ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, στην Ει δική Γραμματεία Προγραμματισμού και εφαρμο γών Γ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων Μετάταξη μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασης των Υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύ ρωση αυτών» (Β 932) Στολή αγρονομικού προσωπικού Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχολη θούν στη Ν.Α. Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Συγκλήτου στο Πρυτα νικό Συμβούλιο (άρθρ. 2 του ν. 2083/1982) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΚτΠ7395/Δ Φ29 (1) Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, στην Ειδική Γραμμα τεία Προγραμματισμού και εφαρμογών Γ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση του ν. «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 81/ (Φ.Ε.Κ. 57/Α/ ) περί συγχώ νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Το π.δ. 402/1988 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 4. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγ/σμού και Εφαρμογών του Γ ΚΠΣ και θέσεις Ειδικού Γραμματέα στο Υπ. Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1363/Β) όπως συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 592/Β) και / (Φ.Ε.Κ. 233Β), όμοιες αποφάσεις. 5. Το ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι ξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3193/2003 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/ ) «Κανόνες τιμολό γησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α., ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», και το άρθρο 54 του ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/ ). 6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή θειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων (Φ.Ε.Κ. 3/Α/ ). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική από φαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληρο φορίας» (Φ.Ε.Κ. 1502/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την υπ αριθμ /340/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο μικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (αριθμ. Φ.Ε.Κ. 101/Γ/ ). 9. Την υπ αριθμ. E (2001) 551, απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πλη ροφορίας» το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 στην Ελλάδα, CCI 2000/GR/16/1/ΡΟ/023, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Ε (2004) 5868, Ε(2005) 5839, Ε(2006) 6421 αποφάσεις της Επιτροπής. 10. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε μετά από γραπτή διαδικασία λήψης απόφα σης με την υπ αριθμ. 2928/ Την υπ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ. 105/ απόφαση περί καθορισμού των στοιχείων του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 του ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Β/ ).

2 21894 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Τον υπ αριθμ. 953/ Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΚΠΣ , του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως ισχύει, και την υπ αριθμ /ΕΥΣ 5671/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/ Την υπ αριθμ /ΕΥΣΑΑΠ1812/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ «ΚτΠ» για το έτος Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη. 15. Το υπ αριθμ. 73/ έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ ΚΠΣ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Ε.Π. ΚτΠ στο Μέτρο Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του Ετήσιου Προγράμ ματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στην Ειδική Γραμματεία Προγραμματι σμού και Εφαρμογών Γ ΚΠΣ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αρμοδιότητα ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Τεχνι κής Βοήθειας Στήριξης του Ε.Π. «ΚτΠ» για το έτος 2007, συνολικού ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσί ων ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (54.480,68 ). Η κατανομή του ως άνω ποσού ανά κατηγορία επιλέ ξιμης ενέργειας του Υποπρογράμματος Β της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π Κ.τ.Π θα οριστεί με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και οιαδή ποτε ανακατανομή μεταξύ των κατηγοριών θα γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης του. Η ανάθεση, εκτέλεση και πληρωμή γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 παρ. 4 και 3 παρ. 6 (Φ.Ε.Κ. 3/Α/ ). Οι συμμετέχοντες στις Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 104 «Περιορισμοί Δημοσίων Υπαλλήλων» του Συντάγματος, καθώς και του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/ ). Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθμ. Δ16γ/06/362/Γ (2) Μετάταξη μεταφορά προσωπικού της ΤΕΟ Α.Ε.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έρ γου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λει τουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινη τοδρόμου «Ιονία Οδός» από Αντίριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι Χαλκίδα και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α/2007) καθώς και των παρ. 4, 5, 7 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου. 2. Τις διατάξεις του ν. 2938/2001 «Συγχώνευση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» και της Εταιρείας «Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ανώ νυμη Εταιρεία» σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 178/Α/2001). 3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α/2005 ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο. 5. Την υπ αριθμ. Δ16γ/01/409/Γ/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπι κού της Ανώνυμης Eταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχεί ρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ΤΕΟ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1599/Β/2003). 6. Την ανάγκη ρύθμισης της εν γένει διαδικασίας και επιλογής φορέα μετάταξης ή μεταφοράς του προσω πικού της «ΤΕΟ Α.Ε.» που υπηρετούσε σε αυτήν κατά τη δημοσίευση του ν. 3555/2007, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη διαδικασία και την επιλογή του φο ρέα μετάταξης μεταφοράς του προσωπικού της «ΤΕΟ Α.Ε.» όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 ως ακολούθως: Άρθρο 1 Δικαιούχοι μετάταξης μεταφοράς 1. Δικαίωμα μετάταξης μεταφοράς κατ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 έχει το προ σωπικό της «ΤΕΟ Α.Ε.» το οποίο κατά τη 16 η Απριλίου 2007 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3555/2007 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), υπηρετεί σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους σταθμούς διοδίων. 2. Το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου αυτού υπάγε ται στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 για μετάταξη μεταφορά με την προϋπόθε ση να υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων που περιλαμβά νονται στο τμήμα ΠΑΘΕ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 και το οποίο δεν επιθυμεί να προσλη φθεί, κατά προτεραιότητα από τον παραχωρησιούχο. Άρθρο 2 Φορείς υποδοχής 1 Το προσωπικό του άρθρου 1 της απόφασης αυτής μετατάσσεται ή μεταφέρεται στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. 2. Η μετάταξη μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας και εφόσον δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης μεταφοράς. 3. Το μετατασσόμενο μεταφερόμενο προσωπικό εξα κολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Κατάταξη μετατασσομένων μεταφερομένων 1. Το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 που υπηρετεί σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις το οποίο μετατάσσεται κατ εφαρμογή του ν. 3555/2007 και της παρούσης απόφασης, εντάσσεται σε βαθμό της οικείας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας» και στην «ΤΕΟ Α.Ε.». 2. Για την ως άνω βαθμολογική ένταξη εφαρμόζο νται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007). 3. Οι μετατασσόμενοι μεταφερόμενοι κατατάσσο νται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται από την «ΤΕΟ Α.Ε.». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/1997). Άρθρο 4 Διαδικασία επιλογής φορέα υποδοχής 1. Η «ΤΕΟ Α.Ε.» με βάση την αρχική δήλωση του προ σωπικού της με την οποίαν εκφράζει τη βούληση του για μετάταξη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 3555/2007, συντάσσει κατάσταση μετατασσο μένων μεταφερομένων κατά νομό, σχέση εργασίας, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα την οποία διαβιβάζει στην Γ.Γ.Δ.Ε. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2. Η Γ.Γ.Δ.Ε. και Η.Δ. με βάση την ανωτέρω κατάσταση, μετατασσομένων μεταφερομένων, συντάσσει πίνα κα φορέων οι οποίοι έχουν κενές οργανικές θέσεις ή ανάγκες τις οποίες επιθυμούν να καλύψουν με μετά ταξη μεταφορά προσωπικού της προηγούμενης πα ραγράφου. 3. Οι πίνακες με τις θέσεις ή τις ανάγκες ανά φορέα αποστέλλονται στην «ΤΕΟ Α.Ε.» και η Εταιρεία καλεί το προσωπικό το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της από φασης αυτής και του ν. 3555/2007 να υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία επιλέγει και δηλώνει μέχρι τρεις (3) φορείς υποδοχείς. Στην ίδια ανακοίνωση τάσσεται αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερομένους. 4. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από πενταμελή Επιτρο πή που συγκροτείται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ. με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποτελούμενη από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έναν (1) εκπρό σωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζο μένων στην ΤΕΟ Α.Ε.. 5. Η αίτηση δήλωση επιλογής φορέα υποδοχής δεσμεύει την «ΤΕΟ Α.Ε.» για μετάταξη μεταφορά σε φορέα εντός του νομού που απασχολείται ο μετατασ σόμενος μεταφερόμενος. Αλλαγή νομού απασχόλησης επιτρέπεται μόνο εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος. Άρθρο 5 Κριτήρια για τη μετάταξη μεταφορά 1. Η μετάταξη μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του κατά περίπτωση αρ μόδιου υπουργού με βάση τα κατωτέρω κριτήρια. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία την ίδια θέση διεκ δικούν δύο (2) ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι: Α) προηγείται ο έγγαμος υπάλληλος με τον μεγαλύ τερο αριθμό τέκνων ακολουθεί ο έγγαμος χωρίς τέκνα και τέλος ο μη έγγαμος, Β) στην περίπτωση ίδιου αριθμού τέκνων ή υπαλλήλων χωρίς τέκνα προηγείται ο υπάλληλος με τα περισσότε ρα χρόνια υπηρεσίας, Γ) στην περίπτωση σύμπτωσης των ετών υπηρεσίας προηγείται ο υπάλληλος με τον μεγαλύτερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα λίαν καλώς κ.λπ.) του τίτλου σπουδών της κατηγορίας στην οποία ανήκει. 3. Η Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 4 της παρού σας αποστέλλει πίνακα κατανομής των προς μετάταξη υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής για την κατάρτιση της σχετικής απόφασης και τη μέριμνα για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων. Άρθρο 6 Οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής ισχύουν και για το προσωπικό της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. 3021/22/10 στ (3) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαι ολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιε χόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντι κατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Β 932). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α 23). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3566/2007 «Κύρω ση ως Κώδικα Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 117). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 90 του κώδικα νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 5. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 από κοι νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ179/ (Β 204) όμοια απόφαση και ισχύει. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4 21896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας (Β 932) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Το ως άνω πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό οικογενεια κής κατάστασης με έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Ελληνες πολίτες άνω των 12 ετών, εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελ ληνικό διαβατήριο σε ισχύ». Άρθρο 2 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δη λώνει τον τόπο της κατοικίας του, καθώς και την ύπαρ ξη των ειδικών λόγων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 25/2004 συνυποβάλλοντας τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα, Επίσης, δηλώνει εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του». 2. Στο τέλος της περίπτ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η ως άνω δήλωση υποχρεούται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44), να διενεργεί δειγμα τοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, με την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του άρθρου 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων γεγονότων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, το διαβατήριο ακυρώνεται αμέσως». Άρθρο 3 Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας αντικαθίσταται, ως εξής: «Προκειμένου περί ανηλίκου για την υποβολή των δι καιολογητικών απαιτείται επιπλέον η αυτοπρόσωπη πα ρουσία αυτού που ασκεί την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαι ώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαι ολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση. Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη». Άρθρο 4 Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η έκδοση νέου διαβατηρίου είναι δυνατόν να ζητηθεί και μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών πριν τη λήξη του ήδη κατεχομένου. Με την έκδοση του νέου διαβατηρίου παύει αυτοδίκαια η ισχύς του προηγουμένου, στο οποίο τίθεται σχετική ένδειξη». Άρθρο 5 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Διαβατήριο το οποίο δεν παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω μέσα σε 6 μήνες από την έκδοσή του επιστρέ φεται στην κεντρική υπηρεσία και ακυρώνεται». 2. Οι περιπτώσεις α και γ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας αντικαθίστανται ως εξής: «α. Προσωπικοί σοβαροί λόγοι υγείας που αποδεικνύ ονται με ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι οποίοι επιβάλλουν νοσηλεία στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται διαβατήριο με την ίδια δι αδικασία και στον συγγενή του ασθενούς, μέχρι β βαθ μού, καθώς και στον ιατρό ή νοσηλευτή που πρόκειται να συνοδεύσουν τον ασθενή». «γ. Τραυματισμός, σοβαρός λόγος υγείας που αποδει κνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό αλλοδαπού κρατικού νοσοκομείου ή εξαφάνιση συγγενούς μέχρι β βαθμού του ενδιαφερομένου που διαμένει στο εξωτερικό ή πρόκληση καταστροφής της περιουσίας του ενδιαφε ρομένου, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό και προήλθε συνεπεία φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας». Άρθρο 6 Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ αριθμ. 3021/22/10 από απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε με το άρ θρο 3 της υπ αριθμ. 3021/22/10 δ / κοινής υπουρ γικής απόφασης όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής: «Στο διαβατήριο αναγράφονται τα στοιχεία προσωπι κής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ιθα γένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ύψος του κατόχου. Το επώνυμο και το όνομα αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες, με μεταγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743, που καθορίζεται από την υπ αριθμ. ΔΙΕΜ Φ.06.5/Α από απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β 579). Τα ανωτέρω στοιχεία αναγράφονται με λατινικούς χαρα κτήρες κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, με βάση τη διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο υποχρεούται να επιδείξει. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού τηρείται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Με το ίδιο πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. μεταγράφεται και ο τόπος γέννησης όταν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, διαφορετικά ο τόπος αυτός ανα γράφεται σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του στο οικείο κράτος. Στην ίδια σελίδα αναγράφονται επίσης η εκδούσα αρχή, ο αριθμός του διαβατηρίου, οι ημερο μηνίες έκδοσης και λήξης αυτού, ενώ περιλαμβάνεται η εκτυπωμένη φωτογραφία του κατόχου. Στο διαβατήριο περιλαμβάνονται επίσης η υπογραφή του, εφόσον αυτός

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) είναι άνω των 12 ετών, καθώς και μέσο αποθήκευσης στο οποίο περιέχονται η φωτογραφία του κατόχου και τα στοιχεία που αναφέρονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη του διαβατηρίου. Προκειμένου περί ανηλίκου κάτω των 12 ετών ή προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, υπογράφει ο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 νόμιμος εκπρόσωπός τους. Σε περίπτωση ενηλί κου ο οποίος αδυνατεί να υπογράψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το διαβατήριο και η αίτηση υπογράφονται από ένα μάρτυρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό». Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αριθμ. 2499/1/51 ζ (4) Στολή αγρονομικού προσωπικού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Το άρθρο 24 του ν. 3585/2007 «Προστασία του πε ριβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». (Α 148). 2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 / απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (Β 204). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και ,00 ευρώ, περίπου, για τα έτη 2008, 2009, 2010 και Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπιστούν από τις σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργεί ου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ «ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ» και οι δαπάνες του έτους 2008 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγ γράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους. Άρθρο 1 Στολή αγρονομικού προσωπικού. 1. Το αγρονομικό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, φέρει τις κατωτέρω στολές: α. Στολή υπηρεσίας (υπ αριθμ. 1). Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής, έχει ως ακολούθως: Χειμερινή Πηλήκιο κλασικού τύπου, χρώ ματος γκρι σιέλ, μετά εθνοσή μου επί της μετωπίδας. Χιτώνιο χρώματος γκρι σιέλ. Παντελόνι ιδίου χρώματος με χιτώνιο. Υποκάμισο κλασικό, χρώματος σιέλ. Γραβάτα χρώματος μαύρου. Πουλόβερ τύπου V (εσωτερικό), χρώματος σιελ. Ζωστήρας δερμάτινος απλός, χρώματος μαύρου. Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώμα τος μαύρου Κάλτσες χρώματος μαύρου. Θερινή Πηλήκιο, χιτώνιο, παντελόνι, υπο κάμισο, γραβά τα, υποδήματα, κάλτσες και ζωστήρας όπως της χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα πηληκί ου, χιτωνίου και παντελονιού είναι θερινό. Σημειώνεται ότι, κατά την θερινή περίοδο, το αγρονο μικό προσωπικό δύναται, αντί χιτωνίου, να φέρει υπο κάμισο με κοντά μανίκια και χωρίς γραβάτα. β. Στολή επιχειρησιακή (υπ αριθ. 2). Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως: Χειμερινή Τζόκεϋ χρώματος φαιοπράσινου, μετά εθνοσήμου στην μετωπίδα. Χιτώνιο τύπου υποκαμίσου χρώ ματος φαιοπράσινου. Παντελόνι ιδίου χρώματος με χιτώνιο. Πουλόβερ (εσωτερικό) κλειστού τύπου (ζιβάγκο), χρώματος φαι οπράσινου. Φέρεται προαιρετικά ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τζάκετ χρώματος φαιοπράσι νου. Φέρεται προαιρετικά ανάλο γα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου. Κάλτσες χρώματος μαύρου. Ταινία υφασμάτινη σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμ μου με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ», φέρεται επί του αριστερού ημιθωρακίου του χιτω νίου. Τα γράμματα της ένδειξης είναι χρώματος λευκού σε σιέλ φόντο. Επίσης, στην πλάτη του χιτωνίου και σε δύο σειρές φέ ρονται οι ενδείξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ» και «AGRONOMY». Θερινή Τζόκεϋ, χιτώνιο, παντελόνι, υπο δήματα, κάλτσες και ζωστήρας όπως της χει μερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα χιτωνίου και πα ντελονιού είναι θερινό. 2. Η στολή της περίπτωσης α της προηγουμένης παραγράφου φέρεται κατά τις επίσημες τελετές και παρελάσεις και η στολή της περίπτωσης β κατά την εκτέλεση συνήθους υπηρεσίας.

6 21898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Διακριτικό Υπηρεσίας. 1. Το διακριτικό της Υπηρεσίας κατασκευάζεται από ύφασμα τσόχας ή τύπου τσόχας χρώματος μπλε, έχει σχήμα ημικυκλικό και το μήκος της βάσης του (διάμε τρος) είναι 9 cm. Η περίμετρος αυτού φέρει κέντημα από κλωστή αμεταβλήτου μαύρου χρώματος, πλάτους 2,5 mm. Εσωτερικά της ημιπεριμέτρου απεικονίζεται το έμβλημα του Σώματος και κάτω από αυτό είναι κεντη μένη η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ». Τα γράμματα της ένδειξης είναι χρώματος λευκού και ύψους 7 mm. 2. Το διακριτικό φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας του χιτωνίου των στολών και του τζάκετ. Άρθρο 3 Εθνόσημο πηληκίου. Το εθνόσημο του πηληκίου κεντάται σε ύφασμα τσό χας, χρώματος μαύρου και αποτελείται από: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτό πε ριγράφεται στο άρθρο 2 του ν. 48/1975, στην κορυφή. Έμβλημα της Ελληνικής Αγροφυλακής στο μέσον. Δύο κλάδους δάφνης, οι οποίοι περιβάλλουν το έμ βλημα της Υπηρεσίας και το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το ήμισυ. Κάθε κλάδος φέρει δε καεπτά φύλλα. Άρθρο 4 Διακριτικά βαθμών. 1. Τα διακριτικά βαθμών του αγρονομικού προσωπικού είναι βαθυκύανες σειρίδες και φέρονται ως ακολού θως: Αρχηγός: Μία σειρίδα πλάτους 5 cm. Αγρονομικός Διευθυντής: Τρεις σειρίδες πλάτους 14 mm έκαστη. Αγρονομικός Υποδιευθυντής: Δύο σειρίδες πλάτους 14 mm έκαστη. Αγρονόμος: Μία σειρίδα πλάτους 14 mm έκαστη. Αρχιφύλακες: Τρείς σειρίδες πλάτους 14 mm έκαστη, οι οποίες ράβονται κατά τρόπο ώστε να έχουν μορφή γωνίας, με άνοιγμα προς τα άνω. 2. Το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας των Αγροφυ λάκων είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, χρώματος ασημί, στο οποίο έχει χαρα χθεί σε βαθυκύανη απόχρωση ο αριθμός μητρώου τους και φέρεται στις επωμίδες των χιτωνίων των στολών και του τζάκετ. 3. Τα διακριτικά βαθμών από το βαθμό του Αγρονό μου και άνω, φέρονται στις επωμίδες των στολών. Τα διακριτικά βαθμού του Αρχιφύλακα φέρονται στο μέσον του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος αμφοτέρων των χειρίδων των χιτωνίων και του τζάκετ. Άρθρο 5 Πηλήκιο. Το πηλήκιο κατασκευάζεται από το ύφασμα που χρη σιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της υπ αριθμ. 1 στολής και αποτελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο και το υποσιάγωνο, το οποίο είναι χρώματος μαύρου. Η εξωτερική στεφάνη του διαζώμα τος περιβάλλεται από ταινία μάλλινη χρώματος μαύρου και εφόσον πρόκειται για πηλήκιο Αρχηγού από ψαθωτή ταινία ραιγιόν, χρώματος βαθυκύανου. Επί του γείσου του πηληκίου δεν φέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πλην του Αρχηγού επί του οποίου φέρονται δύο κλάδοι δρυός. Άρθρο 6 Τεχνικές προδιαγραφές. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ει δών που συνθέτουν κάθε στολή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγρα φές οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Διοικη τικού και Οικονομικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής. Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Αριθμ (5) Καθορισμός αριθμού ατόμων που θα απασχοληθούν στη Ν.Α. Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Το ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α./ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα. 2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 206/Α/ ), β) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, γ) των άρθρων 681 κ.επειτ. του Αστικού Κώδικα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ.11 και 12, του ν. 3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/2002) σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στις Ν.Α.. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ.1, του ν. 3260/2004 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/2004) με τις οποίες ορίζεται ότι «για τις ανά γκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις χωρίς να απαι τούνται οι προϋποθέσεις της υπ αριθμ. Π.Υ.Σ 55/1998». 5. Το γεγονός ότι στο Κ.Ε.Π. της Ν.Α. Λακωνίας θα απασχοληθούν τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου διαφόρων κατηγοριών και κλάδων. 6. Το υπ αριθμ. 231/17998/ έγγραφο της Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και το συνημμένο πίνακα σχετι κά με την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. Ν.Α. Λακωνίας. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ν.Α. όπως αυτές δι αμορφώθηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 3013/2002,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με τον οποίο συστάθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού. 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ/1/οικ.16389/ απόφα ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία έγινε έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Π. της Ν.Α. Λακωνίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και τυχόν Φ.Π.Α., η οποία θα εκταμιευθεί από την Ελ ληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μέσω προγραμματικής σύμβασης. 10. Το υπ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/ έγγραφο Υφυπουργού ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Απόστολου Ανδρεουλάκου. 11. Το υπ αριθμ / έγγραφό μας, με το οποίο κοινοποιήσαμε το υπ αριθμ. 231/17998/ έγγραφο της Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ζητήσαμε σχέδιο απόφασης προς υπογραφή. 12. Το υπ αριθμ. 3432/ έγγραφο Ν.Α. Λακωνίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε σχέδιο απόφασης για υπογραφή, αποφασίζουμε: A. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απαραίτητα να τους ανατεθεί έργο με σύμβαση μίσθω σης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681κ.επειτ. του Αστικού Κώδικα σε τρία (3) άτομα ως κατωτέρω: α) Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ β) Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ B. Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί το έργο πρέπει να έχουν: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, η οποία θα αποδει κνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Γ. Το έργο που θα εκτελέσουν οι ανωτέρω αφορά την παραγωγική λειτουργία του Κ.Ε.Π.. Δ. Το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε οκτακόσια ογδό ντα (880,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε ανάδοχο συμπερι λαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων και τυχόν Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που κάποιος ανάδοχος συμπληρώσει είκοσι τέσσερις μήνες το ύψος της αμοιβής ορίζεται σε χίλια (1.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων και τυχόν Φ.Π.Α.. Ε. Ο Διευθυντής του Κ.Ε.Π. θα παρακολουθεί την πο ρεία εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση του Διευθυντή, για την πληρότητα και αρτιότητα του έργου. ΣΤ. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται τα γρα φεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Ν.Α. Λα κωνίας στη Σπάρτη. Ζ. Ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη πέραν των έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αρχίζει να μετρά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης σε συνάρτηση με την ημερομηνία αρχής του προσφερόμενου έργου από τον ανάδοχο. Η. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα αδείας, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση των αναδόχων σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Θ. Απασχόληση των αναδόχων σε έργα ή εργασίες άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση απαγορεύονται. Ι. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων, δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπαλλήλους της Ν.Α. λόγω μη διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού, δεν καλύπτει πάγιες ανάγκες και δεν υποκρύπτει εξαρ τημένη εργασία δεδομένου ότι πρόκειται για εργασίες που προκύπτουν από ρυθμίσεις νεοπαγείς (3013/2002). Κ. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδίκαια με την πλήρω ση θέσεων του Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό. Λ. Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς την προ ηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της Δ.Ο.Λ. Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Τρίπολη, 24 Ιουλίου 2007 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ Αριθμ. ΓΣΠ/3183/Φ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ (6) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο (άρθρ. 2 του ν. 2083/1982). Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. τις διατάξεις του αρθρ. 11, παρ. 2, εδαφ. Β, περ. iv, του ν. 1268/1982 και τους αρθρ. 2, παρ. 2, εδαφ. Β, περ. XIX, του ν. 2083/1992, 2. την από απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, 3. την από απόφαση του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1071/Β/ , 4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, εγκρίνουμε: Την συμπλήρωση της από απόφασης του Πρύτανη με την μεταβίβαση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου των παρακάτω αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου: Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών Άδειες απασχόλησης εκτός ωραρίου εργασίας των μελών ΕΤΕΠ/ΑΕΙ. Έγκριση αιτήσεων υποβολής προτάσεων Έργων του ΕΠΕΑΕΚ για χρηματοδότηση και ορισμό επιστημονι κού υπευθύνου κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος, καθώς και ιδρυματικού υπευθύνου των έργων. Κέρκυρα, 29 Ιουνίου 2007 Ο Πρύτανης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ

8 21900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα