ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Μουσικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 104/ ) Στην Αθήνα σήµερα 4 Νοεµβρίου 2005 οι υπογεγραµµένοι: α. Αφροδίτη ιαµαντοπούλου, προϊσταµένη του τµήµατος Προσωπικού ΟΤΑ της ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, δυνάµει της αριθµ.: 63714/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, β. Αναστασία Φραδέλλου, Προϊσταµένη του τµήµατος Β της 22ης ιεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του ηµοσίου δυνάµει της αριθµ. 2/8734/0022/ απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, γ. Χρήστος Σβεντζούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ - ΟΤΑ), εξουσιοδοτηµένος µε το ΑΠ. 296/ έγγραφο της ανωτέρω Ένωσης, συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: Άρθρο 1 Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι µουσικοί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων µε πλήρη ή µερική απασχόληση ορισµένου ή αορίστου χρόνου µε τους ΟΤΑ όλης της χώρας ή µε τα ΝΠ αυτών και είναι µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ - ΟΤΑ) όπως αυτό προκύπτει από το µητρώο της εν λόγω συνδικαλιστικής οργάνωσης, για δε την εφαρµογή της απαιτείται βεβαίωση του σωµατείου. Άρθρο 2 1. Οι υπαγόµενοι στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µισθοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 12, 15 έως 18, 20, 23 έως 25 και 28 του ν.3205/2003, και της παρ.1 περ. ιη και της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3336/2005, κατατασσόµενοι στα µισθολογικά κλιµάκια του ν.3205/2003 µε 1

2 βάση τα τυπικά προσόντα τους. 2. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας, καθώς και η ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 16 του ν.3205/2003 και της παρ.1, περ. ιη του άρθρου 2 του ν.3336/2005 και των αριθµ. 2/72757/0022/ και 2/14708/0022/ εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Άρθρο 3 Η αριθµ. 2/35576/0022/ (ΦΕΚ 1018/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος της για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας. Άρθρο 4 1. Οι διατάξεις των κεφαλαίων ', Ε', ΣΤ', Η' και Θ' του µέρους Γ' του Ν. 2683/1999, έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της παρούσης. 2. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας. 3. Ο εργαζόµενος (πατέρας) σε περίπτωση γέννησης τέκνων δικαιούται µία (1) ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο. 4.α. Η διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 2683/1999 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των µόνιµων υπαλλήλων του ηµοσίου και των Ν.Π... εφαρµόζεται ανάλογα και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγεται στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωµάτευση της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 55 και 56 του Ν.2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας). β. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α' βαθµού χορηγούνται κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 55 του Ν. 2683/1999 (Υπαλληλικός Κώδικας). Άρθρο 5 Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική σύµβαση εργασίας τηρούν το εκάστοτε ισχύον για το προσωπικό των ΟΤΑ ωράριο εργασίας. 2

3 Όσοι από τους υπαγόµενους στην παρούσα µουσικούς προσφέρουν εκπαιδευτική εργασία σε ωδεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ. 16/66 οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατ' ανώτατο όριο 30 ώρες εβδοµαδιαίως σε αµιγώς εκπαιδευτική εργασία, οι δε υπολειπόµενες ώρες µέχρι τη συµπλήρωση του πλήρους ωραρίου προσφέρονται σε συναφείς προς το εκπαιδευτικό έργο υπηρεσίες. Το ωράριο όσων συµµετέχουν σε µουσικά σύνολα, κατά την κρίση της υπηρεσίας και ανάλογα µε τις ανάγκες της καλλιτεχνικής δραστηριότητας κάθε µουσικού συνόλου, µπορεί να κατανέµεται και σε 3ώρες υπηρεσίες (πρόβες, εµφανίσεις). Εφόσον πρόκειται για εµφανίσεις (π.χ. συναυλίες, παραστάσεις, τελετές), ο χρόνος της υπηρεσίας µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τη διάρκεια της συγκεκριµένης εµφάνισης. Άρθρο 6 Προληπτική Ιατρική Οι µουσικοί πνευστών οργάνων, λόγω της φύσης της εργασίας τους, υποβάλλονται υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο σε ακτινογραφία θώρακος. Η εξέταση πραγµατοποιείται µε φροντίδα της υπηρεσίας. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων προσκοµίζονται στην υπηρεσία. Άρθρο 7 Παροχές σε είδος Στο προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, χορηγούνται τα παρακάτω είδη: - Ένα (1) προσόψιο ανά τετράµηνο διαστάσεων 0,90 0,55 υδρόφιλο βαµβακερό 100%. - Ένα (1) κιλό σαπούνι το µήνα Α ποιότητος ή υγρό σαπούνι. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων συµµετέχουν στις διαδικασίες προµήθειας, παράδοσης και διανοµής επί πλέον των ατόµων που έχουν οριστεί στις αρµόδιες επιτροπές. Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας των Ο.Τ.Α. να χορηγήσουν τα παραπάνω µέσα στις τακτές προθεσµίες καταβάλλεται απ αυτούς εξ ολοκλήρου η αξία των ειδών αυτών σε χρήµα. Χορηγείται ποσότητα γάλακτος 1lit φρέσκου ή µακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ ίση ποσότητας, την ηµέρα. Σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης γάλακτος καταβάλλεται το αντίτιµο αυτού στην τρέχουσα τιµή και υπολογίζεται στις αποδοχές σύµφωνα µε την 19/1983 απόφαση του Α Αθηνών (ΦΕΚ 126/1983). 3

4 Οι ΟΤΑ, σε συνεργασία και µε τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για να ξεπεραστούν οι αντικειµενικές δυσκολίες της καθηµερινής αγοράς και διάθεσης φιαλών γάλακτος, µπορούν να χορηγούν αναλογία κουτιών γάλακτος τύπου ΕΒΑΠΟΡΕ ή µακράς διάρκειας σε µηνιαία βάση. Άρθρο 8 Οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2556/1997 ισχύουν και για το προσωπικό των ΟΤΑ που υπάγεται στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Άρθρο 9 Αναδροµικά Οικογενειακής Παροχής Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3205/2003, καθώς και η αριθ.:2/3013/0022/ Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. - τεύχος Β'- αρ. φύλλου 70/ ),εφαρµόζονται και στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Άρθρο 10 Συνδικαλιστικές Άδειες 1. Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα της Ένωσης χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ηµέρες το µήνα εάν τα µέλη της είναι πεντακόσια και πάνω, και έως τρεις (3) ηµέρες το µήνα εάν είναι λιγότερα. Ευνοϊκότερες µε νόµο ρυθµίσεις παραµένουν σε ισχύ. 2. ιαδικασία Χορήγησης Ο εργοδότης (ΟΤΑ) είναι υποχρεωµένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή µέσα στα πλαίσια του αριθµού των ηµερών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφ' όσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του µια αίτηση - δήλωση µε την οποία θα την ενηµερώνει για τις συγκεκριµένες ηµέρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους. Η εν λόγω αίτηση - δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα αλλά έχει απλώς ενηµερωτικό χαρακτήρα. Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενηµερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για την απουσία του. 4

5 Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων µε τη σχετική αίτηση - δήλωση. Η ιοίκηση- Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δε δικαιούται να περικόψει τις ζητούµενες ηµέρες άδειας εάν ευρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η παρούσα. Άρθρο 11 Αιµοδοτική Άδεια α. Εργαζόµενος που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται ν' απουσιάσει από την υπηρεσία του κατά την ηµέρα της αιµοδοσίας. β. Εργαζόµενος που προσέρχεται από δική του και µόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιµοδοσίας για να προσφέρει αίµα, δικαιούται να απουσιάσει από την υπηρεσία του, πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας, µία (1) ηµέρα. γ. Εργαζόµενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιµοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εργαζόµενος που συµµετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία, δικαιούται να απουσιάσει, από την υπηρεσία του, πέραν της ηµέρας της αιµοδοσίας, δύο (2) ηµέρες. Η άδεια απουσίας δίνεται µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, σε χρόνο που θα καθορίζεται µε ευθύνη της οικείας υπηρεσίας ιοικητικού ή Προσωπικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 12 Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 13 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από και κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε. καταργείται. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑ ΕΛΛΟΥ 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F-2260 White F-2260 Brown F-2260 Inox Ελευθερος απορροφητηρας με 2 μοτερ ισχυς 510m3 χειριστηριο 3 ταχ. Γυαλινο κλαπετο Διπλος φωτισμος

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions on Stone

Inscriptions on Stone . chapter nine. Inscriptions on Stone Charles Crowther Introduction The rescue excavations at Zeugma 1 carried out in summer 2000 across Trenches 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, and 19 in Area

Διαβάστε περισσότερα