ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 5.1 Ερωτήσεις διαφόρων µορφών Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-10) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ραδιοϊσότοπα ονοµάζονται: α. όλα τα είδη ατόµων του ραδίου β. τα άτοµα του ραδίου που είναι ασταθή γ. τα άτοµα γενικά που είναι ασταθή, δηλαδή οι πυρήνες τους διασπώνται δ. τα άτοµα που παρασκευάζονται τεχνητά µε πυρηνικές αντιδράσεις ε. τα στοιχεία που προέρχονται από τη διάσπαση του ραδίου.. Τα σωµατίδια α είναι: α. ηλεκτρόνια β. πρωτόνια γ. πυρήνες µε δύο πρωτόνια και τέσσερα νετρόνια δ. πυρήνες µε δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια ε. φωτόνια υψηλής ενέργειας. 3. Κατά τη διάσπαση ορισµένων ραδιοϊσοτόπων εκπέµπεται ακτινοβολία ή σω- µατίδια που είναι: α. πυρήνες ηλίου, ηλεκτρόνια και φωτόνια β. πυρήνες διαφόρων ατόµων, πρωτόνια και νετρόνια γ. νετρόνια, ηλεκτρόνια και φωτόνια δ. πυρήνες υδρογόνου, νετρόνια και φωτόνια. 4. Η «δραστικότητα» ορισµένης ποσότητας ενός ραδιενεργού υλικού εκφράζει: α. το χρόνο εντός του οποίου θα διασπασθούν οι µισοί ραδιενεργοί πυρήνες β. τον αριθµό των πυρήνων που διασπώνται σε ορισµένο χρονικό διάστηµα γ. το είδος των σωµατιδίων που εκπέµπει το ραδιενεργό υλικό δ. τη διαπεραστική ικανότητα των σωµατιδίων που εκπέµπονται. 163

2 5. Αν σε ένα ραδιενεργό υλικό περιέχονται ραδιενεργοί πυρήνες µε χρόνο ηµιζωής 5 έτη, τότε: i) Μετά από 10 χρόνια θα διασπασθούν: α πυρήνες γ πυρήνες β πυρήνες δ πυρήνες. ii) Θα έχουν διασπασθεί πυρήνες µετά από: α. 5 χρόνια β. 7 χρόνια γ. 10 χρόνια δ. 15 χρόνια. 6. Αν η ραδιοενεργότητα ενός λίτρου νερού είναι.10 4 Bq, τότε η ραδιοενεργότητα ενός χιλιοστόλιτρου του νερού αυτού θα είναι: α Bq β. 0 Bq γ Bq δ Bq 7. To 1rem είναι: α. µονάδα ραδιενέργειας στο S.I. β. µονάδα απορροφούµενης δόσης, ίση µε 1 Joule/Kg ιστού γ. µονάδα απορροφούµενης δόσης σε σχέση µε τις βιολογικές επιπτώσεις της ακτινοβολίας δ. ισοδύναµη µονάδα µε το 1 rad. 18 A 4 8. Κατά την πυρηνική αντίδραση 84 Po 8 Pb + He προκύπτει µόλυβδος µε µαζικό αριθµό: α. 8 β. 18 γ. δ Ο µαζικός αριθµός των πυρήνων που παράγονται κατά την εκποµπή ενός σωµατιδίου α από κάθε πυρήνα ραδονίου (Rn) - είναι: α. β. 6 γ. 34 δ Οι πυρήνες Χ που σχηµατίζεται κατά την πυρηνική αντίδραση 14 N He 8 O + X είναι: 4 α. He β. 1 H γ. 1 1 H δ. 3 1 H 164

3 11. Να αντιστοιχήσετε το κάθε στοιχείο της στήλης µε µία από τις ερµηνείες που δίνονται και περιλαµβάνονται στη στήλη. σωµατίδια α σωµατίδια του πυρήνα σωµατίδια β πυρήνες ηλίου ακτινοβολία γ ηλεκτρόνια πρωτόνια φωτόνια υψηλής ενέργειας σωµατίδια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο 1. Να αντιστοιχήσετε το κάθε στοιχείο της στήλης µε ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που περιέχονται στη στήλη. σχετικό φορτίο + σωµατίδια α σχετική µάζα 0 σταµατά µε φύλλο αλουµινίου σωµατίδιο β σχετικό φορτίο σταµατά µε φύλο χαρτιού ακτινοβολία γ σχετική µάζα Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των µονάδων της στήλης και των µεγεθών που περιέχονται στη στήλη 1 Becquerel (Bq) απορροφούµενη δόση ακτινοβολίας 1 rad «δραστικότητα» ραδιενεργού σώµατος 1 Sievert (Sv) απορροφούµενη δόση ακτινοβολίας σε σχέση µε τις βιολογικές της επιπτώσεις 14. Να αντιστοιχήσετε το κάθε ραδιοϊσότοπο της στήλης µε τη χρήση του που αναφέρεται στη στήλη νάτριο (Na) - 4 θεραπεία ορισµένων µορφών καρκίνου άνθρακας (C) - 14 έλεγχος κυκλοφορίας αίµατος ιώδιο (I) έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς κοβάλτιο (Co) - 60 ραδιοανθρακική χρονολόγηση 165

4 15. Κατά τη διάσπαση ραδιενεργών ισοτόπων εκπέµπονται σωµατίδια... που είναι..., σωµατίδια... που είναι... και ακτινοβολία Τα σωµατίδια β έχουν σε σχέση µε τα σωµατίδια α:... φορτίο,... µάζα και... διαπεραστική ικανότητα. 17. Χρόνος υποδιπλασιασµού ή... ενός ραδιοϊσοτόπου ονοµάζεται Τι ονοµάζεται απορροφούµενη δόση ραδιενεργού ακτινοβολίας; Να αναφέρετε µία µονάδα µέτρησής της. 19. Να εξηγήσετε την εκποµπή ακτινοβολίας α κατά τη διάσπαση του ραδιενεργού ραδονίου ( ). 86 Rn ) σε πολώνιο ( Po 0. Ποιο µέγεθος µετράµε µε τη µονάδα 1Bq και πως ορίζεται η µονάδα αυτή; 1. Να αναφέρετε µία διαφορά µεταξύ των πυρηνικών και των χηµικών αντιδράσεων.. Να αναφέρετε τρεις χρήσεις ραδιοϊσοτόπων στην Ιατρική. 3. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις (1-8) είναι σωστές ή λανθασµένες αναφέροντας και σχετικό παράδειγµα όπου το θεωρείτε αυτό σκόπιµο. 1. Αν σε µία ώρα διασπώνται 10 4 πυρήνες ενός ραδιενεργού σώµατος, τότε σε δύο ώρες θα διασπασθούν.10 3 πυρήνες από αυτό το σώµα.. Αν ο χρόνος υποδιπλασιασµού ενός ραδιοϊσοτόπου είναι οχτώ µέρες, τότε σε τέσσερις µέρες θα διασπασθούν οι µισοί πυρήνες αυτού του ραδιοϊσοτόπου. 166

5 3. Όταν λέµε «η ραδιενέργεια ενός στερεού σώµατος είναι 10 4 Βq», ευνοού- µε ότι στο σώµα αυτό πραγµατοποιούνται 10 4 πυρηνικές διασπάσεις/kg. 4. Απ όλα τα είδη ακτινοβολιών που εκπέµπονται κατά τις πυρηνικές διασπάσεις, τη µεγαλύτερη διαπεραστική ικανότητα έχει η ακτινοβολία α. 5. Αν ένα άτοµο είναι ασταθές (ραδιενεργό), τότε θα είναι ραδιενεργό και κάθε άλλο άτοµο που έχει τον ίδιο ατοµικό αριθµό µε αυτό. 6. Η ηµιζωή ενός ραδιοϊσοτόπου που περιέχεται σε ένα υλικό µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. 7. Η δραστικότητα ενός ραδιενεργού αντικειµένου µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου. 8. Αν η ραδιενέργεια που εκπέµπει ένα οµογενές ραδιενεργό υλικό είναι Bq/kg, τότε η ραδιενέργεια που εκπέµπει η µισή ποσότητα του υλικού αυτού θα είναι 10 8 Bq/kg. 4. H ραδιενέργεια που εκπέµπει ένα οµογενές σώµα µάζας m=00g οφείλεται στην περιεκτικότητά του σε µικρό ποσοστό κάποιου ραδιοϊσοτόπου Α, το οποίο διασπάται προς το σταθερό ραδιοϊσότοπο Β µε χρόνο ηµιζωής έτη. Αν η ραδιενέργεια αυτού του σώµατος είναι 400Bq, βρείτε: α) Τη ραδιενέργεια που εκπέµπει το υλικό αυτό σε Bq/kg. β) Τη ραδιενέργεια σε Bq και σε Bq/kg που θα εκπέµπει το σώµα αυτό µετά από χρόνια. γ) Τον αριθµό των πυρηνικών διασπάσεων που πραγµατοποιούνται σήµερα σε κάθε g του υλικού αυτού και σε χρονικό διάστηµα. 1min. δ) Τη ραδιενέργεια σε Bq και σε Bq/kg που θα εκπέµπει η µισή ποσότητα του σώµατος αυτού µετά από έτη. 167

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04

ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες. Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 04 ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Μονάδες Ε.Ν. ΓΑΖΗΣ ΣΕΜΦΕ-Τοµέας Φυσικής 2003-04 04 1 Η ενέργεια των ιοντιζουσών ακτινοβολιών µετρείται σε µονάδες του ηλεκτρονιοβόλτ (ev), ορίζετα:ι: η ενέργεια που προσλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

3-Μαρτίου-1896: O H. Becquerel παρουσιάζει το φαινόµενο της ραδιενέργειας σαν την αυθόρµητη εκποµπή ακτινοβολία από µεταλλεύµατα Ουρανίου Ο Becquerel εξέθεσε επί 4 ώρες ένα φωτοστεγανό φωτογραφικό φιλµ

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα