ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή νερού για άρδευση στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ Η συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, ανακαίνιση των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων και λοιπών εγκαταστάσεων (δεξαμενών, αντλιοστασίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.) Η ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας που δεν αρδεύονται έως σήμερα. Η δημιουργία νέων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της άρδευσης Η λογική χρήση των υπογείων υδάτων, ώστε να διατηρείται η ποσότητα και η ποιότητα αυτών για να είναι χρήσιμα στη γεωργία Η σύνταξη κατάλληλων μελετών για τη διαχείριση των υφιστάμενων υδατικών πόρων (γεωτρήσεων) άρδευσης και η αναζήτηση νέων πόρων Τα έσοδα και οι πόροι διαχείρισης των αρδευτικών δικτύων διατίθενται για την ευόδωση και πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών Ο κανονισμός αυτός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δ & Κ Κώδικα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η διοίκηση και διαχείριση θα πραγματοποιείται από το ανάλογο γραφείο του ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ & ΔΕ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ, σε συνεργασία πάντα με την Τ.Υ. Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, τη Δ/νση Πρασίνου, τη ΔΕΥΑΜΒ, το Τμήμα Προμηθειών και τέλος σε συνεργασία με το συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1 η ΜΑΪΟΥ έως την 30 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εκάστου έτους ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

2 1. Ο παρών κανονισμός αφορά την άρδευση των αγροκτημάτων, την υδροδότηση με αρδευτικό νερό οικιών, βιοτεχνιών, κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Δ..Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2. Ο τρόπος υδροδότησης κάθε ενδιαφερόμενου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1. Παροχέτευση υδροληψίας ή διακλάδωση παροχέτευσης ονομάζεται το τμήμα εκείνο του αγωγού σωλήνα, το οποίο συνδέει το υδροδοτούμενο αγροτεμάχιο με τον κεντρικό αγωγό μέσω σχετικής υδροληψίας ή απευθείας ανάλογα με το δίκτυο. 2. H διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό η κεντρική υδροληψία έως το εκάστοτε αγρόκτημα, οικία, βιοτεχνία, κτηνοτροφική μονάδα. 3. Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σημείο αγωγού διανομής από όπου αρχίζει η διακλάδωση υδροληψίας όπως και ο κρουνός υδροληψίας (δίκτυα ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ) θα καθορίζονται από το αρμόδιο τμήμα του Πολυδύναμου Γραφείου Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ. 4. Η διάμετρος της παροχής θα καθορίζεται από το αρμόδιο γραφείο του Πολυδύναμου Τμήματος Νέας Ιώνιας Αιωνίας και δεν μπορεί : Α) να είναι μικρότερη από μια ίντσα (1 ) και μεγαλύτερη από δυο ίντσες (2 ) για τα δίκτυα της ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. Β) για την ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ η παροχή άρδευσης καθορίζεται στη μια ίντσα (1 ) 5) Η εκτέλεση παροχέτευσης υδροληψίας (τοποθέτηση κρουνού πριν από τον υδρομετρητή μετά την κεντρική υδροληψία ή τον κεντρικό αγωγό και εν συνεχεία υδρομετρητής μετά των σχετικών εξαρτημάτων) πραγματοποιείται από συνεργείο του Δήμου Βόλου. Ο υδρομετρητής ΠΑΝΤΑ τοποθετείται ακριβώς πάνω στην κεντρική υδροληψία ή κοντά στον κεντρικό αγωγό και ποτέ πιο πέρα από 1 μέτρο από αυτούς.. 6) Ο μέγιστος αριθμός υδροληπτών ανά κεντρική υδροληψία είναι 10. 7) Αν αγωγός συνδεδεμένος σε υδροληψία χρησιμοποιηθεί ως κεντρικός αγωγός και από αυτόν διακλαδωθούν υδρολήπτες, τοποθετείται πλησίον της κεντρικής υδροληψίας υδρομετρητής τριών ιντσών για ελεγκτικούς λόγους και οποιαδήποτε διαφορά κυβικών μέτρων αρδευτικού νερού προκύψει λόγω διαρροής μεταξύ του υδτ/τη τριών ιντσών και των λοιπών υδρομετρητών ισομοιράζεται στους υδρολήπτες.

3 Ο εν λόγω τρόπος λήψης νερού δεν νοείται ως μια παροχή αλλά ως το άθροισμα των διακλαδισμένων παροχών και προστίθεται στο σύνολο της κεντρικής υδροληψίας ώστε το άθροισμα των παροχών να μην ξεπερνά τις 10. 8) Σε περίπτωση τομής οδοστρώματος αυτή πραγματοποιείται με επιβάρυνση και μέσα του εξυπηρετούμενου, ο οποίος οφείλει να αποκαταστήσει την τομή εντός 24 ωρών από κατασκευής αυτής αλλιώς θα του επιβληθεί πρόστιμο ) Παράνομη σύνδεση θεωρείται οποιαδήποτε σύνδεση εξυπηρετούμενου με το αρδευτικό δίκτυο προσωρινή ή μόνιμη χωρίς την ύπαρξη υδρομετρητή ανεξάρτητα από το αν αρδεύει το αγροτεμάχιό του ή όχι. 10) Τα δίκτυα άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν την κεντρική υδροληψία με τα αρδευόμενα ακίνητα των καταναλωτών (αμέσως μετά τον υδρομετρητή) ανήκουν στην ιδιοκτησία των καταναλωτών. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ 1) O ιδιοκτήτης του αγροκτήματος-οικίας-κτηνοτροφικής μονάδας-βιοτεχνίας που επιθυμεί να υδροδοτήσει αυτό από τα Δημοτικά Αρδευτικά Δίκτυα, εφόσον λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού υποβάλλει σχετική αίτηση δήλωση σε ανάλογο έντυπο στο αρμόδιο γραφείο του Πολυδυνάμου Κέντρου Νέας Ιωνίας &Αισωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Έτος Γεννήσεως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, το είδος του προς υδροδότηση ακινήτου (αγροκτήματος-κτηνοτροφικής μονάδας βιοτεχνίας - οικίας ), στρεμματική έκταση αγροκτήματος, τοποθεσία, καλλιεργούμενα είδη και τύπο αρδευτικού συστήματος και αν πρόκειται για βιοτεχνία ή κτηνοτροφική μονάδα οποιοδήποτε αποδεικτικό των δομημένων τετραγωνικών. Ταυτόχρονα υποβάλλει απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίου, αντίγραφο πρόσφατου Ε9 και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό τον οποίο οφείλει να τηρεί, όπως και Δημοτική ενημερότητα μέσω της οποίας αποδεικνύεται η μη οφειλή προς τον Δήμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε οφειλής δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση έως την τακτοποίηση οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του αιτούντα προς τον Δήμο.

4 2)Αρμόδιος Υπάλληλος του Πολυδύναμου Γραφείου Νέας Ιώνιας & Αισωνίας συνοδευόμενος από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου προβαίνει σε επιτόπου επίσκεψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι τεχνικά δυνατή ή όχι η παροχή άρδευσης. Στη συνέχεια γίνεται ερώτηση στην Οικονομική Υπηρεσία για την ύπαρξη τυχόν οικονομικών οφειλών πάσης φύσεως προς τον Δήμο και εφόσον δεν υφίσταται καμία οικονομική οφειλή και είναι τεχνικά δυνατή η λήψη παροχής τότε εγκρίνεται η αίτηση και καλείται με τον προσφορότερο τρόπο ο/η αιτών/ούσα να πληρώσει τη σχετική δαπάνη σύνδεσης, η οποία έχει γνωστοποιηθεί ήδη στον ενδιαφερόμενο προφορικά. Μόνο όταν έχει πληρωθεί η δαπάνη σύνδεσης, τότε δίνεται εντολή σε υδραυλικό του Πολυδύναμου Κέντρου Νέας Ιωνίας &Αισωνίας να προβεί στην σχετική διαδικασία εκτέλεσης της σύνδεσης. 3)Στη δαπάνη σύνδεσης περιλαμβάνονται: Α) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για την απόσβεση των έργων υποδομής, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 10 / στρέμμα αν πρόκειται για αγρόκτημα και μέχρι 20 στρέμματα, δηλαδή μέγιστο ποσό χρέωσης εφάπαξ τέλους σύνδεσης 200, και 5 / δομημένο τετραγωνικό μέτρο αν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα ή βιοτεχνία ή οικία. Β) Το κόστος υδρομέτρου, υλικών σύνδεσης Γ) Εργασία Σύνδεσης. 4) Η υποχρέωση πληρωμής του νερού που θα καταναλώνει ο εξυπηρετούμενος καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση που σχετίζεται με την υδροληψία αρχίζει από την ημερομηνία εκτέλεσης της σύνδεσης. 5) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί: Α) Ελάχιστο όριο κατανάλωσης Β) Πάγιο τέλος για την αποπληρωμή δανείων του Δήμου και την εκτέλεση έργων Γ) Τέλος οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν δεξαμενές για τη δημιουργία αποθέματος νερού για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση βλάβηςτου αρδευτικού δικτύου ή θεομηνίας ή εκτάκτων καιρικών φαινομένων. ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1) Κάθε υδρολήπτης μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα υδροληψίας σε περίπτωση πάσης φύσεως μεταβίβαση του αγροκτήματος, κτηνοτροφικής μονάδας, βιοτεχνίας, οικίας σε περίπτωση πώλησης στο νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός ενός μηνός από τη

5 ημερομηνία της πράξης μεταβίβασης οφείλει να γνωστοποιήσει στο Δήμο την εν λόγω πράξη και να προβεί στην ανάλογη διαδικασία. 2) Σε περίπτωση ενοικιάσεως του αγροκτήματος την υποχρέωση των τελών άρδευσης έχει ο ενοικιαστής, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου ώστε υπόχρεος να φαίνεται ο ίδιος και όχι ο ιδιοκτήτης, Σε άλλη περίπτωση η χρέωση θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. 3) Η διαδικασία έχει ως εξής: εντός διαστήματος ενός μηνός από την ως άνω αναγραφόμενη πράξη ο πρώην ιδιοκτήτης και ο νυν προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο της πρόσφατης πράξης μεταβίβασης και καταθέτουν αμφότεροι Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία αναγράφεται σε αυτή του πρώην ιδιοκτήτη ότι συναινεί στη μεταβίβαση της παροχής και σε αυτή του νυν ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση. Σε περίπτωση θανάτου προσκομίζεται σχετικό κληρονομητήριο. Ο πρώην ιδιοκτήτης οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται το πάγωμα της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση αυτών. Άρθρο 7 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1) Ιδιώτης μπορεί να προβεί σε επέκταση του Δημοτικού αρδευτικού δικτύου με ίδια έξοδα αφού έρθει πρώτα σε συνεννόηση με το Δήμο και πάρει σχετική έγκριση μετά από αίτησή του και τηρήσει όλες τις υποδείξεις του Δήμου, τις οποίες οφείλει να τις αποδεχτεί ενυπόγραφα συνυπογράφοντας σχετικό έγγραφο. Ο ιδιώτης οφείλει πριν το σκέπασμα του αγωγού να ειδοποιήσει το Δήμο, ώστε να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος για το αν τηρήθηκαν οι υποδείξεις του. Σε αντίθετη περίπτωση μη ειδοποίησης ή μη τήρησης των υποδείξεων του Δήμου, ο αγωγός δεν συνδέεται με το δίκτυο ή αν έχει σκεπαστεί ή και συνδεθεί τότε επιβάλλεται στον ιδιώτη που έκανε το έργο ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ και εν συνεχεία ο ιδιώτης προβαίνει σε διαδικασία αποκάλυψης του αγωγού για έλεγχο. 2) Οι διακλαδώσεις και τυχόν επεκτάσεις των αγωγών των δικτύων άρδευσης που πραγματοποιούνται με δαπάνες των εξυπηρετούμενων και παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. 3) Οι μελλοντικοί εξυπηρετούμενοι από τυχόν επέκταση του δικτύου με ιδιωτική πρωτοβουλία, οφείλουν να καταβάλουν αναλογικό ποσό στον ιδιώτη που

6 πραγματοποίησε την επέκταση. Τυχόν διαφωνίες και γενικά προβλήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιωτών που αφορούν την πιο πάνω διαδικασία επιλύονται μεταξύ των ιδιωτών και ουδεμία ανάμιξη έχει ο Δήμος. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 1) Οι εγκαταστάσεις των αρδευτικών συστημάτων μετά τον υδρομετρητή και εντός των αγροκτημάτων κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους εξυπηρετούμενους με δική τους μέριμνα και δαπάνη, πρέπει δε να εκτελούνται από έμπειρους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 2) Το υλικό κατασκευής των εξαρτημάτων σύνδεσης και των αγωγών των αρδευτικών δικτύων μετά τον υδρομετρητή πρέπει να είναι αντοχής και άριστης ποιότητας και ο κεντρικός αγωγός θα πρέπει να αντέχει σε πίεση τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών. 3) Ο Δήμος δικαιούται να ελέγχει και να αρνηθεί τη σύνδεση με το αρδευτικό δίκτυο εφόσον δεν πληρούνται οροί κατά την κρίση του και μέχρι της επισκευής και τακτοποίησης αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 1) Το υδρόμετρο που τοποθετείται προκειμένου για την μέτρηση κατανάλωσης του αρδευτικού νερού υπόκειται στην κυριότητα του Δήμου και τοποθετείται έως το μέγιστο ενός μέτρου μακριά από την υδροληψία (ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ) προς αποφυγή τυχόν τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την τοποθέτηση, και σε καμία περίπτωση δεν τοποθετείται εντός του ακινήτου προς υδροδότηση. Στην ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ το υδρόμετρο τοποθετείται το μέγιστο ένα μέτρο μακριά από τον κεντρικό αγωγό. Αν για οποιονδήποτε λόγο αφαιρεθεί αυτό επανέρχεται στην αποθήκη του Δήμου. 2) Η τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται από τον Δήμο εξ αυτών που βρίσκονται στην αποθήκη του με όλα τα υλικά σύνδεσης και ένα κρουνό ανάλογης διαμέτρου πριν από αυτόν. Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να παρέχει υδρομετρητή προς τοποθέτηση τότε τον υδρομετρητή τον προμηθεύεται ο αιτών ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ, πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δοθούν στον αιτούντα από τον ΔΗΜΟ.

7 3) Ο κάθε εξυπηρετούμενος οφείλει να επιτηρεί και να ελέγχει το υδρόμετρο επιστάμενα και να αναφέρει στον Δήμο οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρήσει για την άμεση διευθέτηση αυτής. Δειγματοληπτικά ο Δήμος δύναται όπως πραγματοποιεί ελέγχους σε υδρόμετρα προκειμένου να διαπιστώνει την καλή λειτουργία. Εφόσον διαπιστωθεί κακή λειτουργία, η οποία δεν έχει αναφερθεί από τον εξυπηρετούμενο άμεσα τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 1000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το πενταπλάσιο της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του υ/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται, ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ 2 Η ΦΟΡΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 3000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟ της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται, ΚΑΙ ΤΗΝ 3 η ΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 7000 και βεβαιώνεται σε αυτόν κατανάλωση νερού ίση με το ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΟ της μεγαλύτερης ποσότητας νερού που έχει καταναλώσει από τοποθέτησης του/δτη μέσω του οποίου εξυπηρετείται. 4) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την μέτρηση υπερβολική κατανάλωση η οποία αποδεδειγμένα να οφείλεται σε διαρροή λόγω χαλασμένου κρουνού πριν από τον υδρομετρητή ή ο υδρομετρητής έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω βλάβης τότε η χρέωση γίνεται με τον μέσο όρο των καταναλώσεων των προηγούμενων περιόδων. Αν δεν υπάρχει προηγούμενη κατανάλωση τότε θα χρεωθεί με τον μέσο όρο προηγούμενων καταναλώσεων όμοιας κατηγορίας καταναλωτή. 5) Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος μέτρησης κατανάλωσης κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώσει ότι για οποιοδήποτε λόγο λείπει μέρος του υδτη που αποκλείει την μέτρηση της κατανάλωσης ή ίδιος ο υδτης λείπει από τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ κάθετα ο εξυπηρετούμενος ο οποίος χρεώνεται με πρόστιμο 3000 και διακοπή παροχής την πρώτη φορά και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το ανάλογο τέλος επανασύνδεσης. Αν συμβεί για δεύτερη φορά χρεώνεται με πρόστιμο 5000 και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το πενταπλάσιο τέλος επανασύνδεσης και από κει και έπειτα χρεώνεται με πρόστιμο 7000 για κάθε φορά που θα συμβεί και επανασυνδέεται εφόσον καταβάλει το πενταπλάσιο τέλος επανασύνδεσης.

8 6) Όμοια με την προηγούμενη παράγραφο 5 θα συμβεί και όταν ο υδτης έχει καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο πλην παγετού. 7) Σε περίπτωση που ο υδτης έχει θαφτεί για οποιονδήποτε λόγο και δεν προνόησε ο εξυπηρετούμενος να τον βρει και να τον επαναφέρει τότε ο εξυπηρετούμενος με ίδια έξοδα οφείλει να τον βρει και να τον επαναφέρει στην αρχική λειτουργική του κατάσταση με την επιτήρηση αρμοδίου υδραυλικού του Δήμου. Αν ο θαμμένος υ/δτης δεν είναι πλέον λειτουργικός τότε αυτός αντικαθίσταται από τον Δήμο αφού ο εξυπηρετούμενος χρεωθεί ως νέα εγκατάσταση παροχής η σε περίπτωση που ο Δήμος κωλύεται να αντικαταστήσει τον υδτη τότε ο εξυπηρετούμενος πάλι χρεώνεται ως νέα εγκατάσταση παροχής και προμηθεύεται ο ίδιος καινούριο υ/δτη με δικά του έξοδα και ο οποίος υ/δτης οφείλει να τηρεί προδιαγραφές οι οποίες θα δίνονται το εξυπηρετούμενο πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά. Αν ο εξυπηρετούμενος δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο και δεν προβεί στις ενέργειες που αναγράφονται σε αυτή εντός ενός μηνός από την ανακάλυψη του θαμμένου υδτη τότε θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της υδροδότησης και διακόπτεται η παροχή και ο υδτης οδηγείται στην αποθήκη του Δήμου. 8) ΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ και έπειτα ΒΡΕΘΕΙ υδτης θαμμένος τότε θα ισχύουν τα όμοια με την παράγραφο 7. 9) Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 5, 6 και 7 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΔΤΗ Ή ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 10) Γενικά απουσία υδρομέτρου παρά το γεγονός ότι υφίσταται σύνδεση, οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, στον κρουνό υδροληψίας και στο δίκτυο γενικότερα από τον εξυπηρετούμενο και γενικά από οποιονδήποτε θα θεωρείται ως λαθραία λήψη νερού και θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 και διακοπή παροχής την πρώτη φορά, με επανασύνδεση εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τέλος, για δεύτερη φορά θα επιβληθεί πρόστιμο 5000 και διακοπή παροχής με επανασύνδεση εφόσον καταβληθεί το πενταπλάσιο του ανάλογου

9 τέλους, από κει και έπειτα χρέωση προστίμου 7000 για την κάθε επόμενη πάντα συνοδευόμενη από διακοπή παροχής και δεκαπλασιασμό του τέλους επανασύνδεσης. 11) Η μέτρηση της κατανάλωσης του νερού θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα αρχίζει από την 1 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έκαστου με δυνητικό πέρας την 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 12) Απαγορεύεται η κάλυψη των υδρομέτρων με χώματα, μπάζα, κλπ. Στον εξυπηρετούμενο του οποίου το υδρόμετρο θα ευρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα του επιβάλλεται πρόστιμο 500 την 1 η φορά, 1000 τη δεύτερη και για οποιαδήποτε άλλη φορά ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη στον υδρομετρητή κάποιου εξυπηρετούμενου που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου τότε ο Δήμος προβαίνει στη αντικατάσταση αυτού εφόσον υπάρχει απόθεμα στην αποθήκη του Δήμου και ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με το ποσό με το όποιο αγοράστηκε βάσει της τελευταίας πραγματοποιηθείσας προμήθειας (τιμή με τον φπα) ο υδ/της ή πραγματοποιούνται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 14) Απαγορεύεται η μεταφορά του υδρομέτρου σε άλλο ακίνητο του καταναλωτή, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 1) Η κατανάλωση του αρδευτικού νερού θα μετριέται μέσω υδρομέτρων 2) Κάθε εξυπηρετούμενος δικαιούται να καταναλώνει εντός των περιορισμών αυτού του κανονισμού η τυχόν εκτάκτων όπως έλλειψη παροχής ή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οποιαδήποτε ποσότητα νερού η οποία καλό θα είναι να μην υπερβαίνει τις αρδευτικές ανάγκες της καλλιέργειας του ώστε να υπάρχει μια ορθολογική χρήση του νερού 3) Η ποιότητα του αρδευτικού νερού των δικτύων του Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ δεν επιτρέπει την χρήση του για υδρευτικές ανάγκες με οποιαδήποτε χρήση απορρέει από αυτή. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

10 1) Ο κάθε εξυπηρετούμενος υποχρεώνεται προς πληρωμή κάθε χρόνο την αξίας της ποσότητας νερού που κατανάλωσε όπως αυτή προκύπτει από την μέτρηση του υδρομετρητή μέσω του οποίου εξυπηρετείται. 2) Σε περίπτωση που ο υδρομετρητής λειτουργεί κανονικά αλλά η κατανάλωση είναι λιγότερη από 100μ3 /έτος τότε ο εξυπηρετούμενος χρεώνεται με ποσό ίσο με την κατανάλωση που αντιστοιχεί σε 100μ3. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η τιμή του Μ3 καθώς κα η ενδεχόμενη κλιμάκωση σε συνάρτηση με την κατανάλωση καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση-πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου και της Τοπικής Κοινότητας Σέσκλου. Για τον καθορισμό της τιμής πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι παρακάτω δαπάνες: Α) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β)ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Ε)ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΤ)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝκλπ Ανεξάρτητα από την κατανάλωση για αγροκτήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες, η τιμή καθορίζεται στα 0,25 /μ3 Για τις κτηνοτροφικές μονάδες (οι οποίες υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδτη 1 ίντσας μόνο) η τιμή καθορίζεται στα 0,12 /μ3(έκπτωση 50%) Για τους πολυτέκνους η τιμή καθορίζεται στα 0,12 (έκπτωση 50%) Το παρόν άρθρο δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΙΝΤΣΑ Φ ½ ΙΝΤΣΕΣ Φ ΙΝΤΣΕΣ Φ63 370

11 ΣΥΝ το Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για την απόσβεση των έργων υποδομής το ύψος του οποίου καθορίζεται σε 10 /στρέμμα αν πρόκειται για αγρόκτημα, 5 /δομημένο τετραγωνικό μέτρο αν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα η βιοτεχνία ή οικία Στην περίπτωση που στο ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Οι πιο πάνω τιμές δύνανται να τροποποιηθούν με σχετική απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ Η παροχή διακόπτεται για τους παρακάτω λόγους 1) Με έγγραφη αίτηση του εξυπηρετούμενου 2) Λόγω καθυστέρησης πληρωμής τελών άρδευσης και μετά την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής 3) Έπειτα από λαθραία σύνδεση, επέμβαση στον υδτη η και στο δίκτυο με συνέπεια την λαθραία υδροληψία, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό 4) Λόγω ανωτέρας βίας (εκτέλεση έργων, επισκευή βλαβών, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, συντήρηση δικτύων ή/ και αντλιοστασίων) όπου ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί οι εξυπηρετούμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση διακοπής παροχής λόγω των 1,2,3 του παρόντος άρθρου ο υδρομετρητής αφαιρείται αμέσως και κρατείται στην αποθήκη του Δήμου ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Στον εξυπηρετούμενο που διακόπτεται η παροχή νερού σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού και πραγματοποιείται επανασύνδεση επιβάλλεται τέλος επανασύνδεσης ίσο με το διπλάσιο του τέλους σύνδεσης έπειτα από την εξόφληση όλων των οφειλών, προστίμων και παλαιών τελών προς τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανασύνδεση της διακοπείσας παροχής είναι η καταβολή της οποιαδήποτε οφειλής προς τον Δήμο όπως και του τέλους επανασύνδεσης

12 2) Σε περίπτωση που τα τέλη κάποιου εξυπηρετούμενου υπερβαίνουν το ποσό των 1500 και δηλωθεί αδυναμία καταβολής αυτών εφάπαξ όσο αφορά την διαδικασία επανασύνδεσης, με σχετική αίτηση του προς την οικονομική υπηρεσία του Δήμου δύναται όπως αυτό υποβληθεί σε σχετική ρύθμιση. ΑΡΘΡΟ16 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Ο κάθε εξυπηρετούμενος δικαιούται με έγγραφη αίτησή του να γίνει έλεγχος για την καλή λειτουργία του υδρομέτρου. Ο Δήμος μέσω του αρμόδιου γραφείου προβαίνει στον έλεγχο του υδρομέτρου, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο και το κοινοποιεί στον αιτούντα Το τέλος ελέγχου είναι για την πρώτη φορά 60 αλλά αν γίνει αίτηση εντός του έτους για δεύτερη και πλέον φορές τότε το τέλος διπλασιάζεται ήτοι 120, τριπλασιάζεται κ.ο.κ. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο αρχειοθετείται για μελλοντική πιθανή αναφορά. Άρθρο 17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΟΛΗΠΤΩΝ 1) Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών πραγματοποιείται ετήσια ή και έκτακτα αν χρειαστεί από τους υδραυλικούς του Δήμου που υπηρετούν στο ΔΕ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 2) Οι ενδείξεις καταχωρούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο στο σχετικό πρόγραμμα και εν συνεχεία συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι οι οποίοι στέλνονται προς βεβαίωση και είσπραξη από αρμόδιο εντεταλμένο υπάλληλο 3) Στη συνέχεια αποστέλλονται ειδοποιήσεις προς τους εξυπηρετούμενους μέσω των οποίων ενημερώνονται για την κατανάλωση τους, το ποσό της πληρωμής και για τον εναπομείναντα χρόνο έως τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής 4) Μετά από το πέρας του χρόνου εξόφλησης των τελών και εφόσον αυτά παραμένουν ανεξόφλητα το αρμόδιο γραφείο εκδίδει εντολή διακοπής νερού. 5) Η διαδικασία έκδοσης βεβαιωτικών καταλόγων και λογαριασμών θα πραγματοποιείται με το σύστημα μηχανογράφησης του Δήμου ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 1) Η διανομή του νερού θα γίνεται σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα άρδευσης που θα εκπονείται από το αρμόδιο γραφείο και θα αναρτάται στο πρώην

13 Δημαρχείο Αισωνίας και σε άλλα σημεία όπου συνήθως αναρτώνται ανακοινώσεις. 2) Οποιαδήποτε παραβίαση του προγράμματος επισύρει στον εξυπηρετούμενο που το παραβιάζει πρόστιμο ύψους Αν υπάρξει ανάγκη άρδευσης κάποιου αγροκτήματος εκτός προγράμματος αυτό θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφη αίτηση του εξυπηρετούμενου στο αρμόδιο γραφείο, θα εξετάζεται αυτή και εφόσον υπάρξει θετική απόφαση τότε θα δίνεται στον εξυπηρετούμενο σχετική έγγραφη άδεια στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και το χρονικό διάστημα της άρδευσης του αγροκτήματος, ώστε έτσι να μην δημιουργείται πρόβλημα με τους εξυπηρετούμενους που βρίσκονται εντός του προγράμματος. 3) Αν βρεθεί κεντρική υδροληψία ανοικτή εκτός προγράμματος τότε σε κάθε εξυπηρετούμενο που λαμβάνει νερό από αυτή θα βεβαιώνεται πρόστιμο ύψους ) Στους κατά συρροή παραβάτες του προγράμματος θα επιβάλλεται πρόστιμο 3000 για κάθε φορά που συλλαμβάνονται να αρδεύουν εκτός αυτού. 5) Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ανά υδροληψία είναι δέκα. Πέραν αυτού του αριθμού και εφόσον για κάποιο δυνητικό εξυπηρετούμενο είναι αδύνατη η σύνδεσή του με κάποια άλλη υδροληψία τότε θα εξετάζεται η περίπτωση στην ήδη συμπληρωμένη υδροληψία της σύνδεσης πέραν τω 10 εξυπηρετούμενων. Άρθρο 19 Παροχές ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1) Ο ΔΗΜΟΣ δύναται να εγκρίνει την εγκατάσταση αυτών επί του δικτύου, η σε κτηνοτροφικές μονάδες ή βιοτεχνίες 2) Οποιοσδήποτε αντιληφθεί έναρξη πυρκαγιάς μπορεί να χρησιμοποίει αυτή την παροχή για την κατάσβεση ή περιορισμό αυτής 3) Η καταναλωθείσα ποσότητα αρδευτικού νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς παραχωρείται δωρεάν 4) Όποιος συλληφθεί ή αποδειχτεί λόγω κατανάλωσης να υδροδοτείται από αυτή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός πυρκαγιάς θα του επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση επανάληψης του φαινομένου, για κάθε επόμενη φορά εφόσον πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και κατάργηση της παροχής αυτής.

14 ΑΡΘΡΟ 20 1) Oποιοσδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο από πρόθεση ή αμέλεια προξενήσει ζημία στα δίκτυα άρδευσης της Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΊΑΣ ήτοι μηχανολογικές και ηλεκτρικές καταστάσεις, τεχνικά έργα, αγωγούς, υδροληψίες, υδρομετρητές, καταγγέλλεται για παράβαση των άρθρων 381,382,383,384 του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ για φθορά ξένης περιουσίας. 2) Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη παροχής από το κεντρικό δίκτυο εφόσον δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό προβλεπόμενη διαδικασία. 3) Αφού διαπιστωθεί από όργανο του Δήμου (υδρονομέα, υδραυλικό), υπάλληλο του αρμοδίου Γραφείου, Τοπικό Σύμβουλο, λαθραία λήψη νερού με οποιονδήποτε τρόπο τότε η εν λόγω παροχή διακόπτεται άμεσα με εντολή του Αντιδημάρχου, γίνεται χρέωση αρδευτικού νερού ίση με το δεκαπλάσιο της μέγιστης κατανάλωσης την οποία έχει πραγματοποιήσει σε κάποια προηγούμενη περίοδο και καταλογίζεται στον λαθρουδρολήπτη αρχικά πρόστιμο 1500, για δεύτερη φορά 3000 και 5000 για τις κατά συρροή λαθραίες συνδέσεις του εκάστοτε υδρολήπτη που προβαίνει σε αυτές. 4) Δεν είναι δυνατή η παροχή νερού σε λαθροϋδρολήπτη ή λαθροσυνδεθέντα εφόσον αυτός δεν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές πάσης φύσεως προς τον Δήμο και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση και απαίτηση από τον Δήμο. 5) Απαγορεύεται στους εξυπηρετούμενους i) Να χρησιμοποιούν το νερό για προσωπική τους χρήση ή των ενοικιαστών του αγροκτήματος τους ii) Να διαθέτουν τον αρδευτικό νερό της προσωπικής τους παροχής είτε δωρεάν είτε με πληρωμή σε άλλο αγρόκτημα παρά μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε ο πάροχος θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα μα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20/παραγραφος Γ του παρόντος 6) Κάθε ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας απόμερους οποιουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό αποτελεί παράβαση ΑΡΘΡΟ 21 Κάθε παράβαση πρέπει να βεβαιώνεται με πρωτόκολλο το οποίο θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του αρμοδίου γραφείου του Πολυδύναμου Κέντρου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ και θα υπογράφεται από τον υπάλληλο, τον πρόεδρο

15 της ΔΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ή ΤΚ ΣΕΣΚΛΟΥ ανάλογα σε ποιο δίκτυο έχει γίνει η παράβαση και θα θεωρείται από τον Αντιδήμαρχο. Ειδικά για το δίκτυο Λουλούδι -Άνω Σπαρτιά το πρωτόκολλο θα υπογράφεται από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Τ.Σ. εντός της κοινότητος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η παράβαση, διότι το εν λόγω δίκτυο διέρχεται και από τις δυο κοινότητες Διμηνίου και Σέσκλου. Το εν λόγω πρωτόκολλο θα προωθείται προς της οικονομική υπηρεσία του Δήμου συνοδευόμενο από σχετικό οίκοθεν χρεωστικό σημείωμα για την επιβολή προστίμου και αν χρειαστεί προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου αν χρήζει η παράβαση ποινικής δίωξης. Άρθρο 22 Ενστάσεις καταναλωτών Ενστάσεις για βεβαιωθέντα τέλη θα εξετάζονται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο του διαμερίσματος που ανήκει ο ενιστάμενος σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Πολυδύναμου Γραφείου και θα αποστέλλεται η σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν υποβάλλονται ένα μήνα μετά την λήξη πληρωμής του λογαριασμού. Όταν ο καταναλωτής επικαλείται σαν δικαιολογία «Μου άνοιξαν το υδρόμετρο», «Μου έκλεψαν το υδρόμετρο», «Μου σπάσανε το υδρόμετρο», «Μου κλέψανε το νερό», «Δεν πότισα καθόλου». Όταν δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη που προβλέπονται από την τελευταία καταμέτρηση και τυχόν οφειλές από προηγούμενες Άρθρο 23 Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου θα αστυνομεύει τις αρδευτικές περιοχές σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς αποφυγήν φαινομένων καταστροφής, αφαίρεσης ή αναστροφής των υδρομέτρων. Ο Δήμος δεν εγγυάται για την ποιότητα του νερού το οποίο είναι αυστηρά μη πόσιμο όπως και για τυχόν διακοπή λειτουργίας των δικτύων λόγω ζημιάς σε αυτά, πτώσης στάθμης του νερού, βλάβη αναλυτικών συγκροτημάτων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

16 Η χορήγηση παροχής αφορά άρδευση και όχι ύδρευση Άρθρο 24 1) Με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 2) Με τον παρόντα κανονισμό άρδευσης καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αφορά το ίδιο αντικείμενο. Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός..Σελίδα 4 Διοίκηση Διεύθυνση...Σελίδα 4 Γενικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης

Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Κανονισµός Υδρευσης ήµου Αµφίπολης Άρθρο 1: Αντικείµενο Κανονισµού Ο Κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΔΑ:77ΨΟΟΕΠΘ-ΦΕ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών Για την Τεχνική Υπηρεσία Κατσουπάκης Αναστάσιος Κουρουμπλής Νικόλαος Παπαγιάννης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 22945 27540 23391 dkranid@otenet.gr, deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... - 2 0 1 Α ρ. Π ρ ω τ :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις:

Ιούλιος 2012. Σημειώσεις: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Σημειώσεις: Ιούλιος 2012 1. Το παρόν κείμενο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμόν Απόφασης 102/2012 (28-06-2012) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4 Νομικό πλαίσιο 4 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 4 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4 1.1 Παροχή νερού 4 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 3 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 9 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν.

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Φ.Μ.Α.Π. 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση νέου Κανονισµού Ύδρευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 7/2006 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 67/2006 Στην Κοζάνη σήµερα 31/3/2006 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα