Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας"

Transcript

1 ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή Σάββα Τοκμακίδη Κομοττηννή 2012

2 ΔΔ ΗΗ ΜΜΟΟ ΚΚ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜΙΙ ΟΟ ΘΘ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΣΣ ΤΤ ΜΜ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΗΗ ΣΣ ΦΦ ΥΥΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΑΑ ΘΘ ΛΛ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ ΟΔΗΓΓΟΣ ΓΓΙΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΓΓΡΡΑΦΗ ΔΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΚΩΝ ΕΡΡΓΓΑΣΙΙΩΝ Του Σάββα Τοκμακίδη Κομοτηνή 2012

3 Επιμέλεια Έκδοσης Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργασίες με ιστορικό, φιλοσοφικό και λαογραφικό περιεχόμενο Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κανονισμοί και διαδικασία Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφίας Αντωνίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οδηγίες για την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας Γαργαλιάνος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Copyright

4 Στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - 3 -

5 Δίδου σοφώ αφορμήν, και σοφώτερος έσται - 4 -

6 Η Πρόλογος διπλωματική εργασία που εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης αποτελεί μια καθαρά επιστημονική εργασία. Συγκροτεί ένα έργο το οποίο αναπαράγει και καλλιεργεί τη γνώση, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τη μελέτη και την έρευνα προβάλλει νέα στοιχεία με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και προαγωγή της αθλητικής επιστήμης. Σύμφωνα με την καθιερωμένη επιστημονική δεοντολογία μια τέτοια εργασία οφείλει να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, να υπακούει σε ορισμένους κανόνες και να έχει μια προκαθορισμένη δομή. Παρόλο που η δομή των εργασιών, οι οποίες εκπονούνται σε διάφορα επιστημονικά ιδρύματα, παρουσιάζει μια ομοιογένεια με ελάχιστες γενικές αποκλίσεις, υπάρχουν ωστόσο τυπικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη δομή και τη σαφήνεια μιας εργασίας και καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κάθε ιδρύματος. Η ημερομηνία υποβολής του θέματος, η συνεργασία μεταξύ φοιτητή και καθηγητή, ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή καθώς επίσης και η κατάθεση και αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εργασίας ανήκουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. Επιπλέον, το Τμήμα οφείλει να καθορίσει ένα κοινό και ομοιογενή τρόπο παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών, προτρέποντας το φοιτητή να δημιουργήσει ένα πόνημα, το οποίο πρέπει να προσεγγίζει το τέλειο. Στις επόμενες σελίδες αυτού του βιβλίου ο φοιτητής θα βρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας

7 Το πρώτο μέρος των οδηγιών ενημερώνει για το σωστό προσανατολισμό του φοιτητή. Επίσης, καλύπτει διεξοδικά την τυπική διαδικασία και αναφέρει ορισμένες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να γνωρίζει, ο υποψήφιος μιας διπλωματικής εργασίας. Το δεύτερο μέρος, αναλύει τη δομή της εργασίας και δίνονται οδηγίες για την παρουσίασή της. Το τρίτο μέρος προσπαθεί να θίξει μέσα σε λίγες γραμμές το τεράστιο θέμα του ύφους και της διάρθρωσης της διπλωματικής εργασίας ενώ το τέταρτο μέρος περιγράφει τους διαδικαστικούς κανονισμούς συγγραφής της. Τέλος το παράρτημα παρουσιάζει τα έντυπα που θα χρησιμοποιήσει ο φοιτητής, υποδείγματα πινάκων και σχημάτων καθώς και οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας. Πριν αρχίσουμε όμως τη διαδικασία, ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το βιβλίο αυτό. Πρώτα από όλα χρειάζεται μια απλή ανάγνωση. Κατόπιν, ανοίγουμε και διαβάζουμε μόνο το κατάλληλο σημείο ή συμβουλευόμαστε το κομμάτι εκείνο που χρειαζόμαστε. Όσο προχωρούμε, τόσο θα διαπιστώνουμε το πόσο μπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει την εργασία μας το μικρό αυτό βιβλίο. Ο Οδηγός για τη Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον τελειόφοιτο να ξεπεράσει τα όρια της απόδοσής του, ώστε με την αποχώρησή του από το Πανεπιστήμιο, να αφήσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα έργο χρήσιμο για τους συναδέλφους του. Σάββας Τοκμακίδης - 6 -

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Περιεχόμενα 7 5 ΜΕΡΟΣ Ι: Ενημέρωση και διαδικασία Ενημέρωση για την προσέγγιση του θέματος Θεματογραφία της εργασίας Χρονολογική εξέλιξη και θεματολογική ταξινόμηση διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ 1.4. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Ερευνητική εργασία Προετοιμασία του φοιτητή Οι ευθύνες του επιβλέποντα καθηγητή Τυπική διαδικασία Επιλογή επιβλέποντα καθηγητή Διαδικαστικά θέματα Υποχρεώσεις του φοιτητή Υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ και αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας Διαστάσεις χαρτιού και οδηγίες δακτυλογράφησης

9 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Δομή εργασίας Δομή της εργασίας 33 Σελίδα τίτλου 34 Τίτλος εργασίας 34 Περίληψη 36 Αφιέρωση και Ευχαριστίες 37 Πίνακας περιεχομένων 37 Κατάλογος πινάκων, σχημάτων και εικόνων 38 Κύριο Μέρος 38 Εισαγωγή 38 Σκοπός της εργασίας 39 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 40 Μεθοδολογία 40 Αποτελέσματα 43 Συζήτηση 47 Συμπεράσματα 48 Βιβλιογραφία 48 Παράρτημα Εργασίες με ιστορικό, φιλοσοφικό και λαογραφικό περιεχόμενο Πορεία ιστορικής μελέτης Δομή ιστορικής διπλωματικής διατριβής Τρόπος γραφής παραπομπών, υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας

10 61 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Ύφος και διάρθρωση της εργασίας 3.1. Ύφος της εργασίας Διαδικασία για σωστό γράψιμο Η τεχνική της λίστας Διατύπωση του κειμένου Ραφινάρισμα της εργασίας 66 ΜΕΡΟΣ ΙV: Κανονισμοί και διαδικασία Μέγεθος Διπλωματικής Εργασίας Μορφή Χρήσιμες γλωσσικές παρατηρήσεις Αρίθμηση κεφαλίδων Τύπος Γραφής Υπογραμμίσεις Εξισώσεις Φωτογραφίες και Εικόνες Περιθώρια Εκτύπωση, Διάστημα και Εσοχές Σελιδοποίηση Βιβλιογραφία Παραρτήματα Σελίδες Μεγαλύτερου Μεγέθους Σελίδα Τίτλου Περίληψη Πίνακας Περιεχομένων

11 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Σχημάτων ή Κατάλογος Εικόνων Κατάλογος Συντομογραφιών Κατάλογος Συμβόλων 95 Αντί Επιλόγου 91 Βιβλιογραφία 93 ΜΕΡΟΣ V: Παράρτημα 95 I Δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας 97 II Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας 98 III Αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας 99 IV Υποδείγματα Υπόδειγμα Σελίδας Τίτλου 100 Υπόδειγμα Περίληψης 101 Υπόδειγμα Περίληψης στην Αγγλική γλώσσα 102 Υπόδειγμα καταλόγου Περιεχομένων 103 Υπόδειγμα καταλόγου Πινάκων 105 Υπόδειγμα καταλόγου Σχημάτων 106 Υπόδειγμα μορφής Πίνακα 107 Υπόδειγμα μορφής Σχήματος 109 V Κατάλογος Ελέγχου 110 VI VIΙ Οδηγίες για την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 117 Οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας για την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας 129 Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφίας

12 Μέρος Ι Ενημέρωση και Διαδικασία

13 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών

14 1.1. Ενημέρωση για την προσέγγιση του θέματος Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα υπεύθυνο έργο, το τελευταίο ίσως έργο, με το οποίο ο φοιτητής κλείνει τον κύκλο των βασικών του σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου. Για το λόγο αυτό κάθε φοιτητής που έχει φθάσει στο επίπεδο αυτό, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα πληροφορημένος τόσο για την κατάλληλη επιλογή του θέματος της εργασίας, όσο και για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει κατά την επεξεργασία του θέματος. Πράγματι, η κατάλληλη επιλογή του θέματος εξασφαλίζει κατά μεγάλο ποσοστό και την επιτυχία μιας εργασίας. Αυτό όμως δεν πραγματοποιείται τόσο εύκολα αν αγνοούνται ορισμένοι βασικοί παράγοντες σχετικά με τη θεματογραφία, τον τύπο της εργασίας, την ευθύνη για τις διάφορες επιλογές που οριοθετούν μια εργασία και την απαραίτητη προετοιμασία που προϋποθέτει το έργο της διπλωματικής. Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται παρακάτω και είναι χρήσιμοι για όσους βρίσκονται στο στάδιο της αναζήτησης. Όσοι βέβαια έχουν ήδη προχωρήσει και βρήκαν το θέμα που θέλουν να διαπραγματευτούν καθώς επίσης και τον καθηγητή με τον οποίο θα συνεργαστούν, δε χρειάζονται την ενημέρωση για την προσέγγιση του θέματος, έχουν ξεπεράσει τα αρχικά στάδια προβληματισμού και μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στην τυπική διαδικασία

15 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών 1.2. Θεματογραφία εργασίας Η θεματογραφία των διπλωματικών εργασιών πρέπει να διακρίνεται τόσο για την πρωτοτυπία της, όσο και για τη συμβολή της στην παραγωγή και μετάδοση της γνώσης. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, η επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα με απεριόριστο αριθμό θεμάτων. Παρόλα αυτά, η σωστή επιλογή του θέματος δεν είναι απλή και απαιτείται έντονος προβληματισμός. Ο φοιτητής εκπονώντας μία διπλωματική εργασία, εισβάλλει σε ένα χώρο στον οποίο οφείλει να προσφέρει καινούργια γνώση ή να δημιουργήσει και να προβάλλει νέες αφετηρίες για μελέτη και έρευνα. Αυτός είναι ο ιδανικός στόχος και με τέτοιες προοπτικές πρέπει να ξεκινά κάθε φοιτητής. Έτσι λοιπόν, κάθε φοιτητής που φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει διπλωματική εργασία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη του, τις πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες από διάφορα περιοδικά, τις διπλωματικές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές εργασίες που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, ή ίσως και άλλων τμημάτων και να προχωρήσει πιο πέρα από τα θέματα που έχουν ήδη επεξεργαστεί κάποιοι άλλοι. Εξάλλου, τι πρωτοτυπία μπορεί να παρουσιάσει ένα θέμα που έχει ήδη εξαντληθεί; Βοηθό στην προσπάθειά του αυτή για πρωτοτυπία, ο φοιτητής έχει τις ιδέες που του προσφέρουν άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως της παιδαγωγικής, της ανθρωπολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της βιοχημείας, της φυσιολογίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της λαογραφίας κτλ

16 Η φυσική αγωγή, η άσκηση, ο αθλητισμός δεν επιδρούν μόνο στην υγεία, τη δύναμη και την αντοχή, αλλά επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Μια διπλωματική εργασία μπορεί να εξετάσει οποιονδήποτε παράγοντα, που δέχεται επιδράσεις ή επιδρά με την άσκηση στην καθημερινή μας ζωή. Επιπλέον, η οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, η αθλητική δημοσιογραφία ή η συμβολή της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν κάποιο θέμα διπλωματικής εργασίας Χρονολογική εξέλιξη και θεματολογική ταξινόμηση διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Για την καταγραφή της χρονολογικής εξέλιξης και της θεματολογικής ταξινόμησης των διπλωματικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές και φοιτήτριες του προπτυχιακού κύκλου σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. κατά τη χρονική περίοδο από το 1988 έως και το 2006 χρησιμοποιήθηκε το πρωτογενές υλικό της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, όπου κατατίθενται αντίγραφα των διπλωματικών εργασιών που εκπονήθηκαν (Οδηγός Σπουδών, 2005). Για την ταξινόμηση των διπλωματικών εργασιών δημιουργήθηκε ένα ειδικό πρωτόκολλο καταγραφής. Πριν την κατάταξη των εργασιών προηγήθηκε η ανάγνωση της περίληψης της κάθε εργασίας και εξετάστηκε η δομή και η πορεία πραγματοποίησής της. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία και η ανάγνωση ολόκληρης της μεθοδολογίας για την ορθότερη και εγκυρότερη κατάταξή της

17 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Ειδικότερα, η ταξινόμηση των διπλωματικών εργασιών (n=821) που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο και είναι καταχωρημένες στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με: α) το χρονολογικό έτος (από το 1988 μέχρι και το 2006) β) τη θεματική ενότητα ως προς: i) το γνωστικό αντικείμενο (αθλητική φυσιολογίαεργοφυσιολογία, κινητική μάθηση, εμβιομηχανική, ψυχολογία, προπονητική, αποκατάσταση κτλ) ιι) την αθλητική δραστηριότητα (αθλήματα γυμναστικής, πετοσφαίριση, κλασικός αθλητισμός, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, υγρός στίβος, κτλ.) γ) τη δομή (ανασκόπηση-ερευνητική) δ) το φύλο (φοιτητές-φοιτήτριες) και τις συνεργασίες (δύο συγγραφείς) Ως ερευνητικές ταξινομήθηκαν οι εργασίες που συγκέντρωναν και επεξεργάζονταν δεδομένα τα οποία είχαν προέλθει από δοκιμασίες, μετρήσεις, ερωτηματολόγια, ή την καταγραφή ειδικών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή και προπόνησης. Ειδικά για τη λαογραφία, τους παραδοσιακούς χορούς και την ιστορία, μια εργασία θεωρήθηκε ερευνητική όταν περιείχε επίσημες ανέκδοτες μαρτυρίες ή αναφερόταν σε πρωτότυπες πηγές. Ως εργασίες ανασκόπησης ταξινομήθηκαν οι μελέτες που διαπραγματεύονταν κάποιο θέμα συγκεντρώνοντας στοιχεία από ερευνητικές εργασίες άλλων. Στις δυο μεγάλες αυτές κατηγορίες έγινε επιμέρους ταξινόμηση ανάλογα με την αθλητική δραστηριότητα, καθώς επίσης και με το γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύονταν

18 Μια θεωρητική εργασία μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως προς την αθλητική δραστηριότητα, είτε με κριτήρια που άπτονται του θεωρητικού αντικειμένου που επεξεργάζεται. Για παράδειγμα, υπάρχει πιθανότητα μια εργασία να συμπεριληφθεί στην κολύμβηση ή στην εμβιομηχανική, γιατί επεξεργάζεται τις στροφές αναλύοντας τις δυνάμεις και τις ροπές κατά την εκτέλεσή τους. Αν αυτή η εργασία περιέχει δεδομένα που προέρχονται από μετρήσεις με δυναμόμετρα και κάμερες ή άλλα όργανα τότε λογίζεται ερευνητική με επιμέρους κατάταξη στην κολύμβηση και την εμβιομηχανική. Η επιμέρους κατάταξη με τις ειδικότητες αθλητικών δραστηριοτήτων είναι ξεκάθαρη και κατανοητή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. από το 1988 έως και το 2006 ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και στον Πίνακα 2 ανάλογα με την αθλητική δραστηριότητα

19 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Πίνακας 1. Ταξινόμηση των διπλωματικών εργασιών σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμός Διπλωματικών Εργασιών Τεχνικές Έρευνας 36 Προπονητική διαφόρων αθλημάτων 177 Κινητική Μάθηση 13 Αθλητιατρική-Κακώσεις 41 Χρόνιες Παθήσεις 15 Αθλητική ψυχολογία 54 Ιστορία Φυσικής Αγωγής 40 Αθλητική Φυσιολογία -Εργοφυσιολογία 76 Διατροφή-Ντόπινγκ 22 Διδακτική - Εκπαίδευση 59 Αθλητική Κοινωνιολογία 54 Οργάνωση - Διοίκηση 43 Εμβιομηχανική 21 Μετρήσεις - Αξιολόγηση 51 Μαζικός αθλητισμός 13 Ειδική Αγωγή 33 Νέες τεχνολογίες 15 Αναψυχή - Τουρισμός 19 Στατιστική 1 Αθλητικό Δίκαιο 2 Ολυμπιακοί Αγώνες 6 Επιλογή Αθλητικών Ταλέντων

20 Πίνακας 2. Ταξινόμηση των διπλωματικών εργασιών σύμφωνα με την αθλητική δραστηριότητα. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αριθμός Διπλωματικών Εργασιών Αθλήματα Ρακέτας 48 Αθλήματα Επαφής 20 Αθλήματα Γυμναστικής-Προγράμματα γύμνασης 109 Παραδοσιακοί Χοροί-Λαογραφία 55 Αερόβια άσκηση 10 Κλασικός Αθλητισμός 49 Υγρός Στίβος 61 Χιονοδρομία 6 Άρση Βαρών 13 Καλαθοσφαίριση 87 Πετοσφαίριση 27 Χειροσφαίριση 26 Ποδόσφαιρο 103 Ειδικά Θέματα διαφόρων αθλημάτων 10 Κατά τη χρονική περίοδο , το 57% των διπλωματικών εργασιών ήταν ερευνητικές, 43% ανασκόπησης (Σχήμα 1), 49% εκπονήθηκαν από φοιτητές, 44% από φοιτήτριες ενώ 7% πραγματοποιήθηκαν από δύο συγγραφείς

21 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Ο αριθμός των φοιτητών/τριών που εκπόνησαν διπλωματική εργασία σε σχέση με το σύνολο των αποφοίτων κατά έτος παρουσιάζεται στο Σχήμα Αριθμός Διπλωματικών Εργασιών (Νο) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (n=355) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (n=466) Σχήμα 1. Χρονολογική παρουσίαση διπλωματικών εργασιών ταξινομημένες ως προς τη δομή (ανασκόπησης, n=355 και ερευνητικές, n=466)

22 Αγόρια που αποφοίτησαν Αγόρια με Διπλωματική Αριθμός φοιτητών (Νο) Αριθμός φοιτητριών (Νο) Κορίτσια που αποφοίτησαν 106 Κορίτσια με Διπλωματική Σχήμα 2. Αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που πραγματοποίησαν διπλωματική εργασία σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά

23 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών 1.4. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Ανεξάρτητα με το γνωστικό αντικείμενο, η προσέγγιση του θέματος απαιτεί και την ανάλογη μελέτη. Όταν η έρευνα περιορίζεται στο χώρο της βιβλιοθήκης, η εργασία παίρνει την μορφή μιας απλής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Όταν η έρευνα προσκομίζει καινούργια στοιχεία αδημοσίευτα, δυσεύρετα ή πειραματικά από μετρήσεις και παρατηρήσεις εντός ή εκτός εργαστηρίου, η εργασία παίρνει τη μορφή της ερευνητικής μελέτης. Τόσο η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο και η ερευνητική εργασία παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Η δυσκολία στην περίπτωση της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας βρίσκεται στον εντοπισμό ευρημάτων και πληροφοριών που έχουν σχέση με το θέμα. Μερικές φορές, ο ζήλος να παρουσιάσουμε περισσότερα στοιχεία μας παρασύρει εκτός θέματος. Πράγματι, όσο καλύτερα γνωρίζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να αναπτύξουμε, τόσο πιο σωστά και ολοκληρωμένα θα το αποδώσουμε. Αυτό αποτελεί μια ακόμη δυσκολία για όσους αναλαμβάνουν να ερμηνεύσουν τη βιβλιογραφία και να διατυπώσουν τη δική τους γνώμη χωρίς προηγούμενη ερευνητική εμπειρία. Πέρα από τη γνώση και την κρίση, κάποια ερευνητική ή εργαστηριακή εμπειρία σε τέτοιου είδους μελέτες παίζει σημαντικό ρόλο. Για το λόγο αυτό ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή στη μορφή της εργασίας αυτής είναι καθοριστικός

24 1.5. Ερευνητική εργασία Ερευνητική θεωρείται η εργασία που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάποια καινούργια στοιχεία και δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν προέλθει από δοκιμασίες, μετρήσεις, ερωτηματολόγια από την καταγραφή ειδικών παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, μιας προπόνησης ή ενός προσχεδιασμένου προγράμματος για το σκοπό της έρευνας. Ειδικά για τη λαογραφία, τους παραδοσιακούς χορούς, την ιστορία ή τη φιλοσοφία, μια εργασία θεωρείται ερευνητική όταν περιέχει ανέκδοτες επίσημες μαρτυρίες ή αναφέρεται σε πρωτότυπες πηγές και ντοκουμέντα δυσεύρετα. Η δυσκολία στην περίπτωση της ερευνητικής εργασίας είναι ότι θέτει τον άπειρο ερευνητή, αντιμέτωπο με διάφορα πρακτικά μικροπροβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να έχουν σχέση με τα όργανα, τη δοκιμασία, τους δοκιμαζόμενους, τη δειγματοληψία, τη μέθοδο, τον πειραματικό σχεδιασμό, την ταξινόμηση, την επεξεργασία, την ανάλυση των δεδομένων την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τέλος τη σύγκριση των ευρημάτων με τη βιβλιογραφία. Με την επίλυση αυτών των προβλημάτων, ο νεαρός ερευνητής αποκτά πολύτιμη εμπειρία. Επιπλέον για να κατορθώσει να δώσει την ορθή διάσταση στη μελέτη που πραγματοποίησε, οφείλει να γνωρίζει καλά και τη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα που διερεύνησε. Με τον τρόπο αυτό, ο τελειόφοιτος οπλίζεται με εφόδια θεωρητικά και πρακτικά προσφέροντας ταυτόχρονα και τη δική του συμβολή στον τομέα της επιστήμης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού

25 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών 1.6. Προετοιμασία του φοιτητή Για να μην υπάρχει απώλεια χρόνου, κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία του φοιτητή για το έργο που επωμίζεται να διεκπεραιώσει με την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας. Χωρίς να κατανοήσει το έργο που αναλαμβάνει, ο τελειόφοιτος κινδυνεύει να χάσει πολύτιμο χρόνο δίχως να αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Για ένα σωστό προσανατολισμό οφείλει να σεβαστεί τόσο τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του όσο και την προσωπική του προτίμηση και εμπειρία. Πράγματι, κανείς δε μπορεί να γράψει μια μελέτη ή να αναπτύξει κάποιο θέμα για το οποίο δε γνωρίζει τίποτα. Πρέπει να αποφύγει τις γενικότητες που βρίσκονται εύκολα σε οποιοδήποτε σύγγραμμα, και αν θέλει να επεξεργαστεί κάποιο αντικείμενο σχετικά με την ειδικότητα, οφείλει να το εξειδικεύσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προβάλλει μόνο το στοιχείο που προσφέρει άγνωστες πτυχές και νέα γνώση. Η επιλογή και η επεξεργασία ενός θέματος για διπλωματική εργασία αρχίζει από πολύ νωρίς. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ο προβληματισμός ή και οι ερωτήσεις που δημιουργούνται και μένουν αναπάντητες κατά τη διάρκεια των σπουδών, μπορούν να προσδιορίσουν και το θέμα μιας διπλωματικής. Αυτό προϋποθέτει μια προεργασία άτυπη αλλά καθοριστική για την προσέγγιση του θέματος η οποία φέρνει το φοιτητή σε επαφή με το γνωστικό αντικείμενο που θέλει να μελετήσει. Η γνωριμία και η κατανόηση του θέματος οδηγεί τον υποψήφιο σε έναν ασφαλή και σίγουρο δρόμο. Η ενημέρωση μέσω της βιβλιογραφίας γίνεται σε μια πληρέστερη και πιο συγκεκριμένη

26 μορφή. Οι συναντήσεις με καθηγητές μέσα ή ακόμη και έξω από το Τμήμα αποκτούν ιδιαίτερη αξία. Με τον τρόπο αυτό δίνεται και η δυνατότητα στο φοιτητή να κάνει και την κατάλληλη επιλογή του επιβλέποντα, από τους διδάσκοντες του τμήματος Οι ευθύνες του επιβλέποντα καθηγητή Πριν ο τελειόφοιτος αρχίσει οποιαδήποτε μεθοδευμένη και συστηματική συλλογή πληροφοριών, κρίνεται απαραίτητη μια ειδική συνάντηση μεταξύ φοιτητή και επιβλέποντα καθηγητή. Στη συνάντηση αυτή, αναλύονται τόσο τα συστατικά όσο και τα τυπικά θέματα που καθορίζουν και οριοθετούν την παραπέρα συνεργασία. Αν για παράδειγμα, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται και ο φοιτητής επιμένει να αξιολογήσει την ενζυμική δραστηριότητα των μυϊκών ινών ταχείας συστολής, ή να μετρήσει το σίδηρο της αιμοσφαιρίνης και τα ανόργανα ιχνοστοιχεία του αίματος, χωρίς να διερευνήσει αν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στα εργαστήρια του Τμήματος, ή σε άλλα εργαστήρια στα οποία υπάρχουν προσβάσεις, τότε διακόπτεται κάθε συνεργασία. Κανένας καθηγητής δε θέλει να αναλάβει την επίβλεψη ενός φοιτητή όταν διαπιστώσει, ότι οι γνώσεις του είναι ανεπαρκείς για το θέμα που θέλει να διεκπεραιώσει. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμη και όταν ο φοιτητής διαπιστώσει ότι δεν επαρκούν οι γνώσεις του καθηγητή για το συγκεκριμένο αντικείμενο που τον απασχολεί. Ο φοιτητής αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για την διεκπεραίωση της εργασίας του. Και πάλι κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι για την ποιότητα, καθοδηγητής και καθοδηγούμενος μοιράζονται την ευθύνη. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα η ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή ξεπερνά την ευθύνη

27 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών του συγγραφέα φοιτητή. Αβλεψία ή άγνοια από τον καθηγητή που έχει αναλάβει την καθοδήγηση μιας εργασίας δεν επιτρέπεται, ούτε συγχωρείται. Έτσι πρέπει να υπάρξει απόλυτη συμφωνία στα ουσιαστικά θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο προσέγγισης και ανάπτυξης της εργασίας. Όταν πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία, τότε ανοίγεται ο δρόμος για το επόμενο βήμα που είναι καθαρά τυπικό και αναλύεται στη συνέχεια Τυπική διαδικασία Η τυπική διαδικασία αφορά ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες σχετίζονται με τη διεκπεραίωση και τη γενική παρουσία της εργασίας. Οι λεπτομέρειες αυτές, που είναι απαραίτητο να γνωρίζει τόσο ο φοιτητής όσο και ο επιβλέπων καθηγητής, ρυθμίζονται από τον κανονισμό σπουδών του τμήματος και τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ειδικότερα, οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν: - τον αριθμό εργασιών που μπορεί να επιβλέπει κάθε καθηγητής - την προθεσμία για την κατάθεση δήλωσης του θέματος - την επιτροπή κρίσης και αξιολόγησης της εργασίας - την τελική παρουσίαση και κατάθεση της ολοκληρωμένης εργασίας - τον τρόπο δακτυλογράφησης και εμφάνισης της εργασίας - τη δομή της εργασίας

28 1.9. Επιλογή επιβλέποντα καθηγητή Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει τον καθηγητή που θα αναλάβει την εργασία του. Επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Για την αρτιότερη παρακολούθηση, όμως, ο αριθμός των εργασιών για κάθε επιβλέποντα καθηγητή δεν πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερεις (4) κατά έτος. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα αλλά έχει προσδιοριστεί έτσι για να διευκολύνει τη συνεργασία του φοιτητή με τον καθηγητή και για να βελτιώσει περισσότερο την ποιότητα της εργασίας Διαδικαστικά θέματα Υποχρεώσεις του φοιτητή Στο τρίτο έτος σπουδών για την ακρίβεια στο τέλος του Ε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, κάθε φοιτητής καλείται να αποφασίσει αν επιθυμεί να παρακολουθήσει για τα επόμενα εξάμηνα ένα μάθημα δικής του επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής (ένα για κάθε εξάμηνο ΣΤ και Η, δηλαδή τρία μαθήματα συνολικά) ή αν επιθυμεί να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Σε περίπτωση που επιλέξει να εκπονήσει διπλωματική εργασία προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις για τον φοιτητή:

29 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προαπαιτούμενου μαθήματος σχετικό με την προετοιμασία εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο ΣΤ εξάμηνο σπουδών. Δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας στο ΣΤ εξάμηνο σπουδών σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία (Παράρτημα Ι). Υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προαπαιτούμενου μαθήματος σχετικό με τη παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Ζ εξάμηνο σπουδών. Εκπόνηση και συγγραφή της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που έχουν εκδοθεί Υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ και αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας Η διπλωματική εργασία εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή, με τη συνεχή παρακολούθηση και βοήθεια του επιβλέποντα καθηγητή. Αν κάποιος φοιτητής επιθυμεί αλλαγή του θέματος της διπλωματικής εργασίας του με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή υποβάλλει σχετική αίτηση στην επιτροπή σπουδών δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση που επιθυμεί αλλαγή θέματος αλλά και επιβλέποντα καθηγητή, τότε η επιτροπή σπουδών ζητά τη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή πριν αποφασίσει για το αίτημα του φοιτητή

30 Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας παρακολουθείται επίσης από δυο άλλα μέλη ΔΕΠ με συγγενή εξειδίκευση τα οποία μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή απαρτίζουν την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε φοιτητής που επιλέγει τη διπλωματική εργασία ως μάθημα πρέπει να εξασφαλίσει αρχικά τη συνεργασία του με ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέποντα καθηγητή και ακολούθως θα οριστούν - με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα - τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής. Μετά τη συγγραφή της εργασίας από τον φοιτητή και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της επιτροπής, αν έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι διορθώσεις, ορίζεται η ημερομηνία προφορικής παρουσίασης της εργασίας από τον φοιτητή. Η παρουσίαση κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία (Παράρτημα ΙΙ). Ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την τελική εργασία του στα μέλη τις επιτροπής (3 αντίγραφα) το αργότερο (8) εργάσιμες μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία εξέτασης, η οποία θα πρέπει να ορίζεται μέχρι το τέλος της εξεταστικής. Η προφορική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με την παρουσία όλης της εξεταστικής επιτροπής ή τουλάχιστον του επιβλέποντα και ενός μέλους ΔΕΠ. Μετά το πέρας της παρουσίασης, η εξεταστική επιτροπή συμπληρώνει το σχετικό έντυπο βαθμολόγησης (Παράρτημα ΙΙΙ). Το έντυπο αυτό παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος και αποτελεί την απόδειξη ότι ο φοιτητής ολοκλήρωσε τη διαδικασία και κατοχύρωσε τη βαθμολογία του στο μάθημα της διπλωματικής εργασίας

31 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Με το πέρας των διαδικασιών αυτών ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει επίσης ένα αντίγραφο της εργασίας του στη βιβλιοθήκη του Τμήματος βιβλιοδετημένο σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου εκδόσεων Διαστάσεις χαρτιού και οδηγίες δακτυλογράφησης Οι διαστάσεις του χαρτιού για το γράψιμο της διπλωματικής είναι σε φύλλο τύπου Α4 (διαστάσεων 29.7 Χ 21.2 cm). Η εκτύπωση γίνεται μόνο από τη μια πλευρά της σελίδας και το κείμενο γράφεται σε ενάμιση διάστημα. Αν σκοπεύουμε να αντιγράψουμε ένα κομμάτι ξένου κειμένου που ξεπερνά τις δυο γραμμές, χρησιμοποιούμε μονό διάστημα και κλείνουμε το κείμενο εντός εισαγωγικών αναφέροντας πάντοτε την πηγή ή το συγγραφέα με τη χρονολογία δημοσίευσης. Επίσης αφήνουμε διάστημα τουλάχιστον 3 cm από την επάνω και από την αριστερή πλευρά της σελίδας όπου θα γίνει το δέσιμο της εργασίας, και 2.5 cm στην κάτω και στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Η αρίθμηση τοποθετείται στην επάνω δεξιά πλευρά κάθε σελίδας

32 Μέρος ΙΙ Δομή Εργασίας

33 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών

34 2.1. Δομή της εργασίας Κάθε εργασία περνά από ορισμένα στάδια πριν φτάσει στη βιβλιοθήκη. Τα στάδια αυτά, που αποτελούν και την εξελικτική πορεία της εργασίας, δεν τα γνωρίζει ποτέ ο αναγνώστης ο οποίος έχει μπροστά ένα ολοκληρωμένο έργο. Έτσι, μέχρι την τελική της μορφή, μια εργασία τροποποιείται και βελτιώνεται συνέχεια. Σε μια διπλωματική εργασία, τα προκαταρκτικά στοιχεία είναι κοινά. Αυτά όμως που αναφέρονται στο κύριο μέρος, μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και το θέμα το οποίο διαπραγματεύονται. Παρόλο που σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη δομή μιας εργασίας, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στο βιβλίο αυτό αναφερόμαστε πιο εκτεταμένα στη μορφή μιας ερευνητικής εργασίας. Η δομή του κύριου μέρους μιας εργασίας που αναφέρεται στην ιστορία ή στην φιλοσοφία της φυσικής αγωγής επόμενο είναι να ακολουθεί κάποιο άλλο πρότυπο. Θέματα λαογραφίας, δημοτικών χορών καθώς επίσης θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή αθλητικής κοινωνιολογίας μπορεί να απαιτούν ειδική προσέγγιση. Σε τέτοιου είδους θέματα είναι καθοριστική η παρέμβαση του επιβλέποντα καθηγητή. Από το εξώφυλλο ως την τελευταία σελίδα, η διπλωματική εργασία έχει μια προκαθορισμένη δομή που οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά τόσο ο επιβλέπων όσο και ο τελειόφοιτος που τη γράφει. Η δομή της εργασίας δεν βοηθά μόνο τον τελειόφοιτο να διατυπώσει τη σκέψη του καθαρά και κατανοητά, αλλά και τον αναγνώστη όταν αναζητά κάποια πληροφορία. Η αλληλουχία και το περιεχόμενο μιας εργασίας ταξινομείται και παρουσιάζεται σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο:

35 Οδηγός για τη συγγραφή διπλωματικών εργασιών Σελίδα τίτλου Αφιέρωση (προαιρετική) Περίληψη Περίληψη στην αγγλική γλώσσα (Abstract) Πρόλογος (προαιρετικός), με ευχαριστίες, κ.τ.λ Κατάλογος περιεχομένων Κατάλογος πινάκων Κατάλογος σχημάτων Κατάλογος συντομογραφιών Κατάλογος συμβόλων Σελίδα τίτλου: Στη σελίδα αυτή καταγράφεται ο τίτλος της εργασίας, πληροφορίες για το ίδρυμα ή το πανεπιστήμιο, τη σχολή, το τμήμα, τη χρονολογία, το όνομα και ο αριθμός ειδικού μητρώου (ΑΕΜ) του φοιτητή που έγραψε την εργασία. Για λόγους αισθητικής, τα στοιχεία αυτά πρέπει να γραφούν συμμετρικά και σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα (Υπόδειγμα Ι). Χαρακτηριστικά, στη σελίδα του τίτλου της διπλωματικής αναφέρονται: - το όνομα του ιδρύματος και του τμήματος - ο τίτλος της εργασίας - το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και το ΑΕΜ - η ονομασία του τμήματος στο οποίο υποβάλλεται η εργασία - το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα καθηγητή - η πόλη, ο μήνας και το έτος παρουσίασης της εργασίας Τίτλος εργασίας: Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σαφής, περιεκτικός και ταυτόχρονα επεξηγηματικός. Πρέπει να περιγράφει συνοπτικά το περιεχόμενο της εργασίας, αποφεύγοντας τις

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι

Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Κανονισμός εργαστηρίων Μουσικής Ακουστικής - Εφαρμοσμένης Ακουστικής Ι Άγνοια του παρακάτω κανονισμού λόγω μη ανάγνωσης δεν αποτελεί δικαιολογία Εργαστήρια. Γιατί είναι σημαντικά; Εκμάθηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 5: Τρόποι συγγραφής των Λέξεων ευρετηριασμού και του Εισαγωγικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης «Μαθητείας»

Οδηγός Εκπόνησης «Μαθητείας» Οδηγός Εκπόνησης «Μαθητείας» Ορισμός της μαθητείας Μαθητεία είναι η πρακτική άσκηση στο αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου. Η διάρκεια της είναι το λιγότερο 250 ώρες. Το νόημα της μαθητείας είναι η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Δρ. Καπρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός E-mail: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Πέμπτη 19/1/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Α' ΕΤΟΣ Ημ/νία Μάθημα Τμήματα Ώρα Χώρος Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής Ι πράξη Α5 Α8 9:00 Φωλέα Κλειώ Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 18:00 19:00 Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όνομα Επίθετο 1, 1 Οργανισμός Email: Περίληψη Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη, μέχρι 150 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Δομή του Γραπτού Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Σεμινάριο Τελειοφοίτων 10 - Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Γενίκευση: Βασική συνιστώσα της επιστημονικής διαδικασίας. Στην ακαδημαϊκή έρευνα η βιβλιογραφία αφορά επιστημονικά κείμενα, μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην ψυχολογία Άννα Μαντόγλου Επιλογή ερευνητικού αντικειμένου Χρηστικότητα ή κοινωνική αξία Συγκρουσιακό: εκφέρονται διαφορετικά επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Μάθημα Ώρα Χώρος 1/9/2016 6/9/2016 7/9/2016 1 14/9/2016 1 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Αγωγή σε άτομα με Αναπηρίες 19.00-20.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Α έως Λ 20.00-21.00 ΤΑΞΥΠ Ειδική Αγωγή - Από Μ έως Ω 21.00-22.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα