Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου. Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού"

Transcript

1 Περιληπτική Ιςτορία του Πόντου Και τθσ Γενοκτονίασ του Ποντιακού Ελληνιςμού (Ιςτορικά τεκμιρια, μαρτυρίεσ, άρκρα) για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου των Ελλθνικϊν ςχολείων τθσ Αυςτραλίασ επιμζλεια Δ. Ναςιόπουλου Ο Πρόεδροσ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ Ποντιακϊν Σωματείων για τισ εκδθλϊςεισ μνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ποντίων κ. Κ.Αντωνιάδθσ ευχαριςτεί το γραφείο Εκπαίδευςθσ Μελβοφρνθσ, τουσ διευκυντζσ και εκπαιδευτικοφσ των Ελλθνικϊν ςχολείων, που με προκυμία δζχτθκαν να βοθκιςουν ςτθ διδαςκαλία τθσ γενοκτονίασ του Ποντιακοφ Ελλθνιςμοφ.

2 ΠΟΝΤΟΣ Μάκθμα 1 ο Μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Πόντοσ είναι μια περιοχι ςτο βόρειο ανατολικό μζροσ τθσ ςθμερινισ Σουρκίασ κοντά ςτθ κάλαςςα του Εφξεινου Πόντου (Μαφρθ κάλαςςα). Για αιϊνεσ το μζροσ αυτό ιταν ΕλΛθνικό. Εκεί ηοφςαν μζχρι τον περαςμζνο αιϊνα οι Ζλλθνεσ Πόντιοι, απόγονοι των αρχαίων Ελλινων. Εγκαταςτάκθκαν εκεί πριν τρεισ χιλιάδεσ χρόνια και κρατοφν μζχρι και ςιμερα τθν γλϊςςα, τουσ χοροφσ, τα ικθ και ζκιμα τθσ Ελλθνικισ φυλισ των. Η ιςτορία του Ελλθνιςμοφ του Πόντου αρχίηει από τθν Αργοναυτικι εκςτρατεία και τον Σρωικό πόλεμο, περίπου το 1100 π.χ., όταν οι πρϊτοι Ζλλθνεσ εγκαταςτάκθκαν εκεί. Αργότερα το π.Χ.. οι Κωνεσ απο τθ Μίλθτο ίδρυςαν αποικίεσ οπωσ τθ Σινώπθ (ιταν θ πατρίδα του Διογζνθ του κυνικοφ π.χ.) τθν Τραπεηοφντα (το 400 π.χ. όταν ζφταςε ο Ξενοφϊντασ με τουσ Μυρίουσ γράφει ότι θ πόλθ ιταν Ελλθνικι), τθν Κεραςοφντα, τθν Αμιςό (Σαμψοφντα), τθν Αμάςεια (πατρίδα του γεωγράφου Στράβωνα 66 π.χ μ.χ.). 2

3 Μετά το κάνατο του Μ. Αλεξάνδρου οι πόλεισ του Πόντου ςχθμάτιςαν ζνα βαςίλειο. Σο βαςίλειο αυτό πολζμθςε και νίκθςε πολλζσ φορζσ τουσ Ρωμαίουσ, αλλά τελικά κατακτικθκε το 63 π.χ. Σθν περίοδο τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ ο Πόντοσ ιταν μια πλοφςια περιοχι με ςπουδαίο Ελλθνικό πολιτιςμό. Οι κάτοικοι του ζγιναν χριςτιανοί και ζχτιςαν πολλά μοναςτιρια, τα οποία ζγιναν κζντρα χριςτιανικϊν και Ελλθνικϊν ςπουδϊν. Επίςθσ πολλοί πατριάρχεσ και επίςκοποι προζρχονταν από τον Πόντο. Όταν οι ςταυροφόροι πιραν τθν Κωνςταντινοφπολθ, ο αυτοκράτορασ Αλζξιοσ Κομνθνόσ ίδρυςε ςτον Πόντο τθν Ελλθνικι αυτοκρατορία τθσ Σραπεηοφντασ. Ερωτιςεισ 1. Ποια ςτοιχεία δείχνουν ότι ο Πόντοσ ιταν Ελλθνικόσ; 2. Βρεσ ςτο χάρτθ τθ κζςθ του Πόντου. Μάκθμα 2 ο H περίοδοσ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ Σο 1461 μ.χ. οι Σοφρκοι κατάκτθςαν τον Πόντο. Χιλιάδεσ Ζλλθνεσ Πόντιοι ζγιναν μουςουλμάνοι με τθ βία. Πολλοί κανατϊκθκαν από τουσ Σοφρκουσ και χιλιάδεσ αναγκάςτθκαν να παρατιςουν τα ςπίτια τουσ και να φφγουν ςτισ παρακαλάςςιεσ πόλεισ τθσ Ρωςίασ και ςτθν περιοχι του Καυκάςου. Παρ όλεσ τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ οι Ζλλθνεσ του Πόντου προοδεφουν και μζχρι το τζλοσ του 19 ου αιϊνα παρατθρείται μια μεγάλθ οικονομικι και πνευματικι άνκιςθ. Αυτι τθν εποχι ηοφςαν περίπου 800 χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςτον Πόντο με Ελλθνικι ςυνείδθςθ και πίςτθ ςτθ Μεγάλθ Ιδζα του γζνουσ. Χτίςτθκαν περιςςότερεσ από 1000 εκκλθςίεσ και 1000 Ελλθνικά ςχολεία. Πόλεισ όπωσ θ 3

4 Τραπεηοφντα, θ Σαμςοφντα, θ Κεραςοφντα γίνονται ςπουδαία κζντρα του Ελλθνιςμοφ μζχρι το 19 ο αιϊνα, όπου αρχίηει το μεγάλο δράμα τθσ γενοκτονίασ των Ποντίων. Η μεγαλφτερθ καταςτροφι του Ποντιακοφ πλθκυςμοφ γίνεται το διάςτθμα Οι Νεότουρκοι, (Σοφρκοι εκνικιςτζσ) κυβερνοφν και προςπακοφν να ςϊςουν τθν διαλυμζνθ Οκωμανικι αυτοκρατορία. Αρχίηουν να οργανϊνουν το ςτρατό και να Σουρκοποιοφν (να κάνουν Σοφρκουσ με τθ βία) όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ Σουρκικισ αυτοκρατορίασ που δεν ιταν μουςουλμάνοι. Όςοι δεν ιταν μουςουλμάνοι ζπρεπε να εξαφανιςτοφν. Ζτςι ξεκινοφν τθ βία και τθ ςφαγι κατά των Ελλινων, Αρμενίων και Αςςυρίων Χριςτιανϊν. Απαγορεφουν τθ διδαςκαλία των Ελλθνικϊν ςτα Ελλθνικά ςχολεία και αςκοφν υπερβολικι βία ςτουσ Ζλλθνεσ του Πόντου. Οι Χριςτιανοι ζπρεπε να πθγαίνουν ςτον Σουρκικό ςτρατό. Εκεί τουσ μεταχειρίηονταν ςαν δοφλουσ. Δεν τουσ ζδιναν φαγθτό και όπλο. Ζτςι πολλοί αναγκάηονταν να φφγουν από το ςτρατό και να πάνε ςε πόλεισ τθσ Ρωςίασ. Με αφορμι τθ λιποταξία των ςτρατιωτϊν θ Σουρκικι κυβζρνθςθ δθμιουργεί Σοφρκικεσ ομάδεσ οπλιςμζνων ανδρϊν (τουσ Σςζτεσ ι Σςετζδεσ) και τουσ δίνει το δικαιωμα να κάνουν ζλεγχο ςτα ςπίτια των Χριςτανϊν του Πόντου. Οι Σουρκικζσ αυτζσ εγλθματικζσ ομάδεσ, χωρίσ λόγο, ζμπαιναν ςτα ςπίτια των Ελλινων, ζκλεβαν, βίαηαν, ςκότωναν και ζπαιρναν τισ περιουςιεσ. Η αντίςταςθ των Ποντίων ανταρτϊν δεν ιταν αρκετι να ςταματιςει τα εγκλιματα των Σοφρκων. 4

5 τον Α παγκόςμιο πόλεμο (1914) οι Σοφρκοι είναι ςφμμαχοι τθσ Γερμανίασ και πολεμοφςαν εναντίον τθσ Ρωςίασ, θ οποία προςτάτευε τουσ χριςτιανοφσ τθσ περιοχισ. Με τθ δικαιολογία ότι θ περιοχι του Πόντου είναι κοντά ςτθ Ρωςία και αν οι Ρϊςοι επιτεκοφν οι Χριςτιανοί κα τουσ βοθκιςουν, θ Σουρκικι κυβζρνθςθ διατάηει πολλοφσ Ζλλθνεσ να φφγουν και να πάνε περπατϊντασ, ςτθ μζςθ του χειμϊνα και χωρίσ φαγθτό, μζχρι τθν ζρθμο τθσ υρίασ και ςε άλλεσ πόλεισ του νότου. Χιλιάδεσ πζκαναν από τθν ταλαιπωρία και πείνα. Σο 1916 οι Ρϊςοι παίρνουν τθν Σραπεηοφντα και ανακζτουν τθ διοίκθςθ τθσ πόλθσ ςτουσ Ζλλθνεσ. Με τθν επανάςταςθ των Μπολςεβίκων φεφγει ο Ρωςικόσ ςτρατόσ και αφινει απροςτάτευτθ τθν περιοχι. Σο Ρωςικό ενδιαφζρον χάνεται για πάντα. Πολλοί Ζλλθνεσ ακολοφκθςαν τα Ρωςικά ςτρατεφματα για να γλιτϊςουν από τουσ Σοφρκουσ. Ο Σουρκικόσ ςτρατόσ ξαναπαίρνει τθν περιοχι και αρχίηει άγρια ςφαγι κατά των Ελλινων. κοτϊνουν άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά, όπωσ ζκαναν και ςτουσ Αρμζνιουσ το Σο , κατά τθν Μικραςιατικι εκςτρατεία και καταςτροφι, αρχίηει θ δεφτερθ φάςθ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου. Αρχθγόσ των εγκλθματικϊν ομάδων ςε αυτζσ τισ ςφαγζσ ιταν ο Σοπάλ Οςμάν Παςάσ. Με τθν υποςτιριξθ τθσ κυβζρνθςθσ οδιγθςε τουσ ζνοπλουσ Σοφρκουσ και κατζςτρεψαν τα ανυπεράςπιςτα Ελλθνικά χωριά, ζςφαξαν ακϊουσ άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά. Χιλιάδεσ Πόντιοι δολοφονικθκαν και οι υπόλοιποι διϊχτθκαν από τα ςπίτια τουσ. Οι ςυμμαχικζσ δυνάμεισ, παρ όλο που γνϊριηαν το μζγεκοσ τθσ ςφαγισ, αδιαφόρθςαν και άφθςαν ανενόχλθτουσ τουσ Σοφρκουσ να εξαφανιςουν τον Ελλθνιςμό. Σο 1923 με τθ ςυνκικθ τθσ Λωηάνθσ ζγινε θ ανταλλαγι του πλθκυςμοφ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και Σουρκία. Από τισ 800 χιλιάδεσ Ελλινων που ηοφςαν ςτον Πόντο, οι 350 χιλάδεσ ςκοτϊκθκαν και οι υπόλοιποι ιρκαν ςτθν Ελλάδα πρόςφυγεσ. Ζτςι ζφταςε το τζλοσ ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ και αρχαιότερουσ πολιτιςμοφσ τθσ Μικράσ Αςίασ. Οι περιςςότεροι από τουσ Πόντιουσ, που ζφταςαν ςτθν Ελλάδα, εγκαταςτάκθκαν ςτθν Μακεδονία. Κρατοφν τα ικθ και ζκιμά τουσ, τθ γλϊςςα τουσ και οι πατροπαράδοτοι χοροί τουσ ςυνοδεφονται από τθ μουςικι τθσ πανάρχαιασ λφρασ. 5

6 Μετά από πολλοφσ αγϊνεσ των Ποντίων, θ 19 θ Μαίου ζχει κακιερωκεί ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ των Ποντίων. Άγνωςτεσ λζξεισ (μακιματοσ 1 ου και 2 ου ) Πόντοσ = the open sea; the big sea. The country of Pontοs at the east end of the black sea Πόντιοσ = from or in the sea; ruling the sea. The people of Pontοs εφξεινοσ ποντοσ = the hospitable sea. The black sea απόγονοσ = descendant Ιδρφω = found; establish Εκςτρατεία = expedition Σχθματίηω = form Κατακτώ = conquer Βία = force Σφαγι = slaughter Κατάςταςθ = condition Παρακαλάςςιοσ = near the sea Εγκαταςτάκθκαν = were established/settled Προζρχομαι = come from; result from αυτοκρατορία = empire ιττα = defeat αναγκάηω = force εκνικιςτισ = nationalist Βαλκανικόσ = Balkan ζγκλθμα = crime πρόςφυγασ = refugee γενοκτονία = to kill; slaughter; vanish a nation. (γενοσ + κτεινω) μφριοι = ten thousand γενοκτονια = (γζνοσ = κτείνω) to kill, slaughter, vanish a nation.(θ πρόκεςθ να καταςτρζψει, ολικά ι μερικά, μια εκνικι, εκνοτικι, φυλετικι ι κρθςκευτικι ομάδα) Απάντθςε τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1. Ποφ βρίςκεται ο Πόντοσ; 2. Ανάφερε τα ονόματα των πόλεων του Πόντου. Ποιοι ίδρυςαν αυτζσ τισ πόλεισ και πότε; 3. Ανάφερε μερικά από τα εγλκιματα των Τοφρκων 4. Τι ζμακεσ για τθ γενοκτονία των Ελλινων του Πόντου; Ξζρεισ άλλεσ γενοκτονίεσ λαϊν; Μάκθμα 3 ο Από το βιβλίο «οι διϊξεισ των Ελλινων ςτθν Τουρκία πριν από τον ευρωπαικό πόλεμο» του Αλεξάνδρου Παπαδοποφλου «τθν αρχι του 1914, αυτοί (οι Νεότουρκοι) χρθςιμοποιοφςαν όλα τα πικανά απάνκρωπα και βίαια μζςα με τα οποία ςτόχευαν ςτθν καταςτροφι του Ελλθνιςμοφ. Κατ αρχάσ, προςπάκθςαν να καταςτρζψουν τουσ Ζλλθνεσ με το να επιτεκοφν ςτθν υλικι ευθμερία τουσ. Αυτό επιδίωξαν να το επιτφχουν με ζνα εμπορικό αποκλειςμό (μποικοτάη), τον οποίον οι κυβερνιτεσ και οι 6

7 υποκυβερνιτεσ τον επζβαλαν με τθ μετάβαςθ τουσ ςτισ Ελλθνικζσ πόλεισ και τα χωριά. Σο μζτρο επιβλικθκε από τουσ Σουρκοκριτεσ (Σοφρκοι από τθν Κριτθ) και των προςφφγων από άλλα μζρθ, των οποίων κακικον ιταν, να υιοκετθκεί θ ςτάςθ τουσ για τα χριςτιανικά καταςτιματα και να αποτραπεί θ είςοδοσ Σοφρκων ςε αυτά. (ςελ.72-72)» Από το βιβλίο «θ Μάςτιγα τθσ Αςίασ» του George Horton, Αμερικανοφ Γενικοφ Προξζνου ςτθν Εγγφσ Ανατολι «Σον Ιανουάριο του 1916, άρχιςαν οι εκτοπίςεισ των Ελλινων από τθ Μαφρθ κάλαςςα. Αυτοί οι Ζλλθνεσ ιρκαν μζςω τθσ πόλθσ Μερηιφοφντασ κατά χιλιάδεσ, περπατϊντασ για τρεισ μζρεσ μζςα ςε χιόνια και λάςπεσ και με άςχθμο χειμερινό καιρό. Χιλιάδεσ κατάρεαν ςτο δρόμο απο τθν εξάντλθςθ, και άλλοι ζφταναν ςτθ Μερηιφοφντα ςε ομάδεσ των πενιντα, των εκατό και των πεντακοςίων, πάντα κάτω από τθν ςεινοδεία των Σοφρκων χωροφυλάκων. Σο επόμενο πρωί, οι δυςτυχείσ πρόςφυγεσ ξανάπαιρναν το δρόμο και ζτςι θ εξόντωςι τουσ με τθν οδοιπορία ιταν ακόμα πιο ριηικι από τθ ςφαγι που είχαν υποςτεί προθγοφμενα οι Αρμζνιοι. (ςελ. 194)» Μαρτυρία του Ιωάννθ Κοκτηόγλου από το χωριό Άδα (κοντά ςτθ Σαμψοφντα), που γλίτωςε από τθν Τουρκικι ςφαγι «Σο Μάιο του 1919 όταν ο Ιωάννθσ Κοκτηόγλου ιταν 14 χρονϊν, Σοφρκικεσ ομάδεσ περικφκλωςαν το χωριό του, ςκοτϊνοντασ τουσ πάντεσ. Αυτοί που δεν ςκοτϊκθκαν τουσ μάηεψαν ςε τρία ςπίτια, χωριςτά γυναίκεσ, παιδιά και άντρεσ. Μετά ζβαλαν φωτιά τα ςπίτια και τουσ ζκαψαν. Αυτοφσ που προςπακοφςαν να ξεφφγουν είτε τουσ πυροβολοφςαν, είτε τουσ μαχαίρωναν, είτε τουσ ζπνιγαν με κθλιζσ. Ήμουν πολφ τυχερόσ γιατί τθν θμζρα πριν τθ ςφαγι πιγα να ςυναντιςω το κείο μου και τουσ αντάρτεσ. Από τουσ 350 κατοίκουσ του χωριοφ κανζνασ δεν γλίτωςε.» Εργαςία 1. Γράψε μερικζσ από τισ ταλαπωρίεσ που πζραςαν οι Ζλλθνεσ του Πόντου. 3. Διθγιςου ςτθν τάξθ ζνα από τα παραπάνω κείμενα. Μάκθμα 4 ο «Η ψυχι του Ibrahim», θ αγνοοφμενθ του Πόντου Tamama διθγείται (από το βιβλίο του Γ. Ανδρεάδθ) «Μια άλλθ αλθκινι ιςτορία, του χωριςμοφ ζνοσ κοριτςιοφ από τθν οικογζνειά τθσ κατά τθ διάρκεια μιασ πορείασ κανάτου που είχε ςαν αποτζλεςμα τθν απϊλεια τθσ ηωισ και των δυο γονιϊν τθσ, κακϊσ επίςθσ και εκατοντάδων άλλων κατοίκων του χωριοφ τθσ. Για αιϊνεσ, οι Πόντιοι Ζλλθνεσ και οι Σοφρκοι είχαν ηιςει ςε χωριςτζσ γειτονιζσ αλλά κοντά ο ζνασ ςτον άλλο ςτο χωριό Espye, ζηθςαν ςαν γείτονεσ και φίλοι. Μια ιδιαίτερα ιςχυρι φιλία αναπτφχκθκε μεταξφ του Παπαγιάννθ,του ορκοδόξου ιερζα του χωριοφ (και πατζρα τθσ Σamama), 7

8 και του μουςουλμάνου Σοφρκου γείτονα του Ibrahim. Σο Νοζμβριο του 1916, οι Νεότουρκοι, που ζλεγχαν τθν Σουρκικι κυβζρνθςθ, διζταξαν τισ τοπικεσ αρχζσ να εξαναγκάςουν τουσ Ζλλθνεσ Πόντιουσ να εγαταλείψουν τθν περιοχι του Espye κακϊσ και τισ άλλεσ πόλεισ και τα χωριά τθσ περιοχισ. Άγνωςτο ςτουσ Ελλθνεσ Πόντιουσ, αυτό ζμελλε να είναι θ αρχι μιασ τρομερισ πορείασ κανάτου. Κακϊσ οι χωρικοί ζφευγαν, οι «Σςζτεσ» θ «Σςετζδεσ» τοφρκικα άτακτα αποςπάςματα, περιςςότερο εγκλθματίεσ παρά ςτρατιϊτεσ, άρχιςαν να λεθλατοφν τα ςπίτια τουσ. φμφωνα με το ςυγγραφζα τθσ Tamama, να τι ακολοφκθςε:» Εργαςία «Σρεισ από τουσ «άτακτουσ» μπικαν ςτθν αυλι του Παπαγιάννθ. Ο Ibrahim, ο γείτονασ, πρόςεχε τρομοκρατθμζνοσ,μζςα από το παράκυρο και πίςω από τθν κουρτίνα,για να δει τι ςκόπευαν να κάνουν. ε πολφ λίγο και ενϊ είχαν ςπάςει τθν πόρτα ο Ibrahim τουσ είδε να πετοφν ζξω ςτθν αυλι τα υπάρχοντα του Παπαγιάννθ και ιδθ είχαν αρχίςει να κάνουν ζνα πρόχειρο μοίραςμα μεταξφ τουσ. Άρχιςαν να κάνουν το ίδιο πράγμα και ςτα άλλα ςπίτια επίςθσ. Ζκαναν ζτςι ζνα ςωρό από πράγματα που είχαν ενδιαφζρον και πετοφςαν ότι κεωροφςαν ότι δεν είχε ενδιαφζρον γι αυτοφσ. Η ψυχι του Ibrahim δεν μποροφςε να αντζξει το κακό που γινόταν ςτουσ γείτονεσ του και είδικα ςτο φίλο του, τον Παπαγιάννθ. Η γυναίκα του από τθν αυλι του ςπιτιοφ τουσ, τον καλοφςε απελπιςμζνα να επιςτρζψει ςτο ςπίτι. Για μια ςτιγμι, όταν άκουςαν οι «άτακτοι» τισ κραυγζσ τθσ ςυηφγου του Ibrahim, ςταμάτθςαν τθν ταξινόμθςθ και είδαν τον Ibrahim να πλθςιάηει. Από μακριά τον ρϊτθςαν τι ικελε και το μόνο πράγμα που κατόρκωςε να πει ο Ibrahim ιταν: Allahtan bul (μακάρι ο Αλλάχ να ςασ πλθρϊςει πίςω για αυτό). Προτοφ ακόμα τελειϊςει τθν κατάρα του, ακοφςτθκε ζνασ πυροβολιςμόσ. Η ςφαίρα χτφπθςε τον Ibrahim ςτο μζτωπο και ζπεςε κάτω νεκρόσ. Αυτόσ ιταν ο πυροβολιςμόσ που είχαν ακοφςει οι Χριςτιανοί, κακϊσ εγκατζλειπαν το χωριό. Μόλισ ο Ibrahim ζπεςε κάτω, θ ςφηυγόσ του, κάκιςε κάτω ςτθν αυλι τθσ και άρχιςε να χτυπά τον εαυτό τθσ και να τραβάει τα μαλλιά τθσ για τθν ατυχία που ζπεςε πάνω τθσ. Καταριόταν τα «φίδια» τουσ Χριςτιανοφσ, εξαιτίασ των οποίων ο ςφηυγόσ τθσ ζχαςε τθ ηωι του. Πόςο διαφορετικοί είναι οι άνκρωποι και πόςο διαφορετικά ο κακζνασ ζβλεπε τα γεγονότα που ςυνζβαιναν γφρω!» 1. Τι ζκαναν οι άτακτοι ςτο ςπίτι του Παπαγιάννθ; 2. Τι ζκαμε ο Ibrahim? Γιατί ζκανε αυτι τθν πράξθ; Μάκθμα 5 ο Από το βιβλίο «Οφτε το όνομά μου» από τθ ςυγγραφζα Thea Halo (ιςτορία τθσ μθτζρασ τθσ Sano) «ταματιςαμε ςτο δρόμο ςαν ζνασ ςωρόσ από πζτρεσ ςτο ποτάμι. Οι εξαςκενθμζνοι εξόριςτοι περνοφςαν γφρω μασ και ςυνζχιηαν τθν πορεία τουσ. Η Μθτζρα πιρε τθ Μαρία από τθν πλάτθ τθσ Χριςτοδοφλασ και τθν κράτθςε ςτα χζρια, κακϊσ τα δάκρυά τθσ ξζπλεναν το άψυχο πρόςωπο τθσ Μαρίασ. «Κινθκείτε!» φϊναξε ζνασ ςτρατιϊτθσ κακϊσ βθμάτιηε προσ το μζροσ μασ. «Σο μωρό μου», είπε θ μθτζρα. Κράτθςε τθ Μαρία γυρίηοντάσ τθν προσ τον ςτρατιϊτθ για να τθ δει, λεσ και περίμενε ότι κα ζνιωκε και αυτόσ λίγο από τον πόνο και τθν ταραχι τθσ. «Σο μωρό μου». «Πζταξζ το, εάν είναι πεκαμζνο!» φϊναξε. «Κινθκείτε». «Άςε με να τθ κάψω», του είπε κλαίγοντασ και παρακαλϊντασ. «Πζταξζ το!» 8

9 Φϊναξε πάλι, ςθκϊνοντασ το μαςτίγιό του, «Πζταξζ το!» Η μθτζρα ζςφιξε το ςϊμα τθσ Μαρίασ ςτο ςτικοσ τθσ κακϊσ ςθκωνόμαςταν όρκιοι κοιτάηοντάσ τον ζκπλθκτοι. Σο πρόςωπό τθσ είχε πάρει μια βαςανιςμζνθ ζκφραςθ όπωσ δεν το είχα δει ποτζ πριν. Ο πατζρασ ιρκε για τθ Μαρία, για να τθν τοποκετιςει κάτω, υποκζτω, αλλά θ μθτζρα τθν κρατοφςε ακόμα πιο ςφιχτά. Μετά περπάτθςε μζχρι το μεγάλο πζτρινο τοίχο που χϊριηε τθν πόλθ από το δρόμο και ςικωςε τθ Μαρία για να τθν ξαπλϊςει πάνω ςτθν κορυφι του τοίχου ςαν να τθν άφθνε πάνω ςε ζνα βωμό εμπρόσ ςτον Μεγαλοδφναμο». Από άρκρο ςτθν εφθμερίδα Παρατθρθτισ τθσ Χριςτιανικισ Επιςτιμθσ - του Herbert Adams Gibbons - Τραπεηοφντα 31/5/1922 «Παρά τισ επαναλαμβανόμενεσ κενζσ αρνιςεισ, οι Σοφρκοι τθσ Άγκυρασ ακολουκοφν μια ςκόπιμθ πολιτικι εξολόκρευςθσ των Ελλινων, και διαπιςτϊνω ότι θ Σραπεηοφντα ζχει εκκακαριςτεί από τον υπόλοιπο χριςτιανικό πλθκυςμό. Δφο χρόνια πριν υπιρχαν εδϊ Ζλλθνεσ. ιμερα, μεταξφ των θλικιϊν 80 και 14,ανάμεςα ςτον ανδρικό πλθκυςμό υπάρχουν μόνο 6 ιερείσ και 10 πολίτεσ. Κανείσ γιατρόσ, κανείσ δάςκαλοσ δεν ζχει απομείνει. Σα ελλθνικά νοςοκομεία και τα ελλθνικά ςχολεία είναι κλειςτά και ακόμθ και τα ιδιωτικά μακιματα ςτα ςπίτια απαγορεφονται. Δεν υπάρχει κανζνασ Ζλλθνασ ςτισ επιχειριςεισ. Οι Ζλλθνεσ ιταν το πιο ακμάηον ςτοιχείο εδϊ, με τα όμορφα ςπίτια, ζνα καυμάςιο νοςοκομείο,τισ μεγάλεσ καλοκαιρινζσ βίλεσ ςτουσ λόφουσ αλλά τϊρα που ζχουν φφγει οι πατζρεσ και οι ςφηυγοι και οι γιοι, οι γυναίκεσ βυκίηονται ςε βακιά φτϊχεια. Βλζπω τισ γυναίκεσ να ςκάβουν χαντάκια, να δίνουν τισ πζτρεσ ςτουσ κτίςτεσ, να κουβαλάνε βαριά φορτία με γυμνά πόδια και με κουρζλια. Είναι αυτζσ τϊρα οι εργάτεσ του λιμανιοφ. Σϊρα, μετά από τθν απζλαςθ όλων των μεγαλυτζρων αγοριϊν, θ τουρκικι κυβζρνθςθ τθσ Άγκυρασ ζχει διατάξει τθ βίαιθ προςαγωγι των παιδιϊν από 11 μζχρι και 14 ετϊν. Είναι μια ςπαρακτικι κζα να βλζπει κάποιοσ τα φτωχά μικρά παιδιά να οδθγοφνται μζςα από τουσ δρόμουσ, ςαν κοπάδια ηϊων, ςτο κυβερνείο, όπου ρίχνονται ςε ζνα ακάκαρτο υπόγειο μπουντροφμι. Περίπου 300 παιδιά ςυλλζχτθκαν ζτςι ςτισ 20 Μαϊου ςτθν Σραπεηοφντα». Από μια ζκκεςθ του Stanley K. Hopkins τθσ Οργάνωςθσ Περίκαλψθσ τθσ Εγγφσ Ανατολισ, 16/11/1921 «Μετά τθν αναχϊρθςι μου από τθ αμψοφντα ςτο ταξίδι τθσ επιςτροφισ μου ςτο Harpoot, είδα τουσ θλικιωμζνουσ Ζλλθνεσ τθσ αμψοφντασ που είχαν εκτοπιςτεί. Πολλά από αυτά τα άτομα ιταν αδφναμα, αλλά παρόλα αυτά πιζηονταν να περπατιςουν μία απόςταςθ τριάντα μιλίων θμερθςίωσ και δεν υπιρχε κανζνα μεταφορικό μζςο διακζςιμο για εκείνουσ που ιταν αδφνατοι ι άρρωςτοι. Δεν υπιρχαν τρόφθμα γι αυτοφσ. ε αυτό το ταξίδι πζραςα δίπλα από πολλά πτϊματα Ελλινων που βρίςκονται ςτθν άκρθ του δρόμου, οι οποίοι είχαν πεκάνει από αυτιν τθν ζκκεςθ ςτισ κακουχίεσ. Πολλά από αυτά τα ςϊματα ιταν γυναικϊν και κοριτςιϊν με τα πρόςωπα ςτραμμζνα ςτον ουρανό, καλυμμζνα με μφγεσ. (Γενοκτονία,13, )» 9

10 Εργαςία 1. Φαντάςου ότι είςαι δθμοςιογράφοσ και βρίςκεςαι ςτον Πόντο τθν περίοδο τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων. Γράψε ζνα άρκρο ςτθν εφθμερίδα με το οποίο κα κάνεισ γνωςτά τα γεγονότα τθσ γενοκτονίασ ςτουσ υπόλοιπουσ λαοφσ. 2. Φαντάςου ότι είςαι και εςφ ζνασ πρόςφυγασ ανάμεςα ςτο πλικοσ. Ξαφνικά δίπλα ςου ακοφγονται τα κλάματα ενόσ μικροφ παιδιοφ του οποίου οι γονείσ του ςκοτϊκθκαν από τουσ Τοφρκουσ. Γράψε ζνα διάλογο, που κα κάνεισ με το μικρό παιδί και με τον οποίο κα προςπακείσ να το κακθςυχάςεισ. Βιβλιογραφία: 1. George Horton: Η μάςτιγα τθσ Αςίασ 2. Θζα Χάλο: Οφτε το όνομά μου 3. Ανδρεάδθσ: Σamama θ αγνοοφμενθ του Πόντου 4. Εγκυκλοπαίδεια ΤΔΡΙΑ (Βαλκανικοί πόλεμοι/πόντοσ) Χριςιμα Link :

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ.

Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ. 19 Παίου ΓΕΡΣΞΨΣΡΛΑ ΥΣΡΨΛΩΡ 05-05-2004 13:06 Θ Ξυριακι 19 Παίου ζχει οριςτεί από τθ Βουλι των Ελλινων ωσ θμζρα μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ του Υοντιακοφ Ελλθνιςμοφ. Εμείσ που τουσ ηοφμε ςτισ γειτονιζσ μασ (προςωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ

ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ Θ αντίςταςθ του ελλθνικοφ λαοφ, των ελλινων πολιτϊν ςτθ γερμανικι κατοχι δεν εκφράςτθκε με ζνα τρόπο οφτε με ενιαίο. Θ κακολικότθτα και ζκταςθ τθσ αντίςταςθσ, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Ονοματολογία ονομάηεται θ επιςτιμθ των κφριων ονομάτων και αποτελεί ξεχωριςτό κλάδο τθσ Γλωςςολογίασ. Η επιςτιμθ αυτι διαιρείται ςε δυο κλάδουσ, ςτθν Ανκρωπωνυμικι ι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία

Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία Η οργάνωςη των καθαριςτριών ςτην Βρετανία από τη δεκαετία του 1970. Μια προςωπική μαρτυρία Sheila Rowbotham Τμιμα Κοινωνιολογίασ, Ρανεπιςτιμιο του Manchester, Manchester UK; Sheila.rowbotham@man.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ειςαγωγι Ο πόλεμοσ, μπορεί να βρικε τθ χϊρα βαριά τραυματιςμζνθ και διχαςμζνθ (δικτατορία Μεταξά, φυλακζσ, εξορίεσ), δεν τθ βρικε όμωσ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14

Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Κοπεγχάγθσ 177, 2306 Λακατάμια, Λευκωςία Τθλ: 22509000, Φαξ: 22509090 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395

Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395 Αντίκρουςθ Παρακάτω ακολουκοφν ντοκουμζντα που αντικροφουν τα εξισ: Καλοπζραςθ(!) των Ελλινων κατά τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ Μφκοσ τθσ Εκκλθςίασ το «Κρυφό χολειό» Μθδαμινζσ αναφορζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα