασία απόκτησης άδειας εισαγωγής και ελαφρών ASR (Auto Shredded Residue) και υγρών διαλυτών, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τη µονάδα δωρεάν. Γενικά, αναφορικά µε τη χρήση των εναλλακτικών καυσίµων στη συγκεκριµένη τσιµεντοβιοµηχανία, ισχύουν τα ακόλουθα: 1 τόνος ελαστικών ισοδυναµεί µε 1 τόνο κάρβουνου 1 τόνος ξηρής ιλύος ισοδυναµεί µε 1/3 τόνους κάρβουνου 1 τόνος ASR ισοδυναµεί µε 1/2 τόνους κάρβουνου 12

13 ΙΙ. Εικόνες από τη µονάδα Κέντρο επιχειρήσεων της µονάδας Μεταφορά µε αρπάγες των τεµαχισµένων ελαστικών (tyre chips) 13

14 Εποπτική φωτογραφία της µονάδας (διακρίνεται ο περιστροφικός φούρνος στο δεξιό µέρος) Περιστροφικός φούρνος 14

15 Οι σκάλες που οδηγούν στο επίπεδο του περιστροφικού φούρνου Πύργος ελέγχου πάνω από το επίπεδο του περιστροφικού φούρνου 15

16 4. Επίσκεψη σε µονάδα διαχείρισης ΑΗΗΕ, Βέλγιο, Ι. Πληροφορίες για τη µονάδα Η µονάδα παραλαµβάνει τα ακόλουθα είδη απορριπτόµενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού: Ψυγεία Τηλεοράσεις (χωρίς τους καθοδικούς σωλήνες) Ραδιόφωνα Ηλεκτρονικούς υπολογιστές (χωρίς τις οθόνες) Λοιπές οικιακές συσκευές. Στη µονάδα υφίστανται δύο γραµµές επεξεργασίας, µία για τα ψυγεία και µία για τις υπόλοιπες συσκευές. Η γραµµή επεξεργασίας ψυγείων επεξεργάζεται 30 τεµάχια ανά ώρα και στην οποία µε χειρωνακτικό διαχωρισµό αφαιρούνται όλα τα απόβλητα (όπως αποµεινάρια τροφίµων, γυαλιά, µέταλλα, καλώδια, πλαστικά κλπ). Στη συνέχεια αποµακρύνονται τα ψυκτικά υγρά (π.χ. Freon) και τα έλαια και το ψυγείο οδηγείται σε τεµαχιστή και διαλογή όπου γίνεται διαχωρισµός του σιδήρου, του πλαστικού και των µη σιδηρούχων µετάλλων (αλουµινίου και χαλκού). Όλη η παραγωγική διαδικασία συνοδεύεται από απαγωγούς αερίων αποβλήτων (όπως αέρια από ψυκτικά υγρά, κλπ). Η γραµµή επεξεργασίας όλων των υπολοίπων υλικών επεξεργάζεται 1200 τόνους µηνιαίως ή περίπου 60 τόνους ηµερησίως. Παραλαµβάνονται µηνιαίως 400 τόνοι από τη µητρική εταιρεία και 800 τόνοι από τους τοπικούς προµηθευτές. Σε αυτή τη γραµµή επεξεργασίας αφαιρούνται τις µπαταρίες, οι λαµπτήρες, τα έλαια, µελάνια κλπ, υλικά που αποτελούν περίπου το 2% της συνολικής ποσότητας. Το υπόλοιπο 98% οδηγείται σε τεµαχιστή (διαµέτρου µικρότερης από 80 χιλιοστά) εκ του οποίου το 23% είναι απόβλητο και το 75% είναι µίγµα χρήσιµων υλικών. Τα απόβλητα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, µε κόστος παράδοσης 75 ευρώ ανά τόνο. Το χρήσιµο µίγµα υλικών οδηγείται σε µαγνητικό διαχωρισµό, όπου και αποµακρύνεται το 25% το οποίο αποτελείται από σίδηρο και χαλκό και στη συνέχεια, οδηγείται ξανά σε τεµαχιστή (διαµέτρου µικρότερης από 50 χιλιοστά). Το τεµαχισµένο αυτό µίγµα οδηγείται και πάλι σε µαγνητικό διαχωρισµό και έπειτα σε διαχωρισµό ρεύµατος αυτεπαγωγής (eddie current) για αποµάκρυνση των µη σιδηρούχων µετάλλων. Ακολούθως, το παραµένον µίγµα υλικών οδηγείται και πάλι σε τεµαχιστή (διαµέτρου µικρότερης από 25 χιλιοστά) και στη συνέχεια σε διαχωρισµό του σε υλικά µεγαλύτερα και µικρότερα των 10 χιλιοστών. Τέλος ακολουθεί χηµική ανάλυση της σύστασης των υλικών αυτών (γίνεται έλεγχος για Cu, Sn, Pd, Au, Ag). 16

17 ΙΙ. Εικόνες από τη µονάδα οχεία µε τα διαχωρισµένα µέταλλα Όγκοι διαχωρισµένων υλικών µετά και το τελικό στάδιο τεµαχισµού και διαχωρισµού 17

18 Η οµάδα εργασίας στο σηµείο όπου βρίσκονται οι σωροί των διαχωρισµένων υλικών 18

19 Επίλογος Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και η ανταλλαγή εµπειρίας που έλαβε χώρα κατά τις επισκέψεις αυτές ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές για τις ανάγκες του προγράµµατος. Σηµαντική ήταν η συµβολή του Dr Ing. Stefan Mutz του Πολυτεχνείου του Aachen,, στη διοργάνωση του ταξιδιού και των επισκέψεων ο οποίος ήταν ο «ξεναγός» και οικοδεσπότης της οµάδας εργασίας από την Ελλάδα και την Κύπρο και τον οποίο ευχαριστούµε θερµά. 19

20 Site Visits in Holland 27 th February 28 th February 2006 Participants: Mr. Fotis Kourmousis (National Technical University of Athens) (Arrival: 27/2, Departure: 1/3) Mr. Konstantinos Moustakas (National Technical University of Athens) (Arrival: 27/2, Departure: 1/3) Ms. Meropi Samara (Cypriot Environment Service) (Arrival: 26/2, Departure: 1/3) Mr. Minas Mina (recycler, President of the Cyprus Association of Recycling of Recycling Industrialists & Associates, Employers and Industrialists Federation) (Arrival: 26/2, Departure: 1/3) Mr. Andreas Andreou (WEEE collective management system, Cyprus Chamber of Commerce and Industry) (Arrival: 26/2, Departure: 1/3) Mr. Antros Epifaneiou (Vice President of the Cyprus Association of Recycling Industrialists, Cyprus Chamber of Commerce and Industry) (Arrival: 27/2, Departure: 1/3) Mr. Antonis Oikonomides (ELVs recycler) (Arrival: 26/2, Departure: 1/3) Mr. Charalambos Kolokotronis (ELVs recycler) (Arrival: 26/2, Departure: 1/3) Mr. Dimos Bakirtzides (ELVs recycler) (Arrival: 27/2, Departure: 1/3) The site visits were organized with the help of the Dutch Foundation Disposal Metalectro Products (NVMP) and more specifically Mr. Jan G. Zanen (Managing Director), Mr. Canneman and Ms. Carla Bakker Mattheyer (Managing marketing en communication) Monday 27th February, 2006 Picking up Cypriot Representatives: hrs Hotel Ibis Den Haag Centrum Jan Hendrikstraat 2/ GL Den Haag Phone: Arrival Amsterdam-Schiphol, picking up Greek representatives at hrs Meeting Point hrs Regional Storing Station Australiëhavenweg BA Amsterdam Phone: Welcome by Mr. Sikkes 20

21 Visit time: 60 minutes. Traveling time to next destination 25 minutes hrs ARN Car-shredder plant De entree EE AMSTERDAM Mob Welcome and presentation ARN system by Mrs. De Kes After presentation leaving for demonstration dismantling carwreck hrs Leave from Amsterdam hrs Gebr. Opdam BV Autorecycling Voorschoterweg SE VALKENBURG Tour and demonstration dismantling carwreck End of program and leaving for Ibis Hotel hrs The Hague hrs Arrival/check-in Ibis Hotel - The Hague Tuesday February 28th, 2006 Picking up Cypriot/Greek delegation: hrs Hotel Ibis Den Haag Centrum Jan Hendrikstraat 2/ GL Den Haag Phone: Traveling time from The Hague to Dordrecht 45 minutes hrs Coolrec West Grevelingenweg LB Dordrecht Welcome by Mr. R De Bode/presentation NVMP system by Mr. Canneman Phone Leaving for HKS: traveling time hrs minutes 21

22 11.30 HKS Havenweg ZH 's-gravendeel Phone: Welcome + presentation by Mr. Overwater Lunch Tour by Mr Swierstra hrs Leaving for The Hague Ministry of VROM (Housing, Spatial Planning and the hrs Environment Chemicals, Waste, Radiation Protection Directorate Rijnstraat 8 The Hague Welcome + presentation by Mrs. Janita Aanen (Ministry for Environment) hrs Leaving for restaurant hrs Dinner at Restaurant Impero Romano 2, Ristorante Kazernestraat 62 The Hague hrs End of program The following pictures were taken during the visit at the regional WEEE Storing Station. 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 The next pictures were taken in the framework of the visit at the ARN Car-shredder plant (very close to the Amsterdam Arena). On average cars are sold annually in the Netherlands, a total of 7 million vehicles with a Dutch licence plate are driven in the country, and cars are discarded every year. These are big numbers numbers that are only increasing. Origin of Auto Recycling Nederland The life cycle of cars comes to an end after an average of 14 years. Once proudly purchased by their owners, these status symbols are discarded. To provide a solution for the waste released when vehicles are discarded, the Dutch car industry encouraged by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) set up the Auto & Recycling Foundation. The executive body of this foundation is Auto Recycling Nederland BV (ARN). The Foundation owns the shares in this public limited company. The shareholders of the Foundation are RAI, BOVAG, FOCWA and STIBA. ARN ensures that the waste originating from cars is recycled in an environmentally responsible and efficient manner. Although 85% of the weight of cars is currently recycled, 95% of cars will eventually have to be recycled in accordance with European legislation. Since it is becoming increasingly important to find a proper solution for waste, the recycling industry has undergone tremendous growth in the past decade. In this relatively young sector of the industry, ARN has built up unique knowledge in the field of recycling, specifically as regards waste materials from cars. The techniques used in shredders are subject to constant development. A shredder is in fact a big grinder that shreds the car into small particles. After various components have been removed, the entire car wreck disappears into a shredder. When reduction is completed, various metals are removed from the shredder car pieces. Recycling involves the retrieval and reprocessing of raw materials from waste for reuse. What was once proudly purchased for a lot of money is discarded after an average of 14.4 years. ARN ensures that cars discarded in the Netherlands are recovered and reused. Target ARN has set itself the goal of recycling the various materials which make up a car wreck in the most environmentally responsible and economically feasible way possible. To this end, a lot of research is conducted into recycling techniques as well as the optimum and most efficient method for removing waste materials from car wrecks and collecting them. The composition of cars is subject to constant change, which is a factor that the recycling process must also take into account. By conducting research into these trends, ARN can modify the system at an early stage. 36

37 37

38 38

39 39

40 The next pictures were taken during the visit at the demonstration dismantling carwreck. In order to remove all fluids from a car, only one man was required needing no more than 30 minutes to complete the relevant process. Both oils and gas were collected in separate tanks, their quality was monitored and were ready to be utilized again. 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 The next visit took place at the Coolrec West which is a unit treating all types of refrigerators. Mr. Rogier f. de Bode made a detailed description of the way that this facility works. In addition, all attendees discussed thorough in order to understand exactly how the whole system works in Holland. More specifically, it was made clear that NVMP used to receive 21 Euros from every refrigerator that was sold in Holland. This amount of money (fee) was directly paid by the customer. This amount of money was currently 18 Euros and it is determined again in certain time periods. Then, NVMP pays the treatment units such as Coolrec to take over the management duty of the refrigerators at the end of their life. NVMP does not make profit from its operation, but it just covers its operation cost. NVMP is the main collective management system for WEEE and covers more than 80% of the respective producers in Holland as defined by the WEEE Directive. 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 The following pictures were taken during the visit in HKS Metals B.V., which is one of the biggest companies dealing with metals in Holland. The representatives of the KYPROS project met Mr. Gideon Overwater (Managing Director) and Mr. Walter Swierstra (Business Development Manager) who welcomed them and went them round the unit in order to acquire a thorough picture of the operation of the unit. 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 It should be noted that during this trip in Holland, the representatives of the two partners involved in the project implementation (Ms. Meropi Samara from the Environment Service of the Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment, Mr. Konstantinos Moustakas and Mr. Fotis Kourmousis from NTUA) had the chance to present the results of the KYPROS project up to that time, discuss thoroughly with the representatives of the private sector (recycling industry), exchange opinions on the optimum scenarios for WEEE, ELVs and C&D waste for the case of Cyprus on the basis of the respective European experience and the special characteristics of the island of Cyprus. 78

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με έμφαση στους Η/Υ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού με έμφαση στους Η/Υ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών Διπλωματική εργασία ΘΕΜΑ: «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και καινοτόμου συστήματος για την ανακύκλωση στο σπίτι» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000905 Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι διαχείρισης των ΑΗΗΕ-

Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι διαχείρισης των ΑΗΗΕ- Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι διαχείρισης των ΑΗΗΕ- Πιλοτικά προγράµµατα 3.1 Συστήµατα διαχείρισης ΑΗΗΕ Στο Σχήµα 3.1 που ακολουθεί, απεικονίζεται το διάγραµµα ροής υλικών αλλά και πληροφοριών, µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΕΝ.ΠΕ.Τ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 ασκαλάκη Ρεγγίνα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ερευνητική Εργασία: Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής

Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 24, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 7 Σύγκριση της Θερμικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων για Παραγωγή Ενέργειας και της Υγειονομικής Ταφής Ν. I. ΘΕΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RECYCLING SYMPRAXIS. Πακέτο Ενεργειών 3: ΜΕΛΕΤΕΣ BENCHMARKING. ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ: Report on state of the art recycling lifecycle technologies and applications

RECYCLING SYMPRAXIS. Πακέτο Ενεργειών 3: ΜΕΛΕΤΕΣ BENCHMARKING. ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ: Report on state of the art recycling lifecycle technologies and applications RECYCLING SYMPRAXIS LIFE07 ENV/GR/000265 Συµπράξεις ηµοσίων Ιδιωτικών Φορέων για τη βελτιστοποίηση των σχηµάτων περιορισµού, ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων σε προορισµούς µαζικού τουρισµού Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων Με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα

Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων Με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα Δίκτυα Αναρρόφησης: Μία Νέα Τεχνολογία Αποχέτευσης Λυμάτων Με Οικονομοτεχνικά, Περιβαλλοντικά και Κατασκευαστικά Πλεονεκτήματα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΜΑΛΙΩΚΑΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑΝΘΗ Β. ΜΑΛΙΩΚΑ M.Sc. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

AEIFOROS S.A. The progress in the recycling of industrial byproducts

AEIFOROS S.A. The progress in the recycling of industrial byproducts ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. Η πρόοδος στην ανακύκλωση βιοµηχανικών παραπροϊόντων Ι. Λιάπης, Χ. Στρατής ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., 12 ο χλµ Θεσσαλονίκης Βέροιας, 570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης, 2310790175 Λέξεις κλειδιά: Βιοµηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπαρµπαρούση Μαρία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». A.M. 37566

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπαρµπαρούση Μαρία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». A.M. 37566 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». A.M. 37566 Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Στέλλα Τσουκάτου Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΘΕΜΑ: «Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.12.2005 COM(2005) 628 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα {SEC(2005) 1573} EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Σχέδιο δράσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα