ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων (δεξαμενών, αντλιοστασίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.) Η ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας που δεν αρδεύονται έως σήμερα. Η δημιουργία νέων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της άρδευσης Η λογική χρήση των υπογείων υδάτων, ώστε να διατηρείται η ποσότητα και η ποιότητα αυτών για να είναι χρήσιμα στη γεωργία Η σύνταξη κατάλληλων μελετών για τη διαχείριση των υφιστάμενων υδατικών πόρων (γεωτρήσεων) άρδευσης και η αναζήτηση νέων πόρων Τα έσοδα και οι πόροι διαχείρισης των αρδευτικών δικτύων διατίθενται για την ευόδωση και πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ & Κ Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η διοίκηση και διαχείριση θα πραγματοποιείται από το ανάλογο γραφείο του ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ & ΔΕ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, σε συνεργασία πάντα με την Τ.Υ. Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, τη Δ/νση Πρασίνου, τη ΔΕΥΑΜΒ, το Τμήμα Προμηθειών και τέλος σε συνεργασία με το συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1 η ΜΑΪΟΥ έως την 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εκάστου έτους ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

2 1. Ο παρών κανονισμός αφορά την άρδευση των αγροκτημάτων, την υδροδότηση με αρδευτικό νερό οικιών, βιοτεχνιών, κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ..Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2. Ο τρόπος υδροδότησης κάθε ενδιαφερόμενου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1. Παροχέτευση υδροληψίας ή διακλάδωση παροχέτευσης ονομάζεται το τμήμα εκείνο του αγωγού σωλήνα, το οποίο συνδέει το υδροδοτούμενο αγροτεμάχιο με τον κεντρικό αγωγό μέσω σχετικής υδροληψίας ή απευθείας ανάλογα με το δίκτυο. 2. H διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό η κεντρική υδροληψία έως το εκάστοτε αγρόκτημα, οικία, βιοτεχνία, κτηνοτροφική μονάδα. 3. Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σημείο αγωγού διανομής από όπου αρχίζει η διακλάδωση υδροληψίας όπως και ο κρουνός υδροληψίας (δίκτυα ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ) θα καθορίζονται από το αρμόδιο τμήμα του Πολυδύναμου Γραφείου Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ. 4. Η διάμετρος της παροχής θα καθορίζεται από το αρμόδιο γραφείο του Πολυδύναμου Τμήματος Νέας Ιώνιας Αιωνίας και δεν μπορεί : Α) να είναι μικρότερη από μια ίντσα (1 ) και μεγαλύτερη από δυο ίντσες (2 ) για τα δίκτυα της ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. Β) για την ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ η παροχή άρδευσης καθορίζεται στη μια ίντσα (1 ) 5) Η εκτέλεση παροχέτευσης υδροληψίας (τοποθέτηση κρουνού πριν από τον υδρομετρητή μετά την κεντρική υδροληψία ή τον κεντρικό αγωγό και εν συνεχεία υδρομετρητής μετά των σχετικών εξαρτημάτων) πραγματοποιείται από συνεργείο του Δήμου Βόλου. Ο υδρομετρητής ΠΑΝΤΑ τοποθετείται ακριβώς πάνω στην κεντρική υδροληψία ή κοντά στον κεντρικό αγωγό και ποτέ πιο πέρα από 1 μέτρο από αυτούς.. 6) Ο μέγιστος αριθμός υδροληπτών ανά κεντρική υδροληψία είναι 10. 7) Αν αγωγός συνδεδεμένος σε υδροληψία χρησιμοποιηθεί ως κεντρικός αγωγός και από αυτόν διακλαδωθούν υδρολήπτες, τοποθετείται πλησίον της κεντρικής υδροληψίας υδρομετρητής τριών ιντσών για ελεγκτικούς λόγους και οποιαδήποτε διαφορά κυβικών μέτρων αρδευτικού νερού προκύψει λόγω διαρροής μεταξύ του υδτ/τη τριών ιντσών και των λοιπών υδρομετρητών ισομοιράζεται στους υδρολήπτες.

3 Ο εν λόγω τρόπος λήψης νερού δεν νοείται ως μια παροχή αλλά ως το άθροισμα των διακλαδισμένων παροχών και προστίθεται στο σύνολο της κεντρικής υδροληψίας ώστε το άθροισμα των παροχών να μην ξεπερνά τις 10. 8) Σε περίπτωση τομής οδοστρώματος αυτή πραγματοποιείται με επιβάρυνση και μέσα του εξυπηρετούμενου, ο οποίος οφείλει να αποκαταστήσει την τομή εντός 24 ωρών από κατασκευής αυτής αλλιώς θα του επιβληθεί πρόστιμο ) Παράνομη σύνδεση θεωρείται οποιαδήποτε σύνδεση εξυπηρετούμενου με το αρδευτικό δίκτυο προσωρινή ή μόνιμη χωρίς την ύπαρξη υδρομετρητή ανεξάρτητα από το αν αρδεύει το αγροτεμάχιό του ή όχι. 10) Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν την κεντρική υδροληψία με τα αρδευόμενα ακίνητα των καταναλωτών (αμέσως μετά τον υδρομετρητή) ανήκουν στην ιδιοκτησία των καταναλωτών. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ 1) O ιδιοκτήτης του αγροκτήματος-οικίας-κτηνοτροφικής μονάδας-βιοτεχνίας που επιθυμεί να υδροδοτήσει αυτό από τα Δημοτικά Αρδευτικά Δίκτυα, εφόσον λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού υποβάλλει σχετική αίτηση δήλωση σε ανάλογο έντυπο στο αρμόδιο γραφείο του Πολυδυνάμου Κέντρου Νέας Ιωνίας &Αισωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Έτος Γεννήσεως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το είδος του προς υδροδότηση ακινήτου (αγροκτήματος-κτηνοτροφικής μονάδας βιοτεχνίας - οικίας ), στρεμματική έκταση αγροκτήματος, τοποθεσία, καλλιεργούμενα είδη και τύπο αρδευτικού συστήματος και αν πρόκειται για βιοτεχνία ή κτηνοτροφική μονάδα οποιοδήποτε αποδεικτικό των δομημένων τετραγωνικών. Ταυτόχρονα υποβάλλει απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίου, αντίγραφο πρόσφατου Ε9 και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό τον οποίο οφείλει να τηρεί, όπως και Δημοτική ενημερότητα μέσω της οποίας αποδεικνύεται η μη οφειλή προς τον Δήμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση έως την τακτοποίηση οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του αιτούντα προς τον Δήμο.

4 2)Αρμόδιος Υπάλληλος του Πολυδύναμου Γραφείου Νέας Ιώνιας & Αισωνίας συνοδευόμενος από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου προβαίνει σε επιτόπου επίσκεψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι τεχνικά δυνατή ή όχι η παροχή άρδευσης. Στη συνέχεια γίνεται ερώτηση στην Οικονομική Υπηρεσία για την ύπαρξη τυχόν οικονομικών οφειλών πάσης φύσεως προς τον Δήμο και εφόσον δεν υφίσταται καμία οικονομική οφειλή και είναι τεχνικά δυνατή η λήψη παροχής τότε εγκρίνεται η αίτηση και καλείται με τον προσφορότερο τρόπο ο/η αιτών/ούσα να πληρώσει τη σχετική δαπάνη σύνδεσης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί ήδη στον ενδιαφερόμενο προφορικά. Μόνο όταν έχει πληρωθεί η δαπάνη σύνδεσης, τότε δίνεται εντολή σε υδραυλικό του Πολυδύναμου Κέντρου Νέας Ιωνίας &Αισωνίας να προβεί στην σχετική διαδικασία εκτέλεσης της σύνδεσης. 3)Στη δαπάνη σύνδεσης περιλαμβάνονται: Α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για την απόσβεση των έργων υποδομής, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 10 / στρέμμα αν πρόκειται για αγρόκτημα και μέχρι 20 στρέμματα, δηλαδή μέγιστο ποσό χρέωσης εφάπαξ τέλους σύνδεσης 200, και 5 / δομημένο τετραγωνικό μέτρο αν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα ή βιοτεχνία ή οικία. Β) Το κόστος υδρομέτρου, υλικών σύνδεσης Γ) Εργασία Σύνδεσης. 4) Η υποχρέωση πληρωμής του νερού που θα καταναλώνει ο εξυπηρετούμενος καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση που σχετίζεται με την υδροληψία αρχίζει από την ημερομηνία εκτέλεσης της σύνδεσης. 5) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί: Α) Ελάχιστο όριο κατανάλωσης Β) Πάγιο τέλος για την αποπληρωμή δανείων του Δήμου και την εκτέλεση έργων Γ) Τέλος οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν δεξαμενές για τη δημιουργία αποθέματος νερού για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση βλάβηςτου αρδευτικού δικτύου ή θεομηνίας ή εκτάκτων καιρικών φαινομένων. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1) Κάθε υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα υδροληψίας σε περίπτωση πάσης φύσεως μεταβίβαση του αγροκτήματος, κτηνοτροφικής μονάδας, βιοτεχνίας, οικίας σε περίπτωση πώλησης στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός ενός μηνός από τη

5 ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης οφείλει να γνωστοποιήσει στο Δήμο την εν λόγω πράξη και να προβεί στην ανάλογη διαδικασία. 2) Σε περίπτωση ενοικιάσεως του αγροκτήματος την υποχρέωση των τελών άρδευσης έχει ο ενοικιαστής, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου ώστε υπόχρεος να φαίνεται ο ίδιος και όχι ο ιδιοκτήτης, Σε άλλη περίπτωση η χρέωση θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. 3) Η διαδικασία έχει ως εξής: εντός διαστήματος ενός μηνός από την ως άνω αναγραφόμενη πράξη ο πρώην ιδιοκτήτης και ο νυν προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της πρόσφατης πράξης μεταβίβασης και καταθέτουν αμφότεροι Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία αναγράφεται σε αυτή του πρώην ιδιοκτήτη ότι συναινεί στη μεταβίβαση της παροχής και σε αυτή του νυν ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση. Σε περίπτωση θανάτου προσκομίζεται σχετικό κληρονομητήριο. Ο πρώην ιδιοκτήτης οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται το πάγωμα της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση αυτών. Άρθρο 7 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1) Ιδιώτης μπορεί να προβεί σε επέκταση του Δημοτικού αρδευτικού δικτύου με ίδια έξοδα αφού έρθει πρώτα σε συνεννόηση με το Δήμο και πάρει σχετική έγκριση μετά από αίτησή του και τηρήσει όλες τις υποδείξεις του Δήμου, τις οποίες οφείλει να τις αποδεχτεί ενυπόγραφα συνυπογράφοντας σχετικό έγγραφο. Ο ιδιώτης οφείλει πριν το σκέπασμα του αγωγού να ειδοποιήσει το Δήμο, ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος για το αν τηρήθηκαν οι υποδείξεις του. Σε αντίθετη περίπτωση μη ειδοποίησης ή μη τήρησης των υποδείξεων του Δήμου, ο αγωγός δεν συνδέεται με το δίκτυο ή αν έχει σκεπαστεί ή και συνδεθεί τότε επιβάλλεται στον ιδιώτη που έκανε το έργο ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ και εν συνεχεία ο ιδιώτης προβαίνει σε διαδικασία αποκάλυψης του αγωγού για έλεγχο. 2) Οι διακλαδώσεις και τυχόν επεκτάσεις των αγωγών των δικτύων άρδευσης που πραγματοποιούνται με δαπάνες των εξυπηρετούμενων και παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. 3) Οι μελλοντικοί εξυπηρετούμενοι από τυχόν επέκταση του δικτύου με ιδιωτική πρωτοβουλία, οφείλουν να καταβάλουν αναλογικό ποσό στον ιδιώτη που

6 πραγματοποίησε την επέκταση. Τυχόν διαφωνίες και γενικά προβλήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιωτών που αφορούν την πιο πάνω διαδικασία επιλύονται μεταξύ των ιδιωτών και ουδεμία ανάμιξη έχει ο Δήμος. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 1) Οι εγκαταστάσεις των αρδευτικών συστημάτων μετά τον υδρομετρητή και εντός των αγροκτημάτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους εξυπηρετούμενους με δική τους μέριμνα και δαπάνη, πρέπει δε να εκτελούνται από έμπειρους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 2) Το υλικό κατασκευής των εξαρτημάτων σύνδεσης και των αγωγών των αρδευτικών δικτύων μετά τον υδρομετρητή πρέπει να είναι αντοχής και άριστης ποιότητας και ο κεντρικός αγωγός θα πρέπει να αντέχει σε πίεση τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών. 3) Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει και να αρνηθεί τη σύνδεση με το αρδευτικό δίκτυο εφόσον δεν πληρούνται οροί κατά την κρίση του και μέχρι της επισκευής και τακτοποίησης αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 1) Το υδρόμετρο που τοποθετείται προκειμένου για την μέτρηση κατανάλωσης του αρδευτικού νερού υπόκειται στην κυριότητα του Δήμου και τοποθετείται έως το μέγιστο ενός μέτρου μακριά από την υδροληψία (ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ) προς αποφυγή τυχόν τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την τοποθέτηση, και σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται εντός του ακινήτου προς υδροδότηση. Στην ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ το υδρόμετρο τοποθετείται το μέγιστο ένα μέτρο μακριά από τον κεντρικό αγωγό. Αν για οποιονδήποτε λόγο αφαιρεθεί αυτό επανέρχεται στην αποθήκη του Δήμου. 2) Η τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται από τον Δήμο εξ αυτών που βρίσκονται στην αποθήκη του με όλα τα υλικά σύνδεσης και ένα κρουνό ανάλογης διαμέτρου πριν από αυτόν. Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να παρέχει υδρομετρητή προς τοποθέτηση τότε τον υδρομετρητή τον προμηθεύεται ο αιτών ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν στον αιτούντα από τον ΔΗΜΟ.

7 3) Ο κάθε εξυπηρετούμενος οφείλει να επιτηρεί και να ελέγχει το υδρόμετρο επιστάμενα και να αναφέρει στον Δήμο οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρήσει για την άμεση διευθέτηση αυτής. Δειγματοληπτικά ο Δήμος δύναται όπως πραγματοποιεί ελέγχους σε υδρόμετρα προκειμένου να διαπιστώνει την καλή λειτουργία. Εφόσον διαπιστωθεί κακή λειτουργία, η οποία δεν έχει αναφερθεί από τον εξυπηρετούμενο άμεσα τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 1000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το πενταπλάσιο της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του υ/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται, ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ 2 Η ΦΟΡΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 3000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟ της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται, ΚΑΙ ΤΗΝ 3 η ΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 7000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται. 4) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την μέτρηση υπερβολική κατανάλωση η οποία αποδεδειγμένα να οφείλεται σε διαρροή λόγω χαλασμένου κρουνού πριν από τον υδρομετρητή ή ο υδρομετρητής έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω βλάβης τότε η χρέωση γίνεται με τον μέσο όρο των καταναλώσεων των προηγούμενων περιόδων. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση τότε θα χρεωθεί με τον μέσο όρο προηγούμενων καταναλώσεων όμοιας κατηγορίας καταναλωτή. 5) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος μέτρησης κατανάλωσης κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώσει ότι για οποιοδήποτε λόγο λείπει μέρος του υδτη που αποκλείει την μέτρηση της κατανάλωσης ή ίδιος ο υδτης λείπει από τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ κάθετα ο εξυπηρετούμενος ο οποίος χρεώνεται με πρόστιμο 3000 και διακοπή παροχής την πρώτη φορά και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το ανάλογο τέλος επανασύνδεσης. Αν συμβεί για δεύτερη φορά χρεώνεται με πρόστιμο 5000 και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το πενταπλάσιο τέλος επανασύνδεσης και από κει και έπειτα χρεώνεται με πρόστιμο 7000 για κάθε φορά που θα συμβεί και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το πενταπλάσιο τέλος επανασύνδεσης.

8 6) Όμοια με την προηγούμενη παράγραφο 5 θα συμβεί και όταν ο υδτης έχει καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο πλην παγετού. 7) Σε περίπτωση που ο υδτης έχει θαφτεί για οποιονδήποτε λόγο και δεν προνόησε ο εξυπηρετούμενος να τον βρει και να τον επαναφέρει τότε ο εξυπηρετούμενος με ίδια έξοδα οφείλει να τον βρει και να τον επαναφέρει στην αρχική λειτουργική του κατάσταση με την επιτήρηση αρμοδίου υδραυλικού του Δήμου. Αν ο θαμμένος υ/δτης δεν είναι πλέον λειτουργικός τότε αυτός αντικαθίσταται από τον Δήμο αφού ο εξυπηρετούμενος χρεωθεί ως νέα εγκατάσταση παροχής η σε περίπτωση που ο Δήμος κωλύεται να αντικαταστήσει τον υδτη τότε ο εξυπηρετούμενος πάλι χρεώνεται ως νέα εγκατάσταση παροχής και προμηθεύεται ο ίδιος καινούριο υ/δτη με δικά του έξοδα και ο οποίος υ/δτης οφείλει να τηρεί προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται το εξυπηρετούμενο πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά. Αν ο εξυπηρετούμενος δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο και δεν προβεί στις ενέργειες που αναγράφονται σε αυτή εντός ενός μηνός από την ανακάλυψη του θαμμένου υδτη τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της υδροδότησης και διακόπτεται η παροχή και ο υδτης οδηγείται στην αποθήκη του Δήμου. 8) ΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ και έπειτα ΒΡΕΘΕΙ υδτης θαμμένος τότε θα ισχύουν τα όμοια με την παράγραφο 7. 9) Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 5, 6 και 7 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΔΤΗ Ή ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 10) Γενικά απουσία υδρομέτρου παρά το γεγονός ότι υφίσταται σύνδεση, οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, στον κρουνό υδροληψίας και στο δίκτυο γενικότερα από τον εξυπηρετούμενο και γενικά από οποιονδήποτε θα θεωρείται ως λαθραία λήψη νερού και θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 και διακοπή παροχής την πρώτη φορά, με επανασύνδεση εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τέλος, για δεύτερη φορά θα επιβληθεί πρόστιμο 5000 και διακοπή παροχής με επανασύνδεση εφόσον καταβληθεί το πενταπλάσιο του ανάλογου

9 τέλους, από κει και έπειτα χρέωση προστίμου 7000 για την κάθε επόμενη πάντα συνοδευόμενη από διακοπή παροχής και δεκαπλασιασμό του τέλους επανασύνδεσης. 11) Η μέτρηση της κατανάλωσης του νερού θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα αρχίζει από την 1 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έκαστου με δυνητικό πέρας την 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 12) Απαγορεύεται η κάλυψη των υδρομέτρων με χώματα, μπάζα, κλπ. Στον εξυπηρετούμενο του οποίου το υδρόμετρο θα ευρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα του επιβάλλεται πρόστιμο 500 την 1 η φορά, 1000 τη δεύτερη και για οποιαδήποτε άλλη φορά ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη στον υδρομετρητή κάποιου εξυπηρετούμενου που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου τότε ο Δήμος προβαίνει στη αντικατάσταση αυτού εφόσον υπάρχει απόθεμα στην αποθήκη του Δήμου και ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το ποσό με το όποιο αγοράστηκε βάσει της τελευταίας πραγματοποιηθείσας προμήθειας (τιμή με τον φπα) ο υδ/της ή πραγματοποιούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 14) Απαγορεύεται η μεταφορά του υδρομέτρου σε άλλο ακίνητο του καταναλωτή, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 1) Η κατανάλωση του αρδευτικού νερού θα μετριέται μέσω υδρομέτρων 2) Κάθε εξυπηρετούμενος δικαιούται να καταναλώνει εντός των περιορισμών αυτού του κανονισμού η τυχόν εκτάκτων όπως έλλειψη παροχής ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οποιαδήποτε ποσότητα νερού η οποία καλό θα είναι να μην υπερβαίνει τις αρδευτικές ανάγκες της καλλιέργειας του ώστε να υπάρχει μια ορθολογική χρήση του νερού 3) Η ποιότητα του αρδευτικού νερού των δικτύων του Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ δεν επιτρέπει την χρήση του για υδρευτικές ανάγκες με οποιαδήποτε χρήση απορρέει από αυτή. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

10 1) Ο κάθε εξυπηρετούμενος υποχρεώνεται προς πληρωμή κάθε χρόνο την αξίας της ποσότητας νερού που κατανάλωσε όπως αυτή προκύπτει από την μέτρηση του υδρομετρητή μέσω του οποίου εξυπηρετείται. 2) Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής λειτουργεί κανονικά αλλά η κατανάλωση είναι λιγότερη από 100μ3 /έτος τότε ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με ποσό ίσο με την κατανάλωση που αντιστοιχεί σε 100μ3. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η τιμή του Μ3 καθώς κα η ενδεχόμενη κλιμάκωση σε συνάρτηση με την κατανάλωση καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση-πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου και της Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου. Για τον καθορισμό της τιμής πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι παρακάτω δαπάνες: Α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β)ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Ε)ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝκλπ Ανεξάρτητα από την κατανάλωση για αγροκτήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες, η τιμή καθορίζεται στα 0,25 /μ3 Για τις κτηνοτροφικές μονάδες (οι οποίες υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδτη 1 ίντσας μόνο) η τιμή καθορίζεται στα 0,12 /μ3(έκπτωση 50%) Για τους πολυτέκνους η τιμή καθορίζεται στα 0,12 (έκπτωση 50%) Το παρόν άρθρο δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΙΝΤΣΑ Φ ½ ΙΝΤΣΕΣ Φ ΙΝΤΣΕΣ Φ63 370

11 ΣΥΝ το Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για την απόσβεση των έργων υποδομής το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 10 /στρέμμα αν πρόκειται για αγρόκτημα, 5 /δομημένο τετραγωνικό μέτρο αν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα η βιοτεχνία ή οικία Στην περίπτωση που στο ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Οι πιο πάνω τιμές δύνανται να τροποποιηθούν με σχετική απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Η παροχή διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους 1) Με έγγραφη αίτηση του εξυπηρετούμενου 2) Λόγω καθυστέρησης πληρωμής τελών άρδευσης και μετά την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής 3) Έπειτα από λαθραία σύνδεση, επέμβαση στον υδτη η και στο δίκτυο με συνέπεια την λαθραία υδροληψία, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό 4) Λόγω ανωτέρας βίας (εκτέλεση έργων, επισκευή βλαβών, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, συντήρηση δικτύων ή/ και αντλιοστασίων) όπου ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί οι εξυπηρετούμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση διακοπής παροχής λόγω των 1,2,3 του παρόντος άρθρου ο υδρομετρητής αφαιρείται αμέσως και κρατείται στην αποθήκη του Δήμου ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Στον εξυπηρετούμενο που διακόπτεται η παροχή νερού σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού και πραγματοποιείται επανασύνδεση επιβάλλεται τέλος επανασύνδεσης ίσο με το διπλάσιο του τέλους σύνδεσης έπειτα από την εξόφληση όλων των οφειλών, προστίμων και παλαιών τελών προς τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεση της διακοπείσας παροχής είναι η καταβολή της οποιαδήποτε οφειλής προς τον Δήμο όπως και του τέλους επανασύνδεσης

12 2) Σε περίπτωση που τα τέλη κάποιου εξυπηρετούμενου υπερβαίνουν το ποσό των 1500 και δηλωθεί αδυναμία καταβολής αυτών εφάπαξ όσο αφορά την διαδικασία επανασύνδεσης, με σχετική αίτηση του προς την οικονομική υπηρεσία του Δήμου δύναται όπως αυτό υποβληθεί σε σχετική ρύθμιση. ΑΡΘΡΟ16 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Ο κάθε εξυπηρετούμενος δικαιούται με έγγραφη αίτησή του να γίνει έλεγχος για την καλή λειτουργία του υδρομέτρου. Ο Δήμος μέσω του αρμόδιου γραφείου προβαίνει στον έλεγχο του υδρομέτρου, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο και το κοινοποιεί στον αιτούντα Το τέλος ελέγχου είναι για την πρώτη φορά 60 αλλά αν γίνει αίτηση εντός του έτους για δεύτερη και πλέον φορές τότε το τέλος διπλασιάζεται ήτοι 120, τριπλασιάζεται κ.ο.κ. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο αρχειοθετείται για μελλοντική πιθανή αναφορά. Άρθρο 17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΠΤΩΝ 1) Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών πραγματοποιείται ετήσια ή και έκτακτα αν χρειαστεί από τους υδραυλικούς του Δήμου που υπηρετούν στο ΔΕ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2) Οι ενδείξεις καταχωρούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο στο σχετικό πρόγραμμα και εν συνεχεία συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι οι οποίοι στέλνονται προς βεβαίωση και είσπραξη από αρμόδιο εντεταλμένο υπάλληλο 3) Στη συνέχεια αποστέλλονται ειδοποιήσεις προς τους εξυπηρετούμενους μέσω των οποίων ενημερώνονται για την κατανάλωση τους, το ποσό της πληρωμής και για τον εναπομείναντα χρόνο έως τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής 4) Μετά από το πέρας του χρόνου εξόφλησης των τελών και εφόσον αυτά παραμένουν ανεξόφλητα το αρμόδιο γραφείο εκδίδει εντολή διακοπής νερού. 5) Η διαδικασία έκδοσης βεβαιωτικών καταλόγων και λογαριασμών θα πραγματοποιείται με το σύστημα μηχανογράφησης του Δήμου ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 1) Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα άρδευσης που θα εκπονείται από το αρμόδιο γραφείο και θα αναρτάται στο πρώην

13 Δημαρχείο Αισωνίας και σε άλλα σημεία όπου συνήθως αναρτώνται ανακοινώσεις. 2) Οποιαδήποτε παραβίαση του προγράμματος επισύρει στον εξυπηρετούμενο που το παραβιάζει πρόστιμο ύψους Αν υπάρξει ανάγκη άρδευσης κάποιου αγροκτήματος εκτός προγράμματος αυτό θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφη αίτηση του εξυπηρετούμενου στο αρμόδιο γραφείο, θα εξετάζεται αυτή και εφόσον υπάρξει θετική απόφαση τότε θα δίνεται στον εξυπηρετούμενο σχετική έγγραφη άδεια στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και το χρονικό διάστημα της άρδευσης του αγροκτήματος, ώστε έτσι να μην δημιουργείται πρόβλημα με τους εξυπηρετούμενους που βρίσκονται εντός του προγράμματος. 3) Αν βρεθεί κεντρική υδροληψία ανοικτή εκτός προγράμματος τότε σε κάθε εξυπηρετούμενο που λαμβάνει νερό από αυτή θα βεβαιώνεται πρόστιμο ύψους ) Στους κατά συρροή παραβάτες του προγράμματος θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 για κάθε φορά που συλλαμβάνονται να αρδεύουν εκτός αυτού. 5) Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ανά υδροληψία είναι δέκα. Πέραν αυτού του αριθμού και εφόσον για κάποιο δυνητικό εξυπηρετούμενο είναι αδύνατη η σύνδεσή του με κάποια άλλη υδροληψία τότε θα εξετάζεται η περίπτωση στην ήδη συμπληρωμένη υδροληψία της σύνδεσης πέραν τω 10 εξυπηρετούμενων. Άρθρο 19 Παροχές ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1) Ο ΔΗΜΟΣ δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση αυτών επί του δικτύου, η σε κτηνοτροφικές μονάδες ή βιοτεχνίες 2) Οποιοσδήποτε αντιληφθεί έναρξη πυρκαγιάς μπορεί να χρησιμοποίει αυτή την παροχή για την κατάσβεση ή περιορισμό αυτής 3) Η καταναλωθείσα ποσότητα αρδευτικού νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς παραχωρείται δωρεάν 4) Όποιος συλληφθεί ή αποδειχτεί λόγω κατανάλωσης να υδροδοτείται από αυτή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός πυρκαγιάς θα του επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση επανάληψης του φαινομένου, για κάθε επόμενη φορά εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και κατάργηση της παροχής αυτής.

14 ΑΡΘΡΟ 20 1) Oποιοσδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από πρόθεση ή αμέλεια προξενήσει ζημία στα δίκτυα άρδευσης της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΊΑΣ ήτοι μηχανολογικές και ηλεκτρικές καταστάσεις, τεχνικά έργα, αγωγούς, υδροληψίες, υδρομετρητές, καταγγέλλεται για παράβαση των άρθρων 381,382,383,384 του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ για φθορά ξένης περιουσίας. 2) Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη παροχής από το κεντρικό δίκτυο εφόσον δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό προβλεπόμενη διαδικασία. 3) Αφού διαπιστωθεί από όργανο του Δήμου (υδρονομέα, υδραυλικό), υπάλληλο του αρμοδίου Γραφείου, Τοπικό Σύμβουλο, λαθραία λήψη νερού με οποιονδήποτε τρόπο τότε η εν λόγω παροχή διακόπτεται άμεσα με εντολή του Αντιδημάρχου, γίνεται χρέωση αρδευτικού νερού ίση με το δεκαπλάσιο της μέγιστης κατανάλωσης την οποία έχει πραγματοποιήσει σε κάποια προηγούμενη περίοδο και καταλογίζεται στον λαθρουδρολήπτη αρχικά πρόστιμο 1500, για δεύτερη φορά 3000 και 5000 για τις κατά συρροή λαθραίες συνδέσεις του εκάστοτε υδρολήπτη που προβαίνει σε αυτές. 4) Δεν είναι δυνατή η παροχή νερού σε λαθροϋδρολήπτη ή λαθροσυνδεθέντα εφόσον αυτός δεν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές πάσης φύσεως προς τον Δήμο και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση και απαίτηση από τον Δήμο. 5) Απαγορεύεται στους εξυπηρετούμενους i) Να χρησιμοποιούν το νερό για προσωπική τους χρήση ή των ενοικιαστών του αγροκτήματος τους ii) Να διαθέτουν τον αρδευτικό νερό της προσωπικής τους παροχής είτε δωρεάν είτε με πληρωμή σε άλλο αγρόκτημα παρά μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε ο πάροχος θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα μα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20/παραγραφος Γ του παρόντος 6) Κάθε ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας απόμερους οποιουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό αποτελεί παράβαση ΑΡΘΡΟ 21 Κάθε παράβαση πρέπει να βεβαιώνεται με πρωτόκολλο το οποίο θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του αρμοδίου γραφείου του Πολυδύναμου Κέντρου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ και θα υπογράφεται από τον υπάλληλο, τον πρόεδρο

15 της ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ή ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ ανάλογα σε ποιο δίκτυο έχει γίνει η παράβαση και θα θεωρείται από τον Αντιδήμαρχο. Ειδικά για το δίκτυο Λουλούδι -Άνω Σπαρτιά το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Τ.Σ. εντός της κοινότητος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η παράβαση, διότι το εν λόγω δίκτυο διέρχεται και από τις δυο κοινότητες Διμηνίου και Σέσκλου. Το εν λόγω πρωτόκολλο θα προωθείται προς της οικονομική υπηρεσία του Δήμου συνοδευόμενο από σχετικό οίκοθεν χρεωστικό σημείωμα για την επιβολή προστίμου και αν χρειαστεί προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου αν χρήζει η παράβαση ποινικής δίωξης. Άρθρο 22 Ενστάσεις καταναλωτών Ενστάσεις για βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο του διαμερίσματος που ανήκει ο ενιστάμενος σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Πολυδύναμου Γραφείου και θα αποστέλλεται η σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν υποβάλλονται ένα μήνα μετά την λήξη πληρωμής του λογαριασμού. Όταν ο καταναλωτής επικαλείται σαν δικαιολογία «Μου άνοιξαν το υδρόμετρο», «Μου έκλεψαν το υδρόμετρο», «Μου σπάσανε το υδρόμετρο», «Μου κλέψανε το νερό», «Δεν πότισα καθόλου». Όταν δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη που προβλέπονται από την τελευταία καταμέτρηση και τυχόν οφειλές από προηγούμενες Άρθρο 23 Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου θα αστυνομεύει τις αρδευτικές περιοχές σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς αποφυγήν φαινομένων καταστροφής, αφαίρεσης ή αναστροφής των υδρομέτρων. Ο Δήμος δεν εγγυάται για την ποιότητα του νερού το οποίο είναι αυστηρά μη πόσιμο όπως και για τυχόν διακοπή λειτουργίας των δικτύων λόγω ζημιάς σε αυτά, πτώσης στάθμης του νερού, βλάβη αναλυτικών συγκροτημάτων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

16 Η χορήγηση παροχής αφορά άρδευση και όχι ύδρευση Άρθρο 24 1) Με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 2) Με τον παρόντα κανονισμό άρδευσης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορά το ίδιο αντικείμενο. Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός..Σελίδα 4 Διοίκηση Διεύθυνση...Σελίδα 4 Γενικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Ε Σ Υ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561

%Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Κ.Δ.Π. 406/200S %Τ# ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4399 Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009 2561 Αριθμός 406 Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 552 26 Μαρτίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης (Κ.Λ.Δ.Υ.) της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013. Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013. Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/44/1825/Σ.377 ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας 7 Ιουλ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 Προς ενημέρωση των συνεταίρων για τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1Ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...5 ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...6 ΑΡΘΡΟ 3Ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 ΑΡΘΡΟ 4Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...7 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα