ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περίληψη Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης Mεθοδολογική Προσέγγιση Μεθοδολογία συνεργασίας οµάδας µελέτης και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου - ιάρθρωση της µελέτης ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ...24 ΜΕΡΟΣ Β. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τα Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κυριότερα χαρακτηριστικά Κυριότερα προβλήµατα Υπάρχοντα και δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα Φυσικο-γεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Η ιαδικασία Κοινωνικο οικονοµικής Εξέλιξης της Περιφέρειας Κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη Ενδοπεριφερειακές ανισότητες στους βασικούς δείκτες ευηµερίας Υλοποίηση Α και Β ΚΠΣ στην Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Α Κ.Π.Σ. ( ) Β Κ.Π.Σ. ( )...48 ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ηµογραφικές Τάσεις Επίπεδο και Εξέλιξη Πληθυσµού Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης...60 [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 1/492

2 Νοµός Φλώρινας Πληθυσµιακή πυκνότητα Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Φαινοµενική µετανάστευση Ηλικιακή ιάρθρωση Πληθυσµού Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Αριθµός Νοικοκυριών Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Πληθυσµού (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ) Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Οι Οικονοµικές Επιδόσεις της Περιφέρειας (ΠΙΝΑΚΕΣ) Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ (σε επίπεδο Νοµού - Περιφέρειας), : Συνολικό ΑΕΠ, ΑΕΠ κατά κεφαλή, ΑΕΠ κατά κλάδο Ενδείξεις για επίπεδο και κατανοµή ΑΕΠ κατά Νοµό της Περιφέρειας Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Απασχόληση (συνολική και κατά. κλάδο) ( ) Απασχολούµενοι ανά Οµάδες Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας κατά Νοµό Εξέλιξη Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού κατά Νοµό ( ) Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Εξέλιξη Ανεργίας Προσέγγιση επιπέδου υποαπασχόλησης ιαθεσιµότητα µέσων παραγωγής Ο Πρωτογενής Τοµέας Κύρια χαρακτηριστικά Αριθµός, µέγεθος και διάρθωση εκµεταλλεύσεων Αρδευόµενες εκµεταλλεύσεις και εκτάσεις Κύριες χρήσεις αγροτικής γης [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 2/492

3 Κατανοµή καλλιεργειών κατά είδος, έκταση και ακαθάριστη πρόσοδος Ζωικό κεφάλαιο Βοσκοφόρτιση - Βοσκοϊκανότητα Βοσκότοποι Βοσκοφόρτωση Βοσκοϊκανότητα Παραγωγή αγροτικών προϊόντων Οπωρικά Παραγωγή κτηνοτροφών Παραγωγή πιστοποιηµένων ποιοτικών προϊόντων Βιολογικά προϊόντα Προωθούµενα είδη στη υτική Μακεδονία Βαθµός µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων Υπάρχουσα κατάσταση στην εµπορία των αγροτικών προϊόντων Σχέση παραγωγών και εµπόρων Ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσµού ασοπονία: Κύρια χαρακτηριστικά Τα δάση της υτικής Μακεδονίας Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Άλλες δραστηριότητες του Πρωτογενούς Τοµέα και η συµβολή τους στην τοπική οικονοµία Αλιευτική παραγωγή Συµπληρωµατικές αγροτικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες και ενισχύσεις στον πρωτογενή τοµέα Προβλήµατα Συµπεράσµατα Μελλοντικές προτάσεις Ο ευτερογενής Τοµέας Κύρια χαρακτηριστικά (κυριότερες µορφές δραστηριότητας χαρακτηριστικά) Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Αριθµός, Μέγεθος και ιάρθρωση Επιχειρήσεων του Αγροτικού Τοµέα Κλάδοι σε κρίση - αναδυόµενοι κλάδοι του Αγροτικού Τοµέα Ενδεικτικές επενδυτικές δραστηριότητες στον δευτερογενή τοµέα ( ): προγράµµατα, έργα, προϋπολογισµός, φυσικό αντικείµενο, βαθµός εκµετάλλευσης, σε επενδύσεις στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόµων, Επενδύσεις, Μεταποίησης και Εµπορίας Αγροτικών και ασικών Προϊόντων ΠΕΠ υτ. Μακεδονίας Επενδυτικά Σχέδια του Καν. (ΕΟΚ) 866/ Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 1892/ Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 2601/ Ιδιωτικές Επενδύσεις του Ν. 1262/ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Γ ΠΕΠ ) [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 3/492

4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΑΝΕΜ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΠΑ) Οικονοµικά στοιχεία επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τοµέα Άλλες κατηγορίες υποδοµών Συµπεράσµατα Μελλοντικές Προοπτικές Ο Τριτογενής Τοµέας Κύρια χαρακτηριστικά (κυριότερες µορφές δραστηριότητας χαρακτηριστικά) Αριθµός, Μέγεθος και ιάρθρωση Επιχειρήσεων Κλάδοι σε κρίση αναδυόµενοι κλάδοι Ενδεικτικές επενδυτικές δραστηριότητες στον τριτογενή τοµέα ( ) Συµπεράσµατα Μελλοντικές Προοπτικές Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον Φυσικοί πόροι και φυσικό περιβάλλον Κλιµατολογικά στοιχεία Οικοσυστήµατα Έδαφος Ατµόσφαιρα Υπαρκτές και εν δυνάµει απειλές στο περιβάλλον Προστατευόµενες περιοχές Περιοχές φυσικού κάλλους Περιοχές φυσικού κάλλους Προστατευόµενες περιοχές Λοιπές (ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ) περιοχές Υδατικοί πόροι Πολιτισµικό περιβάλλον Ιστορικοί πολιτιστικοί χώροι και µνηµεία Λεπτοµερής καταγραφή πολιτισµικών στοιχείων Επενδυτικές δραστηριότητες προστασίας και ανάδειξης ( ): προγράµµατα, έργα, πρϋπολογισµός, αντικείµενο, φορείς διαχείρισης Ανάλυση SWOT (πλεονεκτήµατα, αδυναµίες, ευκαιρίες, απειλές) για την περιφέρεια Αποτίµηση των αποτελεσµάτων, των παρεµβάσεων στην Περιφέρεια κατά την τρέχουσα και τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος Αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ηµόσιας ιοίκησης Ενίσχυση της διασυνοριακής, της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας Ανάπτυξη της υπαίθρου [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 4/492

5 7.2. Αναφορά δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων της Περιφέρειας (swot analysis) 348 ΜΕΡΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Τεχνικές Υποδοµές Υπάρχουσα Κατάσταση (Υποδοµές Μεταφορών, Υγείας Πρόνοιας και Εκπαίδευσης) Οδικό δίκτυο Υποδοµή στις µεταφορές Υποδοµές Μεταφορών στο Νοµό Γρεβενών Υποδοµές Μεταφορών στο Νοµό Καστοριάς Υποδοµές Μεταφορών στο Νοµό Κοζάνης Υποδοµές Μεταφορών στο Νοµό Φλώρινας Ενεργειακή υποδοµή Ήπιες µορφές ενέργειας Ηλεκτρική ενέργεια Τηλεθέρµανση Βιοενέργεια στη υτική Μακεδονία Τηλεπικοινωνίες Εταιρείες Παροχής Σύνδεσης µε το ιαδίκτυο Εκπαίδευση Εξειδικευµένη εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσµού Κέντρα " ΗΜΗΤΡΑ": Τοµείς Εκπαίδευσης Υγεία Κοινωνικές υπηρεσίες Ύδρευση Αποχέτευση Ύδρευση Αποχέτευση Επεξεργασία λυµάτων Υποδοµές περιβάλλοντος ιαχείριση απορριµµάτων Βιολογικοί Καθαρισµοί Κέντρο Περιβάλλοντος Θεσµικό Περιβάλλον - ιοικητική Οργάνωση Αυτοδιοίκηση Νοµός Γρεβενών Νοµός Καστοριάς Νοµός Κοζάνης Νοµός Φλώρινας Φορείς στήριξης του αγροτικού πληθυσµού Ασφάλιση αγροτικής παραγωγής Υπηρεσίες στήριξης του αγροτικού τοµέα Αναπτυξιακές Εταιρίες ΑΝ.Ν.ΓΡΕ. Α.Ε [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 5/492

6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε ΑΝΚΟ Α.Ε ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε Αγροτικοί και ασικοί Συνεταιρισµοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί Συνεταιριστική δραστηριότητα ευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις Αξιόλογες παρεµβατικές δραστηριότητες ασικοί Συνεταιρισµοί Αξιολόγηση έργου αποτελεσµατικής λειτουργίας των παραπάνω θεσµών ιαρθρωτικές Παρεµβάσεις στον Πρωτογενή Τοµέα έως Σήµερα Αναπτυξιακή στρατηγική προγραµµατικό πλαίσιο ιαρθρωτικές παρεµβάσεις Παρουσίαση έργων υπό εξέλιξη εργων που έχουν ήδη προγραµµατισθεί Επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα Επενδύσεις στο δευτερογενή τοµέα Επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα Αναφορά δυνατών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων της Περιφέρειας για τον στρατηγικό στόχο «Ανάπτυξη της Υπαίθρου» Αναφορά βασικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης της Περιφέρειας και ιεράρχησή τους Παρεµβάσεις όσον αφορά τις τεχνικές υποδοµές ( ): προγράµµατα, έργα, κόστος, βαθµός εκµετάλλευσης, φορείς διαχείρισης (ΠΙΝΑΚΕΣ) Προβλέψεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τον χρονικό ορίζοντα Η εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Προβλέψεις του Εθνικού Στρατηγικου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξησ του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) για τον χρονικό ορίζοντα Εξελίξεις στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και στην Παγκόσµια Αγορά Καθορισµός Κριτηρίων Τεκµηρίωσης της Επιλεξιµότητας των Ειδικών Ζωνών Αναδιάρθρωσης των Καλλιεργειών Έρευνα Πεδίου Μεθοδολογία ιαµόρφωσης Ερωτηµατολογίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 6/492

7 [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 7/492

8 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας περιλαµβάνει τους Νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, µε πρωτεύουσες αλλά και κύρια αστικά κέντρα τις οµώνυµες πόλεις, µέσα από ένα σύνολο 48 ήµων και 17 Κοινοτήτων. Η διοικητική έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης. Αποτελεί ακριτική Περιφέρεια, µε κριτήρια την απόστασή της από τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τη σηµερινή προσβασιµότητά της, µέσα από τις υφιστάµενες υποδοµές, αλλά και τη θέση της ως προς τον «παραδοσιακό» αναπτυξιακό άξονα της χώρας. Είναι η µόνη Περιφέρεια της χώρας χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα. Γεωγραφικά χαρακτηρίζεται από έναν δυϊσµό ορεινών περιοχών και περίκλειστων οµαλών εκτάσεων, οι οποίες πολλές φορές µπορούν να χαρακτηριστούν και λοφώδεις, και οι οποίες επικοινωνούν µεταξύ τους µέσα από ορεινές διαβάσεις που ιστορικά έχουν λειτουργήσει ως οδοί επικοινωνίας. Έχει έκταση Km² και καταλαµβάνει το 7,2% της συνολικής έκτασης της χώρας. Είναι περιοχή κατ εξοχήν ορεινή, µε το 82% του εδάφους της να καλύπτεται από ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις. Η συνολική έκταση κατανέµεται κατά χρήση γης ως εξής: άση 33,4%, βοσκότοποι 39,1%, γεωργικές καλλιέργειες 23,3%, οικισµοί 0,8%, νερά 2,4%, λοιπές εκτάσεις 0,9%. Το κλίµα της υτικής Μακεδονίας κατατάσσεται στην κατηγορία του ηπειρωτικού κλίµατος και χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή µιας θερµής ξηρής περιόδου µε µια ψυχρή υγρή, µε µικρές διαφοροποιήσεις κατά υποπεριοχή. Ο πληθυσµός της ανέρχεται σε κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) και αντιστοιχεί περίπου στο 2,8% του πληθυσµού της χώρας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφών, στην εικοσαετία ο πληθυσµός της Περιφέρειας σηµείωσε αύξηση σε ποσοστό µόλις 4,3%, αισθητά µικρότερη από την αύξηση του συνολικού πληθυσµού της χώρας (12,6%) για το ίδιο χρονικό διάστηµα. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 8/492

9 Σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, οι πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων σχολών στη υτική Μακεδονία αποτελούν το 12% του πληθυσµού άνω των 10 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 15%. Η διαφορά δεν κρίνεται ιδιαίτερα µεγάλη. Η µεγαλύτερη απόκλιση γενικά εµφανίζεται στο ποσοστό των αποφοίτων στοιχειώδους εκπαίδευσης, που αποτελούν διαχρονικά την πολυπληθέστερη µορφωτικά οµάδα, όπου το ποσοστό της υτικής Μακεδονίας είναι σαφώς µεγαλύτερο αυτού της χώρας (38% έναντι 32%) και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό. Για το έτος 2002, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε στα , κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 4 η θέση αντίστοιχα µεταξύ των περιφερειών της χώρας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι τα υψηλά επίπεδα του κατά κεφαλή ΑΕΠ οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη λειτουργία των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ στην Περιφέρεια, δεδοµένο που υπερτιµά σαφώς την τελική εικόνα και επίπεδο της Περιφέρειας στον εν λόγω δείκτη. Αν και η επίδοση στο κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι υψηλή, η Περιφέρεια συνεχίζει να ξεχωρίζει µεταξύ των πρώτων περιφερειών της Ε.Ε. των 15 µε υψηλή συµµετοχή του Πρωτογενούς (παρά τη σταδιακή υποχώρησή του) αλλά και του ευτερογενούς τοµέα (κυρίως εξαιτίας των µονάδων της ΕΗ) στην απασχόληση. Επίσης, παρατηρούνται σηµαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες, οι οποίες διαµορφώνονται λόγω της έντονης παρουσίας του κλάδου της ενέργειας, µε συνέπεια να ευνοείται σε µεγαλύτερο βαθµό ο Νοµός Κοζάνης. Από τα διαθέσιµα στοιχεία της απασχόλησης προκύπτει ότι σε επίπεδο Περιφέρειας η οικονοµία τριτογενοποιείται, διατηρώντας όµως σηµαντικά ποσοστά απασχόλησης (>15%) στον πρωτογενή τοµέα. Ο αγροτικός τοµέας συνεχίζει να αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα όµως ακολουθεί, κυρίως από την άποψη της απασχόλησης φθίνουσα πορεία. Η σχέση φυτικής - ζωικής παραγωγής είναι 70% - 30%. Το µεγαλύτερο µέρος της γεωργικής γης ( στρέµµατα από τα οποία αρδεύονται τα στρέµµατα) αξιοποιείται µε αροτριαίες καλλιέργειες χειµερινά ξηρικά σιτηρά σε ποσοστό 73%, ενώ οι δυναµικοί κλάδοι της φυτικής παραγωγής καλύπτουν το 17%. Συνολικά, στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται γεωργικές εκµεταλλεύσεις και από αυτές περίπου είναι µικτές ή καθαρά κτηνοτροφικές. Το διάστηµα οι εκµεταλλεύσεις µειώθηκαν κατά -32,6%. Η µείωση αυτή συνοδεύτηκε [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 9/492

10 µε περιορισµό των πολυδραστηριοτήτων και µε στροφή σε µονοκαλλιέργειες µε αυξηµένη εκµηχάνιση. Το µέσο µέγεθος της καλλιεργούµενης έκτασης ανά εκµετάλλευση είναι 71,4 στρέµµατα, αρκετά µεγαλύτερο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας (44,16 στρέµ.), µικρότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο της Ε.Ε. Σοβαρό διαρθρωτικό πρόβληµα για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα είναι το µικρό ποσοστό ιδιόκτητης γεωργικής γης σε σχέση µε την ενοικιαζόµενη. Το διάστηµα αυξήθηκε η ενοικιαζόµενη γεωργική γη κατά 14,5% ενώ η ιδιόκτητη γεωργική γη µειώθηκε κατά -17,5%. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα ήταν και είναι µία από τις πιο σηµαντικές πηγές εισοδήµατος του πρωτογενούς τοµέα και κυρίως η αιγοπροβατοτροφία. Στο Νοµό Φλώρινας εκτρέφονται τα περισσότερα βοοειδή ( κεφάλια) και στο Νοµό Κοζάνης τα περισσότερα αιγοπρόβατα ( κεφάλια). Όσον αφορά τη γεωργία, τα σιτηρά που καταλαµβάνουν τη µεγαλύτερη έκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων (72%), αποδίδουν όµως µόλις το 22% της ακαθάριστης προσόδου του πρωτογενούς τοµέα. Άλλοι κλάδοι που ξεχωρίζουν είναι η καλλιέργεια φασολιών στους Νοµούς Φλώρινας και Καστοριάς, η καλλιέργεια µήλων και η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών. Η παραγωγή πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων σήµερα γίνεται σε έκταση στρεµµάτων µε αυξητικές τάσεις. Από τους Νοµούς της Περιφέρειας ξεχωρίζουν ο Νοµός Γρεβενών µε στρέµµατα και ο Νοµός Κοζάνης µε στρέµµατα. Σηµαντική ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας παρατηρείται στο νοµό Γρεβενών. Τα δάση αποτελούν σηµαντικό φυσικό πόρο και η συµβολή τους στην οικονοµία των ορεινών περιοχών είναι σηµαντική. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί το µεγάλο αριθµό των δασικών συνεταιρισµών που δραστηριοποιούνται στην εκµετάλλευση των δασών. Η αλιεία παρά την ύπαρξη σηµαντικών υδάτινων πόρων δεν αποτελεί κλάδο προτεραιότητας για την Περιφέρεια και παρουσιάζει ένα σχετικό ενδιαφέρον στο νοµό Καστοριάς κυρίως. Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται και ο κλάδος της µελισσοκοµίας. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 10/492

11 Ο βαθµός εκµηχάνισης του αγροτικού τοµέα είναι υψηλός και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τις πραγµατικές ανάγκες µε συνέπεια την οικονοµική επιβάρυνση από την αδράνεια επενδυµένων κεφαλαίων. Ελλείψεις εντοπίζονται στη στελέχωση µε επιστηµονικό δυναµικό των δηµόσιων υπηρεσιών, οι οποίες υλοποιούν στην πράξη κάθε πολιτική που αφορά τον αγροτικό χώρο. Στο ευτερογενή τοµέα της οικονοµίας δύο είναι οι κυρίαρχοι κλάδοι: ο κλάδος της ενέργειας και ο κλάδος της γουνοποιίας. Ο κλάδος της γουνοποιίας βρίσκεται σε παρατεταµένη κρίση και έχει συρρικνωθεί το παραγωγικό δυναµικό του. Ο Τριτογενής τοµέας συνεχώς διευρύνει το µερίδιό του δηµιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, χωρίς όµως να είναι σε θέση να απορροφήσει όλο το ανθρώπινο δυναµικό που απελευθερώνεται από τον αγροτικό τοµέα και την µεταποίηση. Όσον αφορά τον τουρισµό, παρά τα σηµαντικά φυσικά πλεονεκτήµατα και παρά την σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης υποδοµών, η τουριστική ανάπτυξη δεν απέδωσε τα αναµενόµενα και απέχει ακόµη από τις προσδοκίες. Πάντως άρχισε να ξεχωρίζει η πόλη της Καστοριάς σας τουριστικός πόλος. Ο οικολογικός πλούτος της Περιφέρειας είναι χωρικά συγκεντρωµένος σε τρεις κύριες ζώνες. Την οροσειρά της Πίνδου, τον κεντρικό άξονα Πρέσπες Βίτσι Σινιάτσικο Βούρινος και τη ζώνη Πιέρια όρη Λίµνη Πολυφύτου. Σηµαντική στην περιβαλλοντική προστασία είναι η λειτουργία της ιαδηµοτικής Επιχείρησης ιαχείρισης Απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια έχει πλούσια πολιτιστική και πνευµατική κληρονοµιά και διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τις ιδιαίτερες πολιτιστικές της καταβολές. Υπάρχουν όµως ελλείψεις σε υποδοµές αλλά και σε συστηµατική ανάδειξη και προβολή των δυνατοτήτων. Στις τεχνικές υποδοµές, οδικό δίκτυο, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος παρά τις επί µέρους ελλείψεις που παρατηρούνται. Τέλος, σηµειώνουµε ότι η λειτουργία των θεσµικών οργάνων σε τοπικό επίπεδο είναι ικανοποιητική και αναδεικνύει τις πραγµατικές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 11/492

12 Οι προτεραιότητες σχετικά µε την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια εστιάζονται στις εξής ευκαιρίες δυνατότητες: Ενίσχυση του εισοδήµατος των κατοίκων µε αιχµή την πολυαπασχόληση. Τοπική παραγωγή και διασύνδεση µε την τουριστική ζήτηση. Ταυτοποίηση τοπικής παραγωγής. ηµιουργία τουριστικών πακέτων για αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 12/492

13 [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 13/492

14 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης Η σηµερινή γεωργική πολιτική, όπως εκφράζεται από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), έχει µεταβληθεί ριζικά σε σχέση µε την πρότερη κατάσταση. Η ΚΑΠ όχι µόνο έχει απλουστευθεί συγχωνεύοντας ένα φάσµα διαφορετικών άµεσων ενισχύσεων σε µία ενίσχυση ανά γεωργική εκµετάλλευση, αλλά αποτελεί συγχρόνως και έναν πιο αποδοτικό µηχανισµό, εκπληρώνοντας περισσότερους στόχους µε µικρότερες δαπάνες. Επιπλέον, η στήριξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει προσαρµοστεί στις προτεραιότητες και ανησυχίες των καταναλωτών. Έχοντας αφήσει πίσω την εποχή όπου οι επιδοτήσεις ήταν συνδεδεµένες µε την ποσότητα παραγωγής, η στήριξη της ΚΑΠ έχει τώρα στραφεί προς την επίτευξη στόχων σχετικά µε την ποιότητα, το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίµων, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες των ευρωπαίων πολιτών. Μετά από περίπου δύο έτη διαβουλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµπεριέλαβε στην Τρίτη Έκθεση για τη Συνοχή τους άξονες της νέας µεταρρύθµισης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο Εν συνεχεία, τον Ιούλιο του 2004 κατέθεσε τα σχέδια 5 νέων κανονισµών: έναν γενικό κανονισµό για την πολιτική της συνοχής, τρεις κανονισµούς για τα ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής) και έναν κανονισµό για τη σύσταση ενός νέου Ευρωπαϊκού φορέα για την εφαρµογή του στόχου της εδαφικής συνεργασίας. Ακόµη, τον ίδιο µήνα κατέθεσε δύο σχέδια Κανονισµού για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα καθώς και για την στήριξη και αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας και των παράκτιων αλιευτικών ζωνών. Με στόχο να καταστεί η πολιτική της συνοχής πολιτικά περισσότερο ελέγξιµη και να ευθυγραµµισθεί µε τις κεντρικές επιδιώξεις της αναπτυξιακής της πολιτικής όπως αυτές αναφέρονται στις ατζέντες της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, αλλά και τις ετήσιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου για την οικονοµική πολιτική και την απασχόληση στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση από το Συµβούλιο ενός γενικού στρατηγικού κειµένου για την πολιτική της συνοχής, µετά από την έκφραση γνώµης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το στρατηγικό αυτό κείµενο θα πρέπει να υιοθετηθεί πριν την έναρξη της νέας προγραµµατικής περιόδου και στη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 14/492

15 Επιτροπής να θέτει σαφείς στόχους και προτεραιότητες για τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ. Στη βάση των εθνικών στρατηγικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει τα εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα για κάθε χώρα µέλος της ΕΕ. Τα προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και θα εξάρουν τις πλέον σηµαντικές παρεµβάσεις. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κοινοτική ενίσχυση για την αγροτική ανάπτυξη συνάδει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και ότι συντονίζονται οι κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. Κάθε κράτος µέλος εκπονεί το εθνικό στρατηγικό σχέδιό του αµέσως µετά την έγκριση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών. Το σχέδιο αυτό για τη χώρα µας εκπονείται σύµφωνα µε τις θεσµικές ρυθµίσεις των κρατών µελών, µετά από στενή συνεργασία µε τους εταίρους και καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης εκεµβρίου Μετά την υποβολή του οικείου Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιο Ανάπτυξης ακολουθεί η υποβολή των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα προγράµµατα αυτά θα περιλαµβάνουν την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και την τεκµηρίωση των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και το οικείο εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Η παρούσα µελέτη για την «ανάπτυξη παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης για ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος στη υτική Μακεδονία για µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη» αποτελεί ένα πρώτο βασικό στάδιο σε περιφερειακό επίπεδο για την προετοιµασία και κατάρτιση του νέου κειµένου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης Η εκπόνησή της θα λειτουργήσει επικουρικά ως προς το σχεδιασµό κατά τον οποίο θα ενταχθούν οι παρεµβάσεις στις αγροτικές και δασοκοµικές περιοχές της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Κανονισµού του Ε.Γ.Τ.Α.Α. Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία και αξιολόγηση συµπεραίνουµε ότι η προγραµµατική παρέµβαση θα ασκήσει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του γεωργικού και δασοκοµικού τοµέα υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, και ταυτόχρονα επικεντρώνεται σε επιλεγµένα κέντρα βάρους. Στην υπό εκπόνηση µελέτη αντιµετωπίζονται ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας. Τα ζητήµατα προκύπτουν από το γράµµα και το πνεύµα των νέων σχεδίων Κανονισµού για τα ιαρθρωτικά Ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής) και [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 15/492

16 ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα συµπεράσµατα και τις προτάσεις της 3ης Έκθεσης Συνοχής, από την εµπειρία της αξιολόγησης και της διαχείρισης του Γ' ΚΠΣ και από την εµπειρία της κατάρτισης των προηγούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 16/492

17 3. MΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας οµάδας µελέτης και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Βασική διαδικασία υλοποίησης του έργου αποτέλεσε η σταθερή, συνεχής και αµφίδροµη συνεργασία των µελών της Οµάδας Έργου µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στις εξής κατευθύνσεις : 1) Συνεργασία για τη διάθεση στην οµάδα µελέτης όλων των διαθέσιµων στοιχείων που αφορούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 2) ιασφάλιση σταθερής επικοινωνίας µέσω της διάθεσης ενός στελέχους γραφείου, για επιτόπια γραµµατειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας. 3) Συνεργασία για τον συσχετισµό των πορισµάτων της µελέτης ανά φάση, µε το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.) και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), έτσι ώστε τα παραδοτέα να εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασµό και µε την έννοια αυτή, να είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιµα. 4) Συνεργασία σε κρίσιµες φάσεις του έργου (miles tones) Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου - ιάρθρωση της µελέτης Η µεθοδολογία για την εκπόνηση της µελέτης : Σύµφωνα µε την Προκήρυξη, η µελέτη χωρίζεται σε τρεις (3) διακριτές φάσεις. Πιο συγκεκριµένα: Φάση 1η: Ανάλυση της Υφιστάµενης κατάστασης Βασικός σκοπός της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης είναι η δυναµική αποτύπωση των δεδοµένων, η αξιολόγηση αυτών και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων που θα προωθούν τους στόχους της µελέτης και θα οδηγούν στην εξειδίκευσή τους. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 17/492

18 Βάσει της παραπάνω αξιολόγησης, εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα και προσδιορίζονται αρχικά οι γεωγραφικές ενότητες εφαρµογής προγραµµάτων αναδιάρθρωσης. ραστηριότητες της φάσης αυτής και συγκεκριµένες ενέργειες ραστηριότητα 1 η : Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν τα παραδοτέα ανά φάση. Ενέργειες : - Συλλογή στοιχείων από πηγές πληροφόρησης (επίσηµα στοιχεία από Υπηρεσίες, µελέτες κ.λπ.). - Επιτόπια συλλογή (όπου απαιτούνταν). - Αξιολόγηση επάρκειας στοιχείων. - Χρήση προϊόντων Τ.Π.Α. (Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών ΓΣΠ). ραστηριότητα 2 η : υναµική αξιολόγηση των στοιχείων υφιστάµενης κατάστασης Ενέργειες : - Αξιολόγηση τάσεων. - Συγκριτική αξιολόγηση (SWOT ανάλυση). - Συµπεράσµατα και προοπτικές για τους τοµείς ανάπτυξης. - Συµπεράσµατα και προοπτικές για τις περιοχές ανάπτυξης. - Ένταξη της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στο ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον. - Αξιολόγηση προσπαθειών στο πλαίσιο διαρθρωτικών παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή. ραστηριότητα 3 η : Ενέργειες : Αρχικός προσδιορισµός γεωγραφικών ενοτήτων για την εφαρµογή προγραµµάτων αναδιάρθρωσης. - Προσδιορισµός γεωγραφικών ενοτήτων και αποτύπωση αυτών µε το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της ΑΝΚΟ Α.Ε.. Η αποτύπωση έγινε κατά περίπτωση, ακόµη και σε επίπεδο Καποδιστριακού ήµου, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής άποψη για το σύνολο της Περιφέρειας. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 18/492

19 Φάση 2 η : Πρόταση Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Προγράµµατος για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Βασικός σκοπός της φάσης αυτής είναι η διαµόρφωση προτάσεων: α. αναδιάρθρωσης καλλιεργειών σε οριοθετηµένες µε ακρίβεια περιοχές και β. υλοποίησης έργων και µέσω άλλων χρηµατοδοτικών µέσων, που ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα της σχεδιαζόµενης αναδιάρθρωσης καλλιεργειών. ραστηριότητες της φάσης αυτής και συγκεκριµένες ενέργειες ραστηριότητα 1 η : Ενέργειες : Ακριβέστερη οριοθέτηση των περιοχών αναδιάρθρωσης. - Υποβολή µεθοδολογίας Έρευνας Πεδίου. - Έγκριση µεθοδολογίας Έρευνας Πεδίου από την Υπηρεσία ιαχείρισης. - Εκτεταµένη Έρευνα πεδίου για να εξετασθούν σε βάθος τα παραγωγικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αρχικών περιοχών αναδιάρθρωσης. Προς το σκοπό αυτό: - θα δηµιουργηθεί κατάλογος φορέων και υπηρεσιών στους οποίους θα γίνει η έρευνα πεδίου, - θα διαµορφωθεί ερωτηµατολόγιο για επιτόπια συµπλήρωση ή αποστολή, - θα γίνει επιλογή αγροτών που θα συµπεριληφθούν στην έρευνα πεδίου, µέσα από συγκεκριµένο τρόπο επιλογής στατιστικού δείγµατος. Αντικείµενο της έρευνας πεδίου είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών και ποιοτικών πληροφοριών, οι οποίες δεν καταγράφονται από τους κεντρικούς φορείς της χώρας, όπως: - Στοιχεία µεταποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης παραγωγής (διακίνηση, επεξεργασία, αγορές κ.λπ.). [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 19/492

20 - Στοιχεία που τεκµηριώνουν την εξάρτηση της περιοχής από γεωργική και δασοκοµική δραστηριότητα, πέραν αυτών που αξιοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση της µελέτης (απασχόληση, εξέλιξη απασχόλησης κ.λπ.). Τέτοια δεδοµένα µπορεί να είναι η ανάπτυξη συµπληρωµατικών προς τη γεωργία και τη δασοπονία δραστηριοτήτων, σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες εξαρτώνται άµεσα από την εξέλιξη της γεωργίας και της δασοπονίας στην Περιφέρεια. - Καταγραφή και αξιολόγηση, κατά την έρευνα πεδίου, απόψεων των φορέων όχι µόνο για τα ζητήµατα γεωργίας και δασοπονίας αλλά και για τις αναγκαίες παρεµβάσεις αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών. - Καταγραφή και αξιολόγηση (ποιοτική και ποσοτική) του ανθρώπινου δυναµικού, που θα επιφορτιστεί τελικά την υλοποίηση των προτάσεων. - Η ύπαρξη µιας κρίσιµης µάζας πληθυσµού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων αναδιάρθρωσης αλλά και των αναγκαίων έργων υποδοµής, πόσο µάλλον όταν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό για το Ε.Γ.Τ.Α.Α., οι προτεινόµενες ενέργειες θα πρέπει να υλοποιούνται κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα της τοπικής οικονοµίας. - Επιλογή των περιοχών αναδιάρθρωσης βάσει αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων. - Ιεράρχηση των περιοχών αναδιάρθρωσης, µε βάση την ένταση των χαρακτηριστικών κριτηρίων επιλογής τους, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων. ραστηριότητα 2 η : Πρόταση αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. Ενέργειες : - Αξιολόγηση προβληµάτων. - ιαµόρφωση στόχων και στρατηγικής. - ιαµόρφωση προγράµµατος υλοποίησης. [129/RPC8A-A_FASH_ doc] [20/06/2006] [ΝΛ/ΕΜ] ΑΝΚΟ Α.Ε. Σελ. 20/492

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γενικός Γραµµατέας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 2. Γενικά στοιχεία --------------------------------------------------------------------12 2.1 Εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2011» Εισαγωγή Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αποτελεί Συνοπτική Παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος (Ε.Α.Π.) 2007-2011, έτσι όπως αυτό εγκρίθηκε από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.) Κοζάνης και προωθήθηκε για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα