ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια, σήµερα 21 η του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα Σαρωνικού, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ /2011 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21 και συγκεκριµένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ) 1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΣΟΦΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 5. ΜΑΚΡΟ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6. ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6. Α ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 8. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 10. ΛΙΟ ΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 14 ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 15. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 17. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 18. ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 20. ΠΕΡΠΕΡΙ ΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ο θέµατος Εκτός Ηµ. ιάταξης 21. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πρόεδροι ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων 1ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) 2. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) 3.ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΑΡΩΝΙ ΑΣ) 3.ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΒΑΡΑ) 4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ) ΑΠΟΝΤΕΣ Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόµιµα κληθείς. Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δηµοτική υπάλληλος κα έδε Ελένη. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια πρότεινε την ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ συζήτηση των παρακάτω θεµάτων: 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού:

2 α. στο έργο «FOREST CITIES- Local Authorities for Forest Fire Prevention» της ΤΕ ΚΝΑ που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE- Περιβάλλον. Β. στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ ), Μέτρο 226 «Αποκατάσταση ασοκοµικού υναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης»- ράση1. «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από της πυρκαγιές». 2 ο Λήψη απόφασης περί εξαίρεσης του ΟΤ 347 (πρώην ΟΤ 356) από την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών της Κ.Χ. ΚΦ της εκπονούµενης πολεοδοµικής µελέτης του Κουβαρά, αποκλειστικά για την έκδοση οικοδοµικής άδειας του Βρεφονηπιακού Σταθµού Κουβαρά. 3 ο Λήψη απόφασης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Σαρωνικού και ΟΣΚ για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας». 4 ο Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας». Ο λόγος που δικαιολογεί το κατεπείγον είναι ότι η καθυστέρηση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων θα προκαλέσει ζηµία στα συµφέροντα του ήµου διότι αφορούν δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής καθώς και έργο (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Κουβαρά), µε συγκεκριµένη προθεσµία εκτέλεσης. Το ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα δέχεται τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. Γίνεται µνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οφείλεται στα προβλήµατα που είχαν οι εισηγητές- µηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας, σχετικά µε το χρόνο παραµονής της στην συνεδρίαση. Το.Σ. οµόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή. Στη συνέχεια η κα πρόεδρος ανακοινώνοντας το ΠΕΜΠΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως ΕΙΚΟΣΤΟ ανέφερε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς της εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε της οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεµάτων από τη ρύπανση. Α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα της τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. Α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής της περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. Α4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρµογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, µέτρων για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα της χώρους διάθεσης των απορριµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη της σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις. Γ) Προσδιορίζουν της όρους και της ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη της της γης, της ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. ) Καθορίζουν της όρους και της προϋποθέσεις:

3 δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. 2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 4. Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων. Ε) Καθορίζουν της χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και της κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης. Μπορούν της να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελµατικούς χώρους, ανάλογα µε της τοπικές ιδιαιτερότητες, λαµβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωµία και την αισθητική του χώρου. Στ) Προσδιορίζουν της όρους και της προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη της σχετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την πυροπροστασία, για της αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, της διατάξεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και της γενικούς όρους που προβλέπονται από της σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Μπορούν, της, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και της εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισµών, εκτός των περιοχών, για της οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης. 2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της, το συντοµότερο δυνατό διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ήµων εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο η δηµαρχιακή επιτροπή. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια της τοπικού διαµερίσµατος ή οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου. Για τη διαµόρφωση της εισήγησης, η δηµαρχιακή επιτροπή λαµβάνει υπόψη της παρατηρήσεις και της προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ήµου, µε της οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων. 3. Με της κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για της οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του προστίµου και τη διαδικασία επιβολής της. 4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό της, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ήµου ή της Κοινότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι της αποφάσεις, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ήµου ή της Κοινότητας. Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.» Σύµφωνα µε την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής. Συνεπώς την προηγούµενη αρµοδιότητα της δηµαρχιακής επιτροπής για την εισήγηση των κανονιστικών αποφάσεων αναλαµβάνει από η επιτροπή ποιότητας ζωής.

4 Με την αριθ. 70/2011 απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονισµού σχετικά µε τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου. Της η Οικονοµική Επιτροπή µε την 166/2011απόφασή της γνωµοδοτεί θετικά για το προσάρτηµα του σχεδίου κανονισµού λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης, αναφορικά µε της χρεώσεις των προσφερόµενων υπηρεσιών και τα πρόστιµα σε περιπτώσεις παραβάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σχέδιο του κανονισµού, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ηµοτικός Σύµβουλος και επικεφαλής του συνδυασµού της µειοψηφίας κ. Βολάκος Νικόλαος, ο οποίος ανέφερε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζεται. Προσέθεσε ότι συµφωνεί µε το σχέδιο κανονισµού και τα πρόστιµα αλλά διαφωνεί σχετικά µε το τέλος για της νέες συνδέσεις το οποίο προτείνεται να είναι 650. Θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει εξοµοίωση των τελών για της νέες συνδέσεις που διαφοροποιείται ανά δηµοτική- τοπική κοινότητα, από 250 έως 650 αλλά θα πρέπει η εξοµοίωση να γίνει της τα κάτω, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ηµοτικός Σύµβουλος και επικεφαλής του συνδυασµού της µειοψηφίας κ. Μπιθυµήτρης Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και τόνισε ότι στην περίοδο της βαθιάς οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, και επιφέρει χρεοκοπία του λαϊκού εισοδήµατος, θα πρέπει να γίνει εξοµοίωση του τέλους για της νέες συνδέσεις της τα κάτω, αλλά και να αντιµετωπίζονται µε κατανόηση όσοι δεν µπορούν να πληρώσουν της λογαριασµούς ύδρευσης, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ηµοτικός Σύµβουλος και επικεφαλής του συνδυασµού της µειοψηφίας κ. Γκίνης Σταµάτης, ο οποίος τόνισε τη δραµατική αύξηση που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά αφού το τέλος ήταν 250 και η πρόταση είναι να γίνει 650, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. ήµαρχος, ο οποίος ανέφερε ότι το συγκεκριµένο τέλος αφορά σε νέες συνδέσεις, δηλαδή νέες κατοικίες και δεν αφορά της κατοίκους του ήµου που ήδη έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο. Πρόσθεσε δε ότι το τέλος της της σύνδεσης συνυπολογίζεται στο προϋπολογισµό του κάθε ιδιοκτήτη για την ανέγερση µιας της οικοδοµής εφόσον πληρώνεται µία φορά. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το ποσό του τέλους της σύνδεσης, διαµορφώνεται συνυπολογίζοντας της δαπάνες για την αγορά των υλικών, της εργατοώρες, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται στο ποσό των 650 περίπου, τιµή άλλωστε που έχει και η ΕΥ ΑΠ, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. Τέλος η κα πρόεδρος πρότεινε να εγκριθεί το σχέδιο κανονισµού και το αντίστοιχο προσάρτηµα των προστίµων σε περιπτώσεις παραβάσεων. Της προσέθεσε ότι σε αρκετές ηµοτικές Κοινότητες και στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά υπήρχαν διαφορετικές τιµές για της νέες συνδέσεις µεταξύ των εντός και των εκτός σχεδίου περιοχών. Οι τιµές συγκλίνουν κατά πολύ µεταξύ της και για το λόγο αυτό πρότεινε για της της ηµοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, το τέλος της σύνδεσης να διαµορφωθεί ενιαίο, στο ποσό των 600 δηλαδή κατά 50 χαµηλότερο από το προτεινόµενο και κάλεσε το ηµοτικό Συµβούλιο της αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη της διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), του άρθρου 79 του Ν.3463/06,την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10,την εισήγηση αριθ. Αποφ.70/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 166/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη λειτουργία της υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου, της της και την Πρόεδρο αυτού, της ειδικότερα αναφέρεται στα µαγνητοφωνηµένα κείµενα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου Σαρωνικού, ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Το νερό αποτελεί το βασικότερο αγαθό στην ζωή της. Το κατάλληλο νερό για της της της στην καθηµερινότητα της δεν βρίσκεται σε αφθονία στη φύση και είναι ένα πολύ µικρό ποσοστό από όλους της υδάτινους πόρους. Το κόστος συλλογής - επεξεργασίας και διανοµής του νερού της

5 τελικούς χρήστες του είναι ήδη υψηλό και λόγω της κλιµατικής αλλαγής µε την αύξηση της ξηρασίας αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Ως εκ τούτου, η διαχείριση και χρήση του νερού θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Ο ήµος Σαρωνικού είναι υπεύθυνος όχι µόνο για την παροχή ύδρευσης της ηµότες του, αλλά και για την ορθολογική χρήση και διαχείριση όλων των υδάτινων πόρων στα διοικητικά του όρια. Ο παρόν κανονισµός ύδρευσης µε την εφαρµογή του, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική χρήση των λοιπών διαθέσιµων µέσων και πόρων που διαθέτει ο ήµος στον τοµέα της ύδρευσης, στοχεύει: στην εξασφάλιση παροχής ποιοτικού νερού της δηµότες, βάσει των ισχυόντων σχετικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας. στην εξασφάλιση της προµήθειας και διαθεσιµότητας του νερού σε επαρκείς ποσότητες, για την κάλυψη των τρεχουσών και µελλοντικών αναγκών των δηµοτών για της της της, ως της και των αναγκών για την ύδρευση σχολείων, κοινωφελών οργανισµών του ήµου, την άρδευση του πρασίνου κοινόχρηστων χώρων και την παροχή νερού σε άπορους και ανήµπορους δηµότες µε ειδικό ευνοϊκό καθεστώς. στην αποτροπή αλόγιστης και ανεξέλεγκτης χρήσης του νερού από της δηµότες, είτε αυτό το προµηθεύονται από το δηµοτικό δίκτυο, ή από γεωτρήσεις. στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, µε την λήψη όλων των απαραίτητων προστατευτικών µέτρων σε ότι αφορά την αρίστη κατάσταση και των συνθηκών υγιεινής των δεξαµενών και του δικτύου ύδρευσης και µε την διενέργεια συνεχών προληπτικών ελέγχων. στην ορθολογική χρήση και διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων στην αποτροπή αυθαίρετων ενεργειών και παραβάσεων των ηµοτών σε ότι αφορά το δίκτυο, της παροχές και την χρήση του νερού. στην οικονοµική βιωσιµότητα και ευρωστία του συστήµατος ύδρευσης του ήµου, τόσο ως της την λειτουργία του, όσο και ως της τον συνεχή εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη του. στην ενίσχυση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης των υγρών αποβλήτων µε µεθόδους επεξεργασίας που όχι µόνο δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά από αυτά θα παράγεται κατάλληλο νερό για αξιοποίηση σε της άρδευσης. στην ενεργό συµµετοχή των ηµοτών µε την χρήση του νερού από της ως αγαθό σε ανεπάρκεια και µε την συνεχή συνεργασία της µε τον ήµο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, µε την προστασία των παροχών από εστίες µόλυνσης. στην αναδιοργάνωση και εκπαίδευση των υπηρεσιών, στην διαθεσιµότητα - ενίσχυση και ανανέωση των κάθε είδους µέσων και εξοπλισµού. στη παροχή στοιχείων λειτουργικού κόστους του τοµέα ύδρευσης και καταναλώσεων στην ιοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή των οικονοµικών βαρών µε αντικειµενικά κριτήρια. στη λήψη µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του κανονισµού. ΚΕΦΆΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο1 Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών κανονισµός περιέχει της όρους και προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά µε την ύδρευση δικαιώµατα καθώς και της υποχρεώσεις τόσο του ήµου, όσο και των υδροληπτών καταναλωτών. Άρθρο 2 Νοµικό πλαίσιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 (περ. δ3 )του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α 114) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου. Της διατάξεις του εµπεριέχονται ρυθµίσεις: Του άρθρου 75 περίπτωση γ1 του Ν.3463/2006, της αυτό συµπληρώθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87)

6 Των άρθρων 19 και 82 του Β της 24/9 20/10/1958 «περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «περί διατάξεων σχετικών µε της Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Του άρθρου 11 του Ν 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων ήµων και Κοινοτήτων και του Π 923/77 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 Β» Του Ν 1512/85 και της 28116/ διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε ΤΩΝ Υγειονοµικών ιατάξεων µε αριθµούς: Α. Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 «περί ποιότητας του ποσίµου ύδατος» Β. 5673/ «περί απολυµάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» Γ. Α5/288/1986 «ποιότητα του ποσίµου νερού σε συµµόρφωση της την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ» Του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν 2946/2001 Άρθρο 3 Γενικοί όροι & διατάξεις 3.1. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου Σαρωνικού, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύµφωνα µε της ισχύουσες κατά νόµο στην Ελλάδα προδιαγραφές ποιότητας, χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο σύστηµα δεξαµενών και δίκτυο αγωγών διανοµής αυτού. Της παρέχει νερό άρδευσης µέσω ειδικού δικτύου άρδευσης όπου αυτό έχει τοποθετηθεί, ή µε την χρήση υδροφόρων οχηµάτων Η προµήθεια του πόσιµου νερού γίνεται από την ΕΥ ΑΠ και του νερού άρδευσης από εγκεκριµένες γεωτρήσεις στην περιοχή ευθύνης του ήµου Η χρήση του πόσιµου νερού για ειδικούς βιοµηχανικούς ή της τεχνικούς σκοπούς γίνεται µε την ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ποιότητας και ποσότητας, πέραν των κατά νόµο προσφεροµένων από τον ήµο προδιαγραφών ποιότητας και ποσότητας, ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να προβαίνει στην επίτευξη του επιθυµητού από αυτόν επίπεδου προδιαγραφών ποιότητας και ποσότητας, µε χρήση εξειδικευµένων κατάλληλων τεχνικών συσκευών και τεχνικών επεξεργασίας νερού. Αντιστοίχως έχει την ίδια υποχρέωση για τυχόν χρήση νερού άρδευσης για της της σκοπούς. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου Σαρωνικού προσφέροντας το νερό µέσα στα πλαίσια των κατά νόµο προδιαγραφών ποιότητας, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε έχει υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά που είναι δυνατόν να προκύψει από την τυχόν ακαταλληλότητα του παρεχόµενου νερού για αυτή την ειδική χρήση. Άρθρο 4 Βασικά τµήµατα του δικτύου ύδρευσης 4.1. εξαµενές Νερού Οι δεξαµενές του συστήµατος ύδρευσης του ήµου πρέπει να πληρούν της προδιαγραφές κατασκευής συντήρησης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νοµοθεσίας, τόσο σε σχέση µε την διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας, όσο και σε σχέση µε την υποστήριξη του συστήµατος ύδρευσης του ήµου ως της την χωρητικότητα της και τα διαθέσιµα τεχνικά µέσα. Της πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά µέτρα για την µη πρόσβαση και επέµβαση σε αυτές µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων Αγωγοί Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής. Από της τροφοδοτικούς αγωγούς τροφοδοτούνται οι υφιστάµενες δεξαµενές νερού και από αυτές οι αγωγοί διανοµής. Οι Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων τροφοδοτούνται µόνο από της αγωγούς διανοµής Παροχή Η χορήγηση νερού στον υδρευόµενο καταναλωτή γίνεται µε σύνδεση του ακινήτου αυτού µε τον αγωγό του δικτύου ύδρευσης του ήµου Σαρωνικού µέσω ειδικής τεχνικής εγκατάστασης σωληνώσεων, υδροµετρητή και άλλων υδραυλικών εξαρτηµάτων, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11. Το σύνολο της της ειδικής τεχνικής εγκατάστασης ονοµάζεται Παροχή. Άρθρο 5

7 Ιδιοκτησία του ικτύου Ύδρευσης και των Παροχών 5.1. Οι δεξαµενές αγωγοί τροφοδοσίας και διανοµής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην πλήρη ιδιοκτησία (κυριότητα νοµή χρήση και κατοχή) του ήµου Σαρωνικού ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηµατοδότησης των δαπανών προµήθειας και τοποθέτησης Οι Παροχές, ήτοι οι ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις, µέσω των οποίων χορηγείται το νερό της υδρολήπτες, οι οποίες αποτελούνται από της σωληνώσεις που συνδέουν της αγωγούς διανοµής του δικτύου ύδρευσης µε της υδροµετρητές στα φρεάτια ύδρευσης, της υδροµετρητές, τα φρεάτια και τα λοιπά υδραυλικά εξαρτήµατα από της υδροµετρητές µέχρι και τον διακόπτη ασφαλείας, ο οποίος συνδέεται µε τα υδρευόµενα ακίνητα, ανήκουν στην ιδιοκτησία του ήµου, ο οποίος της παραχωρεί το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης αυτών των παροχών στο υδρευόµενο ακίνητο και µόνον σε αυτό για την ύδρευση του, βάσει των όρων και διατάξεων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισµό. Άρθρο 6 Αποκλειστικότητα Χρήσης Παροχής Η κάθε Παροχή θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνιµα µόνο από το ακίνητο για την ύδρευση του οποίου αυτή τοποθετήθηκε εξ αρχής και δεν µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Άρθρο 7 ικαίωµα Παροχής & καθεστώς ιδιοκτησίας υδρευόµενων ακινήτων Για κάθε υδρευόµενο ακίνητο, το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης της Παροχής ύδρευσής του είναι ανεξάρτητο από το καθεστώς της ιδιοκτησίας του και των τυχών µεταβολών σε αυτό. Σε περίπτωση µεταβολής της ιδιοκτησίας του ακινήτου, ο µεν της ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να ενηµερώσει την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου για την µεταβολή. Ο δε προηγούµενος ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να εξοφλήσει άµεσα της τυχόν ανεξόφλητες µέχρι τότε οφειλές από την κατανάλωση νερού. Σε περίπτωση µη εξόφλησης αυτών των οφειλών από τον προηγούµενο ιδιοκτήτη, η υποχρέωση της εξόφλησης των περνά στον νέο ιδιοκτήτη. Εάν κατά το χρόνο της µεταβολής είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαµβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόµενα χρέη. Σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου, υπόχρεος για την παροχή είναι ο ιδιοκτήτης, είτε οι λογαριασµοί εξοφλούνται από τον ίδιο ή τον ενοικιαστή. Ο εκάστοτε υδρευόµενος στο ακίνητο αυτό έχει της της υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώµατα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, µε τελικό της υπόχρεο τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. ΚΕΦΆΛΑΙΟ Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Άρθρο 8 Αγωγοί κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Οι τροφοδοτικοί αγωγοί είναι κατασκευασµένοι από PVC ή PE και έχουν διάµετρο αναλόγως τη χρήση της από φ160 έως φ225. Οι αγωγοί διανοµής είναι κατασκευασµένοι από PVC ή PE, έχουν ελάχιστη διάµετρο φ63 και τοποθετούνται µόνο σε εγκεκριµένους δρόµους εντός του πολεοδοµικού σχεδίου ή εκτός. Η επιλογή τόσο των τροφοδοτικών αγωγών, όσο και των αγωγών διανοµής θα πρέπει να γίνεται µε κριτήρια ποιότητας που, αφ της µεν να είναι πιστοποιηµένοι ότι είναι κατασκευασµένοι από υλικά που πληρούν απόλυτα της προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νοµοθεσίας, αφ ετέρου δε να διασφαλίζουν την δηµόσια υγεία και την ελαχιστοποίηση φθορών και διαρροών. Ο ήµος πρέπει να επιδιορθώνει της τυχόν βλάβες των αγωγών που προκύπτουν από τυχόν φυσική φθορά ή αστοχία υλικού. Μέσα στα πλαίσια της διαθεσιµότητας των αντίστοιχων πόρων και των τεχνικών προγραµµάτων του ήµου, οι παλαιοί αγωγοί που δεν πληρούν της σύγχρονες προδιαγραφές, θα πρέπει σταδιακά να αντικαθιστώνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου. Της αντιστοίχως, µέσα στα πλαίσια των τεχνικών προγραµµάτων του ήµου, να είναι δυνατή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο και τεχνικά οικονοµικά εφικτό, µε

8 κατασκευή και τοποθέτηση νέων αγωγών διανοµής, µε τροφοδοσία νερού, είτε από της υφιστάµενες κεντρικές δεξαµενές, ή από νέες δεξαµενές. Σε περίπτωση ανάγκης επέκτασης του δικτύου ύδρευσης εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, η επέκταση αυτή θα γίνεται µε δαπάνες των αιτούντων ιδιωτών ή οικισµών. Ειδικά σε περιοχές του ήµου που ανήκουν σε συνεταιρισµούς συνιδιοκτησίες, το κόστος επέκτασης του δικτύου ύδρευσης κατασκευής δεξαµενών και τοποθέτησης ειδικών αντλιών βαρύνει της υδρευόµενους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι δε λογαριασµοί κατανάλωσης νερού αυτών βαρύνονται αναλογικά και µε το πρόσθετο τυχόν κόστος λειτουργίας των αντλιών. Τόσο η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου αγωγών, όσο και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης, γίνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου, κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών και οργάνων, υποστηριζόµενης από ειδική τεχνοοικονοµική µελέτη και των πηγών χρηµατοδότησης. Η οποιαδήποτε ζηµία της αγωγούς, που προκαλείται από ενέργειες ή εργασίες τρίτων, θα επισκευάζεται άµεσα από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου και το κόστος της προσαυξηµένο µε το προβλεπόµενο πρόστιµο στον παρόντα κανονισµό θα βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε. Άρθρο 9 Κατηγορίες παροχών 9.1. Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης και πυροσβεστικές. Οι παροχές ύδρευσης είναι διαµέτρου ½. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Ύδρευσης, η διάµετρος των παροχών µπορεί να υπερβεί την ½. Οι πυροσβεστικές παροχές είναι τουλάχιστον 2 και χρησιµεύουν µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς ή για της ανάγκες της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση και άρδευση. Η σύνδεση της πυροσβεστικής παροχής σε εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, ή λήψη νερού από αυτή από ιδιώτες είναι παράνοµη και απόδειξη κλοπής νερού Οι κοινόχρηστες παροχές χρησιµοποιούνται µόνο για υδροδότηση κοινοχρήστων χώρων ή χώρων που είναι χαρακτηρισµένοι σαν χώροι πρασίνου. Η λήψη νερού από κοινόχρηστες παροχές από ιδιώτες είναι παράνοµη και απόδειξη κλοπής νερού Μόνιµες είναι οι παροχές που είναι τοποθετηµένες σε οριστική θέση µπροστά στο ακίνητο, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο Προσωρινές είναι οι παροχές όταν οι µετρητές τοποθετούνται ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε απόσταση από το ακίνητο. Αυτές οι παροχές µεταφέρονται υποχρεωτικά στην νέα οριστική θέση µόλις δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες είτε κατά τη κατασκευή του ακινήτου, ή µετά την ολοκλήρωση της. Άρθρο 10 Υλικά Παροχών & Τρόπος σύνδεσης των παροχών Κατά την κρίση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου, µε στόχο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την ελαχιστοποίηση φθορών και διαρροών, θα επιλέγονται και θα χρησιµοποιούνται τα πλέον κατάλληλα πιστοποιηµένα υλικά, βάσει των νεωτέρων τεχνικών εξελίξεων και των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νοµοθεσίας Οι παροχές αποτελούνται κατά βάση από τα κάτωθι υλικά: Σωλήνα ½ τύπου tuborama, µήκους ανάλογο µε την απόσταση από τον αγωγό Κολάρο παροχής από φ63 έως και φ220 1 ρακόρ και 1 βανάκι ¾ αρσενικό και ½ θηλυκό 1 ρακόρ και 1 βανάκι ½ Χ ½ 1 υδρόµετρο ½ και 1 ασφάλεια. Υδρόµετρα µεγαλύτερης διαµέτρου παρέχονται µόνο σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Ύδρευσης 1 φρεάτιο και για την ασφάλεια από επιστροφή νερού από της εγκαταστάσεις των υδροληπτών 1 βανάκι Β.Τ. ½ Χ ½ Το κόστος των ανωτέρω υλικών περικλείεται στο κόστος δικαιώµατος χρήσης της Παροχής και ο ήµος ελέγχει την ασφαλή λειτουργία του κάθε υδραυλικού εξαρτήµατος της παροχής.

9 Εάν οποιοδήποτε εξάρτηµα παρουσιάσει οποιαδήποτε αστοχία ή φυσιολογική φθορά, που δεν θα οφείλεται σε παρέµβαση ή φθορά από τον υδρολήπτη ή από τρίτους, ή από επιστροφή θερµού νερού από θερµοσίφωνα του υδρολήπτη, τότε η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου θα το αντικαταστήσει µόνο µε χρέωση του κόστους υλικών. Σε κάθε άλλη περίπτωση τυχόν ζηµία ή φθορά της παροχής κατά το διάστηµα αυτό που θα γίνει από υπαιτιότητα του υδρολήπτη, ή µη λήψη προστατευτικών µέτρων από αυτόν για αποφυγή ζηµίας, ή από αγνώστους τρίτους, θα αποκαθίσταται µε χρέωση όχι µόνο του κόστους της αλλά και ειδικού προστίµου στον υδρολήπτη Οι Παροχές συνδέονται µε τον αγωγό µέσω του κρουνού συνενώσεως και µε το υδρόµετρο στο φρεάτιο µέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρµοστικού (ρακόρ). Το δε υδρόµετρο συνδέεται µε το βανάκι Β.Τ.. Αυτό συνδέεται µε το υδρευόµενο ακίνητο µέσω της ανεπίστροφης βαλβίδας και µε το βανάκι Β.Τ. του ακινήτου, τα οποία υποχρεούται να έχει τοποθετήσει για λόγους ασφαλείας ο ιδιοκτήτης του ακινήτου Η σύνδεση της Παροχής µε το ακίνητο, µετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και ασφάλιση της από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου, γίνεται από τον υδρολήπτη ιδιοκτήτη του ακινήτου, µε δικές του ενέργειες και κόστος και υπό την εποπτεία των τεχνικών της Υπηρεσία Ύδρευσης Αν ο αριθµός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει της τρεις (3) η σύνδεση µε αγωγό γίνεται µέσω τοπικής διακλαδώσεως. Ο τρόπος της λέγεται collecter. Στην περίπτωση σύνδεσης µέσω collecter ισχύουν τα κάτωθι: α. Η σύνδεση παροχής σε ακίνητο µέσω collecter έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε της απλές παροχές. Β. Τα φρεάτια που τοποθετούνται το collecter, τα υδρόµετρα, η βάνα ασφαλείας και η ανεπίστροφη βαλβίδα, κατασκευάζονται από τον υδρολήπτη ιδιοκτήτη του ακινήτου µε δικό του κόστος και βάσει των προδιαγραφών και εποπτεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου. Υποχρεούται δε της να προβαίνει και στην συντήρηση αυτού. Γ. Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και χρειάζεται και της, η παλιά µεταφέρεται στο collecter υποχρεωτικά. Τα δε έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.. Σε παλιές κατασκευές (υδρόµετρα-φρεάτια τοποθετηµένα σε πεζοδρόµιο), εάν η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου κρίνει απαραίτητη την µεταφορά των παροχών σε collecter και οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν την µεταφορά, τότε αυτή έχει το δικαίωµα να προβεί σε αυτή την µεταφορά κατόπιν σχετικής ειδοποίησης και να χρεώσει τα έξοδα της λογαριασµούς της ύδρευσης. Αν οι λογαριασµοί αυτοί δεν πληρωθούν µέσα σε ένα τρίµηνο µπορεί να προβεί στην διακοπή της παροχής. Ε. Είναι δυνατή ακόµη η υδροδότηση δια collecter και σε της περιπτώσεις ανάλογα µε την υποδοµή που υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται οριστική τοποθέτηση της παροχής στην νέα θέση του οµαδικού φρεατίου collecter και η µεταφορά του νερού µέσω της της της θέσης κατανάλωσης γίνεται µε δαπάνη, ευθύνη και συντήρηση του ιδιοκτήτη. Στ. Σε κάθε διαµέρισµα ή κατάστηµα αντιστοιχεί ένα (1) υδρόµετρο και δεν µπορεί ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο να αντικαταστήσει την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου και να προβαίνει σε αυθαίρετες κατασκευές. Της, τα υδρευόµενα ακίνητα µέσω collecter δικαιούνται κοινόχρηστο υδροµετρητή για τον οποίο υπόχρεοι είναι ισοµερώς οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, ή ο νόµιµος διαχειριστής. Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται πριν από τα υδρόµετρα που βρίσκονται στο collecter η παρεµβολή άλλου υδροµέτρου Είτε η σύνδεση αυτή, ή οι αυθαίρετες κατασκευές θεωρούνται παράνοµες και η υπηρεσία της Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή και να χρεώσει το ανάλογο πρόστιµο που το ιοικητικό Συµβούλιο του ήµου ορίζει µε σχετική απόφασή του. Της, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση κοινόχρηστου υδροµετρητή σε ακίνητα που υδρεύονται µε λιγότερα από τρία (3) υδρόµετρα. Ζ. Η αντικατάσταση του collecter λόγω φθοράς γίνεται µε χρέωση των υδροληπτών ιδιοκτητών, µε αναλογική χρέωση του καθενός υδρολήπτη, µετά από έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και εντός δύο µηνών το αργότερο από την παράδοση της ειδοποίησης. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και δεν γίνει η αντικατάσταση του collecter υπαιτιότητα των υδροληπτών, µε αποτέλεσµα περαιτέρω ζηµιών στην παροχή του ακινήτου, η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου επιβάλλει πρόστιµο οριζόµενο από το ηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 11 Θέση παροχών.

10 Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα της τον αγωγό που της τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδροµέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόµιο. Της το φρεάτιο µε collecter τοποθετείται στο πεζοδρόµιο. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να τοποθετεί φρεάτια υδροµέτρων ή collecter µέσα σε προκήπια, εφόσον αυτά παραµένουν ανοικτά, καθώς και µέσα της κατά πρόσωπο των οικοδοµών στοές και σε κάποιο υπόγειο κοινόχρηστο χώρο αν στο πεζοδρόµιο υπάρχουν εµπόδια και αποκλείουν την εγκατάστασή της. Απαγορεύεται πάνω σε collecter που είναι σε χρήση να υπάρχουν νεκρές θέσεις εφόσον δεν έχουν πληρωθεί ως παροχές. Σε αραιοκατοικηµένες περιοχές (εκτός σχεδίου) η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να µεταφέρει παροχές διαφόρων γειτονικών κατοίκων και να της τοποθετεί σε κάποιο collecter της µαζί, αφού η Υπηρεσία Ύδρευσης το κρίνει σκόπιµο αυτό για λόγους προστασίας των υδροµετρητών. Τα έξοδα αυτά της µεταφοράς αναλογικά για κάθε παροχή βαρύνουν τον κάθε ιδιοκτήτη. Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωµένες σε µια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής. Σε περιπτώσεις διαµπερών ακινήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών µπροστά της προσόψεις των δύο παράλληλων δρόµων εφόσον υπάρχουν είσοδοι και από της δύο της δρόµους. Όταν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί µε collecter και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί αυτό σε δύο χωριστά τµήµατα και σε δύο θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειµένου για γωνιακό οικόπεδο, της δύο προσόψεις, τούτο δύναται να γίνει εφόσον το κάθε τµήµα θα έχει τουλάχιστον 3 παροχές και ο αιτών αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επί πλέον δαπάνης. Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτηµάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από µία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων. Άρθρο 12 Μετρητές Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον µετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή µε της εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισµού. Ο µετρητής πρέπει να είναι σύµφωνος µε της επίσηµους κανονισµούς (ΑΩΩΑ, D.I.N., BRITISH STANDARDS κλπ.), αγοράζονται από τον ήµο και το κόστος της περικλείεται στο κόστος του δικαιώµατος χρήσης από τον υδρευόµενο, αποτελεί δε ιδιοκτησία της Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου, το δε κόστος συντήρησης και αντικατάστασης βαρύνει τον υδρευόµενο. Σε περίπτωση αιτήµατος του υδρολήπτη για έλεγχο του υδροµετρητή, το κόστος του ελέγχου το αναλαµβάνει ο ήµος. Κάθε υδρευόµενο ακίνητο δικαιούται 1 υδροµετρητή. Τοποθέτηση δεύτερου υδροµετρητή σε ένα ακίνητο απαγορεύεται. Τοποθέτηση δεύτερου υδροµετρητή επιτρέπεται µόνο εάν υπάρχει συµβολαιογραφική πράξη οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας, ή εάν υπάρχουν σε λειτουργία δύο µετρητές ρεύµατος από την ΕΗ, ή µετά από αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη κατά νόµο δήλωση του ενδιαφεροµένου ότι το ακίνητο είναι διαρυθµισµένο σε δύο ξεχωριστά διαµερίσµατα, στα οποία διαβιούν διαφορετικές οικογένειες και αυτό διαπιστωθεί και βεβαιωθεί µετά από επιτόπιο έλεγχο και αυτοψία από αρµόδια επιτροπή του ήµου που θα ορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 13 ιάµετρος παροχών και µετρητών Οι Παροχές έχουν διάµετρο σωλήνα ½ και συνδέονται µε µετρητή ½. Σε περιπτώσεις παλαιών παροχών ύδρευσης ή άρδευσης, της οποίες η διάµετρος των υδροµέτρων και της παροχής είναι µεγαλύτερη της ½ και δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι διατήρησης αυτών των παροχών, η υπηρεσία ύδρευσης θα αντικαταστήσει αυτά τα υδρόµετρα και αυτές της παροχές µε νέες ½, όταν τα υδρόµετρα χαλάσουν. Το κόστος δε της αντικατάστασης θα βαρύνει τον υδρολήπτη Για ειδικές µεγαλύτερες καταναλώσεις, κατόπιν εκτίµησης και ειδικής εισήγησης των τεχνικών της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου, θα επιτρέπεται οι παροχές και οι µετρητές να έχουν διάµετρο τέτοια ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντιστοίχου µετρητή, η Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να επέµβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει της απαραίτητες

11 µετατροπές για την τοποθέτηση µετρητή µε την κατάλληλη διάµετρο. Η δαπάνη της µεταφοράς βαρύνει τον υδρολήπτη, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει την τυχόν διαφορά εγγύησης από την µετατροπή αυτή Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν είναι υποχρεωµένη να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων στιγµιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισµένα χρονικά διαστήµατα µέσα στο εικοσιτετράωρο). Της περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέµεται περιοδικά και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ποσότητα αιχµής µέσω κατασκευής ειδικής δεξαµενής. Άρθρο 14 Πιέσεις του δικτύου Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση τουλάχιστον 1 ατµόσφαιρας στην θέση της παροχής. Η πίεση από το ίδιο σηµείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ της 12 ατµόσφαιρες. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου είναι δυνατόν συµπτωµατικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν έχει καµιά ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα ήταν δυνατόν να προκληθούν σε µηχανήµατα ή της εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόµενος να εξασφαλίζει αυτή µε αποθήκευση νερού σε δεξαµενή του ή µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. ΚΕΦΆΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 15 Σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο ύδρευσης Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικής αίτησης των ενδιαφεροµένων της την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου και καταβολής του προβλεπόµενου ποσού εγγύησης βάσει των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, όνοµα επώνυµο διεύθυνση Α Τ και ΑΦΜ, το είδος και η θέση του ακινήτου, καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης ( για οικιακές, ή αρδευτικές, ή κτηνοτροφικές, ή επαγγελµατικές, ή βιοµηχανικές ανάγκες, κλπ). Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 15. Σε κάθε ακίνητο η κάθε ιδιοκτησία, της αυτή ορίζεται στην άδεια και σχετικά συµβολαιογραφικά έγγραφα του ακινήτου, δικαιούται ένα υδροµετρητή. Για την χορήγηση δεύτερου υδροµετρητή σε µία ιδιοκτησία, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης υδρολήπτης να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου, αιτιολογώντας την ανάγκη τοποθέτησης δεύτερου υδροµετρητή. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου θα εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ήµου για την έγκριση ή όχι της τοποθέτηση του δεύτερου υδροµετρητή βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 12. Εάν σε ένα ακίνητο υπάρχουν και υδρεύονται πάνω από τρείς ιδιοκτησίες µε τοποθετηµένα τρία υδρόµετρα, τότε αυτές µε σχετική κοινή αίτηση των ιδιοκτητών της έχουν δικαίωµα τοποθέτησης κοινόχρηστου υδροµετρητή, για τον οποίο θα εκδίδεται χωριστός λογαριασµός και υπόχρεοι για αυτόν θα είναι, για µεν της µεµονωµένες ιδιοκτησίες του ακινήτου ισοµερώς οι ιδιοκτήτες αυτών, για δε της ιδιοκτησίες που έχουν βάσει καταστατικού κοινό διαχειριστή, ο διαχειριστής αυτών. Σε περίπτωση κωλύµατος του διαχειριστού υπόχρεοι θα είναι ισοµερώς οι ιδιοκτήτες των επί µέρους ιδιοκτησιών. Σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτου πολυκατοικίας ή πολυκαταστηµάτων, µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης, ο ιδιοκτήτης βάσει της αδείας του ακινήτου είναι υπόχρεος για την τοποθέτηση παροχής και υδροµετρητή. Με την ολοκλήρωση της οικοδοµής και αφού η κάθε ιδιοκτησία σε αυτήν θα δικαιούται την ατοµική σύνδεση της µε το δίκτυο ύδρευσης, ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής, µε σχετική αίτησή του, δύναται να ζητήσει την µετατροπή του πρώτου υδροµετρητή

12 σε κοινόχρηστο, µε υπόχρεο αυτόν ή τον νόµιµο διαχειριστή, µε την προϋπόθεση της υδροδότησης τριών τουλάχιστον ακόµα ιδιοκτησιών µε τοποθέτηση αντιστοίχως τριών υδροµετρητών. Για την υδροδότηση ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο µαζί µε την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει ο της τα έξοδα της επέκτασης. Στην περίπτωση αυτή, εφ όσον είναι τεχνητά δυνατό, ο ήµος ικανοποιεί το αίτηµα, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Ύδρευσης και σχετικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών. Σε περίπτωση που ο αιτών υδρολήπτης καταναλωτής καταθέσει αίτηση της παροχής για την οποία απαιτείται ειδική µελέτη από την Υπηρεσία Ύδρευσης, πληρώσει προκαταβολικά για την εκπόνηση της µελέτης, αλλά της, µε υπαιτιότητα του δεν γίνει η εγκατάσταση της παροχής µέσα σε ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σε αυτόν της µελέτης, τότε της θα πρέπει να κάνει νέα αίτηση για εκπόνηση της µελέτης και το ποσό του κόστους της αρχικής µελέτης εκπίπτει υπέρ του δήµου. Το τέλος εγκατάστασης παροχής, σύνδεσης και χρήσης της, αναφέρεται στο άρθρο 28 και διέπεται από της αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Άρθρο 16 Απαιτούµενα ικαιολογητικά Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας Για την οριστική σύνδεση των οικοδοµών µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτούνται: α. Συµπλήρωση και υπογραφή του σχετικού εντύπου β. Η προσκόµιση επικυρωµένου αντιγράφου της οικοδοµικής αδείας µε την απαιτούµενη από το νόµο αυτοψία εκ µέρους της αρµοδίας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση ανεργεθέντων οικοδοµών µετά από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος µηχανικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 28116/ εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων. Γ. Η προσκόµιση φωτοτυπίας των συµβολαιογραφικών πράξεων που αποδεικνύουν την κυριότητα του αιτούντος επί του ακινήτου της ύδρευση, ως της και τοπογραφικού του ακινήτου.. Η προσκόµιση σχεδίου του χώρου των υδροµέτρων, συνοδευόµενο από αναλυτική κατάσταση, όπου προσδιορίζεται µε ακρίβεια η θέση των φρεατίων και η αρίθµηση των υδροµέτρων σε σχέση µε της αντίστοιχους υδρευόµενους χώρους της οικοδοµής, υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα µηχανικό. Οποιοδήποτε λάθος στη σύνταξη του σχεδίου ή της κατασκευής διορθώνεται µόλις διαπιστωθεί από της της της υδρολήπτες καταναλωτές. Ο ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν εσφαλµένη υπόδειξη της θέσης των φρεατίων ή αρίθµηση των υδροµέτρων, µπορεί δε, σε περίπτωση αρνήσεως ή αµέλειας των υδροληπτών καταναλωτών να αποκαταστήσουν το λάθος, να διακόψει την υδροδότηση µέχρι να γίνει διόρθωση του λάθους Για τη πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελµατικών ή άλλων εγκαταστάσεων ( λούνα πάρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση µη δοµηµένων ακινήτων ( γήπεδα, κλπ) προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα. Στα δε αγροτεµάχια επιτρέπεται µόνο άρδευση Για την υδροδότηση σε ακίνητα σε προσθήκη ορόφων απαιτείται η προσκόµιση αντιγράφου της άδειας της οικοδοµής Άρθρο 17 Εργασίες και υλικά σύνδεσης Οι εργασίες για την τοποθέτηση της παροχής, σύνδεση της µε το δηµοτικό αγωγό ύδρευσης και ασφάλιση της, εκτελούνται από τον ήµο και το κόστος αυτών περικλείεται στο κόστος χρήσης της παροχής. Η δε σύνδεση της παροχής µε το υδρευόµενο ακίνητο γίνεται από τον υδρολήπτη ιδιοκτήτη του ακινήτου, µε δικές του δαπάνες και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου.

13 Σε περίπτωση της που ο υδρολήπτης ιδιοκτήτης του ακινήτου επιθυµεί να γίνει η σύνδεση της παροχής, παρουσία του, µε το ακίνητο του από τον ήµο, και µε ευθύνη του για τυχόν ατέλειες στο σύστηµα ύδρευσης του ακινήτου του, θα χρεώνεται µε ειδική χρέωση 30 ευρώ. Άρθρο 18 Σύνδεση µε ακίνητα εντός εγκεκριµένου σχεδίου Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός σχεδίου και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισµούς που υπήρχαν πριν από το Της περιλαµβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές µε εγκεκριµένο σχέδιο οικισµών από το ΥΠΕΧΩ Ε, ή από το Υπουργείο Γεωργίας ή ηµόσιες Υπηρεσίες Κοινωνικών Υπηρεσιών. Όλα τα ακίνητα αυτά µπορούν να υδρευτούν από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου εφόσον προσκοµίσουν στην Υπηρεσία και πληρώσουν όλα αυτά που κατά καιρούς θα της ζητηθούν και που θα ορίζονται από της κείµενες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας και του παρόντος κανονισµού Τα ακίνητα µπροστά από τα οποία περνά ο αγωγός διανοµής υδρεύονται µε παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο της πρόσοψής της ή σε θέσεις που επιλέγονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου. Αν η ρυµοτοµία δεν έχει εφαρµοσθεί και για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει χώρος µπροστά ή µέσα στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν της εφαρµοσθεί η εγκεκριµένη ρυµοτοµία είναι υποχρεωτική η µεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση και τα έξοδα της µεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται µόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγµατοποιήσιµο και δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου ή αφού η πρόσθετη δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα Θεωρείται πως περνά µπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόµα και αν της βρίσκεται τοποθετηµένος στην απέναντι πλευρά του δρόµου αφού: Το πλάτος του δρόµου (απόσταση ρυµοτοµικών γραµµών) δεν ξεπερνά τα οκτώ (8) µέτρα. Ο δρόµος δεν εξυπηρετεί Λεωφορειακές γραµµές και είναι δυνατή η έκδοση αδείας τοµής του οδοστρώµατος. Ο δρόµος δεν διαθέτει διαχωριστική νησίδα Αφού δεν περνά σύµφωνα µε τα πιο πάνω αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο η ύδρευσή του µπορεί να γίνει µε την τοποθέτηση παροχών κοινών (παροχή ½ µετρητής ½ ) µακριά από αυτό που να συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανοµής Ο αριθµός των κοινών παροχών που µπορούν να τοποθετηθούν µακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν µπορεί να ξεπερνά της τρεις (3) εφόσον είναι µεµονωµένα φρεάτια και της δέκα (10) εφόσον αυτές βρίσκονται πάνω σε collecter. Η απόσταση του αγωγού διανοµής στον οποίο συνδέονται από την κοντινότερη πλευρά των ακινήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την εκάστοτε µεγίστη, της αυτή καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ήµου Η µέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε την ρυµοτοµία που έχει εγκριθεί και µε βάσει την συντοµότερη απόσταση Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άµεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανοµής και όταν τοποθετηθεί αγωγός διανοµής εµπρός στο ακίνητο ο υδρευόµενος πρέπει να ζητήσει από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου την µεταφορά του στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης του ακινήτου. Στην περίπτωση που ο υδρευόµενος δεν ζητήσει την µεταφορά του, η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να µεταφέρει αυτεπάγγελτα την παροχή και τα έξοδα µεταφοράς και υλικών να τα συµπεριλάβει στον λογαριασµό του νερού. Η δαπάνη µεταφοράς βαρύνει τον υδρευόµενο και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στην βάση γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του υδρευόµενου. Ο υδρευόµενος ειδοποιείται από την αρµόδια Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά την µεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου δεν φέρει καµία ευθύνη αν λόγω αµέλειας υδρευόµενου του προκληθεί στέρηση νερού Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετηµένος στην απέναντι πλευρά της οδού και η σύνδεση των παροχών δεν αντίκεινται στην εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων 17.4.

14 17.8., τότε οι παροχές τοποθετούνται στην γωνία του τετραγώνου και της την πλευρά του ακινήτου, αφού εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός τοποθετείται από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου εγκάρσιο τµήµα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στον λογαριασµό των νέων παροχών της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου. εύτερο εγκάρσιο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στην µέση της οδού αφού το µήκος του τετραγώνου θα υπερβαίνει τα 100 µέτρα. Άρθρο 19 Προϋποθέσεις επέκτασης αγωγών Αν η απόσταση του ακινήτου είναι µεγαλύτερη από την ορισµένη µέγιστη απόσταση για την σύνδεση της παροχής, τότε εκτελείται προέκταση του αγωγού διανοµής µέχρι το σηµείο που τεχνικά να δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση Αν οι ζητούµενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις (3) κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγµατοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής στην πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στο πεζοδρόµιό του. Για της πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανοµής τουλάχιστον 100 χιλ. και µε επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, πραγµατοποιείται προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαµέτρου 100 χιλ. µε την κατάλληλη πίεση. Η δαπάνη για της αυτές της προεκτάσεις, εκτός των πυροσβεστικών, βαρύνει τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού τοποθετηµένου στην απέναντι πλευρά του δρόµου, η δαπάνη προεκτάσεως βαρύνει τον αιτούντα για το τµήµα από το τέρµα του εγκάρσιου ως την θέση των παροχών Οι προεκτάσεις για την ύδρευση των ακινήτων πραγµατοποιούνται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων και εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου της την ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου το οποίο και αποφασίζει Της περιπτώσεις ύπαρξης εµποδίων η απαιτούµενη προέκταση πραγµατοποιείται σε όσο µήκος είναι δυνατόν και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρµα της, σε απόσταση κατά εξαίρεση µεγαλύτερη από την µεγίστη αλλά πάντως όχι µεγαλύτερη από 250,00 µέτρα. Από την κοντινότερη πλευρά του ακινήτου Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισµού (εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια και κοινωφελή κτίρια, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, ιδρύµατα) είναι δυνατή στην περίπτωση ύπαρξης εµποδίων κατά εξαίρεση και µετά από έγκριση του ιοίκησης του ήµου, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση µεγαλύτερη από 250 µ.. εν τοποθετείται σε καµία περίπτωση παροχή µακριά από το υδρευόµενο ακίνητο. Άρθρο 20 απάνη επέκτασης δικτύων. Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου, σε οδούς που δεν περικλείονται στο σχέδιο πόλης, της αδιέξοδα στενά, ή σε οικισµούς συνεταιρισµών συνιδιοκτησιών, κλπ., ο αιτών προκαταβάλει το ποσόν του προϋπολογισµού της εργασίας και µετά την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο απολογισµός της δαπάνης και ο αιτών χρεώνεται ή πιστώνεται µε τυχόν διαφορά που προκύπτει επί πλέον ή επί έλαττον αντίστοιχα. Στον προϋπολογισµό και απολογισµό της δαπάνης επέκτασης περιλαµβάνεται πλέον του νοµίµου εργολαβικού οφέλους και κονδύλιο γενικών εξόδων καθοριζόµενο κάθε φορά από το ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων υπηρεσιών του ήµου. Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εµφάνισης απρόβλεπτων εµποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει σηµαντική υπέρβαση του προϋπολογισµού η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει την επί πλέον απαιτούµενη δαπάνη για την συνέχιση του έργου. Το τµήµα του αγωγού που τοποθετήθηκε µε αυτόν τον τρόπο ανήκει στην κυριότητα του ήµου και της έχει το δικαίωµα να το χρησιµοποιήσει µελλοντικά και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Της η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα για την εξυπηρέτηση µελλοντικών αναγκών ύδρευσης να τοποθετήσει αγωγό διαµέτρου µεγαλύτερη των

15 63 χιλ. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών καταβάλει την δαπάνη για την επέκταση του δικτύου σύµφωνα µε την διάµετρο του αγωγού που απαιτείται για την κάλυψη µελλοντικών τοπικών αναγκών. Σηµειώνεται πως η ελάχιστη διάµετρος των αγωγών της Υπηρεσίας Ύδρευσης είναι 63 χιλ. Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισµού (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, αγροκήπια κ.λ.π. εκπαιδευτήρια ή άλλα δηµόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύµατα) είναι δυνατή στην περίπτωση ύπαρξης εµποδίων κατά εξαίρεση και µετά από έγκριση της ιοίκησης του ήµου η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση µακριά από το υδρευόµενο ακίνητο. Άρθρο 21 Ακίνητα εκτός εγκεκριµένου σχεδίου περιοχών αρµοδιότητας του ήµου Με κοινές παροχές µπορούν να υδρευτούν όσα ακίνητα βρίσκονται εκτός σχεδίου αλλά µέσα στα διοικητικά όρια του ήµου, ή όσα πρόκειται να ενταχθούν στο µέλλον στο σχέδιο πόλης, µε την προϋπόθεση ότι αυτά µπορούν να υδροδοτηθούν βάσει των διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας και των παρόντος κανονισµού Για κάθε ακίνητο εκτός σχεδίου χορηγείται µία παροχή οικιακής χρήσης (κοινή) Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισµού της αναφέρονται στο άρθρο Για τα ακίνητα αυτά είναι δυνατή η ύδρευση σύµφωνα µε της όρους που εκτίθενται στο κεφάλαιο Αφού δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση µικρότερη ή ίση των 200µτρ. Γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανοµής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται µε δαπάνη του αιτούντος. Η ύπαρξη εµποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόµενα όρια βεβαιώνεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου Για την οµαδική υδροδότηση οικισµών ή περιοχών εκτός σχεδίου στα διοικητικά όρια του ήµου, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υδροληπτών του οικείου οικισµού ή περιοχής της τον ήµο και έγκρισης της από το ηµοτικό Συµβούλιο, επιτρέπεται η χορήγηση παροχής κατάλληλου διαµέτρου ικανής να υδροδοτήσει επαρκώς αυτές της περιοχές Σε περιοχές εκτός σχεδίου που η υδροδότηση έχει γίνει µε αγωγούς παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. σιδηροσωλήνες), δεν επιτρέπεται η σύνδεση σε της νέων παροχών. Η συντήρηση των αγωγών αυτών βαρύνει αποκλειστικά της ιδιοκτήτες που εξυπηρετούνται έως ότου προκαταβληθεί η δαπάνη για την κατασκευή νέου δικτύου. Αν η συντήρηση δεν γίνεται έγκαιρα µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη διαρροή νερού σε βάρος της Υπηρεσίας Ύδρευσης του δήµου, τότε προβαίνει η τελευταία αυτεπάγγελτα στην αποκατάσταση της ζηµιάς και την χρεώνει της παρόδιους υδρολήπτες καταναλωτές εξίσου. ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 22 Μεταφορές Παροχές τοποθετηµένες µακριά από το ακίνητο µεταφέρονται µπρος από αυτό σύµφωνα µε το άρθρο , αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση τοποθέτησης collecter για την υδροδότηση ακινήτου οι υπάρχουσες παροχές µεταφέρονται στο collecter µε δαπάνες των υδρευοµένων από αυτές Παροχή τοποθετηµένη µπροστά στο υδρευόµενο ακίνητο δεν µεταφέρεται µακριά από αυτό. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν οι εξής περιπτώσεις: α. Αποµόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύµατα. Είναι δυνατή η µεταφορά της παροχής µακριά από το ακίνητο αφού θα το ζητήσει ο υδρευόµενος για να καταστεί δυνατή η ύδρευσή του. Η µεταφορά γίνεται µε δαπάνη του υδρευόµενου και µε την υποχρέωση επαναφοράς της παροχής στην πρώτη θέση της µόλις εκλείψει ο κίνδυνος της µόλυνσης. Και η επαναφορά βαρύνει της τον υδρευόµενο. Αν της αίτιος της µόλυνσης είναι ο υδρευόµενος, δεν γίνεται µεταφορά αλλά διακοπή της ύδρευσής του, µέχρι τακτοποίησης της ανωµαλίας. Ο αίτιος επιβαρύνεται µε την δαπάνη αποµόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.

16 Β. Αν ο υδρευόµενος είναι συνδεδεµένος σε αγωγό διαµέτρου µικρότερο του κανονικού (σε δίκτυα παραληφθέντα από της οργανισµούς, ή ΟΤΑ πριν την εφαρµογή τον Καλλικράτη) και µε ανεπαρκή πίεση και επιθυµεί την βελτίωση της ύδρευσής του µε σύνδεσή του σε νέο αγωγό που της δεν περνά µπροστά από το ακίνητο αλλά τερµατίζει σε απόσταση µικρότερη από την προβλεπόµενη στο άρθρο τότε µπορεί να ζητήσει µε δική του δαπάνη την µεταφορά της παροχής µακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στον νέο αγωγό δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στο άρθρο Γ. Μεταφορά παροχής που είναι µακριά από το ακίνητο σε νέα θέση πάλι µακριά από το ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή του η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σηµείο λόγω προέκτασης, που πραγµατοποιήθηκε στο µεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σηµείο µεταφέρονται και οι παλιές παροχές εκτός αν ο υδρευόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στο παλιό σηµείο και δεν υπάρχει τεχνικό εµπόδιο για αυτό. Η δαπάνη της προσωρινής παροχής µεταφοράς χρεώνεται στον λογαριασµών νέων παροχών. Ο υδρευόµενος της είναι υποχρεωµένος να συνδεθεί στη νέα θέση µε ευθύνη του και δική του δαπάνη.. Η µεταφορά παροχής από παλιό δίκτυο σε νέο που κατασκευάζεται είναι υποχρεωτική αν καταργείται το παλιό δίκτυο και τα έξοδα της µεταφοράς βαρύνουν την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου, πλην των υλικών Άρθρο 23 Ανυψώσεις Καταβιβάσεις Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στην νέα στάθµη. Εάν η µεταβολή της στάθµής οφείλεται στον υδρολήπτη και όχι στον ήµο, η δαπάνη της ανύψωσης ή της καταβίβασης βαρύνει τον υδρευόµενο. Της η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στην νέα στάθµη γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του υδρευόµενου. Άρθρο 24 Μετατροπές παροχών Αν της νεοπαραλαµβανόµενες υδροδοτικά περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν συµφωνούν µε τον κανονικό τύπο που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου Τότε αυτή προβαίνει στην σχετική µετατροπή ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση της παροχής και του υδροµέτρου και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο υδρευόµενος βαρύνεται µε την δαπάνη της µετατροπής και έχει υποχρέωση της να συµµορφώσει της εσωτερικές του εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο επόµενο κεφάλαιο. Άρθρο 25 Μετατοπίσεις παροχών Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να µεταφέρει τοποθετηµένες παροχές που έχουν εκτεθεί σε κινδύνους, όταν υπάρχει αδιαµόρφωτη περιοχή, σε περισσότερο ασφαλή βάση. Η µετατόπιση αυτή γίνεται µε επιβάρυνση του υδρευόµενου και είναι υποχρεωτική για αυτόν. Η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόµενο Μετατόπιση παροχής γίνεται της φορές απαραίτητη όταν πρόκειται να διαπλατυνθεί το οδόστρωµα σε βάρος του πεζοδροµίου. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη βαρύνει τον υδρευόµενο, εκτός αν αναλάβει την δαπάνη της που εκτελεί την διαπλάτυνση ( ήµος, Περιφέρεια, κλπ.). Υπεύθυνος πάντα για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι ο υδρευόµενος Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη µεταφοράς, µετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόµενος είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί αυτή και να τακτοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου και την σύνδεσή της στην νέα θέση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν ευθύνεται αν λόγω αµέλειάς του προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του Μετατόπιση ή υποβιβασµός αγωγών.

17 Α. Στην περίπτωση που εκτελούνται έργα (εκσκαφές κλπ.) από της Οργανισµούς ή από ηµόσιο και θίγονται τα δίκτυα ύδρευσης, επιβάλλεται η µετατόπιση ή ο υποβιβασµός της (εφόσον αυτό τεχνικώς είναι δυνατό να γίνει). Της περιπτώσεις αυτές σχετική δαπάνη βαρύνει της πιστώσεις των έργων, ένεκα των οποίων εκτελούνται οι µετατοπίσεις και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου µπορεί να διακανονίζει παρόµοια εργασία µικρού αντικειµένου µε τον εκάστοτε φορέα εκτέλεσής του, όπου οι χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις πεζοδροµίων κλπ. ) θα εκτελούνται από τον φορέα που εκτελεί το έργο, οι υδραυλικές δε από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου (χορήγηση υλικών, τοποθετήσεις σωλήνων κλπ.) β. Όταν υπάρχει ανάγκη µετατόπισης αγωγών ευθύνης της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου που περνάνε από ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω παραλαβής του δικτύου του οικισµού από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου, τότε η δαπάνη τακτοποίησης του δικτύου βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ήµο. Οι εργασίες εκτελούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου και η δαπάνη καταλογίζεται στον αρµόδιο φορέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 26 Αµφισβήτηση µέτρησης διαρροές Οι µετρητές βάσει των οποίων καταλογίζεται η κατανάλωση είναι της αναφέρεται στο άρθρο 12 σύµφωνα µε της επίσηµους κανονισµούς, έχουν δοκιµαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεών της πριν εγκατασταθούν και αποτελούν το βασικό τεκµήριο της κατανάλωσης που πραγµατοποιήθηκε. εν γίνεται δεκτή αµφισβήτηση των αναγραφόµενων καταναλώσεων ούτε και µε ένορκο βεβαίωση. Ο υδρευόµενος εξάλλου έχει δικαίωµα να ζητήσει και την δοκιµή του µετρητή παρουσία του. Στην περίπτωση της που ο µετρητής βρεθεί µέσα στα όρια των ανοχών, ο υδρευόµενος επιβαρύνεται µε την δαπάνη δοκιµής. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν έχει καµιά ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος της οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόµενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της, της αναγράφεται από τον µετρητή. Μόνο σε περίπτωση αφανούς διαρροής στον υδροµετρητή και στα λοιπά εξαρτήµατα της παροχής, ή µη σωστής καταµέτρησης από τα υδρόµετρα στα άκρα του δικτύου λόγω πιθανών τεχνικών προβληµάτων από βλάβες στο δίκτυο ή στην σπάνια περίπτωση της εκκένωσης των κεντρικών δεξαµενών. Εφόσον συντρέχουν αυτές οι περιπτώσεις και εξακριβωθούν από της τεχνικούς της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου, τότε κατόπιν εισήγησης της, µε σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου, εξουσιοδοτείται η αρµόδια υπηρεσία να προβαίνει σε µερική µείωση του λογαριασµού, σύµφωνα µε την κατανάλωση του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου έτους Αν διαπιστωθεί αφανής διαρροή ή ότι ο µετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά, έχει δικαίωµα η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου να υπολογίζει τεκµαρτή κατανάλωση βάσει των αντιστοίχων χρονικών περιόδων του προηγούµενου έτους. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα σε περίπτωση µεγάλων καταναλώσεων να προσφεύγει στην αρµόδια επιτροπή που ορίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου µέσα σε 10 ηµέρες από την λήψη της απόδειξης. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την είσπραξη, και για να εξετασθεί το αίτηµα του, ο καταναλωτής θα πρέπει να προκαταβάλει το 30% της οφειλής, της αυτή θα έχει διαµορφωθεί κατά την ηµέρα της υποβολής του αιτήµατός του. Της αν κατά το διάστηµα των ενδείξεων βρεθεί το φρεάτιο σκεπασµένο ή να εµποδίζεται η πρόσβαση σε αυτό από τυχόν περίφραξη του χώρου που αυτό είναι τοποθετηµένο εσωτερικά στο προκήπιο του ακινήτου και το ακίνητο είναι κλειστό έχει το δικαίωµα η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου να εισπράξει τεκµαρτή κατανάλωση µέχρι που να ελευθερωθεί ο µετρητής και να ληφθεί η πραγµατική ένδειξη. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν έχει καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που µπορεί να προκληθεί από διαρροή στο χρονικό διάστηµα που το φρεάτιο θα παραµείνει σκεπασµένο ή ο χώρος του υδροµέτρου κλειστός.

18 Έχει της το δικαίωµα, αν υπαίτιος της κάλυψης του µετρητή είναι ο υδρευόµενος να απαιτήσει από αυτόν την αποµάκρυνση των υλικών ή να προβεί µε δικό της προσωπικό στην αποµάκρυνσή της, χρεώνοντας τον υδρευόµενο µε την πρόσθετη αυτή δαπάνη. Αν παρά της ειδοποιήσεις ο χώρος των υδροµέτρων παραµένει κλειστός η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου µπορεί να διακόψει την παροχή Ο της ιδιοκτήτης της ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Η αναγραφή του νέου ιδιοκτήτη στο έντυπο του λογαριασµού γίνεται δωρεάν βάσει υπεύθυνης δήλωσης Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την πληρωµή του λογαριασµού ύδρευσης είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου. Άρθρο 27 ιατάξεις εσωτερικών εγκαταστάσεων ύδρευσης Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι της οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το εσωτερικό προσαρµοστικό του µετρητή (προσαρµοστικό της την πλευρά του ακινήτου του) για µετρητές διαµέτρου 1 ή πέρα από την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του µετρητή στην περίπτωση µετρητών διαµέτρου µέχρι 1 µε ωτίδες (διαµέτρου 1 ½ και άνω) της την πλευρά του υδρευόµενου ακινήτου. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο υδρευόµενος, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της παροχής από επιστροφή νερού από δεξαµενές θερµοσίφωνες, κλπ και από εστίες µόλυνσης από βόθρους αγωγούς πετρελαίου, κλπ. Για την συντήρηση του φρεατίου του µετρητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρά ώστε να είναι ευχερής η συντήρηση του µετρητή από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου. Στην περίπτωση που βρεθεί ο µετρητής σκεπασµένος µε χώµατα ή άλλα υλικά, τότε αποκαλύπτεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου και επιβάλλεται πρόστιµο που εισπράττεται µαζί µε την αξία του νερού. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ως το εξωτερικό προσαρµοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του µετρητή Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε γενικό διακόπτη στο πλησιέστερο δυνατό σηµείο της τον µετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασµένη µε τα προβλεπόµενα στο η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν προχωρεί στην σύνδεση της παροχής µε µετρητή µέχρι που αυτά να τακτοποιηθούν Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου ακινήτου πρέπει να περνά µέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά της η ύπαρξη υδραυλικών εγκαταστάσεων µε ξένες της τον υδρευόµενο ιδιοκτησίες δεν υποχρεώνει την Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου σε διακοπή της ύδρευσης του ακινήτου ούτε η ύδρευση σηµαίνει αναγνώριση δικαιώµατος του υδρευόµενου πάνω σε ξένη ιδιοκτησία Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε της κανονισµούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε της πρέπει να είναι από υλικό που δεν δηµιουργεί κίνδυνο µόλυνσης του νερού και οπωσδήποτε να αντέχει συνεχή πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών τουλάχιστον Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση της σωλήνες ύδρευσης αντλητικών µηχανηµάτων, λεβητών, συσκευών καθαρισµού λεκανών, αποχωρητηρίων, θερµοσιφώνων, κλπ. Η λειτουργία πρέπει να γίνεται µε δοχείο αποθήκευσης (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται η µόλυνση του νερού και βλάβη των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου από ενδεχόµενη επιστροφή του νερού. Η παρεµβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και εξασφαλίζει της εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου από πιθανές βλάβες. Οι θερµοσίφωνες πρέπει να είναι µε της κανονισµούς και µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρµανσης, της εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή νερού είτε από θερµοσίφωνες, είτε από λέβητες χρεώνεται στον υδρευόµενο.

19 27.7. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα διακοπής της υδροδότησης. Απαγορεύεται της η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου διακόπτει αµέσως και χωρίς ειδοποίηση την ύδρευση από την παροχή διότι υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του δικτύου Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του µετρητή. Το δίκτυο της Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δεν εξασφαλίζει µεταλλική συνέχεια δεδοµένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήµατά της κατά µεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιµο. Οι υδρευόµενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την µη τήρηση της απαγόρευσης της. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα της υδροληψίας µέχρι να διαπιστωθεί πως έχει αρθεί το άτοπο. Της ο υδρολήπτης είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που είναι δυνατόν να προκληθεί από αυτή την αιτία στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου ή σε κάθε τρίτο. Οι ζηµιές που είναι δυνατόν να προκληθούν της εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου από αυτόν τον απαγορευµένο τρόπο γείωσης, βαρύνουν τον υδρευόµενο. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του Όσοι χρησιµοποιούν υπόγειους χώρους είναι και υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιµετρικών τοιχωµάτων και δαπέδων της από ενδεχόµενη τυχαία πληµµύρα που προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα (στεγάνωση ή χρήση αντλιών αυτόµατης αναρρόφησης) για την προστασία των υπογείων χώρων. Άρθρο 28 Λαθραίες υδρεύσεις, παράνοµες χορηγήσεις νερού, εµπορία νερού 28.1 Λαθραίες υδρεύσεις α. Η σύνδεση παροχής, όπου δεν έχει τοποθετηθεί ακόµη υδροµετρητής ή έχει αφαιρεθεί της για οποιαδήποτε αιτία µε ενωτικό σωλήνα από τον υδρευόµενο ή µε υδροµετρητή χωρίς να έχει πληρωθεί το ποσό σύνδεσης και εγγύησης είναι κλοπή νερού και τιµωρείται σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα (αρ. 372). Β. Κλοπή είναι της η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής µε της εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ακινήτου και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης ή κρουνούς ποτίσµατος δηµοτικών, κοινοτικών ή δηµοσίων κήπων και πρασίνου για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν αυτά εγκατασταθεί και τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα. Της περιπτώσεις αυτές έχει η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου δικαίωµα να διακόψει αµέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που θα ήταν δυνατόν να προκληθεί από την διακοπή αυτή της εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει µε τα πρόστιµα που το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ορίζει για αυτές της περιπτώσεις Παράνοµη χορήγηση νερού εµπορία νερού Απαγορεύεται της υδρευόµενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο και η εµπορία νερού. Της περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εµπορεύεται νερό για την διακοπή χορήγησης ή εµπορίας. Αν ο υδρευόµενος δεν συµµορφωθεί εντός 15 ηµερών από την αποστολή της ειδοποίησης, η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου έχει το δικαίωµα να διακόψει την ύδρευσή του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που θα είναι δυνατόν να προκληθεί από την διακοπή αυτή στον υδρευόµενο ή της πελάτες του. Η δε παράνοµη χορήγηση και εµπορία νερού τιµωρείται από τα προβλεπόµενα από της αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου πρόστιµα Της απαγορεύεται η εµπορία νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις χωρίς την χορήγηση ειδικής άδειας από τον ήµο Της απαγορεύσεις α. Απαγορεύεται η επέµβαση του υδρευόµενου της εγκαταστάσεις παροχών της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ήµου. Αν προκληθεί βλάβη από την επέµβαση αυτή ο δράστης διώκεται σύµφωνα µε τα άρθρα 381 και 382 στοιχ. Α του Ποινικού Κώδικα. Η παροχή υδροδότησης ανήκει στην

20 κυριότητα της Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου. Ο υδρευόµενος έχει µόνο το δικαίωµα χρήσης για την ύδρευσή του. Απαγορεύεται εποµένως κάθε επέµβασή του στην παροχή και κάθε βλάβη λόγω επέµβασής του σε οποιοδήποτε υδραυλικό εξάρτηµα της, τον βαρύνει όχι µόνο µε το κόστος αντικατάστασης του εξαρτήµατος αλλά και µε επιβολή του προστίµου κλοπής νερού. β. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης µε συγκροτήµατα βόθρων απορροφητικά ή και στεγανά, µε το δίκτυο αποχέτευσης και µε σωληνώσεις µεταφοράς πετρελαίων. Της, Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από της εγκαταστάσεις ύδρευσης. Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου ζητά από τον ιδιοκτήτη του υδρευόµενου ακινήτου την αποµάκρυνση των αγωγών µέσα σε ένα διάστηµα της µηνός. Εάν η προθεσµία αυτή περάσει χωρίς να έχει γίνει η αποµάκρυνση των αγωγών διακόπτεται η ύδρευση και για την επανασύνδεση της ο υδρολήπτης θα επιβαρυνθεί µε τα τέλη επανασύνδεσης. Άρθρο 29 Εκτέλεση έργων από ηµόσιους Κοινωφελείς Οργανισµούς Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων σε οδούς ή κοινόχρηστους χώρους µέσα στα όρια του ήµου από εργολάβους είτε του ήµου, ή ηµόσιων Κοινωφελών Οργανισµών, θα πρέπει πριν την έναρξη των έργων να υποβάλλεται από της εργολάβους ειδική αίτηση παροχής αδείας έναρξης εργασιών, µε καταβολή ειδικής εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 29 και µε συνοδευτικό ειδικό ενηµερωτικό υπόµνηµα της την Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα αναφέρεται η φύση και το εύρος των έργων. Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµίας της αγωγούς ή της παροχές ύδρευσης κατά την εκτέλεση των εργασιών, τότε οι εργολάβοι θα χρεωθούν από τον ήµο το κόστος αποκατάστασης της ζηµίας και το προβλεπόµενο πρόστιµο για αυτές της περιπτώσεις στο άρθρο 29. Εάν το συνολικό ποσό του κόστους της ζηµίας και του προστίµου δεν καλύπτεται από την εγγύηση του έργου, τότε ο εργολάβος θα πρέπει να καταβάλλει την διαφορά. Άρθρο 30 Ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης Από την ψήφιση του παρόντος κανονισµού, απαγορεύονται η εκµετάλλευση ιδιωτικών δικτύων γεωτρήσεων και διανοµής νερού για την υδροδότηση ακινήτων, είτε για ύδρευση ή για άρδευση, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία οποιωνδήποτε υφιστάµενων ιδιωτικών γεωτρήσεων σε ατοµικές ιδιοκτησίες, θα πρέπει να είναι νόµιµη και να αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνον στην ικανοποίηση των υδρευτικών αρδευτικών αναγκών των ιδιοκτησιών µέσα της οποίες αυτές βρίσκονται. Στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης των υπόγειων υδάτινων πόρων του ήµου, τόσο για της περιπτώσεις οικισµών, της οποίους ήδη υπάρχει και λειτουργεί, παράλληλα µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης, ιδιωτικό δίκτυο άρδευσης µε υδροδότηση από νόµιµες γεωτρήσεις, υπό τον έλεγχο και εποπτεία της συλλογικού οργάνου του οικισµού, όσο και για της λοιπές ιδιωτικές γεωτρήσεις, η Υπηρεσία Ύδρευσης του ήµου θα πρέπει να ενηµερώνεται και να διατηρεί εξειδικευµένα στοιχεία για την λειτουργική κατάσταση αυτών των ιδιωτικών αρδευτικών δικτύων και γεωτρήσεων, για την ποιότητα του αρδευόµενου νερού και για της συνολικές καταναλώσεις νερού από αυτές. Η συντήρηση αυτών των ιδιωτικών αρδευτικών δικτύων και γεωτρήσεων βαρύνει της ιδιοκτήτες των. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ήµος διαπιστώσει είτε αλόγιστη χρήση νερού, ή απώλεια νερού µεγάλων ποσοτήτων νερού λόγω συχνών βλαβών από αυτά τα δίκτυα, ο ήµος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει µέσα στα πλαίσια των νόµιµων διαδικασιών να ζητήσει την παύση της λειτουργίας αυτών των δικτύων. Άρθρο 31 Έλεγχος υδάτινων πόρων σε περίπτωση κρίσης έλλειψης νερού Σε περίπτωση γενικής παρατεταµένης ξηρασίας µε αποτέλεσµα την δηµιουργία κρίσης έλλειψης νερού για την κάλυψη των βασικών αναγκών ύδρευσης των δηµοτών, ο ήµος δύναται να προβεί στην λήψη µέτρων, τόσο ως της την µείωση των καταναλώσεων από της δηµότες µε περιορισµό της χρήσης του νερού, όσο και ως της τον έλεγχο όλων των υπόγειων υδάτινων πόρων προερχόµενων από της υφιστάµενες γεωτρήσεις µέσα στα διοικητικά όρια του ήµου.

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ "Κατά πλειοψηφία 26 με 6 εγκρίνει την υπ' αριθμ. 79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ 28ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩΗΔ-ΜΝΚ Αριθ. Απόφασης 402/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα