ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, στην Ει δική Γραμματεία Προγραμματισμού και εφαρμο γών Γ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων Μετάταξη μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασης των Υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύ ρωση αυτών» (Β 932) Στολή αγρονομικού προσωπικού Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχολη θούν στη Ν.Α. Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Συγκλήτου στο Πρυτα νικό Συμβούλιο (άρθρ. 2 του ν. 2083/1982) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΚτΠ7395/Δ Φ29 (1) Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, στην Ειδική Γραμμα τεία Προγραμματισμού και εφαρμογών Γ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση του ν. «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 81/ (Φ.Ε.Κ. 57/Α/ ) περί συγχώ νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Το π.δ. 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 4. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγ/σμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ και θέσεις Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1363/Β) όπως συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 592/Β) και / (Φ.Ε.Κ. 233Β), όμοιες αποφάσεις. 5. Το ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι ξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3193/2003 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/ ) «Κανόνες τιμολό γησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», και το άρθρο 54 του ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/ ). 6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή θειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων (Φ.Ε.Κ. 3/Α/ ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική από φαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληρο φορίας» (Φ.Ε.Κ. 1502/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την υπ αριθμ /340/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (αριθμ. Φ.Ε.Κ. 101/Γ/ ). 9. Την υπ αριθμ. E (2001) 551, απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πλη ροφορίας» το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 στην Ελλάδα, CCI 2000/GR/16/1/ΡΟ/023, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Ε (2004) 5868, Ε(2005) 5839, Ε(2006) 6421 αποφάσεις της Επιτροπής. 10. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε μετά από γραπτή διαδικασία λήψης απόφα σης με την υπ αριθμ. 2928/ Την υπ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ. 105/ απόφαση περί καθορισμού των στοιχείων του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Β/ ).

2 21894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Τον υπ αριθμ. 953/ Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ , του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως ισχύει, και την υπ αριθμ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/ Την υπ αριθμ /ΕΥΣΑΑΠ1812/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ «ΚτΠ» για το έτος Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη. 15. Το υπ αριθμ. 73/ έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ ΚΠΣ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Ε.Π. ΚτΠ στο Μέτρο Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμ ματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στην Ειδική Γραμματεία Προγραμματι σμού και Εφαρμογών Γ ΚΠΣ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αρμοδιότητα ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Τεχνι κής Βοήθειας Στήριξης του Ε.Π. «ΚτΠ» για το έτος 2007, συνολικού ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσί ων ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (54.480,68 ). Η κατανομή του ως άνω ποσού ανά κατηγορία επιλέ ξιμης ενέργειας του Υποπρογράμματος Β της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π Κ.τ.Π θα οριστεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και οιαδή ποτε ανακατανομή μεταξύ των κατηγοριών θα γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης του. Η ανάθεση, εκτέλεση και πληρωμή γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 παρ. 4 και 3 παρ. 6 (Φ.Ε.Κ. 3/Α/ ). Οι συμμετέχοντες στις Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 104 «Περιορισμοί Δημοσίων Υπαλλήλων» του Συντάγματος, καθώς και του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/ ). Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ (2) Μετάταξη μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έρ γου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λει τουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινη τοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α/2007) καθώς και των παρ. 4, 5, 7 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου. 2. Τις διατάξεις του ν. 2938/2001 «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» και της Εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώ νυμη Εταιρεία» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α/2001). 3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α/2005 ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο. 5. Την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπι κού της Ανώνυμης Eταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχεί ρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1599/Β/2003). 6. Την ανάγκη ρύθμισης της εν γένει διαδικασίας και επιλογής φορέα μετάταξης ή μεταφοράς του προσω πικού της «ΤΕΟ Α.Ε.» που υπηρετούσε σε αυτήν κατά τη δημοσίευση του ν. 3555/2007, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία και την επιλογή του φο ρέα μετάταξης μεταφοράς του προσωπικού της «ΤΕΟ Α.Ε.» όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 ως ακολούθως: Άρθρο 1 Δικαιούχοι μετάταξης μεταφοράς 1. Δικαίωμα μετάταξης μεταφοράς κατ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 έχει το προ σωπικό της «ΤΕΟ Α.Ε.» το οποίο κατά τη 16 η Απριλίου 2007 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3555/2007 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), υπηρετεί σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους σταθμούς διοδίων. 2. Το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου αυτού υπάγε ται στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 για μετάταξη μεταφορά με την προϋπόθε ση να υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων που περιλαμβά νονται στο τμήμα ΠΑΘΕ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 και το οποίο δεν επιθυμεί να προσλη φθεί, κατά προτεραιότητα από τον παραχωρησιούχο. Άρθρο 2 Φορείς υποδοχής 1 Το προσωπικό του άρθρου 1 της απόφασης αυτής μετατάσσεται ή μεταφέρεται στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. 2. Η μετάταξη μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας και εφόσον δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης μεταφοράς. 3. Το μετατασσόμενο μεταφερόμενο προσωπικό εξα κολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Κατάταξη μετατασσομένων μεταφερομένων 1. Το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 που υπηρετεί σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις το οποίο μετατάσσεται κατ εφαρμογή του ν. 3555/2007 και της παρούσης απόφασης, εντάσσεται σε βαθμό της οικείας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» και στην «ΤΕΟ Α.Ε.». 2. Για την ως άνω βαθμολογική ένταξη εφαρμόζο νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007). 3. Οι μετατασσόμενοι μεταφερόμενοι κατατάσσο νται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται από την «ΤΕΟ Α.Ε.». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/1997). Άρθρο 4 Διαδικασία επιλογής φορέα υποδοχής 1. Η «ΤΕΟ Α.Ε.» με βάση την αρχική δήλωση του προ σωπικού της με την οποίαν εκφράζει τη βούληση του για μετάταξη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 3555/2007, συντάσσει κατάσταση μετατασσο μένων μεταφερομένων κατά νομό, σχέση εργασίας, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα την οποία διαβιβάζει στην Γ.Γ.Δ.Ε. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2. Η Γ.Γ.Δ.Ε. και Η.Δ. με βάση την ανωτέρω κατάσταση, μετατασσομένων μεταφερομένων, συντάσσει πίνα κα φορέων οι οποίοι έχουν κενές οργανικές θέσεις ή ανάγκες τις οποίες επιθυμούν να καλύψουν με μετά ταξη μεταφορά προσωπικού της προηγούμενης πα ραγράφου. 3. Οι πίνακες με τις θέσεις ή τις ανάγκες ανά φορέα αποστέλλονται στην «ΤΕΟ Α.Ε.» και η Εταιρεία καλεί το προσωπικό το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της από φασης αυτής και του ν. 3555/2007 να υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία επιλέγει και δηλώνει μέχρι τρεις (3) φορείς υποδοχείς. Στην ίδια ανακοίνωση τάσσεται αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερομένους. 4. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από πενταμελή Επιτρο πή που συγκροτείται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ. με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποτελούμενη από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έναν (1) εκπρό σωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζο μένων στην ΤΕΟ Α.Ε.. 5. Η αίτηση δήλωση επιλογής φορέα υποδοχής δεσμεύει την «ΤΕΟ Α.Ε.» για μετάταξη μεταφορά σε φορέα εντός του νομού που απασχολείται ο μετατασ σόμενος μεταφερόμενος. Αλλαγή νομού απασχόλησης επιτρέπεται μόνο εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος. Άρθρο 5 Κριτήρια για τη μετάταξη μεταφορά 1. Η μετάταξη μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρ μόδιου υπουργού με βάση τα κατωτέρω κριτήρια. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία την ίδια θέση διεκ δικούν δύο (2) ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι: Α) προηγείται ο έγγαμος υπάλληλος με τον μεγαλύ τερο αριθμό τέκνων ακολουθεί ο έγγαμος χωρίς τέκνα και τέλος ο μη έγγαμος, Β) στην περίπτωση ίδιου αριθμού τέκνων ή υπαλλήλων χωρίς τέκνα προηγείται ο υπάλληλος με τα περισσότε ρα χρόνια υπηρεσίας, Γ) στην περίπτωση σύμπτωσης των ετών υπηρεσίας προηγείται ο υπάλληλος με τον μεγαλύτερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα λίαν καλώς κ.λπ.) του τίτλου σπουδών της κατηγορίας στην οποία ανήκει. 3. Η Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 4 της παρού σας αποστέλλει πίνακα κατανομής των προς μετάταξη υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής για την κατάρτιση της σχετικής απόφασης και τη μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων. Άρθρο 6 Οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής ισχύουν και για το προσωπικό της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. 3021/22/10 στ (3) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαι ολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιε χόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντι κατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Β 932). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α 23). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3566/2007 «Κύρω ση ως Κώδικα Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 117). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 90 του κώδικα νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 5. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 από κοι νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ179/ (Β 204) όμοια απόφαση και ισχύει. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4 21896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας (Β 932) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Το ως άνω πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό οικογενεια κής κατάστασης με έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Ελληνες πολίτες άνω των 12 ετών, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελ ληνικό διαβατήριο σε ισχύ». Άρθρο 2 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δη λώνει τον τόπο της κατοικίας του, καθώς και την ύπαρ ξη των ειδικών λόγων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 συνυποβάλλοντας τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα, Επίσης, δηλώνει εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του». 2. Στο τέλος της περίπτ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η ως άνω δήλωση υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44), να διενεργεί δειγμα τοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του άρθρου 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων γεγονότων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, το διαβατήριο ακυρώνεται αμέσως». Άρθρο 3 Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας αντικαθίσταται, ως εξής: «Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δι καιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη πα ρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαι ώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαι ολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση. Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη». Άρθρο 4 Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί και μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών πριν τη λήξη του ήδη κατεχομένου. Με την έκδοση του νέου διαβατηρίου παύει αυτοδίκαια η ισχύς του προηγουμένου, στο οποίο τίθεται σχετική ένδειξη». Άρθρο 5 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Διαβατήριο το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω μέσα σε 6 μήνες από την έκδοσή του επιστρέ φεται στην κεντρική υπηρεσία και ακυρώνεται». 2. Οι περιπτώσεις α και γ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας αντικαθίστανται ως εξής: «α. Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας που αποδεικνύ ονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται διαβατήριο με την ίδια δι αδικασία και στον συγγενή του ασθενούς, μέχρι β βαθ μού, καθώς και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή». «γ. Τραυματισμός, σοβαρός λόγος υγείας που αποδει κνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής της περιουσίας του ενδιαφε ρομένου, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και προήλθε συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας». Άρθρο 6 Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με το άρ θρο 3 της υπ αριθμ. 3021/22/10 δ / κοινής υπουρ γικής απόφασης όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής: «Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπι κής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ιθα γένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το επώνυμο και το όνομα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζεται από την υπ αριθμ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α από απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β 579). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται με λατινικούς χαρα κτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, με βάση τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υποχρεούται να επιδείξει. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού τηρείται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Με το ίδιο πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. μεταγράφεται και ο τόπος γέννησης όταν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, διαφορετικά ο τόπος αυτός ανα γράφεται σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του στο οικείο κράτος. Στην ίδια σελίδα αναγράφονται επίσης η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι ημερο μηνίες έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία του κατόχου. Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται επίσης η υπογραφή του, εφόσον αυτός

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι άνω των 12 ετών, καθώς και μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του διαβατηρίου. Προκειμένου περί ανηλίκου κάτω των 12 ετών ή προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, υπογράφει ο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 νόμιμος εκπρόσωπός τους. Σε περίπτωση ενηλί κου ο οποίος αδυνατεί να υπογράψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το διαβατήριο και η αίτηση υπογράφονται από ένα μάρτυρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό». Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ. 2499/1/51 ζ (4) Στολή αγρονομικού προσωπικού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Το άρθρο 24 του ν. 3585/2007 «Προστασία του πε ριβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Α 148). 2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 / απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (Β 204). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και ,00 ευρώ, περίπου, για τα έτη 2008, 2009, 2010 και Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπιστούν από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργεί ου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ «ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ» και οι δαπάνες του έτους 2008 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγ γράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους. Άρθρο 1 Στολή αγρονομικού προσωπικού. 1. Το αγρονομικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, φέρει τις κατωτέρω στολές: α. Στολή υπηρεσίας (υπ αριθμ. 1). Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής, έχει ως ακολούθως: Χειμερινή Πηλήκιο κλασικού τύπου, χρώ ματος γκρι σιέλ, μετά εθνοσή μου επί της μετωπίδας. Χιτώνιο χρώματος γκρι σιέλ. Παντελόνι ιδίου χρώματος με χιτώνιο. Υποκάμισο κλασικό, χρώματος σιέλ. Γραβάτα χρώματος μαύρου. Πουλόβερ τύπου V (εσωτερικό), χρώματος σιελ. Ζωστήρας δερμάτινος απλός, χρώματος μαύρου. Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώμα τος μαύρου Κάλτσες χρώματος μαύρου. Θερινή Πηλήκιο, χιτώνιο, παντελόνι, υπο κάμισο, γραβά τα, υποδήματα, κάλτσες και ζωστήρας όπως της χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα πηληκί ου, χιτωνίου και παντελονιού είναι θερινό. Σημειώνεται ότι, κατά την θερινή περίοδο, το αγρονο μικό προσωπικό δύναται, αντί χιτωνίου, να φέρει υπο κάμισο με κοντά μανίκια και χωρίς γραβάτα. β. Στολή επιχειρησιακή (υπ αριθ. 2). Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως: Χειμερινή Τζόκεϋ χρώματος φαιοπράσινου, μετά εθνοσήμου στην μετωπίδα. Χιτώνιο τύπου υποκαμίσου χρώ ματος φαιοπράσινου. Παντελόνι ιδίου χρώματος με χιτώνιο. Πουλόβερ (εσωτερικό) κλειστού τύπου (ζιβάγκο), χρώματος φαι οπράσινου. Φέρεται προαιρετικά ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τζάκετ χρώματος φαιοπράσι νου. Φέρεται προαιρετικά ανάλο γα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου. Κάλτσες χρώματος μαύρου. Ταινία υφασμάτινη σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμ μου με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ», φέρεται επί του αριστερού ημιθωρακίου του χιτω νίου. Τα γράμματα της ένδειξης είναι χρώματος λευκού σε σιέλ φόντο. Επίσης, στην πλάτη του χιτωνίου και σε δύο σειρές φέ ρονται οι ενδείξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ» και «AGRONOMY». Θερινή Τζόκεϋ, χιτώνιο, παντελόνι, υπο δήματα, κάλτσες και ζωστήρας όπως της χει μερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα χιτωνίου και πα ντελονιού είναι θερινό. 2. Η στολή της περίπτωσης α της προηγουμένης παραγράφου φέρεται κατά τις επίσημες τελετές και παρελάσεις και η στολή της περίπτωσης β κατά την εκτέλεση συνήθους υπηρεσίας.

6 21898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Διακριτικό Υπηρεσίας. 1. Το διακριτικό της Υπηρεσίας κατασκευάζεται από ύφασμα τσόχας ή τύπου τσόχας χρώματος μπλε, έχει σχήμα ημικυκλικό και το μήκος της βάσης του (διάμε τρος) είναι 9 cm. Η περίμετρος αυτού φέρει κέντημα από κλωστή αμεταβλήτου μαύρου χρώματος, πλάτους 2,5 mm. Εσωτερικά της ημιπεριμέτρου απεικονίζεται το έμβλημα του Σώματος και κάτω από αυτό είναι κεντη μένη η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ». Τα γράμματα της ένδειξης είναι χρώματος λευκού και ύψους 7 mm. 2. Το διακριτικό φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου των στολών και του τζάκετ. Άρθρο 3 Εθνόσημο πηληκίου. Το εθνόσημο του πηληκίου κεντάται σε ύφασμα τσό χας, χρώματος μαύρου και αποτελείται από: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτό πε ριγράφεται στο άρθρο 2 του ν. 48/1975, στην κορυφή. Έμβλημα της Ελληνικής Αγροφυλακής στο μέσον. Δύο κλάδους δάφνης, οι οποίοι περιβάλλουν το έμ βλημα της Υπηρεσίας και το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το ήμισυ. Κάθε κλάδος φέρει δε καεπτά φύλλα. Άρθρο 4 Διακριτικά βαθμών. 1. Τα διακριτικά βαθμών του αγρονομικού προσωπικού είναι βαθυκύανες σειρίδες και φέρονται ως ακολού θως: Αρχηγός: Μία σειρίδα πλάτους 5 cm. Αγρονομικός Διευθυντής: Τρεις σειρίδες πλάτους 14 mm έκαστη. Αγρονομικός Υποδιευθυντής: Δύο σειρίδες πλάτους 14 mm έκαστη. Αγρονόμος: Μία σειρίδα πλάτους 14 mm έκαστη. Αρχιφύλακες: Τρείς σειρίδες πλάτους 14 mm έκαστη, οι οποίες ράβονται κατά τρόπο ώστε να έχουν μορφή γωνίας, με άνοιγμα προς τα άνω. 2. Το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας των Αγροφυ λάκων είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, χρώματος ασημί, στο οποίο έχει χαρα χθεί σε βαθυκύανη απόχρωση ο αριθμός μητρώου τους και φέρεται στις επωμίδες των χιτωνίων των στολών και του τζάκετ. 3. Τα διακριτικά βαθμών από το βαθμό του Αγρονό μου και άνω, φέρονται στις επωμίδες των στολών. Τα διακριτικά βαθμού του Αρχιφύλακα φέρονται στο μέσον του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος αμφοτέρων των χειρίδων των χιτωνίων και του τζάκετ. Άρθρο 5 Πηλήκιο. Το πηλήκιο κατασκευάζεται από το ύφασμα που χρη σιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της υπ αριθμ. 1 στολής και αποτελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο και το υποσιάγωνο, το οποίο είναι χρώματος μαύρου. Η εξωτερική στεφάνη του διαζώμα τος περιβάλλεται από ταινία μάλλινη χρώματος μαύρου και εφόσον πρόκειται για πηλήκιο Αρχηγού από ψαθωτή ταινία ραιγιόν, χρώματος βαθυκύανου. Επί του γείσου του πηληκίου δεν φέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πλην του Αρχηγού επί του οποίου φέρονται δύο κλάδοι δρυός. Άρθρο 6 Τεχνικές προδιαγραφές. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ει δών που συνθέτουν κάθε στολή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγρα φές οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Διοικη τικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Αριθμ (5) Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στη Ν.Α. Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Το ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α./ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα. 2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 206/Α/ ), β) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, γ) των άρθρων 681 κ.επειτ. του Αστικού Κώδικα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ.11 και 12, του ν. 3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/2002) σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στις Ν.Α.. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.1, του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/2004) με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις ανά γκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις χωρίς να απαι τούνται οι προϋποθέσεις της υπ αριθμ. Π.Υ.Σ 55/1998». 5. Το γεγονός ότι στο Κ.Ε.Π. της Ν.Α. Λακωνίας θα απασχοληθούν τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου διαφόρων κατηγοριών και κλάδων. 6. Το υπ αριθμ. 231/17998/ έγγραφο της Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και το συνημμένο πίνακα σχετι κά με την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. Ν.Α. Λακωνίας. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ν.Α. όπως αυτές δι αμορφώθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 3013/2002,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού. 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ/1/οικ.16389/ απόφα ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία έγινε έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Π. της Ν.Α. Λακωνίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και τυχόν Φ.Π.Α., η οποία θα εκταμιευθεί από την Ελ ληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μέσω προγραμματικής σύμβασης. 10. Το υπ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/ έγγραφο Υφυπουργού ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Απόστολου Ανδρεουλάκου. 11. Το υπ αριθμ / έγγραφό μας, με το οποίο κοινοποιήσαμε το υπ αριθμ. 231/17998/ έγγραφο της Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ζητήσαμε σχέδιο απόφασης προς υπογραφή. 12. Το υπ αριθμ. 3432/ έγγραφο Ν.Α. Λακωνίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε σχέδιο απόφασης για υπογραφή, αποφασίζουμε: A. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απαραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθω σης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681κ.επειτ. του Αστικού Κώδικα σε τρία (3) άτομα ως κατωτέρω: α) Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ β) Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ B. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το έργο πρέπει να έχουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, η οποία θα αποδει κνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π.. Δ. Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε οκτακόσια ογδό ντα (880,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε ανάδοχο συμπερι λαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων και τυχόν Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος συμπληρώσει είκοσι τέσσερις μήνες το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων και τυχόν Φ.Π.Α.. Ε. Ο Διευθυντής του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την πο ρεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση του Διευθυντή, για την πληρότητα και αρτιότητα του έργου. ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Ν.Α. Λα κωνίας στη Σπάρτη. Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν των έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την ημερομηνία αρχής του προσφερόμενου έργου από τον ανάδοχο. Η. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα αδείας, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση των αναδόχων σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Θ. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγορεύονται. Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους της Ν.Α. λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες και δεν υποκρύπτει εξαρ τημένη εργασία δεδομένου ότι πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις νεοπαγείς (3013/2002). Κ. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδίκαια με την πλήρω ση θέσεων του Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό. Λ. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προ ηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Τρίπολη, 24 Ιουλίου 2007 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Αριθμ. ΓΣΠ/3183/Φ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ (6) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο (άρθρ. 2 του ν. 2083/1982). Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. τις διατάξεις του αρθρ. 11, παρ. 2, εδαφ. Β, περ. iv, του ν. 1268/1982 και τους αρθρ. 2, παρ. 2, εδαφ. Β, περ. XIX, του ν. 2083/1992, 2. την από απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, 3. την από απόφαση του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1071/Β/ , 4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, εγκρίνουμε: Την συμπλήρωση της από απόφασης του Πρύτανη με την μεταβίβαση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου των παρακάτω αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου: Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών Άδειες απασχόλησης εκτός ωραρίου εργασίας των μελών ΕΤΕΠ/ΑΕΙ. Έγκριση αιτήσεων υποβολής προτάσεων Έργων του ΕΠΕΑΕΚ για χρηματοδότηση και ορισμό επιστημονι κού υπευθύνου κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος, καθώς και ιδρυματικού υπευθύνου των έργων. Κέρκυρα, 29 Ιουνίου 2007 Ο Πρύτανης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ

8 21900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 629 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίω σης ασφαλιστικής ενημερότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.415/9/170957/Σ.7312/24.12.2013 Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. Νευροκόπι, 3 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 98 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Μόσχογλου ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ: 2523022552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα