αιτίες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αιτίες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων"

Transcript

1 οί προκαταλήψεις σχετικά μέ τίς γυναίκες αιτίες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων του Δημοσθένη Σαβράμη Καθηγητοΰ Κοινωνιολογίας τής Θρησκείας Πανεπ. Κολωνίας καί Βόννης Επιμέλεια: Αφροδίτη Τεπέρογλου Μιά άπό τίς βασικές αιτίες του έξευτελισμού καί τής «άπανθρωποποίησης» τοΰ άνθρώπου είναι ή «πόλωση των δύο φύλων», μιά καί αύτή μεταξύ τών άλλων συμφέρει έναν κόσμο πού κυριαρχείται άπό άνδρες καί πού μπορεί νά ύπάρχει μόνο γιατί έκμεταλλεύεται, δυσφημίζει, καταπιέζει καί περιφρονεΐ συστηματικά τίς γυναίκες. Αύτή ή πόλωση, πού γίνεται φανερή τόσο στή θεωρία όσο καί στήν πράξη, μπορεί νά συγκεκριμενοποιηθεί κατά τόν καλύτερο τρόπο μέ τή βοήθεια τών παρακάτω άντιθέσεων: Άνδρας = εύφυής, γυναίκα = ά- νόητη, άνδρας = προοδευτικός, γυναίκα = συντηρητική, άνδρας = λογικός, γυναίκα = παράλογη, ό άνδρας έχει τό αίσθημα τής δικαιοσύνης, γυναίκα = έγωκεντρική, άνδρας = πραγματιστής, γυναίκα = ύποκειμενική, ό άνδρας έχει έπίγνωση τοΰ έαυτοΰ του, ή γυναίκα είναι κενόδοξη. Αν έξετάσουμε άπό πιό κοντά αύτές καθώς καί άλλες αντιθέσεις μεταξύ τοΰ άνδρα καί τής γυναίκας, ό πως π.χ. ίσχυρό-άσθενές φύλο, ένεργητικό-παθητικό, παρορμητικό-συνετό, άνώτερο-κατώτερο, ένεργητικό σεξουαλικά-παθητικό σεξουαλικά, δημιουργικό - παραγωγικό, πνεΰμα-ψυχή, ώριμότητα-παιδισμός κτλ., γίνεται φανερό ότι πρόκειται γιά προκαταλήψεις, ή άλλως διατυπωμένο γιά έσφαλμένους χαρακτηρισμούς, οί ό ποιοι άξιολογοΰν γενικεύοντας, πού έμφανίζονται νά έχουν σχέση μέ κάποια όμάδα άνθρώπων καί στούς ό ποιους έξακολουθοΰμε νά έπιμένουμε πεισματικά, ένώ οί χαρακτηρισμοί αύτοί είναι δυνατόν νά άποκαλυφθοΰν σάν λανθασμένες άπόψεις. Αναζητώντας τίς πηγές αύτών τών προκαταλήψεων άνακαλύπτει κανείς ένα πλήθος άπό καλοδουλεμένους μύθους, πού, πλασμένοι άπό τούς άνδρες, έξυπηρετοΰν πρώτα τήν έξιδανίκευση τοΰ άνδρα καί τή δικαιολόγηση τής άπαίτησής του γιά άσκηση έξουσίας σ όλους τούς τομείς τής ζωής. Ιδιαίτερα έπικίνδυνες είναι οί προκαταλήψεις γιά τίς γυναίκες όταν έμφανίζονται σάν έπιστημονικά τεκμηριωμένες ιδέες, πού δίνουν τήν έντύπωση τής άντικειμενικότητας. Κλασικό σχετικό παράδειγμα μάς παρέχει ό P.J. Möbius, ό όποιος αντιπροσωπεύει τόν κλασικό τύπο τοΰ μισογύνη πού κάτω άπό τό προσωπείο τής έπιστημοσύνης φροντίζει νά διαδοθοΰν οί έχθρικές γιά τίς γυναίκες προκαταλήψεις τοΰ κόσμου τών άνδρών. Ή βασική του θέση πού τήν έκθέτει στό βιβλίο του Περί τής φυσιολογικής βραδύνοιας τοΰ θηλυκού γένους, υποστηρίζει ότι τό θήλυ άποτελεΐ ένα ένδιάμεσο κατασκεύασμα μεταξύ ένός παιδιού καί ένός άνδρα. Τό θήλυ πρέπει νά είναι ύγιές καί ήλίθιο «διότι ή ύπερβολική δραστηριότητα τοΰ νοΰ τό κάνει όχι μόνο αφύσικο άλλά καί άρρωστο». Πιό εκλεπτυσμένες, καί γι αυτό πιό έπικίνδυνες, είναι οί απόψεις όνομαστών άντιπροσώπων τών έπιστη-

2 αιτίες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων μών, δπως π.χ. τοΰ Max Scheler πού προσπάθησε σοβαρά νά αποδείξει δτι έπειδή ή λέξη «άνθρωπος» προέρχεται άπό τή λέξη «άνδρας», ή γυναίκα δέν έχει δικαίωμα νά έξελιχθεΐ σέ προικισμένο άνθρωπο. Στό βιβλίο του Περί τής καταπτώσεως των άξιων διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων καί τά έξης: «Οί μορφωμένες κυρίες δταν βρίσκονται μεταξύ τους φροντίζουν νά πουν γιά όποιαδήποτε γυναίκα: "Αχ ναι, είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Άρνοΰνται τό φύλο τους καί άναγνωρίζουν τό άπλό άνθρώπινο δν». Αλλά λησμονούν δτι δχι μόνον ή λέξη «άνθρωπος» προέρχεται άπό τό αρσενικό... καί ή Ιδέα τού «άνθρώπου», πού πρέπει νά περιλαμβάνει καί τό άρσενικό καί τό θηλυκό, είναι μόνο μιά «άρσενική» ιδέα. Έάν διαβάσει κανείς δλα δσα σκέφτηκαν κι έγραψαν οί όνομαστοί έκπρόσωποι τοΰ «κοσμικού» (π.χ. Πλάτων, Σωκράτης, Schopenhauer, Nietzsche) καί τοΰ ιερατικού (sakralen) (π.χ. ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ό 'Ιερώνυμος, ό Θωμάς Άκυϊνάτος, ό Μαρτίνος Λούθηρος κ.ά.) άνδρικοΰ κόσμου περί τοΰ θηλυκού γένους, διαπιστώνει δτι ούτε μιά φορά αύτοί οί άνδρες πού κατά κοινή όμολογία θεωρούνται οί μεγάλοι έκπρόσωποι τοΰ πνευματικού κόσμου «έχουν άνοσία» κατά τών έχθρικών γιά τίς γυναίκες προκαταλήψεων. Είναι τρομακτικό συγχρόνως τό γεγονός δτι οί έπιστήμονες, ακόμη καί σήμερα, καλλιεργούν τίς Ιδιες προκαταλήψεις γιά τίς γυναίκες, πράγμα πού συναντάει κανείς σέ δλες τίς ύπόλοιπες άνδρικές όμάδες. Με τήv εύκαιρία μιας έμπειρ'κής έρευνας γιά τά προβλήματα τού Πανεπιστημίου, πού χρωστούμε στόν Hans Anger, μαθαίνουμε δτι τό Ιδιο τό Πανεπιστήμιο, πού, σάν «έργαστήρι» τών έπιστημών, θά έ πρεπε νά είναι έλεύθερο άπό προκαταλήψεις, στελεχώνεται άπό άνδρες, οί όποιοι, άκριβώς σάν έπιστήμονες, ένώ θά έπρεπε νά έχουν άντικειμενική καί κριτική σκέψη, έν τούτοις πρέπει νά χαρακτηρισθοΰν σάν έπικίνδυνοι πολλαπλασιαστές τών προκατασκευασμένων γυναικείων στερεοτύπων τής κοινωνίας. Ή μελέτη τοΰ Anger άποτελεΐ μιά άντιπροσωπευτική έρευνα μεταξύ καθηγητών καί ύφηγητών τών δυτικοευρωπαϊκών πανεπιστημίων, οί όποιοι σέ μιά συνέντευξη έξέφρασαν μεταξύ άλλων τίς γνώμες καί τίς τοποθετήσεις τους καί στά θέματα: Πανεπιστήμιο καί γυναίκα, ή γυναίκα σάν φοιτήτρια καί σάν ύφηγήτρια. Αποτέλεσμα: Οί περισσότεροι Γερμανοί καθηγητές καί ύφηγητές άρνοΰνται τίς γυναικείες σπουδές καί τίς γυναίκες σάν συναδέλφους. Δικαιολογία: στή γυναίκα λείπουν έκ φύσεως οί έξης ιδιότητες: ικανότητα τοΰ σκέπτεσθαι, κριτικός νοΰς, ευφυΐα, δημιουργικές καί παραγωγικές ικανότητες, φαντασία, πρωτοβουλία, έμπιστοσύνη στόν έαυτό της, άνεξαρτησία, δύναμη πειθούς, βάρος προσωπικότητας κτλ. Οί προκαταλήψεις έναντίον τών γυναικών πού δημιουργοΰνται άπό τούς άνδρες γενικά, καί ειδικά άπό τούς έπιστήμονες, διαδίδονται'συστηματικά καί άπό τά σχολικά βιβλία, πού στή δημόσια συνείδηση ύποβάλλουν εικόνες γυναικείων ρόλων πού έχουν άπό καιρό ξεπεραστεΐ άπό τήν κοινωνική πραγματικότητα. Στόν Arnold Gromminger χρωστούμε τό γεγονός δτι έχουμε στή διάθεσή μας μιά βασική έρευνα πού ά- πέδειξε δτι τά γερμανικά άναγνωστικά άνήκουν στούς σπουδαιότερους φορείς καί ύποστηρικτές τών γυναικείων στερεοτύπων. Γιά τή διδακτορική του διατριβή μελέτησε ό Gromminger καί τά 52 άναγνωστικά πού έγκρίθηκαν άπό τά ύπουργεΐα παιδείας τών χωρών τής Δυτικής Γερμανίας καί τοΰ Δυτικού Βερολίνου, γιά τό χειμερινό έξάμηνο τοΰ Ύστερα άπό 2,5 χρόνια έπανήλεγξε τά εύρήματά του καί τό άποτέλεσμα ήταν δτι μπορούσε μεταξύ άλλων νά βεβαιώσει δτι ή εικόνα τής γυναίκας σάν μητέρας, δπως άποδίδεται άπό τά άναγνωστικά, είναι ή είκόνα μιας ύπηρέτριας, δηλαδή μιας ύποβιβασμένης γυναίκας δσον ά- φορά τίς δραστηριότητές της μέσα στήν οικογένεια. Αντίθετα, ή είκόνα τοΰ πατέρα είναι τόσο έξιδανικευμένη, ώστε ένα καί μοναδικό συμπέρασμα προκύπτει: «δλα έξαρτώνται άπό τόν πατέρα». Περαιτέρω έμπειρικές άναλύσεις σχολικών βιβλίων είχαν παρόμοιο άποτέλεσμα, δτι δηλαδή τά σχολικά βιβλία σχεδόν σ ό λους τούς τομείς τών μαθημάτων παρουσιάζουν τή θέση τής γυναίκας στήν οικογένεια καί τήν κοινωνία χωρίς άντικειμενικότητα καί χωρίς ρεαλισμό. ή προέλευση τού μύθου τού δυνατού άνδρα Οί άντιθέσεις μεταξύ τού άνδρα καί τής γυναίκας πού έχουν «έφευρεθεΐ» άπό τούς άνδρες καί οί όποιες ένεργοποίησαν τήν πόλωση τών φύλων μπορούν νά χαρακτηρισθοΰν καθαρά σάν προκαταλήψεις, διότι αύτές οί άντιθέσεις είναι άποδεδειγμένα έσφαλμένες άπόψεις πού έξυπηρετοΰν τή γενική άξιολόγηση τών γυναικών. Μέ τίς μελέτες τους σ αύτό τό πεδίο οί άνθρωπολόγοι καί οί έθνολόγοι άπέδειξαν δτι ό όποβιβασμός τής γυναίκας στή σύγχρονη θεμελιωθεΐσα άπό τούς άνδρες κοινωνία καθώς καί ή έξάρτησή της άπό τόν άνδρα δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν «ύπόσταση τής γυναίκας» ή άλλιώς διατυπωμένο μέ τή «γυναικεία ιδιότυπο φύση». Δέν ύπάρχουν ούτε βιολογικοί ούτε ψυχικοί λόγοι, πού νά μπορούν νά δικαιολογούν τίς άπαιτήσεις κυριαρχίας τοΰ άνδρα στή γυναίκα. Δέν ύ πάρχουν κοινωνικοί ρόλοι ξεχωριστά γιά τή γυναίκα καί τόν άνδρα οί όποιοι σάν «φυσικοί» νά μπορούν γι αύτό νά ίσχύσουν αιώνια καί άμετάβλητα. Έτσι, γιά τήν Margaret Mead, δπως ή Ιδια όμολογεΐ, ήταν μιά μεγάλη έκπληξη τό γεγονός δτι κατά τίς έρευνές της έπρεπε νά διαπιστώσει δτι οί όνομαζόμενοι πρωτόγονοι λαοί δέν γνωρίζουν τίποτα περί διαφοράς ιδιοσυγκρασίας μεταξύ γυναικών καί άνδρών ή Mead μέ τή λέξη «Ιδιοσυγκρασία» έννοεΐ έγγενή ά- νεξάρτητη Ιδιοσυστασία. Αύτοί οί λαοί πιστεύουν δτι οί άνδρες έχουν διαφορετική ικανότητα άπό τίς γυναίκες ή διαφορετική ευαισθησία στή μαγεία καί τίς ύπερφυσικές έπιρροές. 317

3 'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β καί γ τετράμηνο 1980 «Αλλά ή άποψη ότι όρισμένες Ιδιότητες χαρακτήρος, όπως έπιθυμία έξουσιάσεως, άνδρεία, έπιθετικότητα, ι κανότητα προσαρμογής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τό ένα φύλο, τούς λείπει τελείως». Στά ίδια συμπεράσματα κατέληξε καί ό Bronislaw Malinowski, ό όποιος έξ αίτιας των πλουσίων έμπειριών του μέ πρωτόγονους άνθρώπους καί κοινωνίες, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει δτι στά πρώτα στάδια τής ανθρώπινης οικογένειας ό πατέρας «ήταν πολύ περισσότερο προστάτης καί θεράπων παρά άνθρωπος τής έ- ξουσίας». Τελευταίες έρευνες έπιβεβαιώνουν αύτή τήν άποψη. Ή Irene Schumacher π.χ. χρησιμοποίησε στήν έργασία της Υποδομή τής κοινωνίας καί ρόλος τής γυναίκας πού δημοσιεύτηκε τό 1972 (έπί τή βά-0 σει παραδειγμάτων άπό τούς Ίρακινούς) τό ύλικό σχετικά μέ τίς ίρακινές κοινωνίες γιά νά καταδείξει τό διαχωρισμό μεταξύ όργανώσεως καί κοινωνικού ρόλου τής συζύγου. Συγχρόνως, τά εύρήματά της είναι άπολύτως κατάλληλα γιά νά άφήσουν νά άποδειχθοΰν ώς άμφίβολες οί απόψεις πού άποσκοποΰν στό νά καταδείξουν δτι ή θέση καί ό ρόλος τής γυναίκας είναι συνολικά οίονεί έκ φυσικών νόμων προκαθορισμένα. 'Η διαφορετική άξιολόγηση τών φύλων καί ή πόλωση στήν όποια όδηγεΐ αύτή ή άξιολόγηση έξαρτάται άπό τήν κοινωνική, μορφωτική καί οικονομική κατάσταση. Από τίς σημαντικότερες καί πιό άποφασιστικές αίτιες τής πόλωσης τών φύλων θεωρείται ό παμπάλαιος φόβος πού αισθάνονται οί άνδρες ήδη ά πό τούς πρωτόγονους λαούς γιά τό άλλο φύλο. Έάν έξετάσουμε αύτόν τό φόβο άπό πιό κοντά καί έμβαθύνουμε, μπορούμε αμέσως νά βεβαιώσουμε δτι κατ άρχάς έξαρτάται άπό μαγικοθρησκευτικές δοξασίες. Δέν έχει τήν παραμικρή σχέση μέ τή σεξουαλικότητα καί τίς σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τών δύο φύλων. Βασικά, τά στοιχεία πού προκαλοΰν άγχος στόν πρωτόγονο καί τόν ώθοΰν νά συνδέει τή γυναίκα μέ τόν κόσμο τών θεών καί τών δαιμόνων είναι τά άποτελέσματα τών σχέσεων μεταξύ τών δύο φύλων, δηλαδή ή έγκυμοσύνη καί ό τοκετός καθώς καί ή έμμηνος ροή. Γι αύτό, ή έμμηνος ροή, ή έγκυμοσύνη καί ό τοκετός άποτελοΰν τήν κύρια αίτια τής δημιουργίας άρχών καί κοινωνικών μορφών πού άποκλείουν τή γυναίκα, σάν φορέα θετικής ή άρνητικής δύναμης, άπό τόν κόσμο τών άνδρών. Τό ταμπού τών έμμήνων τού λαού τών Dogon τής Ανατολικής Αφρικής, π.χ., είναι τόσο έντονο, ώστε ό,τιδήποτε άγγίζει μιά γυναίκα σ αύτή τήν κατάσταση θεωρείται πώς φέρνει δυστυχία. Συνεπώς, πρέπει νά κατοικεί δχι μόνο σέ μιά άπομακρυσμένη καλύβα, άλλα δέν πρέπει ούτε νά έμφανισθεΐ στό χωριό. Έάν παρ δλα αυτά συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει νά γίνει μιά ειδική καθαρτήριος τελετή. Καί οί Wogeo τής Νοτ. Αύστραλίας πιστεύουν δτι κάθε έπαφή μέ μιά γυναίκα σέ έμμηνο κατάσταση προκαλεϊ στόν άνδρα άνίατες άρρώστιες. Κοντά στό φόβο τού φύλου, σάν περαιτέρω άποφασιστικές αίτιες τής διαφορετικής άξιολόγησης τών φύλων μπορούν νά θεωρηθούν τά συμπλέγματα κατωτερότητος τών άνδρών πού δημιουργήθηκαν άπό τό γεγονός δτι στήν πρώτη κοινωνία ή γυναίκα έπαιζε έναν ήγετικό ρόλο πού μεταξύ άλλων μπορεί νά έρμηνευθεΐ καί άπό τό δτι ό άνδρας στήν άρχή είχε περισσότερες ύποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Είναι βέβαιο πάντως δτι στήν πρώτη κοινωνία μόνον ή μοναδική διαφορά ύπήρχε, ή όποια προέκυπτε άπό τόν καταμερισμό τής έργασίας τών φύλων. Είναι άλήθεια δμως δτι αύτός ό καταμερισμός ευνοούσε τήν ύπεροχή τής γυναίκας, ά- φοΰ τό γεγονός π.χ. δτι ή γυναίκα φρόντιζε γιά τό νοικοκυριό ένώ ό άνδρας φρόντιζε γιά τήν έξασφάλιση τής τροφής ύπονοοΰσε τήν έξουσία τής γυναίκας στό σπίτι. Άφότου ό άνδρας κατελήφθη άπό τό φόβο γιά τό άλλο φύλο καί είδε τόν έξουσιαστικό ρόλο τής γυναίκας στήν κοινωνία σάν έπιβαρυντικό, όλοκληρώνεται ή μετάβαση σέ έναν κόσμο άνδρών μέ δικούς του νόμους καί μυστικά, ό όποιος έχει σκοπό νά δημιουργήσει στις γυναίκες τήν εντύπωση δτι οί «δουλειές» τών άνδρών άποτελοΰν κάτι τό άποκλειστικό πού πρέπει νά ισχύει σάν ταμπού γιά τίς γυναίκες. Ή άποκλειστικότητά τους δικαιολογεί αύτόν τόν κόσμο τών άνδρών μέ τρεις μύθους: τό μύθο τής άδύναμης γυναίκας, τό μύθο τού δυνατού άνδρα καί τό μύθο τού κακού καί έπικίνδυνου θηλυκού. ό υποβιβασμός τής γυναίκας Ό πρώτος μύθος βοηθεΐ τούς άνδρες νά μετατρέπουν τά συμπλέγματά τους κατωτερότητος σέ συμπλέγματα άνωτερότητος. Ό δεύτερος μύθος, σέ συνδυασμό μέ τόν πρώτο, έχει σκοπό νά δικαιολογήσει τή σκληρότητα τού άνδρικοΰ κόσμου καί τήν έξιδανίκευση τής έπιθετικότητας γενικά καί τού πολέμου ειδικότερα, καθώς έπίσης δλο τό σύνολο τών άναγκαίων σαδομαζωχιστικών σχέσεων έξαρτήσεως μεταξύ τών άνθρώπων. Ό τρίτος τέλος σφυρηλατεί άπό τό φόβο τού φύλου τών άνδρών μιά άρετή. Επειδή ή γυναίκα ένσαρκώνει τό κακό στοιχείο, πρέπει ό άνδρας νά προφυλαχθεΐ άπό αύτήν, ώστε νά μπορέσει νά παραμείνει έκεΐνο τό όποιο ό ίδιος θεωρεί δτι είναι, δηλαδή τό άπολύτως καλό. Μέ μιά διαφορετική έκφραση ό άνδρας «καμουφλάρει» τό φόβο του μέ τίς έξής σκέψεις: «Δέν φοβάμαι τή γυναίκα, άλλά είναι μοχθηρή, έπιδιώκει τό κακό, είναι Ικανή γιά κάθε έγκλημα, ένα αίμοβόρο ζώο, ένας vampir, μιά μάγισσα, άχόρταγη στίς έπιθυμίες της. Είναι τό ζοφερό καί τό έπικίνδυνο προσωποποιημένα». Ό Hoffmann R. Hays, στό βιβλίο του Ό μύθος τής γυναίκας, τό έπικίνδυνο φύλο, συγκέντρωσε πλούσιο έ- θνολογικό, ψυχολογικό, ιστορικό καί φιλολογικό ύλικό πού τεκμηριώνει πλήρως τήν άποψη δτι δπως γράφει ό Helege Pross στόν πρόλογο τού βιβλίου αύ- 318

4 αίτιες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων του πάντα πρόκειται γιά άμυντική στρατηγική των άνδρών, πού έπινοήθηκε γιά νά προφυλάξει τούς ί διους, άσχέτως έάν κατ αύτό τόν τρόπο άνεβαίνουν οί γυναίκες στην έξέδρα τής αίωνίας παρθενίας ή καταδικάζονται συγκαταλεγόμενες στή χορεία των πορνών. «Προφανώς, ό δυνατός δέν ένοιωθε αρκετά δυνατός γιά νά άντιμετωπίση τό άδύναμο χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις». Μέ άλλα λόγια, ό Hays μάς παρέχει τήν απόδειξη δτι ό δυνατός άνδρας ύποβιβάζει τήν α δύναμη γυναίκα, διότι στήν πραγματικότητα ό δυνατός είναι άδύναμος καί αισθάνεται φόβο μπροστά στό άποφευκτέο άδύναμο φύλο. Ή καταβαράθρωση τής γυναίκας, πού είναι στενά συνδεδεμένη μέ τούς άρχέγονους φόβους τού άνδρικοΰ κόσμου, καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα άπό τούς άνδρες πού χαρακτηρίζονται σάν έξαπατημένοι, διότι δέν ήξεραν παρά μόνο λίγα ή τίποτα νά κάνουν στή ζωή τους. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι δύο μεγάλοι απαισιόδοξοι, ό πατέρας του δυτικού πεσσιμισμοϋ, ό A. Schopenhauer, καί ό Ο. Weininger, κατέβαλαν πολύ κόπο γιά νά ταυτίσουν τά «θηλυκά» γενικά μέ τό «κακό φύλο». Έτσι, ένα δοκίμιο τού Schopenhauer πού άναφέρεται στά «θηλυκά» περιλαμβάνει όλες τίς προκαταλήψεις έναντίον τών γυναικών, τίς όποιες ό κόσμος τών άνδρών έδημιούργησε, καί μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο παρουσιασμένες, ώστε νά διακρίνονται άμέσως τά σεξουαλικά αισθήματα κατωτερότητος, ό άρρωστημένος πεσσιμισμός τού Schopenhauer σέ αίτιώδη συνάφεια μέ τό μισογυνισμό του. Κατά τόν ίδιο τρόπο σκεφτόταν γιά τά «θηλυκά» καί ό Otto Weininger, ό όποιος έδωσε τέρμα στή ζωή του στήν ήλικία τών 23 χρόνων. Έγραψε ένα άπό τά χειρότερα καί έξευτελιστικότερα γιά τή γυναίκα βιβλίο, τού όποιου ή σημασία γιά τήν έξάπλωση τών προκαταλήψεων έναντι τών γυναικών καταδεικνύεται τόσο άπό τό περιεχόμενό του δσο καί άπό τό πραγματικό γεγονός δτι αύτό τό όγκώδες βιβλίο τών 600 σελίδων Φύλο καί Χαρακτήρας, καθ δλη τή διάρκεια τής εικοσαετίας, έμφανιζόταν τουλάχιστον κάθε χρόνο καί σέ νέα έκδοση. Ό Weininger ύποστήριξε τήν ύπόθεση δτι τό άξίωμα «Μ» (άνδρισμός) ύποδήλωνε πνεύμα καί θέληση, ένώ τό άξίωμα «W» (θηλυκότητα) μιά αμβλεία έξάρτηση άπό τή φύση. Αύτό τό βιβλίο πού έχει τόν ύπότιτλο «Μιά βασική έρευνα» δέν είναι τίποτε άλλο άπό τή βασική όμολογία ένός άνδρα, ό ό ποιος, μέσω τών frustrations καί τής όριστικής ύποχώρησής του πρό τής ζωής, άποκαλύπτει, μέ τίς ύποθέσεις του γύρω άπό τό άξίωμα «Μ», τήν αύτοεξαπάτησή του. ή εξίσωση τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέ τά ανδρικά δικαιώματα Συνοψίζοντας, μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό δσα έκθέσαμε έως τώρα δτι οί άνδρικές άδυναμίες, τά συμπλέγματα κατωτερότητος τών άνδρών καί ό φόβος τού φύλου, δηλαδή ό φόβος τους πρό τών γυναικών, προκάλεσαν τήν πόλωση τών φύλων, ή όποια περαιτέρω έδραιώθηκε μέ τήν κατάρρευση τού μητριαρχικού δικαίου, τή διαμόρφωση τής πατριαρχικής οικογένειας καί τήν τροποποίηση τού καταμερισμού τής έργασίας, τήν όποια ύπαγορεύουν αύτά τά φαινόμενα. Αύτή ή έξέλιξη έδωσε τελικά στούς άνδρες τήν εύκαιρία νά έξανδραποδίσουν (versklaven ) τή γυναίκα καί νά τή μεταβάλουν σέ άντικείμενο ευχαρίστησης καί εργαλείο άνατροφής τών παιδιών. Έτσι, έξαφανίζεται ή άρχική ισότητα τών δύο φύλων, καί ή διαφορετική άξιολόγησή τους γίνεται δεκτή σάν φυσιολογική, άφοΰ άπορρέει ούσιαστικά άπό τήν ιδιαίτερη φύση τής γυναίκας. Οί άνδρες «κατασκεύασαν» έναν καθαρά άνδρικό κόσμο, πού ή οικονομική καί κοινωνική του δομή τούς δίνει τή δυνατότητα νά έξουσιάζουν τίς γυναίκες. Ή άπόρριψη τής γυναίκας συνοδεύεται ταυτοχρόνως καί άπό τόν ύποβιβασμό τού γυναικείου φύλου, τό όποιο, στά πλαίσια ένός κόσμου πού είναι καθαρά άνδρικός, άνήκει στά άντικείμενα πού χρησιμοποιεί ό άνδρας γιά νά ικανοποιεί τίς άνάγκες του. Ό πραγματοποιούμενος δμως άπό τόν κόσμο τών άνδρών ύποβιβασμός τής γυναίκας πλήττει πάλι τόν άνδρα, πράγμα πού ούσιαστικά περικλείει τόν ύποβιβασμό τού άνθρώπου. Μέ άλλα λόγια, ό ύποβιβασμός τού άνθρώπου άρχίζει μέ τόν ύποβιβασμό τής γυναίκας. Αύτή ή θέση έπιβεβαιώνεται κατά τόν καλύτερο τρόπο στή σημερινή κοινωνία μέ τόν ξεπεσμό τής γυναίκας σέ «κράχτη» τής διαφήμισης. Οί διαφημίσεις μέ τή γυμνή ή ήμίγυμνη γυναίκα πού καπνίζει μιά όρισμένη μάρκα τσιγάρων, πού πίνει ένα ορισμένο είδος ποτού ή πού είναι ξαπλωμένη στό ψυγείο ένός αυτοκινήτου, έκμεταλλεύονται τίς ύπαρκτές σεξουαλικές άνάγκες τού άνδρικοΰ κόσμου, καθότι συγχρόνως υποβοηθούν στήν «άπανθρωποποίηση», δηλαδή στήν άποκτηνοποίηση αύτών τών άναγκών. Ό σκοπός όμως τής ύπάρξεως αυτού τού τύπου τής γυναίκας είναι ή άνακούφιση άπό τόν τρόμο τής κατανάλωσης, δηλαδή ή ύποβολή τών άνδρών στίς πιέσεις αύτοΰ τού τρόμου. Ό άνδρας πού βλέπει αύτή τή γυναίκα έπιτρέπεται νά έπιθυμήσει τή γυναίκα μόνο σέ συνδυασμό μέ μιά όρισμένη μάρκα τσιγάρων ή ποτών ή αύτοκινήτων. 'Υπό τήν έννοια μάλιστα δτι ένας άνδρας, πού μπορεί νά προσφέρει στόν έαυτό του όρισμένα βιομηχανικά προϊόντα, μπορεί, μέ βάση αύτή τήν έπιτυχία, νά άποκτήσει δλες τίς γυναίκες, οί ό ποιες, δπως ύποδηλοΰν οί προκαταλήψεις τής κοινωνίας μας, είναι τόσο «έπικίνδυνες» καί «κακές», προκύπτει δτι τότε μόνο μπορεί νά τίς άποκτήσει, έάν πληρώσει τό σχετικό άντίτιμο. Άν καί ή «χριστιανική Δύση» έζησε καί ζεΐ πολλά κινήματα χειραφέτησης, καί μεταξύ αύτών τό γυναικείο κίνημα, δλα αύτά άνήκουν στήν καθημερινότητα, πράγμα πού συνδέεται στενά μέ τό γεγονός δτι οί άνδρες άντιλαμβάνονται σάν άνθρώ- 319

5 'Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, //' καί γ τετράμηνο 1980 πίνα δικαιώματα τά δικαιώματα τοΰ άνδρα. Γι αύτό έ- πεκράτησε στή «χριστιανική Δύση» ένας δευτερεύων πατριαρχισμός πού διαφέρει από τόν άρχαϊκό πατριαρχισμό κατά τό δτι ό πρώτος δπως παρατηρεί σωστά ό Rene Koenig δέν άποτελεΐ, σάν ιδεολογία τού δεύτερου, ένα συγκεκριμένο σύστημα διαμόρφωσης τής οικογένειας, άλλά ένα ιδιαίτερα περιπεπλεγμένο πολιτιστικό σύστημα πιέσεων πού προϋποθέτει δτι ό κυριαρχικός ρόλος τοΰ άνδρα στήν κοινωνία καί ή ύποταγή τής γυναίκας στήν έξουσία του είναι λειτουργίες φυσιολογικές. Επίσης οί άνδρες, πού χρησιμοποίησαν τήν έπιρροή τους στό θέμα των άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί θέλησαν νά χειραφετήσουν τούς όμοφύλους τους, ταύτισαν τά ανθρώπινα δικαιώματα μέ τά δικαιώματα τοΰ άνδρα καί έννοοΰσαν σάν χειραφέτηση τοΰ άνθρώπου μόνο τή χειραφέτηση τοΰ άνδρα. Σάν ιδεώδη ύποστηρικτή των άνθρωπίνων δικαιωμάτων, ύπό τήν έννοια των άνδρικών δικαιωμάτων, θά θεωρήσουμε έδώ τόν πατέρα τοΰ άτομικισμοΰ, Jean Jacques Rousseau. Τίς αντιλήψεις του γιά τή γυναίκα καί τό ρόλο της στήν κοινωνία τίς βρίσκουμε στό 5 βιβλίο τοΰ διαπαιδαγωγικοΰ μυθιστορήματος Emile καί δέν μάς αφήνουν καμιά άμφιβολία δτι, σύμφωνα μέ τόν J.J. Rousseau, τό θηλυκό φύλο, πού ένσαρκώνεται στό πρόσωπο τής Sophie, είναι προορισμένο γιά νά άρέσει στόν άνδρα καί νά τόν ύπηρετεϊ. Διότι: «ή Sophie πρέπει νά είναι γυναίκα, δπως άκριβώς ό Emile είναι άνδρας, δηλαδή πρέπει νά τής άνήκουν δσα άναλογοΰν στή σύσταση τοΰ είδους καί τοΰ φύλου της γιά νά μπορέσει νά πληρώσει τή θέση της στήν ψυχική καί πνευματική τάξη». Όταν δμως οί άνδρες, δπως ό JJ. Rousseau, διακηρύσσουν καί άντιλαμβάνονται τά άνθρώπινα δικαιώματα μόνον σάν άνδρικά δικαιώματα, δέν είναι άπορίας άξιον δτι άνδρες σάν τόν F. Nietzsche, ό όποιος έκτιμά τή δύναμη τοΰ ισχυρότερου καί άντιπαραθέτει στή χριστιανική ήθική «μιά ήθική κυρίων», αισθάνονται γιά τό «άδύνατο φύλο» μόνο περιφρόνηση πού κορυφώνεται στή φράση: «Πηγαίνεις στίς γυναίκες; Μήν ξεχάσεις τό μαστίγιο». Τό πώς έμφανίζεται ή «καθαρή ήθική κυρίων» τό έδειξαν σέ τελική άνάλυση οί Γερμανοί κατά τήν κυριαρχία τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ πού, μεταξύ άλλων, ήταν ένα άνευ έτέρου άνδρικό κίνημα. ή μεταφυσική νομιμοποίηση τού έξανδραποδισμού τής γυναίκας Τόσο ή έξίσωση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ τά δικαιώματα τών άνδρών, δσο καί ή πόλωση τών φύλων έπεκράτησαν τελείως άκριβώς γι αύτόν τό λόγο, δτι νομιμοποιήθηκαν μεταφυσικά άπό τίς μεγάλες θρησκείες. Βεβαίως, οί πατριαρχικές άρχές τών συγχρόνων παγκοσμίων θρησκειών δέν άνταποκρίνονται στό πνεύμα τους, διότι άποτελοΰν χρονικά ύποχρεωτικές μορφές τών έποχών κατά τίς όποιες θεμελιώθηκαν. Αύτό δμως δέν άλλάζει τίποτα στό γεγονός δτι αύτές οί θρησκείες είναι καθαρά άνδρικές θρησκείες καί στό δτι πολύ συχνά πολεμήθηκε στό όνομα τής θρησκείας ή χειραφέτηση τής γυναίκας, διότι μιά άρση τής πόλωσης τών φύλων θά σήμαινε άπαλλοτρίωση τής θρησκείας. Αύτό τό φαινόμενο συναντάται ιδιαίτερα στίς άραβικές χώρες, δπου οί Μουσουλμάνοι ρυθμίζουν τή συμπεριφορά τους πρός τίς γυναίκες, άκόμη καί σήμερα, μέ βάση τίς διαταγές τοΰ Κορανίου, δπου μεταξύ άλλων άναφέρεται: «Οί άνδρες πρέπει νά προτιμώνται τών γυναικών, διότι κι ό Αλλάχ έπροίκισε τούς μέν πρό τών δέ μέ προτερήματα» (Sure 43). Πιό σαφές είναι τό ιερό βιβλίο τών Μουσουλμάνων, στό σημείο πού ενθαρρύνει τούς άνδρες: «Οί γυναίκες είναι ό ά- γρός σας, πηγαίνετε στόν άγρό σας, δπως καί δποτε θέλετε» (Sure 2,224). Ή ιερατική ύπηρεσία τής γυναίκας, πού άπό πολύ παλιές έποχές άποτελοΰσε ένα σημαντικό στοιχείο στή ζωή πολλών θρησκειών, δέν βρήκε θέση στίς μεγάλες θρησκείες. Αύτό έξηγεΐται άπό τήν άποψη δτι ή γυναίκα είναι ένα δν μέ ιδιαίτερες ύπερφυσικές ιδιότητες, πράγμα πού προσέφερε δύο δυνατότητες, είτε τήν έξιδανίκευση καί θεοποίηση τής γυναίκας, είτε τήν καταβαράθρωσή της. Καί τά δύο μπορούν νά βεβαιωθούν σάν πραγματικότητα στήν ίστορία τής άνθρωπότητας καί τών θρησκειών. Όσο περισσότερο δμως ό κόσμος τών άνδρών άπομονωνόταν άπό τόν κόσμο τών γυναικών λόγω τοΰ φόβου του γιά τό άλλο φύλο καί δσο περισσότερο οί άνδρες μεγάλωναν τίς άπαιτήσεις τους γιά άπόλυτη κυριαρχία σ δλον τόν κόσμο, τόσο γρηγορότερα άρχισαν νά έξαφανίζονται οί θεές καί Ιέρειες καί νά άπομακρύνεται ή γυναίκα άπό τήν περιοχή τοΰ ίεροΰ καί άπό τό ναό. Παρ δλα αύτά, ένώ στίς περισσότερες μή χριστιανικές θρησκείες μόνον ό φόβος μπορεί νά διαταράξει τίς σχέσεις τών δύο φύλων, στή λεγάμενη χριστιανική Δύση έμφανίζονται κοντά στό φόβο καί συναισθήματα ένοχής καί ή έννοια τής άμαρτίας πού έπιδεινώνουν περισσότερο τή διαταραγμένη σχέση μεταξύ γυναίκας καί άνδρα. Ένώ, λοιπόν, στούς πολιτισμούς καί τίς κοινωνικές μορφές πού δέν γνωρίζουν τό χριστιανισμό, μόνον ό φόβος διαχωρίζει τόν άνδρα άπό τή γυναίκα, στή χριστιανική Δύση διαχωρίζονται τά φύλα τόσο άπό τό φόβο δσο καί άπό τόν ύποβιβασμό τής γυναίκας σάν φορέα τής άμαρτίας έδώ έντοπίζεται γι αύτόν άκριβώς τό λόγο καί τό βασικότερο σημείο τής πολώσεως τών φύλων. Ένώ ό άνδρας έμφανίζεται νά έκπροσωπεΐ τό πνευματικό καί καλό, ή γυναίκα ένσαρκώνει τό κακό στοιχείο. Ανατολή καί Δύση διαφέρουν ώς πρός αύτό τό σημείο λίγο. Οί πατέρες τής έκκλησίας τής άνατολικής καί δυτικής κα- 320

6 αίτιες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων τευθύνσεως είναι έπ αυτού σύμφωνοι, δτι ή γυναίκα είναι έπικίνδυνη. Στήν προκειμένη περίπτωση όμως θά ήταν ό Χριστιανισμός, άν τό βλέπαμε ίδεαλιστικά, ϊσως ή μοναδική θρησκεία, ή όποια θά μπορούσε νά άρει τήν πόλωση των φύλιον όριστικά. Έάν οί φορείς καί δημιουργοί τού θεσμοποιημένου Χριστιανισμού έπαιρναν στά σοβαρά τή διδασκαλία τού Ιησού Χριστού, θά είχε έξαφανισθεΐ, πρό καιρού τουλάχιστον, άπό τό ονομαζόμενο χριστιανικό τμήμα τού κόσμου, ή κυριαρχία των άνδρών καί ό ύποβιβασμός τού άνθρώπου πού συνδέεται μ αυτή, διότι ή σωτηρία πού ύπόσχεται ό Ιησούς προϋποθέτει τή συμφιλίωση. Τή συμφιλίαιση τού άνθρώπου μέ τό Θεό, μέ τόν έαυτό του, μέ τή φύση του καί μέ τό κοινωνικό καί ειδικό περιβάλλον του. Αύτό περιλαμβάνει τήν άρση κάθε είδους σκέψης ή πράξης πού προκύπτει άπό τή διάσταση φίλος-έχθρός, καθώς καί τήν ύπερκέραση όλων των άντιθέσεων, περιλαμβανομένων καί των άντιθέσεων πού προκύπτουν άπό τήν πόλωση των φύλων. Μιά κοινωνία πού άξίζει νά χαρακτηρισθεΐ χριστιανική, μπορεί νά είναι μόνο μιά κοινωνία άδελφών. Ή διαπίστωσή μας δτι οί πατριαρχικές άρχές των συγχρόνων κοσμικών θρησκειών δέν άνταποκρίνονται στό πνεύμα τους, διότι άποτελοΰν χρονικά άναγκαστικές μορφές τής έποχής προελεύσεώς τους, ίσχύει καί γιά τό Χριστιανισμό. Ή απαίτηση τού Ιησού γιά έξίσωση, καθώς έπίσης καί τό προσωπικό του παράδειγμα, τό παράδειγμα έ- νός άνδρός, ό όποιος σκεπτόταν καί έπραττε έλεύθερος άπό τό φόβο τού φύλου, εξανεμίστηκε στή σύγκριση μέ τό έχθρικό γιά τίς γυναίκες περιβάλλον του. Ό Απόστολος Παύλος παλεύει μεταξύ τής διδασκαλίας τού Χριστού καί τών απαιτήσεων τού καιρού του. Έτσι δέχεται δτι δέν ύπάρχει πλέον άνδρας καί γυναίκα, διότι δλοι οί άνθρωποι είναι «είς έν Ιησού Χριστώ» (πρός Γαλάτας 3,28). Σάν προϊόν δμως τού πνεύματος τής έποχής του άσπάζεται παρ δλα αύτά συγχρόνως τόν «πατριαρχισμό», μιά καί άναγνωρίζει τόν άνδρα σάν τόν κύριο τού θηλυκού (πρός Κορινθίους Α',11,3), διότι ό άνδρας είναι ή εικόνα καί ό- μοίωση τού Θεού, ή γυναίκα δμως είναι «ή όμοίωση τού άνδρα» (πρός Κορινθίους Α',11,7). Έτσι, άρχίζει μέ τόν Παύλο ή μεταφυσική νομιμοποίηση του υποβιβασμού τής γυναίκας, διότι παρέσχε τή θεολογική κάλυψη γιά τόν ύποβιβασμό τής γυναίκας ύπό τόν άνδρα στήν έκκλησία καί στό κοινωνικό σύστημα πού διαμορφώθηκε καί έλέγχθηκε άργότερα άπό τίς έκκλησίες, καί τού όποιου ή έλέφ θεού τάξη ήταν μιά πυραμιδοειδής πατριαρχική τάξη. Υψηλότερα έπιτρέπεται νά βρίσκονται μόνον άνδρες, ένώ οί γυναίκες άνήκουν στά θύματα αυτής τής τάξης. Ή θεολογία καί ή έκκλησία, όχι μόνον οίκειοποιήθηκαν τήν κατασκευασμένη άπό τόν Παύλο ύποβιβαστική γιά τίς γυναίκες παράδοση τού καιρού του, άλλά οικοδόμησαν πάνω σ αύτήν μιά χριστιανική διδασκαλία, ή όποια, έμφορούμενη άπό μισογυνισμό, όλοκλήρωσε τήν καταβαράθρωση τής γυναίκας. Τό άπό τούς Γερμανούς Δομινικανούς Jacob Sprenger καί Heinrich Justitoris συγγραφέν φρικτό βιβλίο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας Τό σφυρί τών μαγίσσων, πού κυκλοφόρησε στήν Κολωνία τό έτος 1486, παρέχει τίς καλύτερες άποδείξεις γι αύτήν τήν όλοκλήρωση. Ακόμη καί ή μεταρρύθμιση πολύ λίγα μπόρεσε ν άλλάξει ώς πρός τή μισογυνική άποψη τής χριστιανικής Δύσης, διότι ό ίδιος ό μεταρρυθμιστής Μαρτίνος Λούθηρος πίστευε δτι τό «θηλυκό» είναι ένα «άδύναμο δοχείο καί έργαλεΐο»(!!). ή δύναμη τού λεγομένου ασθενούς φύλου Δέν ύπάρχει τίποτε άλλο στόν κόσμο πού νά μπορεί νά προκαλέσει τόσο πολλή άνασφάλεια στόν άνδρα δσο ή γυναίκα. Βέβαια ό άνδρας, στήν προσπάθειά του νά άλλάξει πρός τό συμφέρον του τίς σχέσεις έξαρτήσεως τών φύλων, κατάφερε νά «κατασκευάσει» έναν κόσμο άνδρών, στόν όποιο οί άνδρες άνατράφηκαν μέ τήν πεποίθηση δτι άποτελοΰν κάτι τό ιδιαίτερο, δηλαδή τό καλύτερο τμήμα τής άνθρωπότητας. Οί ίδιοι οί άνδρες δμως ζοΰν κάθε φορά τό γεγονός δτι είναι τελείως έξαρτημένοι άπό τό ασθενές φύλο. Δίκαια χαρακτηρίζει ό Herb Goldberg τή γυναίκα σάν τήν πηγή τής ένέργειας τού άνδρα. Ήδη άπό τή γέννηση, ό άνδρας είναι έξαρτημένος άπό τή γυναίκα, σάν έμβρυο είναι έξαρτημένος άπό τόν πλακούντα, μετά τή γέννηση είναι έξαρτημένος άπό τό στήθος καί γιά δλη του τήν παιδική ήλικία παραμένει έξαρτημένος άπό τή μητέρα του σάν τό άρχικό πρόσωπο τού περιβάλλοντος του. Είναι έκείνη πού τόν κρατά, τόν ζυγίζει, τόν καθαρίζει, τόν ντύνει, πού φροντίζει νά νοιώθει ευτυχισμένος. Τού βάζει φραγμούς, τόν ένδυναμώνει μέ έπαίνους καί τόν «παιδεύει μέ τήν τιμωρία». Δέν είναι σύμπτωση δτι άκριβώς οί άνδρες, πού διέδωσαν τό μισογυνισμό καί πού προσπάθησαν νά πείσουv τούς έαυτούς τους δτι ή γυναίκα πράγματι πιστεύει στό «αιώνιο άρσενικό», ήταν ιδιαίτερα έξαρτημένοι άπό τό άλλο φύλο. Σάν ένδιαφέρον παράδειγμα έχουμε έδώ νά παρουσιάσουμε τόν Fr. Nietzsche καί τή ζωή του. Ό Nietzsche, πού ό πατέρας του πέθανε στά 36 του χρόνια, περιβαλλόταν στό σπίτι του σχεδόν άποκλειστικά άπό γυναίκες πού ήθελαν νά τόν κάμουν έναν καλό, έπιμελή καί θεοφοβούμενο νεαρό, πράγμα πού ήταν άλλωστε στά πρώτα του χρόνια. Ζοΰσε μέσα στίς μικροαστικές συνήθειες ένός σπιτιού ίερέως, πού άποτελειτο έκτος άπό τή μητέρα του καί τίς άδελφές του, άπό ένα μίγμα άπό θείες, καφέ, σοκολάτα, πολλά γλυκά καί ά νεση. Είναι σίγουρο δτι ό Nietzsche, ό όποιος, μέ τίς έκφράσεις του έναντίον τών γυναικών, θέλει νά έκδη- 321

7 'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β καί γ' τετράμηνο 1980 λώσει τό μίσος καί τήν περιφρόνησή του γιά τό άλλο φύλο, δέν μπόρεσε νά έλευθερωθεΐ ποτέ άπό τήν έπιρροή των γυναικών. Αύτό ισχύει κατ άρχήν στή σχέση του μέ τή μητέρα του, πού έβλεπε τό γυιό της σάν τό κέντρο καί τήν ύπερηφάνεια τής ζωής της. Αλλά κι απέναντι σέ άλλες γυναίκες αισθάνεται ό Nietzsche ύποδεέστερος καί όμολογεΐ τήν έξάρτησή του άπό αύτές. Έτσι π.χ. σ ένα γράμμα του στήν Κυρία Luise Ott γράφει: «Σκοτείνιασε γύρω μου όταν φύγατε άπό τό Bayreuth, ήταν σάν κάποιος νά μου πήρε τό φως». Εάν τέλος σκεφθεΐ κανείς τήν σχεδόν παιδική τρυφερότητα τού Nietzsche, πού άναπτύσσεται κατά τή σύντομη φιλία του μέ τή δεσποινίδα Lou von Salome, είναι άδύνατο νά άναγνωρίσει σ αύτόν τόν άνδρα τό συντάκτη τής φράσης: «Πηγαίνεις στίς γυναίκες; Μή ξεχάσεις τό μαστίγιο». Ή έξάρτηση τού άνδρα άπό τή γυναίκα φαίνεται τέλος πολύ καθαρά στά πλαίσια μιας βιομηχανικής κοινωνίας, ή όποια, έπειδή είναι μιά «κοινωνία άπόδοσης», αποκαλύπτει συνεχώς τά δρια άπόδοσης του άνδρα, ώστε οί άνδρες νά θεωρούν τούς έαυτούς τους ύ- ποχρεωμένους νά δέχονται τήν έπαγγελματία γυναίκα σάν άναγκαιότητα. Έτσι, στή Γερμανία άπασχολεΐται τό 46% τών γυναικών, πού είναι σέ ήλικία άπασχολήσεως. Παρά τό γεγονός δμως δτι ή έπαγγελματίας γυναίκα έχει γίνει άπαραίτητη γιά τήν ύπαρξη κάθε βιομηχανικής κοινωνίας, βλάπτει δλο καί περισσότερο στό επάγγελμα καί στόν κόσμο τής εργασίας λόγω τής πολώσεως τών φύλων. Σαφή παραδείγματα άποτελοΰν: ή κατά μέσο δρο χαμηλότερη άμοιβή, ό πάντοτε χαμηλός αριθμός τών γυναικείων προϊσταμένων δυνάμεων, ή συγκέντρωση τών γυναικών σέ συγκριτικά λίγα έπαγγέλματα καί οικονομικούς τομείς καί ό ύψηλότερος βαθμός άνεργίας, πού παρατηρείται στήν έποχή μας. γυναικοποίηση ή άνδροποίηση τής κοινωνίας; Παρ δλο πού οί άπαισιόδοξοι τού πολιτισμού μας, κάθε κατευθύνσεως, προσπαθούν νά παρουσιάσουν τήν έποχή καί τήν κοινωνία μας σάν κακές καί παρηκμασμένες, είναι γεγονός δτι καί ή σημερινή έποχή καί κοινωνία είναι τουλάχιστον τόσο καλές καί (ή) τόσο κακές δσο καί οί όνομαζόμενες παλιές καλές έποχές. Εκείνο πού διακρίνει τήν έποχή μας άπό τούς παλιούς καλούς καιρούς είναι μιά γεμάτη έλπίδα άπομυθοποίηση τών άξιών, πού τή χρωστούμε στήν έκ νέου ανακάλυψη τών μεγαλοφυών χριστιανικών άξιών. Στή θέση τών άξιών, δπως βασιλέας χρόνος, διαταγή ύπακοή, ύπηρετεΐν, τιμάν, τιμωρεΐν, κτλ., πού έκριναν τήν πυραμιδοειδή πατριαρχική τάξη τού μεσαίωνα, έπικρατοΰν, άργά αλλά σταθερά, νέες άξιες, δπως ισότητα, αδελφότητα, έλευθερία, δικαιοσύνη, κτλ., πού δυσχεραίνουν τήν κυριαρχία τού άνθρώπου πάνω στόν άνθρωπο καί, μαζί μ αύτήν, τήν κυριαρχία τού άνδρα πάνω στή γυναίκα. Αύτές οί νέες άξιες είναι, μεταξύ άλλων, ή αίτια καί ή ένέργεια τού πραγματικού γεγονότος, δτι άκριβώς «σ αύτήν τήν έποχή» ύπάρχουν άνδρες πού άσκοΰν αύτοκριτική, πού δέν θεωρούν πλέον τούς έαυτούς τους σάν τό μέτρο τών πραγμάτων. Διαβλέπουν τό μύθο τού δυνατού άνδρα πού προορισμό έχει νά είναι ένας αιώνιος πατέρας, προστάτης, ύπεράνθρωπος καί κυρίαρχος, καί άρνοΰνται νά ύφίστανται τίς πιέσεις πού προέρχονται άπ αύτόν τό μύθο. Κυρίως, αύτοί οί άνδρες άπορρίπτουν τούς προκαθορισμένους στερεότυπους ορισμούς τών ρόλων, ώστε, μέ τήν πεποίθηση δτι τό βιολογικό φύλο είναι ένα πεπρωμένο, θέλουν κυρίως νά είναι άνθρωποι καί δχι άνδρες. Οί προσπάθειες αύτών τών άνδρών νά είναι κυρίως άνθρωποι έρμηνεύονται, παρ δλα αύτά, άπό τούς φορείς καί ύποστηρικτές τού πατριαρχισμοΰ σάν σημείο τού γεγονότος δτι στή σύγχρονη κοινωνία ζοΰμε μιά σύγχιση στό παιχνίδι τών ρόλων τών φύλων. ΓΓ αύτό οί ύποστηρικτές τού πατριαρχισμοΰ δέν ντρέπονται νά χαρακτηρίσουν τή σημερινή κοινωνία σάν θηλυπρεπή κοινωνία. Σχετικά μ αύτό θά είχαμε νά πούμε: Πρώτον: Ό χαρακτηρισμός τής κοινωνίας μας σάν θηλυπρεπούς κοινωνίας πρέπει νά θεωρηθεί σάν τό σύνολο δλων τών προκαταλήψεων πού «κατασκεύασαν» οί άνδρες γιά τίς γυναίκες. Δεύτερον: Πίσω άπ αύτόν τό χαρακτηρισμό κρύβεται ό φόβος καί ή ανασφάλεια τού άνδρα μπροστά σέ μιά σύγχιση στό παιχνίδι τών ρόλων τών φύλων, πού μπορεί νά αποφευχθεί καί πού καθημερινά θέτει σέ άμφισβήτηση τή συνεχώς έγκωμιαζόμενη άνδροπρέπειά του. Μέ άλλα λόγια, πίσω άπό τό χαρακτηρισμό αύτόν κρύβεται ή σκέψη τών άνδρών δτι έάν παρ δλα αύτά οί κόρες τής Εΰας έμεναν στό σπίτι, ό Άδάμ θά ήταν άκόμη σήμερα ένας άνδρας. Τρίτον: Ό χαρακτηρισμός τής σημερινής κοινωνίας σάν θηλυπρεπούς έχει ώς προϋπόθεση μιά λανθασμένη έρμηνεία τής χειραφέτησης τής γυναίκας. Χειραφέτηση σημαίνει άπελευθέρωση άπό μιά κατάσταση έ- ξαρτήσεως, περιορισμού καί πίεσης. ΓΓ αύτό, χειραφέτηση καί έξίσωση τής γυναίκας μέ τόν άνδρα δέν σημαίνει δτι οί γυναίκες πρέπει νά γίνουν καί νά ζοΰν σάν τούς άνδρες. Τό δτι οί γυναίκες π.χ. πρέπει νά μπορούν καί έπιτρέπεται νά παίζουν ποδόσφαιρο, δ πως οί άνδρες, τό δτι οί γυναίκες μπορούν νά έπιδίδονται σέ αεροπειρατείες, δπως οί άνδρες, ή τό δτι οί γυναίκες μπορούν καί πρέπει νά σκοτώνουν, δπως οί άνδρες, κτλ., δέν είναι αποδείξεις τής άπελευθερώσεως τής γυναίκας άπό δλες τίς πιέσεις. Είναι ένδείξεις δτι ή γυναίκα ύποβάλλεται σέ νέες πιέσεις καί δτι είναι τελείως προσαρμοσμένη στόν κόσμο τών άνδρών καί τήν «άσχήμια» του. Χειραφέτηση καί ισότητα τής γυναίκας σημαίνει δτι ή γυναίκα έχει έπί τέλους στήν κοινωνία τίς ίδιες εύ- 322

8 αίτιες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων καίριες γιά τήν άβίαστη έξέλιξη τής προσωπικότητάς της, όπως οί άνδρες. Αύτό όμως προϋποθέτει τή χειραφέτηση του άνδρα ή άλλιώς τήν άπελευθέρωσή του από τίς πιέσεις πού προκύπτουν άπό τήν πόλωση των φύλων καί τίς έπενέργειές της. Μέ άλλα λόγια, ή χειραφέτηση τής γυναίκας προϋποθέτει μιά συνεχή χειραφέτηση του άνδρα, πού είναι δυνατή μόνο στά πλαίσια μιας άπανδροποιημένης κοινωνίας. Τέταρτον: Ύπ αύτό τό πρίσμα, ό χαρακτηρισμός τής σύγχρονης κοινωνίας σάν θηλυπρεπούς κοινωνίας σημαίνει, κατά τρόπο άρνητικό, κάτι θετικό συγκεκριμένα, μιά διαδικασία «άποαρσενικοποίησης» πού είναι ι σοδύναμη μέ μιά διαδικασία έξανθρωπισμοΰ. Αύτό συμβαίνει διότι τό ύπάρχον κοινωνιολογικό, έθνολογικό, άνθρωπολογικό καί ιστορικό ύλικό, πού άποσαφηνίζει τίς αιτίες καί τίς δυνάμεις τής πόλωσης των φύλων, μάς έπιτρέπει νά άποδείξουμε άκόμη μιά σπουδαία θέση, ότι δηλαδή δσο περισσότερο άπομακρύνει καί απομονώνει μιά κοινωνία τίς γυναίκες άπό τούς τομείς ζωής της, τόσο περισσότερο έξελίσσεται σέ ά- μιγή άνδρική κοινωνία, τόσο περισσότερο κυριαρχείται αύτή ή κοινωνία άπό σκληρότητα, καταστροφή καί άπανθρωπιά. Όποιος, τέλος, παίρνει στά σοβαρά τό χριστιανικό σύστημα άξιων, καί πιστεύει δτι αύτό τό σύστημα έ- ξυπηρετεί τόν έξανθρωπισμό τού άνθρώπου, πρέπει νά αναγνωρίσει δτι αύτό τό σύστημα άποτελεΐται άπό ά ξιες, δπως άγάπη, χαρά, είρήνη, ύπομονή, φιλία καί κάθε είδους καλωσύνη, δικαιοσύνη, άλήθεια καί έλευθερία. Αύτές οί άξιες δμως έλάχιστα μπορούν νά σταθούν στά πλαίσια μιας άμιγοϋς άνδρικής κοινωνίας, πού τό σύστημα των άξιων της ύπηρετεΐ τούς άνδρες, μέ ά- ποτέλεσμα σημαντικά στοιχεία τού χριστιανικού συστήματος άξιων νά άποδυναμώνονται σάν «γυναικείες ιδιότητες». Τό χριστιανικό σύστημα άξιων είναι δυνατόν νά λειτουργήσει μόνο στά πλαίσια μιας άδελφικής κοινωνίας, ή όποια προϋποθέτει, πάνω άπ δλα, τό ξεπέρασμα τοϋ νευρωτικού φόβου του άνδρα έμπρός στό άπάνθρωπο, ιδιαίτερα δμως έμπρός στά αισθήματα, καί ή όποια θά μπορούσε νά θέσει ύπό άμφισβήτηση τήν εικόνα του άνθρωπισμοΰ. Συμπερασματικά, θά μπορούσαμε νά πούμε δτι τό χριστιανικό σύστημα άξιων μπορεί νά εύοδωθεΐ μόνο σέ μιά κοινωνική μορφή, πού τά μέλη της είναι έτοιμα νά παραδεχθούν τό γεγονός δτι οί διαφορετικές θετικές καί άρνητικές ιδιότητες ένός φύλου είναι τουλάχιστον τόσο διαχωρισμένες δσο καί τά φύλα, καί δτι γι αύτόν τό λόγο δέν ύπάρχει ούτε ό άδύναμος άνδρας ούτε ή άδύναμη γυναίκα, άλλά ό άδύναμος (καθότι ά- νάξιος καί άπάνθρωπος) άνθρωπος. Ή άθεράπευτη κατάσταση τοΰ άδϋναμου άνθρώπου, πού προκύπτει άπό τή διμερή έλλειψη άξιοποίησης των φύλων, μπορεί νά άρθεΐ μόνο μέ τίς κοινές προσπάθειες των άνδρών καί γυναικών, πού είναι έ τοιμοι, σάν ισότιμοι σύντροφοι, νά άγωνισθοΰν γιά μιά νέα άνθρωπινότερη κοινωνία, ή όποια θεωρεί τόν άνθρωπο, άπαλλαγμένο άπό τήν ηλικία, τή φυλή καί τό φύλο, σάν τήν πιό μεγάλη άξια πού μπορεί ποτέ νά ύπάρξει. 323

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1 Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Στά πλαίσια τοῦ γενικώτερου προβληματισμοῦ πού μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Προλογικό σημείωμα Ἐπισκόπου Γρηγορίου Μητροπολίτου Καμερούν Πολύς ὁ λόγος περί τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 Πρωτ. 4652 Ἀριθ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2014 Διεκπ. 2081 ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἐπιτρέψτε μου ν ἀρχίσω τήν ὁμιλία μου μέ ἀποσπάσματα δύο κειμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀμνημονεύτων χρόνων οἰκήτορες καί κτήτορες τοῦ πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ»

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 98 EPIEXOMENA Τά μεγάλα μας «ΟΧΙ»... σελ. 1 Νά πάρουμε στά χέρια μας καί πάλι τό λάβαρο τοῦ 21... σελ. 3 Νομοθετικό κακούργημα ὁ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ»

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» «ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου σέ Ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Δευτέρα 4 Μαΐου 2015) Μετά πολλῆς προθυμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (1833-1871) ' Η σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία, στο βαθμό πού έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της εθνικής γής, έχει διατυπώσει ορισμένες θέσεις σχετικά με τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος ΤΕΥΧΟΣ 49 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 «Στιγμές Φθινοπώρου» Γλυκό ναι τό φθινόπωρο,σάν μαραζών ἡ φύση καί σάν ὁ ἥλιος ὁ ζεστός,νωρίς νωρίς θά δύσει. Ὁ γαλανός ὁ οὐρανός,σύννεφα θά γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Χρόνια τώρα από αγάπη καί χρέος σαν δάσκαλος, παρακολουθώ τά παιδιά τής υπαίθρου, των χωριών όπου υπηρέτησα, νά παίζουν ομαδικά ή ενα-ενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Ζαμπέλη Κάθε πρώτη Κυριακή μετά τήν 15η Αὐγούστου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τιμᾶ μέ ἕναν κοινό ἑορτασμό τό σύνολο τῶν Ἁγίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. μιά νύχτα καί μέ φίλησες στό στόμα, μόνο γι αὐτό εἶμαι ὡραία σάν κρίνο ὁλάνοιχτο κι ἔχω ἕνα ρῖγος στήν ψυχή μου ἀκόμα, Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός

Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Ὁμιλία 2α Ὁ Προτεσταντισμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τί εἶναι αἵρεσις Διάβολος καί ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός: οἱ γεννήτορες τῆς αἱρέσεως Ὁ διεφθαρμένος βίος αἰτία αἱρέσεως Ἡ ὑπερηφάνεια αἰτία αἱρέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Σεβασμιώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ Ξεκινώντας άπό τήν παλιά παράδοση τής χαλκευτικής, για τήν όποια φημίζεται ή πόλη τής Θεσσαλονίκης, άρχισα μια εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ α) Καταγωγή Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό Πλωμάριον Λέσβου ἀπό ναυτική οἰκογένεια. Μεγάλωσε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ 1. Τά βουνά της Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ Έπιθεωρητοϋ Δασών "Οσον δεν γνώρισαν τή Θεσσαλία άπό κοντά ή τή γνώρισαν βιαστικά σέ κάποιο ταξίδι τους, τή φαντάζονται α πλώς σά μιά τεράστια πεδιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ἕνα κείμενο πιό ἐπίκαιρο σήμερα παρά τότε πού γράφτηκε! Τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἐγράφη, ἀπό τόν τότε Ἐπίσκοπo τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112 ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! Η ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ - Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 'Η Λάρισα μέ τήν άπλα τοΰ πολύκαρπου κάμπου της και τον γκριζοπράσινον ορίζοντα των ιστορικών βουνών της Όλύμπου και Κισσάβου, πού αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ.

«ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΙΤΡΙΑΝ ΕΧΩ...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 371 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ. Ἡ διαφορά μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσης. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου Σελ. 400 Ὁ Ἐθνομάρτυς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Γιάννη Ἀντωνιάδη Σελ. 403 «Ἀκολουθίας ἐτυμολογία ἤ περί συγκροτημένου σώματος».

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων ικαίως ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς «ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν». Ἀφ ἑνός μέν διότι, ἐάν ὁ Σωτήρας Χριστός δέν γεννιόταν οὔτε θά ἐσταυρώνετο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μές στούς προσφυγικούς συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι. Κουρασμένοι ἀπ τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται

Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται, ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ ἐκφράζεται Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Επίσημες Επισκέψεις ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν στὴν «Αδελφὴ Εκκλησία» τῆς Ρώμης* Η ἕνωσις δὲν ἀναζητεῖται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1. Ὡς πρός τή γένεση τῆς Χριστιανικῆς λατρείας κατά τόν 1ο αἰώνα ἐπισημάνθηκε ὅτι αὐτή παρέλαβε πολλά στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 197ό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Υπουργείον Εργασίας καί Απασχολήσεως Αριθ. πρωτ. 26946/5493/23-8-76 ΑΡΘΡΟ 1...4 ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ...4 ΑΡΘΡΟ 2...4

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς Δικαιοσύνης. Ὅταν ὅµως οἱ δικαστές εἶναι ἀσυνείδητοι, ἡ µέν Δικαιοσύνη παραπαίει, ἡ δέ Ἀλήθεια καταρρακοῦται. Γ. Χ. Π. Εἶναι πλέον καιρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2009 Ἀριθμ. 33 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐν μέσῳ ἁγίων στὴ θολωτὴ ὀροφὴ. Εἰκὼν 1ης σελίδας: Τὸ Κωδωνοστάσιο τῆς Μονῆς.

Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐν μέσῳ ἁγίων στὴ θολωτὴ ὀροφὴ. Εἰκὼν 1ης σελίδας: Τὸ Κωδωνοστάσιο τῆς Μονῆς. Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐν μέσῳ ἁγίων στὴ θολωτὴ ὀροφὴ. Εἰκὼν 1ης σελίδας: Τὸ Κωδωνοστάσιο τῆς Μονῆς. Παραπλεύρως: Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τῆς Προθέσεως τῆς Μονῆς. Εἰκὼν ὀπισθοφύλλου: Γενικὴ ἄποψη τῆς Μονῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1,14) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ Τηλ.: 23850/28.860, FAX: 23850/28.863 Ἀριθμ. Πρωτ.: 1074 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63 η ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 Σταυροαναστάσιμα Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 MHTPOΠOΛITOY KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY ΔANIHΛ Σταυροαναστάσιμα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY KAIΣAPIANH 2015 Σταυροαναστάσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις Ἡ στάση µας πρός τούς κλη ρικούς Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις στήν ἐκκλησιαστική ζωή τῶν χριστιανῶν, ὅπου κανείς, συγκρίνοντάς τες µέ ἀντίστοιχες µεταγενέστερες, µπορεῖ νά πεῖ πεπεισµένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά 4/5, δέν μπορεῖ νά εἶναι

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά 4/5, δέν μπορεῖ νά εἶναι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1) Μέ τή σύμβαση τοῦ 1952 ἐδόθησαν διακεκριμένα κτήματα, τά ὁποῖα καλύπτουν ἔκταση ἴση μέ τά 4/5 τοῦ συνόλου τῆς καλλιεργήσιμης γῆς. Ἡ συνολική αὐτή ἔκταση, δηλαδή τά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ 1 Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅταν ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός ἦλθε

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος)

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 77 διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία δραστηριοποιεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ; Τί μᾶς διδάσκει τό ἐκκλησιαστικό παρελθόν σχετικῶς μέ τήν ὑπακοή στόν Πνευματικό μας Πατέρα, ὅταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ἤ σχετικό μέ τούς ἱερούς Κανόνες; Ὀφείλουμε ἀδιάκριτη ὑπακοή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες.

Ε Ν Ο Ν. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Οι βιοτικές µέριµνες. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 22ο Ιανουάριος 2009 Οι βιοτικές µέριµνες. Του Οσίου Σεραφείµ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ἐπί πτερύγων ἀνέμων. Σελ. 198 Ἡ σύγχρονη Θεολογική - Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση τῶν Νέων. Σελ. 210 Τό ποτό. Σελ. 206 EKKΛHΣIA KAI XPONOΣ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β. Σελ. 187 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΑΪΟΣ 2009 91. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91

2 ΜΑΪΟΣ 2009 91. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91 ΜΑΪΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 91 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π λασθήκαµε ἀπό χῶµα µέ τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Πλασθήκαµε µέ τήν εἰδική

Διαβάστε περισσότερα

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!», ΤΕΥΧΟΣ 34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» καὶ ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια πλάθει τὸν κόσμο «κατ εἰκόνα κι ὁμοίωσή του». Ἐδῶ, σ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκεται ἡ μοναδικότητα κάθε πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀξία του, ἡ ὁποία κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ Π.Σ.Ε. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους Τόν 20όν αἰῶνα χαρακτηρίζουν ὡς γνωστόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων)

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων) Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2010 Ἀριθμ. 45 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε. ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1967 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ἐκκλησία καὶ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων της Ώθησης 1 Τετάρτη, 22 Mαΐου 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 3 [20.] Ἀκόμη ἐβάστουνε ἡ βροντή...

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Περιοδική Ἔκδοση καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Πέρασε ἀπ τὸν ὀμφαλό του μὲ ὁρμὴ τοῦ κονταριοῦ ἡ μύτη Καὶ βγῆκε μὲς στὰ αἵματα τρυπώντας τ ἄντερά του. Τότε ἡ ψυχὴ τινάχτηκε στὰ χείλη Κι ὁ Πάτροκλος τὴν ἔφτυσε πέφτοντας πάν στὸ χῶμα. Τώρα λευκὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988 Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ- σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο παρουσίασης του τουρκικού καί καραμανλίδικου αρχειακού ύλικοϋ πού βρίσκεται κατατεθειμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΆ ΣΥΛΛΟΓΟ* ΡΑΓΝΑΆΆ ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Α ΜΕΡΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἀρκαδιουπόλεως 20 (Καλλιθέα), Τ.Κ. 546 32, τηλ. 512-278 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΟΠΙΑ» ΤΩΝ «ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Ἐσχάτως ἀνεκινήθη τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131)

Α «Ἄλλην ἀδελφὴν δὲν εἴχομεν καὶ ἐκράτησε μόνον ἐμὲ πλησίον της.(σ. 125-131) 1/15 Ο τίτλος 1. Η κτητική αντωνυμία υποδηλώνει τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα του έργου: της μητρός μου. 2. Έχει τη μορφή αινίγματος και διαφαίνεται ότι ένα παιδί θα αναφερθεί σε κάτι πολύ βαρύ που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ΔΕΛΙΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΥΧΟΣ 64 ΡΙΠΟΛΙΣ ΟΚΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΧΑΡΙΙ ΘΕΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ ΤΗΟ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς ΤΟΜΟΣ 15 ος ΜΗΝ" Μάϊος ΕΤΟΣ 2004 ΤΕΧΧΟΣ 148 χ Φ ι β ρ ω Μ 6Ι0 ΤΟΝ ΧΟΙΛ.ΙΜΟΝ ΧΡΧΙβΠ/ΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας: Διαπιστώσεις καί Προοπτικές»

«Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας: Διαπιστώσεις καί Προοπτικές» «Τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας: Διαπιστώσεις καί Προοπτικές» 10 σχόλιο: ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Μάρτιο το ῦ 1840 βάλθηκε μία κανονιοφόρος το ῦ βασιλικο ῦ ναυτικο ῦ ν ὰ τὸν μεταφέρει στὴ νέα του φυλακ ὴ σ ὲ μον ὴ τῆς Σαντορίνης.

Τον Μάρτιο το ῦ 1840 βάλθηκε μία κανονιοφόρος το ῦ βασιλικο ῦ ναυτικο ῦ ν ὰ τὸν μεταφέρει στὴ νέα του φυλακ ὴ σ ὲ μον ὴ τῆς Σαντορίνης. Το Μάρτιο το ῦ 1840 βάλθηκε μία καοιοφόρο το ῦ βασιλικο ῦ αυτικο ῦ ὰ τὸ μεταφέρει στὴ έα του φυλακ ὴ σ ὲ μο ὴ τῆ Σατορίη. Τ ὸ πλοῖο λόγω παλίρροια ἀαγκάστηκε ὰ ἀγκυροβολήσει γι ὰ λίγο στὴ Χαλκίδα κα ὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Διμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΚΣΤ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού

Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ενότητα 3η Το χρέος του ιστορικού Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὒκ ἂν τις ἐκβάλλοι καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς

Διαβάστε περισσότερα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα

ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ή ψυχιατρική άναγκαστική νοσηλεία στήν Ιταλία καί στήν Ελλάδα Τό Μάιο του 1978 τέθηκε σ εφαρμογή στήν Ιταλία μιά νέα ριζοσπαστική νομοθεσία πού ρυθμίζει τήν άναγκαστική καί έκούσια νοσηλεία. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9 PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 6210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 25 (105), ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Στὴν μακραίωνη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, μέχρι καὶ στὶς μέρες μας,

Διαβάστε περισσότερα

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 59 ο Μάιος - Ἰούνιος 2013 Ἀρ. 597 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» Περιεχόμενα Σημείωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυωφελὴς Επίσκεψη-Προσκύνημα στὶς Φυλακὲς Δομοκοῦ

Η πολυωφελὴς Επίσκεψη-Προσκύνημα στὶς Φυλακὲς Δομοκοῦ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Εδρα: Πατρῶν 12, Κολωνὸς Αθηνῶν Διάκονοι τοῦ Διακονοῦντος Χριστοῦ Εν Φυλακῇ Εἰμι Ελθετε πρός Με! Η πολυωφελὴς Επίσκεψη-Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ (Ἡ συμπόρευσή μου μέ τόν ἀδελφό Εὐσέβιο) Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί Κυρίες καί Κύριοι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ - ΣΥΜΨΥΧΙΑ Ἡ ζωή μοιάζει μέ ἕνα περιπετειῶδες ταξίδι. Ἕνα ταξίδι μέ ἀφετηρία, μέ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά

ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. «Σύμφωνο Συμβίωσης» φείμ Τίκας. Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά ΑΓΩΝΑΣ 1 δεκεμβριοσ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α ΕκκΛΗΣΙΑ ΝΑΡκΙΣΣωΝ και ΣκΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ «Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη Μ Α Κ Η Σ Τ Σ Ι ΤΑ Σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς Μυθιστόρημα Κίχλη Μ Α κ η σ Τ σ ι Τ Α σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς ΜΥΘισΤοΡηΜΑ εκδοσεισ κιχλη στὴν ἀδερφή μου Θεοδώρα Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

/ Γυναίκες της Κρήτης

/ Γυναίκες της Κρήτης / Γυναίκες της Κρήτης / Γυναίκες της Κρήτης ΧΑΝΙΑ Γυναίκες της Κρήτης Τά σκίτσα τοΰβιβλίου φιλοτέχνησε i ζωγράφος Ν. Γιαννακάκης καί τόν ευχαριστούμε θερμά. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δάσκαλος-Ααογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14ο - Ιούνιος 2010

Τεύχος 14ο - Ιούνιος 2010 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Παχιαδάκη Μαίρη Α Αντιπρόεδρος: Μεταξά Θεανώ Β Αντιπρόεδρος: Σαββοπούλου Μαίρη Γραμματέας: Σταφυλάκη Σμαρώ Ταμίας: Στεφανίδη Ελένη Δημ. Σχέσεων: Στάθογλου Ελένη Εκπρ. Επιστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 288 / ΤΙΜΗ 1,20. Ἡ 29η Ἰανουαρίου καί ἡ παραµυθολογία της

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 288 / ΤΙΜΗ 1,20. Ἡ 29η Ἰανουαρίου καί ἡ παραµυθολογία της Ἀντιφωνητὴς Βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσθαι φιλεῖ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 288 / ΤΙΜΗ 1,20 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ἕνας καταχρεωµένος µεγαλοϊδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 56 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΒαΛΚανίΚΟί ΠΟΛεμΟί 1912-1913 η ΣΤΡαΤίωΤίΚη ΠΛευΡα α μεροσ

Οί ΒαΛΚανίΚΟί ΠΟΛεμΟί 1912-1913 η ΣΤΡαΤίωΤίΚη ΠΛευΡα α μεροσ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ Α Μέρος Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι 1912-13 (Α καὶ Β ) ἦσαν ἡ συνέχεια τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 21, μέσα στὸ πνεῦμα τῆς «Μεγάλης Ἰδέας», ποὺ ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Κουουσίνεν, Άρμπάτωφ, Μπελιακώφ, Βιγκόντσκι, Μακαρόφσκι, ΜιλεΙκόφσκι, Σιτκόφσκι, ΣεΙντΙν ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ I ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν. ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν. ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μου ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, τὴν 11 η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος)

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 9. Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή Ἕνεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Χαρακτηριστικά του δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΟΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΙ ΡΟΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως ΙΔ Πανελλήνιον Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν, 17-19 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον

ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον Ἔτος 105ον 4287 «ΨΥΧΗ ΜΟΥ... ΑΝΑΣΤΑ ΤΙ ΚΑΘΕΥΔΕΙΣ;» ΗΨΥΧΗ μας! Ἄπειρη ἡ ἀξία της. Αἰώνιο τὸ μέλλον της. Γι αὐτὴν τὴν ἀθάνατη ψυχή μας, τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλη τὴν ἄλλη ὑλικὴ δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

Περιεχόμενα 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 21/12/2015 σελ.1,4 2. 5.000 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21/12/2015 σελ.21 3. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 42 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 X τ. 42, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ ά θ η μ α : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Κείμενο Ο ΗΛΙΟΣ ΕΚΑΙΓΕ

Διαβάστε περισσότερα