ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων (δεξαμενών, αντλιοστασίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.) Η ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας που δεν αρδεύονται έως σήμερα. Η δημιουργία νέων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της άρδευσης Η λογική χρήση των υπογείων υδάτων, ώστε να διατηρείται η ποσότητα και η ποιότητα αυτών για να είναι χρήσιμα στη γεωργία Η σύνταξη κατάλληλων μελετών για τη διαχείριση των υφιστάμενων υδατικών πόρων (γεωτρήσεων) άρδευσης και η αναζήτηση νέων πόρων Τα έσοδα και οι πόροι διαχείρισης των αρδευτικών δικτύων διατίθενται για την ευόδωση και πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ & Κ Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η διοίκηση και διαχείριση θα πραγματοποιείται από το ανάλογο γραφείο του ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ & ΔΕ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, σε συνεργασία πάντα με την Τ.Υ. Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, τη Δ/νση Πρασίνου, τη ΔΕΥΑΜΒ, το Τμήμα Προμηθειών και τέλος σε συνεργασία με το συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1 η ΜΑΪΟΥ έως την 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εκάστου έτους ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

2 1. Ο παρών κανονισμός αφορά την άρδευση των αγροκτημάτων, την υδροδότηση με αρδευτικό νερό οικιών, βιοτεχνιών, κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ..Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2. Ο τρόπος υδροδότησης κάθε ενδιαφερόμενου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1. Παροχέτευση υδροληψίας ή διακλάδωση παροχέτευσης ονομάζεται το τμήμα εκείνο του αγωγού σωλήνα, το οποίο συνδέει το υδροδοτούμενο αγροτεμάχιο με τον κεντρικό αγωγό μέσω σχετικής υδροληψίας ή απευθείας ανάλογα με το δίκτυο. 2. H διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό η κεντρική υδροληψία έως το εκάστοτε αγρόκτημα, οικία, βιοτεχνία, κτηνοτροφική μονάδα. 3. Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σημείο αγωγού διανομής από όπου αρχίζει η διακλάδωση υδροληψίας όπως και ο κρουνός υδροληψίας (δίκτυα ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ) θα καθορίζονται από το αρμόδιο τμήμα του Πολυδύναμου Γραφείου Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ. 4. Η διάμετρος της παροχής θα καθορίζεται από το αρμόδιο γραφείο του Πολυδύναμου Τμήματος Νέας Ιώνιας Αιωνίας και δεν μπορεί : Α) να είναι μικρότερη από μια ίντσα (1 ) και μεγαλύτερη από δυο ίντσες (2 ) για τα δίκτυα της ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. Β) για την ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ η παροχή άρδευσης καθορίζεται στη μια ίντσα (1 ) 5) Η εκτέλεση παροχέτευσης υδροληψίας (τοποθέτηση κρουνού πριν από τον υδρομετρητή μετά την κεντρική υδροληψία ή τον κεντρικό αγωγό και εν συνεχεία υδρομετρητής μετά των σχετικών εξαρτημάτων) πραγματοποιείται από συνεργείο του Δήμου Βόλου. Ο υδρομετρητής ΠΑΝΤΑ τοποθετείται ακριβώς πάνω στην κεντρική υδροληψία ή κοντά στον κεντρικό αγωγό και ποτέ πιο πέρα από 1 μέτρο από αυτούς.. 6) Ο μέγιστος αριθμός υδροληπτών ανά κεντρική υδροληψία είναι 10. 7) Αν αγωγός συνδεδεμένος σε υδροληψία χρησιμοποιηθεί ως κεντρικός αγωγός και από αυτόν διακλαδωθούν υδρολήπτες, τοποθετείται πλησίον της κεντρικής υδροληψίας υδρομετρητής τριών ιντσών για ελεγκτικούς λόγους και οποιαδήποτε διαφορά κυβικών μέτρων αρδευτικού νερού προκύψει λόγω διαρροής μεταξύ του υδτ/τη τριών ιντσών και των λοιπών υδρομετρητών ισομοιράζεται στους υδρολήπτες.

3 Ο εν λόγω τρόπος λήψης νερού δεν νοείται ως μια παροχή αλλά ως το άθροισμα των διακλαδισμένων παροχών και προστίθεται στο σύνολο της κεντρικής υδροληψίας ώστε το άθροισμα των παροχών να μην ξεπερνά τις 10. 8) Σε περίπτωση τομής οδοστρώματος αυτή πραγματοποιείται με επιβάρυνση και μέσα του εξυπηρετούμενου, ο οποίος οφείλει να αποκαταστήσει την τομή εντός 24 ωρών από κατασκευής αυτής αλλιώς θα του επιβληθεί πρόστιμο ) Παράνομη σύνδεση θεωρείται οποιαδήποτε σύνδεση εξυπηρετούμενου με το αρδευτικό δίκτυο προσωρινή ή μόνιμη χωρίς την ύπαρξη υδρομετρητή ανεξάρτητα από το αν αρδεύει το αγροτεμάχιό του ή όχι. 10) Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν την κεντρική υδροληψία με τα αρδευόμενα ακίνητα των καταναλωτών (αμέσως μετά τον υδρομετρητή) ανήκουν στην ιδιοκτησία των καταναλωτών. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ 1) O ιδιοκτήτης του αγροκτήματος-οικίας-κτηνοτροφικής μονάδας-βιοτεχνίας που επιθυμεί να υδροδοτήσει αυτό από τα Δημοτικά Αρδευτικά Δίκτυα, εφόσον λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού υποβάλλει σχετική αίτηση δήλωση σε ανάλογο έντυπο στο αρμόδιο γραφείο του Πολυδυνάμου Κέντρου Νέας Ιωνίας &Αισωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Έτος Γεννήσεως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το είδος του προς υδροδότηση ακινήτου (αγροκτήματος-κτηνοτροφικής μονάδας βιοτεχνίας - οικίας ), στρεμματική έκταση αγροκτήματος, τοποθεσία, καλλιεργούμενα είδη και τύπο αρδευτικού συστήματος και αν πρόκειται για βιοτεχνία ή κτηνοτροφική μονάδα οποιοδήποτε αποδεικτικό των δομημένων τετραγωνικών. Ταυτόχρονα υποβάλλει απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίου, αντίγραφο πρόσφατου Ε9 και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό τον οποίο οφείλει να τηρεί, όπως και Δημοτική ενημερότητα μέσω της οποίας αποδεικνύεται η μη οφειλή προς τον Δήμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση έως την τακτοποίηση οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του αιτούντα προς τον Δήμο.

4 2)Αρμόδιος Υπάλληλος του Πολυδύναμου Γραφείου Νέας Ιώνιας & Αισωνίας συνοδευόμενος από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου προβαίνει σε επιτόπου επίσκεψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι τεχνικά δυνατή ή όχι η παροχή άρδευσης. Στη συνέχεια γίνεται ερώτηση στην Οικονομική Υπηρεσία για την ύπαρξη τυχόν οικονομικών οφειλών πάσης φύσεως προς τον Δήμο και εφόσον δεν υφίσταται καμία οικονομική οφειλή και είναι τεχνικά δυνατή η λήψη παροχής τότε εγκρίνεται η αίτηση και καλείται με τον προσφορότερο τρόπο ο/η αιτών/ούσα να πληρώσει τη σχετική δαπάνη σύνδεσης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί ήδη στον ενδιαφερόμενο προφορικά. Μόνο όταν έχει πληρωθεί η δαπάνη σύνδεσης, τότε δίνεται εντολή σε υδραυλικό του Πολυδύναμου Κέντρου Νέας Ιωνίας &Αισωνίας να προβεί στην σχετική διαδικασία εκτέλεσης της σύνδεσης. 3)Στη δαπάνη σύνδεσης περιλαμβάνονται: Α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για την απόσβεση των έργων υποδομής, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 10 / στρέμμα αν πρόκειται για αγρόκτημα και μέχρι 20 στρέμματα, δηλαδή μέγιστο ποσό χρέωσης εφάπαξ τέλους σύνδεσης 200, και 5 / δομημένο τετραγωνικό μέτρο αν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα ή βιοτεχνία ή οικία. Β) Το κόστος υδρομέτρου, υλικών σύνδεσης Γ) Εργασία Σύνδεσης. 4) Η υποχρέωση πληρωμής του νερού που θα καταναλώνει ο εξυπηρετούμενος καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση που σχετίζεται με την υδροληψία αρχίζει από την ημερομηνία εκτέλεσης της σύνδεσης. 5) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί: Α) Ελάχιστο όριο κατανάλωσης Β) Πάγιο τέλος για την αποπληρωμή δανείων του Δήμου και την εκτέλεση έργων Γ) Τέλος οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν δεξαμενές για τη δημιουργία αποθέματος νερού για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση βλάβηςτου αρδευτικού δικτύου ή θεομηνίας ή εκτάκτων καιρικών φαινομένων. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1) Κάθε υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα υδροληψίας σε περίπτωση πάσης φύσεως μεταβίβαση του αγροκτήματος, κτηνοτροφικής μονάδας, βιοτεχνίας, οικίας σε περίπτωση πώλησης στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός ενός μηνός από τη

5 ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης οφείλει να γνωστοποιήσει στο Δήμο την εν λόγω πράξη και να προβεί στην ανάλογη διαδικασία. 2) Σε περίπτωση ενοικιάσεως του αγροκτήματος την υποχρέωση των τελών άρδευσης έχει ο ενοικιαστής, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου ώστε υπόχρεος να φαίνεται ο ίδιος και όχι ο ιδιοκτήτης, Σε άλλη περίπτωση η χρέωση θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. 3) Η διαδικασία έχει ως εξής: εντός διαστήματος ενός μηνός από την ως άνω αναγραφόμενη πράξη ο πρώην ιδιοκτήτης και ο νυν προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της πρόσφατης πράξης μεταβίβασης και καταθέτουν αμφότεροι Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία αναγράφεται σε αυτή του πρώην ιδιοκτήτη ότι συναινεί στη μεταβίβαση της παροχής και σε αυτή του νυν ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση. Σε περίπτωση θανάτου προσκομίζεται σχετικό κληρονομητήριο. Ο πρώην ιδιοκτήτης οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται το πάγωμα της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση αυτών. Άρθρο 7 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1) Ιδιώτης μπορεί να προβεί σε επέκταση του Δημοτικού αρδευτικού δικτύου με ίδια έξοδα αφού έρθει πρώτα σε συνεννόηση με το Δήμο και πάρει σχετική έγκριση μετά από αίτησή του και τηρήσει όλες τις υποδείξεις του Δήμου, τις οποίες οφείλει να τις αποδεχτεί ενυπόγραφα συνυπογράφοντας σχετικό έγγραφο. Ο ιδιώτης οφείλει πριν το σκέπασμα του αγωγού να ειδοποιήσει το Δήμο, ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος για το αν τηρήθηκαν οι υποδείξεις του. Σε αντίθετη περίπτωση μη ειδοποίησης ή μη τήρησης των υποδείξεων του Δήμου, ο αγωγός δεν συνδέεται με το δίκτυο ή αν έχει σκεπαστεί ή και συνδεθεί τότε επιβάλλεται στον ιδιώτη που έκανε το έργο ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ και εν συνεχεία ο ιδιώτης προβαίνει σε διαδικασία αποκάλυψης του αγωγού για έλεγχο. 2) Οι διακλαδώσεις και τυχόν επεκτάσεις των αγωγών των δικτύων άρδευσης που πραγματοποιούνται με δαπάνες των εξυπηρετούμενων και παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. 3) Οι μελλοντικοί εξυπηρετούμενοι από τυχόν επέκταση του δικτύου με ιδιωτική πρωτοβουλία, οφείλουν να καταβάλουν αναλογικό ποσό στον ιδιώτη που

6 πραγματοποίησε την επέκταση. Τυχόν διαφωνίες και γενικά προβλήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιωτών που αφορούν την πιο πάνω διαδικασία επιλύονται μεταξύ των ιδιωτών και ουδεμία ανάμιξη έχει ο Δήμος. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 1) Οι εγκαταστάσεις των αρδευτικών συστημάτων μετά τον υδρομετρητή και εντός των αγροκτημάτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους εξυπηρετούμενους με δική τους μέριμνα και δαπάνη, πρέπει δε να εκτελούνται από έμπειρους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 2) Το υλικό κατασκευής των εξαρτημάτων σύνδεσης και των αγωγών των αρδευτικών δικτύων μετά τον υδρομετρητή πρέπει να είναι αντοχής και άριστης ποιότητας και ο κεντρικός αγωγός θα πρέπει να αντέχει σε πίεση τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών. 3) Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει και να αρνηθεί τη σύνδεση με το αρδευτικό δίκτυο εφόσον δεν πληρούνται οροί κατά την κρίση του και μέχρι της επισκευής και τακτοποίησης αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 1) Το υδρόμετρο που τοποθετείται προκειμένου για την μέτρηση κατανάλωσης του αρδευτικού νερού υπόκειται στην κυριότητα του Δήμου και τοποθετείται έως το μέγιστο ενός μέτρου μακριά από την υδροληψία (ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ) προς αποφυγή τυχόν τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την τοποθέτηση, και σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται εντός του ακινήτου προς υδροδότηση. Στην ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ το υδρόμετρο τοποθετείται το μέγιστο ένα μέτρο μακριά από τον κεντρικό αγωγό. Αν για οποιονδήποτε λόγο αφαιρεθεί αυτό επανέρχεται στην αποθήκη του Δήμου. 2) Η τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται από τον Δήμο εξ αυτών που βρίσκονται στην αποθήκη του με όλα τα υλικά σύνδεσης και ένα κρουνό ανάλογης διαμέτρου πριν από αυτόν. Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να παρέχει υδρομετρητή προς τοποθέτηση τότε τον υδρομετρητή τον προμηθεύεται ο αιτών ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν στον αιτούντα από τον ΔΗΜΟ.

7 3) Ο κάθε εξυπηρετούμενος οφείλει να επιτηρεί και να ελέγχει το υδρόμετρο επιστάμενα και να αναφέρει στον Δήμο οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρήσει για την άμεση διευθέτηση αυτής. Δειγματοληπτικά ο Δήμος δύναται όπως πραγματοποιεί ελέγχους σε υδρόμετρα προκειμένου να διαπιστώνει την καλή λειτουργία. Εφόσον διαπιστωθεί κακή λειτουργία, η οποία δεν έχει αναφερθεί από τον εξυπηρετούμενο άμεσα τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 1000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το πενταπλάσιο της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του υ/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται, ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ 2 Η ΦΟΡΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 3000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟ της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται, ΚΑΙ ΤΗΝ 3 η ΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 7000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται. 4) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την μέτρηση υπερβολική κατανάλωση η οποία αποδεδειγμένα να οφείλεται σε διαρροή λόγω χαλασμένου κρουνού πριν από τον υδρομετρητή ή ο υδρομετρητής έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω βλάβης τότε η χρέωση γίνεται με τον μέσο όρο των καταναλώσεων των προηγούμενων περιόδων. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση τότε θα χρεωθεί με τον μέσο όρο προηγούμενων καταναλώσεων όμοιας κατηγορίας καταναλωτή. 5) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος μέτρησης κατανάλωσης κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώσει ότι για οποιοδήποτε λόγο λείπει μέρος του υδτη που αποκλείει την μέτρηση της κατανάλωσης ή ίδιος ο υδτης λείπει από τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ κάθετα ο εξυπηρετούμενος ο οποίος χρεώνεται με πρόστιμο 3000 και διακοπή παροχής την πρώτη φορά και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το ανάλογο τέλος επανασύνδεσης. Αν συμβεί για δεύτερη φορά χρεώνεται με πρόστιμο 5000 και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το πενταπλάσιο τέλος επανασύνδεσης και από κει και έπειτα χρεώνεται με πρόστιμο 7000 για κάθε φορά που θα συμβεί και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το πενταπλάσιο τέλος επανασύνδεσης.

8 6) Όμοια με την προηγούμενη παράγραφο 5 θα συμβεί και όταν ο υδτης έχει καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο πλην παγετού. 7) Σε περίπτωση που ο υδτης έχει θαφτεί για οποιονδήποτε λόγο και δεν προνόησε ο εξυπηρετούμενος να τον βρει και να τον επαναφέρει τότε ο εξυπηρετούμενος με ίδια έξοδα οφείλει να τον βρει και να τον επαναφέρει στην αρχική λειτουργική του κατάσταση με την επιτήρηση αρμοδίου υδραυλικού του Δήμου. Αν ο θαμμένος υ/δτης δεν είναι πλέον λειτουργικός τότε αυτός αντικαθίσταται από τον Δήμο αφού ο εξυπηρετούμενος χρεωθεί ως νέα εγκατάσταση παροχής η σε περίπτωση που ο Δήμος κωλύεται να αντικαταστήσει τον υδτη τότε ο εξυπηρετούμενος πάλι χρεώνεται ως νέα εγκατάσταση παροχής και προμηθεύεται ο ίδιος καινούριο υ/δτη με δικά του έξοδα και ο οποίος υ/δτης οφείλει να τηρεί προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται το εξυπηρετούμενο πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά. Αν ο εξυπηρετούμενος δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο και δεν προβεί στις ενέργειες που αναγράφονται σε αυτή εντός ενός μηνός από την ανακάλυψη του θαμμένου υδτη τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της υδροδότησης και διακόπτεται η παροχή και ο υδτης οδηγείται στην αποθήκη του Δήμου. 8) ΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ και έπειτα ΒΡΕΘΕΙ υδτης θαμμένος τότε θα ισχύουν τα όμοια με την παράγραφο 7. 9) Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 5, 6 και 7 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΔΤΗ Ή ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 10) Γενικά απουσία υδρομέτρου παρά το γεγονός ότι υφίσταται σύνδεση, οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, στον κρουνό υδροληψίας και στο δίκτυο γενικότερα από τον εξυπηρετούμενο και γενικά από οποιονδήποτε θα θεωρείται ως λαθραία λήψη νερού και θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 και διακοπή παροχής την πρώτη φορά, με επανασύνδεση εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τέλος, για δεύτερη φορά θα επιβληθεί πρόστιμο 5000 και διακοπή παροχής με επανασύνδεση εφόσον καταβληθεί το πενταπλάσιο του ανάλογου

9 τέλους, από κει και έπειτα χρέωση προστίμου 7000 για την κάθε επόμενη πάντα συνοδευόμενη από διακοπή παροχής και δεκαπλασιασμό του τέλους επανασύνδεσης. 11) Η μέτρηση της κατανάλωσης του νερού θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα αρχίζει από την 1 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έκαστου με δυνητικό πέρας την 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 12) Απαγορεύεται η κάλυψη των υδρομέτρων με χώματα, μπάζα, κλπ. Στον εξυπηρετούμενο του οποίου το υδρόμετρο θα ευρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα του επιβάλλεται πρόστιμο 500 την 1 η φορά, 1000 τη δεύτερη και για οποιαδήποτε άλλη φορά ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη στον υδρομετρητή κάποιου εξυπηρετούμενου που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου τότε ο Δήμος προβαίνει στη αντικατάσταση αυτού εφόσον υπάρχει απόθεμα στην αποθήκη του Δήμου και ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το ποσό με το όποιο αγοράστηκε βάσει της τελευταίας πραγματοποιηθείσας προμήθειας (τιμή με τον φπα) ο υδ/της ή πραγματοποιούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 14) Απαγορεύεται η μεταφορά του υδρομέτρου σε άλλο ακίνητο του καταναλωτή, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 1) Η κατανάλωση του αρδευτικού νερού θα μετριέται μέσω υδρομέτρων 2) Κάθε εξυπηρετούμενος δικαιούται να καταναλώνει εντός των περιορισμών αυτού του κανονισμού η τυχόν εκτάκτων όπως έλλειψη παροχής ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οποιαδήποτε ποσότητα νερού η οποία καλό θα είναι να μην υπερβαίνει τις αρδευτικές ανάγκες της καλλιέργειας του ώστε να υπάρχει μια ορθολογική χρήση του νερού 3) Η ποιότητα του αρδευτικού νερού των δικτύων του Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ δεν επιτρέπει την χρήση του για υδρευτικές ανάγκες με οποιαδήποτε χρήση απορρέει από αυτή. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

10 1) Ο κάθε εξυπηρετούμενος υποχρεώνεται προς πληρωμή κάθε χρόνο την αξίας της ποσότητας νερού που κατανάλωσε όπως αυτή προκύπτει από την μέτρηση του υδρομετρητή μέσω του οποίου εξυπηρετείται. 2) Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής λειτουργεί κανονικά αλλά η κατανάλωση είναι λιγότερη από 100μ3 /έτος τότε ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με ποσό ίσο με την κατανάλωση που αντιστοιχεί σε 100μ3. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η τιμή του Μ3 καθώς κα η ενδεχόμενη κλιμάκωση σε συνάρτηση με την κατανάλωση καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση-πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου και της Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου. Για τον καθορισμό της τιμής πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι παρακάτω δαπάνες: Α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β)ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Ε)ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝκλπ Ανεξάρτητα από την κατανάλωση για αγροκτήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες, η τιμή καθορίζεται στα 0,25 /μ3 Για τις κτηνοτροφικές μονάδες (οι οποίες υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδτη 1 ίντσας μόνο) η τιμή καθορίζεται στα 0,12 /μ3(έκπτωση 50%) Για τους πολυτέκνους η τιμή καθορίζεται στα 0,12 (έκπτωση 50%) Το παρόν άρθρο δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΙΝΤΣΑ Φ ½ ΙΝΤΣΕΣ Φ ΙΝΤΣΕΣ Φ63 370

11 ΣΥΝ το Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για την απόσβεση των έργων υποδομής το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 10 /στρέμμα αν πρόκειται για αγρόκτημα, 5 /δομημένο τετραγωνικό μέτρο αν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα η βιοτεχνία ή οικία Στην περίπτωση που στο ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Οι πιο πάνω τιμές δύνανται να τροποποιηθούν με σχετική απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Η παροχή διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους 1) Με έγγραφη αίτηση του εξυπηρετούμενου 2) Λόγω καθυστέρησης πληρωμής τελών άρδευσης και μετά την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής 3) Έπειτα από λαθραία σύνδεση, επέμβαση στον υδτη η και στο δίκτυο με συνέπεια την λαθραία υδροληψία, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό 4) Λόγω ανωτέρας βίας (εκτέλεση έργων, επισκευή βλαβών, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, συντήρηση δικτύων ή/ και αντλιοστασίων) όπου ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί οι εξυπηρετούμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση διακοπής παροχής λόγω των 1,2,3 του παρόντος άρθρου ο υδρομετρητής αφαιρείται αμέσως και κρατείται στην αποθήκη του Δήμου ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Στον εξυπηρετούμενο που διακόπτεται η παροχή νερού σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού και πραγματοποιείται επανασύνδεση επιβάλλεται τέλος επανασύνδεσης ίσο με το διπλάσιο του τέλους σύνδεσης έπειτα από την εξόφληση όλων των οφειλών, προστίμων και παλαιών τελών προς τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεση της διακοπείσας παροχής είναι η καταβολή της οποιαδήποτε οφειλής προς τον Δήμο όπως και του τέλους επανασύνδεσης

12 2) Σε περίπτωση που τα τέλη κάποιου εξυπηρετούμενου υπερβαίνουν το ποσό των 1500 και δηλωθεί αδυναμία καταβολής αυτών εφάπαξ όσο αφορά την διαδικασία επανασύνδεσης, με σχετική αίτηση του προς την οικονομική υπηρεσία του Δήμου δύναται όπως αυτό υποβληθεί σε σχετική ρύθμιση. ΑΡΘΡΟ16 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Ο κάθε εξυπηρετούμενος δικαιούται με έγγραφη αίτησή του να γίνει έλεγχος για την καλή λειτουργία του υδρομέτρου. Ο Δήμος μέσω του αρμόδιου γραφείου προβαίνει στον έλεγχο του υδρομέτρου, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο και το κοινοποιεί στον αιτούντα Το τέλος ελέγχου είναι για την πρώτη φορά 60 αλλά αν γίνει αίτηση εντός του έτους για δεύτερη και πλέον φορές τότε το τέλος διπλασιάζεται ήτοι 120, τριπλασιάζεται κ.ο.κ. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο αρχειοθετείται για μελλοντική πιθανή αναφορά. Άρθρο 17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΠΤΩΝ 1) Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών πραγματοποιείται ετήσια ή και έκτακτα αν χρειαστεί από τους υδραυλικούς του Δήμου που υπηρετούν στο ΔΕ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2) Οι ενδείξεις καταχωρούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο στο σχετικό πρόγραμμα και εν συνεχεία συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι οι οποίοι στέλνονται προς βεβαίωση και είσπραξη από αρμόδιο εντεταλμένο υπάλληλο 3) Στη συνέχεια αποστέλλονται ειδοποιήσεις προς τους εξυπηρετούμενους μέσω των οποίων ενημερώνονται για την κατανάλωση τους, το ποσό της πληρωμής και για τον εναπομείναντα χρόνο έως τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής 4) Μετά από το πέρας του χρόνου εξόφλησης των τελών και εφόσον αυτά παραμένουν ανεξόφλητα το αρμόδιο γραφείο εκδίδει εντολή διακοπής νερού. 5) Η διαδικασία έκδοσης βεβαιωτικών καταλόγων και λογαριασμών θα πραγματοποιείται με το σύστημα μηχανογράφησης του Δήμου ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 1) Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα άρδευσης που θα εκπονείται από το αρμόδιο γραφείο και θα αναρτάται στο πρώην

13 Δημαρχείο Αισωνίας και σε άλλα σημεία όπου συνήθως αναρτώνται ανακοινώσεις. 2) Οποιαδήποτε παραβίαση του προγράμματος επισύρει στον εξυπηρετούμενο που το παραβιάζει πρόστιμο ύψους Αν υπάρξει ανάγκη άρδευσης κάποιου αγροκτήματος εκτός προγράμματος αυτό θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφη αίτηση του εξυπηρετούμενου στο αρμόδιο γραφείο, θα εξετάζεται αυτή και εφόσον υπάρξει θετική απόφαση τότε θα δίνεται στον εξυπηρετούμενο σχετική έγγραφη άδεια στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και το χρονικό διάστημα της άρδευσης του αγροκτήματος, ώστε έτσι να μην δημιουργείται πρόβλημα με τους εξυπηρετούμενους που βρίσκονται εντός του προγράμματος. 3) Αν βρεθεί κεντρική υδροληψία ανοικτή εκτός προγράμματος τότε σε κάθε εξυπηρετούμενο που λαμβάνει νερό από αυτή θα βεβαιώνεται πρόστιμο ύψους ) Στους κατά συρροή παραβάτες του προγράμματος θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 για κάθε φορά που συλλαμβάνονται να αρδεύουν εκτός αυτού. 5) Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ανά υδροληψία είναι δέκα. Πέραν αυτού του αριθμού και εφόσον για κάποιο δυνητικό εξυπηρετούμενο είναι αδύνατη η σύνδεσή του με κάποια άλλη υδροληψία τότε θα εξετάζεται η περίπτωση στην ήδη συμπληρωμένη υδροληψία της σύνδεσης πέραν τω 10 εξυπηρετούμενων. Άρθρο 19 Παροχές ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1) Ο ΔΗΜΟΣ δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση αυτών επί του δικτύου, η σε κτηνοτροφικές μονάδες ή βιοτεχνίες 2) Οποιοσδήποτε αντιληφθεί έναρξη πυρκαγιάς μπορεί να χρησιμοποίει αυτή την παροχή για την κατάσβεση ή περιορισμό αυτής 3) Η καταναλωθείσα ποσότητα αρδευτικού νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς παραχωρείται δωρεάν 4) Όποιος συλληφθεί ή αποδειχτεί λόγω κατανάλωσης να υδροδοτείται από αυτή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός πυρκαγιάς θα του επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση επανάληψης του φαινομένου, για κάθε επόμενη φορά εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και κατάργηση της παροχής αυτής.

14 ΑΡΘΡΟ 20 1) Oποιοσδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από πρόθεση ή αμέλεια προξενήσει ζημία στα δίκτυα άρδευσης της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΊΑΣ ήτοι μηχανολογικές και ηλεκτρικές καταστάσεις, τεχνικά έργα, αγωγούς, υδροληψίες, υδρομετρητές, καταγγέλλεται για παράβαση των άρθρων 381,382,383,384 του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ για φθορά ξένης περιουσίας. 2) Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη παροχής από το κεντρικό δίκτυο εφόσον δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό προβλεπόμενη διαδικασία. 3) Αφού διαπιστωθεί από όργανο του Δήμου (υδρονομέα, υδραυλικό), υπάλληλο του αρμοδίου Γραφείου, Τοπικό Σύμβουλο, λαθραία λήψη νερού με οποιονδήποτε τρόπο τότε η εν λόγω παροχή διακόπτεται άμεσα με εντολή του Αντιδημάρχου, γίνεται χρέωση αρδευτικού νερού ίση με το δεκαπλάσιο της μέγιστης κατανάλωσης την οποία έχει πραγματοποιήσει σε κάποια προηγούμενη περίοδο και καταλογίζεται στον λαθρουδρολήπτη αρχικά πρόστιμο 1500, για δεύτερη φορά 3000 και 5000 για τις κατά συρροή λαθραίες συνδέσεις του εκάστοτε υδρολήπτη που προβαίνει σε αυτές. 4) Δεν είναι δυνατή η παροχή νερού σε λαθροϋδρολήπτη ή λαθροσυνδεθέντα εφόσον αυτός δεν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές πάσης φύσεως προς τον Δήμο και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση και απαίτηση από τον Δήμο. 5) Απαγορεύεται στους εξυπηρετούμενους i) Να χρησιμοποιούν το νερό για προσωπική τους χρήση ή των ενοικιαστών του αγροκτήματος τους ii) Να διαθέτουν τον αρδευτικό νερό της προσωπικής τους παροχής είτε δωρεάν είτε με πληρωμή σε άλλο αγρόκτημα παρά μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε ο πάροχος θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα μα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20/παραγραφος Γ του παρόντος 6) Κάθε ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας απόμερους οποιουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό αποτελεί παράβαση ΑΡΘΡΟ 21 Κάθε παράβαση πρέπει να βεβαιώνεται με πρωτόκολλο το οποίο θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του αρμοδίου γραφείου του Πολυδύναμου Κέντρου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ και θα υπογράφεται από τον υπάλληλο, τον πρόεδρο

15 της ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ή ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ ανάλογα σε ποιο δίκτυο έχει γίνει η παράβαση και θα θεωρείται από τον Αντιδήμαρχο. Ειδικά για το δίκτυο Λουλούδι -Άνω Σπαρτιά το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Τ.Σ. εντός της κοινότητος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η παράβαση, διότι το εν λόγω δίκτυο διέρχεται και από τις δυο κοινότητες Διμηνίου και Σέσκλου. Το εν λόγω πρωτόκολλο θα προωθείται προς της οικονομική υπηρεσία του Δήμου συνοδευόμενο από σχετικό οίκοθεν χρεωστικό σημείωμα για την επιβολή προστίμου και αν χρειαστεί προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου αν χρήζει η παράβαση ποινικής δίωξης. Άρθρο 22 Ενστάσεις καταναλωτών Ενστάσεις για βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο του διαμερίσματος που ανήκει ο ενιστάμενος σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Πολυδύναμου Γραφείου και θα αποστέλλεται η σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν υποβάλλονται ένα μήνα μετά την λήξη πληρωμής του λογαριασμού. Όταν ο καταναλωτής επικαλείται σαν δικαιολογία «Μου άνοιξαν το υδρόμετρο», «Μου έκλεψαν το υδρόμετρο», «Μου σπάσανε το υδρόμετρο», «Μου κλέψανε το νερό», «Δεν πότισα καθόλου». Όταν δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη που προβλέπονται από την τελευταία καταμέτρηση και τυχόν οφειλές από προηγούμενες Άρθρο 23 Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου θα αστυνομεύει τις αρδευτικές περιοχές σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς αποφυγήν φαινομένων καταστροφής, αφαίρεσης ή αναστροφής των υδρομέτρων. Ο Δήμος δεν εγγυάται για την ποιότητα του νερού το οποίο είναι αυστηρά μη πόσιμο όπως και για τυχόν διακοπή λειτουργίας των δικτύων λόγω ζημιάς σε αυτά, πτώσης στάθμης του νερού, βλάβη αναλυτικών συγκροτημάτων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

16 Η χορήγηση παροχής αφορά άρδευση και όχι ύδρευση Άρθρο 24 1) Με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 2) Με τον παρόντα κανονισμό άρδευσης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορά το ίδιο αντικείμενο. Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός..Σελίδα 4 Διοίκηση Διεύθυνση...Σελίδα 4 Γενικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα