Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού"

Transcript

1 Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια Δ. Ναςιόπουλου Ο Πρόεδροσ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ Ποντιακϊν Σωματείων για τισ εκδθλϊςεισ μνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ποντίων κ. Κ.Αντωνιάδθσ ευχαριςτεί το γραφείο Εκπαίδευςθσ Μελβοφρνθσ, τουσ διευκυντζσ και εκπαιδευτικοφσ των Ελλθνικϊν ςχολείων, που με προκυμία δζχτθκαν να βοθκιςουν ςτθ διδαςκαλία τθσ γενοκτονίασ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ.

2 ΠΟΝΤΟΣ Μάκθμα 1 ο Μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Πόντοσ είναι μια περιοχι ςτο βόρειο ανατολικό μζροσ τθσ ςθμερινισ Σουρκίασ κοντά ςτθ κάλαςςα του Εφξεινου Πόντου (Μαφρθ κάλαςςα). Για αιϊνεσ το μζροσ αυτό ιταν ΕλΛθνικό. Εκεί ηοφςαν μζχρι τον περαςμζνο αιϊνα οι Ζλλθνεσ Πόντιοι, απόγονοι των αρχαίων Ελλινων. Εγκαταςτάκθκαν εκεί πριν τρεισ χιλιάδεσ χρόνια και κρατοφν μζχρι και ςιμερα τθν γλϊςςα, τουσ χοροφσ, τα ικθ και ζκιμα τθσ Ελλθνικισ φυλισ των. Η ιςτορία του Ελλθνιςμοφ του Πόντου αρχίηει από τθν Αργοναυτικι εκςτρατεία και τον Σρωικό πόλεμο, περίπου το 1100 π.χ., όταν οι πρϊτοι Ζλλθνεσ εγκαταςτάκθκαν εκεί. Αργότερα το π.Χ.. οι Κωνεσ απο τθ Μίλθτο ίδρυςαν αποικίεσ οπωσ τθ Σινώπθ (ιταν θ πατρίδα του Διογζνθ του κυνικοφ π.χ.) τθν Τραπεηοφντα (το 400 π.χ. όταν ζφταςε ο Ξενοφϊντασ με τουσ Μυρίουσ γράφει ότι θ πόλθ ιταν Ελλθνικι), τθν Κεραςοφντα, τθν Αμιςό (Σαμψοφντα), τθν Αμάςεια (πατρίδα του γεωγράφου Στράβωνα 66 π.χ μ.χ.). 2

3 Μετά το κάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι πόλεισ του Πόντου ςχθμάτιςαν ζνα βαςίλειο. Σο βαςίλειο αυτό πολζμθςε και νίκθςε πολλζσ φορζσ τουσ Ρωμαίουσ, αλλά τελικά κατακτικθκε το 63 π.χ. Σθν περίοδο τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ ο Πόντοσ ιταν μια πλοφςια περιοχι με ςπουδαίο Ελλθνικό πολιτιςμό. Οι κάτοικοι του ζγιναν χριςτιανοί και ζχτιςαν πολλά μοναςτιρια, τα οποία ζγιναν κζντρα χριςτιανικϊν και Ελλθνικϊν ςπουδϊν. Επίςθσ πολλοί πατριάρχεσ και επίςκοποι προζρχονταν από τον Πόντο. Όταν οι ςταυροφόροι πιραν τθν Κωνςταντινοφπολθ, ο αυτοκράτορασ Αλζξιοσ Κομνθνόσ ίδρυςε ςτον Πόντο τθν Ελλθνικι αυτοκρατορία τθσ Σραπεηοφντασ. Ερωτιςεισ 1. Ποια ςτοιχεία δείχνουν ότι ο Πόντοσ ιταν Ελλθνικόσ; 2. Βρεσ ςτο χάρτθ τθ κζςθ του Πόντου. Μάκθμα 2 ο H περίοδοσ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ Σο 1461 μ.χ. οι Σοφρκοι κατάκτθςαν τον Πόντο. Χιλιάδεσ Ζλλθνεσ Πόντιοι ζγιναν μουςουλμάνοι με τθ βία. Πολλοί κανατϊκθκαν από τουσ Σοφρκουσ και χιλιάδεσ αναγκάςτθκαν να παρατιςουν τα ςπίτια τουσ και να φφγουν ςτισ παρακαλάςςιεσ πόλεισ τθσ Ρωςίασ και ςτθν περιοχι του Καυκάςου. Παρ όλεσ τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ οι Ζλλθνεσ του Πόντου προοδεφουν και μζχρι το τζλοσ του 19 ου αιϊνα παρατθρείται μια μεγάλθ οικονομικι και πνευματικι άνκιςθ. Αυτι τθν εποχι ηοφςαν περίπου 800 χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςτον Πόντο με Ελλθνικι ςυνείδθςθ και πίςτθ ςτθ Μεγάλθ Ιδζα του γζνουσ. Χτίςτθκαν περιςςότερεσ από 1000 εκκλθςίεσ και 1000 Ελλθνικά ςχολεία. Πόλεισ όπωσ θ 3

4 Τραπεηοφντα, θ Σαμςοφντα, θ Κεραςοφντα γίνονται ςπουδαία κζντρα του Ελλθνιςμοφ μζχρι το 19 ο αιϊνα, όπου αρχίηει το μεγάλο δράμα τθσ γενοκτονίασ των Ποντίων. Η μεγαλφτερθ καταςτροφι του Ποντιακοφ πλθκυςμοφ γίνεται το διάςτθμα Οι Νεότουρκοι, (Σοφρκοι εκνικιςτζσ) κυβερνοφν και προςπακοφν να ςϊςουν τθν διαλυμζνθ Οκωμανικι αυτοκρατορία. Αρχίηουν να οργανϊνουν το ςτρατό και να Σουρκοποιοφν (να κάνουν Σοφρκουσ με τθ βία) όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ Σουρκικισ αυτοκρατορίασ που δεν ιταν μουςουλμάνοι. Όςοι δεν ιταν μουςουλμάνοι ζπρεπε να εξαφανιςτοφν. Ζτςι ξεκινοφν τθ βία και τθ ςφαγι κατά των Ελλινων, Αρμενίων και Αςςυρίων Χριςτιανϊν. Απαγορεφουν τθ διδαςκαλία των Ελλθνικϊν ςτα Ελλθνικά ςχολεία και αςκοφν υπερβολικι βία ςτουσ Ζλλθνεσ του Πόντου. Οι Χριςτιανοι ζπρεπε να πθγαίνουν ςτον Σουρκικό ςτρατό. Εκεί τουσ μεταχειρίηονταν ςαν δοφλουσ. Δεν τουσ ζδιναν φαγθτό και όπλο. Ζτςι πολλοί αναγκάηονταν να φφγουν από το ςτρατό και να πάνε ςε πόλεισ τθσ Ρωςίασ. Με αφορμι τθ λιποταξία των ςτρατιωτϊν θ Σουρκικι κυβζρνθςθ δθμιουργεί Σοφρκικεσ ομάδεσ οπλιςμζνων ανδρϊν (τουσ Σςζτεσ ι Σςετζδεσ) και τουσ δίνει το δικαιωμα να κάνουν ζλεγχο ςτα ςπίτια των Χριςτανϊν του Πόντου. Οι Σουρκικζσ αυτζσ εγλθματικζσ ομάδεσ, χωρίσ λόγο, ζμπαιναν ςτα ςπίτια των Ελλινων, ζκλεβαν, βίαηαν, ςκότωναν και ζπαιρναν τισ περιουςιεσ. Η αντίςταςθ των Ποντίων ανταρτϊν δεν ιταν αρκετι να ςταματιςει τα εγκλιματα των Σοφρκων. 4

5 τον Α παγκόςμιο πόλεμο (1914) οι Σοφρκοι είναι ςφμμαχοι τθσ Γερμανίασ και πολεμοφςαν εναντίον τθσ Ρωςίασ, θ οποία προςτάτευε τουσ χριςτιανοφσ τθσ περιοχισ. Με τθ δικαιολογία ότι θ περιοχι του Πόντου είναι κοντά ςτθ Ρωςία και αν οι Ρϊςοι επιτεκοφν οι Χριςτιανοί κα τουσ βοθκιςουν, θ Σουρκικι κυβζρνθςθ διατάηει πολλοφσ Ζλλθνεσ να φφγουν και να πάνε περπατϊντασ, ςτθ μζςθ του χειμϊνα και χωρίσ φαγθτό, μζχρι τθν ζρθμο τθσ υρίασ και ςε άλλεσ πόλεισ του νότου. Χιλιάδεσ πζκαναν από τθν ταλαιπωρία και πείνα. Σο 1916 οι Ρϊςοι παίρνουν τθν Σραπεηοφντα και ανακζτουν τθ διοίκθςθ τθσ πόλθσ ςτουσ Ζλλθνεσ. Με τθν επανάςταςθ των Μπολςεβίκων φεφγει ο Ρωςικόσ ςτρατόσ και αφινει απροςτάτευτθ τθν περιοχι. Σο Ρωςικό ενδιαφζρον χάνεται για πάντα. Πολλοί Ζλλθνεσ ακολοφκθςαν τα Ρωςικά ςτρατεφματα για να γλιτϊςουν από τουσ Σοφρκουσ. Ο Σουρκικόσ ςτρατόσ ξαναπαίρνει τθν περιοχι και αρχίηει άγρια ςφαγι κατά των Ελλινων. κοτϊνουν άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά, όπωσ ζκαναν και ςτουσ Αρμζνιουσ το Σο , κατά τθν Μικραςιατικι εκςτρατεία και καταςτροφι, αρχίηει θ δεφτερθ φάςθ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου. Αρχθγόσ των εγκλθματικϊν ομάδων ςε αυτζσ τισ ςφαγζσ ιταν ο Σοπάλ Οςμάν Παςάσ. Με τθν υποςτιριξθ τθσ κυβζρνθςθσ οδιγθςε τουσ ζνοπλουσ Σοφρκουσ και κατζςτρεψαν τα ανυπεράςπιςτα Ελλθνικά χωριά, ζςφαξαν ακϊουσ άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά. Χιλιάδεσ Πόντιοι δολοφονικθκαν και οι υπόλοιποι διϊχτθκαν από τα ςπίτια τουσ. Οι ςυμμαχικζσ δυνάμεισ, παρ όλο που γνϊριηαν το μζγεκοσ τθσ ςφαγισ, αδιαφόρθςαν και άφθςαν ανενόχλθτουσ τουσ Σοφρκουσ να εξαφανιςουν τον Ελλθνιςμό. Σο 1923 με τθ ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ ζγινε θ ανταλλαγι του πλθκυςμοφ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και Σουρκία. Από τισ 800 χιλιάδεσ Ελλινων που ηοφςαν ςτον Πόντο, οι 350 χιλάδεσ ςκοτϊκθκαν και οι υπόλοιποι ιρκαν ςτθν Ελλάδα πρόςφυγεσ. Ζτςι ζφταςε το τζλοσ ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ και αρχαιότερουσ πολιτιςμοφσ τθσ Μικράσ Αςίασ. Οι περιςςότεροι από τουσ Πόντιουσ, που ζφταςαν ςτθν Ελλάδα, εγκαταςτάκθκαν ςτθν Μακεδονία. Κρατοφν τα ικθ και ζκιμά τουσ, τθ γλϊςςα τουσ και οι πατροπαράδοτοι χοροί τουσ ςυνοδεφονται από τθ μουςικι τθσ πανάρχαιασ λφρασ. 5

6 Μετά από πολλοφσ αγϊνεσ των Ποντίων, θ 19 θ Μαίου ζχει κακιερωκεί ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ των Ποντίων. Άγνωςτεσ λζξεισ (μακιματοσ 1 ου και 2 ου ) Πόντοσ = the open sea; the big sea. The country of Pontοs at the east end of the black sea Πόντιοσ = from or in the sea; ruling the sea. The people of Pontοs εφξεινοσ ποντοσ = the hospitable sea. The black sea απόγονοσ = descendant Ιδρφω = found; establish Εκςτρατεία = expedition Σχθματίηω = form Κατακτώ = conquer Βία = force Σφαγι = slaughter Κατάςταςθ = condition Παρακαλάςςιοσ = near the sea Εγκαταςτάκθκαν = were established/settled Προζρχομαι = come from; result from αυτοκρατορία = empire ιττα = defeat αναγκάηω = force εκνικιςτισ = nationalist Βαλκανικόσ = Balkan ζγκλθμα = crime πρόςφυγασ = refugee γενοκτονία = to kill; slaughter; vanish a nation. (γενοσ + κτεινω) μφριοι = ten thousand γενοκτονια = (γζνοσ = κτείνω) to kill, slaughter, vanish a nation.(θ πρόκεςθ να καταςτρζψει, ολικά ι μερικά, μια εκνικι, εκνοτικι, φυλετικι ι κρθςκευτικι ομάδα) Απάντθςε τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1. Ποφ βρίςκεται ο Πόντοσ; 2. Ανάφερε τα ονόματα των πόλεων του Πόντου. Ποιοι ίδρυςαν αυτζσ τισ πόλεισ και πότε; 3. Ανάφερε μερικά από τα εγλκιματα των Τοφρκων 4. Τι ζμακεσ για τθ γενοκτονία των Ελλινων του Πόντου; Ξζρεισ άλλεσ γενοκτονίεσ λαϊν; Μάκθμα 3 ο Από το βιβλίο «οι διϊξεισ των Ελλινων ςτθν Τουρκία πριν από τον ευρωπαικό πόλεμο» του Αλεξάνδρου Παπαδοποφλου «τθν αρχι του 1914, αυτοί (οι Νεότουρκοι) χρθςιμοποιοφςαν όλα τα πικανά απάνκρωπα και βίαια μζςα με τα οποία ςτόχευαν ςτθν καταςτροφι του Ελλθνιςμοφ. Κατ αρχάσ, προςπάκθςαν να καταςτρζψουν τουσ Ζλλθνεσ με το να επιτεκοφν ςτθν υλικι ευθμερία τουσ. Αυτό επιδίωξαν να το επιτφχουν με ζνα εμπορικό αποκλειςμό (μποικοτάη), τον οποίον οι κυβερνιτεσ και οι 6

7 υποκυβερνιτεσ τον επζβαλαν με τθ μετάβαςθ τουσ ςτισ Ελλθνικζσ πόλεισ και τα χωριά. Σο μζτρο επιβλικθκε από τουσ Σουρκοκριτεσ (Σοφρκοι από τθν Κριτθ) και των προςφφγων από άλλα μζρθ, των οποίων κακικον ιταν, να υιοκετθκεί θ ςτάςθ τουσ για τα χριςτιανικά καταςτιματα και να αποτραπεί θ είςοδοσ Σοφρκων ςε αυτά. (ςελ.72-72)» Από το βιβλίο «θ Μάςτιγα τθσ Αςίασ» του George Horton, Αμερικανοφ Γενικοφ Προξζνου ςτθν Εγγφσ Ανατολι «Σον Ιανουάριο του 1916, άρχιςαν οι εκτοπίςεισ των Ελλινων από τθ Μαφρθ κάλαςςα. Αυτοί οι Ζλλθνεσ ιρκαν μζςω τθσ πόλθσ Μερηιφοφντασ κατά χιλιάδεσ, περπατϊντασ για τρεισ μζρεσ μζςα ςε χιόνια και λάςπεσ και με άςχθμο χειμερινό καιρό. Χιλιάδεσ κατάρεαν ςτο δρόμο απο τθν εξάντλθςθ, και άλλοι ζφταναν ςτθ Μερηιφοφντα ςε ομάδεσ των πενιντα, των εκατό και των πεντακοςίων, πάντα κάτω από τθν ςεινοδεία των Σοφρκων χωροφυλάκων. Σο επόμενο πρωί, οι δυςτυχείσ πρόςφυγεσ ξανάπαιρναν το δρόμο και ζτςι θ εξόντωςι τουσ με τθν οδοιπορία ιταν ακόμα πιο ριηικι από τθ ςφαγι που είχαν υποςτεί προθγοφμενα οι Αρμζνιοι. (ςελ. 194)» Μαρτυρία του Ιωάννθ Κοκτηόγλου από το χωριό Άδα (κοντά ςτθ Σαμψοφντα), που γλίτωςε από τθν Τουρκικι ςφαγι «Σο Μάιο του 1919 όταν ο Ιωάννθσ Κοκτηόγλου ιταν 14 χρονϊν, Σοφρκικεσ ομάδεσ περικφκλωςαν το χωριό του, ςκοτϊνοντασ τουσ πάντεσ. Αυτοί που δεν ςκοτϊκθκαν τουσ μάηεψαν ςε τρία ςπίτια, χωριςτά γυναίκεσ, παιδιά και άντρεσ. Μετά ζβαλαν φωτιά τα ςπίτια και τουσ ζκαψαν. Αυτοφσ που προςπακοφςαν να ξεφφγουν είτε τουσ πυροβολοφςαν, είτε τουσ μαχαίρωναν, είτε τουσ ζπνιγαν με κθλιζσ. Ήμουν πολφ τυχερόσ γιατί τθν θμζρα πριν τθ ςφαγι πιγα να ςυναντιςω το κείο μου και τουσ αντάρτεσ. Από τουσ 350 κατοίκουσ του χωριοφ κανζνασ δεν γλίτωςε.» Εργαςία 1. Γράψε μερικζσ από τισ ταλαπωρίεσ που πζραςαν οι Ζλλθνεσ του Πόντου. 3. Διθγιςου ςτθν τάξθ ζνα από τα παραπάνω κείμενα. Μάκθμα 4 ο «Η ψυχι του Ibrahim», θ αγνοοφμενθ του Πόντου Tamama διθγείται (από το βιβλίο του Γ. Ανδρεάδθ) «Μια άλλθ αλθκινι ιςτορία, του χωριςμοφ ζνοσ κοριτςιοφ από τθν οικογζνειά τθσ κατά τθ διάρκεια μιασ πορείασ κανάτου που είχε ςαν αποτζλεςμα τθν απϊλεια τθσ ηωισ και των δυο γονιϊν τθσ, κακϊσ επίςθσ και εκατοντάδων άλλων κατοίκων του χωριοφ τθσ. Για αιϊνεσ, οι Πόντιοι Ζλλθνεσ και οι Σοφρκοι είχαν ηιςει ςε χωριςτζσ γειτονιζσ αλλά κοντά ο ζνασ ςτον άλλο ςτο χωριό Espye, ζηθςαν ςαν γείτονεσ και φίλοι. Μια ιδιαίτερα ιςχυρι φιλία αναπτφχκθκε μεταξφ του Παπαγιάννθ,του ορκοδόξου ιερζα του χωριοφ (και πατζρα τθσ Σamama), 7

8 και του μουςουλμάνου Σοφρκου γείτονα του Ibrahim. Σο Νοζμβριο του 1916, οι Νεότουρκοι, που ζλεγχαν τθν Σουρκικι κυβζρνθςθ, διζταξαν τισ τοπικεσ αρχζσ να εξαναγκάςουν τουσ Ζλλθνεσ Πόντιουσ να εγαταλείψουν τθν περιοχι του Espye κακϊσ και τισ άλλεσ πόλεισ και τα χωριά τθσ περιοχισ. Άγνωςτο ςτουσ Ελλθνεσ Πόντιουσ, αυτό ζμελλε να είναι θ αρχι μιασ τρομερισ πορείασ κανάτου. Κακϊσ οι χωρικοί ζφευγαν, οι «Σςζτεσ» θ «Σςετζδεσ» τοφρκικα άτακτα αποςπάςματα, περιςςότερο εγκλθματίεσ παρά ςτρατιϊτεσ, άρχιςαν να λεθλατοφν τα ςπίτια τουσ. φμφωνα με το ςυγγραφζα τθσ Tamama, να τι ακολοφκθςε:» Εργαςία «Σρεισ από τουσ «άτακτουσ» μπικαν ςτθν αυλι του Παπαγιάννθ. Ο Ibrahim, ο γείτονασ, πρόςεχε τρομοκρατθμζνοσ,μζςα από το παράκυρο και πίςω από τθν κουρτίνα,για να δει τι ςκόπευαν να κάνουν. ε πολφ λίγο και ενϊ είχαν ςπάςει τθν πόρτα ο Ibrahim τουσ είδε να πετοφν ζξω ςτθν αυλι τα υπάρχοντα του Παπαγιάννθ και ιδθ είχαν αρχίςει να κάνουν ζνα πρόχειρο μοίραςμα μεταξφ τουσ. Άρχιςαν να κάνουν το ίδιο πράγμα και ςτα άλλα ςπίτια επίςθσ. Ζκαναν ζτςι ζνα ςωρό από πράγματα που είχαν ενδιαφζρον και πετοφςαν ότι κεωροφςαν ότι δεν είχε ενδιαφζρον γι αυτοφσ. Η ψυχι του Ibrahim δεν μποροφςε να αντζξει το κακό που γινόταν ςτουσ γείτονεσ του και είδικα ςτο φίλο του, τον Παπαγιάννθ. Η γυναίκα του από τθν αυλι του ςπιτιοφ τουσ, τον καλοφςε απελπιςμζνα να επιςτρζψει ςτο ςπίτι. Για μια ςτιγμι, όταν άκουςαν οι «άτακτοι» τισ κραυγζσ τθσ ςυηφγου του Ibrahim, ςταμάτθςαν τθν ταξινόμθςθ και είδαν τον Ibrahim να πλθςιάηει. Από μακριά τον ρϊτθςαν τι ικελε και το μόνο πράγμα που κατόρκωςε να πει ο Ibrahim ιταν: Allahtan bul (μακάρι ο Αλλάχ να ςασ πλθρϊςει πίςω για αυτό). Προτοφ ακόμα τελειϊςει τθν κατάρα του, ακοφςτθκε ζνασ πυροβολιςμόσ. Η ςφαίρα χτφπθςε τον Ibrahim ςτο μζτωπο και ζπεςε κάτω νεκρόσ. Αυτόσ ιταν ο πυροβολιςμόσ που είχαν ακοφςει οι Χριςτιανοί, κακϊσ εγκατζλειπαν το χωριό. Μόλισ ο Ibrahim ζπεςε κάτω, θ ςφηυγόσ του, κάκιςε κάτω ςτθν αυλι τθσ και άρχιςε να χτυπά τον εαυτό τθσ και να τραβάει τα μαλλιά τθσ για τθν ατυχία που ζπεςε πάνω τθσ. Καταριόταν τα «φίδια» τουσ Χριςτιανοφσ, εξαιτίασ των οποίων ο ςφηυγόσ τθσ ζχαςε τθ ηωι του. Πόςο διαφορετικοί είναι οι άνκρωποι και πόςο διαφορετικά ο κακζνασ ζβλεπε τα γεγονότα που ςυνζβαιναν γφρω!» 1. Τι ζκαναν οι άτακτοι ςτο ςπίτι του Παπαγιάννθ; 2. Τι ζκαμε ο Ibrahim? Γιατί ζκανε αυτι τθν πράξθ; Μάκθμα 5 ο Από το βιβλίο «Οφτε το όνομά μου» από τθ ςυγγραφζα Thea Halo (ιςτορία τθσ μθτζρασ τθσ Sano) «ταματιςαμε ςτο δρόμο ςαν ζνασ ςωρόσ από πζτρεσ ςτο ποτάμι. Οι εξαςκενθμζνοι εξόριςτοι περνοφςαν γφρω μασ και ςυνζχιηαν τθν πορεία τουσ. Η Μθτζρα πιρε τθ Μαρία από τθν πλάτθ τθσ Χριςτοδοφλασ και τθν κράτθςε ςτα χζρια, κακϊσ τα δάκρυά τθσ ξζπλεναν το άψυχο πρόςωπο τθσ Μαρίασ. «Κινθκείτε!» φϊναξε ζνασ ςτρατιϊτθσ κακϊσ βθμάτιηε προσ το μζροσ μασ. «Σο μωρό μου», είπε θ μθτζρα. Κράτθςε τθ Μαρία γυρίηοντάσ τθν προσ τον ςτρατιϊτθ για να τθ δει, λεσ και περίμενε ότι κα ζνιωκε και αυτόσ λίγο από τον πόνο και τθν ταραχι τθσ. «Σο μωρό μου». «Πζταξζ το, εάν είναι πεκαμζνο!» φϊναξε. «Κινθκείτε». «Άςε με να τθ κάψω», του είπε κλαίγοντασ και παρακαλϊντασ. «Πζταξζ το!» 8

9 Φϊναξε πάλι, ςθκϊνοντασ το μαςτίγιό του, «Πζταξζ το!» Η μθτζρα ζςφιξε το ςϊμα τθσ Μαρίασ ςτο ςτικοσ τθσ κακϊσ ςθκωνόμαςταν όρκιοι κοιτάηοντάσ τον ζκπλθκτοι. Σο πρόςωπό τθσ είχε πάρει μια βαςανιςμζνθ ζκφραςθ όπωσ δεν το είχα δει ποτζ πριν. Ο πατζρασ ιρκε για τθ Μαρία, για να τθν τοποκετιςει κάτω, υποκζτω, αλλά θ μθτζρα τθν κρατοφςε ακόμα πιο ςφιχτά. Μετά περπάτθςε μζχρι το μεγάλο πζτρινο τοίχο που χϊριηε τθν πόλθ από το δρόμο και ςικωςε τθ Μαρία για να τθν ξαπλϊςει πάνω ςτθν κορυφι του τοίχου ςαν να τθν άφθνε πάνω ςε ζνα βωμό εμπρόσ ςτον Μεγαλοδφναμο». Από άρκρο ςτθν εφθμερίδα Παρατθρθτισ τθσ Χριςτιανικισ Επιςτιμθσ - του Herbert Adams Gibbons - Τραπεηοφντα 31/5/1922 «Παρά τισ επαναλαμβανόμενεσ κενζσ αρνιςεισ, οι Σοφρκοι τθσ Άγκυρασ ακολουκοφν μια ςκόπιμθ πολιτικι εξολόκρευςθσ των Ελλινων, και διαπιςτϊνω ότι θ Σραπεηοφντα ζχει εκκακαριςτεί από τον υπόλοιπο χριςτιανικό πλθκυςμό. Δφο χρόνια πριν υπιρχαν εδϊ Ζλλθνεσ. ιμερα, μεταξφ των θλικιϊν 80 και 14,ανάμεςα ςτον ανδρικό πλθκυςμό υπάρχουν μόνο 6 ιερείσ και 10 πολίτεσ. Κανείσ γιατρόσ, κανείσ δάςκαλοσ δεν ζχει απομείνει. Σα ελλθνικά νοςοκομεία και τα ελλθνικά ςχολεία είναι κλειςτά και ακόμθ και τα ιδιωτικά μακιματα ςτα ςπίτια απαγορεφονται. Δεν υπάρχει κανζνασ Ζλλθνασ ςτισ επιχειριςεισ. Οι Ζλλθνεσ ιταν το πιο ακμάηον ςτοιχείο εδϊ, με τα όμορφα ςπίτια, ζνα καυμάςιο νοςοκομείο,τισ μεγάλεσ καλοκαιρινζσ βίλεσ ςτουσ λόφουσ αλλά τϊρα που ζχουν φφγει οι πατζρεσ και οι ςφηυγοι και οι γιοι, οι γυναίκεσ βυκίηονται ςε βακιά φτϊχεια. Βλζπω τισ γυναίκεσ να ςκάβουν χαντάκια, να δίνουν τισ πζτρεσ ςτουσ κτίςτεσ, να κουβαλάνε βαριά φορτία με γυμνά πόδια και με κουρζλια. Είναι αυτζσ τϊρα οι εργάτεσ του λιμανιοφ. Σϊρα, μετά από τθν απζλαςθ όλων των μεγαλυτζρων αγοριϊν, θ τουρκικι κυβζρνθςθ τθσ Άγκυρασ ζχει διατάξει τθ βίαιθ προςαγωγι των παιδιϊν από 11 μζχρι και 14 ετϊν. Είναι μια ςπαρακτικι κζα να βλζπει κάποιοσ τα φτωχά μικρά παιδιά να οδθγοφνται μζςα από τουσ δρόμουσ, ςαν κοπάδια ηϊων, ςτο κυβερνείο, όπου ρίχνονται ςε ζνα ακάκαρτο υπόγειο μπουντροφμι. Περίπου 300 παιδιά ςυλλζχτθκαν ζτςι ςτισ 20 Μαϊου ςτθν Σραπεηοφντα». Από μια ζκκεςθ του Stanley K. Hopkins τθσ Οργάνωςθσ Περίκαλψθσ τθσ Εγγφσ Ανατολισ, 16/11/1921 «Μετά τθν αναχϊρθςι μου από τθ αμψοφντα ςτο ταξίδι τθσ επιςτροφισ μου ςτο Harpoot, είδα τουσ θλικιωμζνουσ Ζλλθνεσ τθσ αμψοφντασ που είχαν εκτοπιςτεί. Πολλά από αυτά τα άτομα ιταν αδφναμα, αλλά παρόλα αυτά πιζηονταν να περπατιςουν μία απόςταςθ τριάντα μιλίων θμερθςίωσ και δεν υπιρχε κανζνα μεταφορικό μζςο διακζςιμο για εκείνουσ που ιταν αδφνατοι ι άρρωςτοι. Δεν υπιρχαν τρόφθμα γι αυτοφσ. ε αυτό το ταξίδι πζραςα δίπλα από πολλά πτϊματα Ελλινων που βρίςκονται ςτθν άκρθ του δρόμου, οι οποίοι είχαν πεκάνει από αυτιν τθν ζκκεςθ ςτισ κακουχίεσ. Πολλά από αυτά τα ςϊματα ιταν γυναικϊν και κοριτςιϊν με τα πρόςωπα ςτραμμζνα ςτον ουρανό, καλυμμζνα με μφγεσ. (Γενοκτονία,13, )» 9

10 Εργαςία 1. Φαντάςου ότι είςαι δθμοςιογράφοσ και βρίςκεςαι ςτον Πόντο τθν περίοδο τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων. Γράψε ζνα άρκρο ςτθν εφθμερίδα με το οποίο κα κάνεισ γνωςτά τα γεγονότα τθσ γενοκτονίασ ςτουσ υπόλοιπουσ λαοφσ. 2. Φαντάςου ότι είςαι και εςφ ζνασ πρόςφυγασ ανάμεςα ςτο πλικοσ. Ξαφνικά δίπλα ςου ακοφγονται τα κλάματα ενόσ μικροφ παιδιοφ του οποίου οι γονείσ του ςκοτϊκθκαν από τουσ Τοφρκουσ. Γράψε ζνα διάλογο, που κα κάνεισ με το μικρό παιδί και με τον οποίο κα προςπακείσ να το κακθςυχάςεισ. Βιβλιογραφία: 1. George Horton: Η μάςτιγα τθσ Αςίασ 2. Θζα Χάλο: Οφτε το όνομά μου 3. Ανδρεάδθσ: Σamama θ αγνοοφμενθ του Πόντου 4. Εγκυκλοπαίδεια ΤΔΡΙΑ (Βαλκανικοί πόλεμοι/πόντοσ) Χριςιμα Link :

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912*

Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* Η απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ το 1912* Η απελευκζρωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, από μια ςυγκυρία τθσ ιςτορίασ, ςυνζπεςε με τθ μζρα τθσ γιορτισ του Aγίου Δθμθτρίου. Ήταν 26 Οκτωβρίου του 1912, γφρω ςτισ 11 το

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι:

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (6500-3000 π.χ) Να κυμάςτε ότι τα εκκζματα αυτισ τθσ αίκουςασ προζρχονται από νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Θεςςαλίασ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. το ζςκλο και το Διμινι οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ για πάντα; Πάντα μου άρεςαν οι ιςτορίεσ που τελείωναν εκεί από όπου άρχιηαν. Που

Φίλεσ για πάντα; Πάντα μου άρεςαν οι ιςτορίεσ που τελείωναν εκεί από όπου άρχιηαν. Που Φίλεσ για πάντα; Πάντα μου άρεςαν οι ιςτορίεσ που τελείωναν εκεί από όπου άρχιηαν. Που ςχθμάτιηαν ζνα φαφλο κφκλο και ςτο τζλοσ τουσ ςου άφθναν μια πικρι, ςτενόχωρθ ανάμνθςθ κάνοντάσ ςε να ταυτιςτείσ με

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια υπόθεση αυτοκτονίας ; τισ 12:00 μ.μ. ο αςτυνομικόσ Ρικ μικ απολάμβανε τθ ςυντρόφια τθσ γυναίκασ του

Μια υπόθεση αυτοκτονίας ; τισ 12:00 μ.μ. ο αςτυνομικόσ Ρικ μικ απολάμβανε τθ ςυντρόφια τθσ γυναίκασ του Μια υπόθεση αυτοκτονίας ; τισ 12:00 μ.μ. ο αςτυνομικόσ Ρικ μικ απολάμβανε τθ ςυντρόφια τθσ γυναίκασ του Σηζιν, όταν ξαφνικά χτφπθςε το τθλζφωνο. Ήταν από το νοςοκομείο τθσ Καλιφόρνια ςτο οποίο νοςθλευόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 9 10 (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 9 10 (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 9 10 (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου) 19 Μαρτίου 011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Μια διάβαςθ πεηϊν ζχει άςπρεσ και μαφρεσ λωρίδεσ, πλάτουσ 50 cm. ε ζνα δρόμο θ διάβαςθ ξεκινά και τελειϊνει με άςπρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2013 Αϋ τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξζταςησ: 1 ϊρα και 15 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Διάβαζε προζετηικά ασηές ηις οδηγίες. Διάρκεια εξζταςθσ: 1 ϊρα και 15 λ 2. Γράυε

Διαβάστε περισσότερα

Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ

Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ Danielle Bruckert Ζουηοφνια ςε αρικμοφσ Σθμείωςθ ςτουσ Αναγνϊςτεσ: Τα παιδιά κα πρζπει να προςπακοφν να καταμετριςουν τα Ζουηοφνια που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ ςελίδα κάκε αρικμοφ πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθζςεισ. Εκπαιδευτικά προγράμματα Προβολζσ Θόλου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΚΡΑΣΗΕΙ

Εκθζςεισ. Εκπαιδευτικά προγράμματα Προβολζσ Θόλου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΚΡΑΣΗΕΙ 2016-2017 Εκθζςεισ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΚΡΑΣΗΕΙ Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελληνικόσ Κόςμοσ» Πειραιϊσ 254, 177 78 Σαφροσ Σ: 212 254 0000 F: 212 254 0123 E: hellenic-cosmos@ime.gr Εκπαιδευτικά προγράμματα Προβολζσ Θόλου

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάιοσ Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου (Στάςεισ & Αντιλιψεισ)

Μάιοσ Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου (Στάςεισ & Αντιλιψεισ) Η Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτα Ιουλιανά γεγονότα του 1965 & τθν πολιτικι κρίςθ τθσ περιόδου 1965 1967 (Στάςεισ & Αντιλιψεισ) Μάιοσ 2008 PI0826 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Σο Πάςχα ςτθ Λιλιποφπολθ!» ΥΠΕΥΘΥΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ : ΜΠΟΥΦΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΘΜΑ : ΠΝ2 ΟΙ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΘ

«Σο Πάςχα ςτθ Λιλιποφπολθ!» ΥΠΕΥΘΥΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ : ΜΠΟΥΦΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΘΜΑ : ΠΝ2 ΟΙ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΘ «Σο Πάςχα ςτθ Λιλιποφπολθ!» ΥΠΕΥΘΥΝΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ : ΜΠΟΥΦΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΘΜΑ : ΠΝ2 ΟΙ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΘ «Κι είναι ακόμθ τα γόνατα, που κάκιηε αμίλθτοσ δυο δυο τα παιδιά κι απλϊνοντασ δίπλα του, πάνω ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνζδριο ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ, Συνδικάτα & Αςφαλιςτικό

Συνζδριο ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ, Συνδικάτα & Αςφαλιςτικό Συνζδριο ΡΑΣΟΚ, ΣΥΙΖΑ, Συνδικάτα & Αςφαλιςτικό Μάρτιοσ 2008 PI0814 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα