Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ. Επιχειρηματικός Οδηγός. Νοέμβπιορ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ. Επιχειρηματικός Οδηγός. Νοέμβπιορ 2010"

Transcript

1 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ Επιχειρηματικός Οδηγός Νοέμβπιορ 2010 Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

2 Τίξαλα, 04 Ννεκβξίνπ 2010 Η έθδνζε Δπηρεηξεκαηηθνύ Οδεγνύ γηα ηελ Αιβαλία από ην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Δκπνξηθώλ Υπνζέζεσλ (Ο.Δ.Υ) ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηα Τίξαλα, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηνλ έιιελα επηρεηξεκαηία πνπ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε ρώξα απηή. Πξνζθέξεη κηα πξώηε πξνζέγγηζε ηεο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Αιβαλίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε ιήςε εκπνξηθήο ή επελδπηηθήο απόθαζεο, Η εηθόλα ηεο Αιβαλίαο ζηνλ θόζκν βειηηώλεηαη ξαγδαία θαη ζε απηό έρεη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ε Διιάδα, αθνύ απνηειεί ηνλ πξώην μέλν επελδπηή, ηνλ δεύηεξν εκπνξηθό εηαίξν, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο έμη κεγαιύηεξνπο παξνρείο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ελώ ρξεκαηνδνηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο γείηνλνο ρώξαο, κέζσ ησλ ξνώλ ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ αιβαλνύο κεηαλάζηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε ρώξα καο. Τν έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ Αιβαλία, αληαλαθιάηαη θαη ζην γεγνλόο όηη ην Γξαθείν Ο.Δ.Υ Τηξάλσλ (πνπ ιόγσ αξκνδηόηεηαο ππνζηεξίδεη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αιβαληθή αγνξά), δέρεηαη εηεζίσο θαη αληαπνθξίλεηαη ζε πάλσ από 300 αηηήκαηα ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ. H ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία επηπιένλ, ζπλεγνξνύλ ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο δηκεξνύο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 2009 νη ειιεληθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 4% πξνζεγγίδνληαο ηα 500 εθ Δπξώ. Τν Γξαθείν καο, πξνο ππνζηήξημε ηεο δπλακηθήο απηήο παξνπζίαο δηνξγαλώλεη εηεζίσο 10 επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο θαη ζπκκεηνρέο ζε δηεζλείο ή πεξηθεξεηαθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα, εζληθή ζπκκεηνρή ζε εκπνξηθή έθζεζε ζηα θαζώο θαη ην εηήζην Φόξνπκ Διιελν- Αιβαληθώλ Οηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ ζηα Τίξαλα ελώ εθδίδεη πάλσ από 20 δειηία πνηθίιεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηθήο πιεξνθόξεζεο. Με ηελ βεβαηόηεηα όηη παξαδίδνπκε έλα ρξήζηκν εξγαιείν πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα, επηζπκώ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ «Δπηρεηξεκαηηθνύ Οδεγνύ γηα ηελ Αιβαλία», ηδηαίηεξα ηνλ θν Σπύξν Οηθνλόκνπ Γξακκαηέα Α Ο.Δ.Υ, πνπ αζρνιήζεθε δηεμνδηθά κε ηελ επεμεξγαζία όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηόλ, ηελ θα Μαξία Βαζηιάθε Γξακκαηέα Β Ο.Δ.Υ θαζώο θαη ηελ θα Σνθία Κίζζε, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηηδα ηνπ Γξαθείνπ καο. Τέινο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνπκε πξνο ηελ Δλσζε Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Αιβαλίαο πνπ κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηεο θαηάζηεζε εθηθηή ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο επηρεηξεκαηηθνύ νδεγνύ. Φξήζηνο Φαξκάθεο Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

3 Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

4 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: H XΌΡΑ, ΟΙ ΠΊΡΟΙ ΚΑΙ ΣΟ ΑΝΘΡΌΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΊ, ΟΙ ΤΠΟΓΟΜ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΆΛΛΟΝ ΓΔΝΙΚΆ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΖ ΥΌΡΑ ΓΑΩΓΡΎΦΔΚΆ ΣΟΔΥΑΉΎ ΚΛΉΜΎ ΦΤΔΚΊ ΠΑΡΔΏΆΛΛΟΝ ΦΤΔΚ ΠΓΓ ΠΛΟΤΣΟΠΎΡΎΓΩΓΔΚΟΉ ΠΊΡΟΔ Φπζηθνί Πόξνη Υξήζεηο γήο Γεκόζηεο εθηάζεηο Πώιεζε γήο ζε αιινδαπνύο ΐΓΜΟΓΡΎΦΔΚΆ ΣΟΔΥΑΉΎ Ο Πιεζπζκόο ύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνηρεία δηαβίωζεο ηνπ πιεζπζκνύ Ζ Θξεζθεία Ζ γιώζζα ΝΣΟΜΖ ΙΣΟΡΙΚΈ ΑΝΑΓΡΟΜΈ ΣΟ ΑΛΒΑΝΙΚΊ ΚΡΆΣΟ ΟΡΓΆΝΩΓ ΣΓ ΠΟΛΔΣΑΉΎ Γηπιωκαηηθή εθπξνζώπεζε ηεο Αιβαλίαο ζηελ Διιάδα Γηπιωκαηηθή εθπξνζώπεζε ηεο Διιάδνο ζηελ Αιβαλία ΐΓΜΊΔΎ ΐΔΟΉΚΓΓ Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Δηδηθεπκέλεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Οξγαληζκνί θαη Δπνπηηθέο Αξρέο Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ΠΑΡΔΏΆΛΛΟΝ Πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή Γηεζλείο πκθωλίεο γηα ην πεξηβάιινλ Θεζκηθό πιαίζην πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ΤΠΟΐΟΜ ΐΉΚΣΤΎ ΜΑΣΎΦΟΡ Μεηαθνξέο Οδηθέο Μεηαθνξέο ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο- Ληκάληα Αεξνκεηαθνξέο- Αεξνιηκέλεο Εώλεο Διεύζεξωλ Οηθνλνκηθώλ πλαιιαγώλ Διεύζεξεο δώλεο Βηνκεραληθά Πάξθα ΑΝ ΡΓΑΔΎ Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα Παξαγωγή Πεηξειαίνπ - Γηπιηζηήξηα Παξαγωγή θπζηθνύ Αεξίνπ - Αγωγνί πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ΤΠΓΡΑΉΑ Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο Σειεπηθνηλωλίεο ηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθωλία Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλωλίαο Σνπξηζκόο ΣΡΎΠΑΒΔΚΊ ΚΎΔ ΥΡΓΜΎΣΟΟΔΚΟΝΟΜΔΚΊ ΣΓΜΎ Σν αιβαληθό Σξαπεδηθό ύζηεκα Ζ Αιβαληθθή Σξαπεδηθή Αγνξά Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο Σν Γξαθείν Δγύεζεο θαηαζέζεωλ ηεο Αιβαλίαο θαη ε Οκνζπαλδία Απνηακ. θαη Πηζηωηηθώλ Δλώζεωλ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

5 πλαιιαγέο θαη θαηνρή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Σηξάλωλ (ΥΑΣ) Γ ΎΦΎΛΔΣΔΚΈ ΎΓΟΡΆ Θεζκηθό πιαίζην Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά ΔΡΓΑΣΙΚΊ ΓΤΝΑΜΙΚΟ KΟΙΝΩΝΙΚΈ ΑΦΆΛΙΖ ΚΟΔΝΩΝΔΚΈ ΎΦΆΛΔΓ ΑΡΓΎΣΔΚΊ ΐΤΝΎΜΔΚΊ ΑΡΓΎΔΎΚ Υ ΑΔ Δξγαηηθό δπλακηθό Δξγαζηαθέο ζρέζεηο Τπνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε Τπνρξεώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ Καηά ηωλ Γηαθξίζεωλ Αιινδαπνί εξγαδόκελνη ζηελ Αιβαλία ΣΓΜΎ ΤΓΑΉΎ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΊ ΠΔΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΊ ΔΜΠΊΡΙΟ, ΟΙ ΔΠΔΝΓΔΙ, ΟΙ ΓΙΜΔΡΔΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Υ ΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΊ ΠΔΡΙΒΆΛΛΟΝ- EΞΩΣΔΡΙΚΊ ΔΜΠΊΡΙΟ- ΔΠΔΝΓΔΙ ΓΑΝΔΚΈ ΟΔΚΟΝΟΜΔΚΈ ΚΎΣΆΣΎΓ ΜΎΚΡΟΟΔΚΟΝΟΜΔΚΟΉ ΐΑΉΚΣΑ ΑΞΩΣΑΡΔΚΊ ΑΜΠΊΡΔΟ Δηζαγωγέο Κπξηόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη Δμαγωγέο Κπξηόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ΑΛΛΓΝΟΎΛΏΎΝΔΚ ΟΔΚΟΝΟΜΔΚ Υ ΑΔ Θεζκηθό πιαίζην Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή παξνπζία Διιεληθή αλαπηπμηαθή βνήζεηα Γηκεξέο Δκπόξην Δηζαγωγέο Αιβαλίαο από Διιάδα Δμαγωγέο Αιβαλίαο από Διιάδα ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ: ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΉΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΊ ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΔΚΊ ΚΎΘΑΣΌ πκθωλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνιόγεζεο Φνξνινγία επηρεηξήζεωλ (Corporate Income Tax) Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (Personal Income Tax) Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (Withholding Tax) Παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Πεγή (Source Tax) Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Σέιε θαηαλάιωζεο Φόξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Φνξνινγηθή βάζε Κηεξίωλ (ALL/m2 εηεζίωο) Φνξνινγηθή βάζε αγξνηηθήο γεο (ALL/m2 εηεζίωο) ΓΑΜΟI-ΟΡΓΆΝΩΖ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΑΜΠΟΡΔΚΈ ΠΟΛΔΣΔΚΈ ΣΑΛΩΝΑΔΎΚ ΐΔΎΐΔΚΎΉΑ Γαζκνινγηθό θαζεζηώο Σειωλεηαθό θαζεζηώο Γαζκνί θαη ΦΠΑ Δηζαγωγέο Δμαγωγέο ΟΡΓΆΝΩΓ ΚΎΔ ΛΑΔΣΟΤΡΓΉΎ ΣΑΛΩΝΑΔΎΚΌΝ ΎΡΥΌΝ ΑΜΠΟΡΔΚ Υ ΑΔ ΜΑ ΑΑ- ΆΡΓ ΐΎΜΌΝ ΑΜΠΟΡΔΚ Υ ΑΔ ΜΑ ΓΑΔΣΟΝΔΚ ΥΌΡΑ- ΆΡΓ ΐΎΜΌΝ ΆΚΖΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΈ ΓΡΑΣΖΡΙΊΣΖΣΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΉΑ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

6 8.1 ΑΠ ΝΐΤΓ ΣΓΝ ΎΛΏΎΝΉΎ Σν επελδπηηθό πεξηβάιινλ Δπελδπηηθνί θνξείο ζεζκηθό πιαίζην Ο Δπελδπηηθόο Οξγαληζκόο ηεο Αιβαλίαο (AIDA) Γηεζλείο πλζήθεο θαη πκβάζεηο Πξνζηαζίαο ηωλ επελδύζεωλ Εώλεο Διεύζεξωλ Οηθνλνκηθώλ πλαιιαγώλ Δκπνξηθά θαη επηρεηξεκαηηθά θέληξα Θεζκηθό πιαίζην Δπελδπηηθά θίλεηξα Οη θπξηόηεξνη ηνκείο μέλωλ επελδύζεωλ ζηελ Αιβαλία Δπελδύζεηο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο Δπελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ ΤΜΏΆΑΔ ΠΎΡΎΥΌΡΓΓ ΉΐΡΤΓ ΑΠΔΥΑΉΡΓΓ Ηδξπζε Τπνθαηαζηήκαηνο Έθδνζε πεξηβαιινληηθώλ αδεηώλ ΛΑΔΣΟΤΡΓΉΎ ΣΓ ΎΛΏΎΝΔΚΈ ΎΓΟΡΆ Γηθαηώκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ Αληαγωληζκόο Γεκόζηεο πξνκήζεηεο Πξνζηαζία θαηαλαιωηή ΑΡΓΎΔΎΚ Υ ΑΔ Ωξάξην εξγαζίαο Απνδεκίωζε ιόγω ππεξωξίαο Καηώηαηε ακνηβή Τπνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε θαη Αζθάιεηα ζην ρώξν εξγαζίαο Τπνρξεώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ Καηά ηωλ Γηαθξίζεωλ πκβάζεηο Δξγαζίαο Λήμε ζύκβαζεο Δξγαζίαο πιινγηθή Απόιπζε Γηαθνπέο/ Άδεηα κεη απνδνρώλ Αιινδαπνί εξγαδόκελνη ζηελ Αιβαλία Αδεηα παξακνλήο γηα εξγαζία ζηελ Αιβαλία, αιινδαπνύ Αδεηα παξακνλήο γηα αιινδαπό Γηεπζπληή αιβαληθήο εηαηξείαο ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΥΡΖΙΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΥΡΖΙΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΈΙΜΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΓΛΌΎ ΤΝΎΛΛΎΓΌΝ ΩΡΆΡΔΟ ΐΓΜΟΉΩΝ ΤΠΓΡΑΔΌΝ ΚΎΔ ΚΎΣΎΣΓΜΆΣΩΝ- ΑΠΉΓΜΑ ΎΡΓΉΑ ΤΝΆΛΛΎΓΜΎ ΜΑΣΎΚΔΝΈΑΔ-ΜΑΣΎΦΟΡ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΊΔ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΈ ΤΠΖΡΔΊΔ ΥΡΈΔΜΑ ΐΔΑΤΘΝΑΔ Διιεληθέο Τπεξεζίεο ζηελ Αιβαλία Γεκόζηεο Τπεξεζίεο ηεο Αιβαλίαο Αληηπξνζωπείεο Γηεζλώλ νξγαληζκώλ Υξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα θαη θνξείο επνπηείαο Φνξείο Δπνπηείαο Δκπνξηθέο ηξάπεδεο Υξεκαηηζηήξηα Αμηώλ Οηθνλνκηθά-Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα θαη Δλώζεηο Δπηινγή Ξελνδνρείωλ Δπηινγή Δζηηαηνξίωλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΜΠΟΡΙΚΆ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΆ Κ ΝΣΡΑ Ύ. ΑΠΔΥΑΔΡΓΜΎΣΔΚΆ Κ ΝΣΡΎ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

7 Ώ. ΑΜΠΟΡΔΚΆ Κ ΝΣΡΎ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II( ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΙΑ) Γεληθά Πνιίηεπκα Γηνίθεζε Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Πεξηβάιινλ Δθπαίδεπζε (ηδξύκαηα-θνηηνύληεο, ) Νεπηαγσγεία Τγεία (έηνο 2007) Μεηαθνξέο Γηαβίωζε Βαζηθά νηθνλνκηθά ηνηρεία Παξαγωγή Καηαλάιωζε Κξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο Εμωηεξηθό εκπόξην Eλέξγεηα Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

8 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: Γεληθά ηνηρεία γηα ηε ρψξα. Πφξνη, αλζξψπηλν δπλακηθφ, Τπνδνκέο θαη Πεξηβάιινλ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

9 1. Γεληθά ζηνηρεία γηα ηε ρψξα 1.1. Γεσγξαθηθά ζηνηρεία Xψξα ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ (δπηηθά Ώαιθάληα), ε Ύιβαλία απνηειεί ηελ 144 ε ρψξα ζε έθηαζε ζηνλ θφζκν, κε η. ρικ., εθ ησλ νπνίσλ επηθάλεηα η. ρικ θαιχπηεηαη απφ πνηακνχο θαη ιίκλεο, ελψ ηα ρσξηθά ηεο χδαηα εθηείλνληαη ζηα 12 λαπηηθά κίιηα. Γ ρψξα εθηείλεηαη κεηαμχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ, βφξεηα θαη αλαηνιηθά θαη ζπλνξεχεη ζηα αλαηνιηθά κε ηελ ΠΓΐΜ (151 ρικ.), λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθά κε ηελ Αιιάδα (282 ρικ.), βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά κε ην Κνζζπθνπέδην (112 ρικ.) θαη ην Μαπξνβνχλην (172 ρικ.) θαη ζηα δπηηθά ηεο βξέρεηαη απφ ηελ Ύδξηαηηθή Θάιαζζα θαη ην Δφλην Πέιαγνο, ζε αθηνγξακκή κήθνπο 362 ρικ. Γ ηνπηθή ψξα είλαη GMT +1. Ύπφ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή κελφο Μαξηίνπ κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή κελφο Οθησβξίνπ, ηζρχεη ην ζεξηλφ σξάξην. (GMT+2) Σν κέζν πςφκεηξν ηεο ρψξαο είλαη δηπιάζην απφ ην κέζν επξσπατθφ, ήηνη 708 κέηξα, κε πςειφηεξε θνξπθή ζηα αλαηνιηθά ηεο ρψξαο ην φξνο Korabi (2.753 κ. απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο). Οη θπξηφηεξεο παξαιίεο είλαη: Velipoja, Tale, Shengjinit, Divjaka, Semani, ΐπξξάρην, Ύπιψλα, ΐέξκε, Υηκάξα θαη Άγηνη αξάληα. Σε ρψξα δηαζρίδνπλ νθηψ κεγάινη πνηακνί νη νπνίνη δηαθιαδίδνληαη ζε 152 παξαπνηάκνπο, θαη εθβάιινπλ ζηελ Ύδξηαηηθή ζάιαζζα 1308 θ.κ./s χδαηνο. Ύπφ ηε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα 42,25 δηο θπβηθψλ κέηξσλ χδαηνο, κφλν 12,8 δηο απνηειινχλ ππφγεηα χδαηα. Ο κεγαιχηεξνο πνηακφο είλαη ν ΐξίλνο, (πάλσ απφ 400 ρικ), ελψ ν πνηακφο Buna κήθνπο 44 ρικ., είλαη πισηφο. Απηπιένλ, ζηε ρψξα ππάξρνπλ ηξεηο ιίκλεο, ηεο θφδξαο (368 η.ρ.), ηεο Ορξίδαο θαη ησλ Πξεζπψλ. 1.2 Κιίκα Σν θιίκα ηεο ρψξαο είλαη κεζνγεηαθφ, σζηφζν ιφγσ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, ην θιίκα πνηθίιεη κε ηηο κέζεο ζεξκνθξαζίεο λα θπκαίλνληαη απφ 3,5 ν C ζε 8,9 ν C ην ρεηκψλα θαη απφ 17,8 ν C ζε 24,6 ν C ην θαινθαίξη. Οη κέζεο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, είλαη 1430 mm/vit. Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ πδάησλ είλαη ρακειά, κεηαμχ 150 θαη 500 mg/l Φπζηθφ Πεξηβάιινλ Γ Ύιβαλία είλαη πινχζηα ζε ρακειά κεζνγεηαθά δάζε. Γ παλίδα θαη ε ρισξίδα ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία. Αλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ην φξνο Tomori ή baba tomori ηνπ νπνίνπ ε θνξπθή είλαη επίπεδε θαη γη απηφ απνθαιείηαη ν «ζξφλνο ησλ ζεψλ», θαζψο θαη ην φξνο Bardhe γλσζηφ γηα ηνλ ππάξρνληα εθεί λαφ. Ύξθεηέο πεξηνρέο πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο, φπσο ν πδξνβηφηνπνο ησλ Πξεζπψλ θαη ηα πάξθα Tomorri Dajti, Thethi, Qafshtame, Hotove, Drenove, Divjake, Lure, Λνγαξά, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ηεο Νάξηαο, Ώνπζξσηνχ, Orikum θ.α. Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

10 Κπξηφηεξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα αθνξνχλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, ζηελ κφιπλζε ησλ πδάησλ, θαζψο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν πεξηβαιινληηθφ θνξηίν ιφγσ βηνκεραληθψλ θαηαινίπσλ. Σν 2008, ζε θνηλή κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Γλσκέλσλ Αζλψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε, θαηαξηίζηεθαλ πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο ησλ δέθα πιένλ επεηγνπζψλ πεξηπηψζεσλ (hot spots) πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην UNDP 1. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, παξαηίζεληαη ζην νηθείν θεθάιαην Φπζηθέο Πεγέο Πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη Φπζηθνί Πφξνη Γ ρψξα είλαη πινχζηα ζε θπζηθέο πήγεο κε ππέδαθνο πινχζην ζε κεηαιιεχκαηα, ελψ δηαζέηεη 41,7 θ. ρικ (2001), πδάηηλνπο πφξνπο γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο Αλέξγεηαο. Σν 98% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Ύιβαλία, παξάγεηαη απφ πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα (ΓΡΡ), ελψ κφλν ην 2% απφ ζεξκνειεθηξηθά (ΣΡΡ). Γ αληίζηνηρε θαηαλνκή γηα ηελ Αιιάδα είλαη: 88% ΣΡΡ, 9% ΓΡΡ θαη 2% ειηαθή ελέξγεηα. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα πδξνελέξγεηαο ηεο Ύιβαλίαο εθηηκψληαη ζε ΜW. Γ ρψξα δηαζέηεη πινχζηα απνζέκαηα μπιείαο. Σν ππέδαθνο είλαη πινχζην ζε θνηηάζκαηα Άλζξαθα, Βσμίηε, Υξσκίνπ, Υαιθνχ, ίδεξνκεηαιεχκαηνο, Νηθειίνπ, Φσζθφξνπ θαη Άιαηνο, ελψ πθίζηαληαη αμηφινγα θνηηάζκαηα Πεηξειαίνπ 2, θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ 3. (Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην πξβι νηθεία θεθάιαηα θαη 3.5.3). Πξίλ ην 1990, ε Ύιβαλία ήηαλ ν ηξίηνο παξαγσγφο ρξσκίνπ, παγθνοκίσο ελψ είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ Απξψπε, ε νπνία δηαζέηεη απνζέκαηα απηνχ ηνπ νξπθηνχ. Σα πδάηηλα απνζέκαηα θαηάιιεια γηα αγξνηηθή βηνκεραληθή ρξήζε, αλέξρνληαη ζε 1,71 θπβ. ρικ/yard, εθ ησλ νπνίσλ 62% γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε θαη 11% γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Σα απνδεδεηγκέλα ππφγεηα θαη ππνζαιάζζηα απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζε πεηξέιαην, αλέξρνληαη ζε 165 εθαη. βαξέιηα (έλαληη 4,5 εθαη. βαξειηψλ ηεο Αιιάδνο θαη 8,1 εθαη. ηεο Ώνπιγαξίαο), θαη ηα εθηηκψκελα ζε εθαη. m3. Σν 2007 ε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ 4, αλήξρεην ζε Νm3. Ύπφ απηά ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε είλαη Nm3. Σα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ππνινγηδνληαη ζηα 1,56 δηο Νm3. Οη θπξηψηεξεο πεξηνρέο θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη Povelce, Divjaka, Frakulla Panaja θαη Delvina. Σν απαξραησκέλν δίθηπν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, έρεη κήθνο 498 ρικ. (Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξβι θεθάιαην 3.5.3). 1 United Nations Development Programme 2 Σν 1991, φιε ε ζαιάζζηα δψλε ηεο Ύιβαλίαο κνηξάζηεθε ζε πέληε ζαιάζζηεο πεξηνρέο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ. Σηο Rodoni 1, Adriatik 2, Adriatik 3, Adriatik 4 θαη Joni 5 (Δφλην 5). ήκεξα (επηέκβξηνο 2010), έξεπλεο γηα πεηξέιαην δηεμάγνληαη κφλν ζε δχν πεξηνρέο: ζηελ δψλε Δφλην 5 θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ΐπξξαρίνπ, ε νπνία θαιχπηεη ηκήκαηα ησλ δσλψλ Rodoni 1, Adriatik 3 θαη Adriatik 4. Γ θάζε ησλ εξεπλψλ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ επηά ρξφληα θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο πεξηφδνπο δηάξθεηαο δπν έσο ηξηψλ εηψλ ε θαζεκία. 3 Παξάιιεια κε ηηο έξεπλεο ζην Δφλην 5, ζπλερίδεηαη εδψ θαη 20 ρξφληα ε εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κηθξέο πνζφηεηεο, αιιά ζε ζηαζεξή πίεζε ζηελ πεδηάδα ηνπ ΐειβίλνπ. 4 ηηο 25 Ύπγνχζηνπ 2010 ελεθξίζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνλνκή αδεηψλ θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο αγσγψλ θαη ππνδνκήο ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ύιβαλία. Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ 10 Tel: (003554) θαη Fax:

11 Ο ιηγλίηεο ηεο ρψξαο δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη έρεη ρακειή ζεξκηθή αμία, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη αληηνηθνλνκηθή ε ρξήζε ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εηζαγφκελν. Γ εηήζηα παξαγσγή έρεη κεησζεί ζηνπο 30 εθ. ηφλνπο. Σα απνζέκαηα ηεο ρψξαο εθηηκψληαη ζε 225 εθαη. ηφλνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν εξγνηάμην εμφξπμεο είλαη απηφ ηεο Memaliaj. Σξία κηθξφηεξα βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο Υξήζεηο γήο Σν 43% ηεο Ύιβαλίαο απνηειείηαη απφ πεδηλά εδάθε, ην 23% απφ βνπλά θαη ην 34% απφ πιαγηέο & ιφθνπο. Σν 36% ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη απφ δάζε, ην 15% απνηειεί βνζθνηφπηα, ελψ ην 24% ηνπ αιβαληθνχ εδάθνπο απνηειεί αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εθ ησλ νπνίσλ φκσο, κφλν ην 4,21% απνηειεί κφληκεο θαιιηέξγεηεο, Γ αξδεπηηθή γε εθηείλεηαη ζε η. ρικ (2003) Γεκφζηεο εθηάζεηο Γ δεκφζηα ηδηνθηεζία ζηε γή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λφκν 8743/ «γηα ηελ Κξαηηθή ηδηνθηεζία», ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη θαη νη φξνη θαζψο θαη νη πξνππνζέζεηο δηάζεζεο ηεο δεκφζηαο γήο γηα ρξήζε θαη εθκεηάιεπζε ζε ηδηψηεο. Ο λφκνο 7980/ (άξζξν 3) πξνβιέπεη ηελ απαγφξεπζε νηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο φζνλ αθνξά ζηε γε γηα ηελ νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ησλ πξνεγνχκελσλ ηδηνθηεηψλ ηεο, κε ηελ εμαίξεζε σζηφζν ηεο παξαγξάθνπ 3/β ε νπνία πξνβιέπεη φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ πψιεζε ειεχζεξεο δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο εάλ ε ζρεδηαδφκελε επέλδπζε ζηελ γή απηή, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα. Σνλ Δνχιην ηνπ 2010, δεκηνπξγήζεθε λέα Αξρή Δπηζηξνθήο Πεξηνπζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαησζνχλ νη πάλσ απφ 7 ρηιηάδεο (7.000) εθθξεκείο αηηήζεηο πξψελ ηδηνθηεηψλ, ησλ νπνίσλ ηηο πεξηνπζίεο έρνπλ θαηαιάβεη ηξίηνη. Γ λέα Ύξρή, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα ηθαλνπνίεζεο ησλ εθθξεκνχλησλ αηηήζεσλ, κέρξη ην ΐεθέκβξην Απίζεο, ζηηο 27 Δνπιίνπ 2010, ε Κπβέξλεζε ηεο Ύιβαλίαο, πξνψζεζε γηα ςήθηζε ζην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, λνκνζρέδην γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ αθαιιηέξγεησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη αλαμηνπνίεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ Ύιβαλία Πψιεζε γήο ζε αιινδαπνχο Γ αγνξά αθηλήησλ ζηελ Ύιβαλία ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λφκν 7843 «γηα ηελ εγγξαθή αθηλήησλ» θαη απφ ηνλ λφκν 7980/ «γηα ηελ απφθηεζε γεο». χκθσλα κε ηνλ λφκν 7980/ , νη αιινδαπνί ψο θπζηθά πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη λα αγνξάζνπλ γή ζηελ Ύιβαλία, σζηφζν απηφ είλαη δπλαηφλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζρεδηαδφκελε επέλδπζε ζηελ Ύιβαλία, ζα μεπεξλά ην ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεο. Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

12 1.5. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Ο Πιεζπζκφο χλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ Ο αιβαληθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε (Δνχιηνο 2005). Πάλσ απφ 40% ηνπ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηελ ειηθία 0-19 εηψλ. Σα θπξηφηεξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα1.1 θαησηέξσ, ελψ ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ αιβαληθή επηθξάηεηα, θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.3 θαησηέξσ. Γ αθξηβήο ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ έξεπλα. Σν πνζνζηφ ησλ Αιβαλψλ αλαθέξεηαη απφ 86% έσο θαη 97%, νη ιιελεο θαηαγξάθνληαη απφ 12% έσο θαη 1%, ελψ πνζνζηφ απφ 2% έσο θαη 0,5%, θαηαγξάθεηαη ζε άιιεο εζλφηεηεο, φπσο Βιάρνη, Ρσκά, έξβνη, θαη Βνχιγαξνη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δνπιίνπ Ίζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, πέξαλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ν πιεζπζκφο ηεο Ύιβαλίαο, θαηαλέκεηαη ζε ρσξηά. Ύπφ ην ζχλνιν ησλ 73 αζηηθψλ θέληξσλ, νη θπξηφηεξεο πφιεηο - δηνηθεηηθά θέληξα ηεο Ύιβαλίαο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2004, είλαη: ε πξσηεχνπζα Tirane (Σίξαλα) κε πιεζπζκφ (δήκνο), ε πφιε Durres (ΐπξξάρην) κε θαηνίθνπο, ε πφιε Elbasan (Αικπαζάλ) κε θαηνίθνπο, ν δήκνο Vlore (Ύπιψλα) κε θαηνίθνπο, ε πφιε Shkoder (θφδξα) κε θαηνίθνπο, θαη ε πφιε Korce (Κνξπηζά) κε θαηνίθνπο. (πξβι. αλαιπηηθφηεξα, Κεθάιαην 3.2.1, πίλαθα 3.1). Ζιηθηαθή δνκή Ρπζκφο Αχμεζεο πιεζπζκνχ Πξνζδφθηκν δσήο Μέζε ειηθία Πνζνζηφ γελλήζεσλ Πνζνζηφ ζαλάησλ Πνζνζηφ γνληκφηεηαο Βξεθηθή ζλεζηκφηεηα Ρπζκφο κεηαλάζηεπζεο Πιεζπζκφο ζηελ χπαηζξν Δηήζηνο ξπζκφο αζηπθηιίαο Αλαιθάβεηνη (2001) Γηάξθεηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο Γαπάλεο γηα ηελ παηδεία Δλειηθίσζε Πιεζπζκφο θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο Πίλαθαο 1.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 0-14 ρξνλώλ: 23.6% (άλδξεο 447,126, γπλαίθεο 406,757) ρξνλώλ: 66.9% (άλδξεο 1,239,819,γπλαίθεο 1,180,720) 65 θαη άλσ: 9.5% (άλδξεο 160,241, γπλαίθεο 185,115) 0,538% εηεζίσο (2007) 77,96 έηε,(2007), 72 έηε (2000), 71 έηε (1995) 29,9 έηε (Άλδξεο 29,3 Γπλαίθεο, 30,6) 15/1000 5,4/1000 2,01 ηέθλα / ζήιπ 18,62/1000-4,41 αλά 1000 θαηνίθνπο 47% 1,9% 1,3% (Άλδξεο 0,8%, Γπλαίθεο 1,7%) 11 έηε 2,9% ηνπ ΑΔΠ (2002) 18 εηψλ 25% (2004) Πεγή. Εζληθή Σηαηηζηηθε Υπεξεζία Αιβαλίαο. Επεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

13 ηνηρεία δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ Ίζνλ αθνξά ζηα ζηνηρεία δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε Ύιβαλία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη άικαηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ηνλ πίλαθα 1.2 θαησηέξσ, θαηαγξάθνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ελδεηθηηθά ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, ελψ ζηνλ πίλαθα 1.3 παξαηίζεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Ύιβαλίαο αλέξρεηαη ζε δχν (2) εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο. Γ κέζε ειηθία είλαη 29 εηψλ, δειαδή πνιχ λεψηεξε απφ ηνλ αληίηνηρν δείθηε ζηελ ΑΑ. Γ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ππνιείπεηαη εθείλεο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο, σζηφζν ν βαζηθφο κηζζφο είλαη πνιχ ρακειφηεξνο απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ησλ φκνξσλ ρσξψλ, κε εμαίξεζε ίζσο εθείλνλ ζηελ ΠΓΐΜ. δπλακηθνχ. Σν 2010 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλέξρνληαλ ζηηο δειαδή ζε πνζνζηφ 12,7% ηνπ εξγαηηθνχ Πίλαθαο 1.2 ηνηρεία δηαβίσζεο ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ πλδξνκεηέο ζηαζεξήο (2009), (2005), (2002), (1998). ηειεθσλίαο πλδξνκεηέο θηλεηήο ηειεθσλίαο 2,3 εθ.(2007), (2004), (2000) Αξηζκφο ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ (2008), (2006) Αξηζκφο παξφρσλ ππεξεζηψλ 14 (2008), Κσδηθφο ρψξαο ζην δηαδχθηην:.al δηαδηθηχνπ (ISPs) Αξηζκφο Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο (2005) Σειενπηηθνί ηαζκνί: 67 (3 εζλ. Ακβέιεηαο, 62 ηνπηθνί, 2 θαισδ) Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί: AM 13, FM 46, SW 1 Ορήκαηα αλά 1000 θαηνίθνπο Aπηνθίλεηα 61 (2000: 30) Αξηζκφο λέσλ νηθνδνκψλ (2007) Καηνηθίεο 881, μελνδνρεία 11, εκπνξηθά θηήξηα 343, βηνκεραληθά θηήξηα 54, άιια θηήξηα 152 (ζχλνιν 2004: ζχλνιν 2002: 2.698). Καηαλνκή Καηαλάισζεο (2004) Υακειφηεξν 10%: 3,4% Τςειφηεξν 10%: 24,4% πληειεζηήο Gini: 26,7 Αξηζκφο λνζνθνκείσλ (2007) 51 Αξηζκφο θιηλψλ (2007) Αξηζκφο πεξηζαιπνκέλσλ (2007) Ιαηξνί αλά θαη.(2007) 119 Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλά θαη.(2007) Δθπαίδεπζε (ηδξχκαηαθνηηνχληεο, ) 358 ΐαπάλεο γηα εθπαίδεπζε 2,9% ΎΑΠ (2002) Νεπηαγσγεία Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Αλψηεξεο-Αλψηαηεο ζρνιέο Πεγή. Εζληθή Σηαηηζηηθε Υπεξεζία Αιβαλίαο. Επεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΕΥ Τηξάλωλ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

14 1.5.2 Ζ Θξεζθεία ηελ Ύιβαλία επηθξαηεί αλεμηζξεζθεία, κε ην 60% - 70%, ηνπ πιεζπζκνχ λα δειψλεη κνπζνπικαληθφ ζξήζθεπκα εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία ηέηαξηα νπλίηεο θαη ην έλα ηέηαξην Μπεθηαζήδεο, (Bektashi). Γ Ύιβαλία δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε θνηλφηεηα Bektashi ζηνλ θφζκν. χκθσλα κε εθηηκήζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ην 20% έσο 27% ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ απνηειείηαη απφ Οξζφδνμνπο, θαη ην 10% έσο θαη 13% απφ Καζνιηθνχο. Ο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο είλαη δηαζθνξπηζκέλνο ζρεδφλ ζε φιε ηε ρψξα ελψ νη νξζφδνμνη βξίζθνληαη θπξίσο ζην Νφην θαη νη Καζνιηθνί ζην Ώνξξά. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ δελ είλαη γλσζηφο αθνχ ην 1967 είρε απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ εθθιεζηψλ θαη θάζε έθθξαζε ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο Ζ γιψζζα Απίζεκε γιψζζα είλαη ε Ύιβαληθή φπσο απηή κεηεμειίρζεθε απφ ηελ Σνζθηθή, (Tosk) δηάιεθην, ε νπνία πηνζεηεί ην ιαηηληθφ αιθάβεην 36 ραξαθηήξσλ, ελψ νκηιείηαη επξέσο ε ειιεληθή θπξίσο ζην Νφην, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ε Ώιάρηθε, ε Ρνπκάληθε, θαζψο θαη ε εξβηθή. Σφζν ε αγγιηθή φζν θαη ε ηηαιηθή απνηεινχλ ηηο ζπλεζηζκέλεο γιψζζεο πνπ νη Ύιβαλνί δηδάζθνληαη «σο μέλε γιψζζα», θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επαθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ελψ επξεία είλαη θαη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Αιιάδα. Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

15 Πίλαθαο 1.3 Γεσγξαθηθή Καηαλνκή Πιεζπζκνχ ((εκτιμήσειρ-απογπαυή 2001) A/A Δπαξρίεο Πιεζπζκόο Πνζνζηό επί ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 1 Berat (Μπεξάηη) ,82% 2 Bulqiye ,27% 3 Delvine (ΐέιβηλν) ,33% 4 Devoll ,05% 5 Diber (ΐίβξε) ,38% 6 Durres(ΐπξξάρην) ,61% 7 Elbasan(Αικπαζάλ) ,49% 8 Fier (Φηέξη) ,81% 9 Gramsh ,02% 10 Gjirokaster (Ύξγπξφθαζηξν) ,71% 11 Has ,55% 12 Kavaje (Καβάγηε) ,44% 13 Kolonje ,59% 14 Korce (Kνξπηζά) ,79% 15 Kruje (Κξνχγηα) ,05% 16 Kucove ,01% 17 Kukes (Kνχθεο) ,86% 18 Kurbin ,77% 19 Leyhe ,16% 20 Librayhd ,14% 21 Lushnje (Λνχζληα) ,40% 22 Malesi M ,07% 23 Mallakaster ,16% 24 Mat ,77% 25 Mirdite ,11% 26 Peqin ,96% 27 Permet ,80% 28 Pogradec (Πφγξαδεηο) ,23% 29 Puke ,12% 30 Sarande (Άγηνη αξάληα) ,53% 31 Skrapar ,96% 32 Shkoder (θφδξα) ,96% 33 Tepelene ,04% 34 Tirane (Tίξαλα) ,36% 35 Tropoje (Σξνπφγηα) ,05% 36 Vlore (Απιψλα) ,62% Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθε Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαοt. Δπεμεξγαζία, Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλωλ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

16 2. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή Γ θαηαγσγή ησλ Αιβαλψλ απνηειεί ζέκα ακθηζβήηεζεο κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ, ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία ζπκθσλεί φηη νη Ύιβαλνί, πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο πιεζπζκνχο ησλ Ώαιθαλίσλ, φπσο Διιπξηνί θαη ΐάθεο. Οη αιβαλνί πξσηνεκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθά θείκελα ζηηο Ώπδαληηλέο πεγέο, ζην ηέινο ηνπ 11 νπ αη. κ.υ. Γ αιβαληθή γιψζζα, απνηειεί μερσξηζηφ θιάδν ηεο ηλδνεπξσπατθήο θαη αλήθεη ζηελ νκάδα satem Γ πεξηνρή ζηελ νπνία εθηείλεηαη ζήκεξα ην αιβαληθφ θξάηνο, άξρηζε λα θαηνηθείηαη ζηελ παιαηνιηζηθή επνρή, πξηλ ρξφληα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία αλαζθαθψλ φπνπ αλαθαιχθζεθαλ νηθηζκνί ζην ζπήιαην Gajtani (θφδξα),ζην φξνο Dajtit, ζην Xara (Άγηνη αξάληα) θ.α. Απίζεο ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε έρεη θέξεη ζην θσο λενιηζηθνχο νηθηζκνχο (π.ρ. 12 ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο) εθ ησλ νπνίσλ νη πιένλ γλσζηνί είλαη απηφο ζην Maliq φπνπ βξίζθεηαη ε γλσζηή θαηνηθία ηνπ Maliq ε νπνία αλαθαιχθζεθε ην 1948, ην ζπήιαην Velca, νη ζπειαηνγξαθίεο ζηε Lepecina θ.α. Λίζηλα αληηθείκελα ηα νπνία εθηίζεληαη ζηα αιβαληθά κνπζεία, αλαθαιχθζεθαλ ζην ζπήιαην Komrikut ηεο πεξηνρήο Kolonje θαη ζηε ζπειηά ζηε Υηκάξα, ελψ αληηθείκελα ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, έρνπλ αλαθαιπθζεί ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο, φπσο Payhoku, Mati, ζην ρσξηφ Vajze ηνπ Ύπιψλνο, θαη ζην ρσξηφ Ώνδηλφ ηεο πεξηνρήο Ύξγπξνθάζηξνπ. ηελ πεξηνρή αλαπηχρζεθε ζην ηέινο ηνπ V αηψλα ην θξάηνο ησλ Ιιιπξηψλ, ησλ νπνίσλ ν πνιηηηζκφο ζψδεηαη θπξίσο ζε θνζκήκαηα αθνχ δελ έρνπλ βξεζεί άιια κλεκεία. Ωο πξψηνο βαζηιηάο, αλαθέξεηαη ν Sira ελψ ν πιένλ γλσζηφο είλαη ν κεηαγελέζηεξνο ηνπ, Bardhyl. Ωζηφζν ζηνηρεία χπαξμεο ησλ Διιπξηψλ ζηελ πεξηνρή, αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν ηνπ ζηδήξνπ ηελ πξψηε ρηιηεηία π.υ. νπφηε αλαπηχρζεθαλ ηα δηάθνξα Διιπξηθά θχιια φπσο Ύλδξηαλνί, Αλθειεηδνί, Σανπιαλδνί, Πηξνπζηηνί, νη νπνίνη είραλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηα ειιεληθά θχιια ησλ Υαφλσλ θαη Μνινζζψλ θαζψο θαη κε ην ζξαθηθφ θχιιν ησλ ΐαξδαληψλ. ηελ επνρή ηνπ ζηδήξνπ αλαπηχρζεθαλ νη πφιεηο Μπηιίζη, θφδξα, Ύληίπαηξε, Ύπιψλα, ΐπκάιη, Ύκαληηα, Ύληηγσλέα θαζψο θαη νη απνηθίεο ηνπ ΐπξξαρίνπ, ηεο Ύπνιισλίαο, ηνπ Ίξηθνπκ, θαη ηνπ Ώνπζξσηνχ. Σν 168 π.υ. ε Ιιιπξία θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο, ππφ ηνλ Παχιν Ύηκηιηαλφ θαη παξέκεηλε ππφ Ρσκαηθή θαη κεηέπεηηα Ώπδαληηλή θπξηαξρία κέρξη ηε πεξίνδν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ιαβηθψλ θχισλ ηνλ 7 ν αη. κ.υ. νπφηε θαη ελζσκαηψζεθε ζηε βνπιγαξηθή Ύπηνθξαηνξία ηνλ 9 ν αη. κ.υ. Γ πξψηε θαηαγξαθή ηνπ αιβαληθνχ εζληθνχ ζηνηρείνπ ρξνλνινγείηαη ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ ππξήλα ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο ην κεζαίσλα, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Ώαζηιείνπ ηεο Ύιβαλίαο ζηελ Νφηηα Ύιβαλία θαη ηνπ Πξηγθηπάηνπ ησλ Ύξκπεξηψλ ζηε Ώφξεηα Ύιβαλία κε πξσηεχνπζα ηελ Κξνχγηα θαη πιένλ γλσζηφ θέληξν ηελ Νηεξθαληίλα, ηδξπηήο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Progoni ηνλ νπνίνλ δηαδέρζεθαλ ν Gjini θαη ν Dhimiter. Σν Πξηγθηπάην ησλ Ύξκπεξηψλ γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε δφμα, ππφ ηνλ ηξίην θαη ηειεπηαίν Πξίγθηπα ηεο Ύιβαλίαο Dhimiter Progoni ( ) ν νπνίνο είρε σο ζχδπγν ηελ Komnena, θφξε ηνπ ζέξβνπ Πξίγθηπα Stefan Nemanja θαη εγγνλή ηνπ Ώπδαληηλνχ Ύπηνθξάηνξα Ύιεμίνπ ΔΔΔ Ύγγέινπ, θαη ηνλ νπνίν νη ΐπηηθνί πξνζθσλνχζαλ κε ηνπο ηίηινπο judex ("judge") θαη princeps Arbanorum ελψ νη Ώπδαληηλνί ηνπ είραλ απνλείκεη ηνπο ηίηινπο Mέγαο Άξρσλ θαη Παλππεξζέβαζηνο. Με ηελ πηψζε ηεο δπλαζηείαο ησλ Progon, ην Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

17 Πξηγθηπάην ησλ Ύξκπεξηψλ πέξαζε ζηελ εμνπζία ησλ Grigor Kamona θαη Gulam of Albania, θαη δηαιχζεθε ην Άιια γλσζηά πξηγθηπάηα Ύξκπεξεζηψλ ήηαλ ηα Balshqive, Muzakajve θαη Ardianeve ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην ζάλαην ηνπ εζληθνχ ήξσα Γεσξγίνπ Καζηξηψηε θεξληέκπεε (1468)ν νπνίνο αληηζηάζεθε ζηνπο ηνχξθνπο γηα 25 ρξφληα. Σν Βαζίιεην ηεο Αιβαλίαο (Regnum Albaniae), δεκηνπξγήζεθε ην 1271 απφ ηνλ Charles of Anjou ζηελ πεξηνρή πνπ απηφο θαηέθηεζε απφ ην Γεζπνηάην ηεο Ζπείξνπ. H πεξηνρή πξνζαξηήζεθε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηνλ 15 ν αη. γηα λα ππαρζεί δηνηθεηηθά ζηελ Απαξρία ηεο Rumelias κέρξη ην 1912 νπφηε αλαθεξχρζεθε ην πξψην αλεμάξηεην αιβαληθφ θξάηνο ζηελ Απιψλα ζηηο 28 ΐεθεκβξίνπ 1912 ππφ ηνλ Ismail Qemali, o νπνίνο θπβέξλεζε επί 14 κήλεο. Γ αλαθχξεμε ηνπ πξψηνπ αλεμάξηεηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, ήηαλ απνηέιεζκα 40 εηψλ πεξίπνπ απηνλνκηζηηθψλ θηλήζεσλ φπσο εθείλν ηεο Ύιβαληθήο λσζεο ηεο Πξηδξέλεο ην 1878, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνλ 19ν αη. αλδξψλ φπσο νη Ismail Qemali θαη Luigi Gurakugi θαη ηνλ ηνλ 18 ν αη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ Naum Veqilharxi, Jeronim De Rada, αδεξθψλ Frasheri, Pashko Vasa, Konstandin Kristoforidi. Σε κηθξήο δηάξθεηαο Μνλαξρία ( ) δηαδέρζεθε ε αθφκε κηθξφηεξεο δηάξθεηαο πξψηε αιβαληθή ΐεκνθξαηία ( ), γηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία αθφκε Μνλαξρία ( ), ε νπνία ππέθπςε ζηηο 7 Ύπξηιίνπ 1938, ζηε θαζηζηηθή Δηαιία. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ θαζηζηηθή θαηνρή ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1944, επεβιήζε θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ππφ ηνλ Αnver Hoxha κέρξη ην 1985 θαη ηνλ Ramiz Alia κέρξη ην Οη πξψηεο ειεχζεξεο εθινγέο κεηά ην 1925, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1991, σζηφζν ε ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα δνθηκάζηεθε κε ην «ζθάλδαιν ησλ ππξακίδσλ» ην 1997, εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ σζήζεθε ζηε κεηαλάζηεπζε θπξίσο ζε Αιιάδα θαη Δηαιία αιιά θαη ζηε Γεξκαλία, Αιβεηία θαη Ώφξεηα Ύκεξηθή. Γ κεηάβαζε ζηε Γεκνθξαηία θαη ζηελ νκαιφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005, κε ηελ απνθαζηζηηθή εθινγηθή λίθε ηνπ ΐεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Γ Ύιβαλία έγηλε δεθηή σο πιήξεο κέινο ηνπ ΝΑΣΟ ην 2009, ελψ ζηηο 1 Ύπξηιίνπ ηνπ 2009, ηέζεθε ζε ηζρχ ε πκθσλία χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο κε ηελ ΑΑ κεηά απφ πεξίνδν πξνζαξκνγήο ηεζζαξσλ εηψλ νπφηε πξνσζήζθαλ ζεηξά ζεκαληηθψλ κεηαξπζκίζεσλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο «ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο» κε ηελ Απξσπαηθή λσζε, ε νπνία είρε ηεζέη ζε ηζρχ ην Γ Ύιβαλία έρεη ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ έληαμε ηεο ψο πιήξεο κέινο ζηελ ΔΔ ζηηο 28 Ύπξηιίνπ 2009, θαη ε απάληεζε επί ηεο αηηήζεσο απηήο αλακέλεηαη ην πξψην εμάκελν ηνπ Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

18 3. Σν αιβαληθφ Κξάηνο 3.1. Οξγάλσζε ηεο Πνιηηείαο Ζ επίζεκε νλνκαζία ηεο ρψξαο είλαη, «ΐεκνθξαηία ηεο Ύιβαλίαο»(Republic of Albania), ε νπνία ζηε θαζεκεξηλή ρξήζε αλαθέξεηαη σο «Ύιβαλία». Γ εζσηεξηθή νλνκαζία είλαη Republika e Shqiperise θαη ελ ζπληνκία, Shqiperia. Πξσηεχνπζα ηεο Υψξαο είλαη ηα Σίξαλα, κία ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε πφιε κε πςειφ ξπζκφ αλνηθνδφκεζεο θαη αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο ζήκεξα καδί κε ηα πεξίρσξα εθηηκάηαη ζηηο θαηνίθνπο. Σν Πνιίηεπκα ηεο ρψξαο είλαη Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή ΐεκνθξαηία. Ο Θεκειηψδεο Υάξηεο ηεο Ύιβαλίαο ελεθξίζε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 Ννεκβξίνπ 1998, κεηά απφ δεκνςήθηζκα, αληηθαζηζηψληαο ηα παιαηφηεξα θείκελα ηνπ 1991 θαη Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθιέγεηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ θνηλνβνπιίνπ γηα ζεηεία πέληε (5) εηψλ, κε πιεηνςεθία ηξηψλ πέκπησλ (3/5) θαη δπλαηφηεηα επαλεθινγήο γηα κία αθφκε θνξά. Ο ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ηεο ΐεκνθξαηίαο (2010) θ. Bamir TOPI, εθιέρηεθε ζηηο 24 Δνπιίνπ 2007 κεηά απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο ςεθνθνξίεο. Σν Ννκνζεηηθφ ψκα, (Assembly of Kuvendi), απνηειείηαη απφ 140 αληηπξνζψπνπο απφ ηηο 100 πεξηθέξεηεο. Σνλ Ννέκβξην 2008, ην Κνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ λέν Αθινγηθφ Κψδηθα, κε ηνλ νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα απφ έλα πεξηθεξεηαθφ αλαινγηθφ ζχζηεκα, θαη επηπιένλ ζεζκνζεηήζεθε ην ειάρηζην φξην ηνπ 2,5%, γηα ηελ είζνδν ελφο θφκκαηνο ζην Κνηλνβνχιην θαη ην φξην ηνπ 4% γηα ηελ είζνδν ζην θνηλνβνχιην, ζπλαζπηζκνχ θνκκάησλ. ηηο εθινγέο ηεο 28 εο Δνπλίνπ 2009 ην ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (PD) εμέιεμε 68 βνπιεπηέο, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα (PS) εμέιεμε 64 βνπιεπηέο, ην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα γηα ηελ Αλζσκάησζε (LSI) εμέιεμε 4 βνπιεπηέο, ελψ άιια κηθξφηεξα θφκκαηα εμέιεμαλ 4 βνπιεπηέο. Πξφεδξνο ηνπ παξφληνο θνηλνβνπιίνπ (2010) επαλεμειέγε ε θα Jozefina Topalli. Γ Κπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νπνίνπ πξνεδξεχεη ν Πξσζππνπξγφο. Οη Τπνπξγνί, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δηνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐεκνθξαηίαο, ν νπνίνο δηνξίδεη θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ εθφζνλ ζην πξφζσπν ηνπ έρεη πξνεγνπκέλσο εθθξαζηεί ε δεδεισκέλε απφ ην Κνηλνβνχιην. Γ Κπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 28 εο Δνπλίνπ 2009, απνηειείηαη απφ ην «ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα» (DP) κε αξρεγφ ηνλ ζεκεξηλφ Πξσζππνπξγφ ηεο Ύιβαλίαο 5, Καζεγεηή θ. Sali Berisha, θαη απφ ην «νζηαιηζηηθφ Κίλεκα γηα ηελ Αλζσκάησζε» (LSI), κε αξρεγφ ηνλ θ. Ilir Meta. Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο είλαη ν θ. Sali BERISHA, ν νπνίνο θπβεξλά ηε ρψξα απφ ηηο 10 επηεκβξίνπ 2005, «θεξδίδνληαο» φιεο ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο απφ ην 2005 θαη κεηά. Οη θπξηφηεξνη ππνπξγνί 6 είλαη: Ύληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Ακπνξίνπ θαη Αλέξγεηαο: θ Ilir Meta, Τπνπξγφο 5 επηέκβξηνο επηέκβξηνο 2010 Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

19 Οηθνλνκηθψλ: θ. Ridvan Bode, Τπνπξγφο Αζσηεξηθψλ: θ. Lulyim Basha, Τπνπξγφο Αμσηεξηθψλ: θ.edmond Haxhinasto, Τπνπξγφο Γεσξγίαο: θ. Genc Ruli, Τπνπξγφο ΐεκνζίσλ ξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ: θ. Sokol Oldashi, Τπνπξγφο Απξσπατθήο Οινθιήξσζεο θαη Αλζσκάησζεο: θα Majlinda Bregou, Τπνπξγφο Αξγαζίαο, Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη τζσλ Απθαηξηψλ: θ. Spiro Ksera. H Γηθαζηηθή Δμνπζία είλαη νξγαλσκέλε ζε «πξσηνβάζκηα» θαη «δεπηεξνβάζκηα». Σα δηθαζηηθά φξγαλα, είλαη:(α) ην «Ύλψηαην ΐηθαζηήξην» (Άξεηνο Πάγνο), ηνπ νπνίνπ ν Πξφεδξνο θαη ν Ύληηπξφεδξνο δηνξίδνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην γηα ελλέα έηε, δίρσο δπλαηφηεηα επαλεθινγήο, (β) ην «πληαγκαηηθφ ΐηθαζηήξην» 7 ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐεκνθξαηίαο θαη εγθξίλνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην, (γ)ηα «ΐεπηεξνβάζκηα ΐηθαζηήξηα» (Αθεηεία, Άξεηνο Πάγνο) θαη (δ) ηα «Πεξηθεξεηαθά ΐηθαζηήξηα» (Πξσηνδηθεία). Κάζε δηθαζηήξην έρεη αξκνδηφηεηα, ηφζν γηα αζηηθέο, πνηληθέο, εκπνξηθέο φζν θαη γηα δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο 8. Σν ζηξαηησηηθφ λνκηθφ ζχζηεκα αλήθεη ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε. Μέρξη θαη ην 2007, ην αιβαληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 346 δηθαζηέο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζε 29 Πξσηνδηθεία, 6 εθεηεία, έλα (1) ηξαηνδηθείν ην νπνίν απνηειείηαη απφ Πξσηνδηθείν θαη Αθεηείν θαη ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ ΐηθαζηηθνχ ψκαηνο, απφ ηνλ Άξεην Παγν θαη απφ ην πληαγκαηηθφ ΐηθαζηήξην. Γ έδξα θαη ε γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα ησλ πξσηνβάζκεησλ δηθαζηεξίσλ ζε θάζε λνκφ, θαζνξίδεηαη κε Πξνεδξηθφ ΐηάηαγκα, ην νπνίν εηζεγείηαη ν Τπνπξγφο ΐηθαηνζχλεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Ύλσηάηνπ πκβνπιίνπ ΐηθαηνζχλεο. Σα Αθεηεία θαηαλέκνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηεο ΐεκνθξαηίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ ΐηθαηνζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηνπ Ύλσηάηνπ πκβνπιίνπ ΐηθαηνζχλεο. Γ ζχλζεζε ηνπ Αθεηείνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) ΐηθαζηέο. Σν αιβαληθφ χληαγκα απαγνξεχεη ξεηά ηελ ίδξπζε έθηαθησλ δηθαζηεξίσλ (Άξζξν 135, παξ.2). Ωο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαη ζπκβαιφκελν κέξνο ηεο Απξσπαηθήο χκβαζεο ησλ ΐηθαησκάησλ ηνπ Ύλζξψπνπ, ε αιβαληθή Κπβέξλεζε ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Απξσπαηθνχ ΐηθαζηεξίνπ Ύλζξσπίλσλ ΐηθαησκάησλ. Σν αιβαληθφ Γίθαην πηνζεηεί ην Ύζηηθφ ΐίθαην ηεο Γπεηξσηηθήο Απξψπεο,(Civil Law) σζηφζν δελ έρεη απνδερηεί ηελ ππνρξεσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ ICJ (International Court Of Justice), αιιά έρεη επηθπξψζεη ηε χκβαζε ηεο Ρψκεο, θαη έρεη απνδερηεί ηε δηθαηνδνζία ηνπ ΐηεζλνχο Πνηληθνχ ΐηθαζηεξίνπ (Δnternational Criminal Court) (ICC). Απίζεο, ε Ύιβαλία είλαη κέινο ηεο Απξσπαηθήο χκβαζεο γηα ηε ΐηεζλή Ακπνξηθή ΐηαηηεζία. Γ λνκνζεζία ηεο Ύιβαλίαο έρεη πξνζαξκνζηεί ζην πξφηππν κηαο ζχγρξνλεο ρψξαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, κε ηελ βνήζεηα ηφζν ησλ ΓΠΎ φζν θαη ηεο ΑΑ αιιά θαη ηεο Αιιάδνο θαη ηεο Δηαιίαο. Οη πεγέο ηνπ αιβαληθνχ Γηθαίνπ είλαη ην χληαγκα, νη επηθπξσκέλεο ΐηεζλείο πκθσλίεο, νη Κνηλνβνπιεπηηθέο πξάμεηο, θαη νη ΐηνηθεηηθέο Πξάμεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο. Γ θαηα ηφπν δηθαηνδνζία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ησλ ηνπηθψλ Ύξρψλ ηεο Σνπηθήο Ύπηνδηνίθεζεο, (Local Government), επεθηείλεηε κφλν ζηα εδαθηθά φξηα αξκνδηφηεηαο ηνπο, ελψ νη 7 Πξφεδξνο ηνπ απφ επηέκβξην 2010, ν θ. Μπαζθίκ Νηέληηα 8 Ύπνηειιέη αίηεκα ηεο ΐηεζλνχο Κνηλφηεηαο ε δεκηνπξγία δηαθξηηψλ ΐηνηθεηηθψλ ΐηθαζηεξίσ. Μάιηζηα, ηνλ επηέκβξην 2010, ε Πξεζβεία ησλ ΓΠΎ ζηελ Ύιβαλία έζεζε πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ ζηελ αιβαληθή θπβέξλεζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, κε ηελ απεηιή ηεο δηαθνπήο ρνξήγεζεο Ύλαπηπμηαθήο Ώνήζεηαο. Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

20 θαλνληζηηθέο πξαμεηο ηεο δηνίθεζεο ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο θαζ χιελ αξκνδηφηεηαο ηνπο εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ αιβαληθηή επηθξάηεηα. Σα θπξηφηεξα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Ύιβαλίαο είλαη 9 : (α) ην Ύγξνηηθφ Πεξηβαληνινγηθφ Κφκκα (Agrarian Environmentalist Party)(PAA) κε αξρεγφ ηνλ Lufter XHUVELI, (β) ην Υξηζηηαληθφ ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (Christian Democratic Party) (PDK) κε αξρεγφ ηνλ Nard NDOKA, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Ύιβαλίαο (Communist Party of Albania) (PKSH) κε αξρεγφ ηνλ Hysni MILLOSHI, ην Κφκκα ηεο ΐεκνθξαηηθήο πκκαρίαο (Democratic Alliance Party) (AD) κε αξρεγφ ηνλ Neritan CEKA, ην ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (Democratic Party) (PD) κε αξρεγφ ηνλ Sali BERISHA, ε Πνιηηηθή Κίλεζε (G99 Political Movement) κε αξρεγφ ηνλ Erion VELIAJ, ην Κφκκα ηεο λσζεο Φηιειεπζέξσλ (Liberal Union Party) (BLD) κε αξρεγφ ηνλ Arjan STAROVA, National Front Party (Balli Kombetar) (PBK) κε αξρεγφ ηνλ Artur ROSHI, ην Νέν ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (New Democratic Party)(PDR) κε αξρεγφ ηνλ Genc POLLO, ην Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα (Republican Party) (PR) κε αξρεγφ ηνλ Fatmir MEDIU, ην νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο Ύιβαλίαο (Social Democracy Party of Albania) (PDSSh) κε αξρεγφ ηνλ Paskal MILO, ην νζηαιηζηηθφ ΐεκνθξαηηθφ Κφκκα (Social Democratic Party) ( PSD) κε αξρεγφ ηνλ Skender GJINUSHI, ην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα γηα ηελ Οινθιήξσζε (Socialist Movement for Integration) (LSI) κε αξρεγφ ηνλ Ilir META, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα (Socialist Party) (PS) κε αξρεγφ ηνλ Edi RAMA, ην νζηαιηζηηθφ Κφκκα 1991 (Socialist Party 1991) κε αξρεγφ ηνλ Petro KOCI, θαη ε λσζε Ύλζξσπίλσλ ΐηθαησκάησλ (Union for Human Rights Party) (PBDNj) κε αξρεγφ ηνλ Vangjel DULE, ελψ πξνζθάησο (Ύπξίιηνο 2010), ηδξχζεθε ην λέν θφκκα ηεο Αιιεληθήο Μεηνλφηεηαο πνπ νλνκάδεηαη MEGA (απφ ηα αιβαληθά αξρηθά ηνπ «Αιιεληθή Αζληθή Μεηνλφηεηα γηα ην Μέιινλ») εκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο Ύιβαλίαο δηαδξακαηίδνπλ θαη νη αθφινπζεο νξγαλψζεηο: ην «Γξαθείν πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε» (Citizens Advocacy Office) ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν Kreshnik Spahiu, ε «πλνκνζπνλδία πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο Ύιβαλίαο» (Confederation of Trade Unions of Albania) (KSSH) ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν Kastriot Muco, ε «Πξσηνβνπιία γηα ηελ Αζληθή λσζε ηεο Ύιβαλίαο» (Front for Albanian National Unification) (FBKSH) ηεο νπνία εγείηαη ν Gafur Adili, ην «Κίλεκα ΎΡΚΑΣΎ» (Movement Mjaft ), ε νξγάλσζε «Οκφλνηα» (Omonia) κε Πξφεδξν ηνλ Ώasili Bolano, ε «λσζε Ύλεμάξηεησλ πλδηθαιηζηηθψλ Αλψζεσλ Ύιβαλίαο», (Union of Independent Trade Unions of Albania) (BSPSH) ηεο νπνίαο εγείηαη ν Gezim Kalaja. H Ύιβαλία είλαη κέινο ησλ αθφινπζσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ: BSEC, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, NATO, OIC, OIF, OPCW, OSCE, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO 9 Πιεξνθφξεζε επηέκβξηνο 2010 Διιεληθή Πξεζβεία - Γξαθείν ΟΔΤ Σηξάλσλ Tel: (003554) θαη Fax:

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ. Επιχειρηµατικός Οδηγός ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ. Επιχειρηµατικός Οδηγός ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων ΑΛΒΑΝΙΑ Επιχειρηµατικός Οδηγός ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Ελληνική Πρεσβεία - Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 1 Τίρανα, 29 Ιουνίου 2010 Η έκδοση Επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξασα: Αιμιλιάνα Γκούγκα

Συντάξασα: Αιμιλιάνα Γκούγκα Το Κτηματολόγιο της Αλβανίας Σελίδα 1 ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Ημερομηνία: 30/09/2012 Η Ανάπτυξη της Αγοράς Ακινήτων στην Αλβανία Σελίδα 2 Το Κτηματολόγιο της Αλβανίας Σελίδα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα