ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 234/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 234/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 234/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 9/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης από Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3 α, σήμερα στις 29 του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως. Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας (21), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Παππάς Παναγιώτης 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 3. Χανδόλιας Απόστολος 4. Γιαννόπουλος Κων/νος 5. Κολιούσης Ευάγγελος 6. Γαρδίκος Βασίλειος 7. Πάικας Σπυρίδων 8. Γκαραλέας Δημήτριος 9. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή 10. Παπαγγέλης Σπυρίδων 11. Βλέτσας Αθανάσιος 12. Μπούτσικος Νικόλαος 13. Δήμος Δημήτριος 14. Κολιός Παναγιώτης 15. Κούργιας Φώτιος 16. Βούζας Χρυσόστομος 17. Καραμπίνας Κων/νος 18. Παππάς Μάνθος 19. Τζίμας Δημήτριος 20. Αγόρος Κων/νος 21. Σταλίκας Γεώργιος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Μάντζιος Σπυρίδωνας 3. Μαρκούλας Αθανάσιος 4. Ράρρας Φώτιος 5. Στουγιάννος Νικόλαος 6. Παπαδημητρίου Γεώργιος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας, Ράρρας Φώτιος και Παπαδημητρίου Γεώργιος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παππάς Μάνθος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 17 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίμας Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά από την ψήφιση του ιδίου θέματος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 1

2 2 Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. Η Πρόεδρος των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των πρώην Δήμων Πασσαρώνος και Εκάλης. Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επί του 14 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ρογκότη Δημήτριο, ο οποίος αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/ Β. Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. Επίσης και από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1080/80 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Ύστερα από την ψήφιση του Ν. 4172/2013 τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, μεταφέροντας κατά πρώτον την προθεσμία υποβολής σχεδίου προϋπολογισμού, από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή μέχρι 5/9 και κατά δεύτερον προστέθηκε ο έλεγχος του σχεδίου από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και η διατύπωση παρατηρήσεων στον Δήμο προκειμένου αυτός να τις λάβει υπόψη και να υποβάλλει τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 31/10 ώστε να ψηφιστεί το αργότερα μέχρι 15/11. Σκοπός του παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και στο Ο.Π.Δ. και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Με βάση δε την ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 1896/ τεύχος Β?) για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής σχεδίου του προϋπολογισμού, από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή μέχρι την και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του σχεδίου από το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και η διατύπωση παρατηρήσεων στον Δήμο, είναι η προηγούμενη λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού των ανταποδοτικών τελών, μεταξύ των οποίων και των τελών ύδρευσης. Ενόψει των πιο πάνω και λόγω της έγκαιρης και σύννομης κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α 167) και της σχετικής υποχρέωσης λήψης από το Δημοτικό Συμβούλιο της απόφασης καθορισμού του ύψους των τελών ύδρευσης για το έτος 2014, έχει ληφθεί η υπ αριθ. 200/2013 σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία σύμφωνα με τα

3 3 οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014 σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Ζίτσας Ι. Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων 1. Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού έτους Για το έτος 2012 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους ,93 3. Για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2012 (ΚΑ Προϋπολογισμού 032 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους , Για την περίοδο Δεκέμβριος 2011 (η καταμέτρηση των υδρομέτρων γίνεται ανά τετράμηνο σύμφωνα με απόφαση ΔΣ κανονισμός ύδρευσης και αφορά το τρίτο τετράμηνο του 2011) (ΚΑ Προϋπολογισμού 2112) εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους ,51. ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού έτους Για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουλίου 2013 εισπράχθηκε 1.Απολογιστικά δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους (χρήσης) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Απολογιστικά και προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους (χρήσης) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ακριβές Απόσπασμα Ι. Πρόβλεψη - εκτίμηση εσόδων Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ αριθμόν 410/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2013 καθορίσθηκαν τα τέλη ύδρευσης για το 2013 και έχουν ως παρακάτω ανά δημοτική ενότητα. Α1.Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος: 2. 0,60 κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες 3. 0,63 κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις, Α2. Δημοτική Ενότητα Εκάλης: Α3. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών: Α4. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας:

4 4 Α5. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών: B. Δικαίωμα αρχικής σύνδεσης παροχών ύδρευσης: 1. 50,00 για στάβλους ,00 για οικίες ,00 για καταστήματα αγροκτήματα με κτίσμα ,00 για βιομηχανίες, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία. Το ποσό αυτό αφορά δικαίωμα συνδέσεων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Ύδρευσης, χωρίς συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκσκαφής και αποκατάστασης, που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται κατά 120,00 ευρώ επιπλέον όταν ο Δήμος αναλαμβάνει τις δαπάνες των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη. Γ. Αποκαταστάσεις βλαβών, διακοπή και επανασύνδεση παροχών ύδρευσης: 1. Ποσό 25,00 για εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο από το υδροδοτούμενο ακίνητο έως το υδρόμετρο του καταναλωτή. 2. Ποσό 30,00 για δικαίωμα διακοπής παροχής ύδρευσης. Ποσό 30,00 για δικαίωμα επανασύνδεσης (μετά από διακοπή παροχής). Σύμφωνα με το τέλος το οποίο διαμορφώθηκε και τα κυβικά κατανάλωσης νερού όπως έχουν καταμετρηθεί για το σύνολο του 2012, εκτιμάται το ύψος των εσόδων για το οικονομικό έτος 2013 να είναι όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Κατηγορίες Κυβικά κατανάλωσης Σύνολο /υδρόμετρα Ύδρευση κατανάλωση νερού Συνολικά του Δήμου , ,46 Πάγιο υδρομέτρων ,00 Έσοδα νέων συνδέσεων (κατανάλωση πάγιο τέλος ,08 σύνδεσης) ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ , ,26 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΕ , ,20 ΠΑΓΙΟ ,00 Νέες συνδέσεις (αφορά 2013 και 2014) Υπολογίζεται 2,5% αύξηση των υπαρχουσών συνδέσεων Κατανάλωση νέων συνδέσεων ,08 Πάγιο νέων συνδέσεων ,00 Έσοδα από νέες συνδέσεις (Δικαίωμα - Τέλος σύνδεσης ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 Σύνολο εσόδων 2013 υπηρεσίας ύδρευσης ,54.

5 5 I. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 1. Απολογιστικά δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους (χρήσης) 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2012 Περιγραφή Πληρωθέντα 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,03 Περιγραφή Πληρωθέντα Ιανουαρίου Ιουλίου 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,69 2. Απολογιστικά και προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους (χρήσης) 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/07/2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Κωδικός Πληρωθέντα Περιγραφή Λογαριασμού Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0, Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

6 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ,33 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 7.638,28 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 220,71 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 7.417,57 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.691,05 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 5.691, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.810,48 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού 1.810, Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ 677,64 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δ.Υ 537, Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 499,00 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έκτακτου προσωπικού 95, Παροχή γάλα στο προσωπικό αορίστου χρόνου 0,00 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας - ένδυσης στο προσωπικό αορίστου χρόνου 0, Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,42 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων , Λοιπά έξοδα τρίτων , Αμοιβή για μέτρηση των υγρομέτρων ύδρευσης ΤΚ-ΔΚ Δήμου Ζίτσας , Επίβλεψη και παρακολούθηση πόσιμου ύδατος-έλεγχος χλωρίωσης και ανάλυση αποβλήτων για το περιβάλλον 8.142, Παροχές τρίτων , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας Δήμου Πασσαρώνος 0, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , Ασφάλιστρα 1.962, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.962,21 6

7 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Συντήρηση επισκευή δεξαμενών ύδρευσης Δήμου 0, Συντήρηση επισκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.201, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.487, Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων-γεωτρήσεων 8.487, Συντήρηση εργαλείων - φορητών μηχανημάτων ύδρευσης 0, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 3.333, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 0, Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης ΤΔ Δήμου 0, Δαπάνες καθαρισμού αποφράξεων δικτύων ακαθάρτων 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.333, Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και αντλιοστασίων του Δήμου 3.333, Φόροι - Τέλη 754, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 754, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 660, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 94, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ ) 94, Λοιπά γενικά έξοδα 565, Έξοδα μεταφορών 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0, Έξοδα δημοσιεύσεων 565, Δημοσίευση προκηρύξεων 233, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 332, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 0, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 0, Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας 0, Καύσιμα και λιπαντικά , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για εργαλεία χειρός (με κινητήρα εσωτερικής καύσης) 184,65 7

8 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων και εργαλείων εσωτερικής καύσης 199, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια υδρομέτρων Δήμου 1.148, Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης Δήμου , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 6.576, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 6.576, Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων γενικά 4.067, Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 2.509, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων αντλιοστασίων γεωτρήσεων 0, Λοιπές προμήθειες 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΗΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0, Προμήθειες Παγίων 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0, Προμήθεια μικροεργαλείων 0, Προμήθεια εξοπλισμού Γεωτρήσεων 0, Προμήθεια Χλωριοτών 0,00 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2013 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31/07/2013 για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας ανήλθαν στο ύψος των ,11. Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο 8 ου 12 ου /2013 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των ,89 (Περιλαμβάνονται και δαπάνες οι οποίες δεν έχουν τιμολογηθεί και δεν έχουν εξοφληθεί έως τον 7 ο μήνα του 2013 πχ ΣΥΚΛΙ). Ως εκ τούτου το σύνολο των δαπανών του Δήμου, που θα πραγματοποιηθούν το 2013, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β3 του άρθρου 3 της υπ αριθμ /01-08/2013 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/ ) με θέμα την Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2014, οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2014 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2013 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας αύξηση αυτών. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2013 εκτιμάται ότι θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2013, τότε το ποσό που υπερκαλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2014, επιφέροντας μείωση αυτών. Κατά συνέπεια, για τον προσδιορισμό του ποσοστού του τέλους ύδρευσης οικονομικού έτους 2014 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το έλλειμμα / πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στο 2013 για το οποίο παρατηρούμε ότι δεν θα υπάρξει διαφορά πλεονάσματος η ελλείμματος. 8

9 II. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτησαν πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης όπως αναλύονται ακολούθως: 9 Πρόβλεψη Δαπανών 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡ. ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 400, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡ. ΤΥΔΚΥ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ IKA , ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2.050, ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣ. ΥΠΟΔ.ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ 1.200,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.200, ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣ. ΥΠΟΔ.ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 1.600,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡ ΡΕΥ.ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤ. 500,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.600, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 3.000,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΣΥΝΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 ΥΔΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛ.ΑΝΤΛΙΟΣΤ-ΓΕΩΤΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΛΩΡΙΟΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 8.000,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 3.081,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ (ΚΤΕΟ) 600, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 800, ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΏΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 600, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Δ ΔΗΜΟΥ 2.000, ΠΡΟΜ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 300, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΈΣΩΝ ΚΑΙ 2.500,00 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ,00

10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΈΣΩΝ 8.000,00 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ 3.000,00 ΜΈΣΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 6.000,00 ΕΞΟΠΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ -ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΑ ,00 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των ,00 2 Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη ύδρευσης Σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη ύδρευσης - παγίου - νέων συνδέσεων επανασυνδέσεων του 2013 τα καταμετρηθέντα κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού 2012 και τους εγκατεστημένους υδρομετρητές (παροχές) στο σύνολο τους η πρόβλεψη των εσόδων για το 2014 εκτιμάται ως ακολούθως : Πρόβλεψη εσόδων έτους 2014 με ισχύοντα τέλη ύδρευσης Κατηγορίες Κυβικά κατανάλωσης / Σύνολο υδρόμετρα Ύδρευση κατανάλωση νερού ,46 Πάγιο ,00 Νέες συνδέσεις ( ) (Εκτίμηση 2,5% αύξηση νέων παροχών) Κατανάλωση νέων συνδέσεων ,08 Πάγιο νέων συνδέσεων ,00 Έσοδα από νέες συνδέσεις ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 Συμπεράσματα: Εκτιμώντας το ύψος των εσόδων τα οποία αναμένεται σύμφωνα με τις παροχές και τα καταγραμμένα κμ κατανάλωσης νερού να ανέλθουν στο ποσό του ,54, καθώς και η κάλυψη των εκτιμώμενων δαπανών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης, ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,00, προτείνεται το τέλος ύδρευσης το πάγιο οι νέες συνδέσεις καθώς και οι επανασυνδέσεις που θα πραγματοποιηθούν, έχοντας υπόψιν την ανταποδοτικότητα του τέλους να παραμείνουν αμετάβλητα για το οικονομικό έτος 2014 και ειδικότερα ως ακολούθως. Τέλος ύδρευσης από ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής: Α1.Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος: 2. 0,60 κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες 3. 0,63 κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις, Α2. Δημοτική Ενότητα Εκάλης: 294

11 11 Α3. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών: Α4. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας: Α5. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών: B. Δικαίωμα αρχικής σύνδεσης παροχών ύδρευσης: 1. 50,00 για στάβλους ,00 για οικίες ,00 για καταστήματα αγροκτήματα με κτίσμα ,00 για βιομηχανίες, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία. Το ποσό αυτό αφορά δικαίωμα συνδέσεων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Ύδρευσης, χωρίς συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκσκαφής και αποκατάστασης, που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται κατά 120,00 ευρώ επιπλέον όταν ο Δήμος αναλαμβάνει τις δαπάνες των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη. Γ. Αποκαταστάσεις βλαβών, διακοπή και επανασύνδεση παροχών ύδρευσης: 1.Ποσό 25,00 για εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο από το υδροδοτούμενο ακίνητο έως το υδρόμετρο του καταναλωτή. 2. Ποσό 30,00 για δικαίωμα διακοπής παροχής ύδρευσης. 3.Ποσό 30,00 για δικαίωμα επανασύνδεσης (μετά από διακοπή) Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι προ Φ.Π.Α. Πίνακας Ανακεφαλαίωσης: Προβλεπόμενα έσοδα από την επιβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους χρήσης 2014 Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού χρήσης 2014 Διαφορά: , ,00 ΜΗΔΕΝ Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμα Δημητρίου ο οποίος είπε ότι σαν παράταξη είναι αντίθετοι με την επιβολή και είσπραξη τελών από τους δημότες, θεωρώντας αυτούς έμμεσους προς το κράτος φόρους και για το λόγο αυτό καταψηφίζουν την εισήγηση, προτείνοντας οι ανάγκες των Δήμων να καλύπτονται από κρατική επιχορήγηση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, η οποία είναι σύμφωνη με την υπ αριθμ. 200/2013 εισηγητική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την σχετική τοποθέτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Επιβάλλει τέλος ύδρευσης από ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής: Α1.Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:

12 ,60 κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες 3. 0,63 κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις, Α2. Δημοτική Ενότητα Εκάλης: Α3. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών: Α4. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας: Α5. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών: B. Δικαίωμα αρχικής σύνδεσης παροχών ύδρευσης: 1. 50,00 για στάβλους ,00 για οικίες ,00 για καταστήματα αγροκτήματα με κτίσμα ,00 για βιομηχανίες, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία. Το ποσό αυτό αφορά δικαίωμα συνδέσεων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Ύδρευσης, χωρίς συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκσκαφής και αποκατάστασης, που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται κατά 120,00 ευρώ επιπλέον όταν ο Δήμος αναλαμβάνει τις δαπάνες των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη. Γ. Αποκαταστάσεις βλαβών, διακοπή και επανασύνδεση παροχών ύδρευσης: 1.Ποσό 25,00 για εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο από το υδροδοτούμενο ακίνητο έως το υδρόμετρο του καταναλωτή. 2. Ποσό 30,00 για δικαίωμα διακοπής παροχής ύδρευσης. 3.Ποσό 30,00 για δικαίωμα επανασύνδεσης (μετά από διακοπή) Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι προ Φ.Π.Α. Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμα Δημητρίου και Αγόρου Κων/νου. H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2013. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ακριβές Απόσπασμα Μ.Ε.Δ. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπηρεσιακός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΥΙΤ Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 46/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 46/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 46/2012 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 2/02-02-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση επί της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 82/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 219 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 67/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 67/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/06-03-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής

Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας με ισχύ από 1-1-2015 και εφ εξής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άγιος Στέφανος, 18-12-2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40047 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα